RMFA09/2001
ID intern unic:  314183
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
REGULAMENT Nr. 09
din  28.06.2001
cu privire la atribuirea codului fiscal
Publicat : 10.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 94-96     art Nr : 245
    Abrogat prin OMF70 din 26.03.18, MO150-155/11.05.18 art.632    APROBAT                                       ÎNREGISTRAT
    Ministerul Finanţelor                           Ministerul Justiţiei
    Ministru __________ M. Manoli        Ministru __________ I. Morei
    28 iunie 2001  nr. 09                          06.07.2001 nr. 215


R E G U L A M E N T
cu privire la atribuirea codului fiscal
1. Principii generale
    1.1.  Prezentul Regulament este elaborat întru îndeplinirea Legii nr.1198-XII din 7 noiembrie 1992 "Privind bazele sistemului fiscal", Legii nr.876-XII din 22 ianuarie 1992  "Cu privire la Serviciul Fiscal de Stat", Legii nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 "Codul Fiscal" şi  stabileşte modul de atribuire a codului fiscal de către organele Serviciului Fiscal de Stat.
    1.2. Atribuirea codului fiscal se efectuează de către Inspectoratele Fiscale de Stat în baza "Cererii de atribuire a codului fiscal" (anexele nr. 1 şi 1a). Forma şi conţinutul "Cererii de atribuire a codului fiscal" depinde de categoriile persoanelor cărora li se atribuie codul fiscal. Cererea de atribuire a codului fiscal se prezintă de persoană în cazul:
    a)  atribuirii codului fiscal;
    b)  modificării datelor despre persoana căreia i s-a atribuit codul fiscal;
    c)  anulării codului fiscal.
    1.3. În sensul prezentului Regulament, codul fiscal se atribuie oricărei persoane fizice sau juridice, rezidente  sau nerezidente:
    a)  întreprinderilor cu statut  de persoană fizică sau juridică, inclusiv întreprinderilor cu investiţii străine, înfiinţate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    b)  instituţiilor şi organizaţiilor necomerciale, inclusiv uniunilor şi asociaţiilor acestora, uniunilor de întreprinderi înfiinţate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    c)  partidelor, mişcărilor social-politice, asociaţiilor obşteşti, fundaţilor, sindicatelor, asociaţiilor patronatului, redacţiilor publicaţiilor şi agenţiilor de presă, altor organizaţii şi asociaţii înfiinţate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    d)  persoanelor fizice şi asociaţiilor acestora (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini sau apatrizi) care dispun de obiecte impozabile, sau au obligaţiuni fiscale conform legislaţiei fiscale sau care au obţinut dreptul de a exercita un anumit gen de activitate;
    e)  persoanelor nerezidente, care au prezenţă economică pe teritoriul Republicii Moldova;
    f)  cetăţenilor străini şi apatrizilor care se află pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin 183 de zile ale anului fiscal;
    g)  ambasadelor şi reprezentanţelor diplomatice ale ţărilor străine în Republica Moldova;
    h)  reprezentanţelor şi filialelor instituţiilor internaţionale cu statut de persoane juridice fondate în baza acordurilor internaţionale;
    i)  reprezentanţelor firmelor şi companiilor străine din cadrul proiectelor de asistenţă tehnică şi umanitară ale statelor şi altor organisme internaţionale cu care a semnat acorduri Republica Moldova;
    j)  persoanelor nerezidente fizice şi juridice, care nu sînt menţionate în subpunctele d), e),  f), g), h), i) ale acestui punct şi deschid conturi bancare în băncile Republicii Moldova.
    1.4. Atribuirea codului fiscal se efectuează de către Inspectoratul Fiscal de Stat în raza căruia:
    a)  îşi are sediul organul administrativ al persoanelor indicate în subpunctele a), b), şi c)  p. 1.3 ;
    b)  îşi desfăşoară activitatea sau îşi au viza de reşedinţă persoanele indicate în subpunctele d) şi f) p. 1.3;
    c)  este amplasat oficiul persoanelor indicate în subpunctele g), h) şi i)  p. 1.3;
    d)  sînt înregistrate bunurile materiale ce se află în proprietatea sau în posesia persoanelor indicate în subpunctele e) şi j) p. 1.3 sau se află la evidenţă fiscală instituţiile financiare în care îşi deschid conturi persoanele indicate în subpunctul j) p. 1.3.
    1.5. Codul fiscal prezintă un număr unic utilizat în scopuri fiscale. Drept cod fiscal pentru cetăţeanul Republicii Moldova poate fi utilizat numărul de identitate al cetăţeanului din Registrul de stat al populaţiei al Republicii Moldova. Pentru persoanele care nu au buletine de identitate codul fiscal se formează din seria şi numărul paşaportului, iar dacă ele nu dispun nici de paşaport - seria şi numărul adeverinţei de naştere. Codul fiscal al cetăţeanului străin sau apatridului poate fi similar cu numărul documentului ce-i atestă identitatea.
    1.6. Subdiviziunile structurale fără statut de persoană juridică ale persoanelor indicate în subpunctele a), b) şi c)  p. 1.3 utilizează codul fiscal atribuit persoanei juridice din care fac parte.
    1.7. Codul fiscal atribuit  persoanei este trecut în Registrul Fiscal de Stat.
2. Atribuirea codului fiscal
    2.1. Pentru atribuirea codului fiscal persoanelor indicate în subpunctele a), b), c) şi d) p.1.3, persoana sau reprezentantul ei (conducătorul, contabilul-şef) prezintă la Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial Cererea (anexa nr. 1) semnată de conducător.
    La cerere se anexează fişa de înregistrare sau alt document de înregistrare eliberat de către organul administrării de stat autorizat de înregistrarea activităţii persoanei respective pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei în vigoare, copia documentelor de constituire, documentele ce confirmă  dreptul de proprietate sau  posesiune al persoanei  (titlul de proprietate, contractul de arendă, documentele privind dreptul de gestiune sau administrare operativă etc.) asupra imobilului (asupra unei părţi din acesta) amplasat pe teritoriul Republicii Moldova şi  adresa  lui juridică (sediul, domiciliul), datele fondatorului (fondatorilor) sau persoanelor care au obţinut dreptul de a practica un anumit gen de activitate, conducătorului şi ale  contabilului-şef (numele, prenumele, data, anul naşterii, adresa şi informaţia de contact, datele documentului ce atestă  identitatea), alte documente necesare organelor fiscale.
    Pentru persoanele indicate în subpunctele c),d),e),g),h),i),j) registratorul Registrului Fiscal de Stat completează fişa de evidenţă fiscală (anexa nr. 3) în baza Cererii şi a altor documente prezentate de persoană.
    Documentele de constituire:
    a)  pentru întreprinderea individuală - decizia fondatorului (fondatorilor) cu privire la crearea întreprinderii;
    b)  pentru societatea în nume colectiv  şi în  comandită - contractul de constituire;
    c)  pentru societatea cu răspundere limitată - contractul de constituire şi statutul;
    d)  pentru cooperativa de producţie - contractul de constituire şi statutul;
    e)  pentru întreprinderea de arendă - contractul de arendare (răscumpărare, transmitere) a bunurilor statului (municipiului) şi statutul;
    f)  pentru întreprinderea de stat şi cea municipală - decizia organului de stat sau de administrare publică locală, autorizat să dispună de proprietatea de stat (municipală) cu privire la crearea întreprinderii şi statului;
    g)  pentru uniuni - statutul (pentru persoanele juridice şi contractul de constituire);
    h)  pentru întreprinderile mixte, cu investiţii străine, reprezentanţele lor - documentele de constituire în dependenţă de forma organizatorico-juridică;
    i)  pentru instituţiile bugetare - decizia organului administrării de stat despre crearea instituţiei şi statutul;
    j)  pentru asociaţiile obşteşti - partide şi alte formaţiuni social-politice şi religioase, alte instituţii şi organizaţii necomerciale - statutul;
    k)  pentru organizaţiile sindicale de nivel naţional-ramural sau naţional-interramural,  statutul înregistrat la Ministerul Justiţiei, hotărîrea adunării (conferinţei, congresului) privind întemeierea sindicatului;
    l)  pentru organizaţiile sindicale primare, centrele sindicale ramurale teritoriale, centrele interramurale teritoriale, asociaţiile sportive benevole ale sindicatelor şi a organizaţiilor subordonate ei - certificatul privind înregistrarea la organul sindical ierarhic superior;
    m)  pentru persoanele fizice sau asociaţiile acestora (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini sau apatrizi) care dispun de obiecte impozabile sau au obligaţii fiscale conform legislaţiei fiscale sau care au obţinut dreptul de a exercita un anumit gen de activitate, documentul ce confirmă dreptul de a desfăşura activitatea sau documentul ce confirmă dreptul la proprietate.
    2.2. Pentru atribuirea codului fiscal ambasadei, altei reprezentanţe diplomatice a ţării străine în Republica Moldova, reprezentantul ei prezintă la Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial cererea  (anexa nr. 1a) semnată de conducător sau reprezentantul lui.
    La cerere se anexează documentele ce confirmă statutul, datele despre adresă, alte documente necesare organului fiscal.
    2.3. Pentru atribuirea codului fiscal reprezentanţei sau filialei instituţiei internaţionale cu statut de persoană juridică fondate în baza acordurilor internaţionale, reprezentanţei firmei sau companiei străine din cadrul proiectelor de asistenţă tehnică şi umană ale statelor şi altor organisme internaţionale cu care a semnat acorduri Republica Moldova, reprezentantul organului administrării publice autorizat de înregistrarea activităţii persoanei respective pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei în vigoare, prezintă la Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial cererea semnată de conducătorul organului administrării publice.
    La cerere se anexează datele despre adresă, documente ce confirmă  dreptul de proprietate sau  posesiune al persoanei  (titlul de proprietate, contractul de arendă, documentele privind dreptul de gestiune sau administrare operativă etc.) asupra imobilului (asupra unei părţi din acesta) şi  adresa  lui juridică (sediul, domiciliul), numele şi adresa domiciliului conducătorului agenţiei (contractantului), lista proiectelor de asistenţă (denumirea proiectului), termenul activităţii în Republica Moldova, alte documente necesare organului fiscal.
    2.4. Pentru atribuirea codului fiscal persoanelor indicate la subpunctele e) şi j) din punctul 1.3, persoana sau reprezentantul acesteia prezintă la Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial cererea (anexa nr. 1a) semnată de conducător sau de către persoana nerezidentă.
    La cerere se anexează datele despre adresă (sediul, domiciliul), documente ce confirmă  dreptul de proprietate sau  posesiune al persoanei  (titlul de proprietate, contractul de arendă, documentele privind dreptul de gestiune sau administrare operativă etc.) asupra imobilului (asupra unei părţi din acesta) amplasat pe teritoriul Republicii Moldova, numele şi adresa domiciliului reprezentantului, extrasul din registrul comercial al ţării de origine a persoanei sau copia certificatului înregistrării de stat al persoanei în ţara de origine, sau alt document eliberat de organul înregistrării de stat din ţara de origine a persoanei sau orice alt document ce confirmă legalitatea activităţii lui economice în ţara lui de origine, adeverinţa organului fiscal din  ţara de origine a persoanei despre evidenţa fiscală. În lipsa originalelor pot fi prezentate copiile acestor documente legalizate în forma stabilită. În cazul lipsei persoanei nerezidente documentele menţionate pot fi prezentate de către reprezentantul său în Republica Moldova, împuternicit în bază de procură.
    Reprezentant în Republica Moldova pot fi  persoane juridice, fizice - cetăţeni ai Republicii Moldova sau instituţia financiară în care doreşte să-şi deschidă conturi persoana nerezidentă. Toate tranzacţiile financiare ale persoanei nerezidente cu persoanele rezidente ale Republicii Moldova pe teritoriul Republicii Moldova se pot efectua numai prin reprezentantul rezident în Republica Moldova care şi administrează conturile bancare la indicaţia persoanei nerezidente.
    Reprezentantul exercită dreptul şi administrează conturile în limitele stipulate în procură,  contract de mandat, contract de deservire a contului.
    2.5. Cererea pentru atribuirea codului fiscal se marchează de tipul 1.1.
    Pentru atribuirea codului fiscal persoanelor indicate în subpunctele  a), b), c) şi d)  p. 1.3, persoana sau reprezentantul ei prezintă cererea nu mai tîrziu de 15 zile după înregistrarea de stat în organul administrării de stat autorizat de înregistrarea activităţii persoanei pe teritoriul Republicii Moldova, pînă la înmînarea certificatului înregistrării de stat.
    Pentru atribuirea codului fiscal persoanelor indicate la pct.  e), g), h), i) şi j)  p. 1.3, cererea se prezintă de către  persoană sau reprezentantul împuternicit în bază de procură pînă la începerea desfăşurării activităţii sale pe teritoriul Republicii Moldova dacă astfel de activitate necesită înregistrarea de stat conform legislaţiei Republicii Moldova, în termen de trei zile din data apariţiei obiectului impozabil sau a obligaţiunii fiscale sau pînă la deschiderea conturilor bancare în băncile Republicii Moldova.
    Cererii i se atribuie numărul de înregistrare de către registrator.
    2.6. În baza fişei de înregistrare sau a fişei de evidenţă fiscală şi cererii  prezentate de persoanele indicate în punctele a), b), c), d), e), g), h), i), şi  j) p. 1.3, registratorul atribuie codul fiscal după care în modul stabilit este trecut în Registrul Fiscal de Stat (vezi anexa nr. 6).
    2.7. După atribuirea codului fiscal şi trecerea lui în Registrul Fiscal de Stat persoanei i se eliberează "Certificatul de atribuire a codului fiscal" (anexa nr. 4) şi "Certificatul de înregistrare fiscală" (anexa nr. 5). Persoanelor indicate în subpunctele e) şi  j)  punctul 1.3 li se eliberează "Certificatul de înregistrare fiscală" cu menţiunea "Pentru persoanele nerezidente".
    2.8. În baza Certificatului de înregistrare fiscală eliberat separat pentru fiecare cont, persoana are dreptul de a-şi deschide conturi în instituţiile financiare în conformitate cu legislaţia în vigoare. Evidenţa eliberării Certificatelor de înregistrare fiscală este strictă.  Registrul de evidenţă a eliberării Certificatelor de înregistrare fiscală este numerotat şi sigilat (anexa nr. 7).
    2.9. Formularul "Certificatului de înregistrare fiscală" este alcătuit din două părţi. Prima parte a formularului serveşte ca document oficial instituţiei financiare pentru a-i deschide conturi persoanei. După deschiderea conturilor, instituţia financiară completează "Fişa de înregistrare a conturilor bancare ale Contribuabilului"  şi o expediază pe adresa  Inspectoratului Fiscal de Stat care a eliberat persoanei "Certificatul de înregistrare fiscală". Informaţia despre deschiderea conturilor este trecută în Registrul de evidenţă a eliberării Certificatelor înregistrării fiscale. În cazul modificării conturilor din iniţiativa instituţiilor financiare, cele din urmă completează şi remit în mod obligatoriu, conform legislaţiei în vigoare, pe adresa  Inspectoratului Fiscal de Stat respectiv, "Fişa de modificare a conturilor bancare a Contribuabilului" (anexa nr. 2).
    2.10. După atribuirea codului fiscal, persoanei i se deschide un Dosar personal care va conţine:
    a)  cererea de atribuire a codului fiscal;
    b)  fişa de înregistrare, eliberată de organele autorizate să înregistreze activităţile respective;
    c)  documentele de constituire şi documentele ce confirmă introducerea  modificărilor şi completărilor în ele, dacă acestea sînt prevăzute conform legislaţiei;
    d)  copia certificatului de atribuire a codului fiscal;
    e)  documentele ce confirmă dreptul de proprietate sau  posesiune al persoanei  (titlul de proprietate, copia certificatului înregistrării de stat, contractul de arendă, documentele privind dreptul de gestiune sau administrare operativă etc.) asupra imobilului (asupra unei părţi din acesta) amplasat pe teritoriul Republicii Moldova şi  adresa  lui juridică (sediul, domiciliul);
    f)  extrasul din registrul comercial al ţării de origine a persoanei nerezidente sau orice alt document ce confirmă legalitatea activităţii ei economice în ţara lui de origine;
    g)  adeverinţa organului fiscal din  ţara de origine a persoanei nerezidente despre evidenţa ei în calitate de contribuabil;
    h)  fişa de înregistrare a conturilor persoanei în instituţiile financiare;
    i)  datele fondatorului (fondatorilor) sau persoanelor care au obţinut dreptul de a practica un anumit gen de activitate, conducătorului şi ale  contabilului-şef (numele, prenumele, data, anul naşterii, adresa şi informaţia de contact, datele documentului ce atestă  identitatea);
    j)  alte documente necesare organului fiscal.
    2.11. Dosarul personal se păstrează în Inspectoratul Fiscal de Stat unde a fost luat la evidenţă şi se transmite numai în cazul schimbării sediului şi trecerii evidenţei fiscale a persoanei în alt Inspectorat Fiscal teritorial de Stat.
III. Înregistrarea modificărilor şi completărilor în
documentele de constituire
    3.1. La momentul apariţiei unor modificări, completări în documentele de constituire, alte documente ce identifică şi legiferează activitatea, persoana sau reprezentantul său prezintă în termen de pînă la 15 zile de la apariţia lor, la Inspectoratul Fiscal de Stat cererea de tipul 1.2 semnată de conducător.
    3.2. Cererea de tipul 1.2 se prezintă în cazurile:
    a)  modificării denumirii (firmei), principalului gen de activitate, informaţiei în urma reorganizării, modificării sau completării informaţiei despre filiale şi reprezentanţe, despre alte localuri unde se produce, se depozitează, se comercializează sau se efectuează alte activităţi ale persoanelor indicate în subpunctele a)  şi b) p.1.3;
    b)  schimbării sediului persoanei.
    3.3. Codurile fiscale atribuite anterior se păstrează, în formularele Cererii fiind completat codul fiscal şi modificările apărute.
    3.4. Modificările solicitate sînt trecute în modul stabilit de legislaţia în vigoare în Registrul Fiscal de Stat, iar cererea şi fişa se anexează în Dosarul personal. În Registrul Fiscal de Stat se completează rubrica "însemnări" cu menţiunea - Modificări (data şi numărul Cererii de modificare).
IV. Anularea codului fiscal al persoanei
    4.1. Pentru anularea codului fiscal persoana sau reprezentantul ei prezintă la Inspectoratul Fiscal de Stat cererea de tipul 1.3 semnată de conducător.
    4.2. Cererea de tipul 1.3 se prezintă în cazul încetării activităţii persoanei în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    4.3. La cererea de tipul 1.3 se anexează:
    a)  copia procesului-verbal al fondatorilor (acţionarilor) despre lichidare sau decizia judecăţii în modul stabilit de legislaţie, adeverinţa despre predarea ştampilei (sediului) şi ştampilei cu antet la comisariatul  de poliţie, decizia organului administrării de stat autorizat de înregistrarea activităţii persoanei respective pe teritoriul Republicii Moldova despre încetarea activităţii ei conform legislaţiei în vigoare pentru persoanele indicate în subpunctele a), b), c)  şi  d) p.1.3;
    b)  confirmarea instituţiei financiare despre închiderea conturilor (fişa de modificare a conturilor bancare ale persoanei).
    4.4. În cererea de tipul 1.3 se completează codul fiscal şi data încetării activităţii.
    4.5. În baza cererii are loc radierea înscrisului din Registrul Fiscal de Stat a codului fiscal al persoanei  în modul stabilit de legislaţie. În  rubrica "Însemnări" se completează - Anulat (data anulării şi numărul Cererii).
    4.6. Cererea cu originalul Certificatului de atribuire a codului fiscal se anexează la Dosarul personal după care ultimul este trecut în  arhivă. Termenul păstrării Dosarului - 5 ani.
V. Registrul Fiscal de Stat
    5.1. Registrul Fiscal de Stat este un registru public, constituit şi administrat de către autoritatea fiscală şi conţine informaţii despre codurile fiscale atribuite în conformitate cu prezentul Regulament. Serviciul Fiscal de Stat este responsabil pentru ţinerea şi înnoirea Registrului Fiscal de Stat.
    5.2. Codurile fiscale ale persoanelor  indicate în subpunctele a), b), c), d), e),  g), h), i) şi j) p.1.3 sînt trecute în Registrul Fiscal de Stat la data atribuirii lor. Codurile fiscale ale persoanelor  indicate în subpunctul f) p.1.3 sînt trecute în Registrul Fiscal de Stat din Registrul de Stat al Populaţiei. Trecerea codului fiscal al persoanei în Registrul Fiscal de Stat confirmă actul luării acesteia la evidenţa fiscală.
    5.3. Atribuirea codului fiscal se face o singură dată. Informaţia trecută în Registrul Fiscal de Stat se expune clar, corect şi în volum deplin. Registrul Fiscal de Stat se ţine în limba de stat sub formă scrisă şi computerizată. În Registrul Fiscal de Stat sînt consemnate următoarele date:
    a)  numărul de ordine al înscrierii;
    b)  codul fiscal atribuit;
    c)  denumirea completă  sau numele şi prenumele persoanei;
    d)  date din documentele de constituire şi documentele privind introducerea modificărilor şi completărilor în ele, numărul şi data înregistrării de stat sau datele din buletinul de identitate (paşaport sau adeverinţa de naştere sau alte documente similare) pentru persoanele  indicate în subpunctele a), b), c) şi d) p.1.3;
    e)  datele din buletinul de identitate (paşaport sau adeverinţa de naştere sau alte documente similare) pentru persoanele  indicate în subpunctul f) p.1.3;
    f)  numărul, seria şi data eliberării  certificatului de atribuire a codului fiscal, numele şi prenumele persoanei care l-a primit pentru persoanele  indicate în subpunctele a), b), c), d), e),g), h), i) şi j) p.1.3;
    g)  numărul, denumirea, valuta conturilor bancare şi denumirea instituţiilor financiare în care acestea au fost deschise;
    h)  data anulării codului fiscal.
    5.4. Consemnările în Registrul Fiscal de Stat, ţinut în scris, sînt efectuate de către registrator în baza informaţiilor prezentate de către solicitant la momentul atribuirii codului fiscal şi sînt certificate prin semnătura acestuia. Rectificarea, modificarea şi completarea registrului se operează în modul stabilit de legislaţia în vigoare şi sînt autentificate prin semnătura registratorului.
    5.5. Radierea din Registrul Fiscal de Stat se efectuează în condiţiile legii prin bararea înscrierii cu toate rectificările, modificările şi completările efectuate anterior şi se contrasemnează prin  semnătura registratorului.

Anexa nr. 1
 Ministerul Finanţelor

Serviciul fiscal de stat

    Inspectoratul Fiscal de Stat __________________________
    CERERE  DE ATRIBUIRE  A  CODULUI  FISCAL Nr. ____
    CAPITROLUL 1.  TITLUL CERERII
    1.1  De atribuire a codului fiscal  ________
    1.2   De modificare a datelor ________
    1.3  De anulare a codului fiscal  ________
    CAPITROLUL 2. DATELE  DE EVIDENŢĂ
    2.1 Denumirea scurtă _________________________________________________________
                                                        (se completează pînă la 25 semne)
    __________________________________________________________________________
    2.2 Denumirea completă _______________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    2.3 Adresa juridică (judeţ, municipiu, oraş, comună) _________________________________
    2.4 Strada _______________ Bloc ________ Apartament _______ Cod poştal ___________
    2.5 Numărul înregistrării de stat _____________________________Data ________________
    2.6 Adresa filialelor, reprezentanţelor _____________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    3.7 Adresa altor localuri unde se produce, se depozitează sau se efectuează altă activitate persoanei
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    CAPITROLUL 3. FORMA. ORGANIZATORICO-JURIDICĂ DE ACTIVITATE
    3.1 Denumirea _________________________________________________________
    CAPITROLUL 4. PRINCIPALUL GEN DE ACTIVITATE
    4.1 Denumirea _________________________________________________________
    CAPITROLUL 4. CODUL FISCAL ATRIBUIT
    5.1 Codul fiscal ___________________ Data atribuirii _________________________
    CONFIRMĂM că datele incluse în Cererea prezentă sînt depline şi veridice:
    ___________________________________________________________________________
                                             (numele, prenumele şi semnătura conducătorului)
    ___________________________________________________________________________
                             (numele, prenumele şi semnătura contabilului-şef)

    Data __________________________                         Ştampila    


Anexa nr.1a
Ministerul Finanţelor

    Serviciul fiscal de stat
    Inspectoratul Fiscal de Stat __________________________
CERERE  DE ATRIBUIRE  A  CODULUI  FISCAL Nr. ____
    CAPITROLUL 1.  TITLUL CERERII
    1.4  De atribuire a codului fiscal  ________
    1.5   De modificare a datelor ________
    1.6  De anulare a codului fiscal  ________
    CAPITROLUL 2. DATELE  DE EVIDENŢĂ
    2.1 Denumirea scurtă ________________________________________________________
                                                         (se completează pînă la 25 semne)
    _________________________________________________________________________
    2.2 Denumirea completă ______________________________________________________
    _________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________
    2.3 Adresa juridică (judeţ, municipiu, oraş, comună) _________________________________
    2.4 Strada _______________ Bloc ________ Apartament _______ Cod poştal ___________
    2.5 Numărul înregistrării de stat _____________________________Data ________________
    2.6 Adresa filialelor, reprezentanţelor _____________________________________________
    _________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________
    CAPITROLUL 3. CODUL FISCAL ATRIBUIT
    5.1 Codul fiscal ___________________ Data atribuirii _________________________
    CAPITROLUL 4. DATA LUĂRII  DE LA EVIDENŢĂ _____________________________
    CONFIRMĂM că datele incluse în Cererea prezentă sînt depline şi veridice:
    _________________________________________________________________________
                         (numele, prenumele şi semnătura conducătorului)
    Data __________________________                        

    Ştampila

Anexa nr. 2
FIŞA  DE MODIFICARE  A  CONTURILOR BANCARE
    La certificatul înregistrării fiscale Nr. ___________________________________________
                                                                          (se remite la Inspectoratul Fiscal de stat)
    Codul fiscal al deţinătorului de conturi __________________________________________
    Denumirea completă a deţinătorului de conturi ___________________________________
    ______________________________________________________________________
    Codul băncii în care au fost deschise conturile ____________________________________
    Denumirea băncii în care au fost deschise conturile ________________________________

Numărul contului denumirea contului denumirea valutei
Închis deschis
       
       

    Ontabil şef al băncii deţinătorului de conturi _______________________________________
                                                                                           (prenumele, numele )
    Semnătura __________________________ data _________/___________/________ L.Ş.
    NOTĂ:
    Deschiderea ilegală de conturi contribuabililor, adică deschiderea de către bănci sau alte instituţii de credit de conturi de decontare (curente) valutare sau de alte conturi bancare contribuabililor fără certificatul organului fiscal ori cu încălcarea cerinţelor, stabilite de legislaţie pentru deschiderea conturilor bancare, necomunicarea de către bănci sau alte instituţii de credit organelor fiscale despre deschiderea de conturi contribuabililor -
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere din bănci sau alte instituţii de credit în mărime de la zece la douăzeci şi cinci salarii minime.
    ("Codul cu privire la contravenţiile administrative", articolul 163-2, alineatul 4, în redacţia Legii nr. 479-XIII din 6 iunie 1995).


Anexa nr. 3
Ministerul Finanţelor al RM
    Serviciul fiscal de stat
    Inspectoratul Fiscal de Stat __________________________
    Fişa de evidenţă fiscală

Cererea Nr. __________ Data ___/_____/______
    Înregistrare ___  Modificare ___

1. Num. de înregistrare                     2. Data      
                           
3.Cod fiscal                     4. Data      

    5. Abreviatura denumirii în limba romănă _________________________________________
    6. Denumirea completă _____________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    7. Forma organizatorico-judiciară a activităţii______________________________________

____________________________________________________________ Cod      
         
8. Tipul de proprietate ___________________________________________ Cod      


9. Indiciul (1-autogestionar, 2-bugetar)     10. Persona juridică (1-da,0-nu)   11. Cod OKR                

    12. Subordonarea administrativă (conform clasificatorului organelor de conducere ale RM
    _____________________________

__________________________________________________________________ Cod          

    13. De către cine este eliberat permisul pentru activitate _____________________________

_____________________________________________________________ Cod                    

14. Întreprinderea (organizaţia) ierarhic superioară ___________________________________

______________________________________________________________ Cod                    

15. Întreprinderea (organizaţia) din care a fost reorganizată_____________________________

_____________________________________________________________ Cod                    

16.Genul principal de activitate _________________________________________________

__________________________________________________________________ Cod        

    17. Capital social subscris ____________________________________________________
    18. Inclusiv prioritate srtăină la capitalul social subscris _______________________________
    19. Adresa juridică (raion, oraş sat) _____________________________________________

___________________________________________________________ Cod CUTAM        

    Strada ___________________________________________________________________

Blocul Nr. _________________ Apartamentul Nr. ____________________ 20. Cod poştal        

    21. Tel. __________________________  22. Fax _____________________ 
    23. Telex __________________________
    24. Numale complet al conducătorului : __________________________________________
    25. Domiciliul conducătorului (raion, oraş sat) ______________________________________

____________________________________________________________ Cod CUTAM        

    Strada ____________________________________________________________________

Blocul Nr. _________________ Apartamentul Nr. ____________________ 20. Cod poştal        


27. Numărul personal de identificare (sau datele paşaportului)_______________ Data eliberării      

    28. Numărul obiectelor subordonate _____________________________________ inclusiv în
    Republica Moldova _____________
    Denumirea _______________________________________________________________
    Adresa __________________________________________________________________
    Denumirea _______________________________________________________________
    Adresa __________________________________________________________________
    Denumirea _______________________________________________________________
    Adresa __________________________________________________________________
    Denumirea _______________________________________________________________
    Adresa __________________________________________________________________
    Denumirea _______________________________________________________________
    Adresa _________________________________________________________________
    Denumirea _______________________________________________________________
    Adresa __________________________________________________________________
    29. Responsabil de prezentarea informaţiei
    _____________________  ________________  ___________________
            (funcţia)                              (numele)                          (semnătura)
    30. Responsabilul pentru înregistrarea la Ift _____________________
    Semnătura _______________  Data ___/___/___

Anexa nr. 4

CERTIFICAT DE ATRIBUIRE  A CODULUI  FISCAL
Nr. XXXXXXXXXX
seria XXXXXXXXXX
 CONTABILULUI ____________________________________
S-A  ATRIBUIT CODUL FISCAL    
_______________________________________________________
 (Semnătura Şefului IFS sau a Şefului adjunct)
            Ştampila  


CERTIFICATDE ATRIBUIRE  A CODULUI  FISCAL
Nr. XXXXXXXXXX
seria XXXXXXXXXX
Ştampila
 _____________________________________________________
 (Semnătura Şefului IFS sau a Şefului adjunct)


Anexa nr.5

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ Nr. 00000001
(pentru instituţiile financiare)
    Data "____" _________________________"
    Se confirmă, că _____________________________________________________
                                     (denumirea completă a persoanei)
    _________________________________________________________________
    a fost luat la evidenţă la inspectoratul Fiscal de Stat __________________________
    codul fiscal ________________________________________________________
     la data de __________/__________/__________
    Conform legislaţiaiei în vigoare (art. 19.p. 1, litera A  a Legii Nr. 1198-XII din
    17 noiembrie 1002 "Privind bazele sistemului fiscal"), prezentul Certificat serveşte temei
    pentru deschiderea tuturor conturilor persoanelor de către bănci sau alte instituţii financiare.
    Denumirea contului ___________________________________________________
    Şeful Inspectoratului Fiscal de Stat ____________________________________L.Ş.
                                                                   (prenumele, numele, semnătura)
    linia de rupere
    ___________________________________________________________________
    FIŞA  DE  ÎNREGISTRARE  A  CONTURILOR BANCARE
    la certificatul de înregistrare fiscală Nr. 00000001
    (se remite la Inspectoratul Fiscal de Stat)
    Codul fiscal al deţinătorului de conturi _______________________________________
    Denumirea completă a deţinătorului în care au fost deschise conturile ________________
    ____________________________________________________________________
    Codul băncii  în care au fost deschise conturile ________________________________
    Denumirea băncii în care au fost deschise conturile _____________________________

numărul contului denumirea contului Denumirea valutei
     
     
     
     

    Contabil şef al băncii deţinătorului de conturi ______________________________
                                                                                (prenumele, numele)
    Semnătura ____________________________ data _________/___________/________  L.Ş.
    NOTĂ:
    Deschiderea ilegală de conturi contribuabililor, adică deschiderea de către bănci sau alte instituţii de credit de conturi de decontare (curente), valutare sau de alte conturi bancare contribuabililor fără certificatul organului fiscal ori cu încălcarea cerinţelor, stabilite de legislaţie pentru deschiderea conturilor bancare, necomunicarea de către bănci sau alte instituţii de credit organelor fiscale despre deschiderea de conturi contribuabililor -
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere din bănci sau alte instituţii de credit în mărime de la zece la douăzeci şi cinci salarii minime.
    "(Codul cu privire la contravenţiile administrative", articolul 163-2, alineatul 4, în redacţia Legii nr. 479-XIII din 6 iunie 1995).

Anexa nr. 6
Ministerul Finanţeloral RM
    Serviciul Fiscal de Stat
    Inspectoratul Fiscal de Stat __________________________
    Registrul
    Fiscal de Stat

Numărul Înregistrării de stat Dataînregistrării Denumirea completă a contribuabilului Codul fiscal Data atribuirii Data înmînării certificatului Numele responsabilului pentru primirea certificatului Semnătura responsabilului pentru primirea certificatului Însemnări
                 
                 
                 
                 

Anexa nr. 7
Ministerul Finanţelor al RM
    Serviciul Fiscal de Stat
    Inspectoratul Fiscal de Stat __________________________

Registrul
de evidenţă a eliberării Certificatelor de înregistrare fiscală

Numărul certificatului Dataeliberării Denumirea completă Codul fiscal Numele responsabilului pentru primirea certificatului Semnătura respon-sabilului Data remiterii din bancă Codul băncii Denumirea băncii Numărul conturilor şi denumirea