HGM238/2005
ID intern unic:  294618
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 238
din  25.02.2005
pentru aprobarea unor acte normative privind punerea
în aplicare a prevederilor Codului transportului feroviar
Publicat : 11.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 39-41     art Nr : 290

      MODIFICAT
      HG738 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.850

     
În temeiul art.21 alin.(1), art.28 alin.(1) şi art.165 lit.b) din Codul transportului feroviar nr. 309-XV din 17 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.226-228, art. 892), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulamentul cu privire la disciplina salariaţilor din transportul feroviar, conform anexei nr.1;
Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri şi mesagerii în interes propriu, conform anexei nr.2.
2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 884 din 30 septembrie 1999 "Despre aprobarea Regulamentului provizoriu cu privire la disciplina salariaţilor din transportul feroviar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.109-111, art.950).
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în seama Ministerului Economiei ;i Infrastructurii.
      [Pct.3 modificat prin HG738 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.850]

PRIM-MINISTRU                                                            Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor
şi comunicaţiilor                                                                  Vasile Zgardan
Ministrul muncii
şi protecţiei sociale                                                             Valerian Revenco

Chişinău, 25 februarie 2005.
Nr. 238.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.238 din 25 februarie 2005
REGULAMENTUL
cu privire la disciplina salariaţilor din transportul feroviar
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul cu privire la disciplina salariaţilor din transportul feroviar (în continuare - Regulament) este elaborat în baza Codului muncii nr.154-XV din 28 martie 2003, art.21 alin.(1) şi art.165 lit.b). din Codul transportului feroviar nr. 309-XV din 17 iulie 2003 şi determină condiţiile speciale de respectare a disciplinei muncii de către feroviari.
2. Acţiunea prezentului Regulament se extinde asupra tuturor salariaţilor unităţilor din transportul feroviar, indiferent de forma lor juridică de organizare, inclusiv asupra salariaţilor din aparatul administraţiei feroviare. Excepţie fac salariaţii din ramura a cărei  activitate nu ţine nemijlocit de transporturi (salariaţii din organizaţiile de construcţie, instituţiile medico-sanitare, de cultură, curativ-sanatoriale).
3. Disciplina muncii în transportul feroviar se asigură prin crearea de către angajator a unor condiţii economice, sociale, juridice şi organizatorice favorabile pentru desfăşurarea muncii de productivitate înaltă, prin cultivarea unei atitudini conştiente a salariaţilor faţă de muncă, aplicarea măsurilor de stimulare pentru munca conştiincioasă, precum şi a pedepselor pentru abateri disciplinare.
Disciplina salariaţilor din transportul feroviar constă în respectarea strictă  a ordinii, a regulilor şi normelor, stabilite de legislaţia în vigoare, de actele normative aplicabile în transportul feroviar, în executarea ordinelor şi directivelor conducătorilor organului de specialitate al administraţiei publice centrale,  ai întreprinderilor şi unităţilor din transportul feroviar (în continuare - conducători),  precum  şi în îndeplinirea obligaţiunilor  prevăzute  în contractele de muncă.
4. Persoanele angajate în funcţiile legate nemijlocit de circulaţia trenurilor trebuie să fie pregătite din punct de vedere profesional, iar starea sănătăţii să le permită executarea obligaţiunilor de serviciu. Nomenclatorul acestor funcţii se aprobă de către administraţia сăii ferate, care efectuează nemijlocit conducerea circulaţiei trenurilor. Persoanele sus-menţionate, precum şi salariaţii antrenaţi la lucrări în condiţii nocive şi grele sînt supuşi examenului medical obligatoriu şi unor controale periodice.
5. Suspendarea activităţii ca mijloc de soluţionare a litigiilor colective de muncă în transportul feroviar este interzisă, deoarece aceasta reprezintă o încălcare gravă a disciplinei muncii şi atrage după sine răspundere, conform legislaţiei în vigoare.
6. Salariatul din transportul feroviar este obligat:
a) să garanteze siguranţa circulaţiei trenurilor şi a lucrărilor de manevră, transportarea în termen a călătorilor şi a mărfurilor, să respecte graficul de circulaţie a trenurilor;
b) să păstreze integritatea mijloacelor tehnice de transport feroviar (locomotive, vagoane, linii de cale ferată, mijloace de telecomunicaţii etc.), precum şi a utilajului, materialelor şi obiectelor proprietăţii de stat, a mărfurilor transportate, bagajelor şi bunurilor încredinţate spre transportare, să întreprindă măsuri de prevenire a cazurilor de pierdere, lipsă sau deteriorare (alterare) a acestora;
c) să respecte regulile şi normele de protecţie a muncii şi mediului ambiant;
d) să manifeste grijă şi amabilitate faţă de călători şi alte persoane ce beneficiază de serviciile transportului feroviar, asigurînd deservirea lor la un înalt nivel de cultură;
e) să cunoască şi să-şi îndeplinească obligaţiunile atribuite prin contractul individual de muncă şi prevederile prezentului Regulament.
7. Conducătorul este obligat:
a) să asigure buna organizare a activităţii subalternilor, să emită ordine şi să dea indicaţii clare, să ţină la control îndeplinirea lor exactă şi în termen, acordînd o atenţie deosebită problemelor legate de siguranţa de circulaţie a trenurilor şi lucrărilor de manevră, să implementeze metode de organizare ştiinţifică a muncii şi administrării;
b) să asigure respectarea regimului de economie, folosirea raţională şi eficienţă a resurselor materiale, integritatea mărfurilor transportate, bagajelor şi bunurilor încredinţate pentru transportare, să depisteze şi să lichideze cauzele şi condiţiile ce au generat pierderea, alterarea şi sustragerea acestora, să informeze la timp organele de drept despre fiecare caz de delapidare în parte;
c) să acorde o atenţie deosebită respectării de către salariaţi a disciplinei muncii, să reducă pierderile din timpul de muncă, să diminueze fluctuaţia personalului, să stimuleze salariaţii pentru realizări şi succese în muncă şi să aplice sancţiuni disciplinare celor ce încalcă disciplina, să manifeste o  atitudine atentă faţă de oameni, faţă de necesităţile şi doleanţele lor;
d) să servească drept exemplu de  îndeplinire conştiincioasă a obligaţiunilor de serviciu, precum şi de comportare demnă atît la serviciu, cît şi în afara lui;
e) să determine cu stricteţe obligaţiunile de serviciu ale salariaţilor din subordinea nemijlocită, conform instrucţiunilor de serviciu, să aducă la cunoştinţa subalternilor prevederile prezentului Regulament, regulile, instrucţiunile şi ordinele vizînd sfera lor de activitate;
f) să asigure respectarea legilor şi actelor normative, clauzelor contractului colectiv de muncă şi ale convenţiilor colective.
8. Orice dispoziţie pentru îndeplinirea funcţiilor de serviciu subalternul o primeşte, de regulă, de la conducătorul său nemijlocit. În cazul în care dispoziţia sau indicaţia vine de la  un superior al conducătorului, salariatul este obligat s-o execute, informînd despre aceasta conducătorul său nemijlocit.
9. Şeful staţiei de cale ferată are dreptul să dea dispoziţii operative în problemele ce ţin de asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă a staţiei tuturor salariaţilor altor servicii din transportul feroviar, amplasate pe teritoriul staţiei, indiferent de subordonarea lor, cu excepţia colaboratorilor pazei paramilitare.
10. Efectivul de conducere şi lucrătorii, a căror activitate ţine de circulaţia trenurilor, deservirea călătorilor şi transportarea mărfurilor, la executarea obligaţiunilor de serviciu trebuie să poarte uniformă, dacă pentru aceştia nu este stabilită altă îmbrăcăminte.
II. MĂSURI DE STIMULARE
11. Pentru executarea exemplară a obligaţiunilor de serviciu, inovaţii, iniţiativă în munca îndelungată şi ireproşabilă, salariaţilor din transportul feroviar li se acordă următoarele tipuri de stimulări: mulţumiri, premii, cadouri de preţ, diplome de onoare, precum şi conferirea titlului "Cel mai bun în profesie" şi decorarea cu insigna "Feroviarul de onoare".
Se admite aplicarea concomitentă a cîtorva tipuri de stimulări.
Pentru realizări deosebite în muncă, salariaţii pot fi propuşi, în modul stabilit, spre a fi distinşi cu decoraţii de stat.
Titlul "Cel mai bun în profesie" se conferă în temeiul Regulamentului privind conferirea acestui titlu, aprobat de administraţia căii ferate, de comun acord cu sindicatele de ramură, conform împuternicirilor atribuite de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
Decorarea cu insigna "Feroviarul de onoare" se efectuează în temeiul Regulamentului cu privire la această insignă, conform înţelegerii administraţiilor feroviare în cadrul Consiliului pentru Transportul Feroviar al ţărilor-membre ale C.S.I.
12. Conducătorul ierarhic superior deţine dreptul, atribuit conducătorului de grad inferior, de a stimula salariaţii în măsură deplină.
13. Stimulările se aplică de către conducător, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, se consemnează într-un ordin, se aduc la cunoştinţa colectivului de muncă şi se înscriu în carnetul de muncă al salariatului.
III. SANCŢIUNI DISCIPLINARE
14. Se consideră abatere disciplinară încălcarea disciplinei de către  salariatul din transportul feroviar aflat în exerciţiul funcţiunii.
Pentru încălcarea disciplinei muncii, salariaţilor li se aplică următoarele sancţiuni disciplinare, prevăzute în Codul muncii: avertisment, mustrare, mustrare aspră, concediere. Pentru fiecare abatere disciplinară poate fi aplicată doar o  singură sancţiune disciplinară.
15. Pe termenul de valabilitate a sancţiunii disciplinare, salariatului sancţionat nu i se pot aplica stimulări, prevăzute la punctul 11 al prezentului Regulament şi în contractele colective de muncă.
16.  Salariatul care a comis o încălcare ce a periclitat siguranţa circulaţiei trenurilor şi  lucrărilor de manevră, viaţa  şi  sănătatea oamenilor este suspendat din serviciu în aceeaşi zi (tură) de către persoana responsabilă, care exercită funcţii de dispoziţie sau de inspectare-control în sectorul vizat, cu înştiinţarea  imediată despre aceasta a conducătorului respectiv. În raport trebuie să  fie  expuse detaliat cauzele şi împrejurările care au condus la înlăturarea de  la lucru a salariatului.
Suspendarea din serviciu fără temeiuri reale şi juridice are drept consecinţă răspunderea, în modul stabilit, a persoanei oficiale vinovate.
17. Sancţiunea disciplinară se aplică de către conducătorul care a angajat salariatul culpabil de comiterea abaterii disciplinare. În cazul absenţei  acestui  conducător,  pedepsele  pot  fi  aplicate  de  către interimarii oficiali ai acestora.
Fiecare conducător de rang superior poate exercita integral drepturile de aplicare a sancţiunilor disciplinare, ce fac competenţa conducătorilor subordonaţi, faţă de salariaţii întreprinderilor din transportul feroviar şi subdiviziunilor interioare ale acestora.
Nici o abatere disciplinară nu trebuie să rămînă în afara  atenţiei conducătorului.
Conducătorul care nu a folosit sau care a abuzat de drepturile sale poartă răspundere în modul stabilit de legislaţie.
18. Lista persoanelor oficiale, care au dreptul de a aplica  sancţiuni disciplinare  efectivului pazei paramilitare a căii ferate, se stabileşte de către conducătorul administraţiei acesteia.
19. Înainte de aplicarea sancţiunii, conducătorul este obligat să analizeze detaliat şi obiectiv cauzele şi motivele  abaterii  comise, cerînd  în prealabil salariatului, care a comis-o, explicaţii în scris. Dacă acesta refuză să dea explicaţii, se întocmeşte un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatului şi un reprezentant al salariaţilor.
În funcţie de gravitatea faptei comise, angajatorul este în drept să organizeze o anchetă de serviciu. Refuzul lucrătorului vinovat de a da explicaţii nu-l scuteşte de executarea sancţiunii disciplinare.
La determinarea tipului de  sancţiune disciplinară, conducătorul trebuie să ţină cont de caracterul abaterii, prejudiciul cauzat, împrejurările în care s-a produs, precum şi de funcţia deţinută anterior de salariatul care a comis abaterea disciplinară.
La aplicarea sancţiunii disciplinare, conducătorul trebuie să respecte normele eticii de serviciu şi să nu admită lezarea  demnităţii personale a subalternului.
20. Aplicarea sancţiunii disciplinare nu-l scuteşte pe salariatul care a comis abaterea de responsabilitatea prevăzută de legislaţia  în vigoare.
21. Sancţiunea disciplinară se aplică în termen de cel mult o lună din ziua constatării abaterii, neluîndu-se în considerare timpul în care salariatul se află în concediul medical, concediul anual de odihnă, concediul de studii. Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată după expirarea termenelor stabilite de Codul muncii, calculate  de la data comiterii abaterii disciplinare.
22. Sancţiunea disciplinară se aplică prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre), întocmit şi înmînat salariatului, în condiţiile art. 210 al Codului muncii, de către conducătorul care a angajat salariatul. Ordinul de sancţionare poate fi contestat de salariat în instanţa de judecată în termenele de prescripţie stabilite de legislaţia muncii.  
Adresarea în instanţa de judecată nu suspendă executarea de către salariat a ordinului cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare.
Dacă în decurs de un an din ziua aplicării sancţiunii  disciplinare salariatului nu i s-au aplicat alte sancţiuni, se consideră că el nu a fost supus  pedepsei. Acest fapt, însă, nu comportă restabilirea în  funcţie a salariaţilor destituiţi sau concediaţi în conformitate cu literele b) şi c) ale punctului 16 din prezentul Regulament.
Dacă salariatul  nu a comis o  altă încălcare a disciplinei muncii şi a manifestat o atitudine conştiincioasă faţă de îndatoririle sale, sancţiunea poate fi anulată înainte de expirarea termenului de un an de către angajatorul care a aplicat sancţiunea disciplinară din proprie iniţiativă, la rugămintea salariatului, conform demersului reprezentanţilor salariatului sau al şefului nemijlocit al salariatului.
23. Înainte de a fi restabilit la lucrul ce ţine de circulaţia trenurilor şi lucrările de  manevră, salariatul trebuie să susţină probele stabilite. Cel care nu a susţinut probele de două ori la  rînd este  transferat, cu consimţămîntul lui, la alt loc de muncă, potrivit calificării,  iar  dacă refuză  transferul - poate fi concediat,  în condiţiile legii. Dacă întreruperea în munca ce ţine de circulaţia trenurilor şi lucrările de manevră nu depăşeşte trei luni, salariatul nu va fi supus probelor.
24. Litigiile de muncă apărute prin aplicarea sancţiunilor disciplinare se examinează în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.238
din 25 februarie 2005
REGULAMENTUL
privind prestările de servicii în traficul feroviar
de călători, bagaje, mărfuri şi mesagerii în interes propriu
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri şi mesagerii în interes propriu (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Codul transportului feroviar nr. 309-XV din 17 iulie 2003, reglementează raporturile dintre calea ferată şi persoanele fizice - călători, expeditori şi destinatari - la prestarea serviciilor de transport al călătorilor, bagajelor, mărfurilor şi mesageriilor pentru necesităţile personale, familiale, casnice şi altele nelegate de desfăşurarea activităţii de întreprinzător (în continuare - servicii) în transportul feroviar public (în continuare - transportul feroviar)  şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestora.
2. La transportul pe cale ferată a călătorilor, bagajelor, mărfurilor şi mesageriilor pentru necesităţile personale, familiale, casnice şi altele nelegate de desfăşurarea activităţii de întreprinzător, tuturor beneficiarilor de servicii li se acordă condiţii egale de deservire şi achitare, ţinîndu-se cont de înlesnirile şi priorităţile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
3. Conform contractului de transport, calea ferată se obligă să transporte în punctul de destinaţie călătorii, acordîndu-le loc în tren, bagajele acestora, precum  şi mărfurile şi mesageriile expeditorilor. Totodată, călătorii se obligă să achite, în conformitate cu tariful stabilit, plata pentru călătoria sa, la predarea bagajelor - plata pentru transportul acestora, iar expeditorii - plata pentru transportul mărfurilor şi mesageriilor.
Încheierea contractului de transport al călătorilor se confirmă prin documentul (biletul) de călătorie, predarea de către călători a bagajelor - prin recipisa de bagaje, iar predarea de către expeditori a mărfurilor şi mesageriilor - prin scrisoarea de trăsură şi recipisa respectivă de mesagerii.
Calea ferată trebuie să asigure transportul în termen, siguranţa şi deservirea la un nivel calitativ înalt a călătorilor în gări şi trenuri, transportul în termen şi integritatea mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor transportate.
Supravegherea bagajelor de mînă pe care călătorul le ia cu el în vagon revine acestuia.
4. Plata şi taxele pentru servicii şi lucrări ce ţin de transportul călătorilor, bagajelor de mînă, mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor, animalelor domestice şi păsărilor, precum şi păstrarea bagajelor de mînă, mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor, se determină în modul stabilit de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
5. Răspunderea căii ferate, a călătorilor, expeditorilor şi destinatarilor bagajelor, mărfurilor, mesageriilor pentru nerespectarea obligaţiunilor privind transportul, precum şi modul de depunere a reclamaţiilor se reglementează de Codul transportului feroviar şi alte legi ale Republicii Moldova.
II. Informaţia despre serviciile acordate
6. Calea ferată asigură beneficiarii de servicii ale transportului feroviar cu informaţii oportune şi veridice, care conţin următoarele date:
a) lista lucrărilor şi serviciilor, costul acestora;
b) ora de pornire şi de sosire a trenurilor;
c) costul de transport al călătorilor şi al bagajelor de mînă peste limitele admise, precum şi al bagajelor, mărfurilor şi mesageriilor;
d) lucrările şi serviciile aferente vînzării documentelor (biletelor) de călătorie;
e) termenele de vînzare a documentelor (biletelor) de călătorie;
f) obiectele şi lucrurile excluse de la transport ca bagaje de mînă, bagaje şi mesagerie;
g) obiectele şi lucrurile excluse de la păstrare ca bagaje de mînă;
h) programul de lucru al caselor de bilete, caselor de bagaje, birourilor de mărfuri şi camerelor de păstrare;
i) ora de sosire la staţia de destinaţie a bagajului transportat fără transbordare pe parcurs;
j) amplasarea încăperilor gării, locurilor de uz comun ale staţiilor de cale ferată, locurilor de cîntărire a bagajelor de mînă;
k) modul de acordare a locurilor în camerele de odihnă;
l) categoriile de cetăţeni cărora, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, li se acordă înlesniri şi priorităţi;
m) modul de asigurare obligatorie şi benevolă;
n) servicii accesorii incluse în costul călătoriei în vagoane cu confort sporit;
o) denumirea şi adresa juridică a căii ferate abilitate să primească reclamaţiile.
Informaţia menţionată se pune la dispoziţie în staţii şi gări de cale ferată, în trenuri.
7. Calea ferată este obligată să prezinte beneficiarilor de servicii, la solicitare, pentru a lua cunoştinţă, prezentul Regulament, precum şi Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii pe cale ferată (în continuare - Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii) şi Regulamentul transportului de mărfuri pe cale ferată (în continuare -Regulamentul transportului de mărfuri), aprobate de autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate.
8. Mersul trenurilor de călători, inclusiv celor suburbane, se afişează în staţii pe panouri la loc vizibil şi se indică în îndrumare. Avizarea despre toate modificările mersului trenurilor de călători se face la timp în staţiile şi gările de cale ferată.
9. Modificarea tarifelor de transport al călătorilor, precum şi a taxelor respective este făcută publică prin mijloacele de informare în masă, inclusiv prin afişare în staţii, cu cel puţin 10 zile înainte de intrarea lor în vigoare, iar modificarea tarifelor de transport al mărfurilor, precum şi a taxelor respective - cu cel puţin 15 zile înainte de intrarea lor în vigoare.
III. Modul de prestare a serviciilor de transport al
călătorilor şi păstrare a bagajelor de mînă
10. Călătorii sînt obligaţi să dispună de documente (bilete) de călătorie, iar calea ferată este obligată să le perfecteze şi să le elibereze în cazul existenţei locurilor în trenuri pînă la staţia de cale ferată de destinaţie, indicată de călători, conform tarifului stabilit, ţinîndu-se cont de înlesnirile şi priorităţile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova pentru unele categorii de cetăţeni. Totodată, înlesnirile se extind numai asupra achitării costului călătoriei acestor cetăţeni.
11. Documentele (biletele) de călătorie se procură la staţii, la agenţii autorizaţi, precum şi la personalul de tren, în condiţiile stabilite de calea ferată.
Calea ferată are dreptul să refuze vînzarea documentului (biletului) de călătorie în lipsa locurilor libere în tren (cu excepţia trenurilor suburbane).
12. Revînzarea documentelor (biletelor) de călătorie nu este permisă. Documentele (biletele) de călătorie depistate în aceste cazuri vor fi anulate, iar călătorii vor fi consideraţi şi trataţi ca fiind fără document (bilet) de călătorie. Persoanele neautorizate care revînd documente (bilete) de călătorie vor fi tratate drept contravenienţi.
Transmiterea documentelor (biletelor) de călătorie altor persoane neîndreptăţite este interzisă. În această situaţie documentele (biletele) de călătorie sînt ridicate de personalul de tren, iar călătorii respectivi vor fi consideraţi şi trataţi ca fiind fără document (bilet) de călătorie.
13. Procurarea documentului (biletului) de călătorie, cu excepţia biletelor pentru trenurile suburbane, se efectuează în temeiul rechizitelor actului de identitate al călătorului (paşaport, buletin de identitate, iar pentru copiii în vîrstă de pînă la 16 ani - adeverinţa de naştere).
La perfectarea documentului (biletului) de călătorie pentru trenurile de lung parcurs este obligatoriu de a indica numele călătorului şi numărul actului de identitate.  Călătorul trebuie să verifice pe loc, la primirea documentului (biletului) de călătorie, dacă acesta corespunde cererii sale, precum şi corectitudinea numelui şi numărului actului de identitate indicat în documentul (biletul) de călătorie.  
14. În conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, unele categorii de cetăţeni beneficiază de dreptul de a procura documente (bilete) de călătorie în mod prioritar.
15. Călătorii care se urcă în tren sînt obligaţi să posede document (bilet) de călătorie, perfectat în modul stabilit, actul de identitate, rechizitele căruia sînt indicate în documentul (biletul) de călătorie, iar în cazul beneficierii de înlesniri - şi documentul care confirmă dreptul la înlesniri.
16. În cazul necorespunderii numelui călătorului sau numărului actului de identitate cu numele sau numărul indicat în documentul (biletul) de călătorie prezentat, lipsei sau modificării (corectării) numelui sau numărului actului în documentul (biletul) de călătorie, călătorului nu i se permite urcarea în tren. Restituirea banilor pentru asemenea documente (bilete) de călătorie se efectuează în modul stabilit de Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii.
Călătorul care a prezentat în tren documentul (biletul) de călătorie cu termen de valabilitate expirat sau cu numele sau numărul actului de identitate care nu corespunde numelui sau numărului actului de identitate al călătorului, se consideră şi este tratat ca fiind fără document (bilet) de călătorie.
17. Modul şi termenele de vînzare a documentelor (biletelor) de călătorie sînt stabilite în Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii, ţinîndu-se cont de specificul tehnologic de funcţionare a transportului feroviar.
18. Pentru călătoria cu trenuri de lung parcurs şi cu cele locale, călătorii au dreptul:
a) să procure documente (bilete) de călătorie pentru oricare tren şi orice fel de vagon pînă la staţia de cale ferată de destinaţie care deserveşte traficul de călători la cererea acestora;
b) să transporte cu sine gratuit un copil pînă la vîrsta de 5 ani împliniţi, pentru care nu se cere un loc separat, precum şi copii între vîrstă de la 5 pînă la 10 ani împliniţi, achitînd plata în conformitate cu tariful;
c) să întrerupă călătoria pe parcursul acesteia, cu prelungirea termenului de valabilitate a documentelor (biletelor) de călătorie pînă la maximum 10 zile;
d) să prelungească termenul de valabilitate a documentelor (biletelor) de călătorie pe parcursul acesteia în cazul îmbolnăvirii pe perioada ei, confirmată prin actele instituţiilor medicale, iar în cazul de neacordare călătorilor a locurilor în tren - pe perioada pînă la plecarea următorului tren, în care călătorilor li se vor acorda locuri;
e) să călătorească cu alt tren ce pleacă mai devreme decît trenul pentru care a procurat documente (bilete) de călătorie, cu vizarea necesară la casa de bilete a staţiei de cale ferată;
f) să repună în valoare documentele (biletele) de călătorie pentru alt tren, cu condiţia achitării costului suplimentului de cuşetă, ca urmare a întîrzierii la tren în timp de 3 ore sau ca urmare a îmbolnăvirii ori a unui accident în timp de 3 zile din momentul plecării trenului pentru care a procurat documente (bilete) de călătorie, iar în cazul renunţării la călătorie, i se vor restitui banii în mărimea costului călătoriei scăzînd suplimentul de cuşetă şi operaţiunii de restituire;
g) să reperfecteze documentele (biletele) de călătorie pentru plecarea cu primul tren în care vor fi locuri libere.
Prelungirea termenului de valabilitate, reînnoirea şi reperfectarea documentelor (biletelor) de călătorie se efectuează în modul stabilit de Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii.
19. Călătoria în trenurile de lung parcurs şi în cele locale a copiilor în vîrstă de pînă la 10 ani împliniţi fără a fi însoţiţi de maturi nu se admite.
20. La restituirea documentului (biletului) de călătorie neutilizat pentru trenul de lung parcurs în casa de bilete a staţiei de cale ferată călătorul are dreptul:
a) cu cel puţin 15 ore înainte de plecarea trenului să primească înapoi banii în mărimea costului călătoriei care include costul biletului şi suplimentul de cuşetă;
b) cu cel mult 15 ore şi cu cel puţin 4 ore înainte de plecarea trenului să primească înapoi banii în mărimea costului biletului şi 50% din suplimentul de cuşetă;
c) cu cel mult 4 ore înainte de plecarea trenului să primească banii în mărimea costului biletului. Suplimentul de cuşetă în acest caz nu se restituie.
d) să primească înapoi banii la restituirea documentului (biletului) de călătorie retur în punctul de procurare a acestuia cu cel puţin 24 de ore înainte de plecarea trenului pentru care a fost perfectat documentul (biletul) de călătorie - în mărimea costului călătoriei, iar la restituirea documentului (biletului) de călătorie mai tîrziu de termenul menţionat, dar înainte de plecarea trenului - în mărimea costului călătoriei scăzînd suplimentul de cuşetă. La restituirea documentului (biletului) de călătorie pentru retur în punctul de călătorie retur este în vigoare modul stabilit de prezentul punct.
Indiferent de termenul de restituire a documentului (biletului) de călătorie înainte de plecarea trenului, banii în mărimea costului călătoriei se plătesc în cazul suspendării trenului, reţinerii plecării trenului, neacordării locului indicat în documentul (biletul) de călătorie sau nedorinţei călătorului de a ocupa alt loc, îmbolnăvirii călătorului. Reţinerea costului călătoriei la restituirea documentului (biletului) de călătorie nu se efectuează în cazul în care călătorul a întîrziat la trenul coordonat în punctul de transbordare din culpa căii ferate;
e) să primească înapoi banii în mărimea costului călătoriei, scăzînd suplimentul de cuşetă, pentru parcursul nestrăbătut de călător în cazul sistării călătoriei pe parcurs. Restituirea sumei ce i se cuvine călătorului se efectuează  în modul stabilit de Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii. În cazul sistării călătoriei pe parcurs în legătură cu întreruperea circulaţiei trenurilor din motive ce nu depind de calea ferată, călătorului i se restituie costul călătoriei pentru distanţa neparcursă, iar în cazul întreruperii circulaţiei din culpa căii ferate - costul călătoriei.
Restituirea banilor pentru documentele (biletele) de călătorie neutilizate se efectuează la prezentarea actului de identitate al călătorului.
21. În cazul imposibilităţii de a acorda călătorului loc în vagon conform documentului (biletului) de călătorie, calea ferată este obligată să-i acorde, cu consimţămîntul lui, un loc în alt vagon, fie şi de clasă superioară, fără perceperea taxei suplimentare. În cazul în care călătorul a acceptat locul, costul căruia este mai mic decît costul documentului (biletului) de călătorie procurat, i se restituie diferenţa tarifului de transport în modul stabilit de Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii.
22. În cazul plecării sau sosirii cu întîrziere la staţia de cale ferată de destinaţie a trenului de lung parcurs sau de trafic local, călătorul are dreptul, în termen de 45 zile, să depună o reclamaţie în adresa căii ferate pentru plata amenzii în mărime de trei la sută din costul călătoriei pentru fiecare oră de întîrziere, dar care nu va depăşi costul biletului. La reclamaţie călătorul anexează documentul (biletul) de călătorie.
Calea ferată este obligată să examineze reclamaţia parvenită şi să informeze reclamantul în scris despre rezultatele examinării acesteia în termen de 30 zile de la data înregistrării.
Calea ferată achită amenda pentru fierare oră deplină de plecare sau sosire cu întîrziere. Totodată, nu se ia în calcul plecarea sau sosirea cu întîrziere cu mai puţin de o oră.
Calea ferată achită această amendă dacă nu va face dovadă că trenul a plecat sau a sosit cu întîrziere ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a înlăturării unor defecţiuni ale mijloacelor de transport ce periclitau viaţa şi sănătatea călătorilor, sau ca urmare a altor circumstanţe care exclud culpa căii ferate.
În cazul satisfacerii parţiale sau respingerii reclamaţiei călătorului, calea ferată trebuie să indice în avizul său temeiul deciziei luate.
Dacă reclamaţia călătorului este satisfăcută, banii în mărimea amenzii, la solicitarea călătorului, se transferă la domiciliul acestuia sau i se achită nemijlocit în numerar.
Călătorul are dreptul să renunţe la călătorie în cazul întîrzierii plecării trenului şi calea ferată îi restituie banii în suma tarifului de transport.
23. Călătorul are dreptul să ia cu el în vagoanele de călători, în mod gratuit, pentru un document (bilet) de călătorie, pe lîngă obiectele mărunte, bagaje de mînă cu masa de pînă la 36 kilograme, a căror sumă a trei dimensiuni nu depăşeşte 180 centimetri. Bagajele de mînă menţionate, indiferent de genul şi tipul de ambalare, trebuie să fie aşezate în vagoane în locuri special amenajate.
În vagoanele de călători nu se admite, ca bagaje de mînă, obiecte care pot  deteriora sau murdări vagonul ori obiectele altor călători, precum şi substanţe rău mirositoare, inflamabile, otrăvitoare, uşor inflamabile, explozive şi alte substanţe periculoase. La transportul armelor de foc, ca bagaje de mînă, ele urmează a fi descărcate, separat de cartuşe.
Nomenclatorul materialelor şi obiectelor care constituie bagaje de mînă şi depăşesc masa şi dimensiunile de mai sus şi modul de transport al acestora se stabilesc prin Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii.
24. Camerele de bagaje ale căii ferate, indiferent de faptul dacă cetăţenii dispun sau nu de documente (bilete) de călătorie, păstrează bagajele de mînă conform legislaţiei Republicii Moldova.
Termenele de păstrare a bagajelor de mînă se stabilesc prin Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii.
Pentru alterarea din motive naturale a mărfurilor perisabile predate spre păstrare calea ferată nu poartă răspundere.
25. Masa unui loc al bagajelor de mînă recepţionate spre păstrare nu trebuie să depăşească 50 kilograme, fiecare loc al bagajelor de mînă avînd un dispozitiv care permite transportarea acestuia. Fiecare obiect, inclusiv cel legat de bagajele de mînă predate, se consideră loc separat.
26. Se interzice predarea spre păstrare a animalelor şi păsărilor, armelor de foc, substanţelor rău mirositoare, inflamabile, otrăvitoare, uşor inflamabile, explozive şi altor substanţe periculoase, precum şi a obiectelor care pot deteriora sau murdări obiectele altor călători.
27. Nu se admite predarea spre păstrare, ca bagaje de mînă, a banilor, hîrtiilor de valoare, documentelor şi altor obiecte preţioase în cazul lipsei în staţia de cale ferată a camerei specializate de păstrare.
IV. Modul de prestare a serviciilor de transport al bagajelor şi mesageriilor
28. Călătorul are dreptul să predea pentru transport, contra plată, bagaje în temeiul documentului (biletului) de călătorie, iar calea ferată este obligată să le preia  şi să le expedieze cu primul tren de destinaţie respectivă, care dispune de vagon de bagaje.
29. Călătorii pot preda la transport bagaje, iar expeditorii - mesagerii, cu valoare declarată, pentru care se percepe taxă suplimentară. În caz de bănuială în ceea ce priveşte evaluarea corectă de către călător sau expeditorul bagajelor sau mesageriilor, lucrătorul staţiei de cale ferată are dreptul să ceară de la călător sau expeditor desfacerea bagajelor sau mesageriilor pentru verificare. Costul bagajelor sau mesageriilor se determină, reieşind din preţul acestora, indicat în bonul de plată al  vînzătorului sau prevăzut în contract, iar dacă bonul de plată lipseşte sau preţul nu este indicat în contract,  reieşind din  preţul care, în condiţii comparabile, de obicei, se percepe pentru mărfuri similare. Produsele alimentare se transportă ca bagaje sau mesagerii fără declararea valorii şi pe propria răspundere a călătorului, expeditorului, în modul stabilit de Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii.
30. Bagajele şi mesageriile se recepţionează spre transport fără desfacerea ambalajului. În cazul în care bagajele sau mesageriile au fost prezentate în ambalaj deteriorat, calea ferată refuză recepţionarea acestora spre transport.
31. Bagajele se transportă de la şi pînă la staţiile de cale ferată care desfăşoară operaţiuni de recepţionare şi eliberare a bagajelor, însă nu mai departe de punctul de destinaţie al călătorului, conform documentului (biletului) de călătorie.
Masa şi dimensiunile bagajelor, precum şi cerinţele faţă de ambalajul acestora, se stabilesc prin Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii.
Bagajele se eliberează la staţia de cale ferată de destinaţie, la prezentarea recipisei de bagaje şi a documentului (biletului) de călătorie, perfectat pentru întregul parcurs. Eliberarea bagajului se efectuează în orele de program, cînd staţia de cale ferată este deschisă pentru exercitarea operaţiunilor de recepţionare şi eliberare a bagajelor.
32. Mesageriile persoanelor fizice se admit la transport conform cererii scrise a expeditorului, fără prezentarea documentului (biletului) de călătorie, de la şi pînă la staţiile de cale ferată pentru recepţionarea şi eliberarea bagajelor.
Masa şi dimensiunile mesageriilor, precum şi cerinţele faţă de ambalajul acestora, se stabilesc prin Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii.
33. Se interzice transportul, ca bagaje sau mesagerii, al banilor, titlurilor de valoare, documentelor şi altor valori, obiectelor fragile (sticlă, porţelan, televizoare, aparate de radio etc.), ambalate de călător sau expeditor printre alte obiecte în bagaje şi mesagerii, armelor de foc, substanţelor rău mirositoare, inflamabile, otrăvitoare, uşor inflamabile, explozive şi altor substanţe periculoase, precum şi al obiectelor şi lucrurilor care pot aduce prejudicii bagajelor altor călători, mesageriilor sau căii ferate.
34. Bagajele şi mesageriile pot fi recepţionate pentru transport din timp, cu percepere, în acest caz, a taxei de păstrare. Termenele de păstrare preliminară a bagajelor şi mesageriilor se stabilesc de Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii.
35. Staţia de cale ferată de destinaţie avizează destinatarul despre sosirea în adresa lui a bagajelor transportate cu transbordare pe parcurs sau a mesageriilor prin scrisoare recomandată, carte poştală recomandată sau, la solicitarea expeditorului,  prin telegraf şi suplimentar prin telefon. Pentru avizare se percepe taxă suplimentară.
36. Termenele de transport al bagajelor şi mesageriilor sînt determinate de durata parcursului trenului cu care acestea au fost expediate pînă la staţia de cale ferată de destinaţie. Dacă bagajele şi mesageriile pe parcurs urmează a fi transbordate, termenul de transport al bagajelor sau mesageriilor se determină de durata parcursului pe acest itinerar al trenurilor coordonate, care au vagoane de bagaje, plus o zi pentru fiecare transbordare a bagajelor şi două zile - pentru fiecare transbordare a mesageriilor.
37. La staţia de cale ferată de destinaţie bagajele şi mesageriile sosite se păstrează gratuit timp de 24 de ore, neluîndu-se în considerare ziua sosirii. Pentru păstrarea bagajelor şi mesageriilor peste termenul menţionat se percepe taxa pentru depozitare, a cărei mărime se stabileşte de Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii.
38. Bagajele sau mesageriile se consideră pierdute, dacă nu au sosit la staţia de cale ferată de destinaţie timp de 10 zile după expirarea termenului de transport al bagajelor sau mesageriilor, valoarea acestora urmînd a fi restituită. În cazul în care bagajele şi mesageriile au sosit după expirarea termenului menţionat, destinatarul îşi poate ridica bagajele sau mesageriile, restituind căii ferate despăgubirea plătită anterior de aceasta pentru pierderea bagajelor sau mesageriilor, în modul prevăzut de Codul transportului feroviar.
În cazul în care destinatarul, în termen de patru zile de la data avizării lui în scris despre sosirea bagajelor sau mesageriilor la staţia de cale ferată de destinaţie, prezintă căii ferate un refuz în scris de a le ridica sau nu prezintă decizia referitor la aceste bagaje sau mesagerii, calea ferată este în drept să le comercializeze în modul stabilit de Codul transportului feroviar.
39. Bagajele nereclamate în termen de 30 zile din ziua sosirii acestora şi mesageriile persoanelor fizice nereclamate în termen de 30 zile din data avizării în scris a destinatarului despre sosirea acestora urmează a fi comercializate în modul stabilit de Codul transportului feroviar.
40. Raporturile dintre calea ferată şi călători, expeditori şi destinatari ai bagajelor şi mesageriilor, neprevăzute de prezentul Regulament, se reglementează de Codul transportului feroviar şi Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii.
V.  Modul de prestare a serviciilor de transport al mărfurilor pentru
necesităţile personale, familiale, casnice şi altele
nelegate de desfăşurarea activităţii de întreprinzător
41. Expeditorul are dreptul să transporte mărfuri pentru necesităţile personale, familiale, casnice şi altele nelegate de desfăşurarea activităţii de întreprinzător (în continuare - mărfuri) în vagoane şi containere ce aparţin întreprinderilor de transport feroviar sau în vagoane şi containere private (proprii) ale altor întreprinderi, precum şi în cele arendate de la proprietari.
Transportul mărfurilor pe calea ferată se efectuează conform comenzii primite  de  transport al mărfurilor.
Expeditorul trebuie să prezinte comanda de transport al mărfurilor la administraţia căii ferate cu cel puţin 10 zile, iar pentru traficul de export şi traficul direct mixt - cu cel puţin 15 zile pînă la începerea transportului de mărfuri.
La solicitarea expeditorului, în cazul necesităţii transportului de urgenţă al mărfurilor, calea ferată poate stabili alte termene de prezentare a comenzii de transport al mărfurilor în limitele căii ferate (trafic local).
Modul de prezentare şi perfectare a comenzii se stabileşte prin Regulamentul transportului de mărfuri.
Staţia de cale ferată asigură expeditorii, contra plată, cu formulare ale comenzilor de transport al mărfurilor.
42. La predarea mărfurilor pentru transport, expeditorul trebuie să prezinte la staţia de cale ferată de expediţie scrisoarea feroviară de trăsură (în continuare - scrisoare de trăsură), întocmită în modul prevăzut de Regulamentul transportului de mărfuri.
Scrisoarea de trăsură şi duplicatul acesteia, eliberat expeditorului, confirmă încheierea contractului de transport al mărfurilor. Duplicatul scrisorii de trăsură se eliberează expeditorului contra semnătură în rubrica corespunzătoare a cotorului foii de expediţie. Scrisoarea de trăsură împreună cu foaia de expediţie însoţeşte transportul pînă la staţia de cale ferată de destinaţie şi se predă destinatarului la eliberarea mărfii. Cotorul foii de parcurs se păstrează în arhiva staţiei de expediţie.
Staţia de cale ferată asigură, contra plată, expeditorii cu formulare de scrisori de trăsură.
43. Calea ferată are dreptul să verifice selectiv corespunderea masei mărfurilor, precum şi autenticitatea altor date, cu cele indicate de către expeditor în scrisoarea de trăsură.
Pentru autenticitatea datelor indicate de către expeditor în scrisoarea de trăsură, precum şi pentru consecinţele rezultate din indicarea de către el a datelor incorecte, inexacte sau incomplete în scrisoarea de trăsură, expeditorul poartă răspundere patrimonială prevăzută în art. 53 al Codului transportului feroviar.
44. În cazurile prevăzute de art. 43 al Codului transportului feroviar, expeditorul poate preda pentru transport mărfuri cu valoare declarată.
În lista mărfurilor cu valoare declarată expeditorul este obligat să indice suplimentar valoarea declarată a fiecărui loc.
La predarea pentru transport, conform unei scrisori de trăsură, a mărfurilor cu valoare declarată diferită, expeditorul indică în listă, într-un rînd aparte, semnele lor distinctive, numărul de locuri şi valoarea.
Lista pentru transportarea mărfurilor cu valoare declarată se întocmeşte în 3 exemplare, în forma prevăzută de Regulamentul transportului de mărfuri. Un exemplar al listei se restituie expeditorului, al doilea însoţeşte vagonul, containerul sau unul din locurile de marfă (în cazul transportului în expediţii de coletărie), al treilea exemplar rămîne în arhiva staţiei de cale ferată de expediţie şi urmează a fi expediat căii ferate de destinaţie la prima cerere a acesteia.
Expeditorul de mărfuri achită căii ferate taxa suplimentară pentru declararea valorii mărfurilor în conformitate cu Regulamentul tarifar. Mărimea taxei achitate se înscrie în documentele de transport.
Dacă transportul de mărfuri se efectuează în vagon acoperit, cu însoţitor care se află în acelaşi vagon, lista pentru transportarea mărfurilor cu valoare declarată nu se întocmeşte. În acest caz eliberarea mărfurilor se efectuează fără participarea căii ferate.
45. Expeditorul de mărfuri este obligat să pregătească mărfurile pentru transport în aşa mod încît să fie asigurată siguranţa circulaţiei, integritatea mărfurilor, vagoanelor şi a containerelor.
Mărfurile prezentate spre transport în expediţii de coletărie în vagoane acoperite şi containere, spre deosebire de mărfurile transportate în alte tipuri de expediţii, trebuie să fie ambalate în conformitate cu Regulamentul transporturilor de mărfuri şi cerinţele Condiţiilor tehnice de încărcare şi fixare a mărfurilor în vagoane şi containere, aprobate de organul de specialitate al administraţiei publice centrale. Totodată, pe mărfurile în ambalaj şi cu bucata expeditorul este obligat să aplice marcaj de transport. Conţinutul marcajului, locul şi modul aplicării, modul plasării, dimensiunile etichetelor şi înscrierilor de marcaj trebuie să corespundă prevederilor Regulamentului transporturilor de mărfuri.
46. Mărfurile, inclusiv cele ce constau din cîteva obiecte de diferit gen, se predau pentru transport sub denumirea comună "Mărfuri pentru necesităţi personale (de uz casnic)", cu indicarea denumirii unor obiecte separate care constituie această expediţie.
47. La predarea mărfurilor pentru transport expeditorul trebuie să indice în scrisoarea de trăsură masa acestora, a mărfurilor în ambalaj şi cu bucata - numărul locurilor de încărcare într-un rînd aparte pentru fiecare denumire. Mărfurile predate pentru transport în expediţii de coletărie sînt recepţionate de către calea ferată cu verificarea numărului de locuri de încărcare şi cu cîntărirea fiecărui loc de încărcare.
48. Vagoanele acoperite, containerele, în care se transportă mărfuri pentru necesităţile personale, familiale, casnice şi altele nelegate de desfăşurarea activităţii de întreprinzător, trebuie să fie sigilate de calea ferată din contul expeditorului de mărfuri.
49. Expeditorul este obligat să achite la staţia de cale ferată de expediţie transportul de mărfuri şi călătoria însoţitorilor, precum şi alte plăţi stabilite de Codul transportului feroviar, şi taxele specificate în Regulamentul tarifar.
Decontările finale aferente transportului de mărfuri se efectuează de către destinatarul mărfurilor după sosirea mărfurilor la staţia de cale ferată de destinaţie.
50. Decontările pentru transportul de mărfuri se efectuează de către expeditorul de mărfuri şi destinatarul mărfurilor în numerar sau prin virament. În scrisoarea de trăsură şi în duplicatul acesteia se indică suma taxei de transport calculată la expediere.
Plăţile în numerar se achită în birourile de mărfuri ale staţiilor de cale ferată în limita sumelor stabilite de legislaţia Republicii Moldova. După depunerea banilor în numerar plătitorului i se eliberează bonul de plată a taxelor de forma stabilită.
Plătitorului prin virament i se eliberează bonul fiscal de forma stabilită.
51. Calea ferată este obligată să transporte mărfurile la destinaţie şi în termenele stabilite. Transportul de mărfuri se efectuează cu viteza cu care circulă trenurile de marfă şi cu viteză mare. Viteza de transport o alege şi o indică în scrisoarea de trăsură expeditorul. Dacă mărfurile se transportă doar cu viteză mare, expeditorul trebuie să indice această viteză.
Modul de calculare a termenelor de furnizare a mărfurilor se determină în conformitate cu Regulamentul transportului de mărfuri.
52. Calea ferată, la solicitarea expeditorului sau destinatarului, poate readresa mărfurile transportate, schimbînd destinatarul sau staţia de cale ferată de destinaţie.
Readresarea mărfurilor transportate prin expediţii de coletărie, de vagoane şi de containere în trafic local, direct şi cu destinaţia spre staţiile de cale ferată ale statelor-membre ale C.S.I. se efectuează cu permisiunea administraţiei căii ferate, în conformitate cu art. 57 al Codului transportului feroviar.
Cererea de readresare a mărfurilor o depune expeditorul sau destinatarul indicat în scrisoarea de trăsură la administraţia căii ferate de destinaţie iniţială, în conformitate cu Regulamentul transportului de mărfuri.
Cererea în cauză poate fi depusă, de asemenea, prin intermediul şefului staţiei de cale ferată de expediţie sau a şefului staţiei de cale ferată de destinaţie, dacă readresarea se efectuează în limita căii ferate din Republica Moldova.
La primirea cererii de readresare a mărfurilor lucrătorul staţiei de cale ferată de destinaţie iniţială face înscrierea despre primirea mărfurilor spre expediţie în conformitate cu Regulamentul transportului de mărfuri.
Pentru readresarea mărfurilor calea ferată percepe o taxă suplimentară prevăzută de Regulamentul tarifar.
53. Calea ferată este obligată să avizeze destinatarul mărfurilor despre sosirea mărfurilor în adresa lui cel tîrziu pînă la ora 12.00 a zilei următoare celei de sosire a mărfurilor. Modul şi forma de avizare se stabilesc de către şeful staţiei de cale ferată de destinaţie. La solicitarea destinatarului mărfurilor, poate fi stabilit şi alt mod de avizare.
54. Mărfurile sosite şi containerele ce urmează a fi descărcate şi eliberate în locurile de uz comun se păstrează gratuit în staţia de cale ferată de destinaţie timp de 24 de ore. Acest termen începe să curgă de la ora 24 a zilei în care mărfurile şi containerele au fost descărcate de calea ferată. Pentru păstrarea mărfurilor în staţia de cale ferată de destinaţie peste termenul stabilit se percepe o taxă suplimentară prevăzută de Regulamentul tarifar.
55. La eliberarea  mărfurilor ambalate staţia de cale ferată de destinaţie este obligată să verifice starea, numărul şi masa locurilor de încărcare.
În cazul în care la staţia de cale ferată de destinaţie, la verificarea stării mărfurilor, masei acestora şi numărului de locuri, se constată lipsuri, deteriorări (alterări) de mărfuri sau dacă aceste circumstanţe au fost constatate printr-un act comercial întocmit pe parcurs, staţia de cale ferată de destinaţie este obligată să determine cuantumul lipsei, deteriorării (alterării) efective a mărfurilor şi să elibereze destinatarului mărfurilor actul comercial respectiv.
În lipsa semnelor de deteriorare a ambalajului, cu acordul în scris al destinatarului mărfurilor, acord care se indică pe versoul foii de expediţie, mărfurile se eliberează fără desfacerea ambalajului şi fără verificarea conţinutului.
Raporturile dintre calea ferată şi expeditorii şi destinatarii mărfurilor neprevăzute de prezentul Regulament se reglementează de Codul transportului feroviar şi Regulamentul transportului de mărfuri.