HGM1543/2002
ID intern unic:  295863
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1543
din  29.11.2002
cu privire la măsurile suplimentare pentru depozitarea centralizată
şi neutralizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise
Publicat : 27.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 178-181     art Nr : 1787
    HG862 din 01.08.06, MO126-130/11.08.06 art.916
    HG1059 din 27.09.04, MO178-180/01.10.04 art.1243
    HG1389 din 24.11.03, MO239/05.12.03 art.1448

    În scopul evitării poluării mediului ambiant, asigurării condiţiilor de păstrare şi neutralizare ulterioară a pesticidelor inutilizabile şi interzise, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Preşedinţii raioanelor, primăriile municipiilor şi Comitetul executiv al U.T.A. Găgăuzia vor selecta cîte un depozit pentru stocarea pesticidelor inutilizabile şi interzise de pe teritoriul administrat şi, de comun acord cu Ministerul Apărării şi Departamentul Situaţii Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, vor asigura desfăşurarea lucrărilor de reambalare, transportare şi păstrare a lor pînă la nimicire.
    [Pct. 1 introdus prin HG1389 din 24.11.03, MO239/05.12.03 art.1448; pct.(1-4) devin (2-5)]
   
2. Se aprobă Planul de măsuri suplimentare pentru depozitarea centralizată şi neutralizarea ulterioară a pesticidelor inutilizabile şi interzise (se anexează).
    3. Se obligă ministerele, autorităţile administraţiei publice locale şi U.T.A. Găgăuzia să realizeze întocmai măsurile prevăzute în planul nominalizat.
    4. Cheltuielile pentru realizarea măsurilor preconizate pe anul 2003 vor fi acoperite parţial din Fondul Ecologic Naţional (770 mii lei) şi de la bugetul de stat, conform devizelor prezentate de ministerele şi departamentele antrenate în realizarea prezentei hotărîri.
    Cheltuielile pentru executarea prevederilor pct. 3 al Planului de măsuri suplimentare pentru depozitarea centralizată şi neutralizarea ulterioară a pesticidelor inutilizabile şi interzise vor fi acoperite din bugetul de stat şi din alte surse, conform devizului de cheltuieli prezentat de Centrul de stat pentru atestarea şi omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor de pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    Cheltuielile pentru realizarea lucrărilor de reambalare, transportare şi depozitare centralizată a pesticidelor inutilizabile şi interzise, preconizate pentru anii 2006-2009, vor fi acoperite din bugetul de stat şi din Fondul Ecologic Naţional, conform devizelor de cheltuieli prezentate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, precum şi din mijloacele financiare obţinute de la donatorii străini în cadrul proiectelor investiţionale şi al granturilor
    [Pct.4 al.(3) modificat prin HG991 din 26.08.08, MO165-166/02.09.08 art.992]
    [Pct.4 modificat prin HG862 din 01.08.06, MO126-130/11.08.06 art.916]
 
   5. Ministerul Apărării şi Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, va negocia cu organismele Comunităţii Europene în scopul obţinerii unui grant pentru neutralizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise.
    [Pct.5 modificat prin HG1389 din 24.11.03, MO239/05.12.03 art.1448]
    [Pct.6 modificat prin HG1059 din 27.09.04, MO178-180/01.10.04 art.1243]
    [Pct. 6 introdus prin HG1389 din 24.11.03, MO239/05.12.03 art.1448; pct5 devine 6]
  
  7. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va opera modificările necesare în documentaţia cadastrală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Pct. 7 introdus prin HG1389 din 24.11.03, MO239/05.12.03 art.1448; pct6 devine 7]
   
8. În baza contractului încheiat cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Apărării şi Departamentul Situaţii Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne împreună cu autorităţile administraţiei publice locale şi U.T.A. Găgăuzia vor participa la realizarea planului sus-numit prin antrenarea efectivelor lor şi a mijloacelor tehnice şi de transport din dotare.
    [Pct.
pct.7 devine 8 prin HG1389 din 24.11.03, MO239/05.12.03 art.1448]
    [Pct. 8 exclus prin HG1389 din 24.11.03, MO239/05.12.03 art.1448]
    9. Ministerul Apărării este responsabil de organizarea realizării programului de distrugere a pesticidelor inutilizabile şi interzise şi/sau evacuării de pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Pct.9 modificat prin HG862 din 01.08.06, MO126-130/11.08.06 art.916]
    [Pct. 9 introdus prin HG1389 din 24.11.03, MO239/05.12.03 art.1448; pct.9 devine 10]

    10. Ministerele, preşedinţii raioanelor, primăriile municipiilor şi Comitetul executiv al U.T.A. Găgăuzia, instituţiile şi organizaţiile antrenate în executarea prezentei hotărîri vor transmite trimestrial Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare informaţiile privind realizarea planului de măsuri nominalizat.
    [Pct. 10 modificat prin HG1389 din 24.11.03, MO239/05.12.03 art.1448; pct.10 devine 1]
    11. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va sintetiza informaţiile ministerelor, autorităţile administraţiei publice locale (raionale şi municipale) şi U.T.A. Găgăuzia şi instituţiilor responsabile de realizarea prevederilor prezentei hotărîri şi le va transmite semestrial Guvernului.
    [Pct. 11 modificat prin HG1389/24.11.03, MO239/05.12.03 art.1448 pct.11;12 devin 12;13]
    12. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.30 din 15 ianuarie 2001 "Cu privire la măsurile pentru depozitarea centralizată şi neutralizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 8-10, art. 71).
    13. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Anatolie Gorodenco, ministru al agriculturii şi industriei alimentare.
    [Pct.13 modificat prin HG862 din 01.08.06, MO126-130/11.08.06 art.916]

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                      Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                   Dmitrii Todoroglo
    Ministrul finanţelor                                         Zinaida Grecianîi
    Ministrul ecologiei, construcţiilor
    şi dezvoltării teritoriului                                  Gheorghe Duca
    Ministrul justiţiei                                             Ion Morei

    Chişinău, 29 noiembrie 2002.
    Nr. 1543.

    anexa
   
    [
Anexa modificată prin HG1194 din 23.12.10, MO257-258/27.12.10 art.1308]
    [Anexa modificată prin HG991 din 26.08.08, MO165-166/02.09.08 art.992]
    [Anexa modificată prin HG862 din 01.08.06, MO126-130/11.08.06 art.916]
    [Anexa modificat prin HG1389 din 24.11.03, MO239/05.12.03 art.1448]