HGM289/2007
ID intern unic:  322138
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 289
din  14.03.2007
pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi
calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale
Publicat : 23.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 39-42     art Nr : 305
    MODIFICAT
   
HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18
    HG996 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1107
    HG313 din 28.05.13, MO119-121/31.05.13 art.382
    HG883 din 26.11.12, MO245-247/30.11.12 art.954
    HG801 din 06.09.10, MO166-168/14.09.10 art.893

    Titlul modificat prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18

    Notă
   
în denumire și în textul Hotărîrii, cuvîntul „uzurii” se substituie cu cuvîntul „amortizării”;
    în denumire și pe tot parcursul textului Regulamentului, cuvîntul „uzură”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „amortizare”, la forma gramaticală corespunzătoare;
     pe tot parcursul textului, cuvîntul „lichidare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „casare”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18
   
    Întru executarea prevederilor
art. 26 alin. (10) și art. 261 alin. (16) și (17) din Codul fiscal nr.1163- XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
  
  [Clauza de adoptare modificată prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
    Se aprobă Regulamentul privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                              Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                               Mihail Pop
    Ministrul economiei şi comerţului                                        Igor Dodon

    Nr. 289. Chişinău, 14 martie 2007.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 289
din 14 martie 2007
REGULAMENTUL
privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale
Capitolul I. Obiectivul prezentului Regulament
    1. Obiectivul prezentului Regulament constă în descrierea modalităţii de evidenţă şi calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, modalităţii privind determinarea sumelor aferente cheltuielilor pentru reparaţie permise la deducere, precum şi determinării rezultatului fiscal în cazul ieşirii mijloacelor fixe.
Capitolul II. Domeniul de aplicare
    2. Acţiunea prezentului Regulament se extinde asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice, care desfăşoară activitate de întreprinzător şi sînt înregistrate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
Capitolul III. Obiectul calculării amortizării
    3. Proprietatea pe care se calculează amortizarea este proprietatea materială reflectată în bilanțul contribuabilului în conformitate cu legislația şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a amortizării fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depășește suma stabilită de prevederile Codului fiscal.
    Mijloacele fixe primite ca aport în capitalul social şi folosite în activitatea de întreprinzător reprezintă obiect al calculării amortizării.
    Sînt considerate, de asemenea, proprietate pe care se calculează amortizarea investițiile efectuate în mijloacele fixe menționate la art. 26 alin. (3) și  art. 261 alin. (3) din Codul fiscal.
    Calcularea şi deducerea amortizării mijloacelor fixe care fac obiectul unui contract de leasing se efectuează de către locatar în cazul leasingului financiar şi de către locator în cazul leasingului operațional.
    Nu se calculează amortizarea terenurilor, vitelor productive şi de muncă (cu excepţia cailor de muncă, cîinilor de pază), fondurilor de bibliotecă, plantațiilor perene care nu au intrat pe rod, mijloacelor fixe care nu sînt folosite în activitatea de întreprinzător, construcțiilor nefinalizate.
    Nu se permite deducerea amortizării mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, cu excepția cazurilor în care valoarea acestora a fost inclusă în venitul impozabil al contribuabilului.
    În cazul finanțării parțiale a procurărilor mijloacelor fixe și/sau creării cu forțe proprii din surse ce constituie venituri neimpozabile, amortizarea se va calcula pentru partea suportată de către întreprindere.
    Suma subvențiilor obținute în urma efectuării investițiilor prin procurarea mijloacelor fixe din sursele proprii nu influențează asupra mărimii bazei valorice a mijloacelor fixe.
    [Pct.3 în redacția HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
    [Pct.3 modificat prin HG883 din 26.11.12, MO245-247/30.11.12 art.954]
   
[Pct.3 modificat prin HG801 din 06.09.10, MO166-168/14.09.10 art.893]
    31. Agenții economici care pe parcursul anului fiscal obțin titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației nu au dreptul la deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor privind amortizarea mijloacelor fixe în anul fiscal respectiv.
    [Pct.31 introdus prin HG996 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1107]
Capitolul IV.
Evidența mijloacelor fixe
    [Capitolul IV denumirea în redacția HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
    4. Pentru calcularea amortizării toate mijloacele fixe se clasifică în cinci categorii de proprietate.
    Categoriile de proprietate, conform cărora se clasifică mijloacele fixe în scopuri fiscale, sînt aplicabile doar la realizarea prevederilor art. 26-27 din Codul fiscal, Hotarîrii Guvernului nr.338 din 21 martie 2003 "Cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale", precum şi în sensul prezentului Regulament.
    Începînd cu anul 2004, raportarea proprietăţii la categoriile de proprietate se efectuează în conformitate cu prevederile Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.338 din 21 martie 2003.
    Pentru proprietatea ce reprezintă investiţii efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune şi arendă, amortizarea se calculează în modul stabilit pentru categoria de proprietate la care se atribuie mijloacele fixe respective.
   
41. Evidența mijloacelor fixe în scopuri fiscale conform art. 261 din Codul fiscal se ţine pentru fiecare obiect separat.
    [Pct.41 introdus prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
Capitolul V. Metoda de calculare a amortizării
mijloacelor fixe în scopuri fiscale
Secțiunea 1
Calcularea amortizării conform art. 26 și 27
din Codul fiscal
    [Secțiunea 1 denumirea introdusă prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
    5. Conform alin.(5) art.26 din Codul fiscal, mărimea amortizării mijloacelor fixe ce urmează a fi dedusă se determină prin înmulţirea bazei valorice a mijloacelor fixe, la finele perioadei de gestiune, ce se raportează la o anumită categorie de proprietate, cu norma de amortizare respectivă:

Bf x Nu
Uf = ____________,
100
    unde: Uf - amortizarea calculata în scopuri fiscale;
    Bf - baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune;
    Nu - norma amortizării categoriei respective a proprietăţii.
    Pentru proprietatea raportată la categoria I, mărimea amortizării mijloacelor fixe ce urmează a fi dedusă se determină pe fiecare obiect separat, iar pentru proprietatea raportată la categoriile II-V amortizarea se determină reieşind din baza valorică la finele perioadei de gestiune pe categoria de proprietate respectivă.
    Exemplul 1.  Baza valorică a strungului la începutul perioadei de gestiune constituie 10 000 lei şi se raportează la categoria de proprietate V pentru care norma de amortizare constituie 30%.
    Pentru a calcula amortizarea se completează Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi a amortizării acestora în scopuri fiscale.
Tabelul nr. 1
(în lei)
Perioada de
gestiune
Baza valorică
a mijloacelor
 fixe la
începutul
perioadei de
gestiune
Suma
intrărilor
Baza valorică
a mijloacelor
fixe la finele
perioadei de
gestiune
Uzura
calculată
Baza valorică
a mijloacelor
fixe la începutul
următoarei
perioade de
gestiune
1 2 3 4 (2+3) 5 (4x30%) 6 (4-5)
Primul an
10 000 - 10 000 10 000x30%=3000 7000
Al doilea an
7000 - 7000 7000x30%=2100 4900
Al treilea an
4900 - 4900 4900 0”
    [Pct.5 modificat prin HG883 din 26.11.12, MO245-247/30.11.12 art.954]
    [Pct.5 modificat prin HG801 din 06.09.10, MO166-168/14.09.10 art.893]
    51. Pentru agenții economici cărora, în conformitate cu legislația privind parcurile pentru tehnologia informației, le-a fost retras titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației pentru perioada aplicării regimului de impozitare stabilit în titlul II din Codul fiscal, valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe fiecare categorie de proprietate, în scop fiscal, este egală cu valoarea contabilă a acestor imobilizări la începutul lunii următoare celei în care a fost retras titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației.
    [Pct.51 modificat prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
    [Pct.51 introdus prin HG996 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1107]
    6. Baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune se determină ca baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune, majorată cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe nou-procurate şi/sau create cu forţe proprii, ajustată cu suma corectărilor şi micşorată cu suma de la comercializarea lor, micşorată cu valoarea rămasă a autoturismului înstrăinat, determinată pornind de la valoarea cu care acesta a fost inclus în categoria respectivă (în cazul înstrăinării sau ieşirii autoturismului inclus în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la lit. b) alin. (9) art. 26 din Codul fiscal), micşorată cu baza valorică ajustată a mijlocului fix înstrăinat în formă de donaţie, transmitere gratuită, cu baza valorică ajustată a mijlocului  fix în cazul ieşirii forţate sau casării lor în cazul amortizării incomplete.
    Suma corectărilor cu care se ajustează baza valorică a mijloacelor fixe pe fiecare categorie de proprietate se compune din:
    a) suma depăşirii cheltuielilor suportate pe parcursul anului fiscal pentru reparaţia proprietăţii faţă de norma stabilită în art.27 alin. (8) şi (9) din Codul fiscal din baza valorică a categoriei respective de proprietate la începutul perioadei de gestiune;
    b) suma taxei pe valoarea adăugată ce urmează a fi trecuta în cont în conformitate cu prevederile Codului fiscal, calculată din valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe comercializate, care sînt trecute în contabilitate cu taxa pe valoarea adăugată;
    c) suma valorii restante presupuse a mijloacelor fixe, în  cazul trecerii lor la pierderi în evidenţa contabilă, în legătură cu amortizarea totală.
    Respectiv calcularea bazei valorice a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune se determină în modul următor:
Bf = Bî + Sintr + Sc - Sieşir
    unde: Bî - baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune raportată la categoria respectivă de proprietate se determină ca diferenţa dintre baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune precedente şi suma amortizării calculate pentru perioada de gestiune precedentă:
Bî = Bf - Uf
    unde: - baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune;
    Bf -  baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune precedente;
    Uf - amortizarea calculată a perioadei de gestiune precedente, conform prevederilor prezentului Regulament;
    Sintr - suma intrărilor reprezintă valoarea de intrare a mijloacelor fixe nou-procurate sau create cu forţe proprii, baza valorică a mijloacelor fixe reintrate după ieşirea forţată alte intrări;
    Sc - suma corectărilor reprezintă diferenţa dintre suma depăşirii limitei stabilite privind cheltuielile pentru reparaţia proprietăţii şi suma taxei pe valoarea adăugată, ce urmează a fi trecută în cont, precum şi suma valorii restante presupuse a mijloacelor fixe;
    Sieşir - suma ieşirilor reprezintă suma de la comercializarea mijloacelor fixe, în cazul înstrăinării autoturismului inclus în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la lit. b) alin. (9) art. 26 din Codul fiscal – valoarea restantă a autoturismului înstrăinat, determinată pornind de la valoarea cu care acesta a fost inclus în categoria respectivă,, în cazul donaţiei, ieşirii forţate, casării şi altor ieşiri a mijloacelor fixe - baza valorică ajustată a lor.
   
[Pct.6 lit.c) modificată prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
    [Pct.6 modificat prin HG883 din 26.11.12, MO245-247/30.11.12 art.954]
    [Pct.6 modificat prin HG801 din 06.09.10, MO166-168/14.09.10 art.893]
    7. Se stabileşte următorul mod de calculare a amortizării proprietăţii:
    a) pentru proprietatea raportată la categoria I - amortizarea se calculează prin aplicarea normei amortizării la baza valorică a mijlocului fix la finele perioadei de gestiune (pentru fiecare obiect);
    b) pentru proprietatea raportată la categoriile  II-V - amortizarea se calculează prin  aplicarea normei amortizării la baza valorică a categoriei respective la finele perioadei de gestiune.
    8. În scopul evidenţei mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi calculării amortizării acestora în scopuri fiscale se utilizează un formular unic, anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi a amortizării acestora în scopuri fiscale se completează în modul următor:
    rubrica 1 "Categoria de proprietate şi norma amortizării" - categoriile de proprietate stabilite în art. 26 alin (8) din Codul fiscal;
    rubrica 2 "Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune (Bi)" - baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune raportată la categoria respectivă de proprietate se determină ca diferenţa dintre baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune precedente şi suma amortizării calculate pentru perioada de gestiune precedentă;
    rubrica 3 "Mijloace fixe procurare" - suma aferentă mijloacelor fixe procurate;
    rubrica 4 "Mijloace fixe create cu forţe proprii" - suma aferentă mijloacelor fixe create cu forţe proprii;
    rubrica 5 "Reintrarea după ieşirea forţată" - baza valorică ajustată a mijloacelor fixe reintrate după ieşirea forţată;
    rubrica 7 "Alte intrări" - valoarea altor intrări a mijloacelor fixe (sau alte sume) care nu au fost reflectate în rubrica 3 - 6;
    rubrica 8 "Total" - totalul rubricilor 3 - 7;
    rubrica 9 "Depăşirea limitei cheltuielilor pentru reparaţie (Sd)" - suma depăşirii cheltuielilor suportate pe parcursul anului fiscal pentru reparaţia proprietăţii conform normei stabilite la art. 27 alin. (8) din Codul fiscal din baza valorică a categoriei respective de proprietate la începutul perioadei de gestiune;
    rubrica 10 "Suma taxei pe valoarea adăugată Stva" - suma taxei pe valoarea adăugată ce urmează a fi trecută în cont în conformitate cu prevederile Codului fiscal, calculată din valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe comercializate, la care suma TVA a fost inclusă în valoarea de intrare a mijlocului fix;
    rubrica 11 "Suma valorii restante presupuse a mijloacelor fixe în cazul trecerilor la pierderi, în evidenţa contabilă în legătură cu amortizarea totală (Svr)" - în cazul trecerii mijloacelor fixe la pierderi, în evidenţa contabilă în legătură cu amortizarea totală, baza valorică a categoriei de proprietate respective se diminuează cu suma valorii restante presupuse a mijloacelor fixe respective (prevederile art. 27 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal)(Svr);
    rubrica 12 "Alte corectări" - suma altor corectări prevăzute de legislaţia în vigoare;
    rubrica 13 "Total" - din suma indicată la rubrica 9 se scade suma indicată la rubrica 10 şi suma indicată la rubrica 11;
    rubrica 14 "Comercializare" - suma de la comercializarea mijloacelor fixe;
    rubrica 15 "Donaţie sau transmitere gratuită" - baza valorică a mijloacelor fixe donate sau transmise gratuit;
    rubrica 16 "Ieşire forţată" - baza valorică a mijloacelor fixe ieşite forţat;
    rubrica 18 "Alte ieşiri" - baza valorică a mijloacelor fixe ieşite în alt mod;
    rubrica 19 "Lichidare" - baza valorică a mijloacelor fixe lichidate;
    rubrica 20 "Total" - totalul rubricilor 14 - 19;
    rubrica 21 "Baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune (Bf)" - se determină ca suma rubricii 2 Ă rubrica 8 Ă rubrica 13 - rubrica 20;
    rubrica 22 "Uzura calculată (Uf)" - suma amortizării se determină prin înmulţirea bazei valorice a  mijloacelor  fixe, la finele perioadei de gestiune (rubrica 21), cu norma de amortizare aferentă categoriei de proprietate respective;
    rubrica 23 "Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune următoare" - din suma indicată la rubrica 21 se scade suma indicată la rubrica 22.
    La completarea registrului în cauză trebuie sa fie reflectată nu numai baza valorică a mijloacelor fixe inclusă în categoria respectivă de proprietate II - V, dar şi numărul obiectelor. Numărul obiectelor de mijloace fixe se indică prin fracţie.
    La reflectarea în registru a proprietăţii ce reprezintă investiţii efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune şi arendă se va lua în considerare excedentul cheltuielilor ce ţin de reparaţie, îmbunătăţire şi altele asemenea în privinţa mijloacelor fixe respective asupra cheltuielilor menţionate, permise spre deducere în anul fiscal, conform modului stabilit la alin.(9) art. 27 din Codul fiscal şi prin fracţie se va indica numărul obiectelor.
    Spre exemplu, în categoria III de proprietate au fost incluse 13 obiecte de mijloace fixe cu valoarea de intrare totală de 47 000 lei. În rubrica 3 "Intrări" a registrului se va reflecta - 47000/13.
    Exemplul 2. Baza valorică a mijloacelor fixe ale întreprinderii la începutul perioadei de gestiune constituie 2 202 000 lei şi se raportează la categoriile de proprietate după cum urmează:
Tabelul nr. 2
(în lei)
Mijloace fixe exploatate Categoria de proprietate Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune
Clădire administrativă I 1 300 000
Clădirea depozitului I 40 000
Drum (10 km) I 650 000
8 obiecte IV 72 000/8
6 obiecte V 140 000/6
Total   2 202 000
    În perioada de gestiune întreprinderea a efectuat următoarele procurări:  instrumente pentru măsurarea intensităţii curentului electric (cod. 903091900) cu valoarea de intrare - 10 000 lei (categoria de proprietate IV), dispozitiv de laborator (cod. 841919000) cu valoarea de intrare - 130 000 lei (categoria de proprietate IV) şi utilaj cu valoarea de intrare - 87 000 lei (categoria de proprietate V). 
    În perioada de gestiune s-a efectuat reparaţia clădirii depozitului (categoria de proprietate I) în sumă de 7 600 lei şi reparaţia strungului (categoria de proprietate V) în sumă de 5 000 lei. În evidenţa contabilă suma reparaţiei a fost trecută la cheltuielile perioadei. În scopuri fiscale, pentru a determina suma cheltuielilor privind reparaţia permisă spre deducere, se înmulţeşte baza valorică a categoriei respective la începutul perioadei de gestiune cu 15% (admitem că norma respectivă era în vigoare pentru perioada declarată utilizată în exemplu). Astfel, normele privind deducerea cheltuielilor de reparaţie calculate sînt următoarele: pentru clădirea depozitului 6 000 lei (40 000 x 15% :100%) şi pentru strung 21 000 lei (140 000 x 15% :100%). Prin urmare, suma depăşirii limitei cheltuielilor de reparaţie aferente clădirii depozitului constituie 1 600 lei (7600 - 6000) şi se trece la majorarea bazei valorice a categoriei respective (se majorează baza valorică a clădirii depozitului). În ceea ce priveşte reparaţia strungului nu s-a stabilit depăşirea limitei (5 000 - 21 000) şi baza valorică a categoriei respective nu se majorează. În aceeaşi perioadă de gestiune a fost vîndut un calculator (categoria de proprietate V) contra sumei de 7 800 lei, fără TVA. Suma respectivă se reflectă la micşorarea bazei valorice a categoriei de proprietate respective.
    Pentru a calcula amortizarea mijloacelor fixe şi a determina rezultatul din vînzarea acestora în scopuri fiscale se completează Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe  pe categorii de proprietate şi a amortizării acestora în scopuri fiscale pentru perioada de gestiune:
(în lei)
 
Nr.
d/o
Categoria de proprietate şi norma amortizării
Baza valorică a mijloace-lor fixe la începutul perioadei de gestiune

Valoa-rea de intrare a mijloacelor fixe nou-procurate

Suma corectărilor
Suma din comercializarea mijloacelor fixe
Baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune

Uzura mijloa-

celor fixe

Baza valorica a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune

Suma depăşirii limitei privind cheltuielile de repa-raţie
Suma TVA ce urmează a fi trecută în cont

Suma valorii restante presupuse a mijloa

celor fixe în cazul trecerii lor la pierderi

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.

Clădire administrati-vă - 5%

1 300 000
 
 
 
 
 
1 300 000
65 000
1 235 000
2.

Clădirea depozitului - 5%

40 000
 
1 600
 
 
 
41600
2 080
39 520
3.
Drumul
650 000
 
 
 
 
 
650 000
32 500
617 500
4.
IV-20%
72 000/8
140 000/2
 
 
 
 
212 000/10
42 400
169 600/10
5.
V-30%
140 000/6
87 000/1
 
 
 
7 800/1
219 200/6
65 760
153 440/6
6.
Total
2 202 000
227 000
1 600
 
 
7 800
2 422 800
207 740
2 215 060
    [Pct.8 modificat prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
    [Pct.8 modificat prin HG883 din 26.11.12, MO245-247/30.11.12 art.954]
    [Pct.8 modificat prin HG801 din 06.09.10, MO166-168/14.09.10 art.893]
Secțiunea a 2-a
Calcularea amortizării conform  art. 261
din Codul fiscal
    81. Amortizarea mijloacelor fixe se efectuează prin utilizarea metodei liniare de amortizare. Amortizarea se calculează lunar începînd cu luna următoare celei în care mijlocul fix se pune în funcțiune.
    În cazul ieșirii din exploatare a mijlocului fix în cursul perioadei fiscale, calculul amortizării se va efectua pentru luna în care are loc ieșirea mijlocului fix.
    În scopuri fiscale, nu se recunosc diferențele din reevaluarea mijloacelor fixe.
    Mărimea lunară a amortizării mijloacelor fixe ce urmează a fi dedusă se determină prin înmulțirea bazei valorice a mijloacelor fixe cu norma de amortizare respectivă și raportarea la 12 luni:
Am.f.=(BVm.f. * Na)/12,
    unde:
    Am.f. – amortizarea calculată în scopuri fiscale;
    BVm.f. – baza valorică a mijlocului fix supus amortizării;
    Na – norma amortizării pentru fiecare mijloc fix.
    Norma amortizării pentru fiecare mijloc fix se determină ca raportul dintre 100% şi durata de funcționare utilă a acestuia stabilită în Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338/2003.
    Durata de funcționare se utilizează pentru mijloacele fixe nou-procurate de către entitățile care aplică prevederile art. 261 din Codul fiscal. Pentru mijloacele fixe a căror amortizare a fost calculată conform art. 26 din Codul fiscal, durata de funcționare reprezintă diferența dintre durata stabilită în Catalogul menționat și numărul perioadelor fiscale în care a fost calculată amortizarea potrivit art. 26 din Codul fiscal. Durata de funcționare pentru mijloacele fixe constatate conform art. 261 alin. (3) din Codul fiscal (investițiile efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operațional, concesiune, arendă, comodat, sublocațiune) reprezintă durata contractului încheiat.
    82. Evidența și calculul amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale se realizează în baza Registrului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale pentru perioada fiscală, conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament.
    [Secțiunea 2 introdusă prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
Capitolul VI. Calcularea amortizării pentru imobilizările arendate,
 luate în locaţiune şi leasing
    [Capitolul VI denumirea modificată prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
    9. În funcție de tipul (forma) arendei, leasingului se va stabili cine va suporta cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor, precum şi cheltuielile pentru reparație.
    Ţinînd cont de prevederile standardelor de contabilitate, bunurile luate în arendă finanțată și leasing financiar se reflectă ca imobilizare în bilanțul contabil al locatarului (arendașului), iar plățile de arendă, rata de leasing ce urmează a fi achitate – ca datorii. Amortizarea imobilizărilor luate în arendă finanțată şi leasing financiar se calculează de către locatar (arendaș) în fiecare perioadă de gestiune pe parcursul duratei de funcționare utilă a acestora. Respectiv, în scopuri fiscale, amortizarea se calculează de către locatar (arendaș).
    În cazul în care imobilizările sînt predate în locațiune (arendă) operațională (leasing operațional), evidența lor se ține în contabilitate și se reflectă în bilanțul contabil al locatorului (arendatorului). Amortizarea imobilizărilor predate în locațiune (arendă) și leasing operațional se calculează de către locator (arendator) în fiecare perioadă de gestiune și se constată ca cheltuieli ale perioadei, iar la finele fiecărei perioade de gestiune se reflectă în Raportul privind rezultatele financiare al locatorului (arendatorului). Respectiv, în scopuri fiscale, la determinarea impozitului pe venit, deducerea cheltuielilor aferente amortizării se permite la locator (arendator). Locatarul (arendașul) recunoaște la deducere sumele arendei şi ratei de leasing calculate în conformitate cu legislația.
    [Pct.9  în redacția HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
    [Pct.9 modificat prin HG313 din 28.05.13, MO119-121/31.05.13 art.382]
Capitolul VII.
Valoarea de intrare. Valoarea intrărilor
    [Capitolul VII denumirea în redacția HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
    10. Suma intrărilor reprezintă valoarea de intrare a mijloacelor fixe nou-procurate sau create cu forţe proprii, baza valorică a mijloacelor fixe reintrate după ieşirea forţată. Deci, intrările mijloacelor fixe în exploatare pot fi efectuate prin:
    procurare;  
    creare cu forţe proprii;
    reintrare după ieşirea forţată;
    alte intrări neincluse în poziţiile anterioare.
    Indiferent de data intrării mijloacelor fixe, amortizarea se calculează pe întreaga perioadă de gestiune, determinată de la baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune.
    Valoarea mijloacelor fixe nou-procurate se compune din preţul lor de procurare, precum şi din toate cheltuielile aferente procurării lor, inclusiv cheltuielile de transportare, asamblare şi asigurare, dobînzile plătite sau calculate pînă la punerea obiectului în exploatare. Valoarea mijloacelor fixe aferente proprietăţii create cu forţe proprii include toate cheltuielile şi plata dobînzilor aferente acestor mijloace pentru întreaga perioadă de pînă la punerea lor în exploatare, impozitele şi taxele, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, achitate sau care urmează a fi achitate de către subiecţii impozabili, înregistraţi ca subiecţi privind TVA, care se deduce conform titlului III din Codul fiscal.
    Baza valorică a proprietăţii de înlocuire se consideră baza valorică ajustată a proprietăţii înlocuite, majorată cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea proprietăţii, care nu este acoperită din venitul obţinut în cazul pierderii forţate (prevederile art. 22 din Codul fiscal).
    Proprietatea supusă amortizării - investiţiile efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune şi arendă se evaluează ca  excedentul cheltuielilor ce ţin de reparaţie, îmbunătăţire şi altele asemenea în privinţa mijloacelor fixe respective asupra cheltuielilor menţionate, permise spre deducere în anul fiscal, conform modului stabilit la alin.(9) art. 27 din Codul fiscal.
    Valoarea de intrare pentru autoturisme constituie preţul de procurare a acestora, precum şi toate cheltuielile aferente procurării lor, în cazul în care valoarea lor nu va depăşi plafonul stabilit în articolul 26 alin.(9) lit.a) din Codul fiscal.
    În cazul în care valoarea autoturismului depăşeşte plafonul stabilit, valoarea de intrare pentru autoturism va fi în limitele plafonului stabilit în articolul 26 alin.(9) lit. a) din Codul fiscal.
    Prevederile art.26 alin.(9) din Codul fiscal nu se aplică autoturismelor utilizate în calitate de mijloace fixe în activitatea de bază, care reprezintă prestare de servicii, a căror amortizare constituie parte componentă a preţului de cost al vînzărilor. Întreprinderile, care au reflectat în perioadele precedente la intrare valoarea autoturismelor, în limitele plafonului stabilit în articolul 26 alin.(9) lit. a) din Codul fiscal, vor reflecta în rubrica "Alte intrări" diferenţa formată dintre valoarea efectivă a autoturismului (preţul lui de procurare, precum şi toate cheltuielile aferente procurării lui) şi suma care a fost reflectată la intrare în limitele plafonului stabilit.
    În conformitate cu prevederile art.26 alin.(9) din Codul fiscal plafonul privind valoarea autoturismului admis pentru includerea la intrări, în scopul calculării amortizării, începînd cu perioada fiscală 2007 constituie 200000 lei (pentru perioadele anterioare plafonul respectiv constituia 100000 lei). Prevederile respective se răsfrîng asupra autoturismelor procurate şi puse în exploatare începînd cu anul 2007, precum şi asupra celor procurate în anul 2006 şi puse în exploatare începînd cu anul 2007.
    Exemplul 3. Întreprinderea "W" (din domeniul prestări servicii de taxi) a procurat în 2004 autoturismul cu valoarea de 580 000 lei. În 2004 autoturismul a fost pus în exploatare şi inclus în Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi a amortizării acestora în scopuri fiscale, cu valoarea de intrare de 100 000 lei (conform art. 26  alin.(9) lit. a) din Codul fiscal plafonul constituia 100 000 lei). La calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale pentru perioada fiscală 2006 întreprinderea "W" va reflecta suma de 480 000 lei(580 000-100 000) în rubrica "Alte intrări" din Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi a amortizării acestora în scopuri fiscale. Astfel baza valorică a categoriei de proprietate respective va fi majorată cu suma de 480 000 lei.
   
[Pct.10 modificat prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
    [Pct.10 modificat prin HG883 din 26.11.12, MO245-247/30.11.12 art.954]
   
[Pct.10 modificat prin HG801 din 06.09.10, MO166-168/14.09.10 art.893]
   
101. Valoarea de intrare a mijloacelor fixe pentru care se calculează amortizarea potrivit art. 261 din Codul fiscal constituie:
    1) pentru mijloacele fixe procurate sau create cu forțe proprii,  mijloacele fixe luate în leasing financiar, mijloacele fixe pentru care a fost primită subvenția – valoarea determinată conform art. 261 alin. (18) din Codul fiscal;
    2) pentru autoturisme – valoarea determinată conform art. 261 alin. (8) din Codul fiscal.
    Pentru autoturismul a cărui valoare nu depășește plafonul stabilit în art. 26 alin. (9) lit. a) sau în art. 261 alin. (8) lit. a) din Codul fiscal, amortizarea calculată se deduce integral, în funcție de valoarea autoturismului. În cazul în care valoarea autoturismului depășește plafonul stabilit, amortizarea se va calcula la valoarea autoturismului egală cu suma plafonului. Prevederile respective nu se aplică autoturismelor utilizate în calitate de mijloace fixe în activitatea de bază care reprezintă prestare de servicii, a căror amortizare constituie parte componentă a costului vînzărilor;
    3) pentru mijloacele fixe sub formă de investiții – suma depășirii limitei stabilite în art. 261 alin. (11) din Codul fiscal;
    4) pentru mijloacele fixe reintrate în exploatare – baza valorică determinată la momentul ieșirii din exploatare;
    5) pentru mijloacele fixe reintroduse ulterior ieșirii forțate în exploatare – valoarea de intrare determinată conform art. 22 alin. (2) din Codul fiscal;
    6) pentru mijloacele fixe reintroduse ulterior ieșirii – diferența dintre valoarea de intrare și amortizarea calculată.
    [Pct.101 introdus prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
Capitolul VIII. Suma corectărilor şi influenţa lor asupra bazei
valorice a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune
    11. Suma corectărilor reprezintă diferenţa dintre suma depăşirii limitei stabilite privind cheltuielile pentru reparaţia proprietăţii şi suma taxei pe valoarea adăugată, precum şi suma valorii restante presupuse a mijloacelor fixe:
Sc = Sd - Stva - Svr
    unde: Sd - depăşirea cheltuielilor suportate pe parcursul anului fiscal pentru reparaţia proprietăţii, a normei stabilite la art. 27 alin. (8) din Codul fiscal din baza valorică a categoriei respective de proprietate la începutul perioadei de gestiune;
    Stva - suma taxei pe valoarea adăugată ce urmează a fi trecută în cont în conformitate cu prevederile Codului fiscal, calculată din valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe comercializate, la care suma TVA a fost inclusă în valoarea de intrare a mijlocului fix;
    Svr - suma valorii restante presupuse a mijloacelor fixe în cazul trecerii la pierderi în evidenţa contabilă, în legătură cu amortizarea totală.
    Suma corectărilor pentru proprietatea raportată la categoria I se efectuează pe fiecare obiect separat. Pentru categoriile de proprietate II - V, suma corectărilor se efectuează pe categorii, indiferent de numărul obiectelor incluse în categoria respectivă.
Capitolul IX. Deducerea cheltuielilor
 pentru reparaţia proprietăţii
Secțiunea 1
Deducerea cheltuielilor pentru reparaţii
conform  art. 26 și 27 din Codul fiscal
    [Secțiunea 1 denumirea introdusă prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
    12. Conform alin. (8) lit. a) art. 27 din Codul fiscal la deducere se recunosc cheltuielile pentru reparaţia proprietăţii, dacă cheltuielile suportate pe parcursul perioadei fiscale nu depăşesc norma stabilită în articolul 27 din Codul fiscal din baza valorică a categoriei respective de proprietate la începutul perioadei de gestiune.
    Dacă cheltuielile suportate pe parcursul perioadei fiscale pentru reparaţia proprietăţii depăşesc norma, stabilită în articolul 27 alin. (8) lit. a) din Codul fiscal, din baza valorică pentru fiecare obiect a categoriei de proprietate I şi baza valorică a categoriilor II-V de proprietate (determinată fără a lua în considerare schimbările pe parcursul anului fiscal respectiv), mărimea acestui surplus se consideră drept cheltuieli pentru recondiţionare şi se reflectă la majorarea bazei valorice a categoriei respective de proprietate.
    13. Excepţie fac cheltuielile pentru reparaţia drumurilor. Se permite deducerea cheltuielilor pentru reparaţia drumurilor drept cheltuieli curente în mărimea efectivă suportată.
    14. În perioada fiscală respectivă se permite deducerea cheltuielilor de reparaţie aferente mijloacelor fixe ce nu corespund prevederilor alin. (2) art. 26 din Codul fiscal şi care sînt utilizate în activitatea de întreprinzător a agentului economic, conform contractului de locaţiune (arendă) - cheltuieli suportarea cărora, potrivit contractului nominalizat, revine locatarului (arendaşului). Deducerea cheltuielilor în cauză se permite în limitele stabilite de articolul 27 alin. (9) lit. b) din Codul fiscal din plata pentru locaţiune (arendă), suportată pe parcursul perioadei fiscale. Indicatorul "plata pentru locaţiune (arendă) suportată pe parcursul perioadei fiscale" constituie suma cheltuielilor aferentă locaţiunii (arendei) şi se determină conform metodei de calcul.
    Depăşirea limitei privind cheltuielile pentru reparaţia mijloacelor fixe ce nu corespund  prevederilor alin. (2) art. 26 din Codul fiscal, precum şi suma cheltuielilor pentru reparaţie, permisă la deducere, se determină prin completarea formularului-anexă nr. 3 la prezentul Regulament.
    Exemplul 4. Întreprinderea "X", potrivit contractului de locaţiune a utilajului, suportă cheltuieli aferente reparaţiei în mărime de 140 000 lei. Totodată, întreprinderea a suportat cheltuieli aferente locaţiunii conform metodei calculului în mărime de 850 000 lei, fără TVA.
    În tabelul nr.4 se reflectă calculul privind suma cheltuielilor aferente reparaţiei proprietăţii luate în locaţiune permisă spre deducere. Admitem că în perioada fiscală pentru care se efectuează calculul limita pentru permiterea la deducere a cheltuielilor pentru reparaţii a proprietăţii luate în locaţiune (arendă) constituie 15%.

Tabelul nr.4
(în lei)
Nr.
d/o

Denumirea mijloacelor fixe luate în locaţiune (arendă)

Suma cheltuielilor pentru locaţiune (arendă), suportată pe parcursul perioadei fiscale

Suma limitei conform art. 27 din CF

Suma cheltuielilor aferente reparaţiei mijloacelor fixe luate în locaţiune (arendă)

Suma cheltuielilor permise spre deducere aferente reparaţiei mijloacelor fixe (suma din rubrica 4, dar nu mai mare decît cea din rubrica 3)

Suma care se reflectă la majorarea venitului impozabil (depăşirea sumei limite privind cheltuielile de reparaţie, ne deductibile)

A
1
2
3 (2x15%)
4
5
6 (4-5)
1
utilaj

850 000

127 500

140 000

127 500

12 500”
   
    În scopuri fiscale se va permite la deducere cheltuielile de reparaţie în sumă de 127 500 lei. Diferenţa obţinută în sumă de 12 500 lei este considerată proprietate pe care se calculează
amortizarea, atribuind-o la categoria de proprietate V.
    [Pct.14 modificat prin HG883 din 26.11.12, MO245-247/30.11.12 art.954]
    [Pct.14 modificat prin HG801 din 06.09.10, MO166-168/14.09.10 art.893]
    15. Cheltuielile pentru reparaţie cuprind cheltuielile aferente susţinerii mijloacelor fixe în stare de funcţionare (cheltuielile pentru reparaţia curentă, medie şi capitală), în scopul de a păstra sau a restabili posibilitatea obţinerii din acestea a avantajelor (profitului) economice viitoare, în proporţiile determinate la achiziţionare.
    Pentru unităţile de transport auto reparaţia curentă constă în asigurarea funcţionarii transportului auto prin restabilirea sau înlocuirea anumitor părţi componente ale mecanismului şi detaliilor (cu excepţia celor de bază), care au atins nivelul limită de deteriorare permis.
    Cheltuielile privind deservirea tehnică nu se consideră cheltuieli pentru reparaţie.
    Deservirea tehnică include controlul îndreptat spre asigurarea securităţii traficului rutier, precum şi lucrările privind menţinerea stării exterioare, alimentarea cu combustibil, uleiuri şi alte substanţe lichide, iar pentru unele tipuri de transport auto - prelucrarea sanitară a caroseriei, lucrările ce ţin de control şi diagnosticare, asigurarea elementelor de fixare, de reglare, de gresare şi alte lucrări privind preîntîmpinarea şi depistarea defectelor.
    Pentru clădiri şi construcţii reparaţia ce se execută constă în restabilirea stării (capacităţii) de funcţionare a elementelor portante şi a echipamentelor tehnice, precum şi în menţinerea indicatorilor de exploatare.
    Reparaţia curentă constă în executarea sistematică şi planificată a lucrărilor de prevenire a amortizării pretimpurii a elementelor portante, finisării echipamentului tehnic, precum şi a lucrărilor de înlăturare a deteriorărilor şi defecţiunilor neînsemnate apărute la elementele portante şi echipamentele tehnice în procesul exploatării clădirilor şi construcţiilor. Reparaţia curentă cuprinde:
    reparaţia parţială şi vopsirea învelitoarelor;
    înlocuirea parţială şi vopsirea burlanelor;
    reparaţia parţială a ferestrelor şi uşilor;
    salubrizarea şi vopsirea simplă a faţadelor, caselor scării;
    lucrări de tencuire-vopsire în interiorul clădirii etc.
    16. Limita cheltuielilor pentru reparaţia proprietăţii se determină reieşind din baza valorică a proprietăţii la începutul perioadei de gestiune, după cum urmează:
    pentru mijloacele fixe raportate la categoria de proprietate I - pe fiecare obiect în parte;
    pentru mijloacele fixe raportate la categoriile de proprietate  II-V - pe categoriile respective.
    17. La determinarea depăşirii limitei privind cheltuielile pentru reparaţie este necesar de luat ca bază cheltuielile pentru reparaţie ce sînt considerate drept consumuri sau cheltuieli ale perioadei, precum şi cheltuielile suportate şi capitalizate pe parcursul perioadei fiscale. Depăşirea limitei privind cheltuielile pentru reparaţie, precum şi suma cheltuielilor pentru reparaţie permisă la deducere se determină prin completarea formularului specificat în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
    Exemplul 5. Conform informaţiei din evidenţa financiară, în perioada de gestiune întreprinderea a suportat cheltuieli pentru reparaţie în suma de 167 500 lei, inclusiv pentru reparaţia clădirii administrative (categoria I) - 70 000 lei, drumului (categoria I) - 75 000 lei, instrumentelor pentru măsurarea intensităţii curentului electric (cod. 903091900) (categoria IV) - 500 lei, a dispozitivului de laborator (cod. 841919000) (categoria IV) - 5 000 lei, precum şi a utilajului (categoria V) - 17000 lei. Aceste cheltuieli au fost reflectate în contabilitatea financiară drept cheltuieli ale perioadei. În perioada de gestiune respectivă întreprinderea a efectuat investiţii capitale în clădirea depozitului (categoria I) şi a strungului (categoria V). Aceste investiţii au fost raportate la majorarea valorii obiectului reparat, respectiv, în sumă de 23000 lei şi 5000 lei. Ambele obiecte nu au fost scoase din exploatare.
    În tabelul nr.5 sînt reflectate calculele sumelor cheltuielilor aferente reparaţiei proprietăţii, permise spre deducere, utilizînd informaţia din exemplul 2 privind valoarea mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune. Admitem că în perioada fiscală pentru care se efectuează calculul limita pentru permiterea la deducere a cheltuielilor de reparaţii constituia 15%.
Tabelul nr.5
(în lei)
Nr. d/o
Categoria de proprietate şi norma amortizării

Baza valorică a mijloace-

lor fixe la începutul perioadei de gestiune

Cheltuielile pentru reparaţia curentă, precum şi cheltuielile privind investiţiile capitale, inclusiv

Limita privind cheltuie-
lile de reparaţie

Cheltuieli-le permise spre deducere (mărimea minimă din rubrica 5 şi rubrica 6)

Depăşirea limitei privind cheltuielile de reparaţie cu care se majorează baza valorică a categoriei respective

Suma care se reflectă la majorarea / micşorarea venitului impozabil

cheltuieli privind reparaţia curentă

cheltuieli privind investi-

ţiile

capitale ce sînt capita-

lizate

total
A
1
2
3
4
5
6 (2x15%)
7
8 (5-7)
9 (7-3)
1.
Clădire administrativă – 5%
1 300 000
70 000
70 000
195000
70 000
2.
Clădirea depozitu-lui – 5%
40 000
 –
23 000
23 000
6 000
6 000
17 000
6 000
3.
drum
650 000
75 000
75 000
nu sînt limitate
75 000
4.
IV-20%
72 000/8
5 500
 
5 500
10 800
5 500
5.
V-30%
140 000/6
17 000
5 000
22 000
(17 000+
5 000)
21 000
21 000
1 000
4 000
6.
Total
2 202 000
167 500*
28 000
195 500
X
177500**
18000***
10000****”;
   
    Indicatorii din tabel vor fi utilizaţi la completarea formularului Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, precum şi la completarea Registrului de evidenţă a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi a
amortizării acestora în scopuri fiscale, după cum urmează:
    * suma indicată la poziţia "Total" rubrica 3 se reflectă în rîndul "Cheltuieli pentru reparaţia proprietăţii" (0311) rubrica 2 din anexa 2D la Declaraţia cu privire la impozitul pe venit;
    ** suma indicată la poziţia "Total" rubrica 7 se reflectă în rîndul "Cheltuieli pentru reparaţia proprietăţii" (0311) rubrica 3 din anexa 2D la Declaraţia cu privire la impozitul pe venit;
    *** suma indicată la poziţia "Total" rubrica 8 se reflectă în rubrica 9 din anexa nr. 1 la prezentul Regulament;
    **** suma indicată la poziţia "Total" rubrica  9 se reflectă în rîndul 0311 rubrica  4 din anexa 2D la Declaraţia cu privire la impozitul pe venit.
    Conform calculului efectuat constatăm că la majorarea bazei valorice a mijloacelor fixe la sfîrşitul perioadei de gestiune se trece suma de 18 000 lei, inclusiv la majorarea bazei valorice a clădirii depozitului suma de 17 000  lei şi la majorarea bazei valorice privind categoria V se recunoaşte suma de 1 000 lei.
   
[Pct.17 modificat prin HG801 din 06.09.10, MO166-168/14.09.10 art.893]
    18. În cazul în care imobilizările procurate pe parcursul perioadei de gestiune, incluse în componenţa mijloacelor fixe, sînt supuse reparaţiei, iar la începutul perioadei de gestiune baza valorică a categoriei în cauză este nulă, cheltuielile respective nu se recunosc la deducere. Venitul impozabil se va majora cu suma cheltuielilor respective şi, concomitent, acestea vor fi constatate drept cheltuieli pentru recondiţionare, fiind reflectate la majorarea bazei valorice a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune.
    În cazul în care întreprinderea suportă cheltuieli de reparaţie privind mijloacele fixe nou-procurate, iar la începutul perioadei de gestiune există proprietate pe categoria respectivă, la deducere se recunosc cheltuielile pentru reparaţie în limita stabilită, determinată pentru categoria în cauză.
   
[Pct.18 modificat prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
    181. Agenții economici care pe parcursul anului fiscal obțin titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației nu au dreptul la deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor privind reparația mijloacelor fixe în anul fiscal respectiv.
    [Pct.181 introdus prin HG996 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1107]
    19. Baza valorică a mijloacelor fixe pe fiecare categorie de proprietate se ajustează (micşorează) cu suma taxei pe valoarea adăugată (Stva) ce urmează a fi trecută în cont în conformitate cu prevederile Codului fiscal, calculată din valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe comercializate, care sînt trecute în contabilitate cu taxa pe valoarea adăugată (pentru mijloacele fixe procurate pînă la intrarea în vigoare a Titlului III al Codului fiscal).
    20. În cazul trecerii la pierderi a mijloacelor fixe aflate la evidenţă contabilă, în legătură cu amortizarea totală, baza valorică a categoriei de proprietate respective se diminuează cu suma valorii restante presupuse a mijloacelor fixe în cauză (prevederile art. 27 alin. (10) lit. b))(Svr).
    Exemplul 6. Suma valorii restante presupuse a utilajului trecut la pierderi constituie 3000 lei. În evidenţa contabilă valoarea de bilanţ a utilajului respectiv este zero, în legătură cu amortizarea totală.
    Baza valorică privind categoria la care se referă utilajul (categoria V) la începutul perioadei de gestiune constituie 47 000 lei şi este alcătuită din 12 obiecte. Pe parcursul perioadei de gestiune nu sînt înregistrate intrări. Pentru a calcula amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale se completează Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi a amortizării acestora în scopuri fiscale.
Tabelul nr. 6
(în lei)
Categoria de proprietate şi norma amortizării Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune Suma intrărilor Suma corectărilor, inclusiv suma TVA Suma de la comercializa-rea mijloacelor fixe Baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune Uzura mijloacelor fixe Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul următoarei perioade de gestiune
               
1 2 3 4 5 6(2+3-4-5) 7(6x1) 8 (6-7)
V-30% 47 000/12 - 3 000/1 - 44 000/11 13 200 30 800/11
   
    Suma valorii restante presupuse aferente utilajului trecut la pierderi se atribuie la micşorarea bazei valorice a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune pe categoria respectivă.
   
[Pct.20 modificat prin HG801 din 06.09.10, MO166-168/14.09.10 art.893]
    Secțiunea a 2-a
Deducerea cheltuielilor pentru reparații
conform art. 261 din Codul fiscal
    201. Deducerea cheltuielilor pentru reparația mijloacelor fixe se efectuează în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate.
    Costurile ulterioare aferente întreținerii, asistenței tehnice și reparației mijloacelor fixe ce corespund prevederilor art. 261 alin. (2) din Codul fiscal, suportate pentru menținerea lor în stare funcțională, de la care nu se așteaptă beneficii economice suplimentare și care, potrivit prevederilor Standardelor Naționale de Contabilitate, sînt reflectate ca costuri/cheltuieli curente, de asemenea, în scopuri fiscale, vor fi recunoscute la deducere, conform art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, dacă acestea sînt recunoscute ca cheltuieli.
    Costurile ulterioare suportate în procesul de reparație sau dezvoltare a mijloacelor fixe în scopul îmbunătățirii caracteristicilor inițiale ale acestora și, respectiv, al majorării beneficiilor economice așteptate din utilizarea obiectului, care, potrivit Standardelor Naționale de Contabilitate, sînt capitalizate prin adăugarea acestora la valoarea contabilă a obiectului respectiv, de asemenea, în scopuri fiscale, vor fi reflectate la majorarea bazei valorice a respectivului mijloc fix.
    Amortizarea valorii capitalizate se calculează începînd cu luna următoare celei în care a avut loc capitalizarea.
    Cheltuielile aferente reparației curente și capitale a mijloacelor fixe ce nu corespund prevederilor art. 261 alin. (2) din Codul fiscal se permit spre deducere în limita stabilită la alin. (11) din articolul menționat.
    Depășirea limitei privind cheltuielile pentru reparație, precum și suma cheltuielilor pentru reparație permisă la deducere se determină prin completarea formularului specificat în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
    [Secțiunea 2 introdusă prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
Capitolul X. Modul  de deducere a sumei rămase la categoria
respectivă  ce constituie o sumă mai mică decît suma stabilită
în art. 27 alin. (5) din Codul fiscal
    21. Dacă la finele perioadei fiscale baza valorică a categoriei respective este mai mică decît suma stabilită în art.27 din Codul fiscal, după efectuarea ajustărilor corespunzătoare, valoarea restantă urmează a fi dedusă conform prevederilor alin. (5) art. 27 din Codul fiscal.
    Exemplul 7. Baza valorică a mijloacelor fixe exploatate ce se referă la categoria de proprietate V constituie 15 000 lei şi este alcătuită din 3 obiecte. Norma amortizării anuale aferente categoriei V este de 30%. În cazul în care asupra bazei valorice a mijloacelor fixe nu influenţează alţi factori în afară de amortizareamortizarea privind proprietatea respectivă se va calcula în felul următor:
Tabelul nr. 7
(în lei)
Perioadele de
gestiune
Baza
valorică a
mijloacelor fixe
la începutul
perioadei de
gestiune
Ajustările
perioadei
de
gestiune
Baza valorică a
mijloacelor
fixe la finele perioadei
de gestiune
 
Uzura calculată
în perioada de
gestiune
Baza valorică
a mijloacelor
fixe la începutul
următoarei
perioade de
gestiune
1
2
3
4 (2+3)
5 (4x30%)
6 (4-5)
Primul an
15 000/3 - 15 000/3 15 000 x 30% = 4500 10 500/3
Al doilea an
10 500/3 - 10 500/3 10 500 x 30% = 3150  7350/3
Al treilea an
 7350/3 -  7350/3  7350 x 30% = 2205  5145/3
Al patrulea an
 5145/3 -  5145/3 5145    0/3”
   
    Admitem că limita stabilită la art. 27 alin. (5) din Codul fiscal constituie 6000 lei. Conform exemplului, baza valorică a proprietăţii la începutul perioadei de gestiune (anul patru) constituie 5145 lei. Deci, în perioada de gestiune (anul patru) se permite deducerea sumei de 5145 lei.
    [Pct.21 modificat prin HG883 din 26.11.12, MO245-247/30.11.12 art.954]
    [Pct.21 modificat prin HG801 din 06.09.10, MO166-168/14.09.10 art.893]
Capitolul XI. Modul de reflectare a rezultatelor la
ieşirea mijloacelor fixe din exploatare
şi modul de
determinare a bazei valorice a mijloacelor fixe
    [Capitolul XI denumirea modificată prin HG883 din 26.11.12, MO245-247/30.11.12 art.954]
    Secțiunea 1
Calcularea amortizării conform art. 26 și 27
din Codul fiscal
    [Secțiunea 1 denumirea introdusă prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
    22. Ieşirea mijloacelor fixe din exploatare are loc prin:
    comercializare;
    donaţie;
    ieşire forţată;
    casare a mijloacelor fixe înainte de expirarea duratei de funcţionare;
    alte ieşiri ce nu sînt incluse în poziţiile anterioare.
    Mijloacele obţinute de la înstrăinarea mijloacelor fixe, cu excepţia celor obţinute din înstrăinarea autoturismului care a fost inclus în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la lit. b) alin. (9) art. 26 din Codul fiscal, se reflectă la micşorarea bazei valorice a categoriei respective de proprietate. Suma cu care se micşorează baza valorică a categoriei respective constituie:
    venitul obţinut prin comercializarea mijloacelor fixe;
    baza valorică ajustată a mijloacelor fixe ieşite prin donaţie, ieşire forţată, casare şi alte ieşiri.
    Dacă reducerea indicată conduce la sfîrşitul perioadei de gestiune la:
    un rezultat negativ pe categoria de proprietate, acest rezultat se include în venit, iar baza valorică a categoriei respective de proprietate la începutul perioadei de gestiune următoare se egalează cu zero;
    un rezultat pozitiv pe categoria de proprietate:
    a) în cazul în care la categoria respectivă nu se află nici o proprietate, acest rezultat se atribuie la micşorarea venitului, iar valoarea categoriei respective de proprietate la începutul perioadei de gestiune următoare se egalează cu zero;
    b) în cazul în care la categoria respectivă există proprietate, cu excepţia categoriei I de proprietate, în scopuri fiscale nu se constată nici venit, nici pierderi şi pentru categoria respectivă urmează să se calculeze amortizarea, conform prevederilor prezentului Regulament.
    În cazul înstrăinării autoturismului inclus în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la lit. b) alin. (9) art. 26 din Codul fiscal, baza valorică a categoriei respective de proprietate se reduce cu valoarea restantă a autoturismului înstrăinat, determinată pornind de la valoarea cu care acesta a fost inclus în categoria respectivă. Venitul sau pierderea calculată ca diferenţa dintre suma mijloacelor obţinute de la înstrăinarea autoturismului şi baza valorică a acestuia se recunoaşte drept venit sau pierdere a perioadei fiscale în care a avut loc înstrăinarea. Baza valorică a autoturismului reprezintă valoarea acestuia micşorată cu suma  amortizării calculate.
    Exemplul 8. Pe parcursul perioadei de gestiune întreprinderea a vîndut un calculator (categoria de proprietate V) contra 10 000 lei şi două strunguri (categoria de proprietate IV) contra 123 000 lei. Baza valorică a categoriilor de proprietate la începutul perioadei de gestiune constituie:
Tabelul nr. 8
(în lei)
Categoria de proprietate Valoarea mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune
IV 110 000/2
V 1 890 000/76
    Pentru a calcula amortizarea mijloacelor fixe şi a determina rezultatul din vînzarea acestora în scopul impozitării se completează Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe pe categoriile de proprietate şi a amortizării acestora în scopuri fiscale:
Tabelul nr. 9
(în lei)
Categoria de proprietate şi norma amortizării Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune Valoarea mijloacelor fixe nou-
procurate
Suma corectărilor Suma de la comercializarea mijloacelor fixe Baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune Uzura mijloacelor fixe Baza valorica a mijloacelor fixe la începutul următoarei perioade de gestiune
               
1 2 3 4 5 6(2+3+4-5) 7(6x1) 8 (6-7)
IV-20% 110 000/2     123 000/2 -13 000/0 - 0/0
V-30% 1 890 000/76     10 000/1 1 880 000/75 564 266 1 315 734/75
  
    Astfel, la categoria IV de proprietate s-a obţinut un rezultat negativ în sumă de 13 000 lei, care reprezintă venitul impozabil de la comercializarea strungurilor. Pentru această categorie nu se calculează
amortizarea şi baza valorică a mijloacelor fixe la începutul următoarei perioade de gestiune se egalează cu zero. În ceea ce priveşte categoria de proprietate V, constatăm că în urma comercializării calculatorului, pentru impozitare nu se constată nici venit, nici pierdere, deoarece cu suma obţinută de la vînzare (10 000 lei) a fost micşorată baza valorică a mijloacelor fixe (75 unităţi) la finele perioadei de gestiune şi, respectiv, baza valorică a categoriei de proprietate V constituie 1 880 000 lei, amortizarea calculată pentru perioada respectivă constituie 564 266 lei şi baza valorică a categoriei de proprietate V la începutul perioadei de gestiune următoare este de 1 315 734 lei.
    Exemplul 9. Baza valorică a categoriei de proprietate V la începutul perioadei de gestiune constituie 43 000 lei şi este compusă din 4 obiecte. Pe parcursul perioadei de gestiune întreprinderea a comercializat 3 obiecte contra 46000 lei.  
    Pentru calcularea amortizării mijloacelor fixe şi determinarea rezultatului de la comercializarea acestora în scopul impozitării se completează Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe pe categoriile de proprietate şi a amortizării acestora în scopuri fiscale.
Tabelul nr. 10
(în lei)
Categoria de proprietate şi norma amortizării Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune Valoarea mijloacelor fixe nou-procurate Suma corectărilor Suma de la comercializarea mijloacelor fixe Baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune Uzura mijloace-or fixe Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul următoarei perioade de gestiune
               
1 2 3 4 5 6(2+3+4-5) 7(6x1) 8 (6-7)
V-30% 43 000/4     46 000/3 -3 000/1 - 0/1
 
    Conform informaţiei prezentate în Registrul nominalizat constatăm că la categoria V de proprietate a fost obţinut un rezultat negativ în sumă de 3 000 lei, care reprezintă venitul impozabil. Pentru această categorie nu se calculează amortizarea şi baza valorică a mijloacelor fixe la începutul următoarei perioade de gestiune se egalează cu zero.
    Exemplul 91. Autoturismul procurat cu valoarea 500 000 lei a fost pus în funcţiune în anul 2007. Conform prevederilor Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003, autoturismul se atribuie la categoria de proprietate V, şi în vederea calculării
amortizării în scopuri fiscale este inclus cu valoarea 200 000 lei. În perioada fiscală 2010 autoturismul este realizat cu suma 450 000 lei. Valoarea de bilanţ a autoturismului în perioada în care a fost realizat constituie 440 000 lei. Rezultatul financiar de la realizarea autoturismului constituie 10 000 lei (450 000 – 440 000). Valoarea rămasă a autoturismului, determinată pornind de la valoarea cu care acesta a fost inclus în categoria respectivă de proprietate se determină în modul următor:
Tabelul nr. 101
(în lei)
Perioada de gestiune

Baza valorică a autoturismului la începutul perioadei de gestiune (inclus în categoria de proprietate conform alin. (9) art. 26)

Uzura calculată

Baza valorică la începutul următoarei perioade de gestiune

2008
200 000
60 000
140 000
2009
140 000
42 000
98 000
2010
98 000
 
 

    Astfel, valoarea categoriei de proprietate V la finele perioadei de gestiune  se va micşora cu valoarea rămasă a autoturismului în mărime de 98 000 lei.
    Baza valorică a autoturismului în perioada în care a fost realizat constituie 398 000 lei (500 000 (valoarea iniţială) – 102 000 (suma totală a
amortizării calculate în perioadele în care a fost exploatat).
    Rezultatul în scopuri fiscale de  la  realizarea  autoturismului constituie 52 000 lei (450 000 – 398 000). În scopul determinării obiectului impozabil privind impozitul pe venit aferent perioadei respective se va ajusta rezultatele constatate în contabilitate (10 000 lei) şi în scopuri fiscale (52 000 lei) prin completarea rîndului cu cod. 0206 din anexa 1D a Declaraţiei persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit:
Tabelul nr. 102
(în lei)
Indicatori
Cod
Constatat în:

Diferenţa coloanei 3 – coloanei 2

contabilitatea financiară
scopuri fiscale
A
1
2
3
4

Venitul obţinut din vînzarea mijloacelor fixe (Codul fiscal, art. 27 alin. (2))

 
 
0206
 
 
10 000
 
 
52 000
 
 
42 000
    Astfel,  în urma realizării autoturismului obiectul impozabil se va majora cu 42 000 lei.
   
[Pct.22 modificat prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
    [Pct.22 modificat prin HG883 din 26.11.12, MO245-247/30.11.12 art.954]
    [Pct.22 modificat prin HG801 din 06.09.10, MO166-168/14.09.10 art.893]
    23. Dacă la sfîrşitul anului fiscal la categoria respectivă nu se află nici o proprietate, după efectuarea ajustărilor aferente perioadei de gestiune, valoarea rămasă urmează a fi dedusă, iar valoarea categoriilor respective de proprietate la începutul următoarei perioade de gestiune se egalează cu zero.
    Exemplul 10.  Proprietatea reflectată la categoria IV a fost comercializată contra 39 000 lei. Bază valorică a proprietăţii la începutul perioadei de gestiune constituie 41 000 lei. Pentru a calcula amortizarea mijloacelor fixe şi a determina rezultatul de la vînzarea acestora în scopul impozitării se completează Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi a amortizării acestora în scopuri fiscale.
Tabelul nr. 11
(în lei)
Categoria de proprietate şi norma amortizării Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune Valoarea mijloacelor fixe nou-
procurate
Suma corectărilor Suma de la comercializarea mijloacelor fixe Baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune Uzura mijloacelor fixe Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul următoarei perioade de gestiune
1 2 3 4 5 6(2+3+4-5) 7(6x1) 8 (6-7)
IV-20% 41 000/4     39 000/4 2 000/0 - 0/0
    Astfel, pentru categoria IV de proprietate s-a înregistrat un rezultat pozitiv de 2 000 lei obţinut de la vînzarea tuturor obiectelor incluse în această categorie de proprietate. În scopul impozitării acest rezultat este considerat pierdere de la vînzarea proprietăţii. Pentru categoria în cauză nu se calculează amortizarea şi baza valorică a mijloacelor fixe la începutul anului următor de gestiune se egalează cu zero.
    24. În cazul în care mijloacele fixe sînt supuse donaţiei, ieşirii forţate, casării mijloacelor fixe înainte de expirarea duratei de funcţionare utilă şi altei ieşiri, baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune pe fiecare categorie de proprietate va fi micşorată cu baza valorică ajustată a obiectelor ieşite.
    Pînă la 1 ianuarie 2004 baza valorică ajustată a mijloacelor fixe în scopuri fiscale se determină în felul următor:
    pentru mijloacele fixe raportate la categoria I de proprietate - baza valorică a acestora la începutul perioadei de gestiune;
    pentru mijloacele fixe raportate la categoriile II-V de proprietate - baza valorică a obiectului se determină prin calcul, pornind de la valoarea de intrare care a fost inclusă în categoriile respective, amortizarea calculată, precum şi corectările efectuate pentru reparaţie, determinate în scopuri fiscale.
    Începînd cu 1 ianuarie 2004, conform prevederilor pct. 88 al Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.338 din 21 martie 2003, baza valorică ajustată a mijloacelor fixe în scopuri fiscale se determină în felul următor:
    a) baza valorică ajustată a fiecărui mijloc fix separat raportat la categoria I de proprietate pentru perioada respectivă (N) constituie baza valorică la începutul perioadei de gestiune a mijlocului fix pentru perioada respectivă (N);
    b) pentru mijloacele fixe raportate la categoriile II-V de proprietate:
    baza valorică ajustată a unui obiect se determină prin calcul, reieşind din ponderea procentuală a valorii de bilanţ a obiectului la începutul perioadei respective în suma totală a valorii de bilanţ aferentă obiectelor atribuite la categoria respectivă;
    baza valorică ajustată a unui grup de obiecte se determină prin calcul, reieşind din ponderea procentuală a valorii de bilanţ a grupului de obiecte la începutul perioadei respective în suma totală a valorii de bilanţ aferentă obiectelor atribuite la categoria respectivă.
    Baza valorică a mijloacelor fixe supuse donaţiei, ieşirii forţate şi altei ieşiri se reflectă în Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe pe categoriile de proprietate şi a amortizării acestora în scopuri fiscale, în rubrica "Suma ieşirilor".
   
Baza valorică a autoturismului, inclus în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la art. 26 alin. (9) lit. b) din Codul fiscal, reprezintă valoarea acestuia micşorată cu suma
amortizării calculate.
   
Baza valorică a proprietăţii pe care se calculează
amortizarea, constatată conform prevederilor art. 26 alin. (3) din Codul fiscal se determină prin calcul, pornind de la valoarea de intrare a proprietăţii care a fost inclusă în categoria respectivă şi micşorată cu suma amortizării în scopuri fiscale ale acestora.
   
[Pct.24 modificat prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
    [Pct.24 modificat prin HG883 din 26.11.12, MO245-247/30.11.12 art.954]
    25. În cazul în care mijloacele fixe sînt lichidate în legătură cu scoaterea din uz a acestora, înainte de a expira durata de utilizare, baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune pe fiecare categorie de proprietate va fi micşorată cu baza valorică a imobilizărilor respective determinată în scopuri fiscale, conform modului expus în punctul 24 al prezentului Regulament.
   
[Pct.25 modificat prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
   
26. Baza valorică a mijloacelor fixe se determină după cum urmează:
    1) pentru mijloacele fixe nou-procurate și/sau transmise în exploatare în condițiile art. 261 din Codul fiscal – valoarea mijlocului fix determinată în conformitate cu prevederile art. 261 alin. (18) din Codul fiscal, micșorată cu suma amortizării calculate în perioada exploatării acestuia sau valoarea mijlocului fix determinată conform prevederilor art. 261 alin. (18) din Codul fiscal, majorată cu suma reparației capitale și micșorată cu suma amortizării calculate în perioada exploatării mijlocului fix;
    2) pentru mijloacele fixe care au fost în exploatare și pentru care amortizarea a fost calculată conform art. 26 din Codul fiscal – valoarea mijlocului fix la începutul perioadei de tranziție, micșorată cu suma amortizării calculate în perioada exploatării acestuia sau baza valorică a mijlocului fix la începutul perioadei de tranziție, majorată cu suma reparației capitale și micșorată cu suma amortizării calculate în perioada exploatării acestuia;
    3) pentru mijloacele sub formă de investiții efectuate în mijloacele fixe – valoarea de intrare micșorată cu suma amortizării calculate în perioada exploatării acestora;
    4) pentru autoturismul specificat la art. 261 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal – valoarea acestuia micșorată cu suma amortizării calculate sau valoarea acestuia majorată cu suma reparației capitale  și micșorată cu suma amortizării calculate;
    5) pentru mijloacele fixe reintrate în exploatare după ieșirea forțată conform art. 22 alin. (2) din Codul fiscal – baza valorică a proprietății înlocuite majorată cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea proprietății, care nu este acoperită din venitul obținut în cazul pierderii forțate;
    6) pentru mijloacele fixe constatate în calitate de plusuri la inventariere – valoarea determinată în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.
    [Pct.26 introdus prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
    27. Rezultatul înstrăinării mijloacelor fixe sau a imobilizărilor care au fost în componența mijloacelor fixe și ulterior trecute în grupa „stoc” în scopuri fiscale se determină ca diferența dintre venitul obținut și baza valorică a mijlocului fix sau a imobilizărilor trecute în grupa „stoc”.
    În cazul înstrăinării autoturismului specificat la art. 261 alin. (8) lit. b), venitul sau pierderea calculată ca diferența dintre suma mijloacelor obținute de la înstrăinarea autoturismului și baza valorică a acestuia se recunoaște drept venit sau pierdere a perioadei fiscale în care a avut loc înstrăinarea.
    [Pct.27 introdus prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
Capitolul XII.
Modul de determinare a bazei valorice
a mijloacelor fixe deținute în cazul aplicării
pentru prima dată a prevederilor art. 261
din Codul fiscal
    28. În conformitate cu art. 24 alin. (31) din Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, pentru perioada fiscală 2018 agenții economici pot alege modul de calcul al amortizării și cheltuielilor pentru reparația proprietății conform art. 26 şi 27 sau art. 261 din Codul fiscal.
    Alegerea regimului fiscal se realizează prin indicarea lui în politicile contabile ale agentului economic pînă la data de 25 aprilie, iar pentru subiecții care s-au înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de declarare – pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de înregistrare.
    29. Baza valorică a fiecărui mijloc fix la începutul perioadei fiscale de tranziție pentru care se aplică prevederile art. 261 din Codul fiscal se va determina conform prevederilor art. 24 alin. (32) din Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal și va constitui:
    1) pentru mijloacele fixe raportate la categoria I de proprietate – baza valorică determinată la data de 31 decembrie (ultima zi) a perioadei fiscale anterioare;
    2) pentru mijloacele fixe raportate la categoriile II-V de proprietate – baza valorică determinată prin calcul, avînd în vedere ponderea procentuală a valorii de bilanț a mijlocului fix respectiv în suma totală a valorii de bilanț aferente mijloacelor fixe atribuite categoriei respective la data de 31 decembrie (ultima zi)  a perioadei fiscale anterioare, aplicată la baza valorică a categoriei la care a fost atribuit mijlocul fix respectiv.
    În cazul în care în categoria de proprietate sînt reflectate mijloacele fixe constatate potrivit art. 26 alin. (3) din Codul fiscal, precum și autoturismele incluse în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la art. 26 alin. (9) din Codul fiscal, acestea urmează a fi excluse, cu baza valorică determinată separat pentru fiecare mijloc fix respectiv.
    Baza valorică a autoturismului inclus în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la art. 26 alin. (9) lit. b) din Codul fiscal se determină prin calcul, pornind de la valoarea de intrare a proprietății care a fost inclusă în categoria respectivă, micșorată cu suma amortizării calculate în scopuri fiscale.
    Baza valorică a mijloacelor fixe la data de 31 decembrie (ultima zi) a perioadei fiscale anterioare se determină în condițiile legislației fiscale aplicabile la această dată.
    30. La determinarea bazei valorice aferente mijloacelor fixe raportate la categoriile II–V de proprietate, în cazul în care suma totală a valorii de bilanț aferente obiectelor atribuite la una din categoriile enumerate la data de 31 decembrie a perioadei fiscale anterioare este zero, respectiv și baza valorică a acestora în scopuri fiscale va fi zero.
    Prin urmare, baza valorică a categoriei de proprietate respective la data de 1 ianuarie (prima zi) a perioadei fiscale pentru care se aplică prevederile art. 261 din Codul fiscal va fi recunoscută ca cheltuieli privind amortizarea pentru perioada fiscală respectivă, cu recunoaștere la deducere, potrivit art. 24 din Codul fiscal.
    [Capitolul XII introdus prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]

    anexa nr.1
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG883 din 26.11.12, MO245-247/30.11.12 art.954]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG883 din 26.11.12, MO245-247/30.11.12 art.954]

    anexa nr.3

   
anexa nr.4
    [Anexa nr.4 introdusă prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]
Anexa nr. 5
la Regulamentul cu privire la modul
de evidență şi calculare a amortizării
mijloacelor fixe în scopuri fiscale


Modul de completare a Registrului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe
în scopuri fiscale pentru perioada fiscală
    1. În coloana 1 se indică numărul de inventar atribuit fiecărui mijloc fix.
    2. În coloana 2 se indică denumirea mijlocului fix.
    3. În coloana 3 se indică baza valorică a mijlocului fix, determinată conform prevederilor art. 24 alin. (32) din Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal.
    4. În coloana 4 se indică valoarea mijlocului fix, determinată în conformitate cu prevederile art. 261 alin. (18) din Codul fiscal.
    5.  În coloana 5 se indică luna din care urmează a se calcula amortizarea potrivit art. 261 alin. (6) din Codul fiscal.
    6. În coloana 6 se indică suma cheltuielilor de reparație care urmează a fi reflectate la majorarea valorii mijloacelor fixe în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate, potrivit art. 261 alin. (10) din Codul fiscal.
    7. În coloana 7 se indică luna în care a fost efectuată reparația capitală în scopul constatării lunii din care se va calcula amortizarea mijlocului fix respectiv.
    8. În coloana 8 se indică valoarea mijlocului fix cu suma reparației capitale în scopul calculării amortizării mijlocului fix de la valoarea formată din luna indicată în coloana 7. Valoarea respectivă reprezintă suma totală a coloanei 4 și coloanei 6 sau a coloanei 3 și coloanei 6.
    9. În coloana 9 se indică durata de funcționare a mijlocului fix conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338/2003. Durata respectivă se utilizează pentru mijloacele fixe nou-procurate de către entitățile care aplică prevederile art. 261 din Codul fiscal. Pentru mijloacele fixe a căror amortizare a fost calculată conform art. 26 din Codul fiscal, durata de funcționare reprezintă diferența dintre durata stabilită conform Catalogului menționat și numărul perioadelor fiscale în care amortizarea a fost calculată conform art. 26 din Codul fiscal. Durata de funcționare pentru mijloacele fixe constatate conform art. 261 alin. (3) din Codul fiscal (investițiile efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operațional, concesiune, arendă, comodat, sublocațiune) reprezintă durata de funcționare stabilită conform Catalogului menționat pentru mijlocul fix luat în folosință.
    10. În coloana 10 se indică norma de amortizare determinată conform art. 261 alin. (7) din Codul fiscal.
    11. În coloanele 11-22 se indică suma amortizării lunare, determinată ca produsul dintre coloana 3 și 1/12 parte din coloana 10 sau dintre coloana 4 și 1/12 parte din coloana 10,  sau dintre coloana 8 și 1/12 parte din coloana 10, după caz.
    12. În coloana 23 se indică totalul calculat pentru amortizarea în perioada fiscală pentru fiecare mijloc fix.
    [Anexa nr.5 introdusă prin HG1251 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1325; în vigoare 21.12.18]