LC1406/1997
ID intern unic:  311176
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1406
din  17.12.1997
privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
Publicat : 30.12.1997 în Monitorul Oficial Nr. 092     Promulgat : 30.12.1997     Data intrarii in vigoare : 30.12.1997
Parlamentul adoptă prezenta lege.
Art.I. - Legea  bugetului  de stat pe anul 1997 nr.1127-XIII din  21 martie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997,  nr.25-27, art.252;  nr.33-34, art.299;  nr.49-50,  art.432;  nr.51-52,  art.453; nr.54-55,  art.500; nr.56, art.509; nr.77-78, art.643) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1:
la alineatul  (1), cifrele "1916,5", "2246,5" şi "330" se substituie respectiv cu cifrele "1875", "2475" şi "600";
după alineatul   (4),  se  introduce  un  nou  alineat,  (5),  avînd următorul cuprins:
"(5) Contractele privind executarea de lucrări, prestări de servicii şi  achiziţionarea de bunuri materiale se încheie de către  instituţiile bugetare  pentru  anul  bugetar, se vizează şi se înregistrează  în  mod obligatoriu  de trezoreriile teritoriale sau de organele financiare care gestionează executarea bugetului. Contractele nevizate şi neînregistrate în modul stabilit se consideră nevalabile.";
alineatul (5) devine alineatul (6).
2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    "Art.2. - (1)  Pentru  finanţarea deficitului bugetului de  stat  pe anul 1997, se vor utiliza veniturile provenite din vînzarea hîrtiilor de valoare  de  stat  în sumă de 195 milioane lei, creditele  de  la  Banca Naţională  a  Moldovei  în  sumă de 50 milioane lei  şi  mijloacele  din împrumuturi externe în sumă de 355 milioane lei.
    (2) Pentru acoperirea  decalajului temporar de casă al bugetului de stat  generat de încasarea neuniformă a veniturilor  la  buget,  Banca Naţională  a  Moldovei va acorda Guvernului credite cu scadenţă în  anul 1997,  luînd în considerare limitele trimestriale stabilite în  politica monetară a Băncii Naţionale."
3. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) În anul 1997, soldul  total  al  garanţiilor de stat la împrumuturile interne se va majora cu cel mult 65 milioane lei, iar suma noilor garanţii la împrumuturile externe nu va depăşi 35 milioane dolari S.U.A."
4. La articolul  11, în alineatul (1) se introduce litera e),  avînd următorul cuprins:
    "e) cu suma veniturilor  provenite  din  operaţiunile cu  hîrtii  de valoare de stat."
5. Articolul 15:
    la litera a)  din  alineatul  (3) se introduce în final  textul  "şi tutunului nefermentat;";
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) Plătitori  de  accize  pentru producţia fabricată  din  materia primă  a clientului (persoane juridice şi fizice subiecţi ai activităţii de  întreprinzător care au sau nu relaţii fiscale cu sistemul bugetar al republicii,   precum  şi  persoane  fizice  care  nu  sînt  subiecţi  ai activităţii  de  întreprinzător)  sînt întreprinderile de  prelucrare  a materiei prime.";
    alineatul (6) se abrogă.
6. La articolul  16,  textul "secţii de îmbuteliere a producţiei  de alcool"  se substituie cu textul "secţii de fabricare şi/sau îmbuteliere a producţiei alcoolice".
7. Articolul 23:
   la alineatul (1), după cuvîntul "accizele" se introduce textul  ", taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate";
    din alineatul   (4)  se  exclude  textul  "Asociaţia  de   Producţie "Moldenergo".
8. La articolul  25,  litera d) din alineatul (4) va avea  următorul cuprins:
    "d) din vînzarea  terenurilor se varsă în proporţie de 30 la sută la bugetul  de  stat,  de 50 la sută la bugetul local şi de 20 la  sută  pe contul special al Guvernului;".
9. La articolul  26, în finalul alineatului (1) se introduce textul: "Ministerul  Finanţelor este în drept, în lipsă de mijloace disponibile, să  efectueze  compensări  între  Societatea pe  Acţiuni  "Termocom"  şi Asociaţia  Republicană  de  Producţie "Termocomenergo" prin  livrări  de materiale,  utilaje  şi mijloace băneşti necesare activităţii de bază  a Asociaţiei  Republicane de Producţie "Termocomenergo", în temeiul  unor documente care să justifice astfel de acţiuni."
10. La articolul  27, în alineatul (2) se introduce litera d), avînd următorul cuprins:
    "d) Agenţiei Naţionale pentru Reglementarea în Energetică mijloacele provenite  din  eliberarea  de licenţe şi din încasarea de taxe anuale plătite de titularii de licenţe pentru activităţi în energetică, spre a fi utilizate la întreţinerea sa."
11. Articolul 29:
    alineatul (1):
    punctul 1):
    - la litera a),  ultima liniuţă, textul de pînă la punct se modifică după cum urmează:
    "- al producţiei  agricole  din  fitotehnie şi  zootehnie  în  formă naturală şi masă vie de către producătorii acesteia.";
    - litera g) va avea următorul cuprins:
    "g) veniturile  provenite din vinderea gazului natural şi a  gazului lichefiat  către  toţi consumatorii. Taxa pe valoarea adăugată  aferentă cheltuielilor  efectuate  pentru vînzarea acestei producţii se trece  la preţul ei de cost;";
    la punctul 5) se introduce litera f), avînd următorul cuprins:
    "f) apa captată  în  anul  1997 de hidrocentrala  "Costeşti"  pentru producerea de energie electrică;";
    la punctul 9)   se  introduce  în  final  textul  ",  precum  şi  la efectuarea   operaţiunilor  cu  hîrtii  de  valoare  de  stat  pe  piaţa secundară;";
    în finalul alineatului se introduc punctele 12), 13), 14), 15), 16), 17) şi 18), avînd următorul cuprins:
"12) de taxa  pe  valoarea  adăugată,  de taxele  vamale,  de  plata aferentă  procedurilor  vamale  la  importul  de  utilaj  şi  echipament destinat  pregătirii  lotului  naţional pentru participare  la  Jocurile Olimpice  de  la  Sydney - Comitetul Naţional Olimpic; de impozitul  pe venitul  persoanelor fizice  - sportivii şi antrenorii, din ajutorul financiar acordat de Comitetul Internaţional Olimpic;
13) de taxa pe  valoarea  adăugată şi de taxele vamale -  vehiculele pentru transportul în comun al pasagerilor (troleibuzele şi autobuzele), piesele de schimb la ele, importate în 1997-1998 în  baza  acordurilor încheiate  cu garanţia statului sau a băncilor comerciale confirmată  de Guvern, precum şi autoturismele procurate în semestrul II al anului 1997 de instituţiile finanţate de la bugetul de stat;
14) de taxa pe valoarea adăugată şi de plata aferentă procedurilor vamale - S.A."Agroprod" (Bălţi) şi S.A."Livada" (Chişinău) la importul din  Polonia respectiv a 500 şi 5000 tone de cartofi pentru  asigurarea instituţiilor bugetare;
15) de vărsarea la buget a impozitului pe beneficiu (venit), a taxei pe valoarea adăugată  şi a plăţii pentru  extragerea  materialelor  de construcţie inerte, începînd cu trimestrul IV al anului 1997 - S.A."Mina din  Chişinău",  cu  condiţia  utilizării  mijloacelor  respective   la acţiunile de prevenire a inundării excavaţiilor miniere;
16) de plata  la  buget  a  impozitului  pe  beneficiu  conform rezultatelor  activităţii din trimestrul IV al anului 1997 -  Combinatul de  Produse Cerealiere din Chişinău, cu condiţia utilizării  mijloacelor respective la reconstrucţie;
17) de toate  tipurile  de impozite  şi taxe, precum  şi  de  plata cotelor  de  asigurare  socială  de  stat  obligatorie  -  lucrările de elaborare a proiectelor Codului civil, Codului de procedură  civilă, Codului penal, Codului de procedură penală,  Codului  contravenţional, Codului  de  executare, Codului electoral, Codului muncii, Codului  cu privire la locuinţe, Codului familiei, inclusiv cheltuielile salariale;
18) de toate  tipurile  de impozite şi taxe calculate şi  neachitate potrivit  situaţiei de la 1 octombrie 1997 - întreprinderile  Asociaţiei de   Stat  pentru  Silvicultură  "Moldsilva",  cu  condiţia  utilizării mijloacelor  respective  la  regenerarea,  paza  şi  protecţia  fondului forestier.";
    după alineatul   (2),  se  introduce  un  nou  alineat,  (3),  avînd următorul cuprins:
    "(3) Cărbunele  importat  în  republică se impune cu cota  taxei  pe valoarea adăugată de 10 la sută."
12. Articolul 30 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) În anul 1997, se acceptă spre restituire sumele plătite ca taxă pe  valoarea  adăugată la mărfurile şi serviciile  destinate  folosinţei oficiale  a misiunilor diplomatice străine şi instituţiilor similare lor din  Republica Moldova, precum şi folosinţei individuale a  personalului diplomatic  şi  administrativ-tehnic al acestor misiuni şi  a  membrilor familiilor  lor  care  locuiesc împreună, în cazul în care  costul  unei astfel de cumpărături  depăşeşte  40  dolari  S.U.A.  Restituirea  se efectuează   conform  documentelor  a  căror  vechime de eliberare  nu depăşeşte un an."
13. Articolul 31:
la alineatul  (3) se introduce în final textul:"Evaluarea obiectelor nominalizate  se  efectuează  de către  birourile   teritoriale de inventariere  tehnică  la cererea autorităţilor administraţiei publice centrale şi  locale,  la a căror balanţă sînt trecute  aceste  obiecte. Cheltuielile  aferente evaluării vor fi efectuate din contul alocaţiilor bugetare  prevăzute  la  bugetul  Agenţiei  Naţionale  pentru  Geodezie, Cartografie şi Cadastru în vederea evaluării de bunuri imobile.";
    alineatul (5):
    - literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
    "a) va acorda Companiei de Leasing "Tehagroleasing" credit tehnic în sumă  de  23 milioane lei cu rata anuală a dobînzii de 5 la sută  pe un termen de 5 ani de la data alocării pentru procurarea de  tehnică  şi utilaj  necesare  organizării unor detaşamente specializate de  prestări servicii  în  agricultură. Cuantumul creditului acordat va fi  egal  cu costul   tehnicii şi al utilajului livrat Companiei  de  Leasing "Tehagroleasing"  de  către întreprinderile industriale producătoare  de tehnică  agricolă şi de alţi agenţi economici. Agenţilor economici  care furnizează  tehnică  şi  utilaj Companiei  de Leasing  "Tehagroleasing" plăţile  la  bugetul  de stat li se trec în cont astfel: 30 la  sută  în contul obligaţiunilor de plată expirate şi 70 la sută în contul plăţilor curente.  Compania de Leasing "Tehagroleasing" depune în calitate de gaj tehnica  şi  utilajul  primite din contul creditului tehnic  acordat  de stat,  precum  şi tehnica transmisă de întreprinderile  producătoare  în fondul  statutar  al  companiei  în valoare de 20  la  sută  din  costul tehnicii  livrate  pînă  la 1 august 1997 şi de 10 la  sută  din  costul tehnicii livrate după 1 august 1997;
b) va acorda  complexelor de creştere a porcilor şi întreprinderilor avicole  credit  tehnic, cu scadenţă la 1 aprilie 1999, egal  cu  costul furajelor   achiziţionate,  la preţuri contractuale  coordonate  cu Ministerul Agriculturii  şi  Alimentaţiei,  de  la  agenţii  economici producători  de  furaje în mărimea datoriei acestora faţă de bugetul  de stat,  precum  şi  cu  costul îngrăşămintelor minerale  (5,6  mii  tone) sechestrate   de  la  Asociaţia  "Fertilitatea"  în  contul  rambursării 0creditelor primite anterior de la stat;";
    - se introduc  în  final  literele d), e), f), g), h) şi  i),  avînd următorul cuprins:
    "d) va autoriza   Ministerul   Finanţelor  să  efectueze   stingerea datoriilor  de  plată  restante  şi  curente  la  bugetul  de  stat  ale S.A."Alimentarmaş"  în  sumă de 1640 mii lei cît valorează  utilajul  de prelucrare  a  producţiei  agricole livrat  Societăţii pe Acţiuni "Basarabia",  raionul Anenii Noi, Asociaţiei Gospodăriilor Ţărăneşti "Chircani",  raionul  Cahul, şi colhozului "Copanca", raionul  Slobozia, prin  intermediul Companiei de Leasing "Tehagroleasing". Stingerea se va efectua de la 1 noiembrie 1998;
e) va acorda  gospodăriilor  agricole un credit tehnic (produse petroliere) în sumă de 23 milioane lei fără dobîndă, care urmează să fie rambursat pînă la 25 decembrie 1997 prin livrare de grîu  alimentar, porumb,  floarea-soarelui şi zahăr pentru necesităţile statului,  precum şi  prin livrare de produse agricole către instituţiile finanţate de la bugetul de stat, conform comenzilor Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Securităţii  Naţionale,  Ministerului Justiţiei,   Ministerului  Învăţămîntului,  Tineretului  şi   Sportului, Ministerului  Sănătăţii  şi Ministerului Muncii, Protecţiei  Sociale  şi Familiei.  Creditul va fi acordat prin intermediul Societăţii pe Acţiuni "Tirex-Petrol"  în  contul stingerii plăţilor ei restante şi curente  la bugetul de stat (a accizelor şi taxei pe valoarea adăugată);
f) va acorda  gospodăriilor agricole un credit tehnic în sumă de  10 milioane  lei,  care urmează să fie rambursat pînă la 25 decembrie  1997 prin livrare de grîu alimentar, porumb, floarea-soarelui şi zahăr pentru necesităţile  statului, ca aceste gospodării să procure de la Concernul de Stat "Arca-Moldova" şi de la întreprinderile lui teritoriale care au relaţii  fiscale  şi de credit cu bugetul de stat piesele de  schimb  şi materialele necesare reparării tehnicii agricole. Creditul va fi acordat în  contul  angajamentelor de  plată restante la bugetul  de  stat  ale concernului şi ale întreprinderilor lui;
g) va acorda  gospodăriilor  agricole  credit tehnic în sumă  de  30 milioane lei pentru procurarea de carburanţi de la Societatea pe Acţiuni "Tirex-Petrol" (în valoare  de  20 milioane lei)  şi  de  la  Compania "Agropetrol" (în valoare de 10 milioane lei) în contul plăţilor restante şi curente la bugetul de stat  ale acestor  furnizori  de  produse petroliere  (credite, accize şi taxă pe valoarea adăugată), care urmează să  fie  rambursat prin livrări de produse agricole pentru  necesităţile statului;
h) va autoriza  Ministerul Finanţelor să transmită  întreprinderilor de  achiziţionare  şi prelucrare a cerealelor cu titlu de credit  tehnic grîul  alimentar  achiziţionat în perioada iulie-septembrie 1997 de la producătorii  agricoli  la  preţul de 700 lei tona în  contul  achitării datoriilor  acestora  faţă  de  bugetul de stat,  precum  şi  în  contul stingerii   costului  produselor  petroliere,  pieselor  de  schimb   şi materialelor  necesare  pentru  reparaţia tehnicii de recoltat  pe  care le-au  primit  în  martie-iunie 1997 cu titlu de credit  tehnic.  Pentru menţinerea  unor  preţuri  stabile la pîine şi la celelalte  produse de panificaţie, Ministerul Finanţelor va reporta ca venituri  ratate  la buget  diferenţa  în preţuri generată de comercializarea la preţuri  mai reduse  decît cele stabilite, dar nu mai mici de 520 lei pentru o tonă a grîului alimentar,  achiziţionat  şi  sechestrat  de  la  gospodăriile agricole în contul stingerii restanţelor şi  datoriilor fiscale  şi creditare, inclusiv pentru produsele petroliere şi piesele de schimb primite de aceste gospodării  în  martie-iunie  1997. Rambursarea creditului se va efectua lunar, de la 1 noiembrie pînă la 31  decembrie 1997,  în  rate  egale  către data de 10 a lunii ce urmează după luna gestionară.  Creditul  se  acordă  fără dobîndă, dar  cu  perceperea  de penalităţi pentru nerambursare la scadenţă;
i) va acorda, din contul veniturilor generale ale bugetului de stat, Companiei de Leasing "Tehagroleasing" un credit în sumă de 13  milioane lei  pe un termen de 5 ani cu rata anuală a dobînzii de 5 la sută pentru a  procura  tractoare  şi altă tehnică agricolă de  la  S.A."Tracom"  în valoare  de 10 milioane lei şi de la S.A."Moldagrotehnica" în valoare de 3 milioane lei.";
după alineatul (5) se introduce un nou alineat, (6), avînd următorul cuprins:
"(6) Se extinde  modalitatea  de stingere a  obligaţiunilor  fiscale istorice, iar în cazul insuficienţei lor, şi a plăţilor curente din anul 1997, precum şi a creditelor primite de la Ministerul Finanţelor, asupra agenţilor  economici  care, prin cotă-parte sau integral, au  imobilizat resurse  materiale  şi financiare la construcţia de obiecte  transferate ulterior, conform deciziilor autorităţilor  administraţiei publice centrale şi locale, spre folosinţă la balanţa instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile."
14. Articolul 34:
la alineatul (2) se introduce în final textul: "Aceste întreprinderi şi organizaţii nu vor calcula penalităţi instituţiilor bugetare care nu au plătit în termen lucrările efectuate şi serviciile prestate.";
    după alineatul (2) se introduce un nou alineat, (3), avînd următorul cuprins:
    "(3) Penalităţile calculate instituţiilor bugetare pentru neachitare în  termen a consumului de resurse energetice şi a serviciilor  comunale se anulează potrivit situaţiei de la 1 ianuarie 1998.";
    alineatele (3),  (4) şi (5) vor deveni respectiv alineatele (4), (5) şi (6).
15. La articolul  37 alineatul (5), textul "transport, păstrare sau" se exclude.
16. La articolul  39  se  introduc  alineatele  (3)  şi  (4),  avînd următorul cuprins:
    "(3) Începînd cu 1 iulie 1997, 5 la sută din încasările accizelor la materialele  vinicole, la vinurile din struguri, la divinuri (coniacuri) şi  la  vinurile  din struguri saturate cu dioxid de carbon,  precum  şi mijloacele  provenite  din  majorarea taxei de  eliberare a  licenţelor pentru producerea, păstrarea şi comercializarea producţiei alcoolice, se vor  utiliza la acoperirea cheltuielilor suportate de agenţii economici prin  efectuarea lucrărilor de restabilire a plantaţiilor viticole şi de pepinierit  afectate de îngheţurile iernii 1996/97 şi prin procurarea de material  viticol de înmulţire şi săditor folosit în anii 1996 şi  1997.
Utilizarea mijloacelor va fi reflectată în darea de seamă privind executarea de casă a bugetului de stat la cheltuieli.
    (4) Prevederile alin.(3) vor fi în vigoare şi în anul 1998."
17. Articolul 43 alineatul (4):
    textul "la bugetul asigurărilor sociale de stat  (inclusiv penalităţile)" se substituie cu textul "datoriilor la creditele acordate de   Ministerul  Finanţelor,  la  resursele  energetice, la  resursele materiale primite de la Concernul de Stat "Moldresurse" şi prin anularea datoriilor la bugetul asigurărilor sociale de stat (inclusiv penalităţile) înregistrate la aceeaşi dată";
    în final se introduce  textul:  "Cu suma compensărilor efectuate  în contul  datoriilor  pentru resursele energetice se vor stinge  datoriile furnizorilor de resurse energetice la plăţile la bugetul de stat şi la creditele acordate de Ministerul Finanţelor sau acordate cu garanţie de stat. Volumul investiţiilor capitale primite spre compensare în  contul datoriilor  agenţilor  economici  la  plăţile la  bugetul  asigurărilor sociale de stat  (inclusiv penalităţile) se  reflectă  în  relaţiile agenţilor economici cu Fondul Social. Acesta din urmă anulează datoriile agenţilor economici   în  suma  volumelor  de  investiţii  capitale valorificate, confirmate de Ministerul Finanţelor."
18. Articolul 56:
    cifrele "280,4" se substituie cu cifrele "385,4";
    în final se introduce  textul: "Din contul transferurilor  generale, autorităţile administraţiei publice locale vor acoperi veniturile ratate de organizaţiile de transport auto prin acordarea de înlesniri pe rutele interurbane şi   internaţionale  şi  parţial  cheltuielile   aferente procurării de cărbune şi lemn de foc."
19. La articolul  59, după litera e) se introduc literele f) şi  g), avînd următorul cuprins:
    "f) va prelungi  autorităţilor  administraţiei  publice  locale termenele  de  rambursare a împrumuturilor de la bugetul de stat şi  din fondurile  extrabugetare în anii 1994-1997, rambursarea efectuîndu-se în mod  eşalonat  de  la 1 octombrie 1997 şi pînă la 1  ianuarie  1999  (cu excepţia împrumuturilor a căror scadenţă expiră în anul 2001);
    g) va acorda  de la  bugetul de stat  autorităţilor  administraţiei publice  locale împrumuturi fără dobîndă cu scadenţa în anul 2001 pentru onorarea  obligaţiunilor  pe care instituţiile finanţate de la  bugetele locale le au faţă de întreprinderile complexului termoenergetic."
20. Articolul 60 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) În contul  transferurilor  la bugetul asigurărilor  sociale  de stat prevăzute la bugetul de stat pe anul 1997 pentru stingerea datoriei la plata pensiilor, se consideră stinsă datoria bugetelor locale faţă de bugetul  asigurărilor  sociale de stat, conform anexei nr.2 la  prezenta lege:
    a) la plata indemnizaţiilor  nominative către populaţie, cu excepţia indemnizaţiilor pentru gazele utilizate la încălzire şi gazul lichefiat, potrivit  situaţiei de la 1 ianuarie 1997 în sumă de 50,8 milioane  lei, cheltuielile  bugetelor  locale  efectuate în anul 1997  în  acest  scop reflectîndu-se   ca  acoperire  a  datoriei  bugetelor  locale  aferente creditelor acordate de Ministerul Finanţelor în anii 1994-1996;
    b) la defalcările la  bugetul asigurărilor  sociale  de stat proporţional,  în  măsura transferurilor efectuate, dar nu mai  mult  de sumele indicate la rubrica 3 a anexei nominalizate."
21. La articolul  62  se  introduce în final  alineatul  (6),  avînd următorul cuprins:
    "(6) Achitarea  datoriilor expirate aferente creditelor acordate  de Ministerul  Finanţelor  se va efectua  în   următoarea   succesiune: penalitatea, dobînda şi suma principală a creditului."
22. Se introduce articolul 66, avînd următorul cuprins:
    "Art.66. - Ministerul  Finanţelor se autorizează să redistribuie între articolele de cheltuieli mijloacele prevăzute la anexele nr.2  şi nr.3  în limitele unei ramuri (funcţii) şi ale unui ordonator  principal de  credite,  în  baza cererii întemeiate a ordonatorului  principal  de credite."
23. Articolele 66-71 vor deveni articolele 67-72.
24. Anexa nr.8:
    la poziţia 6  rubrica  3,  cifrele "4,00" se substituie  cu  cifrele "10,00";
    la poziţia 7  rubrica  3,  cifrele "5,30" se substituie  cu  cifrele "12,00";
    la poziţia 10  se introduce în final textul ", vin-materie primă  de fructe,  vin-materie primă de struguri şi fructe cu proporţie a  vinului de struguri de pînă la 50%, vin din struguri şi mere";
    la poziţia 13  rubrica 3, cifrele "1000,00" se substituie cu cifrele "2000,00";
    nota:
    punctul 1:
  la alineatul întîi, textul "şi a vinurilor în vrac" se substituie cu textul "a vinurilor în vrac şi a tutunului nefermentat";
    la alineatul  doi,  textul "şi vinul în vrac (poziţiile 6 şi 7)"  se substituie  cu  textul  "vinul  în vrac (poziţiile 6 şi  7)  şi  tutunul nefermentat (poziţia 13)";
    punctul 2 se exclude;
    punctul 3 va deveni punctul 2.
    25. La anexa nr.9, poziţia 8 se modifică după cum urmează:
    "8. Ţigări de calitate superioară pachet 0,40".
    26. Anexa nr.10:
    după poziţia 20 se introduce textul:
    "din ele:
    200910 Suc de portocale concentrat*                   0
    200920 Suc de grapefruit concentrat*                  0
    200930 Sucuri de alte fructe citrice concentrate*     0
    200940 Sucuri de ananas concentrate*                  0
    20029030 Tomate preparate sau conservate,
    cu un conţinut de materie uscată egal sau
    mai mare de 12%, dar care să nu
    depăşească 30% din greutate**                           0
    20029090 Tomate preparate sau conservate,
    cu un conţinut de materie uscată
    care să depăşească 30% din greutate**                 0
    20095090 Sucuri de tomate**                             0";
    în subsolul paginii   care  conţine  poziţiile  200910-20095090   se introduc trimiterile:
    "_______________
    * Importate ca materie primă pentru întreprinderile de prelucrare.
    ** Importate  ca materie primă în ambalaje speciale cu o greutate de cel puţin 100 kg.";
    la poziţia 220710 rubrica 3, textul "10,0 ecu/dal"
    se substituie cu cifra                                             "0";
    după poziţia 2204 se introduce următorul text:
    "din ele:
    220430 Must din struguri (vin brut în vrac)                  0";
    după poziţia 23 se introduce următorul text:
    "din ele:
    2301 Făină de peşte                                            0";
    la poziţia 2402 rubrica 3, textul "30 ecu/1000 buc" se substituie cu
textul "4 ecu/1000 buc";
    după poziţia 4819 se introduce următorul text:
    "etichete din hîrtie metalizată                               "0";
    la poziţia 56 rubrica 3, cifrele "20" se
    substituie cu cifra                                           "0";
    la poziţia 85 rubrica 3, cifrele "10"
    se substituie cu cifra                                        "0".
    27. Anexa nr.12:
    punctul 4 se exclude;
    punctul 5 va deveni punctul 4.
    28. La anexa nr.13, punctul 2 se completează cu un alineat nou:
    "Cota impozitului  pe bunurile imobiliare locuibile ale  persoanelor fizice din localităţile rurale se stabileşte în mărime de 50 la sută din cota de bază."
    29. Anexa nr.20 se substituie cu anexa nr.3 la prezenta lege.
Art.II. - Se  stabileşte  că persoanele fizice nu sînt obligate,  în decursul  a  5  ani, să prezinte organelor Serviciului  fiscal  de  stat declaraţii despre venituri pentru privatizarea patrimoniului de stat (inclusiv a pămîntului) contra  mijloace băneşti,  precum  şi  pentru eliberarea certificatelor de proprietate.
    
Art.III.- Mijloacele financiare în valoare de 3,075 milioane dolari S.U.A., transmise Societăţii pe Acţiuni "Tirex-Petrol" conform Hotărîrii Parlamentului   nr.1212-XIII  din 19 iunie  1997 pentru  ratificarea Acordului   dintre   Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie  şi Dezvoltare privind garanţia de stat pentru  realizarea proiectului terminalului petrolier Giurgiuleşti, se transformă în credit cu scadenţă la 1 iulie 1998 şi cu rată anuală a dobînzii de 6,5 la sută.
    
Art.IV. - Guvernul  va  acorda Asociaţiei Republicane  de  Producere "Termocomenergo"  garanţie de stat pentru contractare de credite bancare interne  de 25 milioane lei în scopul asigurării activităţii acesteia în iarna  1997/98. Se permite acestei asociaţii să efectueze, în decursul a 3 luni de la data alocării creditului, plata eşalonată în fondul de risc al Ministerului Finanţelor, inclusiv prin compensări.
    
Art.V. - În cazul  acoperirii cu mijloace de la bugetul de stat a obligaţiunilor de plată garantate de stat şi neonorate  ale  agenţilor economici, mijloacele materiale pentru a căror procurare s-a acordat garanţie de stat trec în proprietatea statului.
    
Art.VI. - (1)  Se aprobă rectificările la sinteza bugetului de  stat pe  anul  1997  la venituri şi cheltuieli, prevăzute în  anexa  nr.1  la prezenta lege.
    (2) Ministerul   Finanţelor,  în  comun  cu  autorităţile  publice interesate,  va repartiza alocaţiile prevăzute în anexa nr.1 la prezenta lege sub aspectul articolelor de cheltuieli.
    
Art.VII. - Ministerul  Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, de comun  acord cu Ministerul Finanţelor, va efectua finanţarea obiectelor prevăzute  în  programul  lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor  publice  pentru  anul 1997 din contul  mijloacelor  fondului rutier  în  corespundere cu  volumul lucrărilor  executate,  în  limita mijloacelor financiare prevăzute în program.
    
Art.VIII. - Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului  se autorizează  să procure şi să distribuie articole de cancelarie, manuale şi inventar pentru organizarea procesului de instruire  în  şcolile, gimnaziile şi liceele din întreaga republică în sumă de 2 milioane lei.
    
Art.IX. - Alocaţiile  destinate  elaborării proiectelor  de  coduri, enumerate  la  articolul 29 punctul 17) din Legea bugetului de  stat  pe anul  1997,  care  nu au fost utilizate pînă la 1  ianuarie  1998  rămîn accesibile spre utilizare în anul 1998.
    
Art.X. - Ministerul Finanţelor:
a) va acoperi  cu mijloace de la bugetul de stat cheltuielile legate de  crearea rezervelor de grîu pentru asigurarea populaţiei cu pîine  şi cu  alte produse de panificaţie pe anii 1997-1998 (transport, ajustare a calităţii  grîului  achiziţionat la normele de bază), reflectînd  aceste alocaţii  în  darea de seamă privind executarea de casă a  bugetului  de stat pe anul 1997 la cheltuieli;
b) va efectua  finanţarea investiţiilor capitale pe obiecte  conform Hotărîrii  Parlamentului  nr.1200-XIII  din 29 mai 1997  cu  privire  la repartizarea  volumului  investiţiilor capitale prevăzute în bugetul  de stat  pe  anul  1997 potrivit volumului de lucrări efectuate  în  limita stabilită  în  total pe minister, departament, primărie a  municipiului, comitet  executiv  raional  beneficiar în construcţii capitale,  iar  în cazul insuficienţei mijloacelor stabilite de numita hotărîre - în limita volumului total al investiţiilor capitale;
c) va finanţa,  inclusiv  prin  compensări, din  contul  alocaţiilor generale  prevăzute  la  bugetul  de stat  pentru  investiţii  capitale, obiectele şi lucrările din anexa nr.4 la prezenta lege;
d) va efectua în anul  1998, din contul veniturilor  generale  ale bugetului  de stat şi în limitele alocaţiilor aprobate pentru investiţii capitale   în  bugetul  de  stat  pe  anul  1997,  achitarea  datoriilor creditoare  existente  la  1  ianuarie 1998 în  construcţia  de  obiecte aprobate de Parlament în anul 1997;
e) va crea un fond de susţinere a acţiunilor economice de pînă la 50 milioane lei din contul veniturilor la bugetul de stat şi al rambursării creditelor   tehnice  acordate  de Ministerul  Finanţelor.  Mijloacele fondului  vor  fi  utilizate la creditarea, pe un termen de pînă  la  12 luni,  a unor agenţi economici din sectoarele privat şi de stat, în baza unor  contracte  bilaterale  încheiate în modul stabilit  cu  Ministerul Finanţelor,  care  urmează  să  fie  rambursate  în  bani  sau  mărfuri (producţie) destinate instituţiilor  bugetare. Modul  de  utilizare  a acestor mijloace va fi reflectat în darea de seamă privind executarea de casă a bugetului de stat;
f) va efectua, din contul transferurilor şi prin compensări între bugetul de stat şi bugetele locale, achitarea centralizată a datoriilor primăriilor  municipiilor  Chişinău  şi  Bălţi faţă  de  combinatele  de produse   cerealiere  din  Chişinău  şi  Bălţi  în  vederea   acoperirii diferenţei  de  preţuri  la  grîul  folosit  pentru  producerea  făinii, diferenţă generată de menţinerea preţului constant la făina pentru pîine şi alte produse de panificaţie în anul 1996;
g) va efectua  compensarea, în limita a 1 milion lei, a  pierderilor Companiei  de  Stat "Air-Moldova" cauzate de acordarea înlesnirilor în transportul aerian categoriilor de persoane cu acest drept  prin stingerea datoriilor companiei faţă de bugetul de stat sau a datoriilor ei  creditoare  faţă  de  alţi agenţi  economici  în  contul  stingerii datoriilor  acestora faţă de bugetul de stat, suma respectivă urmînd să fie reflectată în darea de seamă privind executarea de casă a bugetului de stat pe anul 1997;
h) va comercializa,  în  anii  1997-1998,  la  preţuri  contractuale Concernului  "Moldova-Gaz"  S.A.,  în  contul  achitării  instituţiilor bugetare pentru  gaze,  energie electrică şi termică,  mărfuri  livrate (predate)  de gospodăriile agricole în contul achitării lor cu  bugetele de toate nivelurile;
i) va anula penalităţile  calculate  potrivit  situaţiei  de la 1 octombrie  1997  pentru nerambursarea la scadenţă de  către  Asociaţia Republicană  de Producţie  "Termocomenergo"  a creditelor  în  sumă  de 130508,61 dolari S.U.A. acordate de Comunitatea Economică Europeană;
j) va anula datoriile întreprinderilor complexului  termoenergetic pentru creditele şi dobînzile aferente lor conform situaţiei de  la  1 octombrie  1997, potrivit anexei nr.5 la prezenta lege, şi va  suspenda, de la 1 octombrie 1997, calcularea dobînzilor şi penalităţilor la aceste credite.
    
Art.XI. - Compania de  Stat "Moldenergo",  Concernul  "Moldova-Gaz" S.A., Asociaţia Republicană de Producere "Termocomenergo", Societatea pe Acţiuni  "Termocom" vor anula în termen de o lună penalităţile calculate potrivit  situaţiei  de la 1 octombrie 1998 pentru resursele  energetice consumate, dar neachitate în termen de către instituţiile bugetare.
    
Art.XII. - Compania de Stat "Moldenergo", Concernul  "Moldova-Gaz" S.A., Asociaţia Republicană de Producere "Termocomenergo"  vor  anula datoriile  instituţiilor bugetare pentru resursele energetice  consumate (ţinînd   cont  de  modul  în care  fiecare instituţie  îşi onorează obligaţiunile şi respectă limitele  alocaţiilor  bugetare  stabilite) potrivit  situaţiei  de  la  1 octombrie 1997  în  limitele  mijloacelor prevăzute  la  anexa  nr.5 la prezenta lege (cursul  stabilit  de  Banca Naţională  a  Moldovei  la  1  octombrie  1997).  Anularea  datoriilor creditoare  ale  instituţiilor  finanţate din bugetele locale  pentru resursele energetice se va efectua concomitent cu anularea proporţională a datoriilor  autorităţilor administraţiei publice locale faţă de Ministerul Finanţelor la împrumuturile contractate în anii  1995-1996 pentru  onorarea  obligaţiunilor  faţă  de  întreprinderile  complexului termoenergetic.
    
Art.XIII. - Anularea penalităţilor şi datoriilor conform articolului X literele  i) şi j) şi articolelor XI şi XII ale prezentei legi nu  se reflectă  în  darea de seamă privind executarea de casă a bugetului de stat  pe  anul 1997. Penalităţile şi datoriile existente la 1  octombrie 1997 şi achitate de instituţiile bugetare în perioada 1 octombrie 1997 - data  intrării în vigoare a prezentei legi vor fi  trecute în contul plăţilor curente pentru resursele energetice consumate în trimestrul IV al anului 1997.
    
Art.XIV. - Compania de Stat "Moldenergo", Concernul "Moldova-Gaz" S.A., Asociaţia Republicană de Producere "Termocomenergo", Societatea pe  Acţiuni  "Termocom"  vor  îngheţa  pînă la 1  ianuarie  1999  datoriile, existente   la 1  ianuarie  1998,  ale  instituţiilor bugetare  pentru resursele energetice livrate, aceste datorii urmînd să fie achitate pînă la sfîrşitul anului 2001 în mod eşalonat în părţi egale.
  
Art.XV. - Se  stabileşte că prevederile articolului 1 al Legii nr.1196-XIII  din 21 mai 1997 cu privire la completarea anexei nr.10 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 au efect pînă la 1 ianuarie 1998.
    
Art.XVI. - Prezenta  lege  intră în vigoare la data  publicării,  cu excepţia  articolelor IV, VI şi X litera g) care intră în vigoare de  la data  adoptării,  a  articolului  I  punctele 2,  4,  5,  6,  punctul  7 subalineatul  unu, punctul 9, punctul 11 subalineatul doi liniuţa a doua litera  g),  subalineatul  trei litera f), punctul 13  subalineatul  doi liniuţa  întîi literele a) şi b), liniuţa a doua literele e), f) şi  h), punctele  16, 17, 22 şi 27 şi a articolului X literele c), f) şi h) care se  pun în aplicare de la data intrării în vigoare a Legii bugetului  de stat pe anul 1997.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Dumitru MOŢPAN
    Chişinău, 17 decembrie 1997.
    Nr. 1406-XIII.
Anexa nr. 1
                                        la Legea privind rectificarea
                                        bugetului de stat pe anul 1997
Rectificări la sinteza bugetului de stat
pe anul 1997 la venituri şi cheltuieli
                                                       -mii lei-
-----------------------------------------------------------------------
                   Denumirea                       |Suma rectificărilor
-----------------------------------------------------------------------
                        1                          |            2
-----------------------------------------------------------------------
Venituri, total                                                  -41500,0
1. Venituri curente                                            -221500,0
1.1.Venituri fiscale                                            -153400,0
Impozitele pe venit                                              -91000,0
    Impozitul pe veniturile persoanelor
    juridice                                                       -91000,0
    Impozitul pe venitul întreprinderilor,
    asociaţiilor, organizaţiilor de stat                         -71000,0
    Impozitul pe venitul întreprinderilor
    cu proprietate mixtă (de stat şi privată)                  -20000,0
Impozitele interne pe mărfuri şi servicii                      -45000,0
    Accizele                                                     -45000,0
    Accizele la materialele vinicole                           -20000,0
    Accizele la votcă, lichioruri şi alte
    băuturi spirtoase                                            -25000,0
Impozitele asupra comerţului internaţional şi
operaţiunilor externe                                            -17400,0
    Plata pentru executarea procedurilor vamale                -17400,0
1.2.Încasări nefiscale                                           -68100,0
Veniturile din activitatea de întreprinzător şi            
din proprietate                                                  -68100,0
    Rambursarea împrumuturilor bugetare                        -68100,0
2. Veniturile din operaţiunile cu capital                      180000,0
Veniturile din vînzarea capitalului fix şi din
transferuri de capital                                           180000,0
    Veniturile din vînzarea capitalului fix                   180000,0
    Încasările de la vînzarea patrimoniului de stat            180000,0
Cheltuieli, total                                                228500,0
1. Serviciile de stat cu destinaţie generală                     8000,0
Autorităţile legislative                                           1160,0
    Parlamentul                                                    1160,0
Activitatea financiară, bugetar-fiscală şi de control       4900,0
    Curtea de Conturi                                              -600,0
    Ministerul Finanţelor                                          5500,0
Serviciile de planificare şi statistică                           700,0
    Departamentul Statisticii                                       700,0
Autorităţile şi serviciile cu destinaţie generală
neatribuite la alte grupuri                                        -650,0
    Cancelaria de Stat                                             -500,0
    Serviciul de Stat de Arhivă                                  -150,0
Organele administrative                                            1890,0
    Ministerul Economiei şi Reformelor                            500,0
    Ministerul Finanţelor                                           900,0
    Departamentul Statisticii                                       200,0
    Direcţia pentru politica de cadre de pe lîngă Guvern    290,0
2. Activitatea externă                                            -5550,0
Relaţiile culturale, ştiinţifice şi informatice            
internaţionale                                                     -150,0
    Ministerul Afacerilor Externe                                -150,0
Misiuni diplomatice                                               -6500,0
    Ministerul Afacerilor Externe                               -6500,0
Organele administrative                                            1100,0
    Ministerul Afacerilor Externe                                1100,0
3. Apărarea naţională                                              4500,0
Armata Naţională                                                   4500,0
    Ministerul Apărării                                            4500,0
4. Autorităţile judecătoreşti                                      8870,0
Curtea Constituţională                                             20,0
    Curtea Constituţională                                         20,0
Instanţele judecătoreşti                                           5000,0
    Curtea Supremă de Justiţie                                    100,0
    Ministerul Justiţiei                                           4900,0
Procuratura                                                        2000,0
    Procuratura Generală                                           2000,0
Notariatele                                                         300,0
    Ministerul Justiţiei                                            300,0
Autorităţile judecătoreşti neatribuite la alte grupuri           1000,0
    Ministerul Justiţiei                                           1000,0
Organele administrative                                           550,0
    Ministerul Justiţiei                                            550,0
5. Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională    14000,0
Organele afacerilor interne                                       11160,0
    Ministerul Afacerilor Interne                               11160,0
Penitenciarele                                                     5840,0
    Ministerul Justiţiei                                           5840,0
Organele securităţii naţionale                                  -5000,0
    Ministerul Securităţii Naţionale                            -5000,0
Protecţia civilă şi situaţiile excepţionale                     2000,0
    Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor          
    Excepţionale                                                   2000,0
6. Învăţămîntul                                                   56150,0
    Invăţămîntul preşcolar                                         2900,0
    Calea Ferată din Moldova                                     2900,0
    Invăţămîntul mediu                                            17870,0
    Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului         19407,0
    Calea Ferată din Moldova                                      663,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                    -2200,0
    Invăţămîntul superior                                         32795,0
    Ministerul Finanţelor                                           500,0
    Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei                     11000,0
    Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii                     400,0
    Ministerul Sănătăţii                                           1300,0
    Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului         16508,0
    Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor  600,0
    Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor
    şi Gospodăriei Comunale                                       900,0
    Calea Ferată din Moldova                                     1337,0
    Uniunea de Stat "Moldova-Service"                             250,0
Învăţămîntul postuniversitar                                      150,0
    Academia de Studii în Domeniul Administrării Publice
    de pe lîngă Guvern                                              150,0
    Cursurile şi instituţiile de perfecţionare a cadrelor    600,0
    Ministerul Finanţelor                                           100,0
    Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului    500,0
    Instituţiile şi activităţile în domeniul învăţămîntului
    neatribuite la alte grupuri                                    1385,0
    Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului    85,0
    Federaţia Generală a Sindicatelor                            1300,0
    Organele administrative                                       450,0
    Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului    450,0
7. Cercetările ştiinţifice                                        -4500,0
Cercetările ştiinţifice aplicate                                  -4500,0
    Ministerul Economiei şi Reformelor                           -200,0
    Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei                    -500,0
    Ministerul Sănătăţii                                           -500,0
    Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului    -300,0
    Direcţia de implementare a Primului proiect agricol   -3000,0
8. Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret            -100,0
Activitatea în domeniul culturii                                  200,0
    Centrul Naţional de Cinematografie                            200,0
Radioteleviziunea                                                  1500,0
    Compania de Stat "Teleradio-Moldova"                     1500,0
Presa periodică şi editurile                                      -2000,0
    Departamentul Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi  -2000,0
Sportul şi acţiunile pentru tineret                               130,0
    Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului    130,0
Organele administrative                                            70,0
    Ministerul Culturii                                              70,0
9. Ocrotirea sănătăţii                                            -8350,0
Instituţiile şi serviciile din domeniul ocrotirii sănătăţii
neatribuite la alte grupuri                                       -8500,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                    -8500,0
Organele administrative                                           150,0
    Ministerul Sănătăţii                                            150,0
10. Asigurarea şi susţinerea socială                             2600,0
Pensiile militarilor                                               4000,0
    Ministerul Justiţiei                                            100,0
    Ministerul Apărării                                             100,0
    Ministerul Afacerilor Interne                               3800,0
Instituţiile asigurării sociale                                     100,0
    Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei      100,0
Organele administrative                                           100,0
    Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei       100,0
Instituţiile şi serviciile din domeniul asigurării şi
susţinerii sociale neatribuite la alte grupuri                  -1600,0
    Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei      -1600,0
11. Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă
şi gospodăria apelor                                                 60,0
Agricultura                                                        6500,0
    Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei                      6500,0
Gospodăria apelor                                                 -7000,0
    Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei (Concernul
    Republican pentru Gospodăria Apelor "Apele Moldovei")     -7000,0
Organele administrative                                             560,0
    Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei                       560,0
12. Protecţia mediului înconjurător şi hidrometeorologia  50,0
Organele administrative                                            50,0
    Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător  50,0
13. Industria şi construcţiile                                    550,0
Industria extractivă                                                150,0
    Asociaţia de Stat de Producţie pentru Explorări        150,0
    Geologice "AGeoM"                                             150,0
    Activităţile şi serviciile din domeniul industriei şi
    construcţiilor neatribuite la alte grupuri                    150,0
    Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor
    şi Gospodăriei Comunale                                       150,0
Organele administrative                                           250,0
    Ministerul Industriei şi Comerţului                           250,0
14. Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile
şi informatica                                                      320,0
Transportul naval                                                    50,0
    Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor  50,0
Organele administrative                                           270,0
    Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii                      70,0
    Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor   200,0
15. Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe                                                300,0
Organele administrative                                           300,0
    Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor
    şi Gospodăriei Comunale                                       300,0
16. Complexul pentru combustibil şi energie                100,0
Organele administrative                                           100,0
    Departamentul Energetică, Resurse Energetice şi
    Combustibil                                                     100,0
17. Serviciul datoriei de stat                                    23000,0
Serviciul datoriei de stat interne                              23000,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                    23000,0
18. Completarea rezervelor de stat                              -1500,0
Tezaurul de stat                                                  -1500,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                    -1500,0
19. Alte servicii legate de activitatea economică       -910,0
Alte servicii legate de activitatea economică                   -1000,0
Agenţia Naţională pentru Geodezie, Cartografie şi Cadastru     1500,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                        -2500,0
Organele administrative                                            90,0
    Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere
    Tehnică                                                          10,0
    Agenţia Naţională pentru Geodezie, Cartografie şi
    Cadastru                                                         80,0
20. Cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale        136070,0
Transferurile din bugetele ierarhic superioare                 105000,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                   105000,0
    Transferurile cu destinaţie specială către bugete
    de alt nivel                                                   7270,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                     7270,0
Cheltuielile neatribuite la alte grupuri                      1300,0
    Ministerul Finanţelor                                          1100,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                      200,0
Transferurile în fondul de risc                                 22500,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                    22500,0
21. Investiţiile capitale                                         -5160,0
Investiţiile capitale                                             -5160,0
    Investiţiile capitale                                         -1160,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                    -4000,0
Deficit                                                           -270000,0
Anexa nr. 2
la Legea privind rectificarea
bugetului de stat pe anul 1997
Stingerea datoriei existente a bugetelor
locale faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat
-mii lei-
----------------------------------------------------------------------
Unitatea  adminis-   |                    Datoriile
trativ-teritorială   |--------------------------------------------------
                     |pentru compensaţiile nomi-   |pentru defalcările la
                     |native acordate populaţiei,  |bugetul asigurărilor
                     |cu excepţia indemnizaţiilor  |sociale de stat
                     |pentru gazul folosit în      |
                     |scopuri de încălzire şi      |
                     |gazul lichefiat               |
----------------------------------------------------------------------
         1          |             2                 |         3
----------------------------------------------------------------------
Raionul
Anenii Noi                     450,0                     1740,0
Basarabeasca                   870,0                      500,0
Briceni                        2020,0                    1650,0
Cahul                          950,0                     2040,0
Camenca                        640,0                      480,0
Cantemir                       1000,0                    1940,0
Căinari                        750,0                      970,0
Călăraşi                       980,0                     1300,0
Căuşeni                        1350,0                    1590,0
Cimişlia                       1150,0                    1620,0
Criuleni                      260,0                     1880,0
Donduşeni                      2320,0                    1240,0
Drochia                        1230,0                     350,0
Dubăsari                       20,0                       580,0
Edineţ                         2140,0                    2000,0
Făleşti                        1940,0                    1780,0
Floreşti                       1000,0                    1730,0
Glodeni                        1590,0                    1000,0
Hînceşti                       2360,0                    2330,0
Ialoveni                       1100,0                     900,0
Leova                          1080,0                    1380,0
Nisporeni                      1600,0                    1400,0
Ocniţa                         1780,0                    2000,0
Orhei                          1080,0                    2450,0
Rezina                         950,0                     1270,0
Rîşcani                        2230,0                    1500,0
Sîngerei                       1700,0                    1770,0
Soroca                         1810,0                    2280,0
Străşeni                       1660,0                    2050,0
Şoldăneşti                     990,0                      960,0
Ştefan Vodă                    1680,0                    2180,0
Taraclia                       860,0                     1100,0
Teleneşti                      1010,0                    1740,0
Ungheni                        2090,0                    2860,0
Vulcăneşti                     660,0                      670,0
Unitatea teritorială
autonomă Găgăuzia             2620,0                    3560,0
Municipiul
Chişinău                       1150,0                   17300,0
Bălţi                          1730,0                    5110,0
Anexa nr. 3
la Legea privind rectificarea
bugetului de stat pe anul 1997
Transferurile de la bugetul de stat la bugetele locale
-mii lei-
-----------------------------------------------------------------------
Unitatea adminis- |                    Transferurile
trativ-teritorială|----------------------------------------------------
                             |      total         |  inclusiv pentru combustibil
-----------------------------------------------------------------------
Raionul
Anenii Noi                  8280                      130
Basarabeasca                2620                      270
Briceni                     9630                      680
Cahul                         11120                     320
Camenca                     3760                      310
Cantemir                    11150                     500
Căinari                       5760                      410
Călăraşi                      9960                      660
Căuşeni                     8590                      440
Cimişlia                      8760                      460
Criuleni                      9450                      500
Donduşeni                   5600                      500
Drochia                     7140                      190
Dubăsari                    5210                      210
Edineţ                      8800                      650
Făleşti                       8150                      450
Floreşti                    6140                      740
Glodeni                     7870                      420
Hînceşti                    14260                     1060
Ialoveni                    8190                      790
Leova                       11050                     450
Nisporeni                   10060                     710
Ocniţa                      6010                      310
Orhei                         12440                     990
Rezina                      6790                      340
Rîşcani                     12200                     450
Sîngerei                    9870                      720
Soroca                      11720                     620
Străşeni                    11710                     810
Şoldăneşti                  8130                      430
Ştefan Vodă                 10150                     500
Taraclia                    5720                      220
Teleneşti                   10720                     870
Ungheni                     12630                     1030
Vulcăneşti                  2700                      350
Unitatea teritorială
autonomă Găgăuzia           19090                     890
Municipiul
Chişinău                    28940                     190
Bălţi                         35030                     430
Anexa nr.4
la Legea privind rectificarea
bugetului de stat pe anul 1997
Lista obiectelor şi lucrărilor finanţate din contul alocaţiilor
generale prevăzute în bugetul de stat pentru investiţii capitale
                                                                         -mii lei-
    1. Gazoduct, Geamăna, Anenii Noi                                    160
    2. Gazificare, Ecaterinovca, Cimişlia                                50
    3. Gazoduct-branşament Şestaci (Şoldăneşti) -  
    Japca  (Camenca), Concernul  "Moldova-Gaz" S.A.                   400
    4. Gazoduct spre staţia republicană "SUINTEST", Orhei            50
    5. Gazificarea raionului Cantemir                                   500
    6. Gazoduct, Başcalia, Basarabeasca                                 100
    7. Gazificarea a 7 sate, Ştefan Vodă                               1000
    8. Gazificarea raionului Donduşeni                                  700
    9. Procurarea utilajului pentru construcţia apeductului din
    Străşeni, Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiei  
    şi Gospodăriei Comunale                                             550
    10. Bloc cu 80 apartamente din Chişinău (stingerea datori-
    ilor la dobînzile aferente creditelor pentru construcţie),  
    Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiei şi Gospo-
    dăriei Comunale                                                       160
    11. Lichidarea urmărilor alunecărilor de teren, Leuşeni,
    Hînceşti                                                              600
    12. Restabilirea unei case afectate în urma alunecărilor    
    de teren, Cahul                                                       300
    13. Complex chirurgical (stingerea datoriilor la construc-
    ţia şi punerea în funcţiune), Hînceşti                              100  
    14. Dobîndirea unei clădiri pentru procuratura raională,
    Cahul                                                                1149
    15. Reconstrucţia clădirii, Ministerul Finanţelor            
    16. Reconstrucţia clădirii Universităţii Tehnice din Chi-
    şinău, Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului        300
    17. Lucrări de proiectare privind crearea modelului  de  
    tractor universal pentru cultivare, Ministerul Industriei
   şi Comerţului                                                          62
    18. Reţele inginereşti spre cartierul de pe str.Petru  
    Movilă din Chişinău, Ministerul Transporturilor şi
    Gospodăriei Drumurilor                                             1200  
    19. Lucrări de reparaţie a pasarelei peste calea ferată
    din Ungheni, Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei
    Drumurilor                                                            800
    20. Reconstrucţia Pensiunii pentru odihna familiilor din
    Holercani, Cancelaria de Stat                                       660
    21. Uzina pentru producerea blocurilor din beton celular
    din Cahul, Concernul Republican de Producţie al Industriei  
    Materialelor de Construcţie "INMACOM"                             330
    22. Reconstrucţia clădirii pentru şcoală, Pompa, Făleşti           60
    23. Şcoală, Mihuleni, Şoldăneşti                                     90
    24. Reconstrucţia blocului central al spitalului,
    Cotiujenii Mari, Şoldăneşti                                         160
    25. Reconstrucţia cazangeriei şcolii, Şoldăneşti                   50
    26. Drum auto, Lingura, Cantemir                                    350
    TOTAL                                                               10201
    Notă: Pe lîngă  cele  menţionate, se compensează cheltuielile de  la începutul  construcţiei  gazoductului din satele Pelinia  şi  Corlăteni, raionul Rîşcani prin stingerea datoriei la plăţile în bugetul de stat şi la  alte plăţi conform prevederilor art.43 alin.(4) din Legea  bugetului de stat pe anul 1997.
Anexa nr.5
la Legea privind rectificarea
bugetului de stat pe anul 1997
Datoriile întreprinderilor complexului termoenergetic pentru
creditele şi dobînzile aferente lor, supuse anulării, conform
situaţiei de la 1  octombrie 1997
----------------------------------------------------------------------------
Denumirea în-| Denumirea întreprin- |Suma totală      |     inclusiv
treprinderii      |  derii creditoare      |a datoriilor        |--------------------------
                     |                        |               |  pentru      |pentru dobînzi-
                     |                        |               | credite      |le aferentelor
----------------------------------------------------------------------------
Compania de
Stat "Mold-
energo" -
total                                     9814242,58   9719724,53   94518,05
inclusiv      Banca Asociată Export-
              Import "Onexim Banc",
              Rusia                       1116028,87   1116028,87   -
              Comunitatea Econo-
              mică Europeană            4722831,11   4722831,11   -
              Ministerul Finan-
              ţelor al Republi-
              cii Moldova               3975382,60   3880864,55   94518,05
Asociaţia Re-
publicană de
Producţie
"Termocome-
nergo"-
total                                     2997766,16   2933564,84   64201,32
inclusiv      Comunitatea Econo-
                mică Europeană            2997766,16   2933564,84   64201,32
    Concernul "Mol-
    dova-Gaz" S.A.-
total                                     1039059,86   656000,00    383059,86
inclusiv      Guvernul Repu-
               blicii Turkme-
               nistan                    1039059,86   656000,00    383059,86
TOTAL                                   13851068,60  13309289,37  541779,23