LPC228/2005
ID intern unic:  312226
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 228
din  13.10.2005
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004
cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi
Publicat : 11.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 151-153     art Nr : 718
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 100-103, art. 510) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 10:
la alineatul (5), propoziţiile a doua şi a treia se exclud;
alineatul (8) se completează în final cu textul ", informînd în acest caz firma producătoare şi indicînd motivele deciziei luate".
2. Articolul 14:
la alineatul (2) propoziţia a doua, textul "numele şi adresa titularului de licenţă, numele şi adresa persoanei responsabile de ambalarea şi etichetarea finală," se substituie prin textul "denumirea comercială a preparatului, conţinutul substanţei active, forma preparativă, firma producătoare şi adresa juridică a acesteia, numărul lotului de marfă şi data fabricării ei,";
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) Ambalajele recuperabile se restituie conform contractului dintre consumatorii de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi şi furnizorii lor sau alţi agenţi economici, care se ocupă de colectarea unor astfel de ambalaje, avînd permisiunea respectivă. Utilizarea acestor ambalaje se înfăptuieşte conform legislaţiei în vigoare."
3. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Transportul produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor se efectuează conform convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova."
4. La articolul 20, litera a) va avea următorul cuprins:
"a) folosirea avioanelor:
- la aplicarea produselor de uz fitosanitar din grupele I şi II în agricultură şi silvicultură;
- fără înştiinţarea prealabilă a autorităţilor publice locale despre perioada şi termenele de folosire a aviaţiei;
- în preajma zonelor speciale de producere a materiei prime;"
5. La articolul 21 alineatul (3) propoziţia a doua, după cuvintele "şi alte organe" se introduce cuvîntul "competente".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Marian LUPU

Chişinău, 13 octombrie 2005.
Nr. 228-XVI.