LPM354/2004
ID intern unic:  312814
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 354
din  28.10.2004
cu privire la formarea bunurilor imobile
Publicat : 17.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 233-236     art Nr : 999

   
MODIFICAT
   
LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537
    LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347
   
LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195
   
LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349
   
LP331-XVI din 16.12.05, MO1-4/06.01.06 art.18
   
LP252-XVI din 21.10.05, MO151-153/11.11.05 art.724


    NOTĂ:
   
În textul legii cuvîntul „Agenție” se substituie cu textul „organul central de specialitate în domeniul cadastrului” prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492
    În textul legii cuvintele „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537
    În textul legii, sintagma „oficiu cadastral teritorial”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „organ cadastral teritorial” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii
(1) Prezenta lege stabileşte modul de formare a bunurilor imobile în funcţie de proprietar şi destinaţie.
(2) Obiectul prezentei legi îl constituie formarea imobilelor, ca obiecte independente de drept, prin separare, divizare, comasare, combinare sau reparcelare a unor bunuri imobile înscrise în Registrul bunurilor imobile, precum şi înregistrarea imobilelor formate, cu excepţiile prevăzute la alin.(4).
   
[Art.1 al.(2) modificat prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
(3) Raporturile juridice generate de apariţia, prin construcţie, a unor bunuri imobile se reglementează de actele normative privind domeniul construcţiilor.
(4) Raporturile juridice aferente delimitării terenurilor proprietate publică, atribuirii terenurilor din proprietate publică în proprietate privată sau în folosinţă, precum şi consolidării terenurilor, se reglementează de Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991, de alte acte normative.
      [Art.1 al.(4) modificat prin LP252 din 21.10.05, MO151-153/11.11.05 art.724]
Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
formare a bunului imobil - complex de lucrări executate în vederea apariţiei unui nou bun imobil, ca obiect de drept independent, prin separare, divizare, comasare, combinare sau reparcelare a unor bunuri imobile înscrise în Registrul bunurilor imobile;
    [Art.2 noțiunea modificată prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
condiţii de formare a bunurilor imobile - set de reguli şi cerinţe a căror îndeplinire este obligatorie la formarea de bunuri imobile;
bun imobil iniţial - bun imobil în baza căruia se formează un nou bun imobil;
inginer cadastral - persoană avînd studii corespunzătoare în domeniul cadastrului, angajat al executantului lucrărilor cadastrale, care efectuează lucrările de formare a bunurilor imobile;
   
proiect de organizare a teritoriului – complex de măsuri tehnice, economice, juridice, agrotehnice și de mediu, orientat spre utilizarea rațională a terenurilor agricole.
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
Articolul 3. Iniţiatorii formării bunurilor imobile
Formarea bunului imobil se iniţiază de către:
a) proprietarul lui, inclusiv statul sau unitatea administrativ-teritorială, prin intermediul autorităţilor împuternicite cu administrarea bunului;
b) titularii de drepturi reale şi de alte drepturi patrimoniale (gestiune economică, arendă etc.), cu acordul proprietarului;
c) instanţa de judecată, executorii judecătoreşti şi Serviciile Fiscale de Stat, în cazurile prevăzute de prezenta lege.
      [
Art.3 lit.c) modificată prin LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195]
Articolul 4. Scopul formării bunului imobil
Bunul imobil se poate forma în orice scop care nu contravine legislaţiei, inclusiv în scopul:
a) transmiterii terenurilor în proprietate sau folosinţă persoanelor fizice sau juridice, în condiţiile legii;
b) efectuării de tranzacţii cu bunuri imobile;
c) dezvoltării terenului, prin construirea sau reconstruirea clădirilor şi altor lucrări amplasate pe el;
d) împărţirii bunului imobil proprietate comună;
e) atribuirii în natură fondatorului a cotei lui din patrimoniul persoanei juridice;
f) schimbului de terenuri, inclusiv în scopul amplasării lor compacte;
g) separării sau comasării bunurilor imobile în legătură cu reorganizarea sau cu desfiinţarea persoanei juridice;
h) vînzării la licitaţie a unei porţiuni din teren şi/sau a unei părţi din construcţie care intră în masa debitoare a întreprinderii insolvabile, sau a unei porţiuni din teren şi/sau a unei părţi din construcţie a persoanei fizice sau juridice al cărei patrimoniu a fost sechestrat şi/sau se comercializează pentru stingerea datoriilor la plăţile obligatorii.
Articolul 5. Executantul lucrărilor cadastrale ce ţin de formarea
                         bunurilor imobile
   
[Art.5 denumirea în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(1) Lucrările cadastrale ce ţin de formarea bunurilor imobile se execută de către organele cadastrale teritoriale și de către întreprinderi de stat sau private în ale căror state de personal sînt angajaţi ingineri cadastrali certificați de către organisme de certificare.
   
[Art.5 al.(1) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP331 din 16.12.05, MO1-4/06.01.06 art.18]
   
Articolul 51. Condiţiile pentru activitatea de certificare a inginerilor
                         cadastrali
    (1) Organismele de certificare a inginerilor cadastrali sînt supuse procedurii de acreditare în condițiile Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.
    (2) Organismele de certificare trebuie să fie acreditate conform cerințelor standardului ISO/CEI 17024.
    (3) În cadrul organismului de certificare trebuie să activeze minimum 3 persoane, dintre care 2 persoane angajate permanent.
    (4) Cerințele obligatorii față de candidatul supus certificării în domeniul cadastral, precum și cerințele față de entitățile care oferă cursuri de instruire pentru candidați (programe de instruire coordonate cu autoritatea responsabilă de administrarea domeniului; nivelul de calificare și condițiile speciale față de personalul de instruire etc.) se aprobă de către Guvern.
    (5) Certificatul de competență se eliberează pe un termen de 5 ani.
    (6) Certificatele eliberate de organismele de certificare acreditate de către organismele naționale de acreditare semnatare ale acordurilor europene și internaționale de recunoaștere bilaterale și/sau multilaterale se recunosc în mod automat, cu excepția cazurilor în care legislația Republicii Moldova stabilește condiții specifice obligatorii.
    (7) Pentru recunoașterea certificatelor, candidatul prezintă la organismul de certificare copiile de pe certificatele traduse în limba de stat și autentificate notarial, pentru înregistrare. În cazul în care legislația Republicii Moldova prevede cerințe suplimentare, candidatul va trebui sa demonstreze că îndeplinește cerințele suplimentare în conformitate cu procedura organismului de certificare.
    (8) Organismele de certificare acreditate care intenționează să inițieze activitatea de certificare a inginerilor cadastrali sînt obligate să notifice despre aceasta organul abilitat și pot demara activitatea în domeniul pentru care au fost acreditate  de către Centrul Național de Acreditare MOLDAC.
    [Art.51 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(2) Inginerii cadastrali au dreptul, cu acordul titularului de drept, să intre în interiorul construcţiei, să execute lucrări cadastrale, să întreprindă alte măsuri legate de procedura de formare a bunului imobil.
(3) Construcţiile, lucrările sau plantaţiile nu pot fi distruse, nici strămutate în procesul formării bunului imobil, fără consimţămîntul proprietarului.
Articolul 6. Evaluarea bunurilor imobile formate
Bunurile imobile formate se evaluează în scopul impozitării, în modul stabilit de Guvern. Cheltuielile de evaluare în scopul impozitării se suportă de la bugetul de stat.
     
[Art.6 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul  II
CONDIŢIILE DE FORMARE A BUNURILOR IMOBILE
Articolul 7. Condiţiile principale de formare a bunurilor imobile
(1) La formarea bunurilor imobile se vor respecta următoarele condiţii principale:
a) bunurile formate să corespundă destinaţiei iniţiale, să fie respectate normele de apărare împotriva incendiilor, normele sanitare, ecologice, urbanistice ori schimbarea destinaţiei să se facă în cadrul procedurii de formare sau  pînă la iniţierea ei;
   
[Art.7 al.(1), lit.a) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
b) să nu se formeze un bun imobil care nu va putea fi utilizat constant conform destinaţiei sau ale cărui condiţii de utilizare vor fi înrăutăţite;
c) bunul imobil format să fie asigurat cu drum de acces ori să fie posibilă instituirea servituţii de trecere, să fie posibilă asigurarea, după necesitate, a terenurilor destinate construcţiei cu conducte de apă, cu canalizare etc.;
d) încăperea izolată ce se formează să fie asigurată cu intrare separată;
e) bunurile imobile să fie formate ca bunuri separate în fiecare unitate administrativ-teritorială dacă hotarele terenului ce se formează se intersectează cu hotarele diferitelor unităţi administrativ-teritoriale;
f) configuraţia, dimensiunile şi alţi indici ai bunului imobil ce se formează să fie conforme cerinţelor planului sau regimului stabilit dacă acest bun se formează pe un teritoriu unde există plan urbanistic al localităţii sau dacă este stabilit un regim special de folosinţă a terenului sau a construcţiei;
g) să se ţină cont, la formarea bunurilor imobile cu destinaţie agricolă, de normele agrotehnice, de alte norme şi reguli prevăzute de legislaţie pentru această categorie de terenuri;
h) proiectarea hotarelor terenurilor destinate construcţiilor, forma şi dimensiunile lor să fie conforme normelor stabilite în legislaţia cu privire la urbanism;
i) persoana interesată în formarea construcţiei, apartamentului, încăperii izolate ce implică lucrări pentru care, în conformitate cu legislaţia, se cere autorizaţie de construire să obţină o astfel de autorizaţie şi să efectueze lucrări de construcție conform documentației de proiect.
    [Art.7 al.(1), lit.i) modificată prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
(2) Nu se permite formarea de construcţii neautorizate.
Articolul 8.  Bunurile imobile care pot fi formate ca obiect independent
                          de drept
(1) Pot fi formate ca obiect independent de drept:
a) terenurile cu sau fără construcţii;
b) construcţiile, inclusiv cele nefinalizate;
c) apartamentele;
d) încăperile izolate, dacă sînt respectate condiţiile art.7.
(2) Nu pot fi formate ca obiect independent de drept:
a) încăperile din apartamente sau case individuale care nu corespund condiţiilor prevăzute la art.7;
b) construcţiile auxiliare ale căror funcţii sînt legate direct de construcţia principală;
c) instalaţiile inginereşti;
d) anexele de deservire a gospodăriei, dacă este imposibilă specificarea dependenţei lor funcţionale sau dacă folosirea lor nu este definită;
e) gardurile, pereţii, bornele de hotar, alte instalaţii ale căror funcţii sînt legate direct de teren sau de construcţia principală.
(3) La cererea titularului de drept, bunurile imobile menţionate la alin.(2) lit.b) şi d) se pot forma ca obiect independent de drept numai după schimbarea modului de folosinţă sau destinaţiei lor.
(4) În cazul divizării construcţiei în încăperi izolate, formate în modul stabilit de prezenta lege, în cadastrul bunurilor imobile se introduc datele despre construcţie şi încăperile izolate, în  modul stabilit de organul central de specialitate în domeniul cadastrului. În acest caz, în decizia de formare se indică cota-parte aferentă fiecărei încăperi izolate din construcție. Cota-parte se calculează de către executantul lucrărilor de formare ca raport al suprafeței totale a încăperii izolate la suma suprafețelor totale ale tuturor încăperilor izolate din construcție.
    [Art.8 al.(4) modificat prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
Capitolul  III
CĂILE DE FORMARE A BUNURILOR IMOBILE
Articolul 9. Căile de formare a bunurilor imobile
Bunurile imobile se pot forma, conform prezentei legi, prin separare, divizare, comasare, combinare sau reparcelare a bunurilor imobile înregistrate în Registrul bunurilor imobile.
    [Art.9 modificat prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
Articolul 10. Separarea bunului imobil
(1) Separarea este o modalitate de formare a unui bun imobil independent prin desprinderea unei părţi din bunul imobil înregistrat.
(2) Înregistrarea bunului imobil format prin separare şi a drepturilor asupra lui se face în temeiul actului ce confirmă drepturile asupra bunului imobil iniţial, al deciziei de formare a bunului imobil la care se anexează planurile geometrice ale bunurilor imobile nou-formate.
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
(3) Prin separare se pot forma bunuri atît din bunul imobil proprietate a unei persoane fizice sau juridice, cît şi din bunul imobil proprietate comună. În acest  din urmă caz, după separare, bunurile imobile formate vor rămîne în proprietate comună, respectîndu-se aceleaşi cote de proprietate.
(4) În cazul în care în Registrul bunurilor imobile sînt înscrise drepturi patrimoniale cu care este grevat dreptul de proprietate (dreptul de arendă, dreptul de ipotecă etc.), aceste grevări, dacă la momentul formării nu au fost stinse, vor trece la toate bunurile imobile formate prin separare. În cazul bunului imobil grevat cu servitute, după separare va fi grevat cu servitute doar bunul imobil care rămîne aservit, dacă se poate stabili bunul aservit. În caz contrar, rămîn grevate cu servitute toate bunurile.
(5) Constituirea servituţii prin destinaţia stabilită de proprietar se consemnează în decizia de formare şi în Registrul bunurilor imobile concomitent cu înregistrarea bunurilor formate.
Articolul 11. Divizarea bunului imobil
(1) Divizarea este o modalitate de formare a unor bunuri independente prin împărţirea, la cererea coproprietarilor, a bunului imobil proprietate comună înregistrat şi încetarea proprietăţii comune.
(2) În caz de divizare a bunului imobil proprietate comună, coproprietarii, înainte de a  încheia contractul de împărţire, vor asigura elaborarea documentaţiei de formare a bunurilor imobile.  
(3) Înregistrarea bunurilor imobile formate prin divizare şi a drepturilor de proprietate asupra lor se efectuează în temeiul contractului de împărţire a proprietăţii comune autentificat notarial, la care se anexează planul geometric al bunurilor imobile formate.
   
[Art.11 al.(3) modificat prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
(4) Prevederile art.10 alin.(4) şi (5) se aplică în modul corespunzător şi în cazul divizării bunului imobil.
Articolul 12. Comasarea bunurilor imobile
(1) Comasarea este o modalitate de formare a unui bun imobil prin unirea a două sau mai multor bunuri imobile înregistrate avînd hotare comune, inclusiv hotare ce trec pe peretele comun, aparţinînd unuia şi aceluiaşi proprietar sau aflîndu-se în proprietatea comună a aceloraşi persoane, la cererea lor.
(2) Pot fi comasate atît bunuri imobile proprietate individuală, cît şi bunuri imobile proprietate comună. Pot fi comasate numai bunurile imobile proprietate comună în devălmăşie sau numai bunurile imobile proprietate comună în diviziune. În cazul comasării bunurilor imobile proprietate comună în diviziune, cota de proprietate deţinută de fiecare proprietar în bunul imobil format se recalculează de către executantul lucrărilor cadastrale, în cooperare şi cu consimţămîntul coproprietarilor, ţinîndu-se cont de cotele lor deţinute în bunurile imobile iniţiale.
(3) Temei pentru înregistrarea bunului imobil format prin comasare servesc actele ce confirmă drepturile asupra bunurilor imobile iniţiale, decizia de formare a bunului imobil şi planul geometric al bunului imobil format.
    [Art.12 al.(3) modificat prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
(4) În cazul în care bunurile imobile care se comasează sînt grevate cu ipotecă, bunul format prin comasare nu se înregistrează decît după confirmarea de către creditorii ipotecari a rangului fiecărei ipoteci. Pentru aceasta, registratorul întocmeşte o listă a drepturilor de ipotecă în ordinea înregistrării lor, indicînd rangul fiecărui drept, pe care o va expedia spre confirmare fiecărui  creditor ipotecar. Înregistrarea drepturilor de ipotecă se va efectua o dată cu înregistrarea bunului format prin comasare. Alte drepturi patrimoniale concurente se înregistrează, cu consimţămîntul titularilor, în temeiul actelor juridice de modificare a acestor drepturi.
(5) În cazul dobîndirii mai multor terenuri cu destinaţie agricolă avînd hotare comune, se poate aplica, la cererea proprietarului, o modalitate simplificată de formare a bunului prin comasare, concomitent cu înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor dobîndite. În acest caz, decizia de comasare se depune o dată cu cererea de înregistrare a dreptului de proprietate asupra bunurilor dobîndite. Procedura de formare a bunului imobil prin comasare şi modalitatea de efectuare a înscrierilor în Registrul bunurilor imobile se stabilesc de organul central de specialitate în domeniul cadastrului.
Articolul 13. Combinarea bunurilor imobile
(1) Combinarea este o modalitate de formare a unui bun imobil prin separarea unei părţi din bunul imobil înregistrat, fără a se forma un bun imobil independent, şi alipirea ei la un bun imobil adiacent.
(2) Combinarea se efectuează numai dacă există cererea comună a proprietarilor bunurilor imobile supuse formării. Lucrările de formare se vor face pînă la încheierea actului juridic de înstrăinare a părţii din bunul imobil. Planul geometric al bunului imobil format prin combinare este parte componentă a actului juridic privind înstrăinarea.
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
(3) La formarea bunului imobil prin combinare, numerele cadastrale ale bunurilor imobile nu se modifică.
(4) Modificările bunurilor imobile efectuate în legătură cu combinarea se consemnează în Registrul bunurilor imobile:
a) în cazul în care bunurile aparţin aceluiaşi proprietar - în temeiul actelor ce confirmă drepturile asupra bunurilor imobile iniţiale, al deciziei de combinare, la care se anexează planurile geometrice ale bunurilor imobile nou-formate;
    [Art.13 al.(4), lit.a) modificată prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
b) în cazul în care bunurile imobile aparţin diferiţilor proprietari - în temeiul contractului de înstrăinare şi de combinare a bunurilor, la care se anexează planurile geometrice ale bunurilor imobile nou-formate.
   
[Art.13 al.(4), lit.b) modificată prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
    Articolul 131. Reparcelarea bunului imobil
    (1) Reparcelarea este o modalitate de formare a bunurilor imobile prin modificarea hotarelor terenurilor, la cererea proprietarilor, în temeiul planului urbanistic sau al proiectului de organizare al teritoriului. Calea de formare a bunurilor imobile prin reparcelare se aplică în cazurile în care amplasarea mai multor terenuri în hotarele existente nu permite utilizarea rațională a acestora (fragmentarea terenurilor agricole, pericol de eroziune a solului, extinderea hotarului intravilanului localității, insuficiența infrastructurii), iar în rezultatul reparcelării pot fi asigurate condiții optime de utilizare.
    (2) Reparcelarea se efectuează doar dacă există acordul scris al proprietarilor tuturor terenurilor supuse procedurii de reparcelare, acord prin care aceștia renunță la hotarele existente ale terenurilor și acceptă hotarele noi stabilite în documentația de urbanism sau în proiectul de organizare a teritoriului.
    (3) La formarea bunurilor imobile prin reparcelare, numerele cadastrale nu sînt modificate, cu excepția cazurilor cînd, după reparcelare, terenul este amplasat în alt sector cadastral sau este comasat cu alte terenuri.
    (4) La planul geometric se va anexa actul de constatare pe teren. Actul de constatare trebuie să conțină:
    a) numele proprietarilor terenurilor supuse procedurii de reparcelare;
    b) date despre suprafața și numerele cadastrale ale terenurilor fiecărui proprietar pînă la și după reparcelare;
    c) cota-parte a terenului deținută cu drept de proprietate, după caz;
    d) suprafața terenurilor transmise în proprietatea unității administrativ-teritoriale pentru crearea infrastructurii.
    (5) Planul geometric aprobat de consiliul local se transpune în teren.
    (6) Înregistrarea bunurilor imobile nou-formate prin reparcelare se efectuează în temeiul actelor ce confirmă drepturile asupra bunurilor imobile inițiale și al deciziei consiliului local, la care se anexează planul geometric al bunului imobil nou-format.
    [Art.131 introdus prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
Capitolul  IV
PROCEDURA GENERALĂ DE FORMARE A
BUNURILOR IMOBILE
Articolul 14. Consecutivitatea formării bunurilor imobile
(1) Formarea bunurilor imobile are loc în următoarea consecutivitate a acţiunilor:
a) se depune cererea de formare a bunului imobil;
b) se efectuează studiul privind posibilitatea formării bunului imobil;
c) se elaborează proiectul de formare a bunului imobil;
d) se întocmeşte planul geometric al bunului imobil format;
   
[Art.14 al.(1), lit.d) modificată prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
   
d1) se recepționează documentația cadastrală de formare a bunurilor imobile;
    [Art.14 al.(1), lit.d1) introdusă prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
e) se emite decizia de formare a bunului imobil; 
f) se înscrie bunul imobil în Registrul bunurilor imobile.
(2) Formarea bunului imobil se încheie atunci cînd în Registrul bunurilor imobile se înscriu datele despre bunul imobil format şi drepturile asupra lui.
   
(3) Procedura de formare a bunului imobil poate înceta în orice moment, la cererea persoanei care a inițiat procedura respectivă, pînă la înregistrarea dreptului asupra lui în Registrul bunurilor imobile. După înregistrarea dreptului asupra bunului imobil în Registrul bunurilor imobile, cererea persoanei privind încetarea procedurii de formare a bunului imobil nu mai poate fi acceptată.
    [Art.14 al.(3) introdus prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
Articolul 15. Depunerea cererii de formare a bunului imobil
(1) Cererea de formare a bunului imobil se adresează executantului de lucrări cadastrale şi se depune în două exemplare.Cererea trebuie să conţină numerele cadastrale ale bunurilor imobile iniţiale, modalitatea de formare, caracteristicile generale ale bunurilor imobile formate, destinaţia bunurilor şi titularii cu ale căror drepturi este grevat dreptul de proprietate asupra bunului imobil iniţial.
    (2) La cererea de formare a bunului imobil se anexează:
    a) copia de pe actele ce confirmă drepturile patrimoniale ale solicitantului asupra bunului imobil. În cazul în care executant al lucrărilor cadastrale este organul cadastral teritorial, copia actelor nu se anexează la cerere;
    b) acordul scris, după caz, al titularilor cu ale căror drepturi este grevat imobilul și/sau al proprietarilor imobilelor adiacente care pot fi lezați în drepturi la formarea bunului imobil.
[Art.15 al.(2) în redacția LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
(3) Dacă bunul imobil se formează în urma declanşării procedurii de insolvabilitate, executării silite a obligaţiilor fiscale sau a altor obligaţii, cererea de formare a bunului imobil poate fi depusă de către administratorul insolvabilităţii, reprezentantul Serviciului Fiscal de Stat sau executorul judecătoresc.
(4) Iniţierea procedurii de formare poate fi notată în Registrul bunurilor imobile pentru opozabilitate faţă de terţi. Notarea nu poate fi opusă persoanelor ale căror drepturi, la momentul notării, erau înscrise în acest registru.
Articolul 16. Efectuarea studiului privind posibilitatea formării
                           bunurilor imobile
(1) După primirea cererii, inginerul cadastral elaborează un studiu privind posibilitatea formării bunului imobil. În funcţie de concluzia din studiu, cererea de formare a bunului imobil va fi acceptată sau respinsă de executantul lucrărilor cadastrale. Refuzul formării bunului imobil poate fi atacat în instanţă de judecată.
(2) În studiu se va stabili dacă:
a) legislaţia permite formarea  unui asemenea bun imobil;
b) este posibilă formarea bunului imobil din punct de vedere tehnic  cu caracteristicile solicitate în cerere ori se propune o variantă posibilă;
c) este păstrată destinaţia iniţială a bunului imobil;
d) poate exista un eventual impact al formării bunului imobil asupra modului de folosinţă a bunurilor imobile adiacente, inclusiv asupra accesului la căile de transport, pot fi lezate, la formarea bunului imobil, alte persoane în drepturile lor (se va menţiona numele sau denumirea acestora);
e) există posibilitatea asigurării bunului imobil ce se va forma cu acces la drumul public prin stabilirea dreptului de trecere, cu conducte de canalizare, de apă etc. sau posibilitatea asigurării cu ieşire separată a încăperii izolate;
f) există alte probleme ce privesc formarea bunului imobil.
(3) În baza studiului efectuat, inginerul cadastral elaborează avizul cu privire la formarea bunului imobil care se prezintă solicitantului.
[Art.16 al.(3) în redacția LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
(4) Dacă avizul de la alin.(3) este pozitiv, executantul lucrărilor cadastrale indică lucrările, precum şi autorizaţiile necesare efectuării lor, condiţiile de care trebuie să se ţină cont la elaborarea proiectului de formare a bunului imobil, inclusiv stabilirea autorităților care urmează să coordoneze proiectul de formare a bunului imobil.
[Art.16 al.(4) modificat prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
Articolul 17. Particularităţile formării bunurilor imobile proprietate
                     a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale
(1) Pentru a obţine permisiunea de formare a unui bun imobil proprietate a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale, persoana interesată depune o cerere la autoritatea împuternicită cu administrarea bunului imobil respectiv.
(2) La cererea de formare a bunului imobil se anexează:
a) extrasul din Registrul bunurilor imobile;
b) planul  bunului imobil iniţial;
c) acordul scris, după caz, al titularilor cu ale căror drepturi este grevat dreptul de proprietate asupra bunului imobil sau al proprietarilor bunurilor imobile  adiacente care pot fi lezaţi în drepturi la formarea bunului;
d) actele ce confirmă drepturile patrimoniale ale persoanei interesate asupra bunurilor imobile iniţiale.
(3) Cererea de formare a bunului imobil se examinează, în cel mult 30 de zile calendaristice, de către autoritatea împuternicită cu administrarea bunurilor. În cazul în care respinge cererea, autoritatea este obligată să aducă în scris decizia sa la cunoştinţă solicitantului, indicînd motivul respingerii. Decizia privind respingerea cererii de formare a bunului imobil poate fi atacată în instanţă de judecată.
(4) Dacă bunul imobil se formează în scopurile menţionate la art.4 lit.h), cererea de formare a bunului imobil poate fi depusă de către administratorul procesului de insolvabilitate sau de reprezentantul Serviciului Fiscal de Stat.
(5) Cererea de formare a bunului imobil acceptată de autoritatea împuternicită cu administrarea bunului se prezintă executantului de lucrări cadastrale pentru iniţierea procedurii de formare.
(6) După efectuarea lucrărilor de formare a bunului imobil în temeiul cererii acceptate de autoritatea împuternicită cu administrarea bunului, aceasta nu este în drept să refuze emiterea deciziei de formare.
(7) În cazul în care autoritatea împuternicită cu administrarea bunurilor statului sau ale unităţii administrativ-teritoriale dispune de servicii competente în efectuarea lucrărilor cadastrale, lucrările de formare pot fi executate de către aceste servicii.
   
(8) În cazul formării bunului imobil proprietate a statului, autoritatea împuternicită cu administrarea bunului imobil respectiv emite ordin de formare a bunului imobil.
[Art.17 al.(8) introdus prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
Articolul 18. Proiectul privind formarea bunurilor imobile
(1) Proiectarea şi alte lucrări de formare a bunului imobil se vor efectua în conformitate cu normele şi regulile în vigoare, corespunzător destinaţiei bunului, ţinîndu-se cont de recomandările elaborate în studiu. Se va lua în considerare, în măsura posibilităţilor, părerea solicitantului despre stabilirea hotarelor generale sau fixe, precum şi despre alte caracteristici ale bunului imobil care se formează.
(2) Pentru elaborarea proiectului de formare, executantul lucrărilor cadastrale identifică bunurile imobile, încheind un act de constatare pe teren. În cazul în care datele din cadastrul bunurilor imobile nu coincid cu datele constatate pe teren și neconcordanțele identificate (greșeli la întocmirea planului cadastral, plan cadastral elaborat în sistemul convențional de coordonate, lipsa actului de stabilire/transpunere a hotarelor etc.) împiedică formarea bunului imobil, procedura de formare se suspendă (sau nu se suspendă dacă iniţierea procedurilor de la lit.a)-c) este posibilă concomitent cu formarea) şi se iniţiază:
[Art.18 al.(2) modificat prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
a) procedura de corectare a greşelilor; sau
b) modificarea planului cadastral; sau
[Art.18 al.(2), lit.b) modificată prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
c) alte proceduri prevăzute de legislaţie pentru a aduce în corespundere situaţia de pe teren şi informaţia din cadastrul bunurilor imobile.
(3) Proiectul de formare a bunului imobil se coordonează cu serviciile competente ale autorităţilor administraţiei publice locale, în funcţie de destinaţia bunului. În cazul stabilirii unor restricţii sau cerinţe speciale la folosirea bunului imobil, proiectul va fi coordonat cu organul abilitat, conform legislaţiei.
(4) Dacă are loc concomitent cu procedura de formare, schimbarea destinaţiei va fi asigurată pînă la înregistrarea bunurilor formate, în baza proiectului de formare şi a altor acte prevăzute de legislaţia respectivă. În cazul în care formarea bunului imobil nu finalizează cu înscrierea lui în Registrul bunurilor imobile, se consideră că schimbarea destinaţiei părţii din bun nu a fost efectuată.
    (5) Pentru elaborarea proiectelor de formare a încăperilor izolate din cămine, executantul lucrărilor de formare:
    a) va întocmi proiectul de formare fără identificarea suprafețelor aflate în folosință comună;
    b) va prezenta în proiectul de formare, ca piese desenate, suprafețele folosite individual de coproprietarii încăperilor izolate;
    c) va calcula suprafețele comune care îi revin fiecărei încăperi izolate nou-formate, raportînd suprafața fiecărei încăperi izolate la suprafața totală a bunului imobil inițial;
    d) va indica în proiectul de formare suprafața totală, suprafața folosită individual și suprafața comună a fiecărui bun imobil format.
[Art.18 al.(5) introdus prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
Articolul 19. Elaborarea planului bunului imobil format şi emiterea
                           deciziei de formare a bunului
(1) Proiectul de formare a terenurilor se transpune pe teren prin stabilirea  hotarelor în natură şi elaborarea actului de stabilire a hotarelor. După stabilirea hotarelor, se elaborează planul bunului imobil format.
(2) În cazul formării construcţiilor, apartamentelor, încăperilor izolate, planul bunului imobil se elaborează după efectuarea, în conformitate cu legislaţia ce reglementează activităţile în construcţii, a lucrărilor care asigură îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.7 lit.a), d) şi i).
(3) Contractul sau decizia de formare a bunului imobil se întocmeşte de către proprietarii bunurilor imobile după elaborarea planului bunului imobil, care devine parte componentă a contractului sau deciziei.
(4) În caz de litigii asupra preciziei hotarelor terenului şi altor date cadastrale, prioritate vor avea hotarele şi datele cadastrale stabilite în procesul executării lucrărilor cadastrale din cadrul formării bunului imobil.
    Articolul 20. Recepția lucrărilor de formare a bunului imobil
    (1) După finalizarea lucrărilor de formare a bunului imobil, executantul lucrărilor cadastrale va întocmi documentația cadastrală și o va prezenta, împreună cu cererea de recepție, organului cadastral teritorial. Conținutul documentației cadastrale și modul de elaborare a acesteia se stabilesc de organul central de specialitate în domeniul cadastrului.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de recepție, organul cadastral teritorial va verifica conformitatea documentelor prezentate cu cerințele stabilite în domeniu. În cazul lipsei de conformitate, organul cadastral teritorial va respinge documentația cadastrală, întocmind nota de constatare a divergențelor. În acest caz, executantul lucrărilor cadastrale, în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de examinare a cererii de recepție, va prezenta documentația corectată, cu indicarea modificărilor efectuate în temeiul notei de constatare a divergențelor.
    (3) În cazul în care documentația prezentată corespunde cerințelor stabilite de organul central de specialitate în domeniul cadastrului, organul cadastral teritorial:
    a) recepționează lucrarea cadastrală;
    b) operează, în modul stabilit, modificări în baza de date grafică;
    c) atribuie bunului imobil format număr cadastral.
[Art.20 în redacția LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
    Articolul 21. Înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile formate
    (1) Înregistrarea dreptului asupra bunului imobil format se efectuează la organul cadastral teritorial în a cărui rază de acțiune este situat bunul, după recepția lucrării de formare a acestuia.
    (2) Pentru înregistrarea bunului imobil format, persoana interesată prezintă organului cadastral teritorial documentele ce confirmă drepturile asupra bunului imobil inițial și documentul emis în procesul de formare a bunului imobil, în funcție de calea de formare (decizia de formare, contractul de încetare a proprietății comune prin împărțire sau contractul de înstrăinare și de combinare a bunurilor).
    (3) Înregistrarea dreptului în Registrul bunurilor imobile se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare.
    (4) În cazul în care, la formarea bunurilor, în Registrul bunurilor imobile sînt înscrise drepturile patrimoniale cu care este grevat dreptul de proprietate, aceste grevări vor fi transcrise la toate bunurile imobile formate, dacă legea sau înțelegerea dintre părți nu prevede altfel.
    (5) După înregistrarea dreptului asupra bunului imobil format, organul cadastral teritorial restituie solicitantului documentul ce a servit drept temei pentru înregistrare și eliberează certificatul din Registrul bunurilor imobile.
[Art.21 în redacția LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
Articolul 22. Particularităţile formării bunurilor imobile la iniţiativa
                           instan
ţei de judecată, a
Serviciului Fiscal de Stat şi
                           a executorului judec
ătoresc
(1) La iniţiativa instanţei de judecată, a Serviciului Fiscal de Stat şi a executorului judecătoresc, pot fi formate, conform procedurii stabilite în prezenta lege, atît bunuri imobile înscrise în Registrul bunurilor imobile, cît şi bunuri neînregistrate.
(2) La hotărîrea instanţei de judecată, bunul imobil se formează în cazul în care:
a) proprietarii bunului imobil proprietate comună nu pot ajunge la o înţelegere privind modul şi condiţiile divizării lui;
b) instanţa de judecată dispune sechestrarea sau comercializarea unei părţi din bunul imobil (inclusiv pentru stingerea datoriilor la plăţile obligatorii); precum şi
c) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
(3) Instanța de judecată numește, în modul stabilit, un inginer cadastral certificat, iar în cazul formării construcțiilor, apartamentelor, încăperilor izolate ce implică lucrări pentru care, în conformitate cu legislația, se cere autorizație de construire, numește o întreprindere licențiată în domeniul urbanismului sau un serviciu specializat, din cadrul autorității administrației publice locale, căruia îi poate cere să elaboreze cîteva variante ale proiectului de formare a bunului imobil.
   
[Art.22 al.(3) în redacția LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
(4) La iniţiativa executorului judecătoresc, bunul imobil se poate forma în cazul urmăririi silite a bunurilor debitorului în conformitate cu legislaţia.
     
[Art.22 al.(4) modificat prin LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195]
(5) La hotărîrea Serviciului Fiscal de Stat, bunul imobil se poate forma în cazul sechestrării şi comercializării, în conformitate cu legislaţia, a unei părţi din bunul imobil pentru stingerea datoriilor la plăţile obligatorii.
(6) Formarea bunului imobil la hotărîrea Serviciului Fiscal de Stat poate fi dispusă după apariţia, conform legislaţiei, a dreptului de comercializare a bunului imobil. Pentru executarea proiectului de formare este atras, în conformitate cu legislaţia, inginerul cadastral certificat.
   
[Art.22 al.(6) modificat prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
(7) Hotărîrea Serviciului Fiscal de Stat trebuie să conţină: data şi locul emiterii; denumirea organului care decide formarea; funcţia, numele, prenumele reprezentantului Serviciului Fiscal de Stat; datele de identificare ale proprietarului; locul aflării (adresa) bunului imobil iniţial, numărul lui cadastral şi numărul de înregistrare în Registrul bunurilor imobile, modul de divizare a bunului imobil, semnătura reprezentantului Serviciului Fiscal de Stat.
   
(71) La finalizarea lucrărilor de formare, executantul depune proiectul de formare spre coordonare autorității administrației publice locale (specialistului pentru reglementarea proprietății funciare sau serviciului de arhitectură/arhitectului). Autoritatea administrației publice locale va comunica, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii proiectului, despre acceptarea sau refuzul de a coordona proiectul de formare a bunului imobil.
    [Art.22 al.(71) introdus prin LP84 din 25.06.17, MO216-228/30.06.17 art.347]
(8) Pentru înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil format şi operarea modificărilor de rigoare în documentele cadastrale, la proiectul planului bunului imobil format se anexează, după caz, hotărîrea instanţei de judecată sau hotărîrea Serviciului Fiscal de Stat privind sechestrarea bunului imobil şi hotărîrea Serviciului Fiscal de Stat privind formarea bunului imobil. În aceste cazuri, cererea de înregistrare sau decizia proprietarului privind formarea bunului imobil nu este necesară.
(9) Cheltuielile de formare şi înregistrare a bunurilor imobile se consideră, în cazul formării în temeiul hotărîrii Serviciului Fiscal de Stat, cheltuieli de executare silită a obligaţiilor fiscale, sumele respective transferîndu-se beneficiarilor în conformitate cu art.208 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997. În celelalte cazuri, aceste cheltuieli sînt suportate de persoanele interesate.
Capitolul  V
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 23
În caz de litigiu asupra datelor privind bunurile imobile formate, ca bază se iau datele din cadastrul bunurilor imobile, pînă cînd aceste date nu vor fi contestate în condiţiile legii.
Articolul 24
(1) Guvernul, în termen de 3 luni:
a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
b) va adopta acte normative în vederea executării prezentei legi;
c) va asigura reexaminarea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin prezentei legi.
(2) Pînă la aducerea în concordanţă cu prezenta lege, legile şi alte acte normative se vor aplica în măsura în care nu contravin acesteia.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                 Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 28 octombrie 2004.
Nr.354-XV.