LPM482/2003
ID intern unic:  312835
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 482
din  04.12.2003
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 6-12     art Nr : 48
    LP252-XVI din 21.10.05, MO151-153/11.11.05 art.724

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 191 se exclude.
    2. Articolul 23:
    la alineatul 1, cuvintele "şi prefecturilor" se exclud;
    la alineatul 2, cuvintele "ordinele prefecţilor" se exclud;
    la alineatul 3, cuvintele "şi fiecărui prefect" se exclud.
    Art.II. - La articolul 7 alineatul 3 din Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.17-19, art.56), cu modificările ulterioare, cuvîntul "judeţene" se substituie prin cuvîntul "raionale".
    Art.III. - În cuprinsul Legii nr.633-XII din 9 iulie 1991 cu privire la serviciul de alternativă,  cu modificările ulterioare, cuvintele "judeţ", "judeţean" se substituie prin cuvintele "raion", "raional".
    Art.IV. - La articolele 4 şi 29 din Legea nr.806-XII din 12 decembrie 1991 cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, cuvîntul "judeţ" se substituie prin cuvîntul "raion".
    Art.V. - La articolul 4 alineatul (1) punctele 9) şi 18) din Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.133-134, art.654), cu modificările ulterioare, cuvintele "prefecţii" şi "judeţene" se substituie prin cuvintele "oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat" şi "raionale".
    Art.VI. - Legea nr.1247-XII din 22 decembrie 1992 privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.12, art.366), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, cuvintele "judeţ", "judeţean" se substituie prin cuvintele "raion", "raional".
    2. La articolul 18 alineatul 2 litera c), textul "nr.186-XIV din 6 noiembrie 1998" se exclude.
    Art.VII. - Anexa nr.4 la Legea salarizării nr.1305-XII din 25 februarie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.3, art.56), cu modificările ulterioare, se  modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La compartimentul "AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE", cuvintele "în consiliile judeţene, prefecturi," se substituie prin cuvintele "în aparatul preşedintelui raionului", iar cuvintele "Preşedinte al consiliului judeţean, prefect" se substituie prin cuvintele "Preşedinte al raionului".
    2. La compartimentul "CANCELARIA DE STAT":
    poziţia "Operator (MEC, multiplicator)" se completează în final cu cuvintele ", specialist în oficiul teritorial";
    poziţia "Consultant superior" se completează în final cu cuvintele", consultant în oficiul teritorial";
    poziţia "Consilier principal de stat, şef serviciul de presă; consilier principal de stat; şef secţie; contabil-şef" se completează în final cu cuvintele "; şef oficiu teritorial".
    Art.VIII. - La articolele 35 şi 41 alin.(2) din Legea nr.1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.60-61, art.259), cuvîntul "judeţelor" se substituie prin cuvîntul "raioanelor".
    Art.IX. - Legea nr.1530-XII din 22 iunie 1993 privind ocrotirea monumentelor (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.1, art.3), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, cuvintele "judeţ", "judeţene" şi "Ministerul Culturii şi Cultelor" se substituie prin cuvintele "raion", "raionale" şi "Ministerul Culturii".
    2. Articolul 7:
    la alineatul (3), cuvintele "prefecturi şi primării" se substituie prin cuvintele "preşedinţii raioanelor şi primari";
    la alineatul (5), cuvintele "Prefecturile şi primăriile" se substituie prin cuvintele "Preşedinţii raioanelor şi primarii".
    3. La articolul 10 alineatul (1), cuvintele "organele lor executive -  prefecturile şi primăriile" se substituie prin cuvintele "preşedinţii raioanelor şi primari".
    4. La articolul 15, cuvintele "prefecturilor şi primăriilor" se substituie prin cuvintele "preşedinţilor raioanelor şi primarilor".
    5. La articolul 42, cuvintele "prefecturile şi primăriile" se substituie prin cuvintele "Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi de nivelul al doilea".
   
[Art.X abrogat prin LP272 din 23.12.11, MO81/26.04.12 art.264; în vigoare 26.10.13]
    Art.XI. - La articolul 19 alineatul (1) al Legii nr.45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigaţii (republicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11-13, art.38), cu modificările ulterioare,  cuvîntul "judeţelor" se substituie prin cuvîntul "raioanelor".
    Art.XII. - La articolul 8 alineatul (2) litera a) din Legea nr.286-XIII din 16 noiembrie 1994 cu privire la biblioteci (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.14-17, art.47), cu modificările ulterioare,  cuvîntul "judeţeană" se substituie prin cuvîntul  "raională".
    Art.XIII. - La articolul 8 alineatul (1) din Legea nr.506-XIII din 22 iunie 1995 cu privire la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.38-39, art.427), cu modificările ulterioare, cuvîntul "judeţ" se substituie prin cuvîntul "raion".
    [Art. XIII abrogat prin LP228 din 23.09.10, MO241-246/10.12.10 art.748; în vigoare 10.06.11]
    Art.XIV. - În cuprinsul Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările ulterioare, cuvintele "judeţ", "judeţean" se substituie prin cuvintele  "raion", "raional".
    Art.XV. - La articolul 1 alineatul (2) din Legea nr.626-XIII din 3 noiembrie 1995 privind Zona Antreprenoriatului Liber "Tvardiţa" (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.78-80, art.571), cu modificările ulterioare, cuvîntul "judeţul" se substituie prin cuvîntul "raionul".
    Art.XVI. - În anexa la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în  proprietatea statului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.78-80, art.572), cu modificările ulterioare, în coloniţa 1, la poziţia "Şcoala Tehnică Profesională nr.79, comuna Cucuruzeni, judeţul Orhei", cuvîntul "judeţul" se substituie prin cuvîntul "raionul".
    Art.XVII. - La articolul 2 alineatul (1) din Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.91-96, art.420), cu modificările ulterioare, litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) bugetele  unităţilor administrativ-teritoriale, care reprezintă bugetele satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor), raioanelor, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special;"
    Art.XVIII. - La articolul 5 alineatul (5) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68, art.551), cu modificările ulterioare,  cuvîntul "judeţelor" se substituie prin cuvîntul "raioanelor".
    Art.XIX. - Anexele nr.2 şi 5 la Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54-55, art.378), cu modificările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    1. Anexa nr.2, cu excepţia notelor, va avea următorul cuprins:
"Anexa nr.2
la Legea privind plata pentru
poluarea mediului
Normativele plăţii pentru emisiile de poluanţi din
sursele sta
ţionare şi modul de calculare al acestora
    Denumirea raionului, a altei unităţi                Salarii minime pentru o tonă
    administrativ-teritoriale                                    convenţională
    Anenii Noi                                                             0,6
    Basarabeasca                                                        0,6
    Briceni                                                                   0,6
    Cahul                                                                     0,8
    Cantemir                                                                0,6
    Călăraşi                                                                  0,6
    Căuşeni                                                                  0,6
    Cimişlia                                                                  0,6
    Criuleni                                                                  0,6
    Donduşeni                                                              0,7
    Drochia                                                                  0,7
    Dubăsari                                                                0,8
    Edineţ                                                                    0,7
    Făleşti                                                                    0,7
    Floreşti                                                                  0,7
    Glodeni                                                                  0,7
    Hînceşti                                                                  0,6
    Ialoveni                                                                  0,6
    Leova                                                                    0,6
    Nisporeni                                                               0,6
    Ocniţa                                                                    0,7
    Orhei                                                                     0,8
    Rezina                                                                    0,8
    Rîşcani                                                                   0,6
    Sîngerei                                                                  0,7
    Soroca                                                                   0,8
    Străşeni                                                                  0,6
    Şoldăneşti                                                              0,6
    Ştefan Vodă                                                           0,6
    Taraclia                                                                  0,6
    Teleneşti                                                                 0,6
    Ungheni                                                                  0,8
    municipiul Chişinău                                                  1,0
    municipiul Bălţi                                                        0,9
    U.T.A.Găgăuzia                                                      0,6"
    2. Anexa nr.5, cu excepţia notelor, va avea următorul cuprins:
"Anexa nr.5
la Legea privind plata pentru
poluarea mediului
Normativele plăţii pentru deversările de poluanţi cu apele
reziduale ş
i modul de calculare al acestora
    Denumirea raionului, a altei unităţi                Salarii minime pentru o tonă
    administrativ-teritoriale                                        convenţională
    Anenii Noi                                                                6
    Basarabeasca                                                           12
    Briceni                                                                      7
    Cahul                                                                        12
    Cantemir                                                                   12
    Călăraşi                                                                     8
    Căuşeni                                                                     9
    Cimişlia                                                                     9
    Criuleni                                                                      6
    Donduşeni                                                                 6
    Drochia                                                                     9
    Dubăsari                                                                    7
    Edineţ                                                                        6
    Făleşti                                                                        6
    Floreşti                                                                       6
    Glodeni                                                                      6
    Hînceşti                                                                      8
    Ialoveni                                                                      8
    Leova                                                                        8
    Nisporeni                                                                   8
    Ocniţa                                                                        8
    Orhei                                                                         7
    Rezina                                                                        7
    Rîşcani                                                                       6
    Sîngerei                                                                      6
    Soroca                                                                       7
    Străşeni                                                                      8
    Şoldăneşti                                                                   6
    Ştefan Vodă                                                               6
    Taraclia                                                                     12
    Teleneşti                                                                     6
    Ungheni                                                                      6
    municipiul Chişinău                                                      13
    municipiul Bălţi                                                            11
    U.T.A.Găgăuzia                                                          12"
    Art. XX. - La articolul 31 din Legea nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu  privire la cultura fizică şi sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.399), cu modificările ulterioare, cuvîntul "judeţene" se substituie prin cuvîntul "raionale".
    Art.XXI. - Articolul 6 din Legea nr.393-XIV din 13 mai 1999 cu  privire la Camera de Comerţ şi Industrie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art.343), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Camera se constituie ca o organizaţie unicorporală, cu filiale care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Codul civil al Republicii Moldova, cu alte acte normative şi cu statutul Camerei. Amplasarea şi teritoriul de activitate ale filialelor sînt determinate de consiliul Camerei."
    la alineatul (2), cuvintele "şi în judeţul Chişinău" se exclud;
    alineatul (3) se exclude;
    alineatul (4) devine alineatul (3).
    Art.XXII. - Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488-XIV din 8 iulie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.42-44, art.311) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (1) literele c) şi d), cuvintele "judeţ", "judeţean" se substituie prin cuvintele "raion", "raional".
    2. La articolul 7 alineatul (2), textul "din reprezentantul Ministerului Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale, din reprezentantul Ministerului Finanţelor, din reprezentantul Ministerului Economiei şi Reformelor, precum şi din preşedintele consiliului judeţean (municipal)" se substituie prin textul "din reprezentantul Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, din reprezentantul Ministerului Finanţelor, din reprezentantul Ministerului Economiei, precum şi din preşedintele raionului".
    Art.XXIII. - În cuprinsul Legii nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.124-125, art.611), cu modificările ulterioare, cuvîntul "judeţ" se substituie prin cuvîntul "raion".
    Art.XXIV. - La articolul 17 alineatul (2) din Legea  contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.57-58, art.375), cu modificările ulterioare, cuvîntul "Prefectul" se substituie prin cuvintele "Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat".
    [Art.XXV exclus prin LP252 din 21.10.05, MO151/11.11.05 art.724]
    Art.XXVI. - Legea nr.1041-XIV din 15 iunie 2000 pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.141-143, art.1015) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5, cuvintele "preşedintelui consiliului judeţean" se substituie  prin cuvintele "consiliului raional";
    2. La articolul 12 alineatul (1) litera b), cuvîntul "judeţelor" se substituie prin cuvîntul "raioanelor".
    Art.XXVII. - La articolele 1 şi 8 alin.(4) din Legea sindicatelor nr.1129-XIV din 7 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-132, art.919), cu modificările ulterioare, cuvîntul "judeţ" se substituie prin cuvîntul "raion".
    Art.XXVIII. - În cuprinsul Legii nr.1350-XIV din 2 noiembrie 2000 cu privire la activitatea arhitecturală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.21-24, art.77), cu modificările ulterioare, cuvintele "judeţ", "judeţean" se substituie prin cuvintele "raion", "raional".
    Art.XXIX. - Legea nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.97-99, art.765), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 14:
    la alineatul (1), textul "serviciile stare civilă şi oficiile stare civilă de sector (denumite în continuare oficii stare civilă)" se substituie prin textul "şi oficiile stare civilă";
    la alineatul (2), cuvintele "de către primării" se substituie prin  cuvintele "în cadrul primăriilor";
    la alineatul (4), cuvintele "Serviciile şi oficiile" se substituie prin cuvîntul "Oficiile".
    2. La articolul 15 alineatul (2) litera c), cuvîntul ", serviciile" se exclude.
    3. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 16. Atribuţiile organelor de stare civilă
    (1) Oficiile stare civilă activează în fiecare oraş-reşedinţă al raionului şi asigură:
    a) înregistrarea actelor de stare civilă;
    b) înscrierea menţiunilor pe actele de stare civilă;
    c) reconstituirea, înregistrarea tardivă, precum şi transcrierea actelor de stare civilă;
    d) modificarea, rectificarea, completarea, anularea actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea;
    e) evidenţa formularelor şi eliberarea certificatelor de stare civilă;
    f) eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civilă;
    g) organizarea şi păstrarea fondului de arhivă propriu;
    h) controlul activităţii ce ţine de înregistrarea actelor de stare civilă, desfăşurate de persoanele abilitate din cadrul primăriilor oraşelor, comunelor, satelor din raza lor teritorială, generalizarea rezultatelor controalelor şi acordarea ajutorului metodic;
    i) soluţionarea altor probleme ce ţin de competenţa lor.
    (2) Oficiile stare civilă sînt în drept să presteze şi servicii de ordin juridic şi tehnic ce nu sînt prevăzute de prezenta lege. Nomenclatorul acestor servicii se  aprobă de către Departamentul Tehnologii Informaţionale şi este publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (3) În oraşe, comune şi sate, înregistrarea naşterii, căsătoriei şi decesului se efectuează în cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale respective. Consiliul oraşului, comunei, satului, prin decizie, va abilita secretarul consiliului ori alt funcţionar al primăriei respective cu exercitarea atribuţiilor de stare civilă.
    4. Articolul 17 se modifică după cum urmează:
    în denumirea articolului şi la alineatul (1), cuvintele "serviciilor şi" se exclud;
    la alineatul (2), cuvintele "serviciului sau" se exclud;
    la alineatul (3), cuvintele "serviciilor şi" se exclud;
    la alineatul (4), cuvintele "serviciilor şi" şi "serviciului sau" se exclud;
    la alineatul (5), cuvintele "serviciu şi" se exclud.
    5. La articolul 18 alineatul (2), cuvintele ", serviciile şi" se exclud.
    6. La articolul 69 alineatul (2) litera g), cuvintele "serviciului sau" se exclud.
    7. La articolul 72 alineatul (5), cuvintele "serviciilor şi" se exclud.
    8. La articolul 73 alineatul (2), cuvintele "serviciul sau" se exclud.
    9. La articolul 74 alineatul (3) punctul 1, cuvintele "serviciile şi" se exclud.
    10. La articolul 78 alineatul (1), cuvintele "serviciile şi" se exclud.
    11. În denumirea şi în cuprinsul articolului 80, cuvintele "serviciilor şi" şi "serviciului sau" se exclud.
    12. Articolul 82:
    la litera g), cuvintele "serviciile sau" se exclud;
    la literele i) şi j), cuvintele "serviciul sau" se exclud.
    Art.XXX. - La articolul 3 alineatul (4) din Legea nr.139-XV din 10 mai 2001 privind Societatea de Cruce Roşie din Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.64-66, art.463), cuvîntul "judeţene" se substituie prin cuvîntul "raionale".
    Art.XXXI. - La articolul 23 alineatul (6) din  Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.836), cu modificările ulterioare, cuvîntul "judeţene" se substituie prin cuvîntul "raionale".
    Art.XXXII. - La articolul 12 alineatul (1) şi la articolul 17 alineatul (1) din Legea nr.713-XV din 6 decembrie 2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de  alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.36-38, art.208), cu modificările ulterioare, cuvintele "judeţean" şi "judeţene" se substituie prin cuvintele "raional" şi "raionale".
    Art.XXXIII. - La articolul 14 alineatul (4) litera e) şi la articolul 23 alineatele (1) şi (3) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.14-17, art.49), cuvintele "judeţean", "judeţului" se substituie prin cuvintele "raional", "raionului".
    Art.XXXIV. - În anexa nr.2 punctul 4 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a  primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18-19, art.57), cu modificările ulterioare, cuvintele "consiliilor judeţene" se substituie prin cuvîntul "raioanelor".
    Art.XXXV. - La articolul 18 alineatul (1) litera c) din Legea muzeelor nr.1596-XV din 27 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.23-24, art.81), cuvîntul "judeţene" se substituie prin cuvîntul "raionale".

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                         Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 4 decembrie 2003.
    Nr. 482-XV.