LPM335/2005
ID intern unic:  314916
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 335
din  16.12.2005
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 06.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 22
Art.I. - La articolul 1 alineatul (1) din Legea nr.173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1), cu modificările ulterioare, după cuvintele "şi dispoziţiile Guvernului," se introduc cuvintele "deciziile şi hotărîrile Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele în care Republica Moldova are calitatea de pîrît,".
Art.II. - Articolul 2 alineatul (5) din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.9, art.89), cu modificările ulterioare, se completează cu litera n), cu următorul cuprins:
"n) funcţionarilor Direcţiei principale Agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiţiei, cu excepţia personalului tehnic."
[Art.III abrogat prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09]
    [Art.IV abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16]
Art.V. - Articolul 34 din Legea nr.1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.144-145, art.1056), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) La solicitarea Agentului guvernamental, instituţiile de expertiză judiciară  vor efectua expertizele judiciare în mod gratuit."
Art.VI. - Codul de procedură civilă nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111-115, art.451), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 447 litera c) se completează cu cuvintele ", la propunerea Agentului guvernamental".
2. La articolul 449:
la litera j), textul "Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a derulat o procedură amiabilă într-o cauză unde figurează ca parte în proces Guvernul Republicii Moldova" se înlocuieşte cu textul "Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de Agentul guvernamental, sau Curtea Europeană a Drepturilor Omului a iniţiat o procedură  amiabilă într-o cauză pendinte împotriva Republicii Moldova";
la litera k), sintagma "Curtea Europeană pentru Drepturile Omului" se înlocuieşte cu sintagma "Curtea Europeană a Drepturilor Omului".
3. La articolul 450 literele f) şi g), sintagma "Curtea Europeană pentru Drepturile Omului" se înlocuieşte cu sintagma "Curtea Europeană a Drepturilor Omului".

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                                      Marian LUPU

Chişinău, 16 decembrie 2005.
Nr.335-XVI.