HCECC2298/2019
ID intern unic:  380482
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2298
din  12.02.2019
pentru modificarea anexei la hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 2060 din 9 ianuarie 2019
„Privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat
 în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională
din partea Partidului Politic „Șor”, a simbolului electoral şi confirmarea
reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală
Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 919     Data intrarii in vigoare : 12.02.2019
    La 9 februarie 2019, vicepreședintele Partidului Politic „Șor” a depus la Comisia Electorală Centrală un demers, prin care solicită modificarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Politic „Șor”, cu următoarele documente anexate:
    1. Procesul-verbal al ședinței Biroului Permanent Central al Partidului Politic „Șor” nr. PPȘ-3 din 9 februarie 2019, la care s-a decis operarea unor modificări în lista de candidați la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Politic „Șor”;
    2. Demersul președintelui Partidului Politic „Șor” nr. 229 din 9 februarie 2019, prin care solicită retragerea candidaților de la pozițiile 15, 47 și 48 din lista de candidați la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională și includerea la poziția 7 a domnului Fotescu Vadim (M, 1969, mun. Chișinău, Partidul Politic „Șor”, jurist, jurist, SRL „DFM”), la poziția nr. 8 a doamnei Vinnik Inga (F, 1975, mun. Chișinău, Partidul Politic „Șor”, economist, șef, secția logistică și vămuire, SRL „DFM”) și la poziția nr. 18 a doamnei Sîrbu Tatiana (F, 1977, mun. Chișinău, șef, Departamentul comercial, SRL „Magazine Sociale”), precum și modificarea ordinii în cazul a 37 de candidați din numărul total de 51 înregistrați. La demers este atașată decizia președintelui Partidului Politic „Șor” nr. 212 din 9 februarie 2019, prin care se aprobă modificarea respectivă;
    3. Datele biografice ale candidaților desemnați;
    4. Declaraţiile de avere şi interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile;
    5. Certificatele de integritate eliberate de către Autoritatea Națională de Integritate;
    6. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților.
    În aceeași zi, la 9 februarie 2019, persoanele propuse pentru includere în lista de candidați au depus, personal, declarațiile privind consimțămîntul de a candida la funcția de deputat în Parlament, confirmînd acest fapt prin semnăturile pe lista de evidență întocmită de Comisia de recepționare și verificare a documentelor din cadrul Comisiei Electorale Centrale.
    La examinarea materialelor prezentate, s-a constatat că documentele depuse corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018.
    În temeiul art. 18 alin. (2), art. 49 alin. (1), art. 51 alin. (5) şi art. 88 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2060 din 9 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Politic „Șor”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” se expune într-o nouă redacție, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                    Alina RUSSU

    Secretar                                                                       Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 2298. Chişinău, 12 februarie 2019.

    anexă