HGA1465/2003
ID intern unic:  294402
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1465
din  08.12.2003
cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire
a produselor nealimentare şi a termenelor de garanţie
Publicat : 19.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 248-253     art Nr : 1530

   
Abrogată prin HG420 din 12.06.17, MO190-200/16.06.17 art.509

    MODIFICAT

    HG1188 din 02.11.07, MO175-177/09.11.07 art.1232    În conformitate cu Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 507), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulile de înlocuire a produselor nealimentare, conform anexei nr. 1;
Lista produselor nealimentare de calitate corespunzătoare ce nu pot fi  înlocuite cu un produs similar, conform anexei nr. 2.

    Lista produselor de folosinţă îndelungată şi termenele minime de garanţie stabilite pe grupe de produse, conform anexei nr.3.

[Pct.1 modificat prin HG1188 din 02.11.07, MO175-177/09.11.07 art.1232]

    2. Se stabileşte că:
la importul produselor de folosinţă îndelungată, agenţii economici sînt obligaţi să încheie cu întreprinderile producătoare sau cu reprezentanţii oficiali ai acestora contracte pentru deservirea tehnică a numitelor produse pe teritoriul ţării  în perioada de garanţie şi postgaranţie;
agenţii economici care comercializează produse de folosinţă îndelungată sînt obligaţi să încheie cu întreprinderile specializate în deservirea tehnică şi reparaţia produselor de folosinţă îndelungată contracte pentru deservirea tehnică a produselor comercializate. Întreprinderile producătoare pot să efectueze de  sine stătător reparaţia şi deservirea produselor de folosinţă îndelungată;
agenţii economici care comercializează produse de folosinţă îndelungată şi piese de schimb aferente, precum şi cei care prestează servicii de reparaţie a produselor de folosinţă îndelungată, sînt obligaţi să acorde termene de garanţie nu mai mici decît termenele minime prevăzute în anexa nr. 3.
3. Se abrogă:
Hotărîrea Guvernului nr. 329 din 23 mai 1995  "Cu privire la aprobarea Regulilor de preschimbare a mărfurilor nealimentare, procurate în reţeaua de comerţ cu amănuntul" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 38-39, art. 287);
punctul 4 al Hotărîrii Guvernului nr. 1010 din 31 octombrie 1997 "Cu privire la aprobarea Regulilor comerţului de consignaţie" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.79-80, art.814).

    Prim-ministru                                                                       Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul economiei                                                            Marian Lupu
    Ministrul industriei                                                              Mihail Garştea
    Ministrul sănătăţii                                                               Andrei Gherman
    Ministrul justiţiei                                                                 Vasile Dolghieru

    Chişinău, 8 decembrie 2003.
    Nr. 1465.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului  nr. 1465
din 8 decembrie 2003
R E G U L I  L E
de înlocuire a produselor nealimentare
Prezentele reguli sînt elaborate în conformitate cu Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 507) şi stabilesc modul şi condiţiile de înlocuire a produselor nealimentare (în continuare - produse), fiind executorii pentru toţi agenţii economici care desfăşoară activitate comercială în relaţiile cu consumatorii, indiferent de forma de proprietate.
I. Dispoziţii generale
1. Agentul economic care comercializează produse consumatorilor (în continuare - vînzător) este obligat:
să ofere consumatorilor numai produse care corespund cerinţelor prescrise şi/sau declarate;
să prezinte informaţia despre produs sau serviciu, în conformitate cu prevederile art.20 din legea sus-numită;
să informeze consumatorii despre întreprinderile care efectuează deservirea tehnică şi reparaţia produselor de folosinţă îndelungată comercializate în perioada de garanţie şi postgaranţie;  
să îndeplinească prevederile tuturor actelor legislative şi normative ce reglementează activitatea de comerţ.

Transportarea produselor de mare gabarit de peste
10 kg către vînzător/producător pentru reparaţie, reducerea preţului, înlocuirea şi returnarea acestor mărfuri către consumatori se efectuează cu forţele şi mijloacele vînzătorului/producătorului, căruia i s-a adresat consumatorul.

 În cazul în care vînzătorul/producătorul nu îndeplineşte această prevedere, precum şi în cazul în care sediul vînzătorului/producătorului nu se află în localitatea de reşedinţă a consumatorului, transportarea şi returnarea  mărfurilor  le poate efectua  consumatorul pe contul vînzătorului/producătorului.

     [Pct.1 modificat prin HG1188 din 02.11.07, MO175-177/09.11.07 art.1232]
2. În cazul în care sînt depistate deficienţe ale produselor comercializate consumatorilor, despre care consumatorul nu a fost informat şi acestea nu-i sînt imputabile, consumatorul, în cadrul termenului de garanţie sau termenului de valabilitate, iar pentru vicii ascunse - pe durata de funcţionare,  prin depunerea reclamaţiei către vînzător poate pretinde, la opţiunea sa:
înlăturarea gratuită a deficienţelor produsului;
înlocuirea gratuită a produsului necorespunzător cu un produs similar de calitate adecvată;
înlocuirea cu un produs similar de alt model;
reducerea corespunzătoare a preţului produsului necorespunzător;
restituirea contravalorii produsului necorespunzător;
recuperarea prejudiciului, inclusiv prejudiciului moral.
În cazul achiziţionării produselor  ce au fost în folosinţă, pretenţiile consumatorului, specificate la acest punct, se satisfac cu acordul ambelor părţi.
3. Vînzătorul este în drept să refuze satisfacerea pretenţiilor consumatorului în cazul în care va prezenta dovezi (în baza expertizei), în termen de 14 zile calendaristice de la data depunerii reclamaţiei, că deficienţele  produselor  au apărut ca urmare a nerespectării de către consumator a instrucţiunilor de manipulare, instalare, utilizare sau a nerespectării regulilor de transportare şi păstrare prevăzute în documentaţia de însoţire a produselor.
4. În cazul în care este necesară  expertiza produsului reclamat, vînzătorul o va efectua din contul său. Consumatorul este în drept să participe la expertiză personal sau prin reprezentanţii săi.
5. Vînzătorul prezintă consumatorului refuzul de a satisface pretenţiile acestuia în formă scrisă, anexînd copia rezultatelor expertizei.

     6. Expertiza se efectuează la solicitarea vînzătorului, de către:

     Camera de Comerţ şi Industrie şi subdiviziunile ei teritoriale;

     Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei;

    Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării de pe lîngă Ministerul Finanţelor - pentru articole din metale preţioase şi pietre preţioase;

     instituţiile (organizaţiile) ce dispun de licenţă pentru activitatea de efectuare a expertizei mărfurilor;

     comisia de expertiză formată  din reprezentanţii vînzătorului şi organului ce efectuează expertiza, cu participarea consumatorului ( în caz de necesitate, se invită reprezentanţii producătorului).

      În cazul intentării de către consumator a unei acţiuni de judecată referitor la repararea prejudiciului, expertiza este efectuată  de entităţile sus-menţionate, la solicitarea consumatorului.

  [Pct.6 în redacţia HG1188 din 02.11.07, MO175-177/09.11.07 art.1232]

II. Modul de remediere, înlocuire, reducere a preţului şi restituire a
contravalorii produselor necorespunzătoare
7. Vînzătorul asigură toate operaţiile şi suportă toate cheltuielile necesare repunerii în funcţiune, remedierii deficienţelor sau înlocuirii produselor şi serviciilor necorespunzătoare în cadrul termenului de garanţie sau termenului de valabilitate, iar pentru vicii ascunse - în cadrul duratei de funcţionare, precum şi cheltuielile ocazionate de transportare, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare etc., ceea ce nu-l exonerează pe producător de răspundere în relaţiile sale cu vînzătorul.
8. În cazul în care consumatorul a solicitat, în perioada de garanţie, remedierea deficienţelor  produsului, care nu-i sînt imputabile, acestea urmează a fi remediate de către vînzător sau întreprinderea care efectuează deservirea tehnică a produselor comercializate în perioada de garanţie sau în termenul stabilit prin contract  în maximum 14 zile calendaristice din momentul depunerii reclamaţiei.
9. Timpul de nefuncţionare, din cauza remedierii deficienţelor produsului, prelungeşte, în mod corespunzător, termenul de garanţie şi curge din momentul sesizării în scris a vînzătorului pînă la aducerea produsului în stare de funcţionare corespunzătoare.
10. În cazul reţinerii produsului pentru remediere sau înlocuire, vînzătorul este obligat să elibereze consumatorului o dovadă în formă scrisă, care să conţină elementele de identificare a sa şi a produsului reţinut, precum şi termenul de soluţionare a reclamaţiei.
11. Vînzătorul este obligat, în cazul produselor electrice de folosinţă îndelungată,  la prezentarea de către consumator a pretenţiei  întemeiate referitor la deficienţele produsului, care nu-i sînt imputabile şi care urmează a fi remediate, să pună la dispoziţia acestuia gratuit, în termen de 3 zile, un produs similar pe perioada  reparaţiei, suportînd şi cheltuielile de transportare şi manipulare.
12. La înlăturarea deficienţelor prin înlocuirea unei piese de schimb sau a unei părţi componente a produsului, pentru care sînt stabilite termene de garanţie, termenul de garanţie pentru noile piese de schimb sau părţile componente se calculează din ziua eliberării produsului reparat către consumator.
13. În cazul în care consumatorul solicită înlocuirea produsului necorespunzător, vînzătorul este obligat să înlocuiască produsul în termenul maxim 14 zile calendaristice din ziua înaintării reclamaţiei. Acest termen poate fi prelungit numai cu acordul consumatorului şi stipulat în contract.
14. În cazul în care consumatorul a solicitat înlocuirea de către vînzător a produsului necorespunzător cu un produs similar de alt model, se recalculează, respectiv, preţul de cumpărare.
15. Reducerea preţului şi suma reducerii la produsele necorespunzătoare se face cu acordul ambelor părţi (vînzător - consumator).
16.  În cazul în care consumatorul a solicitat, în perioada de garanţie, restituirea contravalorii produsului necorespunzător, el este obligat să restituie produsul, iar vînzătorul este obligat (dacă nu a făcut dovada vinei consumatorului la apariţia defectelor, în conformitate cu prevederile pct. 3 şi pct.6 ale prezentelor Reguli) să-i restituie costul produsului la preţul lui în ziua examinării reclamaţiei - în cazul în care preţul s-a majorat şi la preţul la ziua procurării - în cazul în care preţul s-a redus.
17. În cazul în care produsul necorespunzător a provocat consumatorului prejudiciu, inclusiv moral, el este în drept să se adreseze instanţei de judecată în vederea recuperării lui.
18. În cazul depistării deficienţelor unor articole, ce constituie elemente separate în diverse garnituri, seturi şi care au termenele lor de garanţie, consumatorul este în drept să înainteze una din revendicările stipulate la pct. 2 al prezentelor Reguli, atît în privinţa întregii garnituri, întregului set, cît şi a unor piese defectate.
III. Modul de depunere a reclamaţiilor
19. Consumatorii depun reclamaţiile, referitor la produsele necorespunzătoare,  iniţial, vînzătorului spre remediere, înlocuirea gratuită sau obţinerea contravalorii lor în perioada termenului de garanţie sau a termenului de valabilitate.
20. Odată cu depunerea reclamaţiei consumatorul prezintă bonul de casă sau alt document care confirmă efectuarea cumpărăturii.
21. În cazul în care consumatorul nu este de acord cu rezultatele examinării reclamaţiei sau i s-a refuzat satisfacerea ei, el este în drept să se adreseze organelor abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor sau, conform procedurii civile, în instanţa de judecată, anexînd la petiţie copia răspunsului vînzătorului.

IV.  Modul de înlocuire a  produselor 

de calitate corespunzătoare  

22. Consumatorul este în drept să ceară vînzătorului/producătorului înlocuirea  produsului nealimentar de calitate corespunzătoare cu unul similar în unitatea de comerţ unde a fost procurat, dacă produsul nu i s-a potrivit după formă,  model, culoare, mărime sau nu poate fi utilizat conform destinaţiei din alte motive, cu excepţia produselor nealimentare de calitate corespunzătoare specificate în anexa nr. 2.

23. Consumatorul are dreptul să ceară înlocuirea produsului de calitate corespunzătoare în decurs de 14 zile calendaristice, exceptînd data procurării.

Înlocuirea produsului  de calitate corespunzătoare se efectuează dacă acest produs nu a fost utilizat  (şi-a păstrat aspectul exterior, sigiliile şi etichetele fabricii, dacă erau), proprietăţile de consum, precum şi cu prezentarea bonului  de casă sau a unui alt document  care confirmă faptul procurării produsului, eliberat consumatorului împreună cu produsul vîndut.

24.  În cazul în care la momentul adresării consumatorului unitatea de comerţ nu dispune de un produs similar cu cel returnat, consumatorul este în drept să rezilieze contractul de vînzare-cumpărare şi să ceară restituirea sumei plătite pentru produs, iar vînzătorul este obligat să primească produsul respectiv şi să restituie suma plătită.

    [Capitolul IV în redacţia HG1188 din 02.11.07, MO175-177/09.11.07 art.1232]
V. Reguli specifice privind înlocuirea produselor
pentru care nu este stabilit termen de garanţie
25. Termenul stabilit pentru depunerea reclamaţiilor privind deficienţele produselor  pentru care nu este stabilit termen de garanţie este de 30 zile de la data vînzării acestora. La produsele de sezon (încălţăminte, articole vestimentare, produse din blană  etc.) procurate pînă la începerea sezonului respectiv, termenul de garanţie se calculează de la începutul sezonului corespunzător, pentru perioada de iarnă de la 1 octombrie, pentru perioada de vara de la 1 aprilie. Reclamaţia se depune la vînzător, care este obligat să o primească şi să o soluţioneze, daca este depusă în acest termen.
     [Pct.25 modificat prin HG1188 din 02.11.07, MO175-177/09.11.07 art.1232]
26. Data achiziţionării produsului se stabileşte în  baza bonului de casă sau  oricărui alt document care confirmă achiziţionarea produsului sau în baza altor mijloace care pot permite stabilirea datei şi a locului de achiziţionare.
27. Reclamaţiile consumatorilor se primesc doar în cazul în care aceştia prezintă, împreună cu produsul reclamat, elementele necesare identificării înscrise pe etichetă, ambalaj sau imprimate pe produs.
28. Reclamaţiile întemeiate şi înaintate, în termenul stabilit la pct.25 al prezentelor Reguli, referitor la produsele necorespunzătoare pentru care nu este stabilit termen de garanţie, vor fi soluţionate de vînzător prin înlocuirea imediată a produselor cu deficienţe cu altele de calitate corespunzătoare sau prin restituirea contravalorii acestora.
29. Deficienţele pentru care  se aplică măsuri de remediere, înlocuire sau restituire a contravalorii produselor cărora nu le este stabilit termen de garanţie: 
Fire si ţesături textile, lenjerie de pat, tricotaje, confecţii textile
Fire neuniforme, culoare nefixată; rezistenţă slabă a vopsirii sau a imprimeurilor; necorespunderea conţinutului de fibre sintetice şi naturale normelor igienice în vigoare; decolorare prin spălare sau prin frecare; modificări dimensionale peste limitele admise; cusături desfăcute sau ochiuri scăpate, miros specific de substanţe chimice ce provoacă senzaţii neplăcute; stări alergice şi iritare.
Confecţii din piele şi din blană
Rezistenţă necorespunzătoare a cusăturilor; vopsire fixată necorespunzător; detalii cu rezistenţă scăzută la rupere; miros specific de substanţe chimice ce provoacă senzaţii neplăcute; stări alergice şi iritare.
Articole de marochinărie
Închizătoare şi accesorii metalice defecte sau cu acoperiri nerezistente; migrarea coloranţilor; rame şi curele de susţinere insuficient consolidate.
Articole de galanterie, pasmanterie
Fire neuniforme; rezistenţă scăzută la vopsire.
Articole textile de uz gospodăresc (pături, prosoape, covoare, perdele, huse, muşama, ţesături decorative, feţe de masă din clorură de polivinil, folii din clorură de polivinil, ambalaje textile)
Rezistenţă scăzută a vopsirii şi la frecare; miros specific de substanţe chimice ce provoacă senzaţii neplăcute; stări alergice şi iritare.
Jocuri şi jucării
Necorespunderea etichetării cu vîrsta copiilor cărora le sînt destinate; desprinderea elementelor componente; blocări ale elementelor în mişcare; funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivelor componente; rezistenţă scăzută a vopselelor la acţiunea substanţelor chimice, sudorii, salivei; miros simţitor de substanţe chimice.
Articole şcolare şi de papetărie
Foi lipsă, duble, inversate, netipărite sau străine de produs; neuniformitatea urmei lăsate pe hîrtie; zgîrieturi, întreruperi.
Sticlărie, porţelan şi ceramică de menaj
Decor sau luciu nefixat.
Articole de uz casnic (vase de uz casnic din tablă şi din fontă, tacîmuri, cuţite, ustensii de bucătărie)
Exfolierea acoperirilor; accesorii insuficient consolidate.
Corpuri de iluminat (lustre, veioze, lampadare)
Defectare apărută înaintea expirării duratei minime de funcţionare declarată de producători. Legături electrice interne întrerupte, îmbinări nerezistente.
Articole şi echipament sportiv şi de agrement
Desprinderi ale elementelor componente, exfolieri ale peliculei protectoare, excentricităţi, deformări remanente.
Alte materiale şi confecţii ce ţin de contact cu organismul omului
Apariţia stărilor alergice şi de iritare în timpul folosirii acestor obiecte, miros specific de substanţe chimice ce provoacă senzaţii neplăcute.

Anexa nr. 2

  la Hotărîrea Guvernului nr. 1465

  din  8 decembrie 2003

L  I  S  T  A

produselor  nealimentare de calitate corespunzătoare

ce nu pot fi înlocuite cu un produs similar

    1. Articole de bijuterie (articole din metale preţioase, pietre scumpe, din metale preţioase şi montate cu pietre semipreţioase şi sintetice, pietre preţioase şlefuite).

    2. Confecţii şi articole din tricot (articole de lenjerie de corp, lenjerie de pat, articole de ciorăpărie).

    3. Articole de igienă individuală (periuţe de dinţi, piepteni, agrafe, bigudiuri, pensete, aparate de ras manuale sau electrice şi alte articole destinate pentru îngrijirea corpului).

    4.  Articole de parfumerie şi cosmetică.

    5. Mărfuri textile (ţesături din bumbac şi tip bumbac, in şi tip in, lînă şi tip lînă, mătase şi tip mătase, panglici, bandă de bordură etc.).

    6. Cabluri (conducte electrice, cabluri, şnururi).

    7. Materiale de construcţie şi de finisare, alte mărfuri comercializate la metraj (linoleum, peliculă, mochetă etc.).

    8. Produse şi materiale din mase polimerice ce au contact cu produsele alimentare, inclusiv cele jetabile (veselă şi accesorii pentru servitul mesei şi bucătărie, ambalaje, articole pentru păstrarea şi transportarea alimentelor (canistre, bidoane, butelii, butoaie).

    9.  Produse chimice de uz casnic, pesticide  şi preparate agrochimice.

    10.  Mobilă de menire socială (garnituri şi seturi).

    11. Autoturisme şi articole moto-velo, remorci şi agregate, mijloace mobile pentru mica mecanizare a lucrărilor agricole, nave pentru plimbări şi alte mijloace de transport naval de menire socială.

    12. Mărfuri tehnice complexe de uz casnic pentru care sînt stabilite termene de garanţie (aparate electrocasnice, aparate radioelectronice, aparate de calcul şi multiplicare, articole foto-chino, aparate de telefon (fixe şi mobile) şi de faximil, instrumente muzicale electrice, echipamente şi utilaje ce funcţionează cu gaze şi dispozitivele acestora).

    13. Articole pentru profilaxia şi tratamentul unor boli în condiţii de domiciliu (articole pentru ocrotirea sănătăţii publice şi igienă din metal, cauciuc, textile şi alte materiale, instrumente, dispozitive şi aparate medicale, remedii pentru igiena cavităţii bucale, lentile pentru ochelari, articole pentru îngrijirea copiilor, preparate farmaceutice).

    14. Jucării.

[Anexa nr.2 în redacţia HG1188 din 02.11.07, MO175-177/09.11.07 art.1232]

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.1465
din 8 decembrie 2003
LISTA
produselor de folosinţă îndelungată, a serviciilor şi termenele
minime de garanţie stabilite pe grupe de produse

Nr.
d/o
Denumirea produselor

Termenul minim de garanţie

1
2
3
1.

Autovehicule (autoturisme, autocamioane, autobuze, microbuze, motociclete, motorete, scutere, biciclete şi fotolii rulante cu motor, bărci cu motor, tractoare şi alte maşini agricole, maşini de tuns iarba etc.)

 
 
18 luni
2.

Vehicule fără motor (rulote şi remorci, biciclete, fotolii rulante)

18 luni
3.
Aparate electrice sau mecanice de uz casnic:

    maşini de spălat rufe sau vase, storcătoare centrifuge, maşini de uscat rufe, maşini de cusut sau de tricotat, aspiratoare de praf, aparate de climatizare sau de încălzire, boilere, electropompe, ventilatoare, uscătoare de păr, aparate de ras sau de tuns, fiare de călcat, maşini de gătit, cuptoare cu microunde, grătare, hote de bucătărie, roboti de bucătărie, rîşniţe de cafea, aparate de masaj sau de îngrijire a pielii, scule electromecanice gospodăreşti, maşini de scris, cîntare, aparate de fotografiat şi de mărit, aparate de filmat şi de proiecţie, ceasornice etc.;

 
 
 
 
 
 
 
12 luni
 

    frigidere, congelatoare şi lăzi frigorifice

24 luni
4.

Aparate audio, video şi muzicale (aparate radio, televizoare, radiocasetofoane, magnetofoane, aparate video de vizionare şi înregistrare, camere video, pick-upuri, combine audio şi video, aparate de redare CD, instrumente muzicale clasice, electrice sau electronice, amplificatoare şi aparate de sincronizare etc.)

 
 
 
12 luni
5.

Tehnică de calcul şi aparatură pentru comunicaţii (calculatoare electronice, imprimante, teletexte, videotexte, telefoane, radiotelefoane, aparate telex sau fax, antene de satelit, dispozitive antifurt etc.)

 
 
12 luni
6.

Aparate de încălzit şi de gătit cu combustibili gazoşi, lichizi sau solizi (maşini de încălzit şi/sau de gătit, cazane sau boilere de încălzit apa, radiatoare etc.)

 
12 luni
7.

Aparate medicale pentru uz personal

12 luni
8.

Mobilier, articole sportive şi de agrement, din lemn

12 luni
9.

Anvelope auto, moto, velo

12 luni
10.

Acumulatoare auto, moto

18 luni
11.

Servicii de reparaţie a produselor de folosinţă îndelungată în perioada postgaranţie

6 luni
12.

Articole din metale preţioase, pietre scumpe şi semipreţioase

24 luni