DTCG101/1999
ID intern unic:  291267
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL DEZVOLTĂRII TERITORIULUI, CONSRUCŢIILOR ŞI GOSPODĂRIEI COMUNALE
INSTRUCŢIUNE Nr. 101
din  02.09.1999
Instrucţiune provizorie
privind modalitatea deconectării/reconectării individuale a
apartamentelor de la/la sistemul de aprovizionare cu apă caldă
Publicat : 24.12.1999 în Monitorul Oficial Nr. 149     Promulgat : 24.12.1999
Aprobată
prin Hotărîrea Colegiului
Ministerului Dezvoltării
Teritoriului, Construcţiilor
şi Gospodăriei Comunale
nr. 10/1 din 2 septembrie 1999
Mihai Ştirban
Viceministru
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1.1. Prezenta     instrucţiune    stabileşte    relaţiile     dintre întreprinderile  prestatoare  de  servicii (în continuare  -  Furnizor), întreprinderile municipale de  gestionare a fondului locativ, asociaţiile proprietarilor  de locuinţe privatizate, cooperativele de construcţie  a locuinţelor,   întreprinderile   de   gestionare  a    fondului   locativ departamental  (în continuare - Gestionar) şi titularii locuinţelor  (în continuare - Consumator) ce ţin de deconectarea/reconectarea individuală a apartamentului de la/la sistemul de aprovizionare cu apă caldă.
    1.2. O condiţie   obligatorie   a   procedurii  de   deconectare   a apartamentului în cazul lipsei contoarelor este deconectarea de la toate branşamentele   de    aprovizionare   cu  apă  caldă   din   apartamentul Consumatorului.
    1.3. În cazul cînd Consumatorul acceptă contorizarea unui branşament se permite deconectarea celorlalte branşamente.
    1.4. Deconectarea  poate fi efectuată în modul stabilit de  prezenta instrucţiune de către Gestionar (Furnizor) sau de alte persoane juridice (fizice) în prezenţa reprezentantului Gestionarului.
    1.5. Toate cheltuielile  legate  de deconectarea şi reconectarea  pe viitor  a apartamentului de la/la sistemul de aprovizionare cu apă caldă le va suporta  Consumatorul, conform taxei în vigoare.
II. DECONECTAREA/RECONECTAREA DE LA/LA SISTEMUL
DE APROVIZIONARE CU APĂ CALDĂ
    2.1. Deconectarea individuală a apartamentului se efectuează în baza unei   cereri   depuse  în  scris  de  către  Consumator   Gestionarului (Furnizorului).
    2.2. Deconectarea  poate fi efectuată numai prin ruptură vizibilă şi sudarea branşamentelor de la coloanele de apă caldă.
    2.3. După efectuarea  deconectării  (reconectării) se va întocmi  un act  ce va confirma deconectarea (reconectarea), semnat de Consumator şi Gestionar  (anexa).
    2.4. Reconectarea apartamentului la sistemul de aprovizionare cu apă caldă,  se  efectuează  în  baza unei cereri depuse în  scris  de  către titularul  apartamentului Gestionarului (Furnizorului), care în termen de pînă la 15 zile îşi va da acordul.
    2.5. Reconectarea  la  sistemul de aprovizionare cu apă caldă se  va efectua  de  către  Gestionar (Furnizor) sau de alte  persoane  juridice (fizice) în prezenţa reprezentantului Gestionarului.
    2.6. Gestionarul  va prezenta datele cu privire la deconectările  şi reconectările   efectuate   pînă  la  data  de  5  a   lunii   următoare organizaţiilor    prestatoare  de  servicii  (Furnizorului),  Concernului "Moldova-Gaz"  şi  Reţelelor  Electrice  (în municipiul  Chişinău  -  ÎS "Infocom" şi S.A. "Termocom").
    2.7. Consumatorul  este obligat să asigure accesul  reprezentantului Gestionarului (Furnizorului) în apartament pentru efectuarea controlului branşamentelor  deconectate la cererea acestuia.
    2.8. Din momentul  deconectării  Consumatorului  de la  sistemul  de aprovizionare cu apă caldă, în blocurile locative înzestrate cu aragaze, în  lipsa   contoarelor,  plata  pentru gazele naturale  va  fi  achitată conform   "Catalogului   de  preţuri"  al  Agenţiei   Naţionale   pentru Reglementare   în   Energetică    al  Republicii   Moldova,   ca   pentru apartamentele amenajate cu aragaz, ce dispun de sistema de alimentare cu apă fierbinte, dar neaprovizionate într-o  anumită perioadă de timp.
    2.9. Din momentul  deconectării  Consumatorului  de la  sistemul  de aprovizionare   cu  apă  caldă,  în  blocurile  locative   necontorizate Furnizorul   va    efectua  în  baza  datelor  prezentate  de   Gestionar recalcularea sarcinii de proiect a blocului locativ respectiv.
    2.10. În cazul    depistării    reconectării   neautorizate    (după deconectare)   a   branşamentelor   din  apartament   la   sistemul   de aprovizionare cu apă  caldă al Gestionarului (Furnizorului), Consumatorul va  achita plata pentru consumul de apă caldă la fel ca şi  consumatorii care  nu  dispun  de  contoare din  blocul respectiv,  începînd  cu  data efectuării  de  către  Gestionar (Furnizor) sau reprezentantului  său  a ultimului control.
Anexă
Act
privind deconectarea apartamentului de
la sistemul de aprovizionare cu apă caldă
    "_____"___________1999                                                                                 mun. Chişinău
    1. Prezentul   act   este  întocmit  în  prezenţa  reprezentantului
Gestionatrului (Furnizorului)  dl___________________________________________________
şi    titularului   apartamentului   nr._______   din   blocul   locativ
nr._______  str.________________________şi  confirmă deconectarea de  la sistemul de
aprovizionare cu apă caldă.
    2. Deconectarea   apartamentului  a  fost  efectuată  prin   ruptură vizibilă şi sudare a tuturor
branşamentelor de apă caldă din apartament.
    3. Furnizorul  va  suspenda  relaţiile cu  titularul  apartamentului privind  aprovizionarea  cu apă
caldă şi achitarea plăţii  pentru  acest serviciu, începînd cu data semnării prezentului act.
    4. Titularul   apartamentului  este  preîntîmpinat  că,  în  caz  de depistare a reconectării
neatorizate de către Gestionar (Furnizor), i se vor  aplica  sancţiuni  conform pct. 2.10.
al  Instrucţiunii  provizorii privind     modalitatea    deconectării/reconectării    individuale    a
apartamentelor de la/la sistemul de aprovizionare cu apă caldă.
    5. Prezentul  act este întocmit în două exemplare, cîte unul  pentru fiecare parte.
    Gestionarul (Furnizorul)                                                                    Titularul apartamentului
    ___________________________________
                denumirea Furnizorului
    ___________________________________         ___________________________
              numele, prenumele  reprezentantului                                                             numele, prenumele chiriaşului
                                                                                                                                             de bază/proprietarului
    ___________________________________         ____________________________
                         semnătura, ştampila                                                                           semnătura, datele buletinului
                                                                                                                                                       de identitate
Act
privind reconectarea apartamentului la
sistemul de aprovizionare cu apă caldă
    "_____"___________1999                                                                               mun. Chişinău
    1. Prezentul   act   este  întocmit  în  prezenţa   reprezentantului
Gestionarului (Furnizorului) dl_________________________________________
şi    titularului    apartamentului   nr._____    din   blocul   locativ
nr.__________ str.__________________şi confirmă reconectarea la sistemul
de aprovizionare cu apă caldă.
    2. Reconectarea  apartamentului a fost efectuată în conformitate  cu cerinţele tehnice în vigoare.
    3. Gestionarul  (Furnizorul)  va  relua  relaţiile  cu  Consumatorul privind  aprovizionarea  
cu apă caldă şi achitarea plăţii  pentru  acest serviciu, începînd cu data semnării prezentului act.
    4. Prezentul  act este întocmit în două exemplare, cîte unul  pentru fiecare parte.
    Gestionarul (Furnizorul)                                                                       Titularul apartamentului
    ___________________________
    denumirea Furnizorului
    __________________________________                _____________________________
              numele, prenumele reprezentantului                                             numele, prenumele chiriaşului
                                                                                                                                   de bază/proprietarului
    __________________________________                 _____________________________
                    semnătura, ştampila                                                                     semnătura, datele buletinului
                                                                                                                                               de identitate