CCC16/1997
ID intern unic:  285823
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 16
din  19.05.1997
privind controlul constituţionalităţii dispoziţiilor pct.10 alin.2 din  Regulamentul  
cu privire la modul de perfectare şi  eliberare  a  actelor  de  indentitate  
ale  Sistemului naţional de paşapoarte
Publicat : 05.06.1997 în Monitorul Oficial Nr. 037     Promulgat : 19.05.1997
    În numele Republicii Moldova,
    Curtea Constituţională în componenţa:
    Gheorghe SUSARENCO      - preşedinte
    Nicolae CHISEEV           - judecător
    Mihai COTOROBAI         - judecător
    Nicolae OSMOCHESCU      - judecător-raportor
    Ion VASILATI              - judecător
    cu participarea  Ludmilei  ZadorojnÎi,  grefier,  domnului  Vladimir Solonari, preşedintele Comisiei parlamentare pentru drepturile omului şi minorităţile  naţionale,  autorul sesizării, domnilor Vladimir  Molojen, viceministru  al afacerilor interne, şi Mihail Ştirban, viceministru  al dezvoltării   teritoriului,  construcţiilor  şi  gospodăriei   comunale, reprezentanţii Guvernului, conducîndu-se de dispoziţiile art. 135  alin. (1)  lit.  a) din Constituţia Republicii Moldova, a examinat în  şedinţă plenară  deschisă  dosarul cu privire la controlul  constituţionalităţii dispoziţiilor  pct.  10 alin. 2 din Regulamentul cu privire la modul  de perfectare  şi eliberare a actelor de identitate ale Sistemului naţional de  paşapoarte, anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 376 din 6  iunie 1995  "Cu  privire  la măsurile suplimentare de realizare  a  Sistemului naţional de paşapoarte".
    Temei pentru  examinarea dosarului, conform art. 24 şi 25 din  Legea cu  privire  la  Curtea  Constituţională, a  servit  sesizarea  domnului Vladimir  Solonari,  deputat în Parlament, acceptată spre  examinare  şi soluţionare  în  fond  şi inclusă în ordinea de zi prin  decizia  Curţii Constituţionale din 11 martie 1997.
    Examinînd sesizarea  în cauză, analizînd argumentele expuse de părţi în şedinţă,
Curtea Constituţională
a  c o n s t a t a t:
    1. Pentru executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 144 din 20 septembrie 1993 "Cu privire la crearea Sistemului naţional de paşapoarte   şi   Registrului  de  stat  al  populaţiei"  şi   Hotărîrii Parlamentului  Republicii  Moldova nr. 274-XIII  din  9  noiembrie  1994 "Pentru  punerea  în aplicare a Legii privind actele de  identitate  din  Sistemul  naţional  de  paşapoarte", Guvernul Republicii  Moldova,  prin  hotărîrea nr. 376 din 6 iunie 1995 "Cu privire la măsurile  suplimentare de   realizare   a  Sistemului  naţional  de  paşapoarte",   a   aprobat Regulamentul cu privire la modul de perfectare şi eliberare a actelor de identitate   ale  Sistemului  naţional  de  paşapoarte  (în   continuare Regulament).
    La 27 februarie 1997 domnul Vladimir Solonari, deputat în Parlament, a  sesizat  Curtea  Constituţională, indicînd că o serie  de  dispoziţii normative contravin art. 27 alin. (2) din Constituţie şi anume:
    a) punctul 10  alineatul 2 din Regulament: "Cetăţenii sînt  obligaţi să  obţină înscrierea menţiunii de stabilire a domiciliului în termen de 3 zile din momentul sosirii";
    b) limita minimă  de  9 metri pătraţi obligatorii de spaţiu  locativ pentru  efectuarea  înscrierii  cetăţenilor,  stabilită  prin  Hotărîrea Sovietului  Miniştrilor al RSS Moldoveneşti nr. 341 din 7 octombrie 1974 "Despre  Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al URSS nr. 678 din 28  august 1974 "Despre regulile vizei de reşedinţă a cetăţenilor";
    c) art. 42 din Codul cu privire la locuinţe al Republicii Moldova ce stabileşte  obligativitatea spaţiului locativ de 9 metri pătraţi  pentru obţinerea vizei de reşedinţă.
    În sesizare autorul  menţionează că potrivit art. II din Titlul  VII "Dispoziţii  finale şi tranzitorii" din Constituţie "Legile şi celelalte acte  normative  rămîn  în  vigoare  în  măsura  în  care  nu  contravin Constituţiei".
    2. Art. 1 alin.  (3) din Constituţia Republicii Moldova proclamă  că demnitatea  omului,  drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare  a personalităţii  umane  reprezintă valori supreme, a căror respectare  şi protecţie este o obligaţie a statului.
    3. Una din libertăţile  fundamentale ale omului o constituie dreptul la libera circulaţie, consfinţit în art. 27 din Constituţie.
    4. Exerciţiul  unor  drepturi sau a unor libertăţi, conform art.  54 din  Constituţie,  poate fi restrîns numai prin lege şi dacă  se  impune după  caz pentru: apărarea siguranţei naţionale, a ordinii, a  sănătăţii ori  a  moralei  publice,  a drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor;  desfăşurarea  anchetei penale; prevenirea consecinţelor unei  calamităţi naturale ori avarii.
    5. Existenţa   instituţiei   "viza  de  reşedinţă"   în   legislaţia Republicii  Moldova,  utilizarea  ei  în  raporturile  sociale  vine  în contradicţie  cu normele şi principiile constituţionale expuse mai  sus, constituind  o  piedică în exercitarea dreptului cetăţenilor  Republicii Moldova la libera circulaţie.
    Principiul de  evidenţă  a cetăţenilor ce domiciliază  în  republică prin  acordarea vizei de domiciliu de către organele afacerilor  interne din  localitatea  de  reşedinţă,  determinat în pct. 10  alin.  (1)  din Regulament,  este  neconstituţional şi vine în contradicţie  cu  dreptul enunţat.   Cu  atît  mai  mult  cu  cît,  în  conformitate  cu  Decretul Preşedintelui  Republicii Moldova nr. 144 din 20.09.93, a fost  iniţiată crearea   Registrului   de  stat  al  populaţiei  pe   baza   sistemului internaţional  de  evidenţă  computerizată a populaţiei şi  de  control, potrivit căruia evidenţa cetăţenilor este efectuată pe alte criterii.
    6. Acte de identitate  în  sistemul naţional de paşapoarte, în  baza art.  1  din "Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele  de identitate  din sistemul naţional de paşapoarte", sînt toate tipurile de paşapoarte,  buletine  de  identitate şi permise de  şedere.  Actele  de identitate,  conform Legiinr. 273-XIII (pentru paşapoarte - art. 2 alin. (5),  buletinele de identitate, permisul de şedere - art. 3 alin. (4) şi (10),   nu  cuprind  date  despre  "viza  de  reşedinţă"  sau  "viza  de domiciliu".  Menţiunea  -  "numărul şi data eliberării  autorizaţiei  de domiciliere"  (art.  3 alin. (4) lit. r) este prevăzută exclusiv  pentru buletinele de identitate şi permisele de şedere.
    Curtea Constituţională  nu  contestă  necesitatea  înregistrării  şi evidenţei  populaţiei  în stat. În acelaşi timp, Curtea  Constituţională menţionează  că  formele  şi  metodele acestora nu trebuie  să  vină  în contradicţie  cu  art.  27 alin. (2) din Constituţie,  care  stipulează: "Oricărui  cetăţean  al Republicii Moldova îi este asigurat  dreptul  de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a ieşi, de a emigra şi de a reveni în ţară". De aceea includerea în textul Regulamentului  a  unor dispoziţii ce conţin  obligativitatea  obţinerii "vizei  de reşedinţă" (sau a "vizei de domiciliu") este în  contradicţie cu  principiul  enunţat  în  "Legea privind  actele  de  identitate  din sistemul  naţional  de paşapoarte" nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994  şi este neconstituţională în baza art. 27 alin. (2) din Constituţie.
    7. Hotărîrea  Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti nr. 341 din 7  octombrie 1974 "Despre regulile vizei de reşedinţă a cetăţenilor"  şi Codul "Cu privire la locuinţe al Republicii Moldova", aprobat prin Legea Sovietului  Suprem al RSS Moldoveneşti nr. 2718-X din 3 iunie  1983,  au fost  adoptate  anterior intrării în vigoare a  Constituţiei  Republicii Moldova din 29 iulie 1994.
    Consfinţirea  în actele normative contestate a noţiunii de "viză  de reşedinţă"  (sau  "viză de domiciliu") contravine art. 27 alin. (2)  din Constituţie.  În consecinţă, în baza art. II din Titlul VII  "Dispoziţii finale  şi tranzitorii" din Constituţie, dispoziţiile normelor de  drept din  actele normative sus-numite ce conţin noţiunea "viză de  reşedinţă" (sau "viză de domiciliu") nu pot rămîne în vigoare.
    Curtea Constituţională  reţine că îngrădirile, stabilite prin limita minimă  de  spaţiu  locativ pentru  efectuarea  înscrierii  cetăţenilor, prevăzută  prin Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti nr. 341  din  7 octombrie 1974 "Despre Hotărîrea Sovietului  Miniştrilor  al  URSS  nr.  678  din  28  august 1974 "Despre  regulile  de  reşedinţă  a cetăţenilor",  normă  prevăzută  şi în art. 42 din Codul cu  privire  la locuinţe  al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Sovietului Suprem al RSS  Moldoveneşti nr. 2718-X din 3 iunie 1983, din momentul intrării  în vigoare a Constituţiei Republicii Moldova şi-au pierdut puterea juridică şi nu pot fi aplicate.
    În baza celor expuse, călăuzindu-se de art. 4 alin. (1)lit. a) şi 26 din  Legea cu privire la Curtea Constituţională,art. 6, 62, 68 din Codul jurisdicţiei constituţionale,
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
H O T Ă R Ă Ş T E:
    1. Recunoaşte  neconstituţionalitatea  pct. 10 din "Regulamentul cu privire  la modul de perfectare şi eliberare a actelor de identitate ale Sistemului  naţional  de paşapoarte", aprobat prin Hotărîrea  Guvernului nr.  376  din  6  iunie 1995 "Cu privire  la  măsurile  suplimentare  de realizare   a  Sistemului  naţional  de  paşapoarte",  precum  şi  toate dispoziţiile  care  conţin  locuţiunea "viză de domiciliu" şi  "viză  de reşedinţă".
    2. Prezenta Hotărîre  este  definitivă,  intră în  vigoare  la  data adoptării,  nu poate fi atacată şi va fi publicată în Monitorul  Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la data adoptării.
    PREŞEDINTE                                Gheorghe SUSARENCO
    Chişinău, 19 mai 1997.
    Nr. 16.