LPM827/2000
ID intern unic:  311732
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 827
din  18.02.2000
fondului de susținere a populației
Publicat : 08.06.2000 în Monitorul Oficial Nr. 65-67     art Nr : 460
Titlul în redacția LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808

     NOTĂ:
    
În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei" prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330
    
În cuprinsul legii, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” prin LP196-XVI din 26.07.07, MO127-130/17.08.07 art.564


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
Art. 1. – Fondul de susținere a populației este creat pentru finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale, finanțarea serviciilor sociale incluse în pachetul minim de servicii sociale în condițiile stabilite de Guvern, precum și pentru finanțarea cantinelor de ajutor social.
   
[Art.1 în redacția LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
[Art.2 abrogat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
[Art.2 modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    
[Art.3 abrogat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
[Art.3 modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
Capitolul II 

MIJLOACELE FONDULUI DE SUSȚINERE A

POPULAȚIEI ȘI ADMINISTRAREA FONDULUI
    [Capitolul II titlul în redacția LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
Art.4. - (1) Fondul de susținere a populației se formează din următoarele surse:
   
[Art.4 al.(1) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
[Art.4 al.(1), lit.a) exclusă prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
b) transferurile lunare ce urmează a fi efectuate de către persoana juridică care prestează servicii de telefonie mobilă, în mărime de 2,5 la sută din venitul obţinut din vînzările aferente acestor servicii;
     [Art.4 al.(1), lit.b) în redacţia LP196-XVI din 26.07.07, MO127-130/17.08.07 art.564]
      c) transferurile obţinute din plata suplimentară obligatorie în cuantum de 50 de lei, încasată de
Agenția Servicii Publice la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare al automobilului;
   
[Art.4 al.(1), lit.c) modificată prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
d) transferurile obţinute din plata suplimentară obligatorie în cuantum de 0,1 la sută din suma achitată la cumpărarea de către persoanele fizice a valutei străine în numerar şi a cecurilor de călătorie în valută străină contra mijloace băneşti în numerar la casele de schimb valutar și la băncile licențiate care desfășoară activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, inclusiv prin intermediul aparatelor de schimb valutar;
    [Art.4 al.(1), lit.d) modificată prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
     [Art.4 al.(1), lit.d) modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.4 al.(1), lit.e) abrogată prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
   
[Art.4 al.(1), lit.f) abrogată prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
g) sponsorizări şi alte încasări care nu contravin legislaţiei.
[Art.4 al.(1) în redacţia LP224 din 01.07.04, MO132/06.08.04 art.700, în vigoare 01.01.05]
     
[Art.4 al. (1) modificat prin LP417 din 26.07.01, MO108/06.09.01 art.824]
(2) Agenţii economici care achită plăţile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi instituţia ce încasează plăţile suplimentare menţionate la alin. (1) lit. c) sînt obligaţi să transfere lunar, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, sumele acumulate la contul Agenției Naționale Asistență Socială.
    [Art.4 al.(2) în redacția LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.07.14]
   
[Art.4 al.(2) în redacţia LP196-XVI din 26.07.07, MO127-130/17.08.07 art.564]
(3) Instituţiile ce încasează plăţile suplimentare menţionate la alin. (1) lit. d) sînt obligate să transfere lunar, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare, sumele acumulate la conturile trezoreriale ale bugetelor locale de nivelul al doilea, în funcție de amplasarea localității, conform modului de achitare a plăților prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor.
   
[Art.4 al.(3) în redacția LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.4 al.(3) modificat prin LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.07.14]
    [Art.4 al.(3) modificat prin LP196-XVI din 26.07.07, MO127-130/17.08.07 art.564]   
    (4) Persoanele juridice care prestează servicii de telefonie mobilă, casele de schimb valutar şi băncile licenţiate
care desfășoară activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, inclusiv prin intermediul aparatelor de schimb valutar, sînt obligate să prezinte Serviciului Fiscal de Stat, lunar, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, darea de seamă privind plăţile către fondul corespunzător, în forma stabilită de Serviciul Fiscal de Stat. Darea de seamă privind plăţile către fondul corespunzător se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal.
   
[Art.4 al.(4) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.4 al.(4) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.4 al.(4) modificat prin LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.07.14]
    [Art.4 al.(4) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.4 al.(4) modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 01.01.12]
   
[Art.4 al.(4) introdus prin LP196-XVI din 26.07.07, MO127-130/17.08.07 art.564]
    (5) Plăţile prevăzute la alin.(1) lit.b) şi d) se administrează
de către Serviciul Fiscal de Stat într-un mod similar celui stabilit pentru administrarea impozitelor şi taxelor, conform legislaţiei fiscale.
   
[Art.4 al.(5) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.4 al.(5) introdus prin LP196-XVI din 26.07.07, MO127-130/17.08.07 art.564]
    (6) Pentru diminuarea şi/sau neefectuarea în termen a plăţilor,
Serviciul Fiscal de Stat va aplica măsurile prevăzute în titlul V al Codului fiscal.
   
[Art.4 al.(6) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.4 al.(6) introdus prin LP196-XVI din 26.07.07, MO127-130/17.08.07 art.564]
[Art.4 modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
Art. 5. – Mijloacele Fondului de susținere a populației se utilizează pentru finanțarea:
1) programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale, și anume:

a) ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilități de pe urma războiului din Afganistan şi familiile (soţii, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţii) participanţilor căzuți la datorie în acţiunile de luptă din Afganistan – pînă la 15 februarie;

[Art.5 pct.1), lit.a) modificată prin LP267 din 23.11.18, MO467-479/14.12.18 art.790; în vigoare 01.01.19]

b) ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilități de pe urma acțiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi familiile (soţii, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţii) participanţilor căzuți la datorie în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova – pînă la 2 martie;

[Art.5 pct.1), lit.b) modificată prin LP267 din 23.11.18, MO467-479/14.12.18 art.790; în vigoare 01.01.19]

c) ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilități a căror dizabilitate este cauzată de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, persoanele care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit cu dizabilități în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor acestora la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar ori special şi familiile (soţii, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţii) participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi – pînă la 26 aprilie;

[Art.5 pct.1), lit.c) modificată prin LP267 din 23.11.18, MO467-479/14.12.18 art.790; în vigoare 01.01.19]

d) ajutor material anual în mărime de 10000 de lei – pentru participanţii la cel de-al Doilea Război Mondial din rîndul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. a)–e) din Legea nr. 190/2003  cu privire la veterani, pentru persoanele cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial din rîndul categoriilor specificate la art. 8 alin. (2) lit. a) din legea indicată, precum și pentru persoanele care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii, fiind antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial – pînă la data de 9 mai;

[Art.5 pct.1), lit.d) în redacția LP280 din 29.11.18, MO6-12/11.01.19 art.52; în vigoare 01.01.19]

d1) ajutor material anual în mărime de 5000 de lei – pentru persoanele asimilate participanţilor la război din rîndul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 2) lit. a)–c) și e) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani, precum și pentru persoanele antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial – pînă la data de 9 mai;

[Art.5 pct.1), lit.d1) introdusă prin LP280 din 29.11.18, MO6-12/11.01.19 art.52; în vigoare 01.01.19]

e) ajutor material anual pentru soţii supraviețuitori ai participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial căzuţi la datorie sau ai persoanelor cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial decedate – pînă la 9 mai;

[Art.5 pct.1), lit.e) modificată prin LP267 din 23.11.18, MO467-479/14.12.18 art.790; în vigoare 01.01.19]

f) ajutor material anual pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice din ani 1917–1990 – pînă la 6 iulie;

g) compensarea parțială a cheltuielilor de transportare de peste hotare a corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor Republicii Moldova;

2) pachetului minim de servicii sociale conform condițiilor stabilite de Guvern;

3) cantinelor de ajutor social.
    [Art.5 în redacția LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.5 modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Art.5 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]

   
[Art.5 modificat prin LP280-XVI din 18.12.08, MO237-240/31.12.08 art.882]
   
Art. 51. – (1) Mijloacele financiare indicate la art. 4 alin. (1) lit. b) și c) se utilizează pentru finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul asistenţei sociale, specificate la art. 5 pct. 1), și a pachetului minim de servicii sociale, specificat la art. 5 pct. 2).
    (2) Mijloacele financiare indicate la art. 4 alin. (1) lit. d) se utilizează pentru finanțarea cantinelor de ajutor social, specificate la art. 5 pct. 3).

[Art.51 introdus prin LP280 din 29.11.18, MO6-12/11.01.19 art.52; în vigoare 01.01.19]


    Art. 6. – Rapoartele cu privire la utilizarea mijloacelor Fondului de susținere a populației se prezintă, trimestrial, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Biroului Național de Statistică, iar rapoartele cu privire la utilizarea mijloacelor pentru cantinele de ajutor social și serviciile incluse în pachetul minim de servicii sociale – și autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale prezintă rapoartele respective, în termenele stabilite, Ministerului Finanțelor.
    [Art.6 în redacția LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.6 în redacţia LP154-XVI din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]

    Art. 61. – (1) Agenţia Naţională Asistenţă Socială transferă mijloacele financiare pentru:
    a) finanţarea programelor cu destinaţie specială specificate la art. 5 pct. 1) – beneficiarilor, prin intermediul prestatorilor de servicii de plată;
    b) finanţarea pachetului minim de servicii sociale specificat la art. 5 pct. 2) – autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea.
    (2) Cheltuielile legate de prestarea serviciilor de distribuire conform art. 5 pct. 1) și  2) se acoperă de la bugetul de stat, în baza contractelor încheiate între Ministerul Finanțelor și prestatorii de servicii de plată, conform legii bugetului de stat pentru anul respectiv.

    [Art.61 în redacția LP280 din 29.11.18, MO6-12/11.01.19 art.52; în vigoare 01.01.19]

    [Art.61 introdus prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Capitolul III abrogat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Capitolul III modificat prin LP280-XVI din 18.12.08, MO237-240/31.12.08 art.882]
    [Capitolul III modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, în vigoare 01.01.06]
    [Capitolul III modificat prin LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586]


Capitolul  IV
DISPOZIŢII TRANZITORII
Art.14. - Guvernul, în termen de 3 luni:
va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
   
[Art.14 modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                      Dumitru DIACOV

Chişinău, 18 februarie 2000.
Nr. 827-XIV.