HFGDSBC03/3/2019
ID intern unic:  380580
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 03/3
din  18.03.2019
privind modificarea Regulamentului cu privire la plata depozitelor
garantate de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar
Publicat : 05.04.2019 în Monitorul Oficial Nr. 119-131     art Nr : 665     Data intrarii in vigoare : 05.04.2019
    În baza art. 44 alin. (2) din Legea Republicii Moldova nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.30-34, art.169), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
HOTĂRĂŞTE:
    Art I. Regulamentul cu privire la plata depozitelor garantate de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 119/1   din  25.02.2011 (Monitorul Oficial al RM nr. 39 din 15.03.2011) se modifică după cum urmează:
    1. În denumirea Regulamentului cuvântul ”plata” se substituie prin cuvântul ”onorarea”.
    2.  Pct. 1 va avea următorul conținut:
    ”1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii privind garantarea depozitelor în sistemul bancar nr. 575-XV din 26.12.2003 (în continuare – Lege), Legii instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995, Legii privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017 şi este aplicabil pentru onorarea de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (în continuare - Fond) a depozitelor garantate în cazul indisponibilității depozitelor băncii faţă de care este inițiat proces de lichidare silită.
    Prezentul Regulament stabilește acțiunile Fondului în relațiile acestuia cu banca față de care s-a inițiat proces de lichidare silită și cu Lichidatorul, precum şi cele cu banca/băncile–mandatar, îndreptate spre organizarea şi efectuarea plății depozitelor garantate devenite indisponibile.”.
    3. Pct. 4 va avea următorul conținut:
    ”4. Fondul iniţiază procedurile necesare pentru asigurarea plăţii depozitelor garantate din ziua recepţionării de la banca față de care s-a inițiat proces de lichidare silită a listei creanţelor aferente depozitelor garantate (în continuare - Listă) și doar în cazul în care nu a participat/nu va participa la compensarea depozitelor garantate prin tranzacții de predare a activelor și a obligațiilor băncii față de care s-a inițiat proces de lichidare silită, conform art. 19 din Lege.”.
    4. Pct. 5 va avea următorul conținut:
    ” 5. Fondul efectuează plata depozitelor garantate în lei moldoveneşti. Depozitele în valută străină sînt garantate prin onorarea echivalentului lor în lei moldoveneşti la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei al leului moldovenesc faţă de valuta străină respectivă, de la data constatării indisponibilităţii depozitelor.”.
    5. La pct. 8 sintagma ”persoane fizice” se exclude.
    6. La pct. 10 cuvântul ”Lichidator” se substituie prin textul „banca faţă de care este inițiat proces de lichidare silită”.
    7. Denumirea Capitolului II va avea următorul conținut ”INTERACŢIUNEA CU BANCA FAŢĂ DE CARE ESTE INIȚIAT PROCES DE LICHIDARE SILITĂ ȘI  CU  LICHIDATORUL”.
    8. Alin. (1) din pct. 14 va avea următorul conținut: ”14. În termen de 5 zile din data indisponibilității depozitelor, banca față de care s-a inițiat proces de lichidare silită transmite Fondului Lista sub forma prevăzută la Anexa nr.1 a prezentului Regulament.”.
    9.  La pct. 14 alin. (3) cuvântul ”Lichidatorul”, se substituie prin textul ”băncii faţă de care este inițiat proces de lichidare silită”.
    10. Alin. (2) din pct. 15 va avea următorul conținut: „Lista se întocmeşte în ordinea alfabetică a numelor deponenților persoane fizice (Tabelul I) și a denumirii deponenților persoane juridice (Tabelul II). Datele deponenţilor se introduc în Listă o singură dată. Numele, prenumele pentru persoane fizice, precum și denumirea persoanelor juridice se introduc fără prescurtări.”.
    11. La alin. (1) și alin. (2) din pct. 17 cuvântul ”Lichidatorul”, la numărul și cazul gramatical respectiv, se substituie prin textul ”banca faţă de care este inițiat proces de lichidare silită”, la numărul și cazul gramatical respectiv.
    12. La pct. 18, la sfârșit, textul ”care urmează a fi întreprinse în vederea pregătirii pentru efectuarea plăţii depozitelor garantate” se substituie prin textul ”ce urmează a fi întreprinse în vederea  organizării procesului onorării depozitelor garantate.”.
    13. La pct. 19, propoziția a doua va avea următorul conținut: ”Concomitent, această informaţie va fi transmisă şi băncii faţă de care este inițiat proces de lichidare silită pentru a o afişa la sediul tuturor subdiviziunilor separate ale acesteia.”.
    14. La pct. 33 textul ”prezentate de către Lichidator,” se exclude.
    15. La alin. (1) și alin. (2) din pct. 34 cuvântul ”Lichidatorul”, la numărul și cazul gramatical respectiv, se substituie prin textul ”banca faţă de care este inițiat proces de lichidare silită”, la numărul și cazul gramatical respectiv.
    16. Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 vor avea conținutul prezentat în Anexa nr. 1 și, respectiv, Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.
    Art II. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Art III. Articolul I, subpunct 10 referitor la pct. 15 alin. 2 cu referire la deponenți persoane juridice, punctul 16 referitor la tabelul II din Anexa 1 și tabelul II din Anexa 2 intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2020.

    PREȘEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAȚIE AL FONDULUI
    DE GARANTARE A DEPOZITELOR
    ÎN SISTEMUL BANCAR                                         Nadejda CORNEȚEL

    Nr. 03/3. Chişinău, 18 martie 2019.


    anexa nr.1

    anexa nr.2