LPC564/1999
ID intern unic:  311348
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 564
din  29.07.1999
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 02.09.1999 în Monitorul Oficial Nr. 96
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Articolul 7 şi articolul 7/1 din Codul civil, aprobat  prin Legea  R.S.S. Moldoveneşti din 26 decembrie 1964 (Veştile  Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, 1964, nr.36, art.81; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.5, art.137), vor avea următorul cuprins:
    "Articolul 7. Apărarea onoarei şi demnităţii
    Orice persoană fizică sau juridică este în drept  să  ceară  prin judecată dezminţirea  informaţiilor care lezează onoarea şi demnitatea ei, dacă cel care a răspîndit asemenea informaţii nu dovedeşte că  ele corespund realităţii.
    În cazul în care asemenea informaţii  au  fost răspîndite  prin intermediul unui mijloc de informare în masă, instanţa de judecată obligă redacţia  acestuia să publice, în termen de 15 zile de  la  data intrării  în vigoare a hotărîrii instanţei de judecată, o dezminţire la aceeaşi  rubrică,  pe  aceeaşi pagină, în acelaşi program sau  ciclu  de emisiuni.
    În cazul în care  astfel de informaţii sînt expuse într-un  document emis  de o instituţie, instanţa de judecată obligă instituţia respectivă să înlocuiască acest document.
    Articolul 71. Repararea prejudiciului moral
    Prejudiciul moral, cauzat  unei persoane în urma răspîndirii unor informaţii care nu corespund realităţii şi care lezează onoarea şi demnitatea acesteia, se  repară  în  folosul  reclamantului de către persoana fizică sau juridică care a răspîndit aceste informaţii.
    Mărimea compensaţiei se stabileşte de către instanţa de judecată, în fiecare caz aparte, de la şaptezeci şi cinci pînă la două sute de salarii minime, în cazul în care informaţiile au fost răspîndite de o persoană juridică, şi de la zece pînă la o sută de salarii minime,  în cazul în care acestea au fost răspîndite de o persoană fizică.
    Publicarea operativă  a scuzelor  sau  a  dezminţirilor pentru informaţia  specificată  la alineatul 1 al prezentului articol, pînă  la pronunţarea  hotărîrii  instanţei de judecată, constituie  temei  pentru micşorarea mărimii compensaţiei sau pentru exonerarea de plată a ei."
    Art.II. - Articolul  4 din Legea presei nr.243-XIII din 26 octombrie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.2, art.12; 1996, nr.16, art.172; 1998, nr.62-65, art.425) va avea următorul cuprins:
    "Articolul 4. Libertatea de exprimare şi limitări de publicitate  
    Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă publică, potrivit aprecierilor proprii, orice fel de materiale şi informaţii, ţinînd cont de  faptul că exerciţiul acestor libertăţi ce comportă  datorii  şi responsabilităţi  este supus unor formalităţi, condiţii, restrîngeri şi unor sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea crimei, ocrotirea sănătăţii, protecţia moralei, protecţia reputaţiei sau apărarea drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea unor informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judiciare."

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                               Dumitru DIACOV

    Chişinău, 29 iulie 1999.
    Nr. 564-XIV.