LPM154/2005
ID intern unic:  312114
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 154
din  21.07.2005
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 23.09.2005 în Monitorul Oficial Nr. 126-128     art Nr : 611
    LP330-XVI din 16.12.05, MO1-4/06.01.06 art.16


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1528, în dispoziţia alineatului cinci, cuvintele "(cu excepţia celor primite în consignaţie)" se exclud.
    2. La articolul 16211, dispoziţia alineatului cinci va avea următorul cuprins:
    "Contractarea de mărfuri, lucrări şi servicii, de către instituţiile publice, din bani publici în sume ce depăşesc limitele anuale ale acestor instituţii, stabilite pentru achiziţionarea unui tip de mărfuri, lucrări şi servicii; divizarea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii de acelaşi tip din bani publici  prin contracte separate; neînregistrarea, în unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat, a contractelor de achiziţie de mărfuri, lucrări şi servicii din mijloacele bugetului de stat sau bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale cu valoarea contractului mai mare de 1000 de lei; transferarea mijloacelor bugetului de stat sau ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pentru mărfuri, lucrări şi servicii fără înregistrarea prealabilă a contractelor în unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat; admiterea de către instituţiile publice a datoriilor creditoare cu termenul de achitare expirat - ".
    3. Articolul 16212 se exclude.
    4. La articolul 163, sancţiunea alineatului unu va avea următorul cuprins:
    "atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la zece la douăzeci unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la zece la o sută unităţi convenţionale."
    5. La articolul 1632 alineatul doi:
    în dispoziţie, cuvintele "în conturile bugetului sau ale fondurilor extrabugetare" se substituie prin cuvintele "la conturile bugetului public naţional (incluzînd fondurile speciale)";
    în sancţiune, cuvintele "de la zece la cincisprezece" se substituie prin cuvintele "de la o sută la o sută cincizeci".
    6. La articolul 15 alineatul unu şi la articolul 2101 alineatele unu şi doi, cifra "16212" se exclude.
    7. La articolul 217 alineatul unu, textul "la articolele 16211 şi 16212"  se substituie prin textul "la articolul 16211".
    8.  La articolul 2211 alineatul doi punctul 5):
    cifra " , 16212" se exclude;
    cuvintele "Departamentului Control Financiar şi Revizie de pe lîngă Ministerul Finanţelor" se substituie prin cuvintele "Serviciului Control Financiar şi Revizie din subordinea Ministerului Finanţelor".
    Art.II. - Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 13 punctul 2), cuvintele "fondului extrabugetar, în cazul formării lui" se substituie prin cuvintele "fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală".
    2. La articolul 25, punctul 5) va avea următorul cuprins:
    "5) rapoartele privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;"
    Art.III. - Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.17-19, art.56), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 24 alineatul trei, cuvintele "şi din bugetele locale" se substituie prin  cuvintele " , din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi din mijloacele speciale".
    2. Articolele 41 şi 42 vor avea următorul cuprins:
    " Articolul 41. Finanţarea poliţiei
    Cheltuielile pentru întreţinerea poliţiei de stat se acoperă de la bugetul de stat, iar cele pentru întreţinerea poliţiei municipale - de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.
    Ministerul Afacerilor Interne are dreptul să deschidă un cont trezorerial, în urma redistribuirii unei cote din venitul obţinut de la prestarea de către organele afacerilor interne a serviciilor cu plată, întru asigurarea bazei tehnico-materiale centralizate a subdiviziunilor sale.
    Articolul 42. Asigurarea tehnico-materială a poliţiei
    Poliţia se asigură cu uniformă, armament, muniţii, tehnică operativă şi criminalistică, tehnică de telecomunicaţii şi mijloace speciale prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, din contul mijloacelor preconizate pentru întreţinerea ei.
    Modul şi normele de asigurare tehnico-materială  se stabilesc de Guvern la propunerea Ministerului Afacerilor  Interne."
    Art.IV. - Articolul 10 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul 4, cuvintele "bugetul local respectiv" se substituie prin cuvintele "bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective";
    la alineatul 6, cuvintele "sau de Departamentul Control Financiar şi Revizie de pe lîngă Ministerul Finanţelor" se substituie prin cuvintele ", de Serviciul Control Financiar şi Revizie din subordinea Ministerului Finanţelor sau de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei".
    Art.V. - Legea nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.80-82, art.413), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatul unu:
    punctul 11) va avea următorul cuprins:
    "11) a beneficia, din contul bugetului de stat, de stingerea creditului bancar, inclusiv a dobînzii aferente sau de compensarea cheltuielilor pentru construcţia unei case individuale sau a unei locuinţe cooperatiste efectuate după aflarea la C.A.E. Cernobîl. Mărimea creditului bancar şi a compensaţiilor, care se sting din contul bugetului de stat, se stabileşte de Guvern;"
    punctul 21) va avea următorul cuprins:
    "21) a beneficia, din contul bugetului de stat, de stingerea dobînzii aferente creditului bancar acordat pentru organizarea gospodăriei ţărăneşti (de fermier). Mărimea creditului bancar a cărui dobîndă se stinge din contul bugetului de stat se stabileşte de Guvern."
    2. Articolul 8:
    la alineatul unu, punctul 3) se completează în final cu  propoziţia: "Mărimea creditului bancar care se stinge din contul bugetului de stat se stabileşte de Guvern."
    la alineatul trei, punctul 2) se completează în final cu  propoziţia: "Mărimea creditului bancar a cărui dobîndă se stinge din  contul bugetului de stat se stabileşte de Guvern."
    Art.VI. - Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.53-55, art.302), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4  alineatul (1), punctul 12) va avea următorul cuprins:
    "12) autorităţile publice centrale, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, Curtea de Conturi şi organele subordonate lor, finanţate de la bugetul de stat, precum şi autorităţile administraţiei publice locale - la înaintarea acţiunilor şi la contestarea hotărîrilor instanţelor judecătoreşti, inclusiv în cauzele examinate în procedură de contencios administrativ, indiferent de calitatea lor procesuală;"
    2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 5. Virarea taxei de stat
    Taxa de stat se virează  la bugetul de stat."
    Art.VII. - La articolul 21 alineatul unu din Legea nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.133-134, art.656), cu modificările ulterioare, subalineatul unu va avea următorul cuprins:
    "la asistenţă medicală, în conformitate cu minimul asigurării medicale gratuite stabilit de legislaţie, precum şi la asigurare cu medicamente specifice prevăzute în programele naţionale;"
    Art.VIII. - În anexa nr.3 la Legea salarizării nr.1305-XII din 25 februarie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.3, art.56), cu modificările ulterioare, compartimentul "Curtea Supremă de Justiţie" se modifică şi se completează după cum urmează:
    titlul compartimentului va avea următorul cuprins:
    "Curtea Supremă de Justiţie şi Consiliul Superior al Magistraturii".
    compartimentul se completează în final cu poziţia:
    "Şef al aparatului Consiliului Superior al Magistraturii 20".
    Art.IX. - La articolul 41 din Legea nr.1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.60-61, art.259), cu modificările ulterioare, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) Finanţarea activităţii Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat şi măsurilor sanitaro-epidemiologice profilactice se efectuează din contul bugetului de stat (inclusiv al mijloacelor speciale)."
    Art.X. - Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.10, art.283), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 9 litera d), cuvîntul "extrabugetare" se exclude.
    2. La articolul 15 litera f), cuvîntul "extrabugetar" se exclude.
    3. La articolul 65, cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale", iar cuvintele "Fondul extrabugetar este folosit"  se substituie prin cuvintele "Mijloacele respective sînt folosite".
    4. În titlul capitolului VIII, cuvîntul "extrabugetare" se exclude.
    5. Articolul 86 va avea următorul cuprins:
    "Art.86. - (1) Alocarea de  mijloace pentru activităţile prevăzute la art.85 se efectuează prin hotărîrile consiliilor de administrare ale fondurilor  respective, adoptate în baza examinării propunerilor organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţilor administraţiei publice locale, organizaţiilor obşteşti.
    (2) Finanţarea activităţilor prevăzute la art.85 lit.a) şi b) ce implică cheltuieli cu caracter investiţional se va efectua în temeiul Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii, precum şi al altor acte normative în vigoare."
    Art.XI. - Articolul 38 din Legea nr.108-XIII din 17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.12, art.107), cu modificările ulterioare va avea următorul cuprins:
    "Articolul 38. Asigurarea financiară a pazei frontierei de stat  
    Asigurarea financiară a pazei frontierei de stat  se efectuează din contul bugetului de stat (inclusiv al mijloacelor speciale)."
    Art.XII.  - Articolul 7 alineatul (6) din Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.9), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    după litera d) se introduce  o nouă literă, care devine litera e), cu următorul cuprins:
    "e) prezintă fondatorului raportul anual cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii şi, după caz, rezultatele auditului independent al activităţii economico-financiare;"
    literele e) şi f) devin literele f) şi g).
    [Art.XIII abrogat prin LP330 din 16.12.05, MO1/06.01.06 art.16]
    Art.XIV. - La punctele 57, 67, 70 şi 71 din anexa la Legea nr.431-XIII din 19 aprilie 1995 privind statutul municipiului Chişinău (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.31-32, art.340), cu modificările ulterioare, cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale".
    Art.XV. - Legea regnului animal nr.439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.688), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Anexa nr.1:
    în titlul capitolului IX, cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale";
    punctul 86:
    la alineatul unu, cuvintele "contul Fondului ecologic extrabugetar al Inspectoratului Ecologic de Stat" se substituie prin cuvintele "conturile fondurilor ecologice";
    la alineatul doi, cuvintele "Fondul ecologic extrabugetar" se substituie prin cuvintele "fondurile ecologice".
    2. Anexa nr.2:
    la punctul 11 alineatul doi, cuvintele "un cont special al Fondului ecologic extrabugetar" se substituie prin cuvintele "conturile fondurilor ecologice";
    la punctul 26 alineatul doi, cuvintele "Fondul ecologic extrabugetar" se substituie prin cuvintele "fondurile ecologice".
    Art.XVI. - Articolul 11 din Legea poştei nr.463-XIII din 18 mai 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.65-66, art.711), cu modificările ulterioare, se exclude.
    Art.XVII. - Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 34 alineatul (4), cuvintele "bugetul local" se substituie prin cuvintele "bugetele unităţilor administrativ-teritoriale".
    2. La articolul 61 alineatul (5), în ambele cazuri, şi alineatul (6), cuvîntul "extrabugetar" se substituie prin cuvîntul "special".
    Art.XVIII. - La articolul 39 alineatul (3) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările ulterioare, cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale", iar cuvintele "în contul respectiv al bugetului local" - prin cuvintele "în conturile respective ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale".
    Art.XIX. - Hotărîrea Parlamentului nr.639-XIII din 10 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea, repartizarea şi utilizarea mijloacelor fondului special extrabugetar pentru conversiune şi finanţarea acţiunilor în domeniul ştiinţei şi culturii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.70, art.809) se abrogă.
    Art.XX. - La articolul 2 din Legea fondului rutier nr.720-XIII din 2 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.14-15, art.147), cu modificările ulterioare, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Mijloacele prevăzute în alin.(1) şi alin.(2) se acumulează la contul fondului Trezoreriei Centrale. Finanţarea cheltuielilor fondului se efectuează conform prevederilor programelor anuale ale lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice, aprobate de Guvern, în limitele concrete pe obiective şi categorii de lucrări."
    Art.XXI. - La articolul 37 alineatul (1) din Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1996, nr.25, art.259), cu modificările ulterioare,  cuvîntul "extrabugetar" se substituie prin cuvîntul "special", iar cuvîntul "locale" se substituie prin cuvintele "unităţilor administrativ-teritoriale".
    Art.XXII. - La articolul 27 alineatul (1) litera d) din Legea nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.6, art.54), cu modificările ulterioare, cuvintele "buget şi în fondurile extrabugetare" se substituie prin cuvintele "bugetul public naţional".
    [Art.XXIII abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16]
    Art.XXIV. - Hotărîrea Parlamentului nr.867-XIII din 5 iunie 1996 cu privire la indexarea primelor de asigurare plătite de populaţie conform contractelor de asigurare facultativă pe termen lung (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.46-47, art.428) se abrogă.
    Art.XXV. - Codul silvic nr.887-XIII din 21 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.4-5, art. 36), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 45 alineatul (1) litera a), cuvîntul "locale" se substituie prin cuvintele "unităţilor administrativ-teritoriale".
    2. Articolul 47 va avea  următorul cuprins:
    "Articolul 47. Sursele de finanţare a activităţilor în domeniul
                          fondurilor forestier şi cinegetic subordonate
                          organelor silvice de stat şi utilizarea lor
    (1) Sursele de finanţare a activităţilor în domeniul fondului forestier şi cinegetic subordonate organelor silvice de stat se constituie din:  
    a) veniturile obţinute de la activitatea organelor silvice de stat:
    - veniturile obţinute de la comercializarea masei lemnoase şi eliberarea lemnului pe picior, de la comercializarea produselor lemnoase şi materialelor lemnoase auxiliare, produselor accesorii şi agricole, a materialelor forestiere de reproducere, veniturile obţinute de la activitatea de vînătoare, turism etc.;
    - veniturile obţinute de la prelucrarea masei lemnoase;
    - mijloacele de la creditele obţinute în condiţiile legii şi utilizate în scopuri de regenerare şi extindere a terenurilor cu vegetaţie forestieră, pază şi protecţie a pădurilor, lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale;
    - mijloacele obţinute de la repararea prejudiciului cauzat gospodăriei silvice şi gospodăriei cinegetice prin   încălcarea legislaţiei;
    - donaţiile de binefacere;
    - alte mijloace financiare de provenienţă legală;
    b) mijloacele bugetului de stat prevăzute  anual în buget.
    (2) Sursele de finanţare se utilizează pentru:
    a) finanţarea cheltuielilor ce ţin de protecţia contra bolilor şi dăunătorilor;
    b) finanţarea investiţiilor capitale în domeniul fondurilor forestier şi cinegetic, inclusiv în ce priveşte regenerarea acestora;
    c) finanţarea cheltuielilor ce ţin de paza fondurilor forestier şi cinegetic;
    d) întreţinerea organelor silvice de stat;
    e) efectuarea  cercetărilor ştiinţifice şi lucrărilor de  proiectare în domeniul silviculturii;
    f) organizarea şi dezvoltarea gospodăriei cinegetice;
    g) alte necesităţi legate de administrarea şi gospodărirea fondurilor forestier şi cinegetic.
    (3) Activităţile menţionate la alin.(2) lit.a) se finanţează din contul mijloacelor bugetului de stat, iar cele menţionate la alin.(2) lit.b) - din contul veniturilor proprii ale gospodăriilor silvice şi din contul mijloacelor bugetului de stat.  
    (4) Finanţarea investiţiilor capitale în domeniul fondurilor forestier şi cinegetic, inclusiv în ce priveşte regenerarea acestora, se efectuează în cadrul programelor investiţionale anuale, în limita alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat.
    (5) Activităţile menţionate la alin.(2) lit.c)-g) se finanţează din contul veniturilor proprii ale gospodăriilor silvice."
    3. Articolul 48 se exclude.
    4. La articolul 49, cuvintele "bugetul de stat şi bugetele locale" se substituie prin cuvintele "bugetele unităţilor administrativ-teritoriale".
    5. La articolul 55, cuvîntul "locale" se substituie prin cuvintele "unităţilor administrativ-teritoriale".
    Art.XXVI. - La punctul 3 din Regulamentul cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.893-XIII din 26 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.57, art.557), cu modificările ulterioare, ultima propoziţie va avea următorul cuprins: "Finanţarea cheltuielilor fondului se efectuează conform prevederilor programelor anuale ale lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice, aprobate de Guvern, în limitele concrete pe obiective şi categorii de lucrări."
    Art.XXVII. - Legea nr.943-XIII din 18 iulie 1996 privind datoria de stat şi garanţiile de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.75-76, art.715), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 subalineatul douăzeci şi patru, cuvîntul "extrabugetar" se exclude.
    2. La articolul 5 alineatul (2), cuvintele "sau din conturile extrabugetare," se exclud.
    Art.XXVIII. - La  articolul 4 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.186-188, art.752), cu modificările ulterioare, litera n) va avea următorul cuprins:
    "n) examinează, confirmă şi propune, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, proiectul bugetului necesar funcţionării instanţelor judecătoreşti;"
    Art.XXIX. - Legea nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.15, art.154), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 9:
    la alineatul (1), cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale";
    la alineatul (3), cuvintele "extrabugetară a" şi "extrabugetare", în ambele cazuri, se exclud;
    la alineatul (4), cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale".
    2. La articolul 14, cuvintele "la unităţile de activitate extrabugetară (gospodării auxiliare, ateliere şi sectoare de producţie etc.)" se substituie prin cuvintele "în gospodării auxiliare, ateliere şi sectoare de producţie etc.".
    Art.XXX. - Articolul 25 din Legea nr.1102-XIII din 6 februarie 1997 cu privire la resursele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.40, art.337), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatele (2) şi (3) se exclud;
    alineatele (4)-(6) devin alineatele (2)-(4).
    Art.XXXI. - Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.38-39, art.332), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 69 se completează cu alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Organul executiv al societăţii prezintă autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale fondatoare rapoartele privind activitatea economico-financiară a societăţii, în care cota statului reprezintă 50% plus o acţiune, şi, după caz, rezultatele auditului independent al rapoartelor financiare anuale."
    2. La articolul 71 alineatul (2), cuvintele "Ministerul Finanţelor" se substituie prin cuvintele "autorităţile centrale de specialitate ale administraţiei publice şi/sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale".
    Art.XXXII. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 4. Tratatele internaţionale
    (1) Dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
    (2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazurile cînd rezidentul statului cu care a fost încheiat tratatul internaţional este folosit pentru obţinerea facilităţilor fiscale de către o altă persoană care nu este rezidentă a statului cu care a fost încheiat tratatul internaţional şi care nu are dreptul la facilităţi fiscale."
    2. Articolul 5:
    la punctul 3), litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) forma organizatorică cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, inclusiv întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier), dacă prezentul cod nu prevede altfel."
punctul 4) va avea următorul cuprins:
    "4) Persoană juridică - orice societate comercială, cooperativă, întreprindere, instituţie, fundaţie, asociaţie, inclusiv creată cu participarea unei persoane străine, şi alte organizaţii, cu excepţia subdiviziunilor structurale ale organizaţiilor nominalizate ce nu dispun de patrimoniu autonom şi a formelor organizatorice cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei."
    la punctul 5), litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) orice persoană juridică sau formă organizatorică cu statut de persoană fizică a cărei activitate este organizată sau gestionată în Republica Moldova ori al cărei loc de bază de desfăşurare a activităţii este Republica Moldova."
    la punctul 6), litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) orice persoană juridică sau formă organizatorică cu statut de persoană fizică care nu corespunde cerinţelor pct.5) lit.b)."
    punctul 7) va avea următorul cuprins:
    "7) Întreprinzător individual - persoana fizică, înregistrată în modul stabilit, care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a constitui o persoană juridică;"
    punctul 15) va avea următorul cuprins:
    "15) Reprezentanţă permanentă sau bază fixă - loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfăşoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în Republica Moldova, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent, inclusiv:
    a) un loc de conducere, o filială, o reprezentanţă, o secţie, un oficiu, o fabrică, o uzină, un magazin, un atelier, precum şi o mină, o sondă petrolieră sau de gaze, o carieră sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale sau de cultivare a culturilor agricole;
    b) un şantier de construcţie, un proiect de construcţie, asamblare sau montaj ori activităţi de supraveghere tehnică, deservire şi exploatare a utilajului legate de acestea, numai daca asemenea şantier, proiect sau activităţi continuă pentru o perioadă mai mare de 6 luni;
    c) comercializarea mărfurilor din depozite amplasate pe teritoriul Republicii Moldova şi care aparţin nerezidentului sau sînt arendate de acesta;
    d) prestarea altor servicii, desfăşurarea altor activităţi, cu excepţia celor tratate ca reprezentanţă, potrivit pct.20), precum şi a muncii conform contractului (acordului) de muncă şi activităţii profesionale independente, dacă prezentul cod nu prevede altfel;
    e) desfăşurarea în Republica Moldova a oricărei activităţi, care corespunde uneia din condiţiile prevăzute la lit.а)-d), de către un agent cu statut dependent sau menţinerea de către acest agent în Republica Moldova a unui stoc de produse sau mărfuri din care livrează produse sau mărfuri în numele nerezidentului.
    În înţelesul prezentului cod, reprezentanţa permanentă a unei persoane fizice nerezidente se consideră a fi baza fixă."
    punctul 20) va avea următorul cuprins:
    "20) Reprezentanţă - desfăşurarea de către nerezident în Republica Moldova a genurilor de activitate cu caracter pregătitor, auxiliar sau de alt caracter, în lipsa criteriilor de reprezentanţă permanentă, prevăzute la     pct.15). La genurile de activitate cu caracter pregătitor, auxiliar sau alt caracter, în particular, se atribuie:
    a) utilizarea de instalaţii, exclusiv, în scopul depozitării sau expunerii produselor sau mărfurilor ce aparţin nerezidentului;
    b) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri ce aparţin nerezidentului, exclusiv în scopul depozitării sau expunerii;
    c) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri ce aparţin nerezidentului, exclusiv în scopul prelucrării de către o altă persoană;
    d) menţinerea unui loc fix de afaceri, exclusiv în scopul achiziţionării mărfurilor de către nerezident;
    e) menţinerea unui loc fix de afaceri, exclusiv în scopul colectării şi/sau distribuirii de informaţii, marketingului, publicităţii sau cercetării pieţei mărfurilor (serviciilor), realizate de către nerezident, dacă asemenea activitate nu reprezintă o activitate de bază (obişnuită) a nerezidentului;
    f) menţinerea unui loc fix de afaceri în scopul semnării de către o persoană din numele nerezidentului a contractelor, dacă semnarea contractelor se efectuează în conformitate cu instrucţiunile detaliate în scris ale nerezidentului;
    g) deţinerea de către nerezident a hîrtiilor de valoare, cotelor de participaţie în capitalul unui rezident, precum şi a altei proprietăţi pe teritoriul Republicii Moldova;
    h) desfăşurarea de către nerezident a activităţii pe teritoriul Republicii Moldova printr-un broker, agent comisionar general, participant profesionist la piaţa hîrtiilor de valoare sau orice altă persoană, care acţionează în cadrul activităţii lor de bază (obişnuite);
    i) încheierea de către nerezident a contractului de activitate comună (de societate civilă) sau a altui contract ce presupune activitate comună a părţilor (participanţilor) săi, desfăşurată integral sau parţial pe teritoriul Republicii Moldova;
    j) efectuarea de către nerezident a introducerii în/sau scoaterii din Republica Moldova a mărfurilor, inclusiv în cadrul contractelor de comerţ extern;
    k) desfăşurarea activităţii prevăzute la pct.15) lit.b), care nu depăşeşte 6 luni;
    l) controlul asupra unui rezident sau nerezident ce desfăşoară o activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul unei reprezentanţe permanente sau în alt mod, în lipsa criteriilor de agent cu statut dependent, prevăzute la pct.34)."
    punctul 32):
    la litera c), cuvintele "întreprinderea individuală" se substituie prin cuvintele "întreprinzătorul individual";
    la litera e), cuvintele "fondatorii întreprinderii individuale" se substituie prin cuvintele "întreprinzătorul individual";
    articolul se completează cu punctele 33)-35), cu următorul cuprins:
    "33) Facilitate (înlesnire) fiscală - suma impozitului sau taxei nevărsată la buget sub formele stabilite la art.6 alin.(9) lit.g).
    34) Agent cu statut dependent - orice persoană care, în baza contractului cu un nerezident:
    a) reprezintă interesele nerezidentului în Republica Moldova;
    b) acţionează în Republica Moldova în numele acestui nerezident;
    c) are şi, de regulă, utilizează în Republica Moldova împuternicirea de a încheia contracte sau de a coordona condiţiile lor esenţiale în numele nerezidentului, creînd în urma acestora consecinţe juridice pentru nerezidentul dat.
    35) Agent cu statut independent - orice persoană care nu corespunde cerinţelor pct.34)."
    3. Articolul 6:
    după alineatul (7) se introduce un nou alineat, care devine alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Impozitele şi taxele enumerate la alin.(5) şi (6) se bazează pe următoarele principii:
    a) neutralitatea impunerii - asigurarea prin legislaţia fiscală a condiţiilor egale investitorilor, capitalului autohton şi străin;
    b) certitudinea impunerii - existenţa de norme juridice clare, care exclud interpretările arbitrare, claritate şi precizie a termenelor, modalităţilor şi sumelor de plată pentru fiecare contribuabil, permiţînd acestuia o analiză uşoară a influenţei deciziilor sale de management financiar asupra sarcinii lui fiscale;
    c) echitatea fiscală - tratare egală a persoanelor fizice şi juridice, care activează în condiţii similare, în vederea asigurării unei sarcini fiscale egale;
    d) stabilitatea fiscală - efectuare a oricăror modificări şi completări ale prevederilor legislaţiei fiscale nemijlocit prin modificarea şi completarea prezentului cod;
    e) randamentul impozitelor - perceperea impozitelor şi taxelor cu minimum de cheltuieli, cît mai acceptabile pentru contribuabili;"
    alineatele (8) şi (9) devin alineatele (9) şi (10);
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    "(9) La stabilirea impozitelor şi taxelor se determină următoarele elemente:
    a) obiectul impunerii - materia impozabilă;
    b) subiectul impunerii (contribuabilul) - persoana specificată la art.5 pct.2);
    c) sursa de plată a impozitului sau taxei - sursa din care se achită impozitul sau taxa;
    d) unitatea de impunere - unitatea de măsură care exprimă dimensiunea obiectului impozabil;
    e) cota (cotele) de impunere - cuantumul unitar al impozitului sau taxei în raport cu obiectul impozabil;
    f) termenul de achitare a impozitelor sau taxelor - perioada în decursul căreia contribuabilul este obligat să achite impozitul sau taxa sub formă de interval de timp sau zi fixă a plăţii;
    g) facilităţile (înlesnirile) fiscale - elemente de care se ţine seama la estimarea obiectului impozabil, la determinarea cuantumului impozitului sau taxei, precum şi la încasarea acestuia, sub formă de:
    - scutire parţială sau totală de impozit sau taxă;
    - scutire parţială sau totală de plata impozitelor sau taxelor;
    - cote reduse ale impozitelor sau taxelor;
    - reducerea obiectului impozabil;
    - amînări ale termenului de achitare a impozitelor sau taxelor;
    - eşalonări ale obligaţiei fiscale.
    Scutirile specificate la articolele 33, 34 şi 35 şi cota zero la aplicarea TVA nu se consideră facilităţi (înlesniri) fiscale."
    4. Articolul 12:
    la punctul 1), cuvîntul "Royalty" se substituie prin cuvintele "Royalty (redevenţă)";
    punctul 3) va avea următorul cuprins:
    "3) Dividend - venitul rezultat din repartizarea venitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic conform prevederilor art.57 alin.(2). Nu se consideră dividend, în sensul prezentului cod, dividendul sub formă de acţiuni, specificat la art.56 alin.(2). Recunoaşterea plăţii drept dividend are loc indiferent de faptul dacă persoana juridică a avut sau nu venit în anul fiscal în curs sau în anii precedenţi."
    la punctul 6), după cuvîntul "royalty" se introduce cuvîntul "(redevenţă)", iar după cuvintele "în arendă," se introduc  cuvintele "locaţiune, de la uzufruct,";
    punctul 13) va avea următorul cuprins:
    "13) Trecere în cont - sumă reţinută şi/sau achitată prealabil, conform prevederilor cap.12, 13, 14 şi 15, cu care contribuabilul are dreptul să micşoreze suma impozitului."
    punctul 14) va avea următorul cuprins:
    "14) Cîştiguri - veniturile obţinute de la jocurile de noroc şi de la acţiunile de publicitate atît în formă monetară, cît şi nemonetară."
    5. Articolul 14 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prin derogare de la prevederile alin.(1) şi (2) ale prezentului articol, obiect al impunerii pentru cîştigurile şi veniturile specificate la art.901 alin.(1) şi (3) este exclusiv acest cîştig şi/sau  venit."
    6. Articolul 15:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) pentru persoanele  fizice,  inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorii individuali, în mărime de:
    - 8% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 16200 lei;
    - 13% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 16200 lei şi nu depăşeşte suma de 21000 lei;
    - 20% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 21000 lei;"
    la litera b), cifra  "18" se  substituie prin cifra "15".
    7. La articolul 16, expresia "12 şi 13" se substituie prin expresia "12, 13, 14 şi 15".
    8. Articolul 18:
    litera h) va avea următorul cuprins:
    "h) royalty (redevenţe);"
    litera i) va avea următorul cuprins:
    "i) anuităţile, inclusiv primite în baza acordurilor (convenţiilor) interstatale; sumele şi despăgubirile de asigurare primite în baza contractelor de asigurare şi coasigurare şi neutilizate conform art.22. Excepţie fac cele prevăzute la art.20 lit.a);"
    9. Articolul 20:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) anuităţile sub forma prestaţiilor de asigurări sociale şi a prestaţiilor (indemnizaţiilor), specificate în legislaţia în vigoare, inclusiv primite în baza acordurilor (convenţiilor) interstatale; sumele şi despăgubirile de asigurare, primite în baza contractelor de asigurare şi coasigurare, exclusiv primite în cazul înlocuirii forţate a proprietăţii conform art.22;"
    litera j) va avea următorul cuprins:
    "j) veniturile de la primirea gratuită a proprietăţii, inclusiv a mijloacelor băneşti, conform deciziei Guvernului sau a autorităţilor competente ale administraţiei publice locale;"
    litera p) va avea următorul cuprins:
    "p) cîştigurile de la jocurile de noroc;"
    după litera p) se introduce o literă nouă, care devine litera p1), cu următorul cuprins:
    "p1) cîştigurile de la acţiunile de publicitate, cu condiţia că valoarea fiecărui cîştig în parte nu depăşeşte 10% din indicatorul specificat la art.33 alin.(1);"
    10. La articolul 21 alineatul (2), cuvintele "contractului de asigurare" se substituie prin cuvintele "contractelor de asigurare şi coasigurare".
    11. Articolul 24:
    la alineatul (11), după cuvîntul "achitate" se introduc cuvintele "sau suportate";
    articolul 12 se completează cu alineatul (13), cu următorul cuprins:
    "(13) Se permite deducerea cheltuielilor aferente transmiterii gratuite a proprietăţii conform deciziei Guvernului sau a autorităţilor competente ale administraţiei publice locale."
    12. La articolul 33 alineatul (1), cifra "3960" se substituie prin cifra "4500".
    13. La articolul 34, cifra "3960" se substituie prin cifra "4500".
    14. Articolul 35:
    la alineatul (1), cifra "600" se substituie prin cifra  "840", iar cifra "3960" - prin cifra "4500";
    la alineatul (2) litera d), cifra "3960" se substituie prin cifra "4500".
    15. Titlul capitolului 11 va avea următorul cuprins:
"Capitolul 11
IMPOZITAREA NEREZIDENŢILOR. PREVEDERI
SPECIALE PENTRU TRATATELE INTERNAŢIONALE"
    16. La articolul 70:
    titlul  va avea următorul cuprins:
    "Articolul  70. Dispoziţii generale privind divizarea
                            surselor de venit ale nerezidenţilor";
    alineatul (1):  
    la litera a), cuvintele "desfăşurată în Republica Moldova" se substituie prin cuvintele "sau munca desfăşurată în republică, conform contractului (acordului) de muncă";
    la litera b), cuvintele "desfăşurată în altă ţară" se substituie prin cuvintele "sau munca desfăşurată în alt stat, conform contractului (acordului) de muncă";
    articolul se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Dacă prezentul capitol nu prevede altfel, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor:
    a) se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova;
    b) se va permite deducerea numai a acelor cheltuieli, care vizează direct venitul menţionat la lit.a), supus impunerii în Republica Moldova."
    17. Articolul 71 va avea următorul cuprins:
    "Articolul  71. Venitul nerezidenţilor obţinut în
                             Republica Moldova
    Venituri ale nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova se consideră:
    a) veniturile de la comercializarea mărfurilor şi prestarea serviciilor în Republica Moldova;
    b) veniturile obţinute de la serviciile de management, financiare, de consultanţă, de audit, de marketing, juridice, de agent (de intermediere), informaţionale, prestate unui rezident sau unui nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente;
    c) veniturile obţinute din vînzarea proprietăţii imobiliare aflate în Republica Moldova;
    d) veniturile obţinute din vînzarea proprietăţii mobiliare (cu excepţia stocurilor de mărfuri şi materiale), dacă cumpărătorul este rezident;
    e) dividendele plătite de un agent economic rezident;
    f) dobînzile pentru creanţele statului ori ale unui rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea dobînzi sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente;
    g) veniturile din cesiunea drepturilor de creanţă unui rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente;
    h) amenda pentru neexecutarea sau executarea inadecvată de către orice persoană a obligaţiilor apărute ca urmare a activităţii desfăşurate în Republica Moldova, inclusiv în baza contractelor de executare a lucrărilor (prestare a serviciilor) şi/sau conform contractelor de comerţ extern de livrare a mărfurilor;
    i) veniturile sub formă de onorarii, obţinute de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sînt cheltuieli ale acestei reprezentanţe;
    j) royalty obţinute de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă aceste royalty sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente. Asemenea venituri includ, în special, plăţi de orice natură, primite în calitate de compensaţie pentru utilizarea ori concesionarea oricărui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, pentru utilizarea ori concesionarea oricărui brevet de invenţie, emblemă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori concesionarea informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific;
    k) veniturile din darea în folosinţă a proprietăţii amplasate în Republica Moldova, inclusiv venitul din operaţiunile de leasing, venitul din darea în arendă, locaţiune, din uzufruct sau subarendă a navelor maritime, aeronavelor şi/sau mijloacelor de transport feroviar sau rutier, precum şi a containerelor utilizate în transporturi internaţionale;
    l) veniturile din primele pe baza contractelor de asigurare şi reasigurare;
    m) veniturile din transportul internaţional maritim, aerian, feroviar sau rutier, ce se desfăşoară între Republica Moldova şi un stat străin;
    n) veniturile obţinute din activitatea desfăşurată în Republica Moldova conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie şi/sau alte plăţi primite de membrii organelor de conducere ale persoanei juridice rezidente, indiferent de locul exercitării efective a obligaţiilor administrative încredinţate acestor persoane;
    o) veniturile sub formă de facilităţi, specificate la articolul 19, acordate de patron (beneficiar) persoanelor fizice nerezidente;
    p) anuităţile plătite de fondurile nestatale de pensii rezidente;
    q) veniturile obţinute de către oamenii de artă, cum ar fi artiştii de teatru, de circ, de cinema, de radio, de televiziune, muzicienii şi artiştii plastici sau sportivii, pentru activitatea în Republica Moldova, indiferent de faptul cui i se efectuează plăţile;
    r) veniturile obţinute din activităţile (serviciile) profesionale exercitate independent în Republica Moldova, care, în particular, includ activităţi independente de ordin ştiinţific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum şi activităţi independente de medici, jurişti, ingineri, arhitecţi, dentişti, auditori şi contabili, cu excepţia cazurilor cînd veniturile sînt obţinute prin intermediul unei reprezentanţe permanente sau într-o perioadă sau perioade care nu depăşesc în total 183 de zile în orice perioadă de douăsprezece luni, ce se începe sau se termină în anul fiscal respectiv;
    s) veniturile din premiile acordate la concursurile organizate în Republica Moldova;
    t) comisioanele de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea comisioane sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente;
    u) alte venituri, care nu sînt specificate la literele precedente, obţinute de pe urma activităţii în Republica Moldova, cu condiţia ca acestea să nu fie scutite de impunere potrivit legislaţiei fiscale sau altor acte legislative."
    18. Articolele 73, 74 şi 75 vor avea următorul cuprins:
    "Articolul  73. Reguli de impozitare a veniturilor nerezidenţilor
                           care nu desfăşoară activitate în Republica
                           Moldova printr-o reprezentanţă permanentă
    (1) Veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art.71, care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată, fără dreptul la deduceri, potrivit art.91, cu excepţia:
    a) plăţilor legate de livrarea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova, conform contractelor de comerţ extern;
    b) veniturilor de la prestarea serviciilor ce ţin de deschiderea şi gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente şi de efectuarea decontărilor.
    (2) Impozitarea veniturilor persoanelor juridice nerezidente la sursa de plată se efectuează, indiferent de distribuirea de către asemenea persoane a veniturilor lor, în folosul unor terţi şi/sau al subdiviziunilor lor în alte state.
    (3) Veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71, care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91, fără dreptul la deduceri, cu excepţia:
    a) veniturilor menţionate la alin.(4);
    b) plăţilor legate de livrarea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova, conform contractelor de comerţ extern.
    (4) Veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71 lit.n) şi o), inclusiv alte venituri similare, urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art.88, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri.
    (5) Impozitul pe venit la sursa de plată se reţine de la nerezidenţi indiferent de forma şi locul achitării venitului.
    Articolul  74. Reguli de impozitare a veniturilor nerezidenţilor
                          obţinute de la persoanele fizice rezidente
    (1) Veniturile nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova de la persoane altele decît cele menţionate la art.90 alin.(1) urmează a fi supuse impozitului pe venit conform prezentului articol la cota specificată la art.91 sau la cotele prevăzute la art.15 lit.a), fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri.
    (2) Nerezidenţii care corespund condiţiilor alin.(1) şi care obţin venituri specificate la art.71 lit.а)-k), n), o), q)-s) şi u) îndeplinesc cerinţele alin.(3), calculează şi achită impozitul pe venit de sine stătător conform alin.(4).
    (3) Nerezidenţii sînt obligaţi să informeze organul fiscal la locul de rezidenţă despre activitatea lor în termen de 15 zile de la data sosirii în Republica Moldova.
    (4) Nerezidenţii menţionaţi în prezentul articol, în termen de 3 zile de la încheierea activităţii în Republica Moldova, sînt obligaţi să prezinte organului fiscal, menţionat la alin.(3), documentul cu privire la impozitul pe venit, conform formei aprobate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, şi să achite impozitul pe venit la cota specificată la art.91 sau la cotele prevăzute la art.15 lit.a), fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri. La documentul cu privire la impozitul pe venit se anexează copia contractului (acordului) de muncă sau a altui contract cu caracter civil, alte documente care confirmă suma venitului impozabil şi a impozitului pe venit reţinut la sursa de plată.
    (5) Prevederile prezentului articol se aplică veniturilor obţinute de către nerezidenţi, care nu cad sub incidenţa art.73 şi 75.
    Articolul  75. Reguli de impozitare a nerezidenţilor care
                          desfăşoară activitate în Republica Moldova
                          printr-o reprezentanţă permanentă
    (1) Venituri ale nerezidenţilor care desfăşoară activitate printr-o reprezentanţă permanentă, obţinute în Republica Moldova, se consideră veniturile specificate la art.71 lit.a)-m), r), t) şi u).
    (2) În cazul nerezidenţilor care au reprezentanţă permanentă potrivit art.5 pct.15), aceasta se consideră, în scopuri fiscale, ca agent economic rezident, dar numai în raport cu venitul obţinut în Republica Moldova în conformitate cu alin.(1) şi cu:
    a) cheltuielile de conducere şi generale de administrare, conform prevederilor standardelor naţionale de contabilitate, decontate de nerezidenţi şi înregistrate de reprezentanţa permanentă, care sînt deductibile în limita a 10 % din salariul calculat al angajaţilor acestei reprezentanţe permanente;
    b) cheltuielile legate nemijlocit de acest venit, confirmate documentar, potrivit prevederilor titlului II.
    (3) Evidenţa nerezidenţilor care au reprezentanţă permanentă, în calitate de contribuabil, se efectuează în conformitate cu capitolul 4 din titlul V.
    (4) Reprezentanţa permanentă a nerezidentului, situată în Republica Moldova, nu are dreptul de a trece la deduceri sumele prezentate de către acest nerezident sub formă de:
    a) royalty, onorarii şi alte plăţi similare pentru utilizarea sau concesionarea proprietăţii sau a rezultatelor activităţii sale intelectuale;
    b) plăţi pentru serviciile prestate de acesta;
    c) dobînzi şi alte remuneraţii pentru împrumuturile acordate de către acesta;
    d) cheltuieli care nu ţin de obţinerea veniturilor din activitatea desfăşurată în Republica Moldova;
    e) cheltuieli care nu sînt confirmate documentar.
    (5) Prin derogare de la prevederile prezentului articol, munca conform contractului (acordului) de muncă, exercitată de persoanele fizice nerezidente, nu conduce la formarea reprezentanţei permanente a acestor persoane fizice."
    19. După articolul 75 se introduc două articole noi, care devin articolele 76 şi 77, cu următorul cuprins:
    "Articolul  76. Reguli pentru nerezidenţi care au reprezentanţă
                            pe teritoriul Republicii Moldova
    (1) Faptul că nerezidenţii au reprezentanţă pe teritoriul Republicii Moldova, conform art.5 pct.20), nu constituie temei pentru recunoaşterea acestor persoane în calitate de plătitori ai impozitului pe venit, cu toate consecinţele care rezultă din legislaţia fiscală, în afara celor prevăzute la alin.(2) şi cu excepţia obligaţiei de a reţine impozit din salariu conform art.88.
    (2) Reprezentanţei i se atribuie cod fiscal în conformitate cu prezentul cod.
    (3) Reprezentanţa urmează să ţină evidenţa contabilă conform cerinţelor prevăzute de Legea contabilităţii şi de standardele naţionale de contabilitate şi să prezinte anual organului fiscal de la locul de rezidenţă, nu mai tîrziu de 31 martie a anului imediat următor anului fiscal de gestiune, documentul cu privire la activitatea desfăşurată în Republica Moldova.
    (4) După încheierea activităţii în Republica Moldova, nerezidenţii care au reprezentanţă pe teritoriul Republicii Moldova sînt obligaţi să prezinte, în termen de 10 zile, documentul cu privire la activitatea exercitată, cu anexarea documentelor confirmative. Acest document se prezintă organului fiscal, specificat la alin.(3), dacă legislaţia fiscală nu prevede altfel.
    (5) Modul şi forma documentului, specificate la alin.(3) şi (4), se reglementează prin instrucţiunile Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.
    Articolul  77. Reguli pentru nerezidenţi care exercită
                          activitate pe şantierul de construcţie
    (1) În sensul prezentului capitol, şantierul de construcţie al nerezidentului pe teritoriul Republicii Moldova înseamnă:
    a) locul de construcţie a noilor obiecte, precum şi de reconstrucţie, lărgire, reutilare tehnică şi/sau reparare a obiectelor existente de proprietate imobiliară;
    b) locul de construire şi/sau montare, reparare, reconstruire şi/sau reutilare tehnică a clădirilor, inclusiv a instalaţiilor plutitoare şi de foraj, precum şi a maşinilor şi utilajului a căror funcţionare normală necesită fixare dură pe fundament sau pe elementele de construcţie ale clădirilor, edificiilor sau ale obiectelor plutitoare.
    (2) La stabilirea termenului de existenţă a şantierului de construcţie, în scopul determinării statutului nerezidentului pe teritoriul Republicii Moldova în sensul prezentului capitol, inclusiv la calcularea impozitului pe venit şi luarea la evidenţă a nerezidentului la organele fiscale, lucrările şi alte operaţiuni, a căror durată se include în acest termen, cuprind toate lucrările de pregătire, construire şi/sau montare exercitate de nerezident pe acest şantier de construcţie, inclusiv lucrările de creare a căilor de acces, comunicaţiilor, cablurilor electrice, drenajului şi altor obiecte de infrastructură, în afară de obiectele de infrastructură iniţial create în alte scopuri decît cele ce ţin de acest şantier de construcţie.
    (3) În cazul în care nerezidentul, fiind antreprenor general, încredinţează exercitarea unei părţi a lucrărilor în antrepriză altor persoane (subantreprenori), perioada de timp consumată de subantreprenori pentru exercitarea lucrărilor se consideră perioadă de timp consumată de însuşi antreprenorul general. Această prevedere nu se aplică perioadei de lucrări exercitate de subantreprenor, conform contractelor directe cu beneficiarul, şi care nu se includ în volumul de lucrări  încredinţat antreprenorului general, cu excepţia cazurilor în care aceste persoane şi antreprenorul general sînt persoane interdependente, potrivit art.5 pct.12).
    (4) În cazul în care subantreprenorul, menţionat la alin.(3), este nerezident, activitatea sa pe acest şantier de construcţie, de asemenea, se consideră că constituie reprezentanţă permanentă a acestui subantreprenor pe teritoriul Republicii Moldova.
    (5) Începutul existenţei şantierului de construcţie în scopuri fiscale se consideră prima din următoarele date:
    a) data semnării actului de transmitere a şantierului către antreprenorul general (a actului de admitere a personalului subantreprenorului pentru exercitarea părţii sale din volumul total de lucrări); sau
    b) data începerii efective a lucrărilor.
    (6) Expirarea termenului de existenţă a şantierului de construcţie se consideră data semnării de către beneficiar a actului de primire a obiectului sau a complexului de lucrări prevăzute de contract. Terminarea de către subantreprenor a lucrărilor se consideră data semnării de către antreprenorul general a actului de primire a lucrărilor. În cazul în care actul de primire nu a fost perfectat sau lucrările au fost finisate efectiv după data semnării unui astfel de act, se consideră că şantierul de construcţie şi-a încetat existenţa (lucrările subantreprenorului se consideră finisate) la data finisării efective a lucrărilor de pregătire, construire sau montare, care se includ în volumul lucrărilor persoanei respective pe acest şantier de construcţie.
    (7) Nu se consideră că şantierul de construcţie şi-a încetat existenţa dacă lucrările pe acesta sînt temporar întrerupte, cu excepţia cazurilor de conservare a obiectului pe un termen ce depăşeşte 90 de zile conform deciziei organelor de administrare publică, adoptate în limitele competenţei lor sau în urma acţiunii unor circumstanţe de forţă majoră. Continuarea sau reluarea, după întrerupere, a lucrărilor pe şantierul de construcţie după semnarea actului specificat la alin.(5) conduce la anexarea termenului de exercitare a lucrărilor continuate sau reluate şi al întreruperii între lucrări la termenul total de existenţă a şantierului de construcţie numai în cazul în care:
    a) teritoriul lucrărilor reluate este teritoriul lucrărilor anterior suspendate sau este strîns legat de acesta;
    b) lucrările continuate sau reluate la obiect sînt încredinţate persoanei care anterior a exercitat lucrările pe acest şantier de construcţie sau noul şi anteriorul antreprenor sînt persoane interdependente.
    (8) Dacă continuarea sau reluarea lucrărilor, conform alin.(7), este legată de construirea sau montarea unui obiect nou pe acelaşi şantier de construcţie sau de lărgirea obiectului anterior finisat, termenul exercitării unor astfel de lucrări continuate sau reluate şi al întreruperii între lucrări, de asemenea, se anexează la termenul total de existenţă a şantierului de construcţie. În celelalte cazuri, inclusiv exercitarea reparării, reconstruirii sau reutilării tehnice a obiectului anterior predat beneficiarului, termenul exercitării lucrărilor continuate sau reluate şi al întreruperii între lucrări nu se anexează la termenul total de existenţă a şantierului de construcţie, lucrărilor începute la obiectul anterior predat.
    (9) Construirea sau montarea unor astfel de obiecte precum construirea drumurilor, viaductelor, canalelor, construirea comunicaţiilor, în cadrul exercitării lucrărilor la care se schimbă amplasarea geografică de exercitare a lor, se consideră activitate exercitată pe un singur şantier de construcţie."
    20. La articolul 76, care devine articolul 78:
    titlul se completează în final cu cuvintele "sau care obţine statut de rezident";
    la alineatul (1), cuvintele "care şi-a vîndut" se substituie prin cuvintele "care ca şi cum ar fi vîndut";
    la alineatul (2), cuvintele "(în modul stabilit de Guvern)" se exclud.
    21. Articolul 77 devine articolul 79.
    22. Articolul 78, care devine articolul 791:
    la alineatul (2), după cuvintele "acţionarului (asociatului)" se introduce cuvîntul "rezident", iar textul "deţinătorul a 5 % rezident" se substituie prin textul "deţinătorul a 5 % din capitalul agentului economic respectiv";
    la alineatul (3),  după textul "deţinătoare a 5 %" se introduce textul "din capitalul agentului economic nerezident";
    la alineatul (4), după cuvîntul "Contribuabilul" se introduce cuvîntul "rezident";
    la alineatul (5), în prima propoziţie, după cuvîntul "contribuabilul" se introduce cuvîntul "rezident".
    23. La articolul 79, care devine articolul 792:
    titlul va avea următorul cuprins:
    "Articolul  792. Veniturile din sursa aflată peste hotarele
                              Republicii Moldova ale deţinătorilor a 10 %
                              din capitalul unui nerezident";
    după cuvintele "Dacă contribuabilul" se introduce cuvîntul "rezident", cuvintele "pe care le obţine contribuabilul" se substituie prin cuvintele "pe care le obţine acest contribuabil", iar cuvîntul "nereprezentînd" se substituie prin cuvîntul "reprezentînd".
    24. După articolul 792 se introduce un articol nou, care devine articolul 793, cu următorul cuprins:
    "Articolul  793. Prevederi speciale privind tratatele internaţionale
    (1) Aplicarea tratatelor internaţionale care reglementează impozitarea sau includ norme care reglementează impozitarea se efectuează în modul stabilit de prevederile tratatelor internaţionale şi prevederile prezentului cod, precum şi de actele normative ale Ministerului Finanţelor, adoptate în conformitate cu prezentul cod, în cazul în care nu contravin stipulărilor tratatelor internaţionale.
    (2) Pentru a beneficia de facilităţile fiscale în conformitate cu tratatele internaţionale, nerezidenţii care au dreptul la primirea venitului urmează să prezinte persoanei care achită venitul, pînă la data achitării lui, o confirmare precum că aceşti nerezidenţi au rezidenţa permanentă în statul cu care Republica Moldova are încheiat un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, certificată de organul competent al statului străin respectiv.
    (3) La prezentarea de către nerezidenţi a confirmării despre rezidenţa permanentă, venitul faţă de care, potrivit tratatelor internaţionale, este prevăzut un regim de impozitare preferenţial în Republica Moldova se scuteşte de impunere la sursa de plată sau impozitul pe venit la sursa de plată se reţine la o cotă redusă. În cazul în care cotele impozitului din legislaţia internă sînt mai favorabile decît cele din tratatele internaţionale, se vor aplica cotele impozitului prevăzute de legislaţia internă.
    (4) Pentru trecerea în cont a impozitului pe venit achitat în Republica Moldova, la solicitarea scrisă a nerezidenţilor, se eliberează certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova.
    (5) Restituirea impozitului, reţinut în plus din veniturile obţinute în Republica Moldova de către nerezidenţii a căror activitate nu ţine de o reprezentanţă permanentă, care depăşeşte suma impozitului calculat conform cotelor prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte se efectuează în modul stabilit de actele normative ale Ministerului Finanţelor.
    (6) În cazul aplicării nelegitime a tratatelor internaţionale care a condus la neachitarea sau achitarea insuficientă la buget a impozitului pe venit, persoana care, potrivit prezentului capitol, este obligată să reţină impozit la sursa de plată poartă răspundere în conformitate cu prezentul cod."
    25. Articolul 80:
    la alineatul (1), cifra "18" se substituie prin cifra "15";
    alineatul (5) se exclude.
    26. La articolul 82:
    în titlu, cuvintele "pe venitul din investiţii şi pe venitul financiar" se exclud;
    alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "(1) Contribuabilul are dreptul de a trece în cont impozitul pe venit, achitat în orice stat străin, dacă acest venit urmează a fi supus impozitării şi în Republica Moldova. Trecerea în cont a impozitului pe venit poate fi efectuată cu condiţia prezentării de către contribuabil a documentului, care confirmă achitarea (reţinerea) impozitului pe venit peste hotarele Republicii Moldova, certificat de organul competent al statului străin respectiv, cu traducere în limba de stat.
    (2) Mărimea trecerii în cont, specificată la alin.(1), pentru orice an fiscal nu poate depăşi suma care ar fi fost calculată la cotele aplicate în Republica Moldova faţă de acest venit."
    la alineatul (3), cuvintele "altă ţară" se substituie prin cuvintele "alt stat".
    27. Articolul 83:
    alineatul (2):
    litera b):
    la liniuţa întîi, după cuvîntul "venit" se introduce cuvîntul "impozabil", iar cifra "3960" se substituie prin cifra "4500";
    la liniuţa a doua, după cuvîntul "venit" se introduce, în primul caz, cuvîntul "impozabil";
    la liniuţa a treia, după cuvîntul "venituri" se introduce cuvîntul "impozabile";
    litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, precum şi persoanele care administrează succesiunea conform art.17, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului;"
la alineatul (4), cifra "(8)" se substituie prin cifra "(10)";
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    "(6) Dacă contribuabilul persoană juridică, reprezentanţa permanentă sau forma organizatorică cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, îşi încetează activitatea pe parcursul anului fiscal, persoana responsabilă a acestuia este obligată, în termen de 5 zile de la încetarea activităţii, să informeze despre aceasta în scris organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat şi, în termen de 60 de zile de la luarea deciziei de încetare a activităţii, să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru întreaga perioadă a anului de gestiune pe parcursul căruia persoana juridică, reprezentanţa permanentă sau forma organizatorică cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, a desfăşurat activitate de întreprinzător."
    articolul se completează cu alineatele (9) şi (10), cu următorul cuprins:
    "(9) Prin derogare de la prevederile alin.(2) lit.d), gospodăria ţărănească (de fermier) care pe parcursul perioadei fiscale nu a avut angajaţi şi nu a obţinut venit impozabil este scutită de obligaţia privind prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.
    (10) Reprezentanţa care obţine statut de reprezentanţă permanentă, conform art.5 pct.15),  în termen de 30 de zile din ziua obţinerii acestui statut, este obligată să prezinte organului teritorial al Serviciului Fiscal de Stat declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală a anului precedent pe parcursul căruia a fost desfăşurată activitatea de întreprinzător."
    28. La articolul 89 alineatul (1), cuvintele "întreprinderilor individuale" se substituie prin cuvintele "întreprinzătorilor individuali".
    29. La articolul 90 alineatul (3), cuvintele "întreprinderile individuale" se substituie prin cuvintele "întreprinzătorii individuali".
    30. După articolul 90 se introduce un articol nou, care devine articolul 901, cu următorul cuprins:
    "Articolul 901. Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit
    (1) Fiecare plătitor de cîştiguri de la acţiunile de publicitate este obligat să reţină din fiecare cîştig şi să verse la buget un impozit în mărime  de 10%.
    (2) Nu se efectuează reţineri din cîştigurile specificate la art.20 lit. p1).
    (3) Persoanele specificate la art.90 alin.(1) reţin un impozit în mărime  de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, leasing etc.) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare.
    (4) Reţinerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scuteşte beneficiarul cîştigurilor şi veniturilor specificate la alin.(1) şi (3) de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora."
    31. Articolul 91:
    la alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele "cu excepţia veniturilor nerezidentului obţinute în baza contractului de leasing conform lit.d) şi a veniturilor specificate la lit.f), " se exclud;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) alte venituri specificate la art.71 - 10%;"
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică:
    a) veniturilor nerezidentului ce ţin de activitatea reprezentanţei permanente a acestuia în Republica Moldova;
    b) veniturilor obţinute sub formă de salariu, reţinerea din care se efectuează conform art.88."
    32. La articolul 93 punctul 4), după cuvintele "în arenda," se introduc cuvintele "locaţiune, uzufruct,".
    33. Articolul 94:
    la alineatul (1), care devine alineat unic, litera c), cuvintele "efectuate de persoanele menţionate" se exclud;
    alineatul (2) se exclude.
    34. La articolul 96 litera b),  după prima liniuţă se introduce o liniuţă nouă, cu următorul cuprins:
    " - 8% - la medicamentele, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova;"
    35.  Articolul 102:
    la alineatul (1), în  ultima propoziţie, după cuvintele "procurarea mijloacelor fixe" se introduc cuvintele "cu destinaţie de producţie în agricultură";
    alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    "(2) Suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA nu se trece în cont şi se raportează la consumuri sau la cheltuieli. Prevederile respective nu se extind asupra  livrărilor efectuate conform art.103 alin.(1) pct.25).
    (3) Suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor atît impozabile, cît şi scutite de TVA se trece în cont dacă se referă la livrările impozabile.
    Mărimea trecerii în cont a TVA se determină lunar prin aplicarea proratei faţă de suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt utilizate pentru efectuarea livrărilor atît impozabile, cît şi scutite de TVA. Prorata se determină prin aplicarea următorului raport:
    a) la numărător se indică valoarea livrărilor impozabile (fără TVA), cu excepţia avansurilor primite, pentru a căror efectuare se utilizează valorile materiale, serviciile în cauză;
    b) la numitor se indică valoarea totală a livrărilor impozabile (fără TVA) şi a livrărilor scutite, cu excepţia avansurilor primite, pentru efectuarea cărora se utilizează valorile materiale, serviciile în cauză.
    Prorata definitivă se determină în modul descris mai sus la completarea declaraţiei privind TVA pentru ultima perioadă fiscală a anului şi se bazează pe indicatorii anuali ai livrărilor. Diferenţa dintre suma TVA trecută în cont în perioadele fiscale precedente şi suma TVA determinată drept urmare a aplicării proratei definitive se reflectă în declaraţia pentru ultima perioadă fiscală a anului."
    alineatul (6) se completează cu  litera c), cu următorul cuprins:
    "c) de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate."
    la alineatul (8):
    după litera d) se introduce o literă nouă, care devine litera e), cu următorul cuprins:
    "e) confirmarea organului poştal privind recepţionarea mărfurilor;"
    litera e) devine litera f).
    36. Articolul 103:
    alineatul (1):
    la punctul 10), cuvintele "medicamentele, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, precum şi" se exclud;
    la punctul 12) litera g), cuvintele "serviciilor prestate de misiţii de asigurare" se substituie prin cuvintele "serviciilor de intermediere a operaţiunilor de asigurare şi/sau de reasigurare";
    punctul 19) se exclude;
    punctele 20)-28) devin punctele 19)-27);
    punctul 24) va avea următorul cuprins:
    "24) activele materiale a căror valoare depăşeşte 1000 lei pentru o unitate şi al căror termen de exploatare depăşeşte un an, plasate în capitalul statutar (social) al agentului economic;"
    punctul 29) se exclude;
    punctul 30) devine punctul 28);
    la alineatul (5), cuvintele "importul şi livrările" se substituie prin cuvintele "importul şi/sau livrările".
    37. Articolul 104:
    la litera d), cuvintele "acordurilor şi memorandumurilor" se substituie prin cuvîntul "tratatelor", iar cuvintele
    " , ratificate în modul stabilit" se exclud;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    "e) lucrările la construcţia caselor de locuit, inclusiv a caselor construite cu aplicarea metodei de creditare ipotecară, cuprinse în programele social-economice cu destinaţie specială în domeniul construcţiei caselor de locuit, aprobate de autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale."
    38. La articolul 108 alineatul (3), cuvintele "în posesia" se substituie prin cuvintele "în proprietatea".
    39. La articolul 114 alineatul (2), cuvintele "în ziua în care intră" se substituie prin cuvintele "în ultima zi a lunii cînd a intrat".
    40. La articolul 115 alineatul (1), după cuvintele "subiect impozabil" se introduc cuvintele " , specificat la art.94 lit.a) şi/sau lit.c),".
    41. Articolul 117:
    la alineatul (1), după cuvintele "livrare impozabilă" se introduc cuvintele "pe teritoriul ţării", iar în final, alineatul se completează cu  propoziţia: "Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art.104 lit.a)."
    alineatele (3) şi (4) se exclud;
    a alineatul (5), care devine alineatul (3), după cuvintele "cu amănuntul" se introduc cuvintele "şi prestările de servicii", iar după cuvîntul "obligatorie" se introduc cuvintele "(cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător),";  
    alineatul (6) se exclude;
    alineatul (7) devine alineatul (4).
    42. Articolul 118:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3)-(6) devin alineatele (2)-(5);
    la alineatul (2):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) seria şi numărul facturii fiscale;"
    litera g) se exclude;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Facturile fiscale pe valorile materiale, serviciile procurate/livrate se înregistrează în registrele respective în ordinea primirii/eliberării lor. Facturile fiscale deteriorate sau anulate se păstrează la subiectul impozabil."
    la alineatul (4), litera a) va avea următorul cuprins:
    "a)  seria şi numărul facturii fiscale;"
    43. Articolul 119:
    la punctul 1), cuvintele " , pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc" se exclud;
    a punctul 2), cuvintele " , de a desfăşura activitate în domeniul jocurilor de noroc" se exclud;
    la punctul 3), cuvintele " , şi unde se desfăşoară jocurile de noroc" se exclud;
    punctul 6) se exclude.
    44. La articolul 120:
    la litera b), cifrele "(1), (2), (4), (6), (7)" se substituie prin cifrele "(1)-(3), (5), (7), (8)";
    litera c) se exclude.
    45. Articolul 121:
    la alineatul (1), cuvintele "şi licenţele pentru activitate în domeniul jocurilor de noroc" se exclud;
    la alineatul (2):
    textul "1) pentru mărfurile supuse accizelor:" se exclude;
    punctul 2) se exclude.
    46. La articolul 122, litera c) se exclude.
    47. Articolul 123:
    alineatul (4) se exclude;
    alineatele (5)-(7) devin alineatele (4)-(6);
    la alineatul (4), cuvintele "a documentelor ce confirmă exportul mărfurilor supuse accizelor" se substituie prin cuvintele "a documentelor specificate la art.125 alin.(4)".
    48. Articolul 124:
    la alineatul (2) litera b), cuvintele "acordurilor şi memorandumurilor" se substituie prin cuvîntul "tratatelor", iar cuvintele " , ratificate în modul stabilit" se exclud;
    articolul se completează cu un alineat nou, care devine alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Accizele nu se achită pentru mărfurile finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern."
    alineatele (3)-(12) devin alineatele (4)-(13);
    la alineatul (4), expresia "alin.(5)" se substituie prin expresia "alin.(4)";
    la alineatul (13), expresia "alin.(4)-(8)" se substituie prin expresia "alin.(5)-(9)".
    49. La articolul 125 alineatul (3), după cuvintele " , se restituie" se introduc cuvintele "în conformitate cu instrucţiunea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor,".
    50. Articolul 126:
    la alineatul (1), cuvintele "ori persoanele juridice care preconizează să desfăşoare sau care desfăşoară activitate în domeniul jocurilor de noroc" se exclud;
    la alineatul (2), după cuvintele "În cererea de solicitare a certificatului de acciz" se introduc cuvintele "(cerere de modelul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor)".
    51. La articolul 127 alineatul (1),  ultima propoziţie se exclude.
    52. Anexa la titlul IV:
    în denumirea anexei, cuvintele "şi licenţa" se exclud;
    la rubrica 2, cuvîntul  " , licenţei" se exclude;
    poziţia tarifară 220300 va avea următorul cuprins:
    "220300       Bere fabricată din malţ       Litru    1,10 lei";
    la poziţia tarifară 220410991, cuvîntul "ex." se exclude;
    poziţia tarifară 2208 se substituie prin următoarele poziţii tarifare:
    "220820120 - 220820299  Distilate de vin sau de   Valoarea   35%, dar nu mai puţin de
        tescovină de struguri,          în lei    0,25 lei/% vol/litru
        prezentate în recipiente,       alcool absolut
        cu un conţinut care să nu
        depăşească 2 l    
    220820400   Distilate primar,       Valoarea  30%, dar nu mai puţin de
                         prezentate în recipiente,    în lei    0,10 lei/% vol/litru
                        cu un conţinut care să         alcool absolut
                        depăşească 2 l        
    220820620 - 220820893  Alte distilate de vin    Valoarea  35%, dar nu mai puţin de
         sau de tescovină de struguri,   în lei    0,25 lei/% vol/litru
        prezentate în recipiente,       alcool absolut
        cu un conţinut care să
        depăşească 2 l, în afară
        de distilate primar şi brandy  
    220820894      Brandy, prezentate în     Valoarea   30%, dar nu mai puţin de
        recipiente, cu un     în lei    0,10 lei/% vol/litru
        conţinut care să         alcool absolut
        depăşească 2 l  
    220820899      Alte distilate de vin sau   Valoarea   30%, dar nu mai puţin
        de tescovină de struguri,   în lei    de 0,10 lei/% vol/litru
        prezentate în recipiente,       alcool absolut
        cu un conţinut care să
        depăşească 2 l  
    220830-220860    Whisky, rom şi rachiu de   Valoarea   35%, dar nu mai puţin
        trestie de zahăr (tafia),   în lei    de 0,25 lei/% vol/litru
        gin şi rachiu de ienupăr,       alcool absolut
        votcă  
    220870      Lichioruri      Valoarea  30%, dar nu mai puţin de                     
                                       în lei    0,10  lei/% vol/litru
                    alcool absolut
    220890110-220890481  Arak; rachiu obţinut din   Valoarea   35%, dar nu mai puţin de
        prune, pere, cireşe sau   în lei    0,25 lei/% vol/litru alcool absolut
        vişine (excluzînd lichiorurile);  
        alte rachiuri şi alte băuturi
        spirtoase, prezentate în
        recipiente, cu un conţinut
        care să nu depăşească 2 l  
    220890489      Alte rachiuri şi alte     Valoarea   30%, dar nu mai puţin de
        băuturi spirtoase     în lei    0,10 lei/% vol/litru alcool absolut
        prezentate în recipiente
        cu un conţinut care să nu
        depăşească 2 l  
    220890520-220890692  Alte rachiuri       Valoarea  35%, dar nu mai puţin de
        (exclusiv lichioruri)     în lei     0,25 lei/% vol/litru alcool absolut
    220890699      Alte băuturi tari (punş,   Valoarea   30%, dar nu mai puţin de
        balsam, aperitiv, cocteil,   în lei     0,10 lei/% vol/litru alcool absolut
        băuturi alcoolice tari şi
        de desert), cu un conţinut
        care să nu depăşească 2 l  
    220890710-220890781  Rachiuri (excluzînd     Valoarea   35%, dar nu mai puţin de
        lichiorurile), care să  în lei    0,25 lei/% vol/litru alcool absolut
        depăşească 2 l  
    220890789      Alte băuturi tari (punş,   Valoarea   30%, dar nu mai puţin de
        balsam, aperitiv, cocteil,   în lei    0,10 lei/% vol/litru alcool absolut
        băuturi alcoolice tari şi de
        desert), cu un conţinut care
        să depăşească 2 l  
    22089091, 22089099  Alcool etilic nedenaturat   Valoarea   35%, dar nu mai puţin de
        cu o concentraţie de alcool   în lei    0,25 lei/% vol/litru alcool absolut"
        în funcţie de volum de pînă
        la 80% vol    
    poziţiile tarifare 240210000, 240220, 240290000 vor avea următorul cuprins:
    "240210000    Ţigări de foi (inclusiv cele cu 1000 bucăţi  1350 lei
        capete tăiate), trabucuri
        (ţigări de foi subţiri),
        conţinînd tutun  
    240220      Ţigarete, conţinînd tutun:    
        - cu filtru      1000 bucăţi  6 lei + 3%, dar nu mai
                    puţin de 8,70 lei
        - fără filtru      1000 bucăţi  4,00 lei
    240290000      Alte ţigări de foi, trabucuri   1000 bucăţi  6,80 lei"
        şi ţigarete, conţinînd înlocuitori
        de tutun
    la rubricile 3 şi 4 ale poziţiilor tarifare 290519000-290549, 2906, 3302, 321210, 321290100, 321290390, 321290900, expresiile "litru alcool absolut" şi "0,09lei/% vol/litru" se substituie prin expresiile "valoarea în lei" şi  "5%";
    poziţia tarifară ex.8521 se substituie prin poziţiile tarifare:
    "852110300    Alte aparate video de înregistrat   Bucata    10 euro
        sau de reprodus, chiar
        încorporînd un receptor de
        semnale videofonice
        cu bandă magnetică, de o lăţime
        care să nu depăşească 1,3 cm şi a
        căror viteză de rulare să nu
        depăşească 50 mm/s  
    852110800      Alte aparate video de înregistrat   Bucata    10 euro
        sau de reprodus, chiar
        încorporînd un receptor de
        semnale videofonice,
        cu bandă magnetică  
    852190000      Alte aparate video de înregistrat   Bucata    10 euro"
        sau de reprodus, chiar
        încorporînd un receptor
        de semnale videofonice  
    poziţia tarifară ex.8525 va avea următorul cuprins:
    "852540      Aparate de luat imagini fixe     Bucata    30 euro"
        şi alte camere video cu
        înregistrare, aparate
        fotografice numerice  
    poziţia "Licenţa pentru activitate în domeniul jocurilor de noroc" se exclude;
    în note, la punctul 7, expresiile "0,01euro" şi "0,02 euro" se substituie prin expresiile "0,02 euro" şi "0,03 euro", iar textul "peste 7 ani cu 0,04 euro pentru fiecare cm3"  se exclude.
    53. La articolul 134 alineatul (1):
    după litera b)  se introduce o literă nouă, care devine litera c), cu următorul cuprins:
    "c) să efectueze vizite fiscale;"
    literele c)-x) devin literele d)-y).
    54. La articolul 136:
    după litera h) se introduce o literă nouă, care devine litera i), cu următorul cuprins:
    "i) în lipsa tratatului internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la solicitarea scrisă a nerezidentului sau persoanei împuternicite de el (plătitorul venitului), să elibereze certificatul despre sumele veniturilor obţinute în Republica Moldova şi impozitele achitate (reţinute). Formularul-tip al certificatului menţionat se elaborează de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor;"
    literele i)-p) devin literele j)-r).
    55. La articolul 257 alineatul (3), expresia "cu art.118 alin.(2) şi (4)" se substituie prin expresia "cu art.118 alin.(3)".
    56. La articolul 260 alineatul (2), după cuvintele "Neprezentarea dării de seamă fiscale" se introduc cuvintele "conform art.92".
    57. La articolul 261:
    alineatele (1) şi (6) în final se completează cu propoziţia: "Amenda nu se aplică contribuabililor menţionaţi la art.228 alin.(5) în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale şi perioadele fiscale pentru care nu se aplică (nu se calculează) majorări de întîrziere (penalităţi)."
    la alineatul (2), cuvintele "sau neachitarea de către subiecţii impunerii cu acciz a accizului la licenţă pentru activitate în domeniul jocurilor de noroc pînă sau la data achitării taxei de licenţă" şi cuvintele "ori în mărimea dublă a costului licenţei" se exclud.
    58. În anexa la titlul VII, la litera i), rubrica 3, ultima liniuţă se substituie cu două liniuţe noi, cu următorul cuprins:
    "- lunar, 1900 lei pentru fiecare autobuz cu capacitatea de la 25 la 35 locuri inclusiv;
    - lunar, 2100 lei pentru fiecare autobuz cu capacitatea de peste 35 locuri ."
    59. La articolul 301 alineatul (1), cuvintele "prezenta lege" se substituie prin cuvintele "prezentul titlu".
    Art.XXXIII. - Articolul 24 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    "(7) Nu se impozitează, pînă la 1 ianuarie 2010, dobînzile persoanelor fizice  rezidente, cu  excepţia celor înregistrate într-o formă de organizare juridică a activităţii de întreprinzător, de la depozitele bancare şi valorile mobiliare, care sînt instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi certificatele bancare de depozit şi  cambiile bancare, precum şi de la depunerile membrilor pe conturile de economii personale în asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor amplasate pe teritoriul Republicii Moldova."
    după alineatul (7) se introduce  un alineat nou, care devine alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Dobînzile de la hîrtiile de valoare de stat nu se impozitează pînă la 1 ianuarie 2015."
    alineatele (8)-(24) devin alineatele (9)-(25);
    la alineatul (20) partea a treia litera b), expresia "alin.(3), (4), (13)" se substituie prin expresia "alin.(3), (4), (14)".
    Art.XXXIV. - Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68, art.551), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 subalineatul cinci, cuvîntul "extrabugetare", în ambele cazuri, se substituie prin cuvîntul "speciale".
    2. La articolul 18:
    titlul va avea următorul cuprins:
    "Articolul 18. Metodele şi condiţiile de achiziţie";
    articolul se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În lipsa documentaţiei de proiect însoţite de calcule de deviz, aprobate şi expertizate în modul stabilit, se interzice organizarea şi desfăşurarea procedurii licitaţiilor publice, indiferent de metodele de achiziţie la categoriile de lucrări cu caracter investiţional (construcţii, lucrări de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii ale acestora), pe obiecte cu valoarea mai mare de 100 de mii de lei, finanţarea cărora se efectuează din contul mijloacelor bugetului public naţional."
    3. La articolul 25 alineatul (7), textul "conform legislaţiei în vigoare" se substituie prin textul "în proporţie de 10% din valoarea contractului".
    Art.XXXV. - Articolul 4 din Legea nr.1194-XIII din 21 mai 1997 cu privire la transporturi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68, art.553), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (3), cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin  cuvîntul "speciale";
    la alineatul (4), cuvîntul "locale" se substituie prin cuvintele "unităţilor administrativ-teritoriale."
    Art.XXXVI. - Legea nr.1257-XIII din 16 iulie 1997 cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt din Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.69-70, art.583), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, cuvintele "Ministerul Educaţiei" se substituie prin cuvintele "Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului".
    2. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Membrii comisiilor specializate sînt remuneraţi din contul mijloacelor transferate anticipat pe un cont special al Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului de către instituţiile de învăţămînt supuse acreditării. Cheltuielile pentru remunerarea membrilor comisiilor specializate se suportă:
    a) de la bugetul de stat şi/sau din mijloacele speciale, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau din mijloacele speciale, în cazul instituţiilor de învăţămînt preuniversitar de stat;
    b) de la bugetul de stat şi/sau din mijloacele speciale, în cazul instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate, superior şi postuniversitar de stat;
    c) din propriile mijloace, în cazul instituţiilor de învăţămînt privat."
    Art.XXXVII. - Clasificatorul general al legislaţiei, aprobat prin Legea nr.1325-XIII din 25 septembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.47-48, art.344), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La poziţia 02.08.04.00, cuvintele "Bugetul local" se substituie prin cuvintele "Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale".
    2. La poziţia 02.08.06.00, cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale".
    Art.XXXVIII. - Legea nr.1335-XIII din 1 octombrie 1997 cu privire la franchising (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.82-83, art.669), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 10 alineatul (4), cuvintele "cel local" se substituie prin cuvintele "bugetele unităţilor administrativ-teritoriale".
    2. La articolul 15, cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale".
    Art.XXXIX. - Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.16-17, art.101), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 litera d),  cuvîntul "extrabugetare" se exclude, iar cuvîntul "locale" se substituie prin cuvintele "unităţilor administrativ-teritoriale".
    2. La articolul 21 litera a), cuvîntul "locale" se substituie prin cuvintele "unităţilor administrativ-teritoriale".
    3. La articolul 23 alineatul (1) litera b), cuvîntul "locale" se substituie prin cuvintele "unităţilor administrativ-teritoriale".
    Art.XL. - Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.286), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 28, litera q) va avea următorul cuprins:
    "q) activele materiale valoarea cărora depăşeşte 1000 de lei pentru o unitate şi al căror termen de exploatare depăşeşte un an, plasate în capitalul statutar (social) al agentului economic;"
    2. La anexa nr.1:
    poziţiile tarifare 8407 şi 8408 vor avea următorul cuprins:
    "8407      Motoare cu piston alternativ sau
        rotativ, cu aprindere prin scînteie
        (motoare cu explozie):  
    8407 10      - Motoare pentru aviaţie          0
        - Motoare pentru propulsia navelor:  
    8407 21      - - Motoare pentru propulsia navelor, suspendate
        (exterioare bordului)            0
    8407 29      - - Altele               0
        - Motoare cu piston alternativ de tipul celor utilizate
        pentru propulsia vehiculelor de la capitolul 87:  
    8407 31 000    - - Cu capacitatea cilindrică care să nu depăşească 50 cm3   conform pct.1 al notei
    8407 32      - - Cu capacitatea cilindrică de peste 50 cm3 , dar de     conform pct.1 al notei
        maximum 250 cm3          
    8407 33      - - Cu capacitatea cilindrică de peste 250 cm3 ,     conform pct.1 al notei
        dar de maximum 1000 cm3        
    8407 34      - - Cu capacitatea cilindrică de peste 1000 cm3    conform pct.1 al notei
    8407 90      - Alte motoare              conform pct.1 al notei
    8408      Motoare cu piston, cu aprindere prin
        compresie (motoare diesel sau
        semidiesel):   
    8408 10      - Motoare pentru propulsia navelor        0
    8408 20      - Motoare de tipul celor utilizate pentru propulsia     conform pct.1 al notei
        vehiculelor de la capitolul 87  
    8408 90      - Alte motoare              conform pct.1 al notei"
    poziţia tarifară 8703 va avea următorul cuprins:
    "8703      Autoturisme şi alte autovehicule,         0"
        în principal concepute pentru
        transportul persoanelor (altele
        decît cele de la poziţia 8702),
        inclusiv maşinile de tipul "break"
        şi maşinile de curse  
    Poziţia tarifară 8707 va avea următorul cuprins:
    "8707      Caroserii, inclusiv cabinele pentru
        autovehiculele de la poziţiile 8701
        pînă la 8705:  
    8707 10      - Pentru autovehiculele de la poziţia 8703      conform pct.1 al notei
    8707 90      - Altele                10"
    punctul 1 al notei va avea următorul cuprins:
    "1. Persoanele juridice şi fizice care introduc în ţară părţi şi accesorii ale autovehiculelor achită taxa vamală în următoarele proporţii:
pentru mărfurile clasificate la poziţia 8707 10 -  în proporţie de 50% din suma accizului calculat pentru autovehiculele de acelaşi tip (dar nu mai puţin de nivelul convenţional calculat din capacitatea motorului diesel de 1800 cm3);
    la motoarele pentru vehicule supuse accizelor de la poziţia 8703 - în mărime de 10 la sută din suma accizului calculat pentru autovehiculele cu aceeaşi capacitate a motorului şi cu termenul de exploatare de peste 5 ani;
    la motoarele pentru alte tipuri de autovehicule - în mărime de 15% din valoarea în vamă."
    Art.XLI. - La articolul 6 alineatul (2) din Legea nr.1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.52-53, art.368), cu modificările ulterioare, cuvintele "surse extrabugetare" se substituie prin cuvintele "mijloace speciale".
    Art.XLII. - Hotărîrea Parlamentului nr.1531-XIII din 25 februarie 1998 privind instituirea Fondului extrabugetar pentru manuale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.22-23, art.139) se modifică după cum urmează:
    1. În titlu şi la articolele 1 şi 3, cuvîntul "extrabugetar" se substituie prin cuvîntul "special".
    2. La articolul 1, cuvintele "Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului" se substituie prin cuvintele "Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului ".
    Art.XLIII. - Articolul 10 din Legea nr.1536-XIII din 25 februarie 1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.60-61, art.409), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
    "a) bugetul de stat;
    b) mijloacele speciale;"
    alineatul (3) se exclude;
    alineatele (4)-(6) devin alineatele (3)-(5);
    la alineatul (3), cuvintele "şi în bugetele locale" se exclud.
    Art.XLIV. - Legea nr.1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.66-68, art.442), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 90:
    la alineatul (1), cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale", iar în final cuvîntul "speciale" se exclude;
    la alineatul (2), cuvîntul "locale" se substituie prin cuvintele "unităţilor administrativ-teritoriale".
    2. La articolul 92, cuvîntul  "locale" se substituie prin cuvintele "unităţilor administrativ-teritoriale", iar cuvîntul "extrabugetare" - prin cuvîntul "speciale".
    3. La articolul 93, cuvîntul "locale" se substituie prin cuvintele "unităţilor administrativ-teritoriale".
    Art.XLV. - La articolul 18 alineatul (2) din Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.72-73, art.485), cu modificările ulterioare, în ambele cazuri, cuvintele "băuturilor alcoolice şi articolelor din tutun" se substituie prin cuvintele "mărfurilor supuse accizelor".
    Art.XLVI. - Legea nr.279-XIV din 11 februarie 1999 cu privire la tineret (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.39-41, art.169), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 13 alineatul (3), cuvintele "fonduri extrabugetare" se substituie prin cuvintele "mijloace speciale".
    2. La articolul 14 alineatul (3) şi la articolul 15 alineatul (4), cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale".
    3. Articolul 21:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) În scopul finanţării programelor şi acţiunilor de tineret, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot utiliza mijloacele şi fondurile speciale, în conformitate cu legislaţia în vigoare."
    la alineatul (3), cuvintele  "surse extrabugetare" se substituie prin cuvintele "mijloace speciale".
    Art.XLVII. - Legea nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.399), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, cuvintele "bugetul local" şi "bugetele locale" se substituie prin cuvintele "bugetele unităţilor administrativ-teritoriale".
    2. La articolul 29 alineatul (3), cuvintele "venituri extrabugetare" se substituie prin cuvintele "mijloace speciale".
    3. Articolul 30:
    la alineatul (2):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) alocaţiile prevăzute în bugetul de stat;"
    litera d) se exclude;
    literele e) şi f) devin literele d) şi e);
    la litera e), cuvintele "venituri extrabugetare" se substituie prin cuvintele "mijloace speciale";
    la alineatul (3):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) alocaţiile prevăzute în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale;"
    la litera d), cuvintele "venituri extrabugetare" se substituie prin cuvintele "mijloace speciale".
    4. La articolul 31, cuvintele "venituri extrabugetare" se substituie prin cuvintele "mijloace speciale".
    5. Articolul 34:
    la alineatele (1)-(7), cuvîntul "rentă" se substituie prin cuvîntul "indemnizaţie";
    la alineatul (8), cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale".
    Art.XLVIII. - Articolul 21 din Legea culturii nr.413-XIV din 27 mai 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.401) se modifică după cum urmează:
    la alineatul (2), cuvintele "din fonduri extrabugetare, constituite" se substituie prin cuvintele "speciale obţinute", iar cuvintele "Acumulările în aceste fonduri se fac" se substituie prin cuvintele "Aceste mijloace se formează";
    la alineatul (3), cuvintele "din fonduri extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale".
    Art.XLIX. - La punctul 11 al Regulamentului de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt, aprobat prin Legea nr.423-XIV din 4 iunie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.80-82, art.382), cu modificările ulterioare, cuvintele "din surse bugetare şi extrabugetare" se substituie prin cuvintele "respectiv, de la bugetul de stat, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau din mijloacele speciale".
    Art.L. - La articolul 3 litera c) din Legea nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.124-125, art.611), cu modificările ulterioare, cuvintele  "bugetului local şi cota stabilită din fondurile extrabugetare," se substituie prin cuvintele "bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (incluzînd mijloacele şi fondurile speciale)".
    Art.LI. - La articolul 9 din Legea nr.581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.118-119, art.556), cu modificările ulterioare, alineatul (4) se modifică după cum urmează:
    litera c) se exclude;
    literele d)-f) devin literele c)-e).
    Art.LII. - La articolul 19 alineatul (3) din Legea nr.753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.156, art.764), cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale".
    Art.LIII. - Legea turismului nr.798-XIV din 11 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56, art.357), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (2) litera f), cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale".
    2. La articolul 10 alineatul (4) litera g), cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale".
    Art.LIV. - Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65-67, art.460), cu modificările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, cuvîntul "extrabugetare," se exclude.
    2. La articolul 3, cuvintele "Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei" se substituie prin cuvintele "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale", iar în final articolul se completează cu cuvintele "şi ale municipiului Bălţi".
    3. Articolul 4:
    alineatul (1):
    la litera a), cuvîntul "locale" se substituie prin cuvintele "unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi şi ale municipiului Bălţi";
    la litera c), cuvintele "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Ministerul Dezvoltării Informaţionale", iar cuvintele "paşaportului tehnic" se substituie prin cuvintele "certificatului de înmatriculare";
    litera g) va avea următorul cuprins:
    "g) sponsorizări şi alte încasări care nu contravin legislaţiei."
    la alineatul (2), expresia "lit.c) şi d)" se substituie prin expresia "lit.b) şi c)", iar cifra "5" - prin cifra "10";
    la alineatul (3), expresia  "lit.e)" se substituie prin expresia "lit.d)", iar cifra "5" - prin cifra "10".
    4. Articolul 5:
    la alineatul (1), cuvintele  "familiilor cu mulţi copii" se substituie prin cuvintele "familiilor cu copii", iar în final alineatul se completează cu cuvintele " , precum şi pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de achitarea ajutorului material";
    alineatul (2) se completează în final cu cuvintele " , precum şi pentru acoperirea cheltuielilor cantinelor de ajutor social, cheltuieli ce ţin de acordarea serviciilor".
    5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    "Art.6. - Rapoartele cu privire la utilizarea mijloacelor Fondului republican şi fondurilor locale se prezintă, trimestrial, Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Biroului Naţional de Statistică, iar rapoartele cu privire la utilizarea mijloacelor fondurilor locale - şi autorităţilor publice ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi şi ale municipiului Bălţi. Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale prezintă rapoartele respective, în termenele stabilite, Ministerului Finanţelor."
    6. La articolul 7, cuvintele "direcţia executivă" se substituie prin cuvintele "organul lui executiv - direcţia executivă sau secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei".
    7. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "Art.8. - (1) Componenţa nominală a consiliului de administraţie al Fondului republican, din care fac parte reprezentanţii Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Finanţelor, Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, ai altor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, ai sindicatelor şi ai organizaţiilor neguvernamentale, se aprobă de către Guvern."
    8. Articolul 10:
    alineatul (1):
    la litera b), cuvîntul "direcţiilor" se substituie prin cuvîntul "organelor";
    litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) examinează raportul privind executarea devizului de venituri şi cheltuieli al fondului;"
    la alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) examinează raportul privind executarea devizului de venituri şi cheltuieli al fondului;"
    9. La articolul 11, cuvîntul "Direcţiile" se substituie prin  cuvîntul "Organele".
    10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    "Art.12. - Modul de organizare şi funcţionare a Fondului republican şi a fondurilor locale se stabileşte de Guvern."
    Art.LV. - La articolul 34 alineatul (1) din Legea nr.1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.144-145, art.1056), cu modificările ulterioare, cuvintele " , sursele extrabugetare, precum" se exclud, iar alineatul se completează în final cu cuvintele " , precum şi alte mijloace speciale".
    Art.LVI. - Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-132, art.917), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, cuvintele "Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin" se substituie prin cuvintele "Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin", iar cuvintele "Departamentul de Standardizare şi Metrologie" se substituie prin cuvintele "Serviciul Standardizare şi Metrologie".
    2. La articolul 12:
    alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "(1) La întreprinderile producătoare de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari se efectuează control fiscal prin verificarea operativă în conformitate cu regulamentul aprobat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor şi coordonat cu Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin".
    (2) Organele fiscale extrag lunar datele privind consumul de alcool etilic prin contoare de evidenţă cu memorie fiscală."
alineatele (3) şi (4) se exclud.
    Art.LVII. - La articolul 35 din Legea sindicatelor nr.1129-XIV din 7 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-132, art.919), cu modificările ulterioare, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) Patronul (administraţia), de comun acord cu sindicatele, prevede în  planul de afaceri sau în devizul de cheltuieli mijloace în mărime de cel mult 0,15%  din fondul de salarii pentru utilizarea  lor, în scopurile stabilite  în contractul colectiv de muncă."
    Art.LVIII. - Legea nr.1142-XIV din 14 iulie 2000 privind acordarea de credite preferenţiale pe termen lung unor categorii de tineri studioşi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.154-156, art.1152) se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, cuvintele "Ministerul Educaţiei şi ştiinţei"  se substituie prin cuvintele "Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului".
    2. La articolul 4 alineatul (1), cuvintele  "surse extrabugetare" se substituie prin cuvintele "mijloace speciale".
    Art.LIX. - Articolul 20 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.160-162, art.1201), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    "(4) Introducerea şi/sau plasarea sub regimurile vamale de import, de antrepozit vamal, de admitere temporară, sub destinaţia vamală zonă liberă a mijloacelor de transport auto, a motoarelor şi a caroseriilor cu termenul de exploatare de peste 10 ani, iar a mijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 şi a autovehiculelor concepute pentru transportul de maximum 20 persoane clasificate la poziţia 8702, precum  şi a motoarelor şi a caroseriilor acestora cu termenul de exploatare de peste 7 ani, este interzisă, cu excepţia cazurilor cînd acestea se introduc şi se plasează sub regimul vamal de admitere temporară:
    1) de către misiunile diplomatice, oficiile consulare, organizaţiile internaţionale cu statut diplomatic, precum şi de către membrii personalului acestora (şi de membrii familiilor lor) acreditaţi în Republica Moldova;
    2) de către persoanele fizice nerezidente pentru necesităţi de serviciu sau pentru uz personal, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) persoanele nerezidente să fie proprietari ai acestor mijloace de transport;
    b) persoanele nerezidente să aibă şedere temporară în Republica Moldova, confirmată prin actele respective;
    c) mijloacele de transport să se afle la evidenţă permanentă în alte state.
    (5) Persoanele fizice şi juridice care au obţinut titlul de proprietate asupra mijloacelor de transport auto introduse în Republica Moldova sînt responsabile pentru achitarea drepturilor de import dacă acestea nu au fost vămuite la organele vamale."
    articolul se completează cu alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
    "(6) Mijloacele de transport auto care, la introducerea în Republica Moldova, nu au fost plasate în careva regim vamal sau destinaţie vamală nu pot fi înmatriculate la Ministerul Dezvoltării Informaţionale. Se interzice înmatricularea primară a mijloacelor de transport auto, a caroseriilor şi a motoarelor prohibite introducerii pe teritoriul Republicii Moldova.
    (7) Înmatricularea de stat a mijloacelor de transport auto, în temeiul titlurilor de proprietate, se efectuează cu condiţia prezentării actelor vamale, stabilite de Autoritatea centrală a Serviciului Vamal, care confirmă autorizarea plasării mijlocului de transport în circuitul liber pe teritoriul Republicii Moldova de către Serviciul Vamal."
    Art.LX. - Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (1), punctul 10) va avea următorul cuprins:
    "10) importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi/sau comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat;"
    2. La articolul 18:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Taxa pentru eliberarea licenţei este de 2500 lei, cu excepţia taxelor prevăzute la alin.(2)-(4). Taxa pentru eliberarea licenţei pentru unităţile farmaceutice din localităţile rurale este de 1800 lei."
la alineatul (2), cifra "900" se substituie prin cifra "1200".
    3. Anexa:
    textul anexei va avea următorul cuprins:
    "Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate

Genul de activitate     Cuantumul taxei, în lei

    1. Activitate legată de jocurile de noroc:  
    a) exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, cu
    excepţia celor indicate la lit.b)          7200 pentru fiecare unitate
    b) exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti de
    tipul American Roulette                  40000 pentru fiecare unitate
    c) depunerea mizelor la competiţii sportive şi de altă natură  14% din suma totală a mizelor
                  acceptate
    d) organizarea şi desfăşurarea loteriilor:  
    - momentane              14% din costul total anunţat  
                                      al biletelor de loterie
    - cifrice                       14% din costul total al biletelor
                                       de loterie vîndute
    e) întreţinerea cazinourilor          180000 pentru fiecare masă
                  de joc
    2. Fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii
    şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic,
    a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii
    autohtoni:  
    a) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a     40000
    alcoolului etilic rafinat          
    b) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a    20000
    alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
    c) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a berii  20000
    3. Importul alcoolului etilic; importul şi/sau comercializarea
    angro a băuturilor alcoolice şi a berii importate:  
    a) importul alcoolului etilic                                                  40000
    b) importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice   40000
    importate  
    c) importul şi comercializarea angro a berii importate         40000
    4. Importul articolelor din tutun; importul şi/sau prelucrarea
    industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi/sau
    comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului
    fermentat:  
    a) importul articolelor din tutun                                            20000
    b) importul şi prelucrarea industrială a tutunului şi/sau           20000
    comercializarea angro a tutunului fermentat  
    c) fabricarea şi comercializarea angro a articolelor din tutun  20000
    d) comercializarea angro a articolelor din tutun                     20000
    5.Importul şi comercializarea angro sau cu amănuntul a
    benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat:  
    a) importul şi comercializarea angro a benzinei şi motorinei  200000
    b) importul şi comercializarea angro a gazului lichefiat           200000
    c) comercializarea cu amănuntul a benzinei şi motorinei
    la staţiile de alimentare certificate, pentru fiecare staţie
    amplasată:  
    - în municipii, centre raionale, oraşe, de-a lungul                   20000
    drumurilor naţionale  
    - în localităţi săteşti, de-a lungul drumurilor, cu excepţia        10000
    drumurilor naţionale    
    d) comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat la
    staţiile de alimentare certificate, pentru fiecare staţie              10000"
    punctul 2 din notă va avea următorul cuprins:
    "2. Taxa de eliberare a licenţei reperfectate pentru activitatea legată de jocurile de noroc şi a copiei de pe aceasta se stabileşte în mărime de 2250 lei, iar de eliberare a duplicatului licenţei - în mărime de 10000 lei."
    Art.LXI. - Legea nr.461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.76, art.342), cu modificările ulterioare, se modifică  după cum urmează:
    1. La articolul 2, subalineatul 18 se exclude.
    2.  Articolul 9:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3) şi (4) devin alineatele (2) şi (3).
    3. La articolul 17 alineatul (2), cuvintele "prin sistemul automatizat de evidenţă a produselor petroliere" se exclud.
    4. La articolul 18 alineatul (7) se exclude.
    5. La articolul 20 alineatul (2), cuvintele " , prin sistemul automatizat de evidenţă a produselor petroliere identificate," se exclud.
    6. La articolul 21 alineatul (1), cuvintele "prin sistemul automatizat de evidenţă a produselor petroliere," se exclud.
    7. Articolul 22:
    la alineatul (1), cuvintele "şi prin sistemul automatizat de evidenţă a produselor petroliere" se exclud;
    alineatele (2) şi (3) se exclud;
    la alineatul (4), care devine alineatul (2), cuvintele "prin sistemul automatizat de evidenţă a produselor petroliere" se exclud;
    alineatul (5) devine alineatul (3);
    alineatele (6) şi (7) se exclud;
    la alineatul (8), care devine alineatul (4), cuvintele " ,în scopul evidenţei lor în sistemul automatizat de evidenţă a produselor petroliere," se exclud.
    Art.LXII. - Hotărîrea Parlamentului nr.606-XV din 2 noiembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a Fondului de garanţie al Ministerului Învăţămîntului pentru acordarea de credite preferenţiale pe termen lung unor categorii de tineri studioşi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.144-146, art.1130) se modifică după cum urmează:
    1. În titlu şi în cuprinsul hotărîrii, cuvintele "Ministerul Învăţămîntului" se substituie prin cuvintele "Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului".
    2. În anexă:
    punctul 5:
    la litera c), cuvintele "extrabugetare (speciale)" se substituie prin cuvîntul "speciale";
    la litera e), cuvintele "surse extrabugetare" se substituie prin cuvintele  "mijloace speciale";
    punctul 11 va avea următorul cuprins:
    "11. Evidenţa mijloacelor Fondului se ţine conform modului stabilit de evidenţa contabilă a mijloacelor bugetare."
    Art.LXIII. - La articolul 54 alineatul (1) din Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139-140, art.1082), cu modificările ulterioare, punctul 3) va avea următorul cuprins:
    ,,3) creanţele pentru creditele acordate de Ministerul Finanţelor, creditele interne şi externe acordate cu garanţie de stat, impozitele şi alte obligaţiuni de plată la bugetul public naţional;"
    Art.LXIV. - La articolul 8 din Legea nr.755-XV din 21 decembrie 2001 privind securitatea biologică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.75, art.631), cuvintele "în legea bugetului de stat, se transferă în fondul extrabugetar special al" se substituie prin cuvintele "de către Guvern şi se transferă".
    Art.LXV. - Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.50-52, art.336) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 subalineatul unsprezece, cuvîntul "locale" se substituie prin cuvintele "unităţilor administrativ-teritoriale", iar cuvintele "sursele extrabugetare" se substituie prin cuvintele "mijloace speciale".
    2. La articolul 5 alineatul (2), cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale".
    Art.LXVI. - La articolul 16 litera h) din Legea nr.1420-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1394), cuvîntul "locale" se substituie prin cuvintele "unităţilor administrativ-teritoriale", iar cuvîntul "extrabugetare" - prin  cuvîntul "speciale".
    Art.LXVII. - Articolul 16 din  Legea nr.1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.174-176, art.1331), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (3) se exclude;
    alineatul (4) devine alineatul (3).
    Art.LXVIII. - La articolul 10 alineatul (2) din Legea nr.1459-XV din 14 noiembrie 2002 cu privire la difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11-13, art.42), cuvîntul "extrabugetar" se exclude.
    Art.LXIX. - Legea nr.1518-XV din 6 decembrie 2002 cu privire la migraţiune (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.1-2, art.2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, cuvintele "Departamentul Migraţiune", "Departamentul Trupelor de Grăniceri" şi "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie, respectiv, prin cuvintele "Biroul Naţional Migraţiune", "Serviciul Grăniceri" şi "Ministerul Dezvoltării Informaţionale".
    2. Modificările operate la articolul 7 alineatul (2) se referă doar la versiunea în limba rusă.
    3. La articolul 8 alineatul (5) şi articolul 29 alineatul (3), cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin  cuvîntul "speciale".
    4. La articolul 33 alineatul (1), cuvîntul "departamentului" se substituie prin cuvîntul "biroului".
    Art.LXX. - La articolul 8 litera b)  din Legea nr.1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.174-176, art.1337), textul "pînă la 1 iulie" se substituie prin textul "pînă la 1 decembrie".
    Art.LXXI. - Articolul 10 din Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1416), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    la alineatul (1) literele a) şi b), după cuvintele "10 ani," se introduc cuvintele "iar mijloacele de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 şi autovehiculele concepute pentru transportul de maximum 20 persoane clasificate la poziţia 8702 - cu termenul de exploatare ce nu depăşeşte 7 ani,";
    la alineatul (2), după cuvintele "de peste 10 ani," se introduc cuvintele "iar mijloacele de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 şi autovehiculele concepute pentru transportul de maximum 20 persoane clasificate la poziţia 8702 - cu termenul de exploatare de peste 7 ani, inclusiv cele obţinute prin moştenire şi în legătură cu stabilirea la un loc de trai permanent în Republica Moldova";
    la alineatul (3), după cuvintele "10 ani" se introduc cuvintele " , iar mijloacele de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 şi autovehiculele concepute pentru transportul de maximum 20 persoane clasificate la poziţia 8702 - cu termenul de exploatare de peste 7 ani,";
    la alineatul (5), după cuvintele "10 ani," se introduc cuvintele "iar mijloacele de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 şi autovehiculele concepute pentru transportul de maximum 20 persoane clasificate la poziţia 8702 - cu termenul de exploatare de peste 7 ani,";
    la alineatul (6), după cuvintele "10 ani," se introduc cuvintele "iar mijloacele de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 şi autovehiculele concepute pentru transportul de maximum 20 persoane clasificate la poziţia 8702 - cu termenul de exploatare de peste 7 ani,";
    la alineatul (7), după cuvintele "10 ani," se introduc cuvintele "iar pentru mijloacele de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 şi pentru autovehiculele concepute pentru transportul de maximum 20 persoane clasificate la poziţia 8702 - cu termenul de exploatare de peste 7 ani,";
    la alineatul (9), după cuvintele "10 ani," se introduc cuvintele "iar a mijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 şi a autovehiculelor concepute pentru transportul de maximum 20 persoane clasificate la poziţia 8702, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor acestora cu termenul de exploatare de peste 7 ani,".
    Art.LXXII. - Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18-19, art.57), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolele 22 şi 23, cuvintele "pînă la data de 10 a primei luni a anului respectiv de gestiune" se substituie prin cuvintele "în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală".
    2. Anexa nr. 4:
    după punctul  11 se introduce un punct nou, care devine punctul 12,  cu următorul cuprins:
    "12. Retribuirea muncii lucrătorilor netitulari (angajaţi temporar)."
    punctele 12-25 devin punctele 13-26.
    Art.LXXIII. - Legea muzeelor nr.1596-XV din 27 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.23-24, art.81), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 10 litera b), cuvintele  "surselor financiare extrabugetare" se substituie prin cuvintele  "mijloacelor speciale".
    2. La articolul 28 alineatul (1), cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvintele  "din mijloace speciale".
    Art.LXXIV. - La  articolul 8 din Legea nr.81-XV din 28 februarie 2003 privind cantinele de ajutor social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.67-69, art.283), alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Finanţarea cantinelor de ajutor social se efectuează din contul fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, al sponsorilor, al organizaţiilor neguvernamentale, filantropice şi religioase, al altor persoane juridice şi fizice."
    Art.LXXV. - Articolul 4 din Legea nr.118-XV din 14 martie 2003 cu privire la procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.73-75, art.328), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    articolul se completează cu litera d), cu următorul cuprins:
    "d) intentează în judecată acţiuni civile privind recuperarea prejudiciului cauzat statului, constatat în urma reviziilor şi controalelor efectuate de organele de control financiar;"
    literele d)-i) devin literele e)-j).
    Art.LXXVI. - La articolul 60 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), alineatul (1) se modifică     după cum urmează:
    punctul 16) se exclude;
    punctele 17)-19) devin punctele 16)-18).
    Art.LXXVII. - Legea nr.123-XV din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.49, art.211), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 18 alineatul (2) litera g), cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale".
    2. La articolul 49 alineatul (1) litera e), cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale".
    Art.LXXVIII. - Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111-115, art.451), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 71:
    la alineatul (3), după litera b) se introduce o literă nouă, care devine litera c), cu următorul cuprins:
    "c) recuperarea prejudiciului cauzat statului;"
    literele c)-i) devin literele d)-j).
    2. La articolul 85 alineatul (1):
    litera f) se completează în final cu cuvintele "şi să depună cereri de contestare a hotărîrilor instanţelor judecătoreşti";
    litera i) va avea următorul cuprins:
    "i) autorităţile publice centrale, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice,  Curtea de Conturi şi organele subordonate lor, finanţate de la bugetul de stat, precum şi autorităţile administraţiei publice locale - la înaintarea acţiunilor şi la contestarea hotărîrilor instanţelor judecătoreşti, inclusiv în cauzele examinate în procedură de contencios administrativ, indiferent de calitatea lor procesuală;"
    3. La articolul 89, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Restituirea taxei de stat  se efectuează de către organele fiscale prin intermediul Trezoreriei Centrale, în termen de cel mult un an de la data emiterii încheierii."
    Art.LXXIX. - La articolul 34 alineatul (2) din Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.208-210, art.783), cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale".
    Art.LXXX. - La articolul 2 liniuţa a doua din Hotărîrea Parlamentului nr.325-XV din 18 iulie 2003 privind aprobarea Concepţiei politicii naţionale în domeniul resurselor de apă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.191-195, art.761), subalineatul cinci se exclude.
    Art.LXXXI. - Legea nr.345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.200-203, art.775), se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 18 alineatul (1), cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale".
    2. La articolul 28 alineatul (2) litera e), cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale".
    Art.LXXXII. - Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248-253, art.996), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5:
    la alineatul (1) punctul 1):
    literele a) şi b) se exclud;
    literele c)-i) devin literele  a)-g);
    la alineatul (2) punctul 1):
    litera c) se exclude;
    literele d)-f) devin literele c)-e);
    la alineatul (3) punctul 1):
    litera c) se exclude;
    literele d) şi e) devin literele c) şi d);
    la alineatul (4) punctul 1):
    literele d) şi e) se exclud;
    literele f)-l) devin literele d)-j).
    2. La articolul 12 alineatul (2), după cuvintele "şi implicării,  la finanţarea cheltuielilor," se introduc cuvintele "a încasărilor din operaţiunile cu capital (proprietate municipală) şi".
    3. La articolul 26 alineatul (2), cuvîntul "consolidat" se substituie prin cuvintele "public naţional".
    4. Articolul 27:
    alineatul (3) se exclude;
    la alineatul (4), care devine alineatul (3), cuvintele "mijloacele primite pe parcursul anului bugetar de la bugetul de stat  prin intermediul transferurilor cu destinaţie specială," se exclud.
    5. La articolul 28:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Ministerul Finanţelor - Trezoreria Centrală, în baza legii bugetare anuale, efectuează alocări de transferuri de la bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi la bugetul municipal Bălţi, precum şi defalcări în aceste bugete de la veniturile generale de stat, şi  percepe în mod  incontestabil din conturile trezoreriale ale bugetelor respective mijloacele băneşti datorate bugetului de stat."
articolul se completează cu alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Direcţiile finanţe, în baza deciziilor autorităţii reprezentative şi deliberative a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, percep în mod incontestabil din conturile trezoreriale ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi mijloacele băneşti datorate bugetului unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea."
    6. La articolul 29 alineatul (5), cuvîntul "consolidat" se substituie prin cuvintele "public naţional".
    Art.LXXXIII. - Legea asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art.249), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 22,  alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Instituţiile de asistenţă socială pot organiza gospodării auxiliare în vederea obţinerii unor venituri pe care le pot gestiona în calitate de mijloace speciale."
    2. Articolul 23:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Acţiunile de asistenţă socială sînt finanţate din bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, Fondul republican şi fondurile locale de susţinere socială a populaţiei, din donaţii, granturi şi alte surse conform legislaţiei în vigoare."
    alineatul (4) se exclude.
    Art.LXXXIV. - La articolul 25 alineatul (2) din Legea nr.119-XV din  22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.100-103, art.510), cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale".
    Art.LXXXV. - Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art.663) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 34, cuvintele "extrabugetare ale acestor organizaţii şi din alte surse  nebugetare" se substituie prin cuvintele  "speciale ale acestor organizaţii".
    2. La articolul 86 litera v), articolul 89 alineatul (3), articolul 117 alineatul (5), articolul 146 alineatul (6),  cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale".
    3. La articolul 100 alineatul (5) litera b), cuvintele "mijloacele extrabugetare proprii" se substituie prin  cuvintele "mijloace speciale".
    4. La articolul 102 alineatul (1), cuvîntul "extrabugetar" se substituie prin cuvîntul "special".
    5. La articolul 105 alineatul (3), cuvîntul "nebugetare" se substituie prin cuvintele  "din contul mijloacelor speciale".
    6. La articolul 157 alineatul (2), cuvintele "surse extrabugetare" se substituie prin cuvintele "mijloace speciale".
    7. Anexa nr.1:
    la punctul 2 litera l), cuvintele "financiare extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale";
    la punctul 19 litera e), cuvintele "surselor extrabugetare" se substituie prin cuvintele "mijloacelor speciale";
    la punctul 23, cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvintele "mijloace speciale";
    la punctul 18 din anexa nr.3 la Regulamentul acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvintele "de prestare a serviciilor cu plată".
    Art.LXXXVI. - Legea nr.282-XV din 22 iulie 2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.171-174, art.777) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 16 alineatul (3), cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale".
    2. La articolul 17 litera c), cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale".
    Art.LXXXVII. -  La articolul 5  alineatul (3) punctul 2) din Legea nr.386-XV din 25 noiembrie 2004 cu privire la cinematografie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4, art.2), cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale".
    Art.LXXXVIII. - Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.34-35, art.112) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 11 alineatul (3), cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale".
    2. La articolul 35 alineatul (3), cuvîntul "extrabugetar" se substituie prin cuvîntul "special".
    Art.LXXXIX. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolului I; articolului VI punctul 2; articolelor VII şi XX, articolului XXV punctele 2, 3 şi 4; articolelor XXVI şi XXX, articolului XXXII punctele 1-36, punctul 37 subalineatul unu, punctele 38-40, punctul 41 subalineatele doi, trei, patru şi cinci, punctele 42-50 şi 52-59; articolelor XXXIII, XL şi XLV, articolului LIV punctele 4, 7 şi 10; articolului LVI punctul 2; articolelor LVII, LIX, LX, LXI, LXIV, LXVII, LXXI, LXXII şi LXXIV, articolului LXXXII punctele 1, 2 şi 4, care se pun în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2006.

    VICEPREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                              Maria  POSTOICO

    Chişinău, 21 iulie 2005.
    Nr.154-XVI.