LPC223/2006
ID intern unic:  316981
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 223
din  14.07.2006
cu privire la modificarea şi completarea Legii
insolvabilităţii nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001
Publicat : 11.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 126-130     art Nr : 617
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 139-140, art.1082), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "(1) Scopul prezentei legi este stabilirea unui cadru juridic pentru satisfacerea creanţelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului prin aplicarea faţă de acesta a procedurii planului sau prin lichidarea patrimoniului debitorului şi distribuirea produsului obţinut.
    (2) Prezenta lege este aplicabilă întreprinderilor, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma juridică de organizare, întreprinzătorilor individuali, inclusiv titularilor de patentă de întreprinzător, băncilor şi altor instituţii financiare, societăţilor de asigurări, fondurilor de investiţii, companiilor fiduciare, societăţilor necomerciale în proces de insolvabilitate, înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit."
    2. Articolul 2:
    noţiunile "obligaţii de plată curente" şi "moratoriu" vor avea următorul cuprins:
    "obligaţii de plată curente - impozite, taxe şi alte obligaţii de plată, credite şi dobînzi aferente, majorări de întîrziere (penalităţi), calculate din momentul intentării procesului de insolvabilitate;"
    "moratoriu - amînarea, pe un anumit termen, a îndeplinirii obligaţiilor pecuniare de către debitor;"
    noţiunile "restructurare a datoriilor întreprinderii", "procedură de izolare", "postizolare", "eşalonare a datoriilor", "reeşalonare a datoriilor", "Consiliul Creditorilor", "acord-memorandum" se exclud.
    3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 3. Modalitatea de depăşire a insolvabilităţii
                        întreprinderilor
    Insolvabilitatea întreprinderilor se depăşeşte prin proces judiciar, care este un proces de insolvabilitate ce se aplică întreprinderilor insolvabile şi altor subiecţi insolvabili şi se intentează de instanţa de judecată."
    4. Articolele 4-16 se exclud.
    5. La articolul 26, alineatul (5) se exclude.
    6. La articolul 30, alineatul (4) se exclude.
    7. La articolul 31 alineatul (2), textul "despre pretenţiile creditorului" se înlocuieşte cu textul "de către executorul judecătoresc sau de către creditor, sau, în cazurile prevăzute expres de Codul fiscal, de către organele abilitate despre înaintarea spre executare a titlului executoriu sau a altui document echivalent cu el în condiţiile prevăzute expres de Codul de executare".
    8. Articolul 32  alineatul (2)  se completează cu litera c), cu următorul cuprins:
    "c) copia hotărîrii definitive a instanţei de judecată sau de judecată arbitrală (arbitraj), decizia (hotărîrea) organului  abilitat prin lege, care, la acel moment, este executorie, cu prezentarea obligatorie de către creditor a probelor ce confirmă transmiterea spre executare a titlului executoriu sau a altui document echivalent cu el în condiţiile prevăzute expres de Codul de executare."
    9. Articolul 66 alineatul (1):
    după litera d) se introduce o literă nouă, care devine litera e), cu următorul cuprins:
    "e) decide în privinţa termenelor şi a formei de vînzare a bunurilor debitorului, precum şi în privinţa preţului iniţial de vînzare al acestor bunuri;"
    litera e) devine litera f).
    10. Articolul 73:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) În calitate de administrator al insolvabilităţii sau de administrator provizoriu (denumiţi în continuare administrator) se desemnează o persoană fizică înregistrată în calitate de întreprinzător individual, care a obţinut     licenţă conform legii şi este independentă faţă de creditori şi debitor."
după alineatul (1) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Pentru a obţine licenţă  pentru activitatea de administrator al insolvabilităţii, persoana  fizică  trebuie să corespundă următoarelor criterii:
    a) să fie cetăţean al Republicii Moldova, cu domiciliu permanent pe teritoriul ei;
    b) să aibă studii superioare în unul din următoarele domenii: administrativ, juridic, economico-financiar sau tehnic;
    c) să aibă o experienţă de cel puţin 5 ani de activitate în unul din următoarele domenii: administrativ, juridic, economico-financiar sau tehnic;
    d) să dispună de certificat de instruire profesională în vederea desfăşurării activităţii de administrator;
    e) să nu aibă antecedente penale."
    alineatele (2)-(6) devin alineatele (3)-(7);
    alineatul (7) se completează în final cu propoziţia: "Restricţia în cauză se referă doar la întreprinderile  la care se va aplica planul ce prevede redresarea (restabilirea solvabilităţii) şi continuarea activităţii debitorului."
    articolul se completează cu  alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Una şi aceeaşi persoană, cu excepţia persoanelor specificate la alin.(7),  poate fi desemnată în funcţia de administrator la  maximum 4 întreprinderi la care se va aplica planul ce prevede lichidarea patrimoniului întreprinderii sau transmiterea întreprinderii ori a unei părţi din aceasta către un alt titular."
    11. La articolul  79, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    "(6) Remunerarea şi cheltuielile specialiştilor şi experţilor, neprevăzuţi de lista statelor de personal ale debitorului, angajaţi de administrator fără acordul comitetului creditorilor, sînt achitate din contul remuneraţiei administratorului."
    12. La articolul 124 alineatul (2), după prima propoziţie se introduce  propoziţia: "Anunţul cu privire la licitaţie sau concurs se publică în mod obligatoriu în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi, după caz, în ziarele  locale din zonele unde debitorul îşi are sediul sau unde sînt concentrate sediile celor mai mulţi creditori, în condiţiile art.19."
    13. La articolul 177 alineatul (2), textul "şi ministerului sau departamentului de resort" se înlocuieşte cu textul "şi ministerului sau altei autorităţi administrative centrale de resort".
    14. La articolul 206 alineatul (1), cifra "45" se înlocuieşte cu cifra "35".
    Art.II. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia punctelor 1-6 din articolul I, care vor intra în vigoare la 31 decembrie 2006.
    (2) Consiliul Creditorilor, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va transmite Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor dosarele agenţilor economici care activează în condiţii de restructurare a datoriilor conform acordurilor-memorandum încheiate.
    (3)  Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor:
    va primi dosarele întreprinderilor ce activează în condiţii de restructurare a datoriilor conform acordurilor-memorandum încheiate;
    va asigura monitorizarea clauzelor specificate în acordurile-memorandum  încheiate de Consiliul Creditorilor pînă la expirarea termenului de valabilitate al acordurilor-memorandum respective.
    (4) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor este în drept să rezilieze acordurile-memorandum încheiate în cazul neonorării de către agenţii economici a obligaţiilor asumate, inclusiv a celor curente.
    (5) Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                   Marian  LUPU

    Chişinău, 14 iulie 2006.
    Nr.223-XVI.