HGM1059/2004
ID intern unic:  294019
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1059
din  27.09.2004
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 01.10.2004 în Monitorul Oficial Nr. 178-180     art Nr : 1243

    MODIFICAT
   
HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858
    HG958 din 15.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1069

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                              Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Viceprim-ministru                                                 Valerian Cristea
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii
şi industriei alimentare                                          Dmitrii Todoroglo
Ministrul afacerilor externe                                  Andrei Stratan
Ministrul economiei                                               Marian Lupu
Ministrul finanţelor                                                Zinaida Grecianîi
Ministrul afacerilor interne                                   Gheorghe Papuc
Ministrul justiţiei                                                   Victoria Iftodi

Chişinău, 27 septembrie 2004.
Nr. 1059.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1059
din 27 septembrie 2004
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
1. Regulamentul cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 197 din 12 martie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 31-34, art. 232), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la punctul 2:
sintagma "alineatul (1)" se substituie cu sintagma "alineatul (2)";
litera b) se completează în final cu cuvintele "sau domiciliau, la data de 23 iunie 1990, legal şi permanent, pe teritoriul Republicii Moldova şi continuă să domicilieze în prezent";
la punctul 5, litera g) se completează în final cu cuvintele "cu excepţia cazurilor prevăzute la alineatul (2) articolul 18 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova" nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000;
la punctul 11:
sintagma "alineatul (1)" se substituie cu sintagma "alineatul (2)", iar în sintagma "literele a)-c)" cratima se substituie prin virgulă;
la litera b), cuvintele "adeverinţa de la locul de domiciliu, alte documente, care confirmă domicilierea solicitantului sau a strămoşilor acestuia pe teritoriul Basarabiei, în Nordul Bucovinei, ţinutul Herţa şi Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească pînă la 28 iunie 1940" se exclud;
la punctul 12, litera g) se completează în final cu cuvintele "cu excepţia cazurilor prevăzute la alineatul (2) articolul 18 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova" nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000;
la punctul 20, cifrele "7" şi "8" se substituie, respectiv, prin cifrele "14" şi "15";
la punctul 21, cifrele "11", "12" şi "13" se substituie, respectiv, prin cifrele "17", "18" şi "19".
    [Pct.2 abrogat prin HG958 din 15.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1069]
3. În punctul 6 al Hotărîrii Guvernului nr. 1543 din 29 noiembrie 2002 "Cu privire la măsurile suplimentare pentru depozitarea centralizată şi neutralizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 178-181, art. 1787), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele "Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului" se substituie cu cuvintele "Primăriei com. Păpăuţi, raionul Rezina".
4. Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1643 din 31 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 16-18, art. 124), se modifică după cum urmează:
în punctul 3, sintagma "şi serviciul pentru lucrul cu minorii al Ministerului Afacerilor Interne - în privinţa condamnaţilor minori" se exclude;
punctul 12 va avea următorul cuprins:
"12. În atribuţiile organelor afacerilor interne intră:
înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii în privinţa condamnaţilor declaraţi în căutare;
efectuarea activităţilor de profilaxie în rîndul condamnaţilor întru evitarea comiterii de către ei a altor infracţiuni".
5. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 2 iunie 2003 "Cu privire la Comisia interdepartamentală pentru ajutoarele umanitare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 99-103, art. 688), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o nouă poziţie avînd următorul cuprins:
"Postică Natalia - consultant principal în problemele dezvoltării sociale, Aparatul Preşedintelui".
6. Alineatul cinci al punctului 5.12.3 şi alineatul doi al punctului 6.3.3 din Strategia de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova în anii 2003-2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1065 din 2 septembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 196-199, art. 1118) se exclud.