HGC943/2006
ID intern unic:  317115
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 943
din  18.08.2006
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 1083 din 26 octombrie 2000
Publicat : 01.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 138-141     art Nr : 1027
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1083 din 26 octombrie 2000 "Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei" (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                       Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii
    şi protecţiei sociale                                                         Ion Ababii
    Ministrul finanţelor                                                        Mihail Pop

    Nr. 943. Chişinău, 18 august 2006.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 943
din 18 august 2006
Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1083 din 26 octombrie 2000
    Hotărîrea Guvernului nr. 1083 din 26 octombrie 2000 "Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 139-140, art. 1192), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În hotărîre:
    punctul 1 se completează în final cu două alineate noi, avînd următorul cuprins:
    "Regulamentul Fondului republican şi al fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei (conform anexei nr. 4);
    componenţa nominală a Consiliului de administraţie al Fondului republican de susţinere socială a populaţiei (conform anexei nr. 5).";
    punctele 3 şi 4 se exclud, iar punctele 5 şi 6 devin, respectiv, punctele 2 şi 3;
    la punctul 2, sintagma "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin sintagma "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale".  
    2. Regulamentul privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei şi modul de încasare a plăţilor suplimentare în aceste fonduri, anexa nr.1 la hotărîre, se modifică şi se completează după cum urmează:
    pe parcursul textului, cuvintele "dările de seamă" se substituie prin cuvîntul "rapoarte";
    punctul 4 se completează în final cu cuvintele " , precum şi alimentarea în cantinele de ajutor social";
    punctul 7 va avea următorul cuprins:
    "7. Au dreptul la obţinerea ajutorului material persoanele socialmente vulnerabile din rîndul pensionarilor (prioritar invalizii, persoanele singure şi în etate), alte persoane inapte de muncă şi familiile cu copii.";
    punctul 12 se exclude;
    punctele 13- 35 devin, respectiv, punctele 12-34;
    punctul 13 se completează cu un alineat nou, avînd următorul cuprins:
    "Examinarea solicitării ajutorului material în anul imediat următor e posibilă, de regulă, numai după expirarea unui termen de 11 luni de la data primirii ajutorului.";
    la punctul 14, cuvintele "ale directorului" se substituie prin cuvintele "ordinelor directorului";
    la punctul 16 litera b), după cuvintele "socialmente defavorizate" se introduc cuvintele "şi alimentarea în cantinele de ajutor social";
    punctul 22 va avea următorul cuprins:
    "22. Direcţia executivă a Fondului republican prezintă trimestrial şi anual rapoarte generalizatoare privind utilizarea mijloacelor Fondului republican şi ale fondurilor locale la Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi Biroul Naţional de Statistică. Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale prezintă rapoartele respective, în termenele stabilite, Ministerului Finanţelor.";
    punctul 24 va avea următorul cuprins:
    "24. Acoperirea cheltuielilor ce ţin de achitarea ajutoarelor materiale se efectuează din contul mijloacelor Fondului republican şi fondurilor locale respective.";
    la punctul 27 litera b), cuvintele "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Ministerul Dezvoltării Informaţionale", iar sintagma "pct.27" - prin sintagma "pct.26";
    la punctul 28, sintagmele "lit. c), d) şi e)" şi "pct.28" se substituie prin sintagmele "lit.b), c) şi d)" şi "pct.27", iar cuvintele "cu excepţia primei luni calendaristice incomplete de abonament la serviciile de comunicaţie GSM" se exclud;
    la punctul 29, cuvintele "şi nu constituie cifre impozabile de afaceri" se substituie prin cuvintele " , nu constituie cifre impozabile de afaceri şi sînt scutite de comisionul bancar";
    la punctul 33, cuvintele "(cu admiterea unei întîrzieri de pînă la 5 zile)" se exclud.
    3. Hotărîrea se completează cu anexele nr. 4 şi 5,  avînd următorul cuprins:
"Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 1083
din 26 octombrie 2000
REGULAMENTUL
Fondului republican şi al fondurilor locale
de susţinere socială a populaţiei
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul Fondului republican şi al fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei (în continuare - Regulament) este elaborat în temeiul art. 12 din Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 65-67, art. 460), cu modificările ulterioare, şi stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Fondului republican de susţinere socială a populaţiei (în continuare - Fondul republican) şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei (în continuare - fondurile locale).
    2. Fondul republican şi fondurile locale sînt instituţii publice autonome, create pentru acordarea de ajutor material păturilor socialmente vulnerabile ale populaţiei, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, alte acte normative, precum şi cu prezentul Regulament.
    3. Fondul republican activează pe lîngă Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, iar fondurile locale - pe lîngă autorităţile administraţiei publice ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi.
    4. Fondul republican şi fondurile locale sînt persoane juridice, dispun de ştampile cu imaginea Stemei de Stat şi cu denumirea fondului respectiv.
    5. Fondul republican îşi are sediul în municipiul Chişinău, iar fondurile locale - în oraşele-reşedinţă ale autorităţilor administraţiei publice locale.
II. Mijloacele Fondului republican şi ale fondurilor locale
    6. Mijloacele Fondului republican şi ale fondurilor locale sînt constituite din  fondurile speciale incluse în componenţa bugetelor respective ale bugetului public naţional.
    Fondul republican este o parte componentă a bugetului de stat, care se aprobă anual prin lege.
    Fondurile locale sînt părţi componente ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale respective, care se aprobă anual în modul stabilit.
    7. Mijloacele Fondului republican se formează din următoarele surse:
    transferurile obţinute din plata lunară suplimentară obligatorie de abonament într-un cuantum echivalent cu 2 dolari SUA, încasată de la beneficiarii de telefoane mobile şi servicii de comunicaţii GSM;
    trasferurile obţinute din plata suplimentară obligatorie în cuantum de 50 de lei, încasată de Ministerul Dezvoltării Informaţionale  la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare al automobilului.
    8. Mijloacele fondurilor locale se formează din următoarele surse:
    alocaţiile în cuantum de 1 la sută din mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi, aprobate anual în modul stabilit;
    trasferurile obţinute din plata suplimentară obligatorie în cuantum de 0,1 la sută din suma achitată la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice contra mijloace băneşti în numerar la casele de schimb valutar;
    ajutorul umanitar acordat de guvernele unor ţări şi de organizaţiile internaţionale şi naţionale religioase, etnice şi de caritate;
    contribuţiile benevole ale persoanelor juridice şi ale persoanelor fizice;
    sponsorizări şi alte încasări care nu contravin legislaţiei.
    9. Mijloacele Fondului republican şi ale fondurilor locale se utilizează pentru acordarea de ajutoare materiale persoanelor socialmente vulnerabile şi persoanelor aflate în situaţii excepţionale, pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de achitarea ajutorului material şi de prestarea serviciilor de către cantinele de ajutor social.
    Cheltuielile pentru asigurarea activităţii direcţiilor executive ale Fondului republican şi ale fondurilor locale din municipiile Bălţi, Chişinău şi din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia se efectuează din mijloacele proprii ale acestor fonduri.
    Cheltuielile pentru asigurarea activităţii fondurilor locale în cadrul secţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei din raioane se efectuează din mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale respective.
    10. Mijloacele Fondului republican şi ale fondurilor locale nu pot fi utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prezentul Regulament.
III. Organele de conducere ale Fondului
republican şi fondurilor locale
    11. Organele de conducere ale Fondului republican şi ale fondurilor locale sînt consiliile de administraţie.
Organele executive ale Fondului republican, fondurilor locale din municipiile Bălţi, Chişinău şi din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia sînt direcţiile executive, iar ale fondurilor locale din raioane - secţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei.
    12. Componenţa nominală a consiliului de administraţie al Fondului republican se aprobă de către Guvern, iar a consiliilor de administraţie ale fondurilor locale - de către autorităţile respective ale administraţiei publice locale.
    13. În cazurile eliberării din funcţie a persoanelor care fac parte din componenţa consiliilor de administraţie, atribuţiile acestora în cadrul consiliilor vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără a fi emisă o nouă hotărîre (decizie).
IV. Consiliul de administraţie al Fondului republican
    14. Consiliul de administraţie al Fondului republican (în continuare - consiliul de administraţie), în număr de 14 persoane, este constituit din reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Finanţelor, Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, ai altor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, ai sindicatelor şi ai organizaţiilor neguvernamentale.
    15. Activitatea consiliului de administraţie este condusă de preşedinte, ale cărui funcţii le exercită unul dintre viceminiştrii sănătăţii şi protecţiei sociale. În lipsa acestuia, consiliul este condus de vicepreşedinte.
    16. Forma de activitate a consiliului de administraţie este şedinţa, care se consideră deliberativă dacă la ea participă majoritatea membrilor.
    Şedinţele consiliului de administraţie se convoacă în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar de o dată pe trimestru.
    Dezbaterile din şedinţa consiliului de administraţie se consemnează într-un proces-verbal.
    17. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
    aprobă programul de activitate al Fondului republican;
    adoptă decizii în domeniul susţinerii sociale a populaţiei, dirijează activitatea Fondului republican şi a fondurilor locale;
    aprobă, în corespundere cu legislaţia, actele normative (regulamente, instrucţiuni) ce reglementează funcţionarea organelor executive şi a comisiilor de revizie ale Fondului republican şi ale fondurilor locale;
    asigură finanţarea suplimentară a programelor cu destinaţie specială şi subvenţionarea fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei;
    stabileşte cuantumul ajutoarelor materiale în cazurile acordării lor nemijlocit din Fondul republican;
    examinează raportul privind executarea devizului de venituri şi cheltuieli al Fondului republican;
    examinează şi înaintează propuneri pentru aprobarea şi precizarea veniturilor şi cheltuielilor Fondului republican în anul bugetar;
    asigură asistenţa metodică şi practică a fondurilor locale;
    colaborează cu autorităţile administraţiei publice şi organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniul asistenţei sociale a populaţiei;
    adoptă decizii privind delegarea, la necesitate, a unor atribuţii directorului executiv;
    îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale.
V. Consiliile de administraţie ale fondurilor locale
    18. Consiliile de administraţie ale fondurilor locale (în continuare - consiliile de administraţie) sînt formate din reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniul protecţiei sociale şi sănătăţii.
    19. Activitatea consiliilor de administraţie este condusă, de regulă, de către  vicepreşedintele consiliului raional (viceguvernatorul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, viceprimarii municipiilor Bălţi, Chişinău), responsabili de problemele protecţiei sociale în teritoriu. În lipsa acestuia, consiliul este condus de vicepreşedinte. Membrii consiliului activează pe baze obşteşti.
    20. Forma de activitate a consiliilor de administraţie este şedinţa, care se consideră deliberativă dacă la ea participă majoritatea membrilor.
    Şedinţele consiliului de administraţie se convoacă în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar de o dată pe lună.
    Dezbaterile din şedinţa consiliului de administraţie se consemnează într-un proces-verbal.
    21. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
    aprobă programul de activitate a fondului şi adoptă decizii în domeniul susţinerii sociale a populaţiei;
    aprobă regulamentele şi instrucţiunile necesare în problemele ce ţin de competenţa fondului;
    adoptă decizii de acordare a ajutorului material pentru fiecare persoană care s-a adresat în parte; determină tipul, formele şi mărimea acestuia în funcţie de situaţia materială a solicitantului;
    examinează raportul privind executarea devizului de venituri şi cheltuieli al fondului;
    în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici şi organizaţiile neguvernamentale, asigură acumularea de mijloace financiare şi bunuri materiale în fond;
    efectuează distribuirea şi utilizarea mijloacelor financiare şi bunurilor materiale ale fondului în scopurile stabilite de legislaţie;
    examinează şi înaintează propuneri pentru aprobarea şi precizarea veniturilor şi cheltuielilor fondului local în anul bugetar;
    adoptă decizii privind delegarea, la necesitate, a unor atribuţii directorului executiv;
    îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale.
VI. Organele executive ale Fondului republican
şi ale fondurilor locale
    22. Organele executive (direcţia executivă, secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei) ale Fondului republican şi ale fondurilor locale (în continuare - organele executive) sînt structuri de bază în domeniul asistenţei sociale, în ale căror competenţe intră toate activităţile ce ţin de acordarea ajutoarelor materiale persoanelor socialmente vulnerabile.
    23. Organele executive îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu prezentul Regulament.
    24. Organele executive au următoarele atribuţii:
    organizează realizarea programelor curente şi de perspectivă, precum şi a deciziilor consiliului de administraţie respectiv;
    elaborează proiectele deciziilor consiliului de administraţie privind repartizarea mijloacelor fondului respectiv;
    întocmesc actele privind ajutoarele materiale acordate; ţin, în modul stabilit, evidenţa contabilă şi statistică;
    întocmesc, în modul stabilit, rapoarte privind utilizarea mijloacelor fondului;
    examinează petiţiile cetăţenilor în chestiunile ce ţin de acordarea ajutoarelor materiale;
    dispun de patrimoniul fondurilor, inclusiv de mijloacele lor financiare şi bunurile materiale;
    organizează acumularea de mijloace financiare şi bunuri materiale ale fondurilor, precum şi utilizarea lor ulterioară în conformitate cu actele normative;
    îndeplinesc alte atribuţii, conform indicaţiilor consiliului de administraţie.
    25. Administrarea Fondului republican se exercită de către directorul executiv, numit în şi eliberat din funcţie de către ministrul sănătăţii şi protecţiei sociale.
    Fondurile locale sînt administrate de către directorii executivi (în municipiile Bălţi, Chişinău şi unitatea teritorială autonomă Găgăuzia; în raioane funcţia respectivă fiind exercitată de şeful secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei), numiţi în şi eliberaţi din funcţie de către autorităţile respective ale administraţiei publice locale.
    26. În executarea atribuţiilor ce îi revin, directorul executiv emite ordine şi este responsabil de activitatea fondului, inclusiv  de patrimoniul acestuia.
    27. De competenţa directorului executiv ţine:
    dirijarea activităţii fondului pentru asigurarea executării stricte a legislaţiei în vigoare şi a deciziilor Consiliului de administraţie;
    administrarea mijloacelor financiare acumulate, conform actelor legislative şi normative în vigoare;
    numirea în şi eliberarea din funcţie a personalului fondului, aplicarea măsurilor de stimulare şi a sancţiunilor disciplinare;
    organizarea examinării cererilor de solicitare a ajutorului material;
    reprezentarea fondului în organele administraţiei publice centrale şi locale;
    exercitarea altor atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul Regulament.
VII. Comisiile de revizie
    28. Comisiile de revizie ale Fondului republican şi ale fondurilor locale sînt organele de control al activităţii financiare a acestor fonduri.
    29. Comisiile de revizie se instituie pe baze obşteşti de către consiliile de administraţie ale Fondului republican şi ale fondurilor locale respective.
    30. Comisiile de revizie  verifică  anual  corectitudinea utilizării mijloacelor financiare şi bunurilor materiale ale Fondului republican şi fondurilor locale, în conformitate cu actele normative de domeniu, cu examinarea ulterioară a rezultatelor în şedinţele consiliilor de administraţie ale acestora.

Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului nr. 1083
din 26 octombrie 2000
Componenţa nominală
a Consiliului de administraţie al Fondului
 republican de susţinere socială a populaţiei
    Mîndru Victor          - viceministru al sănătăţii şi protecţiei
                                       sociale, preşedintele Consiliului
    Gribincea Tatiana      - şef al Direcţiei generale protecţie
                                       socială, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei
                                       Sociale,vicepreşedintele Consiliului
Membrii Consiliului:
    Bagrin Anatolie         - director executiv al Fondului republican
                                       de susţinere socială a populaţiei
    Camila Nicolae         - vicedirector al Fondului republican de
                                       susţinere socială a populaţiei
    Creminscaia Maria    - şef al Departamentului  finanţe,
                                       asigurări sociale şi patrimoniu,
                                       Confederaţia Sindicatelor Libere din
                                       Republica Moldova "Solidaritate"
    Frunză Nicolae         - şef al Serviciului comunicare în
                                       domeniul sănătăţii şi protecţiei
                                       sociale, Ministerul
                                       Sănătăţii şi Protecţiei Sociale
    Mariţ Vladimir           - şef al Direcţiei asistenţă socială,
                                       Ministerul  Sănătăţii şi Protecţiei Sociale
    Mărginean Mihai       - preşedinte al Societăţii Invalizilor din
                                       Republica Moldova
    Munteanu Damian     - prim-vicepreşedinte al Consiliului
                                      Organizaţiei Veteranilor din Republica
                                       Moldova
    Soltan Angela            - şef adjunct al Direcţiei finanţele în
                                       ocrotirea sănătăţii şi asistenţa socială,
                                       Ministerul Finanţelor
    Stucalov Larisa         - şef al Direcţiei dezvoltarea resurselor
                                       umane, Ministerul Economiei şi
                                       Comerţului
    Surdu Alina               - şef al secţiei economie şi finanţe în
                                       domeniul protecţiei sociale, Ministerul
                                       Sănătăţii şi Protecţiei Sociale
    Ţapu Vasile               - consultant al Direcţiei tehnologii
                                       medicale şi asigurări în medicină,
                                       Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale
    Zolotuhin Vladimir     - preşedinte al Fondului Copiilor din
                                       Republica Moldova".