HGC896/2006
ID intern unic:  316897
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 896
din  07.08.2006
privind aprobarea  modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 11.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 126-130     art Nr : 938
    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei.
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 869 din 18 august 2005 "Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.152 din 19 februarie 2004" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.113-116, art. 941).
   
    PRIM-MINISTRU                                                       Vasile  TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    şi comerţului                                                                  Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                       Mihail Pop

    Chişinău, 7 august 2006.
    Nr. 896.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 896
din 7 august 2006
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002 "Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.79-81, art.841), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la anexa nr.1:
    tabelul va avea următorul cuprins:
    "Reţeaua tarifară
    pentru muncitorii din unităţile cu autonomie financiară

Categorii de calificare I II III IV V VI VII VIII
Coeficienţii tarifari 1,0 1,10-1,26 1,20-1,59 1,30-1,81 1,40-2,07 1,50-2,36 1,60-2,69 1,70-307

    la nota 1, cuvintele "în mod obligatoriu" se exclud;
    nota 2 va avea următorul cuprins:
    "2. Reţeaua tarifară concretă se stabileşte în unităţi prin negocieri şi este parte integrantă a contractului colectiv de muncă.
    Coeficienţii tarifari pe categoriile de calificare se stabilesc în mărimi fixe cuprinse între limitele minimă şi maximă ale grilelor de coeficienţi tarifari prevăzuţi în prezenta anexă pe categoriile de calificare respective.
    Totodată, la stabilirea reţelei tarifare concrete se va urmări ca pentru fiecare categorie următoare coeficientul tarifar să fie în mod obligator mai mare decît cel stabilit pentru categoria anterioară, cu asigurarea unei creşteri egale sau proporţionale de la categorie la categorie.";
    la anexa nr.3:
    în denumirea anexei, cuvîntul "aplicaţi" se substituie cu cuvîntul "recomandaţi";
    nota 2 va avea următorul cuprins:
    "2. Coeficienţii de complexitate nu sînt obligatorii, ei avînd caracter orientativ în procesul negocierilor privind stabilirea salariului tarifar pentru categoria I de calificare la nivel de ramură sau de unitate economică.";
    la tabelul din anexa nr.4:
    cifra "1,52" se substituie cu cifra "1,50";
    ultimele trei poziţii vor avea următorul cuprins:

"Conducătorii (manageri, şefi) de subdiviziuni interioare (sectoare, birouri, secţii, ateliere, servicii etc.), specialişti şefi 2,00-6,00
Specialişti şefi (care au în subordine personal), directori de subdiviziune şi filiale, adjuncţi ai conducătorului de unitate 3,00-7,00
Conducător de unitate 4,00-8,00".

    2. Hotărîrea Guvernului nr.152 din 19 februare 2004 "Cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară şi cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.39-41, art.299), cu modificările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
punctele 1, 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:
    "1. Cu începere de la 1 iulie 2006, salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, se stabileşte după cum urmează:
    pentru angajaţii din microîntreprinderi (cu un număr de angajaţi de pînă la 9 persoane)  şi pentru angajaţii întreprinderilor din ramura agriculturii şi silviculturii - în mărime de cel puţin 3,26 lei pe oră sau de cel puţin 550 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore în medie pe lună;
    pentru angajaţii unităţilor cu autonomie financiară raportate la alte ramuri  - de cel puţin 4,15 lei pe oră sau de cel puţin 700 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore în medie pe lună.
    2. Se acordă unităţilor economice dreptul de a implementa treptat noul cuantum al salariului tarifar, în funcţie de posibilităţile financiare, dar nu mai tîrziu de 1 septembrie 2006.
    3. O dată cu aprobarea noilor coeficienţi tarifari ai Reţelei tarifare,  mărimile concrete ale salariilor tarifare orare (lunare) pentru muncitori, stabilite anterior în condiţiile Reţelei tarifare în vigoare pînă la adoptarea prezentei hotărîri, nu pot fi diminuate.";
    anexa nr.1 se exclude;
    la anexa nr.2:
    tabelul va avea următorul cuprins:
    "Nivelul minim garantat al salariilor de funcţie
    pentru unele categorii de personal în raport cu gradul de pregătire profesională şi competenţă a angajaţilor

Categoriile de angajaţi Coeficientul de multiplicitate în cuantum multiolu al salariului tarifar pentru categoria I de calificare stabilit pe ţară pentru ramura respectivă Cuantumul minim al salariului de funcţie lunar, lei
Personal auxiliar 1,0 de cel puţin 700
Funcţionarii administrativi 1,15 805
Specialişti cu studii medii de specialitate 1,50 1050
Specialişti cu studii superioare 1,80 1260
Conducătorii (manageri, şefi) de subdiviziuni interioare (sectoare, birouri, secţii, ateliere, servicii etc.), specialişti şefi 2,0 1400
Specialişti şefi (care au în subordine personal), directori de subdiviziune şi filiale, adjuncţi ai conducătorului de unitate 3,0 2100
Conducător de unitate 4,0 2800

    la notă,  după cuvîntul "microîntreprinderi" se introduc cuvintele "şi pentru angajaţii întreprinderilor din ramura agriculturii şi silviculturii", iar cifra "360" se substituie cu cifra "550".