LC1296/1997
ID intern unic:  311132
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1296
din  23.07.1997
pentru modificarea şi completarea Legiibugetului de stat pe anul 1997
Publicat : 21.08.1997 în Monitorul Oficial Nr. 054     Promulgat : 18.08.1997     Data intrarii in vigoare : 21.08.1997
Parlamentul adoptă prezenta lege.
Art. I. - Legea  bugetului de stat pe anul 1997 nr. 1127-XIII din 21 martie  1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.  25-27, art.  252; nr. 33-34, art. 299; nr. 49-50, art. 432; Legea nr. 1287-XIII din 22 iulie 1997) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 29 alineatul (1):
punctul 1) se completează cu lit. h) avînd următorul cuprins:
"h) cimentul comercializat de Societatea pe Acţiuni "Ciment" de la 1 iulie 1997;";
punctul 6) se  completează  în final cu următorul  text:  "mărfurile (lucrările, serviciile) importate de organizaţiile internaţionale pentru sprijinirea  sferei  învăţămîntului  din contul granturilor oferite de diferite fonduri din străinătate, coordonate cu Guvernul  şi  folosite numai în învăţămînt;".
2. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 35. - Agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma  organizatorico-juridică,  vor  informa într-un termen de  5  zile organele teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat despre transferurile pe  care le-au efectuat în străinătate şi care depăşesc 50 mii lei (sau echivalentul acestei  sume în orice valută  străină) ori despre transferurile  care în total, în decursul a 90 de zile, depăşesc 100 mii lei  (sau echivalentul  lor).  Astfel  de  informaţii   sînt   strict confidenţiale,  iar divulgarea lor de către lucrătorii organelor fiscale atrage răspundere în conformitate cu legislaţia."
3. La articolul   43   alineatul  (4),  după   textul  "compensarea cheltuielilor  suportate  de agenţii economici" se introduce  textul ", inclusiv a cheltuielilor directe ale antreprenorilor, subantreprenorilor,  organizaţiilor de  transport, întreprinderilor  complexului energetic şi ale furnizorilor de materiale de construcţie,", după  cuvîntul  "cluburi," se introduce cuvîntul "stadioane," şi după textul "obiecte de gazificare," se introduce cuvîntul "telefonizare,".
4. Nota la anexa  10  se completează cu punctul 11  avînd  următorul cuprins:
"11. Utilajul  şi  piesele de schimb importate pe bază de  contracte încheiate  pînă la intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 1997  se  supun  taxei  vamale şi taxei pe valoarea  adăugată  în  modul stabilit în Legea bugetului de stat pe anul 1996."
Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                             Dumitru MOŢPAN
Chişinău, 23 iulie 1997.
Nr. 1296-XIII.