*HFGDSBC119/1/2011 Versiunea originala
ID intern unic:  380581
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 119/1
din  25.02.2011
privind aprobarea Regulamentului cu privire la plata
 depozitelor garantate de către Fondul de garantare
a depozitelor în sistemul bancar
Publicat : 15.03.2011 în Monitorul Oficial Nr. 39     art Nr : 220
    În baza art.44 alin. (2) din Legea Republicii Moldova nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.30-34, art.169), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se aprobă Regulamentul cu privire la plata depozitelor garantate de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, conform Anexei.
    2. Se abrogă Regulamentul cu privire  la plata depozitelor garantate de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 95/1  din  02.09.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2009, nr.140-141, art. 656).

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE AL FONDULUI
    DE GARANTARE ÎN SISTEMUL BANCAR                                   Petru VEVERIŢA

    Nr. 119/1. Chişinău, 25 februarie  2011.

Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
nr. 119/1 din 25 februarie 2011
REGULAMENT
cu privire la plata depozitelor garantate de către Fondul
de garantare a depozitelor în sistemul bancar
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (în continuare – Lege), Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 şi stabileşte acţiunile întreprinse de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, relaţiile  acestuia cu Lichidatorul, precum şi cele cu banca/băncile–mandatar, îndreptate spre organizarea şi efectuarea plăţii depozitelor garantate devenite indisponibile.
    2. Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (în continuare – Fond) garantează plata depozitelor, inclusiv a dobînzilor datorate şi neplătite, în limita plafonului de garantare stabilit conform Legii, la data constatării indisponibilităţii depozitelor.
    3. Mărimea obligaţiei băncii faţă de deponent se calculează în baza prevederilor art.7 din Lege.
    4. Fondul iniţiază procedurile necesare pentru asigurarea plăţii depozitelor garantate din ziua recepţionării de la Lichidator a listei creanţelor aferente depozitelor garantate (în continuare - Listă).
    5. Fondul efectuează plata depozitelor garantate în lei moldoveneşti. Depozitele în valuta străină sînt compensate prin plata echivalentului lor în lei moldoveneşti la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data constatării indisponibilităţii depozitelor.
    6. Plata depozitelor garantate, în limita plafonului de garantare stabilit conform Legii, se efectuează integral, în numerar, prin transfer sau prin alte forme de plată.
    Plata depozitelor garantate se efectuează, la decizia Consiliului de administraţie, prin intermediul unei sau mai multor bănci-mandatar sau nemijlocit de către Fond.
    Banca-mandatar este banca care deţine licenţă eliberată de Banca Naţională a Moldovei pentru a desfăşura activităţi financiare, cu care Fondul a încheiat contract pentru efectuarea plăţii depozitelor garantate.
    7. Plata depozitelor garantate se efectuează deponentului sau altor persoane, care dispun de  acest drept în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (în baza procurii, certificatului de moştenitor etc.).
    Plata depozitelor garantate deschise în favoarea unui copil minor se efectuează către părinţii sau tutorii/curatorii acestuia.
    8. Fondul se subrogă în dreptul deponenţilor persoane fizice pentru o sumă egală cu sumele pe care le-a plătit drept compensare a depozitelor garantate. Obligaţia băncii faţă de deponenţi se reduce cu sumele plătite de Fond pentru compensarea depozitelor garantate. Creanţele deponenţilor persoane fizice, altele decît cele plătite de Fond, se onorează în conformitate cu prevederile Legii instituţiilor financiare.
    9. Creanţele rezultate drept urmare a plăţii depozitelor garantate se vor recupera de către Fond conform ordinii priorităţii claselor stabilite la art.3811 din Legea instituţiilor financiare.
    10. Fondul începe plata depozitelor garantate în cel mult 7 zile de la data recepţionării de la Lichidator a Listei conform art.20 alin.(1) din Lege. În circumstanţe excepţionale şi în cazuri speciale, cu acordul Guvernului, Fondul poate prelungi cu cel mult 30 de zile termenul menţionat. Fondul nu poate invoca limitele de timp menţionate pentru a nu garanta depozitul unui deponent care nu a fost capabil să solicite la timp garanţia.
    11. Fondul va efectua plata depozitelor garantate din contul mijloacelor financiare consemnate la art.9 alin.(2) din Lege. 
    12. În cazul insuficienţei mijloacelor financiare menţionate la pct.11 din prezentul Regulament, pentru plata integrală a depozitelor garantate, Fondul va iniţia procedura de încasare de la bănci a contribuţiei speciale în conformitate cu condiţiile şi procedurile stabilite de Consiliul de administraţie. Contribuţia specială se calculează în modul stabilit în art.13 din Lege.
    13. În cazul în care mijloacele financiare ale Fondului menţionate la pct.11 din prezentul Regulament, precum şi cele acumulate din contul contribuţiilor speciale, nu sînt suficiente pentru efectuarea integrală a plăţilor depozitelor garantate, Fondul, în condiţiile Legii, recurge la contractarea împrumuturilor.
Capitolul II
INTERACŢIUNEA CU LICHIDATORUL
    14. Fondul va solicita Lichidatorului transmiterea, în termen de 5 zile de la data retragerii licenţei băncii conform Legii instituţiilor financiare, Lista în forma prevăzută la Anexa nr.1 a prezentului Regulament.
    Lista urmează a fi prezentată Fondului de către Lichidator sau de către persoana împuternicită, în două exemplare, cu o scrisoare de însoţire, pe suport de hîrtie şi în formă electronică. Versiunea electronică se prezintă în forma unui fişier cu extensia .xls (.xlsx) conform Anexei nr.1 la prezentul Regulament.
    Datele prezentate în formă electronică trebuie să coincidă cu cele prezentate pe suport de hîrtie. În cazul în care informaţia prezentată pe suport de hîrtie şi cea inclusă în versiunea electronică a Listei nu coincid, Fondul va solicita Lichidatorului verificarea şi înlăturarea divergenţelor.
    15. În Listă nu se includ creanţele deponenţilor, depozitele cărora nu sînt garantate conform art.5 din Lege.
    Lista se întocmeşte în ordinea alfabetică a numelor deponenţilor. Datele deponenţilor se introduc în Listă o singură dată. Numele, prenumele şi prenumele tatălui se introduc fără prescurtări. 
    La introducerea datelor care se referă la subdiviziunile băncii, se admit prescurtările general acceptate (de exemplu: r-nul Călăraşi; mun.Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.111).
    Datele se completează în grafie latină cu utilizarea semnelor diacritice ale limbii de stat.
    Toate paginile Listei pe suport de hîrtie urmează a fi numerotate şi şnuruite. Lista se confirmă prin semnătura Lichidatorului şi amprenta ştampilei utilizată de acesta, pe fiecare pagină. Pe ultima pagină se indică numărul total de foi. 
    16.  Transmiterea documentelor menţionate la pct.14 din prezentul Regulament va fi adeverită prin semnarea unui proces-verbal de predare-primire.
    17. Responsabilitatea pentru integritatea şi veridicitatea informaţiei introduse în Listă, precum şi respectarea termenului de prezentare a acesteia, o poartă Lichidatorul în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Fondul este în drept, în circumstanţele menţionate la pct. 26 şi/sau 34 din prezentul Regulament, să solicite Lichidatorului să verifice informaţia din Listă.
Capitolul III
ACŢIUNILE FONDULUI PRIVIND ORGANIZAREA
PLĂŢII DEPOZITELOR GARANTATE
    18. Consiliul de administraţie al Fondului, în termen de  3 zile din data în care Banca Naţională a Moldovei a adus la cunoştinţa Fondului opinia sa cu privire la probabilitatea rezonabilă de retragere a licenţei şi de iniţiere a procesului de lichidare silită a unei bănci, se întruneşte în şedinţă pentru a adopta decizii privind acţiunile care urmează a fi întreprinse în vederea pregătirii pentru efectuarea plăţii depozitelor garantate.
    19. Fondul, în termen de 7 zile de la data primirii Listei, va publica în cel puţin 2 ziare de circulaţie naţională şi pe pagina sa WEB, o informaţie privind plata depozitului garantat devenit indisponibil, perioada în cursul căreia va avea loc plata, denumirea băncii, după caz, mandatate să efectueze plata, condiţiile şi formalităţile necesare obţinerii depozitelor garantate. Concomitent, această informaţie va fi transmisă şi Lichidatorului, spre a o afişa la sediul tuturor subdiviziunilor separate ale băncii aflate în proces de lichidare în legătură cu insolvabilitatea.
    20. Fondul informează Lichidatorul referitor la sumele plătite fiecărui deponent în termenele şi condiţiile stabilite printr-un acord semnat, în prealabil, cu acesta.
Capitolul IV
PLATA DEPOZITELOR GARANTATE PRIN
INTERMEDIUL BĂNCII – MANDATAR
    21. În cazul în care efectuarea plăţii depozitelor garantate se face prin intermediul băncii-mandatar, Fondul încheie cu aceasta un contract de mandat.
    22. Acţiunile băncii-mandatar sînt reglementate de prevederile prezentului Capitol care vor fi reflectate şi în contractul încheiat între aceasta şi Fond.
    23. Banca-mandatar efectuează plata depozitelor garantate conform Listei prezentate de către Fond pe parcursul unei perioade de timp stabilite prin contract.
    24. Fondul transmite Lista băncii-mandatar în termen de 4 zile de la recepţionarea acesteia.
    Banca-mandatar începe plata depozitelor garantate, inclusiv prin intermediul subdiviziunilor sale, în cel mult 3 zile bancare de la data recepţionării Listei şi încasării mijloacelor băneşti de la Fond.
    25. Banca-mandatar va ţine, la sediul central, evidenţă şi control centralizat al plăţii depozitelor garantate, în conformitate cu Lista recepţionată de la Fond.
    26. În cazul depistării necorespunderii datelor din Listă cu datele din documentele prezentate de către deponent, banca-mandatar suspendă plata depozitului garantat respectiv şi în termen de o zi lucrătoare informează în scris Fondul despre aceasta.
    Plata depozitului garantat se efectuează, după recepţionarea unui răspuns, în scris, din partea Fondului şi doar în cazul înlăturării necorespunderilor depistate.
    27. Banca-mandatar asigură integritatea şi confidenţialitatea oricărei informaţii recepţionate de la Fond pe parcursul prelucrării, transmiterii şi păstrării acesteia.
    28. În toate subdiviziunile sale în care se va efectua plata depozitelor garantate, banca-mandatar afişează informaţia privind exercitarea funcţiilor sale.
    29. Banca-mandatar poartă răspundere pentru plata corectă a sumelor garantate.
    30. Informaţia privind plata depozitelor garantate se prezintă Fondului de către banca-mandatar săptămînal, în ziua de marţi (informaţia privind depozitele garantate plătite în săptămîna precedentă), în forma prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament (în continuare – Informaţie). În cazul descreşterii volumului plăţilor efectuate de către banca-mandatar, Fondul este în drept să modifice periodicitatea prezentării Informaţiei.
    Informaţia se prezintă Fondului pe suport de hîrtie şi în forma electronică împreună cu o scrisoare de însoţire.
    Informaţia pe suport de hîrtie se confirmă prin semnăturile conducătorului, contabilului-şef şi amprenta ştampilei băncii-mandatar.
    31. Banca-mandatar, după încetarea contractului, în termen de 3 zile lucrătoare efectuează următoarele acţiuni:
    - transferă Fondului sumele neachitate;
    - transmite Fondului Informaţia, cu situaţia la ultima zi de plată.
    Informaţia se prezintă pe suport de hîrtie (şnuruită şi numerotată), confirmată prin semnăturile conducătorului, contabilului-şef şi amprenta ştampilei băncii-mandatar pe fiecare pagină.
    32. Depozitele garantate ale deponenţilor care nu au fost ridicate de la banca-mandatar în timpul acţiunii contractului de mandat, se plătesc nemijlocit de către Fond, în baza solicitărilor, după verificarea datelor conform Listei.
Capitolul V
PLATA DE CĂTRE FOND A DEPOZITELOR
GARANTATE
    33. În cazul în care se va adopta hotărîrea privind plata depozitelor garantate nemijlocit de către Fond, acesta va efectua plata depozitelor garantate conform Listei prezentate de către Lichidator, în corespundere cu procedurile sale interne, aprobate de către Consiliul de administraţie.
    34. În cazul în care pe perioada efectuării plăţii depozitelor garantate sînt depistate necorespunderi ale datelor din Listă cu datele din documentele prezentate de către deponent, Fondul suspendă plata depozitului garantat respectiv şi în termen de o zi lucrătoare informează în scris Lichidatorul despre aceasta.
    Plata depozitului garantat se efectuează, după recepţionarea unui răspuns, în scris, din partea Lichidatorului şi doar în cazul înlăturării necorespunderilor depistate.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE
    35. Prezentul Regulament se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării.

    anexa nr.1

    anexa nr.2