OMTGDA7/2006
ID intern unic:  315383
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI GOSPODĂRIEI DRUMURILOR
ORDIN Nr. 7
din  02.02.2006
cu privire la aprobarea "Regulamentului de implementare
 a prevederilor Acordului privind transportul internaţional
ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul"
(Acordul INTERBUS)
Publicat : 03.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 35-38     art Nr : 107

    Abrogat prin OMTID43 din 20.02.12, MO46-47/07.03.12 art.247

    În scopul implementării pe teritoriul Republicii Moldova a prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), ratificat prin Legea nr. 246-XVI din 21 octombrie 2005,
ORDON:
1. Se aprobă Regulamentul de implementare a prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), (anexa nr.1).
2. Î.S. "AMTAI", dl A. Rusnac va asigura:
- publicarea în termen de o lună a Regulamentului privind implementarea prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS) în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
- eliberarea din momentul publicării a prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, la solicitarea agenţilor economici, a Carnetului cu foi de parcurs (Interbus) în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Regulamentului;
- controlul privind respectarea întocmai de către agenţii economici a efectuării transporturilor ocazionale de călători în trafic internaţional în conformitate cu prevederile Acordului INTERBUS, cu prezentarea Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor trimestrială a rapoartelor.
3. Agenţii economici licenţiaţi, vor efectua pregătirea operatorilor, în Centrele de instruire şi reciclare a personalului din domeniul transporturilor auto, în conformitate cu Programele coordonate de minister şi vor elibera Certificatele de competenţă profesională stabilite de Acordul INTERBUS, conform modelului prezentat în anexa nr. 2;
4. Direcţia Transport Auto va asigura:
- în termen de 2 luni va reperfecta Permisele de activitate pentru traseu ale agenţilor economici, ce efectuează transporturi ocazionale internaţionale;
- va introduce modificări în Lista parametrilor supuşi verificării şi metodele de verificare a acestora la staţiile de testare tehnică, conform cerinţelor Acordului INTERBUS;
- va monitoriza executarea prevederilor Acordului INTERBUS.
5. Se abrogă Ordinul MTC nr. 7 din 22 ianuarie 2002.
6. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Valentin Dragan, viceministru.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR
ŞI GOSPODĂRIEI DRUMURILOR                                  Miron GAGAUZ

Chişinău, 2 februarie 2006.
Nr. 7.
Anexă
la Ordinul MTGD nr. 7
din 02 februarie 2006
REGULAMENTUL
de implementare a prevederilor Acordului privind transportul
internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul
(Acordul INTERBUS)
I. Scopul şi domeniul de aplicare
1.1 Prezentul regulament este elaborat în scopul implementării pe teritoriul Republicii Moldova a prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS).
1.2 Regulamentul se aplică transportului auto internaţional ocazional de călători efectuat de către agenţii transportatori atît autohtoni cît şi străini şi nu se referă la transporturile regulate, regulate speciale şi navetă.
II. Dispoziţii generale
2.1 Dreptul de a efectua transporturi auto internaţionale ocazionale de călători îl au agenţii transportatori care întrunesc cerinţele stabilite de Acordul INTERBUS, în ce priveşte onorabilitatea, capacitatea financiară, capacitatea profesională şi condiţiile tehnice faţă de mijloacele de transport antrenate la efectuarea transporturilor respective.
2.2 Dovada respectării de către agenţii transportatori a cerinţelor privind onorabilitatea, capacitatea financiară şi capacitatea profesională va servi Permisul de activitate pe traseu eliberat de Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor.
2.3 Transporturile se efectuează cu mijloace de transport înmatriculate pe teritoriul ţării de origine, avînd capacitatea mai mare de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto.
2.4 Transporturile auto internaţionale ocazionale de călători se divizează în transporturi liberalizate (scutite de autorizaţie) şi neliberalizate.
III. Serviciile ocazionale liberalizate
3.1 Transporturile în trafic internaţional scutite de autorizaţie efectuate de către agenţii transportatori înregistraţi în Republica Moldova sînt de următoarele tipuri:
3.1.1 Tip A - Serviciile cu uşile închise sînt serviciile derulate cu acelaşi autobuz sau autocar care transportă acelaşi grup de călători de-a lungul călătoriei şi îl aduce înapoi la locul de plecare. Locul de plecare este situat pe teritoriul Republicii Moldova.
3.1.2 Tip B - Servicii în care călătoria dus se efectuează încărcat şi cea de întoarcere în gol. Locul de plecare este situat pe teritoriul Republicii Moldova.
3.1.3 Tip C - Servicii în care călătoria dus este efectuată în gol şi toţi călătorii sînt îmbarcaţi din acelaşi loc, cînd este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
3.1.3.1 C1 - călătorii formează grupuri în afara teritoriului Republicii Moldova şi teritoriului ţării de îmbarcare - pe baza unui contract de transport încheiat înaintea sosirii lor pe teritoriul ţării de îmbarcare. Călătorii sînt transportaţi pe teritoriul Republicii Moldova.
În timpul efectuării transportului la foaia de parcurs (Interbus) se anexează contractul de transport încheiat cu grupul de călători (asociaţia, agenţia de turism etc.) care trebuie să conţină obligatoriu următoarele clauze:
- data şi locul (ţara) încheierii contractului;
- data şi locul (ţara) formării (reunirii) grupului;
- data şi locul (ţara) îmbarcării călătorilor;
- locul (ţara) de destinaţie.
Călătorii în timpul efectuării controlului trebuie să demonstreze faptul prezenţei sale la data formării grupului indicată în contract în acel loc (ţară).
3.1.3.2 C2 - călătorii au fost aduşi în prealabil de acelaşi operator de transport, în condiţiile prevăzute la pct. 3.1.2 (Tip B), pe teritoriul părţii contractante de unde sînt îmbarcaţi şi transportaţi pe teritoriul Republicii Moldova.
În timpul efectuării transporturilor la foaia de parcurs (Interbus) se anexează în mod obligatoriu foaia de parcurs (Interbus) MD2 în baza căreia a fost anterior transportat grupul conform pct. 3.1.2 (Tip B).
3.1.3.3 C3 - călătorii au fost invitaţi să călătorească pe teritoriul unei alte părţi contractante, costul transportului fiind suportat de către persoana care a lansat invitaţia. Aceşti călători trebuie să constituie un grup omogen (cu scop unic), care nu a fost format numai în scopul de a întreprinde această călătorie specială şi care este adus pe teritoriul Republicii Moldova.
În timpul efectuării transporturilor la foaia de parcurs (Interbus) se anexează scrisoarea de invitaţie sau fotocopia legalizată a acesteia de la persoana care lansează invitaţia.
3.1.4 Operaţiunile de tranzit pe teritoriile părţilor contractante asociate serviciilor ocazionale care sînt scutite de autorizaţie.
3.1.5 Autobuzele şi autocarele neîncărcate, utilizate exclusiv pentru înlocuirea unui autocar sau autobuz defect ori accidentat în timp ce desfăşura un serviciu internaţional prevăzut în prezentul acord.
Autobuzul (autocarul) care pleacă pentru înlocuirea mijlocului de transport defect se deplasează în baza carnetului foii de parcurs (Interbus) eliberat pentru mijlocul de transport respectiv cu foile de parcurs completate conform compartimentului IV al prezentului regulament, în rubrica 8 a cărora se face menţiunea "Pentru înlocuirea autocarului defect nr. ......".
3.2 Agenţii transportatori străini (neînregistraţi în Republica Moldova) vor efectua transporturile auto ocazionale internaţionale de călători pe teritoriul Republicii Moldova în corespundere cu prevederile Acordului INTERBUS.
3.3 Efectuarea transporturilor la care se face referire la pct. 3.1 se face în baza unui document de control emis de Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor (în continuare MTGD), prin intermediul Î.S. "Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional" (în continuare Î.S. "AMTAI").
3.4 Documentul de control este format din foi de parcurs detaşabile, în două exemplare (MD1, MD2) şi un exemplar cu menţiunea "Filă de control", legate în carnete de cîte 25 de file. Documentul de control şi foile de parcurs ale acestuia se imprimă pe hîrtie de culoare verde, format A4, modelul acestuia este prezentat în anexa nr. 1.
3.5 Fiecare carnet şi foile de parcurs care îl compun vor fi numerotate. Foile de parcurs vor fi, de asemenea, numerotate consecutiv de la 1 la 25.
3.6 Textul de pe coperta carnetului şi cel de pe foile de parcurs sînt tipărite în limba de stat.
3.7 Carnetul cu foi de parcurs (Interbus) este eliberat contra plată de Î.S. "AMTAI" pe numele operatorului de transport şi cu indicarea numărului de înmatriculare a mijlocului de transport respectiv. Termenul de valabilitate a acestuia este de un an din ziua eliberării. Transmiterea carnetului cu foi de parcurs (Interbus) de la un operator de transport la altul sau utilizarea acestuia de către alt mijloc de transport decît cel pentru care a fost eliberat este interzisă.
3.8 Pentru obţinerea carnetului cu foi de parcurs (Interbus) pentru mijlocul de transport, care va fi antrenat în transportul auto ocazional de călători în trafic internaţional, agentul economic va prezenta suplimentar următoarele:
- Certificatul de competenţă profesională în transportul rutier naţional şi/sau internaţional al managerului, tehnicianului şi conducătorului auto, eliberate de agenţii economici licenţiaţi, care dispun de Centre de pregătire şi reciclare a personalului din domeniul transporturilor auto (Directivele 96/26CE şi 98/76CE cu privire la accesul profesiunii de transportator rutier de mărfuri şi călători, precum şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi certificatelor);
- Raportul de verificare tehnică periodică eliberat de staţiile de testare autorizate în care va fi următoarea menţiune: "Autocarul (autobuzul) corespunde standardelor tehnice stabilite în anexa nr. 2 a Acordului INTERBUS" (Directivele 88/77CE, 91/542/CE, 96/1CE, 72/306CE, 70/157CE, 84/424CE, 92/97CE, 71/320CE, 88/194CE, 91/422CE, 98/12CE, 92/23CE, 76/756CE, 91/663CE şi 97/28CE).
3.9 Carnetul cu foi de parcurs (Interbus) în original se păstrează în autobuz sau în autocar pe tot timpul călătoriei.
3.10 Operatorul de transport este obligat să restituie carnetul cu foi de parcurs (Interbus) cu toate filele MD1 la Î.S. "AMTAI" în decurs de 15 zile de la utilizarea ultimului complet a foilor de parcurs a acestuia.
IV. Completarea carnetului cu foi de parcurs (Interbus)
4.1 Completarea foilor de parcurs în dublu exemplar (MD1, MD2) şi a Filei de control se efectuează de către operatorul de transport în prealabil, pînă la efectuarea fiecărei curse.
4.2 Foile de parcurs în dublu exemplar şi Fila de control trebuie să fie completate în mod deplin, absolut identic, fără corectări, cu majuscule şi cu cerneală care nu se şterge.
4.3 În cazul îndeplinirii incorecte (îndreptărilor), operatorul de transport este obligat să completeze alte foi de parcurs, iar cele completate incorect se anulează.
4.4 În foile de parcurs ale carnetului se indică următoarea informaţie:
Rubrica 1:
• numărul de înregistrare a autobuzului - în partea stîngă a rubricii;
• numărul de locuri pentru călători - în partea dreaptă a rubricii.
Rubrica 2:
• denumirea operatorului de transport, adresa juridică - în partea dreaptă a rubricii.
Rubrica 3:
• numele şi prenumele conducătorului / conducătorilor auto - în partea dreaptă a rubricii.
Rubrica 4:
 • se taie în cruce - [X] unul din cele trei pătrate, situate sub literele A, B, C şi respectiv unul din cele situate sub literele C1, C2, C3. Fiecare dintre acestea, reprezintă un anumit mod de efectuare a transportării indicate în punctul 3.1, pentru care nu este nevoie de autorizaţie.
După evidenţierea pătratului gol sub literele C1, C2, C3, operatorul de transport indică în rubrica C denumirea punctului de debarcare şi semnul distinctiv al Republicii Moldova - MD.
Rubrica 5:
• se indică în rubricile corespunzătoare următoarea informaţie:
a) denumirea rutei (punctul de plecare şi punctul de destinaţie);
b) data începerii, localitatea de plecare şi etapele zilnice (data, itinerarul parcurs în ziua respectivă şi denumirea punctelor de trecere a frontierei, precum şi distanţele parcurse cu şi / sau fără călători), cu indicarea semnelor distinctive a fiecărei ţări.
Rubrica 6:
se indică cu litere de tipar şi în limba de stat numele şi prenumele tuturor călătorilor transportaţi.
Operatorul de transport poate utiliza o listă deja completată pe o foaie separată, care va fi anexată listei de călători. Ştampila operatorului de transport sau, în cazul în care este nevoie, semnătura operatorului de transport sau a şoferului autobuzului sau autocarului va fi pusă atît pe lista anexată cît şi pe foaia de parcurs.
Pentru serviciile care implică o călătorie dus, efectuată în gol, la care se face la pct. 3.1.3 (Tip C), lista de călători poate fi completată în timpul îmbarcării călătorilor.  
Lista de călători întocmită va fi parafată şi barată după ultimul călător de către beneficiar.
Rubrica 7:
• se indică data completării, semnătura conducătorului întreprinderii şi se aplică ştampila operatorului de transport.
Rubrica 8:
• se indică modificările neprevăzute.
Rubrica 9:
• se indică vizele eventuale ale serviciilor competente.
4.6 Operatorul de transport va fi răspunzător pentru completarea corectă şi corespunzătoare a foilor de parcurs (Interbus).
V. Serviciile ocazionale neliberalizate
5.1 Pentru fiecare serviciu ocazional care nu a fost liberalizat conform prevederilor pct. 3.1 se va elibera o autorizaţie prin înţelegere reciprocă, atît între autorităţile competente ale părţilor contractante de unde călătorii sînt îmbarcaţi sau debarcaţi, precum şi între acestea şi autorităţile competente ale părţilor contractante tranzitate. Cînd locul de plecare sau de destinaţie este situat într-un stat membru al Comunităţii Europene tranzitul prin celelalte state membre ale Comunităţii Europene nu este supus autorizării.
5.2 Autorizaţia pentru serviciile ocazionale neliberalizate este un formular de culoare roză, format A4, modelul acesteia este prezentat în anexa nr. 2.
5.3 Pentru efectuarea transporturilor auto neliberalizate operatorul de transport va înainta către Î.S "AMTAI" o cerere de modelul stabilit în anexa nr. 3 în vederea obţinerii autorizaţiei respective.
5.4 Operatorii de transport vor completa cererea şi vor ataşa documentele care dovedesc că solicitantul dispune de Permis de activitate pe traseu pentru transport sub forma unor servicii ocazionale internaţionale cu autocarul sau cu autobuzul.
5.5 Î.S. "AMTAI" va examina cererea de autorizare a serviciului în cauză şi, în caz de aprobare, o va trimite autorităţilor competente ale părţii / părţilor contractante unde se află locul de destinaţie, precum şi autorităţilor competente ale părţilor contractante care sînt tranzitate.
5.6 Î.S. "AMTAI" va elibera autorizaţia solicitantului după obţinerea acesteia de la autorităţile competente ale părţii / părţilor contractante a cărei aprobare a fost cerută, după achitarea taxei stabilite. Dacă aceste autorităţi refuză eliberarea autorizaţiei, Î.S. "AMTAI" va informa despre acest fapt solicitantul în baza răspunsului parvenit.
5.7 Autorităţile competente a două sau mai multe părţi contractante pot conveni să simplifice procedura de autorizare, modelul cererii de autorizare şi modelul autorizaţiei pentru transportul efectuat între aceste părţi contractante.
VI. Controale şi sancţiuni
6.1 În timpul efectuării transporturilor la bordul unităţii de transport trebuie să se afle documentul care dovedeşte că solicitantul deţine licenţa pentru genul de activitate respectiv, documentul care atestă data primei înmatriculări a vehiculului (pentru operatorii de transport înregistraţi în Republica Moldova - certificatul de înmatriculare), documentul de control la care se face referire în pct. 3.3 sau autorizaţia la care se face referire în pct. 5.1 şi certificatul de competenţă profesională a conducătorilor auto, care vor fi prezentate pentru control, la cererea oricărui funcţionar autorizat să controleze.
6.2 Controlul utilizării foilor de parcurs sau autorizaţiilor este efectuat de inspectorii Î.S. "AMTAI" la intrare / ieşire în / din ţară, care verifică:
a) prezenţa foilor de parcurs (Interbus) şi valabilitatea lor;
b) corectitudinea şi veridicitatea completării foilor de parcurs;
c) corespunderea listei călătorilor înscrişi în rubrica 6 a foii de parcurs (Interbus) cu călătorii transportaţi de facto în salonul autobuzului.
6.3 La ieşire din Republica Moldova se ridică Fila de control care se păstrează la postul dat pentru verificarea corespunderii datelor la intrare în Republica Moldova, cu cele indicate în foile de parcurs (Interbus) la ieşire din ţară.
6.4 Controlul utilizării foilor de parcurs pentru operatorii de transport înregistraţi în Republica Moldova:
- dacă foile de parcurs (Interbus) sînt completate la toate rubricile conform cerinţelor stabilite şi datele indicate în ele corespund datelor de facto, inspectorul confirmă verificarea acestora în rubrica 9, prin aplicarea semnăturii şi ştampilei, cu indicarea datei, denumirii postului, face însemnările corespunzătoare în registru după care permite trecerea autobuzului pentru efectuarea de mai departe a cursei;
- în cazul depistării încălcărilor inspectorul întocmeşte actul (procesul-verbal) cu privire la contravenţia administrativă, anulează foile de parcurs MD1, MD2 (Interbus) cu menţiunea respectivă în rubrica 9 a acestora şi în registru, impune operatorul de transport să completeze alte foi de parcurs după care permite trecerea autobuzului pentru efectuarea de mai departe a cursei. Actul (procesul-verbal) cu anexarea foii de parcurs MD2 şi Filei de control se prezintă în decurs de trei zile la oficiul central al Î.S. "AMTAI";
- în cazul declarării de pierdere sau furtului carnetului cu foi de parcurs (Interbus) în timpul cursei, se efectuează controlul corespunderii transportării, cu datele indicate în Fila de control, ridicată la ieşire. Dacă datele indicate în Fila de control corespund celor de facto, se fac însemnările respective în Fila de control şi în registru. Dacă datele indicate în Fila de control nu corespund celor de facto, inspectorul întocmeşte actul (procesul-verbal) cu privire la contravenţia administrativă, face însemnările corespunzătoare în registru, impune operatorul de transport să completeze alte foi de parcurs (Interbus) după care permite trecerea autobuzului pentru efectuarea de mai departe a cursei. Actul (procesul-verbal) cu anexarea Filei de control se prezintă în decurs de trei zile la oficiul central al Î.S. "AMTAI".
6.5 Controlul utilizării foilor de parcurs (Interbus) pentru operatorii de transport neînregistraţi în Republica Moldova:
- operatorii de transport a ţărilor membre CEMT, care au aderat la Acordul Interbus şi efectuează rute ocazionale, la intrare / ieşire şi tranzit a Republicii Moldova sînt obligaţi să prezinte carnetul cu foile de parcurs (Interbus) completate pentru cursa respectivă;
- dacă foile de parcurs (Interbus) sînt completate la toate rubricile conform cerinţelor stabilite şi datele indicate corespund cu datele de facto, inspectorul confirmă verificarea acestora în rubrica 9, prin aplicarea semnăturii şi ştampilei, cu indicarea datei, denumirii postului, pe ambele foi de parcurs, după care face însemnările corespunzătoare în registru  şi permite trecerea autobuzului pentru efectuarea în continuare a cursei;
- în cazul lipsei carnetului cu foi de parcurs (Interbus) sau la depistarea încălcărilor cerinţelor de utilizare a acestuia la intrare / ieşire, sau pe teritoriul Republicii Moldova, se realizează autorizaţia respectivă, cu perceperea taxelor rutiere (cu excepţia transportului înmatriculat în ţările cu care Republica Moldova are acorduri privind scutirea reciprocă de taxe rutiere).
6.6 Operatorii de transport care încalcă condiţiile stabilite de prezentul Regulament poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Anexa nr. 1
MODELUL
documentului de control pentru serviciile ocazionale exceptate de autorizare
anexa nr.1
(Copertă - verso)
AVIZ IMPORTANT
1. Serviciile la care se face referire în Acordul INTERBUS sînt următoarele:
1) Transportul rutier internaţional de călători avînd orice naţionalitate, prin intermediul serviciilor ocazionale:
- între teritoriile a două Părţi Contractante, sau începînd şi sfîrşind pe teritoriul aceleiaşi Părţi Contractante şi, dacă în timpul acestor servicii apare ca necesar, în tranzit pe teritoriul altei Părţi Contractante sau pe teritoriul unui Stat care nu este Parte Contractantă;
- efectuate în schimbul unei plaţi de către operatorii de transport stabiliţi într-una din Părţile Contractante în conformitate cu legislaţia naţională, şi care deţine o licenţă de transport pentru efectuarea serviciilor internaţionale ocazionale cu autocare şi autobuze;
- utilizînd autocare şi autobuze înmatriculate pe teritoriul Părţii Contractante unde operatorul de transport este stabilit, şi care, prin construcţia şi echipamentul lor sînt destinate să transporte mai mult de nouă persoane, inclusiv şoferul şi sînt folosite în acest scop.
2) Călătoriile în gol a vehiculelor în legătură cu aceste servicii.
3) În sensul Acordului INTERBUS, termenul "teritoriu al Părţii Contractante" reprezintă, cu referire la Comunitatea Europeană, acele teritorii unde se aplică Tratatul de înfiinţare a Comunităţii şi în condiţiile stipulate în acel Tratat.
4) Posibilitatea de a opera servicii ocazionale naţionale într-o Parte Contractantă de către operatorii stabiliţi într-o altă Parte Contractantă nu face obiectul Acordului INTERBUS.
5) Utilizarea pentru transportul mărfurilor în scopuri comerciale a autobuzelor şi autocarelor proiectate pentru a transporta pasageri nu face obiectul acestui Acord.
6) Acordul INTERBUS nu se aplică serviciilor ocazionale în cont propriu.
2. Serviciile internaţionale ocazionale exceptate de la autorizare pe teritoriul oricărei Părţi Contractante, alta decît cea în care operatorul de transport este stabilit conform prevederilor Articolului 6 al Acordului INTERBUS sînt următoarele:
1. Serviciile cu uşile închise, sînt serviciile în care, acelaşi autobuz sau autocar este utilizat pentru a transporta acelaşi grup de călători de-a lungul călătoriei, şi de a-l aduce înapoi la locul de plecare. Locul de plecare este situat în Partea Contractantă pe teritoriul căreia operatorul de transport este stabilit.
2. Servicii în care cursa dus se efectuează încărcat şi cea de întoarcere în gol. Locul de plecare este situat pe teritoriul Părţii Contractante unde operatorul de transport este stabilit.
3. Servicii în care cursa dus se efectuează în gol şi toţi călătorii sînt îmbarcaţi din acelaşi loc cînd este îndeplinită una din următoarele condiţii:
a) călătorii formează grupuri, pe teritoriul unei ţări care nu este Parte Contractantă sau al unei alte Părţi Contractante - alta decît cea în care operatorul de transport este stabilit sau decît cea unde sînt îmbarcaţi călătorii - pe baza unui contract de transport încheiat înainte de sosirea lor pe teritoriul acestei din urmă Părţi Contractante. Călătorii sînt transportaţi pe teritoriul Părţii Contractante în care operatorul de transport este stabilit;
b) călătorii au fost aduşi în prealabil, de acelaşi operator de transport, în condiţiile prevăzute la punctul 2, pe teritoriul Părţii Contractante de unde sînt îmbarcaţi din nou şi transportaţi pe teritoriul Părţii Contractante în care operatorul de transport este stabilit.
c) călătorii au fost invitaţi să călătorească pe teritoriul unei alte Părţi Contractante, costul transportului fiind suportat de către persoana care a lansat invitaţia. Aceşti călători trebuie să constituie un grup omogen, care nu a fost format numai în scopul de a întreprinde această călătorie particulară şi care este adus pe teritoriul Părţii Contractante, în care operatorul de transport este stabilit.
4. Operaţiunile de tranzit între Părţile Contractante asociate serviciilor ocazionale scutite de autorizaţie, vor fi de asemenea scutite de autorizaţie.
5. Autobuzele şi autocarele neîncărcate utilizate exclusiv pentru înlocuirea unui autobuz sau autocar defect sau accidentat în timp ce desfăşura un serviciu internaţional reglementat prin acest Acord vor fi de asemenea scutite de autorizaţie.
Pentru serviciile efectuate de către operatorii de transport stabiliţi în Comunitatea Europeană, punctele de plecare şi/sau de destinaţie ale acestor servicii pot fi în orice Stat Membru al Comunităţii Europene, independent Statul Membru în care vehiculul este înmatriculat sau în care operatorul de transport este stabilit.
3. Condiţii aplicabile autobuzelor şi autocarelor
Autobuzele si autocarele utilizate în operarea serviciilor internaţionale ocazionale la care se face referire în Acordul INTERBUS vor respecta standardele tehnice în conformitate cu Articolul 5 şi Anexa 2 ale acestui Acord.
4. Informaţii privind modul de completare a foii de parcurs
1. Pentru fiecare călătorie efectuată ca un serviciu ocazional, operatorul de transport trebuie, înainte de începerea călătoriei, să completeze o foaie de parcurs, în dublu exemplar.
Operatorul de transport poate înscrie numele călătorilor pe o listă întocmită pe o foaie separată, care va fi anexată foii de parcurs. Ştampila operatorului de transport, şi dacă este necesar, semnătura acestuia sau a şoferului vehiculului, trebuie puse atît pe foaia de parcurs cît şi pe lista de călători.
Pentru serviciile în care călătoria dus se efectuează în gol, foaia de parcurs poate fi completată în modul prezentat anterior, în momentul îmbarcării.
Originalul foii de parcurs se va păstra la bordul autobuzului sau autocarului pe tot parcursul călătoriei şi va fi prezentată la cererea oricărui controlor autorizat.
2. Pentru serviciile în care călătoria se efectuează în gol, la care se face referire la punctul 4C al foii de parcurs, operatorul de transport trebuie să ataşeze documentului de control, următoarele documente explicative:
- în cazurile menţionate la punctul 4 C1: copia contractului de transport sau orice alt document echivalent care să cuprindă datele esenţiale ale acestui contract (în special locul, ţara şi data încheierii, locul, ţara şi data cînd călătorii sînt îmbarcaţi, locul şi ţara de destinaţie);
- în cazul serviciilor care cad sub incidenţa punctului 4C2: foaia de parcurs care însoţeşte autobuzul sau autocarul în timpul călătoriei la dus încărcat şi la întoarcere în gol efectuată cu scopul de a duce călătorii pe teritoriul Părţii Contractante, de unde sînt readuşi;
- în cazul serviciilor operate sub incidenţa punctului 4C3: scrisoarea de invitaţie de la persoana care lansează invitaţia sau o fotocopie a acesteia.
3. În timpul derulării serviciilor ocazionale nici un călător nu poate urca sau coborî în timpul călătoriei, cu excepţia cazurilor autorizate de către autorităţile competente. În acest caz este necesară o autorizaţie.
4. Operatorul de transport este obligat să verifice corectitudinea şi conformitatea completării foilor de parcurs. Acestea vor fi completate cu majuscule şi cu cerneală care nu se şterge.
5. Carnetul cu foi de parcurs nu este transferabil şi este valabil pe perioada de un an din ziua eliberării.
(Foaie de parcurs - faţă)

Aviz important
1. Autorizaţia este valabilă pentru întreaga călătorie. Poate fi utilizată numai de către operatorul de transport al cărui nume şi numărul de înmatriculare al autobuzului sau autocarului sunt indicate în autorizaţie.
2. Autorizaţia va fi păstrată la bordul autobuzului sau autocarului pe toată durata călătoriei şi va fi prezentată ori de căte ori funcţionarii împuterniciţi o vor cere.
3. Lista călătorilor va fi anexată la această autorizaţie.

anexa nr.3
 (Cerere - verso)
Aviz important
1. Operatorii de transport vor completa cererea şi vor ataşa dovada că solicitantul are o licenţă pentru a efectua transporturile internaţionale ocazionale cu autocare şi autobuze menţionate la art. 1 paragraful 1 lit. a) a doua liniuţă din Acordul INTERBUS.
2. Serviciile ocazionale, altele decît cele la care se face referire în art. 6 al Acordului INTERBUS, vor fi supuse autorizării; este vorba despre alte servicii decît cele care urmează:
1. Serviciile cu uşile închise sînt serviciile în care acelaşi autobuz sau autocar este utilizat pentru a transporta acelaşi grup de călători de-a lungul călătoriei şi pentru a-l aduce înapoi la locul de plecare. Locul de plecare este situat în partea contractantă pe teritoriul căreia operatorul de transport este stabilit.
2. Servicii în care călătoria dus se efectuează încărcat şi cea de întoarcere în gol. Locul de plecare este situat pe teritoriul părţii contractante unde operatorul de transport este stabilit.
3. Servicii în care călătoria dus este efectuată în gol şi toţi călătorii sînt îmbarcaţi din acelaşi loc, în cazul îndeplinirii uneia dintre următoarele condiţii:
a) călătorii formează grupuri pe teritoriul unei ţări care nu este parte contractantă sau al unei alte părţi contractante - alta decît cea în care operatorul de transport este stabilit sau decît cea în care sînt îmbarcaţi călătorii - pe baza unui contract de transport încheiat înaintea sosirii lor pe teritoriul acestei din urmă părţi contractante. Călătorii sînt transportaţi pe teritoriul părţii contractante în care operatorul de transport este stabilit;
b) călătorii au fost aduşi în prealabil de către acelaşi operator de transport, în condiţiile prevăzute la pct. 2, pe teritoriul părţii contractante de unde sînt îmbarcaţi din nou şi transportaţi pe teritoriul părţii contractante în care operatorul de transport este stabilit;
c) călătorii au fost invitaţi să călătorească pe teritoriul altei părţi contractante, costul transportului fiind suportat de către persoana care a lansat invitaţia. Aceşti călători trebuie să constituie un grup omogen care nu a fost format numai în scopul de a întreprinde această călătorie specială şi care este adus în teritoriul părţii contractante în care operatorul de transport este stabilit.
4. Operaţiunile de tranzit între părţile contractante asociate serviciilor ocazionale scutite de autorizaţie vor fi, de asemenea, scutite de autorizaţie.
5. Autobuzele şi autocarele neîncărcate utilizate exclusiv pentru înlocuirea unui autobuz sau autocar defect sau accidentat în timp ce desfăşura un serviciu internaţional prevăzut în prezentul acord vor fi, de asemenea, scutite de autorizaţie.
Pentru serviciile operate de operatori de transport stabiliţi în Comunitatea Europeană punctele de plecare şi/sau de destinaţie ale acestor servicii pot fi în orice stat membru al Comunităţii Europene, independent de statul membru în care este înmatriculat autobuzul sau autocarul ori în care operatorul de transport este stabilit.
3. Cererea va fi adresată autorităţii competente a părţii contractante în care serviciul începe, şi anume unde are loc prima îmbarcare a călătorilor.
4. Autobuzele şi autocarele utilizate vor fi înmatriculate pe teritoriul părţii contractante în care operatorul de transport este stabilit.
5. Autobuzele şi autocarele utilizate în serviciile ocazionale internaţionale la care se face referire în Acordul INTERBUS se vor conforma normelor tehnice prevăzute în anexa nr. 2 la acest acord.