HANREM89/2003
ID intern unic:  291369
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 89
din  13.03.2003
cu privire aprobarea "Instrucţiunii privind calcularea consumului  tehnologic  
de energie electrică în reţelele de distribuţie în dependenţă
de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor"
Publicat : 06.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 099     art Nr : 139
Pct.4. Abrogat prin HNARE101/24.06.03, MO126/27.06.03 art.168
În procesul de activitate privind implementarea  "Instrucţiunii privind calcularea cantităţii de energie reactivă generată sau consumată de instalaţiile de utilizare a consumatorului", aprobată prin Hotărîrea ANRE nr. 51 din 14 martie 2002, s-au constatat unele dificultăţi privind modul de aplicare de către furnizorii de energie electrică a acestei instrucţiuni. Dificultăţile  apărute au fost cauzate de faptul că unele prevederi stipulate în instrucţiune, specifice sectorului energetic, sînt tratate în mod diferit în contextul altor acte legislative în vigoare.
Ţinînd cont de cele expuse, în scopul excluderii contradicţiilor cu alte acte normative, Consiliul de Administraţie al ANRE HOTĂRĂSTE:
1.  Se aprobă "Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie în dependenţă de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor", anexată la prezenta Hotărîre.
2.  Se abrogă "Instrucţiunea privind calcularea cantităţii de energie reactivă consumată sau generată de instalaţia de utilizare a consumatorului", aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 51 din 14 martie 2002.
3.  Se abrogă Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 64 din 7 iunie 2002 privind modificarea Hotărîrii ANRE privind tarifele la energia electrică.
[PCT.4. ABROGAT PRIN HNARE101/24.06.03, MO126/27.06.03 ART.168]
4.  Punctul 2 al notei din Anexa la Hotărîrea ANRE nr. 43 din 11 Septembrie 2001 privind tarifele la energia electrică, va fi expus în următoarea redacţie:
"Consumatorii cu puterea permisă de 50 kVA şi mai mult şi consumul lunar de energie activă de 10000 kWh şi mai mult vor compensa furnizorului consumul tehnologic în reţelele de distribuţie, în dependenţă de valoarea factorului de putere în instalaţiile sale de utilizare. Criteriile după care sînt stabiliţi consumatorii care vor achita consumul tehnologic în reţeaua de distribuţie şi condiţiile de achitare sînt indicate în "Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţeaua de distribuţie în dependenţă de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor".
Director General  
al Agenţiei Naţionale
pentru Reglementare
în Energetică        Nicolae TRIBOI
Director                                       Marin Profir
Director                                       Vasile Carafizi
Chişinău 13 martie 2003.
Nr. 89.
Aprobată
prin Hotărîrea Consiliului de
Administraţie al ANRE
nr. 89 din 13 martie 2003
Instrucţiunea privind calcularea consumului  tehnologic  de energie electrică în reţelele de distribuţie în dependenţă de valoarea factorului de putere  în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor
1. Scopul
Prezenta instrucţiune are scopul de a stimula consumatorii de energie electrică să menţină un factor de putere stabil în instalaţiile lor de utilizare. Instrucţiunea stabileşte modul şi condiţiile calculării, de către furnizorul de energie electrică, a consumului tehnologic  de energie activă în reţelele de distribuţie, în dependenţă de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor, furnizorul avînd dreptul să includă acest consum în factura de plată a consumatorului. Consumul tehnologic va fi facturat atît în cazul consumului de energie reactivă din reţeaua de distribuţie, cît şi în cazul injectării energiei reactive în reţea de instalaţiile de compensare ale consumatorului.
2. Domeniul de aplicare
Prevederile instrucţiunii se aplică tuturor consumatorilor cu puterea permisă de 50 kVA şi mai mult şi consumul lunar de energie activă de 10 000 kWh şi mai mult, racordaţi la reţelele de distribuţie cu tensiunea de 0.4 kV sau 10 kV (cu excepţia consumatorilor casnici, asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor privatizate, cooperativelor de construcţii a locuinţelor, condominiurilor în fondul locativ, căminelor, asociaţiilor pomilegumicole şi consumului de energie electrică pentru spaţiile comune din blocurile de locuit). Calculul consumului tehnologic se va efectua separat pentru fiecare loc de consum.
3. Definiţii

Consum tehnologic - în sensul prezentei instrucţiuni, se înţelege pierderea de energie activă cauzată de circulaţia prin reţeaua de distribuţie a energiei reactive consumate sau injectate de instalaţia de utilizare a consumatorului, care se calculează conform prezentei instrucţiuni în baza indicaţiilor echipamentelor de măsurare instalate la consumatori;
Puterea permisă - putere aparentă care se calculează luîndu-se în considerare tensiunea şi curentul nominal la care este dimensionat contorul de energie activă instalat la consumator sau curentul primar nominal al transformatoarelor de curent, în cazul în care contoarele de energie activă se conectează la reţeaua electrică prin intermediul transformatoarelor de curent;
Energia reactivă consumată - cantitatea de energie reactivă consumată de instalaţia de utilizare a consumatorului din reţeaua de distribuţie, măsurată sau calculată în punctul de delimitare;  
Energie reactivă injectată - cantitatea de energie reactivă generată în reţeaua de distribuţie de instalaţiile de compensare a puterii reactive ale consumatorului în regim de supracompensare, măsurată sau calculată în punctul de delimitare;
Regim de funcţionare a instalaţiilor de compensare a puterii reactive - regim stabilit în Axena nr. 2 a Contractului de furnizare a energiei electrice, prin care sînt stipulate perioadele de timp şi puterea reactivă admisă a fi injectată în reţeaua de distribuţie în perioadele respective;
Puterea reactivă admisă a instalaţiilor de compensare - puterea instalaţiilor de compensare, admisă a fi injectată în reţea conform regimului de funcţionare a instalaţiilor de compensare stabilit prin contractul de furnizare a energiei electrice;
Durata de funcţionare permisă a instalaţiilor de compensare - perioadă a zilei în care este admisă funcţionarea instalaţiilor de compensare ale consumatorului în regim de supracompensare, conform Anexei nr. 2 la Contractul de furnizare a energiei electrice;

4.  Condiţiile de facturare a consumului tehnologic în dependenţă de valoarea
  factorului de putere în instalaţia de utilizare a consumatorului
4.1. Consumatorii cu puterea permisă de 50 kVA şi mai mult sînt obligaţi să-şi instaleze contor de energie reactivă inductivă. Consumatorii care au compensatoare de putere reactivă sunt obligaţi să-şi instaleze atît contor de energie reactivă inductivă cît şi contor de energie reactivă capacitivă.
4.2. Furnizorul va factura consumul tehnologic  în cazul în care pe parcursul perioadei de facturare pentru care se emite factura, factorul de putere, cos j, calculat în punctul de delimitare este mai mic de 0,92 pentru consumatorul racordat la reţeaua electrică de tensiune 0,4 kV şi 0,87 la reţeaua electrică de tensiune 10(6) kV.
4.3. Atunci cînd Consumatorul  nu şi-a instalat contor de energie reactivă inductivă în termenul stabilit de către furnizor/distribuitor (care nu poate fi mai mic de o lună) precum şi în cazul deteriorării contorului de energie reactivă de către consumator sau intervenţiei consumatorului în funcţionarea normală a contorului de energie reactivă, furnizorul de energie electrică este în drept să determine consumatorului cantitatea de energie  reactivă şi să factureze consumul tehnologic  aplicînd valoarea factorului de putere cos j = 0,7 la 10(6) kV sau cos j = 0,75 la 0,4 kV în punctul de măsurare a energiei active. În cazul defectării contorului de energie reactivă inductivă nu din vina consumatorului furnizorul va determina cantitatea de energie reactivă inductivă aplicînd un factor de putere cos j mediu ponderat calculat pentru trei luni precedente momentului ultimei citiri a contorului nedeteriorat.
4.4. Factorul de putere, cos j se va calcula pentru punctul de delimitare conform indicaţiilor contoarelor de energie activă şi reactivă, luîndu-se în consideraţie pierderile tehnice de energie electrică în transformatoarele de forţă, liniile electrice şi branşamentele situate între punctul de delimitare şi punctul de măsurare a energiei electrice.
5. Metodologia de calcul a consumului tehnologic
5.1. Cantitatea de energie reactivă inductivă pentru care va fi facturat consumul tehnologic , se calculează în următorul mod:
a) se determină cantitatea de energie reactivă inductivă, Wri0, ce corespunde factorului de putere cos j =  0,92 sau cos j =  0,87 (după caz),  conform următoarei relaţii:
Wri0 = 0,426xWa   (pentru cos j = 0,92)   sau   Wri0 = 0,567xWa   (pentru cos j = 0,87)      (1)
unde Wa este cantitatea de energie activă consumată, determinată în punctul de delimitare pentru perioada de facturare, kWh;
0,426 este valoarea tangentei ce corespunde factorului de putere cos j =  0,92.  
0,567 este valoarea tangentei ce corespunde factorului de putere cos j =  0,87.  
b)  se determină cantitatea de energie reactivă inductivă, Wrif, pentru care va fi facturat consumul tehnologic , conform relaţiei:
Wrif  =  Wric - Wri0                                      (2)
unde Wric este cantitatea de energie reactivă inductivă măsurată (determinată) în punctul de delimitare pentru perioada de facturare, kVArh.
5.2. Furnizorul este în drept să factureze consumul tehnologic  cauzat de energia reactivă capacitivă Wrcf, injectată de instalaţia de utilizare a consumatorului în reţeaua de distribuţie, dacă consumatorul nu a respectat regimul de funcţionare a instalaţiilor de compensare a puterii  reactive, stabilit în  contractul de furnizare a energiei electrice. Prin nerespectarea regimului de funcţionare a instalaţiilor de compensare a puterii reactive se înţelege conectarea instalaţiilor de compensare cu o  putere mai mare decît cea stipulată în contract sau funcţionarea instalaţiilor respective în afara duratelor de timp permise, conform Anexei 2 la contractul de furnizare a energiei electrice.
5.3. Cantitatea de energie reactivă capacitivă, Wrcf, injectată de instalaţia de utilizare a consumatorului în reţeaua de distribuţie, pentru care se va factura consumul tehnologic, în cazul în care consumatorul nu a respectat regimul de funcţionare a instalaţiilor de compensare a puterii reactive şi regimul de funcţionare nu este înregistrat de echipamentul de măsurare, se determină conform relaţiei:
Wrcf  =  Wrcc - Wrc0                            (3)
unde Wrcc - cantitatea de energie reactivă capacitivă injectată de instalaţia de utilizare a consumatorului în reţeaua de distribuţie în perioada de facturare, determinată în baza indicaţiilor contorului de energie reactivă capacitivă, kVArh;s
în cazul cînd punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, Wrcc se determină ca diferenţa dintre indicaţiile contorului de energie reactivă capacitivă şi pierderile de energie reactivă inductivă în instalaţiile electrice (transformatoare de forţă, linii electrice şi branşamente) situate între punctul de delimitare şi punctul de măsurare;
Wrc0  - cantitatea de energie reactivă capacitivă, în kVArh, care se admite să fie injectată în reţeaua de distribuţie conform regimului de funcţionare a instalaţiilor de compensare a puterii reactive, calculată ca produsul dintre puterea admisă a instalaţiilor de compensare şi durata de funcţionare permisă.
5.4. În cazul în care se înregistrează  regimul orar de funcţionare a instalaţiilor de compensare, cantitatea de energie reactivă capacitivă se va calcula drept sumă a cantităţilor de energie reactivă capacitivă generate în reţeaua de distribuţie pe parcursul perioadelor în care nu se respectă regimul de funcţionare a instalaţiilor de compensare a puterii reactive, utilizîndu-se următoarea relaţie:
Wrcf  =   У (Qri - Qci) x Ti  -  ДWri                                             
(4)unde Qri - puterea efectivă a instalaţiilor de compensare a puterii reactive, conectate la reţeaua electrică pe parcursul perioadei de timp i, kVAr;
Qci - puterea admisă a instalaţiilor de compensare a puterii reactive, (conform Anexei 2 la contractul de furnizare a energiei electrice) pentru durata  de funcţionare permisă i, kVAr;
ДWri - pierderile de energie reactivă inductivă în instalaţiile electrice (transformatoare de forţă, linii electrice şi branşamente), situate între punctul de delimitare şi punctul de măsurare, pe parcursul duratei de timp Ti, kVArh;
Ti - durata perioadei de timp i, h (ore).
5.5. În cazul în care furnizorul nu permite consumatorului ca instalaţiile de compensare a puterii reactive să funcţioneze în regim de supracompensare (conform Anexei 2 la contractul de furnizare a energiei electrice), cantitatea de energie reactivă  capacitivă, injectată de instalaţiile consumatorului în reţeaua de distribuţie în perioada de facturare, se determină în felul următor:
a)  dacă contorul este instalat în punctul de delimitare, cantitatea de energie reactivă injectată în reţeaua de distribuţie este energia măsurată de contorul de energie reactivă capacitivă;
b)  dacă punctul de delimitare şi punctul de măsurare nu coincid, cantitatea de energie reactivă injectată în reţeaua de distribuţie este calculată ca diferenţa dintre energia măsurată de contor şi pierderile tehnice de energie reactivă în instalaţiile electrice situate între punctul de delimitare şi punctul de măsurare.
5.6. Consumul tehnologic inclus în factura consumatorului se va calcula conform relaţiei:
CT  = kC x (Wrif + Wrcf)                   (5)
unde: kC - coeficientul de conversie a energiei reactive în energie activă, ce reprezintă creşterea specifică a pierderii de energie activă în reţeaua de distribuţie în rezultatul circulaţiei energiei reactive, [ kWh / kVArh ]. kC = 0,1  kWh / kVArh.
6. Exemple de calcul
6.1. Exemple de calcul al cantităţii de energie reactivă inductivă
şi al consumului tehnologic facturat consumatorului  
Exemplul 6.1.1. Este cunoscută cantitatea de energie activă furnizată consumatorului în timp de o lună, măsurată în punctul de delimitare (0,4 kV), calculată conform indicaţiilor contorului Wa = 10000 kWh şi cantitatea de energie reactivă inductivă Wric = 4260 kVArh.
Să se determine cantitatea de energie reactivă inductivă, Wrif, respectiv consumul tehnologic inclus în factura consumatorului.
Rezolvare: Se determină valoarea factorului de putere conform relaţiei:
tg j = Wric / Wa = 4260/10000 =0,426
cos j = Ц[1/(1+tg2j)] = Ц[1/(1+0,4262)] = 0,898
Conform p.4.2. al prezentei instrucţiuni, consumul tehnologic  va fi inclus în factura consumatorului dacă cos j < 0,92 la tensiunea 0,4 kV. Deoarece cos j = 0,92, consumatorul nu va achita consumul tehnologic.
Exemplul 6.1.2. Este cunoscută cantitatea de energie activă furnizată consumatorului în timp  de o lună, măsurată în punctul de delimitare (10 kV) şi calculată conform indicaţiilor contorului Wa = 10200 kWh şi cantitatea de energie reactivă inductivă Wric = 5000 kVArh.
Să se determine cantitatea de energie reactivă inductivă, Wrif , respectiv consumul tehnologic   inclus în factura consumatorului.
Rezolvare: Se determină valoarea factorului de putere conform relaţiei:
tg j = Wric / Wa = 5000/10200 = 0,49
Deoarece cos j = 0,898>0.87, consumatorul nu va achita consumul tehnologic.
Exemplul 6.1.3. Este cunoscută cantitatea de energie activă furnizată consumatorului în timp  de o lună, măsurată în punctul de delimitare (6 kV) şi calculată conform indicaţiilor contorului Wa = 10200 kWh şi cantitatea de energie reactivă inductivă Wric = 6500 kVArh.
Să se determine cantitatea de energie reactivă inductivă, Wrif , respectiv consumul tehnologic inclus în factura consumatorului.
Rezolvare: Se determină valoarea factorului de putere conform relaţiei:
tg j = Wric / Wa = 6500/1200 = 0,637
Deoarece factorul de putere este mai mic de 0,87, consumatorul va achita  consumul tehnologic.
Se determină cantitatea de energie reactivă inductivă ce revine factorului de putere cos j = 0,87.
Wri0 = 0,567x Wa = 0,567x10200 = 5783 kVArh
Cantitatea de energie reactivă inductivă pentru care va fi facturat consumul tehnologic  va fi:
Wrif = 6500  - 5783 = 717 kVArh.
Respectiv,  consumul tehnologic:
CT = kC x Wrif = 0,1 * 717 = 71,7 kWh
Exemplul 6.1.4. Transformatorul cu puterea de 100 kVA aparţine consumatorului. Echipamentul de măsurare este instalat la partea de 0,4 kV a transformatorului. Cantităţile de energie activă şi reactivă inductivă, calculate conform indicaţiilor echipamentului de măsurare pentru durata de timp de o lună, sunt Wa = 12000 kWh şi Wric = 5000 kVArh.  Punctul de delimitare  se află la partea primară a transformatorului de putere (10 kV).
Să se determine cantitatea de energie reactivă inductivă Wrif , respectiv consumul tehnologic inclus în factura consumatorului.
Rezolvare: Determinăm valoarea factorului de putere în punctul de măsurare:
tg jm = Wr / Wa = 5000 / 12000 = 0,417  de unde  cos j = 0,923.  
Conform metodologiei de calcul descrise în p.5 al "Instrucţiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică în transformatoare de forţă aflate la balanţa consumatorului" determinăm că pierderile de energie activă în transformator
DWa = 344 kWh, iar pierderile de energie reactivă inductivă DWr = 2049 kVArh.
Adăugăm pierderile tehnice de energie electrică în transformator la cantitatea de energie înregistrată de echipamentul de măsurare, obţinînd consumul în punctul de delimitare
Wad = Wa + ДWa = 12000 + 344 = 12344 kWh
Wrd = Wr + ДWr = 5000  + 2049 = 7049 kVArh
Se determină valoarea factorului de putere în punctul de delimitare conform relaţiei:
tg j = Wrd / Wad = 7049/12344 = 0,571
Deoarece factorul de putere este mai mic de 0,87, consumatorul va plăti consumul tehnologic.
Cantitatea de energie reactivă inductivă ce corespunde factorului de putere 0,87 este următoarea:
Wri0 = Wad x tg j =12344 x 0,567 = 6999 kVArh
Cantitatea de  energie  reactivă inductivă pentru care se va factura consumul tehnologic:
Wrif = Wrd - Wri0 = 7049 - 6999 = 50 kVArh.
Valoarea consumului tehnologic:
CT = k x Wrif  = 0,1 x 50 =  5 kWh
Exemplul 6.1.5. Este cunoscută cantitatea de energie activă furnizată consumatorului în timp de o lună, măsurată în punctul de delimitare (0,4 kV), calculată conform indicaţiilor contorului Wa = 10200 kWh. Contorul de energie reactivă inductivă lipseşte. În acest caz se aplică valoarea cos j = 0,75.
Să se determine cantitatea de energie reactivă inductivă, respectiv consumul tehnologic  facturat consumatorului.
Rezolvare: Se determină cantitatea de energie reactivă inductivă ce a fost consumată de consumator conform relaţiei:
Wric = Wa x tg j ;
tg j = arccos 0,75 = 0,882
Deci, Wric = 10200 x 0,882 = 8996 kVArh.
Cantitatea de energie reactivă inductivă pentru care consumatorului i se fa factura consumul tehnologic  se calculează conform relaţiei:
Wrif = Wric - Wri0 ,
unde Wri0 = Wa x 0,426 = 10200 x 0,426 = 4345 kVArh
Deci, Wrif = 8996 - 4345 = 4651 kVArh.
Respectiv: CT = 0.1 x 4651= 465 kWh
Exemplul 6.1.6. Transformatorul cu puterea de 63 kVA aparţine consumatorului. Echipamentul de măsurare este instalat la partea de 0,4 kV a transformatorului. Cantitatea de energie activă calculată conform indicaţiilor echipamentului de măsurare pentru durata de timp de o  lună este Wa ă 12000 kWh. Contorul de energie reactivă lipseşte.  În acest caz se aplică valoarea cos j ă 0,75. Punctul de delimitare se află la partea primară a transformatorului de putere (10 kV).
Să se determine cantitatea de energie reactivă inductivă Wrif, respectiv consumul tehnologic  facturat consumatorului.
Rezolvare: 1) Se determină cantitatea de energie reactivă în punctul de măsurare ce corespunde cos j = 0,75 conform relaţiei:
Wric = Wa x tg j ;
tg j = arccos 0,75 = 0,882
Deci, Wric = 12000 x 0,882 = 10584 kVArh.
2) Determinăm pierderile tehnice de energie în transformator.
Conform metodologiei de calcul descrise în p.5 al "Instrucţiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică în transformatoare de forţă aflate la balanţa consumatorului" calculăm pierderile de energie activă în transformator
ДWa = 344 kWh, iar pierderile de energie reactivă inductivă ДWr = 1558 kVArh.
Adăugăm pierderile tehnice de energie electrică în transformator la cantitatea de energie înregistrată de echipamentul de măsurare, obţinînd consumul în punctul de delimitare
Wad = Wa + ДWa = 12000 + 344 = 12344 kWh
Wrd = Wr + ДWr = 10584 + 1558 = 12142 kVArh
Se determină cantitatea de energie reactivă inductivă în punctul de delimitare ce corespunde factorului de putere cosj ă 0,87 conform relaţiei:
Wri0  = Wad  x 0,567 = 12344 x 0,567 = 6999 kVArh
Deci, Wrif = Wrd - Wri0  = 12142 - 6999 = 5143 kVArh.
şi    CT = 0.1 x 5143 = 514.3 kWh
Exemplul 6.1.7. Este cunoscută cantitatea de energie activă consumată de consumator în timp  de o lună, măsurată în punctul de delimitare (10 kV) conform indicaţiilor contorului de energie activă Wa = 25000 kWh.  Contorul de energie reactivă lipseşte. În acest caz se aplică valoarea cos j = 0,7.
Să se determine cantitatea de energie reactivă inductivă, Wrif , pentru care va fi facturat consumul tehnologic.
Rezolvare: Se determină cantitatea de energie reactivă în punctul de măsurare  conform relaţiei:
Wric = Wa x tg(arccos 0,7) = 25000 x 1,02 = 25500 kVArh.
Calculăm cantitatea de energie reactivă inductivă ce corespunde factorului de putere cos j ă 0,87:
Wri0 = Wa x tg(arccos 0,87) = 25000 x 0,567 = 14175 kVArh.
Deci, Wrif = Wric - Wri0  = 25500 - 14175 = 11325 kVArh.
şi  CTS = 0.1 x 11325 = 113.25 kWh
6.2. Exemple de calcul al cantităţii de energie reactivă capacitivă
şi a consumului tehnologic facturat consumatorului
Exemplul 6.2.1. Cantitatea de energie reactivă capacitivă, conform indicaţiilor contorului de energie reactivă capacitivă care este instalat în punctul de delimitare, Wrcc  =  600 kVArh. Conform regimului de funcţionare a instalaţiilor de compensare a puterii reactive cantitatea de energie reactivă permisă a fi injectată în reţeaua de distribuţie,
Wrc0  =  300 kVArh.
Să se determine cantitatea de energie reactivă capacitivă pentru care se va factura consumul tehnologic.
Rezolvare: Cantitatea de energie reactivă capacitivă, pentru care se va factura consumul tehnologic, se determină conform relaţiei:
Wrcf  = Wrcc - Wrc0  = 600  - 300  = 300 kVArh.
CT = 0.1 x 300 = 30kWh
Exemplul 6.2.2. Transformatorul cu puterea de 160 kVA aparţine consumatorului. Echipamentul de măsurare este instalat la partea de 0,4 kV a transformatorului. Cantitatea de energie activă calculată conform indicaţiilor echipamentului de măsurare pentru durata de timp de o lună este Wa = 18000 kWh. Indicaţiile   contorului de energie reactivă inductivă sînt Wri = 300 kVArh şi a contorului de energie reactivă capacitivă - Wrc = 1235 kVArh. Punctul de delimitare se află la partea primară a transformatorului de putere (10 kV). Conform regimului de funcţionare a instalaţiilor de compensare a puterii reactive, consumatorului nu i se permite de a injecta energie reactivă în reţeaua de distribuţie. Perioada de facturare este de 30 zile.
  Să se determine consumul tehnologic  facturat consumatorului.
Rezolvare:  Pierderile de energie în transformator, pentru perioada dată de facturare, sunt:
DWat = 476  kWh;  ДWrt = 2981 kVArh
Adunăm pierderile tehnice de energie electrică în transformator la cantitatea de energie înregistrată de echipamentul de măsurare, obţinînd consumul în punctul de delimitare:
Wad = Wa + ДWat = 18000 + 476 = 18476 kWh
Wrd = Wr + ДWrt = 300 + 2981 = 3281 kVArh
Se determină valoarea factorului de putere în punctul de delimitare (10 kV):
tg j = Wrd / Wa = 12050/18507 = 0,178
cos j = Ц[1/(1+tg2j)] = Ц[1/(1+0,5712)] =0,868
Deoarece valoarea factorului de putere în punctul de delimitare este 0,985 > 0.92, consumatorului nu i se va factura consumul tehnologic pentru energia reactivă inductivă consumată din reţeaua de distribuţie.
Cantitatea de energie reactivă capacitivă injectată în reţeaua de distribuţie, se determină conform relaţiei:
Wrcc = Wrc  - ДWrt  = 1235  - 2981 = - 1746 kVArh.
Prin urmare, instalaţiile consumatorului nu au injectat în reţeaua de distribuţie energie reactivă capacitivă şi, respectiv, consumatorul nu va plăti consumul tehnologic.
Exemplul 6.2.3. Conform regimului înregistrat de funcţionare a instalaţiilor de compensare a puterii reactive, s-a stabilit că pe parcursul a 15 zile a perioadei de facturare, de la 900  pînă la 1200 şi de la 1800 pînă la 2200,  consumatorul a conectat la reţeaua electrică puterea reactivă capacitivă, Q = 30kVAr, cea admisă fiind Q0 = 20 kVAr.
Să se determine cantitatea de energie reactivă capacitivă pentru care se va factura consumul tehnologic.
Rezolvare: Cantitatea de energie reactivă capacitivă, se determină ca suma cantităţilor de energie reactivă capacitivă, pe care consumatorul respectiv le-a injectat în reţeaua de distribuţie pe parcursul intervalelor respective de timp fără a avea permisiunea de a face aceasta:
a) pe parcursul intervalului de la 900  pînă la 1200 consumatorul a generat cantitatea de energie reactivă capacitivă
Wrc1 = QxT1 = 30kVArx(3hx15) = 1350 kVArh.
b) pe parcursul intervalului de la 1800 pînă la 2200 consumatorul a generat cantitatea de energie reactivă capacitivă
Wrc2 = QxT2 = 30 kVArx(4hx15) = 1800 kVArh.
c) cantitatea de energie reactivă capacitivă, ce putea fi injectată în reţeaua de distribuţie se determină conform relaţiei
Wrc0 = Q0 x (T1+T2) = 20kVArx(15x(3+4)h) = 2100 kVArh.
d) cantitatea de energie reactivă capacitivă pentru care consumatorului i se va factura consumul tehnologic se determină ca diferenţa dintre cantitatea de energie reactivă capacitivă efectiv injectată în reţeaua de distribuţie şi cea admisă conform regimului de funcţionare a instalaţiilor de compensare a puterii reactive.
Wrcf = Wrc1+ Wrc2 - Wrc0 = 1350  + 1800 - 2100 = 1050 kVArh.
CT = 0.1 x 1050 = 105.0 kWh
Exemplul 6.2.4. Conform regimului înregistrat de funcţionare a instalaţiilor de compensare a puterii reactive, s-a stabilit că pe parcursul perioadei de facturare, 30 zile, de la 900  pînă la 1200 şi de la 1800 pînă la 2200,  consumatorul a conectat la reţeaua electrică puterea reactivă capacitivă, Q = 30kVAr, cea admisă fiind Q0 = 20 kVAr. Transformatorul cu puterea de 63 kVA se află în proprietatea consumatorului. Consumul de energie activă calculat conform indicaţiilor contorului de energie activă Wa = 12000 kWh. Consumul de energie reactivă inductivă calculat conform indicaţiilor contorului de energie reactivă inductivă Wric = 3500 kVArh. Punctul de măsurare este la tensiunea secundară (0,4 kV) a transformatorului, punctul de delimitare fiind la tensiunea primară a transformatorului (10 kV).
Să se determine cantitatea de energie reactivă capacitivă pentru care se va factura consumul tehnologic.
Rezolvare: Cantitatea de energie reactivă capacitivă se determină ca suma cantităţilor de energie reactivă capacitivă, pe care consumatorul respectiv le-a generat în sistem pe parcursul intervalelor respective de timp fără a avea permisiunea de a face aceasta.
a)  pe parcursul intervalului de la 900  pînă la 1200 consumatorul a generat cantitatea de energie reactivă capacitivă
Wrc1 = QxT1 = 30kVArx(3hx30) = 2700 kVArh.
b) pe parcursul intervalului de la 1800 pînă la 2200 consumatorul a generat cantitatea de energie reactivă capacitivă
Wrc2 = QxT2 = 30 kVArx(4hx30) = 3600 kVArh.
c) cantitatea de energie reactivă capacitivă, ce putea fi injectată în reţeaua de distribuţie se determină conform relaţiei
Wrc0 = Q0 x (T1+T2) = 20kVArx(30x(3+4)h) = 4200 kVArh.
d) pierderile de energie reactivă inductivă în transformatorul consumatorului, calculate conform metodologiei de calcul descrise în p.5 al "Instrucţiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică în transformatoare de forţă aflate la balanţa consumatorului" constituie DWr = 1441 kVArh.
e) valoarea pierderilor de energie reactivă inductivă în transformator pe parcursul duratelor de timp cînd nu a fost respectat regimul de utilizare a instalaţiilor de compensare se calculează în următorul mod:
ДWri = ДWr x (T1 + T2)/24 = 1441 x (30x (3 + 4))/(24x30) = 420 kVArh
f) cantitatea de energie reactivă capacitivă pentru care consumatorului i se va factura consumul tehnologic  se determină ca diferenţa dintre cantitatea de energie reactivă capacitivă efectiv injectată în reţeaua de distribuţie şi cea admisă conform regimului de funcţionare a instalaţiilor de compensare a puterii reactive, luîndu-se în consideraţie pierderile de energie reactivă inductivă în transformator în perioadele cînd nu a fost respectat regimul de utilizare a instalaţiilor de compensare:
Wrcf = Wrc1+ Wrc2 - Wrc0 - ДWri = 2700 + 3600 - 4200 - 420  = 1680 kVArh.
CT = 0.1 x 1680 = 168 kWh