HFGDSBM25/1/2005
ID intern unic:  292040
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 25/1
din  25.03.2005
privind aprobarea Regulamentului privind  informarea deponenţilor
de către băncile
licenţiate referitor la garantarea depozitelor
Publicat : 15.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 59-61     art Nr : 216     Data intrarii in vigoare : 15.04.2005

   
MODIFICAT
   
HFGDSB03/4 din 18.03.19, MO119-131/05.04.19 art.666; în vigoare 05.04.19
    HFGDSB205/1 din 22.12.17, MO451-463/29.12.17 art.2355; în vigoare 01.01.18
   
HFGDSB118/3 din 18.02.11, MO37-38/11.03.11 art.213; în vigoare 11.03.11
    HFGDSB88 din 17.03.09, MO59-61/24.03.09 art.260, în vigioare 01.04.09

  
  NOTĂ:
  
  În denumirea Regulamentului, în textul Regulamentului şi în Anexele nr.1 şi nr.2 cuvîntul „autorizate” se substituie prin cuvîntul „licenţiate” prin HFGDS118/3 din 18.02.11, MO37-38/11.03.11 art.213; în vigoare 11.03.11  
  În baza art.29 lit.c), şi întru executarea art.37 din Legea nr.575-XV din 26.12.2003 cu privire la garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
Hotărăşte:
1. Se aprobă Regulamentul privind informarea deponenţilor de către băncile licenţiate referitor la garantarea depozitelor (se anexează).
2. Prezentul Regulament intră  în vigoare la data publicării  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL FONDULUI DE GARANTARE
A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR                      Petru VEVERIŢA

Chişinău, 25 martie 2005.
Nr. 25/1.

Aprobat:
prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie
al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul
bancar,nr. 25/1 din 25 martie 2005
REGULAMENTUL
privind informarea deponenţilor de către băncile
referitor la garantarea depozitelor
I. BAZA NORMATIVĂ
1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu împuternicirile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, prevăzute la art.37 alin.(3) şi art. 44 alin. (2) din Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar (în continuare - Lege).
   
[Pct.1 modificat prin HFGDSB03/4 din 18.03.19, MO119-131/05.04.19 art.666; în vigoare 05.04.19]
II. APLICARE
2. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra tuturor băncilor participante la formarea mijloacelor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (în continuare - Fond).
3. Obiectivul prezentului Regulament este de a asigura respectarea drepturilor deponenţilor la informaţie în domeniul garantării depozitelor, asigurarea disponibilităţii, accesibilităţii şi veridicităţii informaţiilor privind garantarea depozitelor în sistemul bancar.
   
[Pct.3 modificat prin HFGDSB03/4 din 18.03.19, MO119-131/05.04.19 art.666; în vigoare 05.04.19]
4. Prin prezentul Regulament se stabilesc normele de comunicare de către băncile a informaţiilor privind garantarea depozitelor în sistemul bancar.
   
[Pct.4 modificat prin HFGDSB03/4 din 18.03.19, MO119-131/05.04.19 art.666; în vigoare 05.04.19]
III. CARACTERISTICI CALITATIVE ALE INFORMAŢIILOR
5. Publicului i se prezintă informaţii adecvate, care reflectă situaţia reală şi oferă posibilităţi de a lua cunoştinţă de sistemul de garantare a depozitelor.
6. Caracteristicile cele mai importante ale informaţiilor ce contribuie la transparenţa sistemului de garantare a depozitelor sînt:
a) disponibilitatea informaţiilor - prezenţa informaţiilor necesare în toate sediile băncilor;
b) oportunitatea informaţiilor - prezentarea în mod operativ a informaţiilor relevante pentru public;
c) veridicitatea informaţiilor - prezentarea informaţiilor reale şi complete;
d) accesibilitatea informaţiilor - afişarea informaţiilor într-un loc vizibil (panou) pentru toţi deponenţii şi expunerea acestora într-o formă clară.
IV. AUTENTIFICAREA INFORMAŢIILOR
7. Informaţiile cu privire la garantarea depozitelor publicate de către băncile sînt autentificate prin semnătura conducătorului băncii şi prin ştampila băncii. Originalele informaţiilor în cauză se păstrează la sediul central al băncii la executor.
   
[Pct.7 modificat prin HFGDSB03/4 din 18.03.19, MO119-131/05.04.19 art.666; în vigoare 05.04.19]
8. În cadrul sediilor băncilor se afişează pe panou copiile de pe originalele informaţiilor.
9. Responsabilul principal pentru publicarea informaţiilor în conformitate cu prezentul Regulament este conducătorul băncii.
    [Pct.9 modificat prin HFGDSB03/4 din 18.03.19, MO119-131/05.04.19 art.666; în vigoare 05.04.19]
V. NORME DE PREZENTARE A INFORMAŢIILOR
10. Băncile comunică deponenţilor informaţiile necesare despre garantarea depozitelor, în special, cele privitoare la:
a) tipuri de depozite garantate şi negarantate;
b) nivelul plafonului de garantare;
c) modul de calcul al sumei garantate;
d) condiţiile şi formalităţile ce trebuie îndeplinite pentru obţinerea unei compensaţii din partea Fondului în cazul în care depozitele devin indisponibile;
e) intervalul de timp în care pot fi plătite compensaţiile pentru depozitele garantate;
f) adresa poştală şi adresa electronică ale Fondului, adresa paginii Web, telefon pentru relaţii.
11. Informaţiile indicate la pct.10 sînt stabilite în forma prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul Regulament şi se afişează la toate sediile bancare, într-un loc vizibil şi accesibil deponenţilor.
12. La toate ghişeele băncilor va fi afişată o informaţie prescurtată despre garantarea depozitelor conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament.
13. În materialele destinate informării publicului despre serviciile acordate, în special, cele privind tipurile de conturi de depozit oferite, afişate la sediiile băncilor, băncile sînt obligate să indice dacă depozitul respectiv este garantat de către Fond, prin utilizarea următoarei formulări: "Garantat în conformitate cu Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar". Prezenta menţiune va fi actualizată periodic în dependenţă de modificarea serviciilor acordate, însă revizuirea acesteia se va efectua nu mai rar de o dată în trimestru.
   
[Pct.13 modificat prin HFGDSB03/4 din 18.03.19, MO119-131/05.04.19 art.666; în vigoare 05.04.19]
14. Informaţiile privind garantarea depozitelor se afişează pe paginile WEB ale băncilor cu respectarea cerinţelor prezentului Regulament.
15. În materialele tipărite destinate informării publicului despre serviciile de depozit acordate, inclusiv cele de publicitate, băncile sînt obligate să menţioneze: "Garantat în conformitate cu Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar".
    [Pct.15 modificat prin HFGDSB03/4 din 18.03.19, MO119-131/05.04.19 art.666; în vigoare 05.04.19]
16. În contractele de deservire bancară, inclusiv în libretele de economii, se introduce următoarea formulare: "Prezentul depozit este garantat în conformitate cu Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar".
   
[Pct.16 modificat prin HFGDSB03/4 din 18.03.19, MO119-131/05.04.19 art.666; în vigoare 05.04.19]
17. Băncile sînt obligate să comunice deponenţilor, la cererea acestora, informaţii detaliate de natura celor prevăzute la pct. 10 al prezentului Regulament.
18. Băncile nu au dreptul să avizeze publicul referitor la tipurile de depozite garantate sau la niveluri de garantare neprevăzute de Lege.
19. Fondul poate edita broşuri, foi volante, alte publicaţii destinate informării publicului despre sistemul de garantare a depozitelor, care vor fi accesibile la sediile băncilor.
   
[Pct.19 modificat prin HFGDSB03/4 din 18.03.19, MO119-131/05.04.19 art.666; în vigoare 05.04.19]
VI. DISPOZIŢII FINALE
20. Conducătorii băncilor au obligaţia să asigure aplicarea corectă de către personalul implicat în efectuarea operaţiunilor cu clientela a prevederilor prezentului Regulament, cu care scop vor elabora norme interne corespunzătoare.
   
[Pct.20 modificat prin HFGDSB03/4 din 18.03.19, MO119-131/05.04.19 art.666; în vigoare 05.04.19]
21. Băncile sînt obligate să se conformeze prevederilor prezentului Regulament pînă la 01 iulie 2005.


Anexa nr. 1
INFORMAŢII
PRIVIND SISTEMUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR
1. Informaţii generale privind garantarea depozitelor
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (în continuare -  Fond) garantează, în condiţiile şi stabilite de Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar (în continuare - Lege), depozitele în monedă naţională şi în valută străină deţinute de rezidenţi şi nerezidenţi persoane fizice în băncile.   
Sediul Fondului: bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 180, MD-2004, mun. Chişinău, Republica Moldova.
Telefon pentru relaţii: + (373 22) 29-60-51.
E-mail: info@fgdsb.md
    Adresa paginii Web: www.fgdsb.md
2. Tipuri de depozite garantate şi negarantate
Fondul garantează depozitele ce au forma unui sold creditor care rezultă din fondurile existente în conturile persoanelor fizice sau din situaţii tranzitorii create prin operaţiuni bancare, ce urmează a fi restituit de către bancă în condiţii legale şi contractuale aplicabile, precum şi cele ce au forma unei datorii către o persoană fizică, reprezentată printr-un titlu de creanţă emis de bancă. Informaţiile privind tipurile de depozite (operaţiuni bancare) garantate se găsesc în materialele destinate informării publicului despre serviciile acordate de către bancă.
    Fondul garantează depozitele sub forma oricărui sold creditor care rezultă din fondurile existente în conturile persoanelor fizice sau persoanelor juridice sau din situaţii tranzitorii create prin operaţiuni bancare, ce urmează a fi restituit de către bancă în condiţii legale şi contractuale aplicabile, precum şi orice creanţă a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice, reprezentată printr-un titlu de creanţă emis de această bancă. Informaţiile privind tipurile de depozite (operaţiuni bancare) garantate se găsesc în materialele destinate informării publicului despre serviciile acordate de către bancă. în vigoare 01.01.20
Nu sînt considerate depozite soldurile creditoare care servesc drept garanţie operaţiunilor efectuate de bancă în numele deponentului.
    Nu sînt garantate următoarele depozite:
    a) depozitele membrilor organelor de conducere ale băncii;
    b) depozitele persoanelor care dețin, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv sau prin activitate concertată, dețineri calificate în capitalul social al băncii (definite astfel în art. 3 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor);
    c) depozitele foștilor deținători de dețineri în capitalul social al băncii, ale căror acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor art. 156 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 sau art. 52 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;
    d) depozitele persoanelor juridice, controlul asupra cărora este deținut de persoanele specificate la lit. a), b) și c) din prezentul capitol; în vigoare 01.01.20
    e) depozitele plasate de către alte bănci, inclusiv întreprinderi din alte state cu activitate comparabilă cu banca, în nume și cont propriu; în vigoare 01.01.20
    f) depozitele soților și rudelor de gradul întîi și al doilea ale persoanelor consemnate la lit. a), b) și c) din prezentul capitol;
    g) depozitele persoanelor fizice terțe care activează în numele persoanelor consemnate la lit. a), b) și c) din prezentul capitol;
    h) depozitele plasate de către organizațiile de creditare nebancară, inclusiv companiile de leasing și organizațiile de creditare ipotecară; în vigoare 01.01.20
    i) depozitele plasate de către asociațiile de economii și împrumut și asociații centrale; în vigoare 01.01.20
    j) depozitele plasate de către companiile de asigurare; în vigoare 01.01.20
    k) depozitele plasate de către societățile de investiții; în vigoare 01.01.20
    l) depozitele declarate ilicite prin hotărîre judecătorească. Fondul suspendă onorarea depozitelor persoanelor cărora li s-a intentat acțiune în instanță privind legalitatea depunerilor, iar hotărârea judecătorească nu a devenit definitivă;
    m) depozitele al căror titular nu a fost identificat la data indisponibilității depozitelor;
    n) titlurile de creanță la purtător;
    o) toate instrumentele care se cuprind în noțiunea de fonduri proprii ale băncii.
3. Nivelul plafonului de garantare
Plafonul de garantare a depozitelor (suma maximă plătibilă unui deponent) este 20000 lei moldoveneşti, indiferent de numărul şi mărimea depozitelor sau valuta în care s-au constituit la bancă.
Plafonul de garantare a depozitelor (suma maximă plătibilă unui deponent) este 50000 lei moldoveneşti, indiferent de numărul şi mărimea depozitelor sau valuta în care s-au constituit la bancă. în vigoare 01.01.20  
4. Modul de calculare a sumei garantate
Mărimea obligaţiei băncii faţă de deponent se calculează prin însumarea tuturor depozitelor acestuia, inclusiv a dobînzilor datorate şi neplătite la data constatării indisponibilităţii depozitelor.
Dacă banca deţine o creanţă asupra deponentului, mărimea obligaţiei băncii faţă de acesta se reduce cu mărimea obligaţiei lui, expirate şi neplătite, faţă de bancă.
În cazul unui depozit comun, partea fiecarui deţinător, stipulată în contract, se ia în considerare la calcularea mărimii obligaţiei băncii în funcţie de plafonul de garantare prevăzut la pct. 3 din prezentele informaţii. În absenţa unei astfel de prevederi în contractul de depozit, depozitul comun se împarte egal între deponenţi.
Echivalentul în lei al depozitelor în valută străină se determină reieşind din cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină respectivă la data constatării indisponibilităţii depozitelor.
Notă: 1. Lichidatorul – persoana numită  de către Banca Naţională a Moldovei, care are atribuţii depline şi exclusive de a conduce, a gestiona şi a controla banca, în cadrul procesului de lichidare a băncii în legătură cu insolvabilitatea.
2. Depozit comun - depozit constituit de două sau de mai multe persoane fizice sau depozit asupra căruia două sau mai multe persoane au dreptul de operare contra semnăturii uneia sau a mai multor persoane care au constituit depozitul.
5. Plata compensaţiilor
Fondul poate mandata (împuternici) una sau mai multe bănci să plătească depozitele garantate.
Plata depozitelor garantate începe în cel mult 7 zile de la data recepţionării de la Lichidator a Listei creanţelor aferente depozitelor garantate, conform art. 20 alin. (1) din Lege. În circumstanţe excepţionale şi în cazuri speciale, cu acordul Guvernului, Fondul poate prelungi cu cel mult 30 de zile termenul menţionat.  
Fondul nu poate invoca limitele de timp menţionate pentru a nu garanta depozitul unui deponent care nu a fost capabil să solicite la timp garanţia.
Notă: Banca față de care s-a inițiat proces de lichidare silită transmite Fondului Lista creanţelor aferente depozitelor garantate în termen de 5 zile din data indisponibilității depozitelor.
6. Încasarea compensaţiilor
Încasarea compensaţiei se face de către titularii de depozite. Compensarea plăţii depozitelor deschise în favoarea unei persoane minore se efectuează către părinţii, adoptatorii sau tutorii/curatorii acestuia.
Plata depozitelor garantate poate fi efectuată şi altor persoane în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (în baza procurii, certificatului de moştenitor etc.).
În situaţia în care mărimea obligaţiei băncii faţă de deponent este mai mică decît nivelul plafonului garantat, Fondul va acorda deponentului o compensaţie egală cu mărimea obligaţiei băncii.
În cazul în care mărimea obligaţiei este mai mare decît nivelul plafonului garantat, Fondul va acorda deponentului o compensaţie egală cu nivelul plafonului de garantare.
7. Informarea deponenţilor
În situaţia în care depozitele devin indisponibile, adică nu pot fi restituite de banca faţă de care s-au implementat instrumente de rezoluție/s-a inițiat proces de lichidare silită, Fondul publică în subdiviziunile ei separate şi în cel puţin 2 ziare de circulaţie naţională o informaţie privind plata depozitului indisponibil, perioada în cursul careia va avea loc plata, denumirea băncii, după caz, mandatate să efectueze plata, condiţiile şi formalităţile necesare obţinerii depozitelor garantate.
   
[Anexa nr.1 modificată prin HFGDSB03/4 din 18.03.19, MO119-131/05.04.19 art.666; în vigoare 05.04.19]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HFGDSB205/1 din 22.12.17, MO451-463/29.12.17 art.2355; în vigoare 01.01.18]   
    [Anexa nr.1 modificată prin HFGDSB118/3 din 18.02.11, MO37-38/11.03.11 art.213; în vigoare 11.03.11]
    
[Anexa nr.1 modificată prin HFGDSB88 din 17.03.09, MO59-61/24.03.09 art.260]

Anexa nr. 2
GARANTAREA DEPOZITELOR
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar garantează depozitele în monedă naţională şi în valută străină deţinute de rezidenţi şi nerezidenţi persoane fizice în băncile, în condiţiile stabilite de Legea nr.575-XV din 26.12.2003  privind garantarea depozitelor  în sistemul bancar.
Sediul Fondului: bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 180, MD-2004, mun. Chişinău, Republica Moldova.
Telefon pentru relaţii: + (373 22) 29-60-51.
     E-mail:
info@fgdsb.md
     Adresa paginii Web: www.fgdsb.md
Plafonul de garantare a depozitelor (suma maximă plătibilă unui deponent) - 20000 lei moldoveneşti, indiferent de numărul şi mărimea depozitelor sau valuta în care s-au constituit la bancă.
   
Plafonul de garantare a depozitelor (suma maximă plătibilă unui deponent) - 50000 lei moldoveneşti, indiferent de numărul şi mărimea depozitelor sau valuta în care s-au constituit la bancă. vigoare 01.01.20 
Informaţia detaliată despre tipurile de depozite garantate şi cele negarantate, modul de calculare a sumei garantate şi de plată a compensaţiilor este accesibilă la sediile băncilor şi la sediul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.
   
[Anexa nr.2 modificată prin HFGDSB03/4 din 18.03.19, MO119-131/05.04.19 art.666; în vigoare 05.04.19]
   
[Anexa nr.2 modificată prin HFGDSB205/1 din 22.12.17, MO451-463/29.12.17 art.2355; în vigoare 01.01.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin HFGDSB88 din 17.03.09, MO59-61/24.03.09 art.260]