HCEC2301/2019
ID intern unic:  380485
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2301
din  12.02.2019
cu privire la acreditarea experților electorali din partea
Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă
Comisia Electorală Centrală în vederea
monitorizării alegerilor
parlamentare
din 24 februarie 2019
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 922     Data intrarii in vigoare : 12.02.2019
    Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală a înaintat un demers privind acreditarea a 12 persoane în calitate de experți electorali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019.
    Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral este o instituție publică subordonată Comisiei Electorale Centrale, înființată în conformitate cu art. 27 din Codul electoral, scopul căreia este de a extinde numărul persoanelor cu experiență profesională în domeniul electoral care vor contribui la buna organizare a procesului electoral.
    În temeiul art. 18 alin. (2) și art. 68 alin. (4) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 5 și pct. 9 din Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se acreditează în calitate de experți electorali 12 persoane din partea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, conform anexei.
    2. Persoanele acreditate în calitate de experți electorali își vor desfășura activitatea în condițiile legislației Republicii Moldova.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                    Alina RUSSU

    Secretar                                                                       Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 2301. Chişinău, 12 februarie 2019.

Anexă
la hotărîrea Comisei Electorale Centrale

 nr. 2301 din 12 februarie 2019


Lista

 persoanelor acreditate din partea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul

Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală în calitate de experți electorali

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019


Nr. d/o

Numele, prenumele

Seria, numărul buletinului de identitate

1.

Ateș Veronica

 

2. 

Berlinschii Cristina

 

3.

Boaghi Leonid

 

4.

Cabacenco Pavel

 

5.

Caraman Angelica

 

6.

Dobrovolschi Mariana

 

7. 

Guțu Oleg
 

8.

Iuraș Natalia

 

9.

Macovei Viorica

 

10. 

Răcilă Silvian

 

11.

Roșca Maria

 

12. 

Stajila Anastasia