LC960/1996
ID intern unic:  311468
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 960
din  24.07.1996
pentru completarea şi modificarea articolului 3 din Legea privind actele
de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
Publicat : 24.10.1996 în Monitorul Oficial Nr. 069     Promulgat : 11.10.1996     Data intrarii in vigoare : 24.10.1996
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Art.I. - Articolul  3  din Legea nr. 273-XIII din 9  noiembrie  1994 privind  actele  de  identitate  din  sistemul  naţional  de  paşapoarte (Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova,  1995,  nr.9,  art.89)  se completează şi se modifică după cum urmează:
    După alineatul  (5) se introduc două alineate noi, (6) şi (7), avînd următorul cuprins:
    "(6) La întocmirea  buletinelor  de  identitate în  limba  rusă,  la cerinţa  persoanei  care  aparţine unei minorităţi naţionale  se  indică patronimicul în conformitate cu normele limbii sale materne.
    (7) Dacă în limba maternă a titularului buletinului de identitate se foloseşte  un alt caracter decît cel latin, atunci la redarea numelui şi a  prenumelui  în limba moldovenească şi engleză ortografierea  se  face conform  normelor gramaticale ale limbii moldoveneşti de transliterare a numelor străine.";
    alineatele (6), (7), (8) şi (9) devin respectiv alineatele (8), (9), (10) şi (11).
    Art.II. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    Preşedintele
    Parlamentului                               Petru LUCINSCHI
    Chişinău, 24 iulie 1996.
    Nr. 960-XIII.