LPA297/2005
ID intern unic:  312311
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 297
din  17.11.2005
pentru modificarea şi completarea Legii nr.659-XIV
din 29 octombrie 1999 despre seminţe
Publicat : 23.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 172-175     art Nr : 841

   
Abrogată din 21.12.13 prin LP68 din 05.04.13, MO130-134/21.06.13 art.417

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.6), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În cuprinsul legii, sintagma "Registrul soiurilor şi hibrizilor de plante" se substituie prin sintagma "Registrul soiurilor de plante", sintagma "sectoarele semincere" - prin sintagma "sectoarele semincere (pepinierele)", iar sintagma "Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare" - prin sintagma "Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare", cu excepţia articolului 9 alineatul (2), unde sintagma "Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare" se substituie prin cuvîntul "Guvern".
2. La articolul 1:
în definiţia noţiunii "seminţe", cuvintele "material săditor" se substituie prin cuvintele "material de înmulţire şi săditor", iar, în final, definiţia se completează cu cuvintele " , inclusiv unei plante eterooleaginoase";
denumirea noţiunii "seminţele amelioratorului" se completează cu cuvîntul "(selecţionerului)";
după noţiunea "seminţe certificate" se introduc următoarele noţiuni:
"material de înmulţire şi săditor standard - material produs din materialul de categoria biologică certificat, recoltat din plantaţii-mamă libere de agenţi patogeni cu caracter restrictiv, care corespunde reglementărilor tehnice de ramură în vigoare;
material de înmulţire şi săditor obişnuit - material produs din materialul de categoria biologică standard, recoltat din plantaţii-mamă de portaltoi şi de altoi sau de la plante selectate din plantaţiile producţie-marfă, care corespunde reglementărilor tehnice de ramură în vigoare;
categorii fitosanitare:
material de înmulţire şi săditor liber de viroze şi forme latente de agenţi patogeni - materialul amelioratorului (selecţionerului), prebază, bază şi certificat, obţinut prin metode speciale, cu caracteristici specifice categoriilor biologice superioare;
material de înmulţire şi săditor testat la viroze şi forme latente de agenţi patogeni - materialul testat prin metode speciale la prezenţa celor mai răspîndite viroze, cu caracteristici ale categoriilor biologice certificat şi standard;
material de înmulţire şi săditor netestat la viroze şi forme latente de agenţi patogeni - material cu caracteristici ale categoriei biologice obişnuit;"
denumirea noţiunii "ameliorator" se completează cu cuvîntul "(selecţioner)";
după noţiunea "calităţile valorii culturale ale seminţelor" se introduce următoarea noţiune:
"condiţionarea seminţelor - operaţie prin care seminţele se aduc la anumite norme de umiditate, de puritate şi de calitate, conform standardelor în vigoare;"
denumirea noţiunii "soi" se completează cu cuvintele "(hibrid, linie consagvinizată, clonă)".
3. La articolul 3 alineatul (2):
în partea introductivă, cuvintele " , ca organ central de stat de specialitate" se exclud;
litera g) va avea următorul cuprins:
"g) coordonează activitatea de creare şi utilizare a fondului semincer de risc şi împrumut;"
4. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:
"Capitolul  II
Producerea, condiţionarea, prelucrarea,
comercializarea şi utilizarea seminţelor".
5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
"Articolul 6. Producerea, condiţionarea, prelucrarea,
                    comercializarea şi utilizarea seminţelor
(1) Producerea şi/sau comercializarea seminţelor se realizează de către agenţi economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în baza licenţei eliberate de Camera de Licenţiere.
(2) Agenţii economici licenţiaţi în domeniul producerii şi comercializării seminţelor sînt înscrişi în Registrul producătorilor de seminţe.
(3) Regulamentul privind ţinerea Registrului producătorilor de seminţe se aprobă de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
(4) Producătorii de seminţe trebuie să dispună de terenuri agricole, personal cu pregătire respectivă, bază tehnico-materială adecvată şi să respecte asolamentele şi normele tehnice privind producerea, condiţionarea, prelucrarea, păstrarea şi comercializarea seminţelor.
(5) Agenţii economici licenţiaţi în domeniul comercializării seminţelor trebuie să dispună de bază tehnico-materială pentru păstrarea seminţelor, personal cu pregătire respectivă şi să respecte normele tehnice privind păstrarea şi comercializarea seminţelor.
(6) Producerea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor din categoriile biologice prebază şi bază revine amelioratorului (selecţionerului) şi menţinătorului.
(7) Producerea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor din categoriile biologice bază, certificat, standard şi obişnuit revine agenţilor economici specificaţi ca gospodării semincere (pepinieristice).
(8) Gospodăriile semincere (pepinieristice) desfăşoară activitate în baza unui regulament aprobat de autoritatea centrală de specialitate a administraţiei publice.
(9) Condiţionarea, prelucrarea, ambalarea, depozitarea şi păstrarea seminţelor se realizează de către producătorii de seminţe şi/sau fabricile de calibrare.
(10) Normele tehnice privind producerea, condiţionarea, prelucrarea, ambalarea, păstrarea, transportarea, controlul, certificarea şi comercializarea seminţelor sînt elaborate şi aprobate de autoritatea centrală de specialitate a administraţiei publice, cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale tratatelor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte.
(11) Producătorii agricoli sînt obligaţi să respecte distanţele de izolare, stabilite de normele tehnice în vigoare, faţă de sectoarele semincere (pepinierele) ale agenţilor economici producători de seminţe în baza unui acord scris între părţi.
(12) Sînt admise pentru producere, comercializare şi utilizare în scopul de înfiinţare a plantaţiilor producţie-marfă doar seminţele de soiuri înscrise în Registrul soiurilor de plante. În cazul excluderii din registru a unui soi, seminţele de acest soi pot fi menţinute în circuitul comercial pe parcursul următorilor 2 ani.
(13) Se interzice comercializarea şi utilizarea, în scopuri de înfiinţare a plantaţiilor producţie-marfă, a seminţelor a căror calitate nu a fost controlată şi certificată în modul stabilit."
6. La articolul 7, alineatul (4) se exclude.
7. Articolul 8:
la alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:
"c) remedierii deficitului de seminţe la unele culturi agricole, lista soiurilor cărora se aprobă de Consiliul Naţional pentru Soiurile de Plante în modul stabilit."
articolul se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Seminţele de soiuri importate în scopuri de reproducere pentru export pe bază de contracte, a căror listă se aprobă de Consiliul Naţional pentru Soiurile de Plante în modul stabilit, se reexportă integral atît ca seminţe, cît şi ca produse derivate."
8. La articolul 9, în titlu şi la alineatele (1) şi (2), sintagma "fondul semincer de asigurare" se substituie prin sintagma "fondul semincer de risc şi împrumut".
9. La articolul 11 alineatul (4):
litera a) se completează în final cu cuvîntul "(selecţionerului)";
alineatul se completează cu litera e), cu următorul cuprins:
"e) material de înmulţire şi săditor standard şi obişnuit."
10. Articolul 13:
la alineatul (1), după cuvintele "Legea privind protecţia soiurilor de plante" se introduc cuvintele " , Codul cu privire la contravenţiile administrative";
la alineatul (3) litera h), după cuvintele "a seminţelor" se introduc cuvintele "în unităţile de comercializare a acestora".
11. La articolul 15 alineatul (1):
la litera a), cuvintele "comercializarea seminţelor" se substituie prin cuvintele "comercializarea şi utilizarea seminţelor în scopuri de înfiinţare a plantaţiilor producţie-marfă";
litera e) va avea următorul cuprins:
"e) nerespectarea termenelor stabilite de păstrare a probelor de seminţe prezentate pentru controlul semincer;"
alineatul se completează cu litera h), cu următorul cuprins:
"h) realizarea reclamei seminţelor de soiuri neînscrise în Registrul soiurilor de plante."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                    Marian  LUPU

Chişinău, 17 noiembrie 2005.
Nr.297-XVI.