LPC910/2002
ID intern unic:  312700
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 910
din  14.03.2002
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 23.04.2002 în Monitorul Oficial Nr. 56     art Nr : 395
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - În Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10 martie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.5-7, art.37), cu modificările ulterioare, sintagma "Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor" se înlocuieşte cu  sintagma "Departamentul Privatizării".
    Art.II. - Legea nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.67, art.752), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4, litera b)  va avea următorul cuprins:
    "b) organele centrale de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale, în limitele competenţei lor, în cazul concesionării bunurilor întreprinderilor de stat (municipale), a altor obiecte economice."
    2. La articolul 9, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    "(2) Organele centrale de specialitate pregătesc propunerile de concesionare şi le prezintă spre examinare Guvernului. Autorităţile executive ale administraţiei publice locale pregătesc propunerile de concesionare şi le prezintă spre examinare autorităţilor reprezentative ale administraţiei publice locale care, în termen de 20 de zile de la data primirii propunerilor, iau decizia privind oportunitatea lor. În cazul în care propunerile de concesionare nu sînt pregătite conform cerinţelor, ele se restituie pentru definitivare.
    (3) Lista obiectelor propuse pentru concesionare şi clauzele obligatorii ale contractului de concesiune, confirmate de Guvern, sînt aprobate de Parlament."
    Art. III. - La articolul 66 din Legea nr.633-XIII din 10 noiembrie 1995 cu privire la modul de urmărire a impozitelor, taxelor şi altor plăţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.8-9, art.80), cu modificările ulterioare, alineatul (9) va avea următorul  cuprins:
    "(9) Expertiza şi evaluarea bunurilor sechestrate ale plătitorului, care fac parte din fondurile fixe ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor de stat, precum şi ale întreprinderilor şi altor obiective cuprinse în anexele la Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998, se organizează de către organele centrale de specialitate sau autorităţile administraţiei publice locale. Comercializarea bunurilor menţionate  se organizează de către Departamentul Privatizării în modul stabilit pentru privatizarea patrimoniului public."
    Art.IV. - Legea nr.1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.59-60, art.518), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În tot cuprinsul legii, cu  excepţia articolului 10 şi  articolului 89 alineatul (1), sintagma "Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor" se înlocuieşte cu sintagma "Departamentul Privatizării".
    2. Articolul 10:
    la alineatul (1), sintagma "Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor" se înlocuieşte cu  textul "organelor centrale de specialitate respective";
    a alineatul (2), sintagma "Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor" se înlocuieşte cu  sintagma "Organele centrale de specialitate", cuvintele "ia măsuri" se înlocuiesc cu  cuvintele "iau măsuri".
    3. La articolul 22, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele ", la propunerea organelor centrale de specialitate".
    4. Articolul 28:
    articolul se completează cu un alineat nou, care devine alineatul (1), cu următorul cuprins:
    "(1) În cazul arendării obiectelor ce urmează a fi privatizate, organele centrale de specialitate prezintă, în mod obligatoriu, Departamentului Privatizării copiile contractelor de arendă.";
    alineatul unic devine alineatul (2).
    5. La articolul 50, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) În procesul de pregătire a întreprinderii de stat pentru privatizare, organul central de specialitate este în drept să separe din cadrul ei obiectele nefînalizate şi să le propună "Departamentului Privatizării pentru privatizare în condiţiile legii."
    6. La articolul 57 alineatul (1), textul ", aprobate de Parlament la propunerea Guvernului" se exclude.
    7. La articolul 89 alineatul (1), sintagma", Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor" se înlocuieşte cu  textul "organelor centrale de specialitate sau al autorităţilor administraţiei publice locale".
    Art.V. - Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art.318), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 39 alineatul (2), sintagma "Ministerului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat" se înlocuieşte cu sintagma "Departamentului Privatizării".
    2. La articolul 42, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(l) Drepturile întreprinderilor asupra bunurilor imobile proprietate publică, transmise lor în folosinţă, se înregistrează în temeiul actelor de predare-preluare, încheiate între organele centrale de specialitate sau autorităţile administraţiei publice locale şi întreprindere."
    Art.VI. - La articolul 8 alineatul (1) din Legea nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.124-125, art.611), cu modificările ulterioare, textul "structurile teritoriale ale Departamentului privatizării şi administrării proprietăţii de stat, de comun acord cu" se exclude.
    Art.VII. - La articolul 11 alineatul (3) din Legea nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.31-34, art.109), cu modificările ulterioare, sintagma "Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat de  pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor" se înlocuieşte cu  textul "organului central de specialitate respectiv".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                          Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 14 martie 2002.
    Nr. 910-XV.