HFGDSBM25/1/2005
ID intern unic:  292040
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 25/1
din  25.03.2005
privind aprobarea Regulamentului privind  informarea deponenţilor
de către băncile
licenţiate referitor la garantarea depozitelor
Publicat : 15.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 59-61     art Nr : 216     Data intrarii in vigoare : 15.04.2005

   
MODIFICAT
    HFGDSB205/1 din 22.12.17, MO451-463/29.12.17 art.2355; în vigoare 01.01.18
   
HFGDSB118/3 din 18.02.11, MO37-38/11.03.11 art.213; în vigoare 11.03.11
    HFGDSB88 din 17.03.09, MO59-61/24.03.09 art.260, în vigioare 01.04.09

  
  NOTĂ:
  
  În denumirea Regulamentului, în textul Regulamentului şi în Anexele nr.1 şi nr.2 cuvîntul „autorizate” se substituie prin cuvîntul „licenţiate” prin HFGDS118/3 din 18.02.11, MO37-38/11.03.11 art.213; în vigoare 11.03.11


  
  În baza art.29 lit.c), şi întru executarea art.37 din Legea nr.575-XV din 26.12.2003 cu privire la garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
Hotărăşte:
1. Se aprobă Regulamentul privind informarea deponenţilor de către băncile licenţiate referitor la garantarea depozitelor (se anexează).
2. Prezentul Regulament intră  în vigoare la data publicării  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL FONDULUI DE GARANTARE
A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR                      Petru VEVERIŢA

Chişinău, 25 martie 2005.
Nr. 25/1.

Aprobat:
prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie
al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul
bancar,nr. 25/1 din 25 martie 2005
REGULAMENTUL
privind informarea deponenţilor de către băncile licenţiate
referitor la garantarea depozitelor
I. BAZA NORMATIVĂ
1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu împuternicirile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, prevăzute la art.37 alin.(3) şi art. 44 alin. (2) din Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (în continuare - Lege).
II. APLICARE
2. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra tuturor băncilor licenţiate participante la formarea mijloacelor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (în continuare - Fond).
3. Obiectivul prezentului Regulament este de a asigura respectarea drepturilor deponenţilor la informaţie în domeniul garantării depozitelor persoanelor fizice, asigurarea disponibilităţii, accesibilităţii şi veridicităţii informaţiilor privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.
4. Prin prezentul Regulament se stabilesc normele de comunicare de către băncile licenţiate a informaţiilor privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.
III. CARACTERISTICI CALITATIVE ALE INFORMAŢIILOR
5. Publicului i se prezintă informaţii adecvate, care reflectă situaţia reală şi oferă posibilităţi de a lua cunoştinţă de sistemul de garantare a depozitelor.
6. Caracteristicile cele mai importante ale informaţiilor ce contribuie la transparenţa sistemului de garantare a depozitelor sînt:
a) disponibilitatea informaţiilor - prezenţa informaţiilor necesare în toate sediile băncilor;
b) oportunitatea informaţiilor - prezentarea în mod operativ a informaţiilor relevante pentru public;
c) veridicitatea informaţiilor - prezentarea informaţiilor reale şi complete;
d) accesibilitatea informaţiilor - afişarea informaţiilor într-un loc vizibil (panou) pentru toţi deponenţii şi expunerea acestora într-o formă clară.
IV. AUTENTIFICAREA INFORMAŢIILOR
7. Informaţiile cu privire la garantarea depozitelor publicate de către băncile licenţiate sînt autentificate prin semnătura administratorului băncii şi prin ştampila băncii. Originalele informaţiilor în cauză se păstrează la sediul central al băncii la executor.
8. În cadrul sediilor băncilor se afişează pe panou copiile de pe originalele informaţiilor.
9. Responsabilul principal pentru publicarea informaţiilor în conformitate cu prezentul Regulament este administratorul băncii.
V. NORME DE PREZENTARE A INFORMAŢIILOR
10. Băncile licenţiate comunică deponenţilor informaţiile necesare despre garantarea depozitelor, în special, cele privitoare la:
a) tipuri de depozite garantate şi negarantate;
b) nivelul plafonului de garantare;
c) modul de calcul al sumei garantate;
d) condiţiile şi formalităţile ce trebuie îndeplinite pentru obţinerea unei compensaţii din partea Fondului în cazul în care depozitele devin indisponibile;
e) intervalul de timp în care pot fi plătite compensaţiile pentru depozitele garantate;
f) adresa poştală şi adresa electronică ale Fondului, adresa paginii Web, telefon pentru relaţii.
11. Informaţiile indicate la pct.10 sînt stabilite în forma prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul Regulament şi se afişează la toate sediile bancare, într-un loc vizibil şi accesibil deponenţilor.
12. La toate ghişeele băncilor va fi afişată o informaţie prescurtată despre garantarea depozitelor conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament.
13. În materialele destinate informării publicului despre serviciile acordate, în special, cele privind tipurile de conturi de depozit oferite, afişate la sediiile băncilor, băncile licenţiate sînt obligate să indice dacă depozitul respectiv este garantat de către Fond, prin utilizarea următoarei formulări: "Garantat în conformitate cu Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar". Prezenta menţiune va fi actualizată periodic în dependenţă de modificarea serviciilor acordate, însă revizuirea acesteia se va efectua nu mai rar de o dată în trimestru.
14. Informaţiile privind garantarea depozitelor se afişează pe paginile WEB ale băncilor licenţiate cu respectarea cerinţelor prezentului Regulament.
15. În materialele tipărite destinate informării publicului despre serviciile de depozit acordate, inclusiv cele de publicitate, băncile licenţiate sînt obligate să menţioneze: "Garantat în conformitate cu Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar".
16. În contractele de deservire bancară, inclusiv în libretele de economii, se introduce următoarea formulare: "Prezentul depozit este garantat în conformitate cu Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar".
17. Băncile licenţiate sînt obligate să comunice deponenţilor, la cererea acestora, informaţii detaliate de natura celor prevăzute la pct. 10 al prezentului Regulament.
18. Băncile licenţiate nu au dreptul să avizeze publicul referitor la tipurile de depozite garantate sau la niveluri de garantare neprevăzute de Lege.
19. Fondul poate edita broşuri, foi volante, alte publicaţii destinate informării publicului despre sistemul de garantare a depozitelor, care vor fi accesibile persoanelor fizice la sediile băncilor.
VI. DISPOZIŢII FINALE
20. Administratorii băncilor licenţiate au obligaţia să asigure aplicarea corectă de către personalul implicat în efectuarea operaţiunilor cu clientela a prevederilor prezentului Regulament, cu care scop vor elabora norme interne corespunzătoare.
21. Băncile licenţiate sînt obligate să se conformeze prevederilor prezentului Regulament pînă la 01 iulie 2005.


Anexa nr. 1
INFORMAŢII
PRIVIND SISTEMUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR
1. Informaţii generale privind garantarea depozitelor
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (în continuare -  Fond) garantează, în condiţiile şi stabilite de Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (în continuare - Lege), depozitele în monedă naţională şi în valută străină deţinute de rezidenţi şi nerezidenţi persoane fizice în băncile licenţiate.   
Sediul Fondului: bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 180, MD-2004, mun. Chişinău, Republica Moldova.
Telefon pentru relaţii: + (373 22) 29-60-51.
E-mail: info@fgdsb.md
    Adresa paginii Web: www.fgdsb.md
    [Alineat modificat prin HFGDSB88 din 17.03.09, MO59-61/24.03.09 art.260]
2. Tipuri de depozite garantate şi negarantate
Fondul garantează depozitele ce au forma unui sold creditor care rezultă din fondurile existente în conturile persoanelor fizice sau din situaţii tranzitorii create prin operaţiuni bancare, ce urmează a fi restituit de către bancă în condiţii legale şi contractuale aplicabile, precum şi cele ce au forma unei datorii către o persoană fizică, reprezentată printr-un titlu de creanţă emis de bancă. Informaţiile privind tipurile de depozite (operaţiuni bancare) garantate se găsesc în materialele destinate informării publicului despre serviciile acordate de către bancă.
Nu sînt considerate depozite soldurile creditoare care servesc drept garanţie operaţiunilor efectuate de bancă în numele deponentului.
Nu sînt garantate următoarele depozite:
a) depozitele administratorilor băncii;
b) depozitele persoanelor fizice acţionari ai băncii care deţin minimum 1% din capitalul ei;
    [Lit.b) modificată prin HFGDSB205/1 din 22.12.17, MO451-463/29.12.17 art.2355; în vigoare 01.01.18]
   
b1 ) depozitele foștilor deținători de cotă în capitalul social al băncii, ale căror acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor art. 156 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 și ale căror creanțe rezultante din această anulare nu au fost onorate;
    [Lit.b1) introdusă prin HFGDSB205/1 din 22.12.17, MO451-463/29.12.17 art.2355; în vigoare 01.01.18]
c) depozitele soţilor şi rudelor de gradul întîi şi al doilea ale persoanelor consemnate la pct. a) , b) și b1 );
   
[Lit.c) modificată prin HFGDSB205/1 din 22.12.17, MO451-463/29.12.17 art.2355; în vigoare 01.01.18]
d) depozitele persoanelor fizice terţe care activează în numele persoanelor consemnate la pct. a) , b) și b1 );
   
[Lit.d) modificată prin HFGDSB205/1 din 22.12.17, MO451-463/29.12.17 art.2355; în vigoare 01.01.18]
e) depozitele persoanelor fizice ce deţin, în întreprinderi afiliate şi societăţi dependente, funcţii similare celor enumerate la pct. a) şi b);
f) depozitele persoanelor fizice care au obţinut de la bancă dobînzi sau alte avantaje financiare în condiţii preferenţiale;
g) depozitele persoanelor fizice în Banca de Economii S.A. la situaţia din 2 ianuarie 1992, atît cele în vigoare, cit şi cele reperfectate la data de 29 iulie 1994, luîndu-se ca bază soldul acestora conform situaţiei conturilor din 2 ianuarie 1992, care sînt deja garantate de stat prin Legea privind indexarea depunerilor băneşti ale cetaţenilor în Banca de Economii;
   
g1) depozitele persoanelor fizice în conturile de depozit deschise în conformitate cu Hotărîrea Parlamentului nr.201-XIII din 29 iulie 1994 privind indexarea depunerilor populaţiei în instituţiile Băncii de Economii a Moldovei;
   
[Lit.g1) introdusă prin HFGDSB118/3 din 18.02.11, MO37-38/11.03.11 art.213; în vigoare 11.03.11]
h) titlurile de creanţă la purtător;
i) depozitele declarate ilicite prin hotarîre judecătorească. Fondul suspendă plata depozitelor persoanelor fizice cărora li s-a intentat acţiune în instanţă privind legalitatea depunerilor, iar hotarîrea judecătorească nu a devenit definitivă;
j) toate instrumentele care intră în noţiunea de capital reglementat al băncii.
Depozitele persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător nu cad sub incidenţa Legii.
3. Nivelul plafonului de garantare
Plafonul de garantare a depozitelor (suma maximă plătibilă unui deponent) este 20000 lei moldoveneşti, indiferent de numărul şi mărimea depozitelor sau valuta în care s-au constituit la bancă.
    
[Alineat modificat prin HFGDSB205/1 din 22.12.17, MO451-463/29.12.17 art.2355; în vigoare 01.01.18]
    [Alineat modificat prin HFGDSB88 din 17.03.09, MO59-61/24.03.09 art.260]
4. Modul de calculare a sumei garantate
Mărimea obligaţiei băncii faţă de deponent se calculează prin însumarea tuturor depozitelor acestuia, inclusiv a dobînzilor datorate şi neplătite la data constatării indisponibilităţii depozitelor.
Dacă banca deţine o creanţă asupra deponentului, mărimea obligaţiei băncii faţă de acesta se reduce cu mărimea obligaţiei lui, expirate şi neplătite, faţă de bancă.
   
[Pct.4 al.2) modificat prin HFGDSB118/3 din 18.02.11, MO37-38/11.03.11 art.213; în vigoare 11.03.11]
În cazul unui depozit comun, partea fiecarui deţinător, stipulată în contract, se ia în considerare la calcularea mărimii obligaţiei băncii în funcţie de plafonul de garantare prevăzut la pct. 3 din prezentele informaţii. În absenţa unei astfel de prevederi în contractul de depozit, depozitul comun se împarte egal între deponenţi.
Echivalentul în lei al depozitelor în valută străină se determină reieşind din cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină respectivă la data constatării indisponibilităţii depozitelor.
Notă: 1. Lichidatorul – persoana numită  de către Banca Naţională a Moldovei, care are atribuţii depline şi exclusive de a conduce, a gestiona şi a controla banca, în cadrul procesului de lichidare a băncii în legătură cu insolvabilitatea.
   
[Nota alineat în redacţia HFGDSB118/3 din 18.02.11, MO37-38/11.03.11 art.213; în vigoare 11.03.11]
2. Depozit comun - depozit constituit de două sau de mai multe persoane fizice sau depozit asupra căruia două sau mai multe persoane au dreptul de operare contra semnăturii uneia sau a mai multor persoane care au constituit depozitul.
5. Plata compensaţiilor
Fondul poate mandata (împuternici) una sau mai multe bănci să plătească depozitele garantate.
Plata depozitelor garantate începe în cel mult 7 zile de la data recepţionării de la Lichidator a Listei creanţelor aferente depozitelor garantate, conform art. 20 alin. (1) din Lege. În circumstanţe excepţionale şi în cazuri speciale, cu acordul Guvernului, Fondul poate prelungi cu cel mult 30 de zile termenul menţionat.
   
[Alineat în redacţia HFGDSB118/3 din 18.02.11, MO37-38/11.03.11 art.213; în vigoare 11.03.11]
Fondul nu poate invoca limitele de timp menţionate pentru a nu garanta depozitul unui deponent care nu a fost capabil să solicite la timp garanţia.
Notă: Lichidatorul transmite Fondului Lista creanţelor aferente depozitelor garantate în termen de 5 zile de la data de retragere a licenţei băncii conform Legii instituţiilor financiare.
    [Nota în redacţia HFGDSB118/3 din 18.02.11, MO37-38/11.03.11 art.213; în vigoare 11.03.11]
6. Încasarea compensaţiilor
Încasarea compensaţiei se face de către titularii de depozite. Compensarea plăţii depozitelor deschise în favoarea unei persoane minore se efectuează către părinţii, adoptatorii sau tutorii/curatorii acestuia.
Plata depozitelor garantate poate fi efectuată şi altor persoane în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (în baza procurii, certificatului de moştenitor etc.).
În situaţia în care mărimea obligaţiei băncii faţă de deponent este mai mică decît nivelul plafonului garantat, Fondul va acorda deponentului o compensaţie egală cu mărimea obligaţiei băncii.
În cazul în care mărimea obligaţiei este mai mare decît nivelul plafonului garantat, Fondul va acorda deponentului o compensaţie egală cu nivelul plafonului de garantare.
7. Informarea deponenţilor
În situaţia în care depozitele devin indisponibile, adică nu pot fi restituite de banca faţă de care s-a intentat procesul de lichidare în legătură cu insolvabilitatea, Fondul publică în subdiviziunile ei separate şi în cel puţin 2 ziare de circulaţie naţională o informaţie privind plata depozitului indisponibil, perioada în cursul careia va avea loc plata, denumirea băncii, după caz, mandatate să efectueze plata, condiţiile şi formalităţile necesare obţinerii depozitelor garantate.
   
[Alineat modificat prin HFGDSB118/3 din 18.02.11, MO37-38/11.03.11 art.213; în vigoare 11.03.11]
Anexa nr. 2
GARANTAREA DEPOZITELOR
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar garantează depozitele în monedă naţională şi în valută străină deţinute de rezidenţi şi nerezidenţi persoane fizice în băncile licenţiate, în condiţiile stabilite de Legea nr.575-XV din 26.12.2003  privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.
   
[Alineat modificat prin HFGDSB88 din 17.03.09, MO59-61/24.03.09 art.260]
Sediul Fondului: bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 180, MD-2004, mun. Chişinău, Republica Moldova.
Telefon pentru relaţii: + (373 22) 29-60-51.
     E-mail:
info@fgdsb.md
     Adresa paginii Web: www.fgdsb.md
    [Alineat modificat prin HFGDSB88 din 17.03.09, MO59-61/24.03.09 art.260]
Plafonul de garantare a depozitelor (suma maximă plătibilă unui deponent) - 20000 lei moldoveneşti, indiferent de numărul şi mărimea depozitelor sau valuta în care s-au constituit la bancă.
   
[Alineat modificat prin HFGDSB205/1 din 22.12.17, MO451-463/29.12.17 art.2355; în vigoare 01.01.18]
    [Alineat modificat prin HFGDSB88 din 17.03.09, MO59-61/24.03.09 art.260]
Informaţia detaliată despre tipurile de depozite garantate şi cele negarantate, modul de calculare a sumei garantate şi de plată a compensaţiilor este accesibilă la sediile băncilor şi la sediul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.