LPC100/2005
ID intern unic:  311918
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 100
din  27.05.2005
pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.102-XV
 din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă
 şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea
 unui loc de muncă
Publicat : 15.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 95-97     art Nr : 444     Data intrarii in vigoare : 01.07.2005
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. -  Legea nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.70-72, art.312), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 2:
la noţiunea "şomer",  litera f) va avea următorul cuprins:
"f)  este înregistrată la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei  rază teritorială îşi are domiciliul;"
articolul se completează în final cu două noţiuni  noi, cu următorul cuprins:
"agenţie privată de ocupare a forţei de muncă - persoană juridică care desfăşoară  activitate de selectare şi plasare a forţei de muncă în ţară şi/sau peste hotare şi care dispune de licenţă, eliberată în modul stabilit de legislaţie;
selectare şi plasare a forţei de muncă în ţară şi/sau peste hotare - servicii acordate în domeniul medierii muncii, care cuprind activităţi de informare a părţilor medierii, de preselectare sau de selectare a candidaţilor conform cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în corespundere cu pregătirea profesională, cu  aptitudinile şi interesele acestora."
2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
"Articolul 5. Categoriile de beneficiari
în sensul prezentei legi, beneficiar este persoana, aflată în căutarea unui loc de muncă:
1) care nu dispune de carnet de muncă şi de stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat;
2) al cărei contract individual de muncă a fost desfăcut din motivul:
a) concedierii;
b) demisionării;
c) unor circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor;
d) expirării termenului contractului;
3) care a încetat să muncească renunţînd la autorizaţia (licenţa) pentru desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător sau pe bază de patentă;
4) care a încetat să muncească peste hotare în condiţiile încheierii preliminare a unui contract individual de asigurări sociale de stat;
5) care a revenit pe piaţa forţei de muncă:
a)  după expirarea perioadei de îngrijire a copilului;
b) după o  perioadă de îngrijire a unui membru de familie invalid de gradul I, a unui copil invalid (în vîrstă de pînă la 16 ani) sau a unei persoane de vîrstă înaintată  (75 de ani şi mai mult);
c) după trecerea în rezervă la eliberarea din serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau serviciul de alternativă;
d) după expirarea perioadei de invaliditate ce nu-i oferea posibilitatea de a ocupa un loc de muncă corespunzător;
e) după eliberare din locul de detenţie sau din instituţia de reabilitare socială."
3. Articolul 9:
litera c) va avea următorul cuprins:
"c) Comisia Naţională pentru Consultări şi Negocieri Colective;"
litera i) va avea următorul cuprins:
"i) comisiile ramurale şi teritoriale pentru consultări şi negocieri colective;"
4. După articolul 10 se introduce un articol nou, care devine articolul 101, cu următorul cuprins:
"Articolul 101.  Agenţia privată de ocupare a forţei de muncă
(1) Agenţia privată de ocupare a forţei de muncă  (în continuare -  agenţie privată) îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legislaţiei naţionale cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, la licenţierea unor genuri de activitate,  la migraţiune, în conformitate cu prevederile prezentei  legi şi cu normele internaţionale ce reglementează activitatea agenţiilor private.
(2) Agenţia privată desfăşoară activitatea de selectare şi plasare a forţei de muncă în ţară şi/sau peste hotare prin prestarea serviciilor de mediere a muncii.
(3) Agenţia privată îşi poate desfăşura activitatea dacă întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) dispune de licenţă pentru desfăşurarea activităţii de selectare şi plasare a forţei de muncă în ţară şi/sau peste hotare;
b) dispune de spaţiu şi de dotările tehnice şi tehnologice necesare pentru buna desfăşurare a activităţii;
c) a creat  o bancă de date veridice referitoare la ofertele şi solicitările de locuri de muncă din ţară şi/sau de peste hotare,  la condiţiile de ocupare a acestor locuri, la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi la evidenţă la  agenţia privată;
d) a încheiat cu angajatorii persoane juridice şi fizice din ţară şi/sau de peste hotare contracte ce conţin oferte veridice de locuri de muncă.
(4) Agenţia privată nu acordă servicii de mediere a muncii persoanelor din rîndurile marinarilor şi minorilor.
(5) Agenţia privată acordă servicii de mediere a muncii persoanelor în mod gratuit.
(6) Licenţa pentru desfăşurarea activităţii agenţiei private se retrage în cazul sesizării parvenite de la organele de drept privind implicarea ei în traficul de fiinţe umane şi/sau în alte activităţi ilegale.
(7) Coordonarea şi controlul activităţii agenţiilor private se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(8) Guvernul, după consultarea patronatului şi a sindicatelor, stabileşte:
a)  modul de conlucrare a agenţiei private cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi cu angajatorii;
b)  tipurile de servicii acordate contra plată de către agenţia privată şi categoriile de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care pot beneficia de aceste  servicii;
c)  cerinţele minime privind condiţiile de activitate a agenţiei private şi personalul acesteia."
5. Articolul 11:
la alineatul (3), ultima propoziţie va avea următorul  cuprins: "Criteriile vizînd reducerea în masă a locurilor de muncă se stabilesc prin convenţii colective."
la alineatul (6), cuvîntul "Procedurile" se înlocuieşte cu cuvîntul "Procedura", iar textele "sînt elaborate", "aprobate" se înlocuiesc, respectiv,  cu textele "este elaborată", "aprobată".
6. Articolul 13:
după alineatul (1) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Ofertele şi anunţurile privind  locurile de muncă nu includ elemente discriminatorii bazate pe criterii de naţionalitate, origine etnică, sex, vîrstă, apartenenţă politică sau origine socială."  
alineatele (2) şi (3) devin alineatele (3) şi (4);
la alineatul (4), textul "Agenţia privată de ocupare a forţei de muncă autorizată" se înlocuieşte cu  textul "Agenţia privată licenţiată", iar după textul  "de a comunica trimestrial agenţiei" se introduce cuvîntul "publice".
7. Articolul 20:
la alineatul (1), textul  "50 km" se înlocuieşte cu  textul "30 km";
la alineatul (4), cuvîntul "Modul" se înlocuieşte cu cuvîntul "Procedura".
8. Articolul 22:
la alineatul (1), textul ", ale Fondului de şomaj" se exclude,  iar după textul  "alte mijloace alocate conform legislaţiei" se introduce textul "(investiţii, granturi, mijloacele sponsorilor direcţionate spre dezvoltarea comunităţii)";
alineatul (3) se exclude;
alineatul (4) devine alineatul  (3)  şi  va avea  următorul cuprins:
"(3) Şomerilor antrenaţi la lucrări publice li se acordă din Fondul de şomaj o indemnizaţie egală cu 30 la sută din salariul mediu pe economie pentru anul precedent, la data stabilirii indemnizaţiei, pentru o perioadă ce nu  depăşeşte 12 luni calendaristice."
după alineatul (3) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Indemnizaţia lunară se plăteşte beneficiarilor prin intermediul instituţiilor financiare,  în baza contractului încheiat de agenţie."
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) Procedura de antrenare a şomerilor la lucrările publice se stabileşte de Guvern."
9. Articolul 23:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Angajatorii care încadrează cu contract individual de muncă pe o durată nedeterminată absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior înregistraţi la agenţii, ale căror studii au  fost finanţate de la bugetul de stat, primesc de la bugetul de stat, pe o perioadă de 12 luni calendaristice, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă egală cu un salariu minim pentru remunerarea suplimentară a muncii absolventului."
la alineatul (2), textul "de gradul III" se exclude;
la alineatul (7), cuvîntul "Modul" se înlocuieşte cu  cuvîntul "Procedura".
10. Articolul 26:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Au acces la formare profesională, de la vîrsta de 16 ani, persoanele înregistrate la agenţii, care au sau nu o meserie (profesie) şi nu pot fi încadrate în muncă din lipsa locurilor de muncă corespunzătoare."
după alineatul (2) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) La cursurile de formare profesională sînt trimişi, preponderent, absolvenţii şcolilor-internat, copiii orfani, copiii rămaşi fără îngrijirea părintească şi cei aflaţi sub tutelă, copiii din familii cu mulţi copii, copiii din familii monoparentale, precum  şi victimele traficului de fiinţe umane, persoanele invalide, veteranii de toate categoriile şi persoanele eliberate din locuri de detenţie sau din instituţii de reabilitare socială."
alineatul (3) devine alineatul (4), cu următorul  cuprins:
"(4) Şomerii beneficiari de ajutor de şomaj care urmează cursuri de formare profesională beneficiază de ajutor de şomaj în cuantumul stabilit anterior. Perioada de plată a ajutorului de şomaj, în acest caz,  nu  va depăşi perioadele prevăzute la art.33."
alineatul (4) se exclude;
alineatele (5) şi (6) se comasează, devenind alineatul (5), cu  următorul cuprins:
"(5) Finanţarea activităţii de orientare şi formare profesională a şomerilor atît asiguraţi, cît şi neasiguraţi se efectuează din contul şi în limita mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat alocate Fondului de şomaj, aprobat anual în modul stabilit."
alineatul (7) devine alineatul (6) şi se completează  în final  cu textul  "pentru fiecare caz de înregistrare a lor în calitate de şomer".
11. La articolul 27, cuvîntul "preşedintelui" se înlocuieşte cu textul  "directorului general al".
12. Articolul 29:
alineatul  unic devine alineatul (1);
după alineatul (1)  se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Procedurile de acordare a ajutorului de şomaj şi a alocaţiei pentru  integrare sau reintegrare profesională se stabilesc de Guvern."
13. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
"Articolul 30. Beneficiarii şi condiţiile de acordare a ajutorului de şomaj
(1) Şomerii beneficiază de ajutor de şomaj dacă întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sînt înregistraţi la agenţia în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul;
b) au lucrat şi au un stagiu de cotizare în sistemul  asigurărilor sociale de stat de cel puţin 6 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;
c) nu obţin venituri impozabile conform legii.
(2) Şomerii beneficiază de ajutor de şomaj dacă au încetat activitatea de muncă în următoarele circumstanţe:
a) deces al angajatorului persoană fizică, declarare a acestuia decedat sau dispărut fără urmă prin hotărîre a instanţei  judecătoreşti;
b) retragere, de către autorităţile competente, a autorizaţiei (licenţei) de activitate a unităţii;
c) expirare a termenului contractului individual de muncă încheiat pe o durată determinată - de la data prevăzută în contract, cu excepţia cazurilor cînd  raporturile de muncă continuă şi nici una dintre părţi nu a cerut încetarea lor;
d) finalizare a lucrării prevăzute de contractul individual de muncă încheiat pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări;
e) încheiere a sezonului, în cazul contractului individual de muncă pentru îndeplinirea lucrărilor sezoniere;
f) forţă majoră, confirmată în modul stabilit, care exclude continuarea raporturilor de muncă;
g) lichidare a unităţii sau încetare a activităţii angajatorului persoană fizică;
h) reducere a numărului sau a statelor de personal din unitate;
i) constatare a faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în baza certificatului medical;
j) constatare a faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate ca urmare a calificării insuficiente, confirmate prin hotărîre a comisiei de atestare;
k) schimbare a proprietarului unităţii - în privinţa conducătorului de unitate, a adjuncţilor săi, a contabilului-şef;
l) restabilire la locul de muncă, conform hotărîrii instanţei judecătoreşti, a persoanei care a îndeplinit anterior munca respectivă, în cazul  cînd  permutarea sau transferul salariatului la o altă muncă nu sînt posibile;
m)  refuz al salariatului de a fi transferat la o altă muncă din motive de sănătate, în baza certificatului medical;
n) refuz al salariatului de a fi transferat în altă localitate în legătură cu mutarea unităţii în această localitate;
o) au demisionat, au căutat activ de lucru, s-au aflat la evidenţă la agenţie ca şomeri cel puţin 3 luni calendaristice şi, din lipsa locurilor de muncă corespunzătoare, nu s-au putut  angaja în cîmpul muncii;
p)  renunţare la autorizaţia (licenţa)  pentru desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător sau pe bază de patentă;
q)  încetare a activităţii de muncă  peste hotare -  în condiţiile încheierii anticipate a unui contract individual de asigurări sociale de stat.
(3) Ajutorul de şomaj se acordă începînd cu a opta zi de la data înregistrării cererii la agenţie.
(4) Pentru persoanele specificate  la alin.(2) lit.g) şi h), ajutorul de şomaj se acordă după expirarea a 3 luni calendaristice de la data concedierii. În cazul în care persoanele respective s-au înregistrat la agenţie  mai tîrziu de perioada indicată, ajutorul de şomaj se acordă în condiţiile alin.(3).
(5) Pentru persoanele specificate la alin.(2) lit.o), ajutorul de şomaj se acordă nu mai devreme de expirarea a 3 luni calendaristice de la data înregistrării cererii la agenţie."
14. La articolul 31 alineatul (1),  textul "stagiul de cotizare" se înlocuieşte cu  textul  "circumstanţele în care a încetat activitatea de muncă a persoanei".
15. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
"Articolul 32. Cuantumul ajutorului de şomaj
Persoanele îndreptăţite beneficiază de ajutor de şomaj al cărui cuantum se stabileşte diferenţiat, în funcţie de circumstanţele în care a încetat activitatea de muncă a persoanei, după cum urmează:
a) 30 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent, la data stabilirii plăţii - în cazul persoanelor specificate la art.30 alin.(2) lit.o)-q);
b) 40 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent, la data stabilirii plăţii - în cazul persoanelor specificate la art.30 alin.(2) lit.b)-f), i)-n);
c) 50 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent, la data stabilirii plăţii - în cazul persoanelor specificate la art.30 alin.(2) lit.a), g) şi h)."
16. La articolul 33 litera a), textul  "1 an" se înlocuieşte cu  textul "6 luni".
17. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
"Articolul 34. Alocaţia de integrare sau de reintegrare profesională
(1) Alocaţia de integrare sau de reintegrare profesională este o sumă lunară fixă neimpozabilă, de 15 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent, la data stabilirii plăţii, alocată de la bugetul de stat Fondului de şomaj şi acordată  pe o perioadă de cel mult 9 luni calendaristice şomerilor care se află în următoarele circumstanţe:
a) le-a expirat perioada de invaliditate de gradul I sau II;  
b) le-a încetat perioada de îngrijire a copilului în intervalul de vîrstă a copilului de la 1,5 ani pînă la 6 ani, la momentul naşterii copilului nefiind încadraţi în muncă;
c) le-a încetat perioada de îngrijire a unui membru de familie invalid de gradul I sau a unui copil invalid (în vîrstă de pînă la 16 ani), sau a unei  persoane de vîrstă  înaintată  (75 de ani şi mai mult);
d) nu s-au putut angaja în cîmpul  muncii la trecerea în rezervă după satisfacerea serviciului militar în termen, serviciului militar cu termen redus sau serviciului de alternativă;
e) nu s-au putut angaja în cîmpul  muncii după eliberare din locuri de detenţie sau din instituţii de reabilitare socială;
f) sînt victime ale traficului de fiinţe umane cu statut confirmat de autorităţile competente şi nu s-au putut angaja în cîmpul  muncii.
(2) Alocaţia de integrare sau de reintegrare profesională se acordă persoanelor specificate la alin.(1) începînd cu a opta zi de la data înregistrării cererii la agenţie.
(3) Alocaţia de integrare sau de reintegrare profesională se acordă o singură dată."
18. Articolul 38:
alineatul (1):
litera e) se exclude;
litera f)  devine litera e);
la alineatul (3), textul "lit.b)-e)"   se înlocuieşte cu  textul "lit.b)-d)";
la alineatul (4), textul "Perioadele de suspendare prevăzute la alin.(1)  lit.a) şi e)  fac" se înlocuieşte cu textul  "Perioada de suspendare prevăzută la alin.(1) lit.a) face".
19. Articolul 43 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Persoane asigurate contra riscului şomajului se consideră persoanele care au lucrat şi au un stagiu de cotizare în sistemul  asigurărilor sociale de stat de cel  puţin 6 luni calendaristice."
Art.II. - Persoanelor cărora li s-a stabilit şi cărora a început să li se plătească ajutorul de şomaj înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi li se păstrează acest drept în cuantumul stabilit anterior.
Art.III. -  Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce  actele sale normative în concordanţă  cu prezenta lege.
Art.IV. -  Prezenta lege intră în vigoare  la 1 iulie 2005, cu excepţia art.34 alin.(1) lit.d) şi lit.f) care  intră în vigoare  la 1 ianuarie 2006.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                                       Marian  LUPU

Chişinău, 27 mai 2005.
Nr.100-XVI.