HGA1316/2002
ID intern unic:  292310
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1316
din  08.10.2002
pentru aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 893 din 9 iulie 2002
Publicat : 10.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 137-138     art Nr : 1436
Abrogată prin HG689 din 10.06.03, MO116-120/13.06.03 art. 711

Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 893 din 9 iulie 2002 "Cu privire la organigrama-tip şi statele-tip ale aparatului şi subdiviziunilor consiliului judeţean" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 103-105, art. 1010) (se anexează).

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                 Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Prim-viceprim-ministru                                               Vasile Iovv
Ministrul finanţelor                                                     Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                                         Ion Morei

Chişinău, 8 octombrie 2002.
Nr. 1316.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1316
din 8 octombrie 2002
Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 893 din 9 iulie 2002
1. Preambulul va avea următorul cuprins:
"În temeiul lit. 1) art. 59 din Legea privind administraţia publică locală şi în scopul optimizării şi eficientizării structurii administraţiei publice locale în teritoriile judeţelor, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:".
2. În punctul 1 cifrele "1-4" se substituie prin cifrele "1, 2".
3. În punctul 2 textul "distribuind personalul încadrat, inclusiv prin numirea reprezentanţilor lor, în teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective. Reprezentanţele consiliului judeţean şi ai direcţiilor, direcţiilor generale şi secţiilor lui vor funcţiona în teritoriu fără statut de persoană juridică" se exclude.
4. Se completează cu punctul 3 în următoarea redacţie:
"3. Se stabileşte că consiliile judeţene pot crea, în funcţie de necesităţi, subdiviziuni pentru protecţia drepturilor copilului cu un număr de maximum 6 unităţi."
Punctele 3 şi 4 devin, respectiv punctele 4 şi 5.
5. Din anexa nr. 1 se exclude poziţia "Secţia protecţia drepturilor copilului".
6. Se abrogă anexele nr. 2 şi 4.
7. Anexa nr. 3 devine anexa nr. 2 şi se expune în redacţie nouă.
Vezi pag.42