HGM106/1996
ID intern unic:  295647
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 106
din  27.02.1996
cu privire la măsurile de asigurare a ocrotirii
        pădurilor, perdelelor forestiere de protecţie şi
a altor plantaţii silvice
Publicat : 30.05.1996 în Monitorul Oficial Nr. 032     Promulgat : 27.02.1996
MODIFICAT
HG583/21.06.99, MO90/19.08.99
Luînd în considerare  faptul  că în ultimii ani au luat proporţii mari tăierile frauduloase ale  pădurilor,  perdelelor  forestiere  de protecţie,  altor  plantaţii  silvice, precum  şi  alte  încălcări  ale legislaţiei  silvice, care  cauzează mari daune naturii şi economiei republicii, în  scopul  îmbunătăţirii  radicale a  ocrotirii plantaţiilor silvice, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, Ministerul Apărării, Asociaţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva", executivele raionale şi primăriile municipiilor vor întreprinde măsurile  necesare pentru a  asigura  ocrotirea  cuvenită  a  pădurilor,  perdelelor  forestiere de  protecţie   şi  altor  plantaţii  silvice,  în  conformitate  cu cerinţele Codului silvic al Republicii Moldova.
2. Se aprobă  Planul complex  interdepartamental al  măsurilor  de profilaxie şi reprimare a încălcărilor legislaţiei silvice, regulilor şi termenelor de  vînătoare pe teritoriul  Republicii Moldova pe   anul 1996, conform anexei nr. 1.
3. Se creează, cu titlu de experiment, subdiviziunea  specializată pentru paza pădurilor - garda forestieră, cu întreţinerea acesteia  din contul  limitei  alocaţiilor  bugetare, prevăzute pentru finanţarea cheltuielilor  pe operaţiuni  în anul 1996 Asociaţiei de  Stat  pentru Silvicultură "Moldsilva".
Se aprobă Regulamentul provizoriu al gărzii forestiere a Asociaţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" (anexa nr. 2).
4. Ministerul Apărării va elibera în măsura  posibilităţilor, la cererea Asociaţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" numărul necesar de arme  de foc şi muniţii la ele,  pentru  asigurarea  cu acestea a personalului gărzii forestiere.
5. Ministerul Afacerilor Interne va acorda ajutor Asociaţiei de Stat pentru  Silvicultură  "Moldsilva"  în  instruirea  şi pregătirea specială a personalului gărzii forestiere.
6. Departamentul Protecţia Mediului Înconjurător, Asociaţia de Stat pentru  Silvicultură "Moldsilva", Compania de Stat  "Teleradio-Moldova", redacţiile  ziarelor republicane vor intensifica propaganda privind ocrotirea fondului forestier.
Prim-ministru
al Republicii Moldova                         Andrei SANGHELI
Contrasemnată:
Ministrul agriculturii
şi alimentaţiei                                V.Gorincoi
Ministrul transporturilor
şi gospodăriei drumurilor                    V.Iovv
Ministrul afacerilor
interne                                        C.Antoci
Ministrul finanţelor                           C.Chiţan
Ministrul apărării                             P.Creangă
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 106
din 27 februarie 1996
P l a n u l
complex interdepartamental al măsurilor de
profilaxie şi reprimare a încălcărilor legislaţiei
silvice, a regulilor şi termenelor de vînătoare
pe teritoriul Republicii Moldova pe anul 1996

Nr. d/o Denumirea măsurilor de executare Termenul Executanţii
1   2 3
1 Organizarea pe lîngă comitetele executive raionale şi primăriile municipiilor a grupelor de control asupra respectării legislaţiei silvice, regulilor şi termenelor de vînătoare                           pînă la 1 aprilie 1996 Ministerul Afacerilor Interne,Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Departamentul Protecţia  Mediului Înconjurător, comitetele executive raionale, primăriilemunicipiilor
2 Elaborarea şi coordonarea graficelor de activităţi în   vederea depistării cazurilor de tăieri frauduloase ale pădurilor şi altor contravenţii silvice, cazurilor de  braconaj, confiscării de la populaţie a armelor păstrateilicit, grafice în care să se prevadă:     - " -   Direcţia securităţii publice ,brigada de poliţie cu destinaţie specială, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul Ecologic de Stat, Asociaţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva"
a) patrularea sistematică în zonele de păduri şi parcuri  ale localităţilor, plantaţii silvice din preajma localităţilor întovărăşirilor pomilegumicole, precum şi în locurile unde sînt construite drumuri de uz comun; pînă la 1 aprilie 1996 - " -
b) efectuarea raidurilor sistematice pe scară republicană,  în sezonul de vînătoare, în vederea suprimării de încălcări ale regulilor şi termenelor de vînătoare, şi raidurilor de confiscare a armelor păstrate ilicit; - " - - " -
c) realizarea măsurilor operative de înlăturare a tăierilor frauduloase a copacilor de specii conifere şi         comercializării lor în ajunul Anului Nou - " - - " -
3 Examinarea problemelor privind paza plantaţiilor şi  perdelelor forestiere de protecţie, atribuite între-   prinderilor agricole, primăriilor şi altor deţinători defonduri forestiere şi luarea de măsuri în vederea îmbunătăţirii substanţiale a muncii privind păstrarea pădurilor, sporirea responsabilităţii conducătorilor pînă la 15aprilie1996       Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei comitetele  executive raionale, primăriile municipiilor
4 Antrenarea personalului secţiilor de poliţie la  realizarea de acţiuni privind reprimarea încălcărilorlegislaţiei silvice, depistarea cazurilor de braconaj şi confiscarea de la cetăţeni a armelor păstrate ilicit   Conform graficului   de activităţioperative Ministerul Afacerilor Interne  
5 Exercitarea unui control permanent al activităţii   gospodăriilor silvice de stat şi rezervaţiilor naturale  în vederea asigurării bunei ocrotiri a pădurilor şi        reprimării braconajului, sporirii responsabilităţii        persoanelor oficiale din garda forestieră pentru        îndeplinirea obligaţiilor privind ocrotirea fondurilor        forestier şi cinegetic permanent Asociaţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva"
6 Efectuarea unei propagande chibzuite a măsurilor privind ocrotirea bogăţiilor forestiere şi regnului animal permanent Departamentul Protecţia MediuluiÎnconjurător,  Asociaţia de Statpentru Silvicultură "Moldsilva"

    
    
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 106
din 27 februarie 1996
REGULAMENTUL PROVIZORIU
al gărzii forestiere a Asociaţiei de Stat
pentru Silvicultură "Moldsilva"
Garda forestieră este parte componentă a serviciului silvic de stat şi se creează  în  cadrul Asociaţiei  de  Stat  pentru  Silvicultură "Moldsilva" (în continuare - asociaţia "Moldsilva") în scopul executării pazei fondurilor forestier şi cinegetic.
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament provizoriu  al  gărzii   forestiere   a Asociaţiei  de  Stat  pentru  Silvicultură  "Moldsilva"  (în  continuare Regulamentul provizoriu) determină sarcinile, drepturile  şi responsabilitatea  persoanelor cu  funcţii  de  răspundere  ale  gărzii forestiere,  locul acestora în sistemul gospodăriei silvice a Republicii Moldova.
2. Garda forestieră  îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, alte acte legislative ale Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului şi Guvernului  Republicii Moldova,  normele  şi   regulile stabilite, deciziile organelor administraţiei publice  locale,  actele  normative  ale  Asociaţiei "Moldsilva", precum  şi prezentul Regulament provizoriu.
II. Organizarea şi structura gărzii forestiere
3. Conducerea  generală a gărzii forestiere o efectuează  Asociaţia "Moldsilva".
Coordonarea activităţii gărzii forestiere pe teren este efectuată de directorii întreprinderilor de  stat  pentru silvicultură şi rezervaţiilor naturale.
4. Obligaţiile  directe  privind exercitarea serviciului  de  către garda  forestieră se pun în seama şefului direcţiei gărzii forestiere şi şefilor de secţii pe teren.
5. Lista funcţiilor  incluse  în  componenţa gărzii  forestiere  şi semnele oficiale de distincţie se aprobă de către Asociaţia "Moldsilva".
III. Sarcinile principale şi activitatea gărzii forestiere
6. Sarcinile principale ale gărzii forestiere  sînt:
1) paza nemijlocită  a pădurilor de tăieri frauduloase, distrugeri, vătămări şi delapidări, păşunatul ilicit al  animalelor şi cositul fînului, precum şi de alte modalităţi de folosire nelegitimă a  pădurii şi terenurilor fondului   forestier,  de  alte  încălcări ale legislaţiei silvice şi influenţă negativă asupra pădurilor;
2) efectuarea  pazei  fondului  forestier de  incendii,  realizarea măsurilor  de  profilaxie a incendiilor în păduri şi altor incendii  de vegetaţie, descoperirea şi lichidarea lor propice;
3) înfăptuirea măsurilor de reprimare a încălcărilor  modului stabilit, normelor şi regulilor de exercitare a folosirii pădurilor;
4) paza fondului cinegetic şi controlul asupra respectării regulilor şi cerinţelor  stabilite  de  Regulamentul  cu  privire  la gospodăria cinegetică a Republicii Moldova.
7. Colaboratorii  gărzii  forestiere îşi desfăşoară activitatea  în conformitate cu  obligaţiile  de  serviciu,  aprobate  de   Asociaţia "Moldsilva".
IV. Drepturile  şi obligaţiile persoanelor cu funcţii de
răspundere ale gărzii forestiere
8. În timpul executării îndatoririlor de serviciu, persoanele  cu funcţii de răspundere ale gărzii forestiere, în limitele competenţei lor sînt în drept:
1) să întocmească procese-verbale privind contravenţiile silvice, nerespectarea regulilor securităţii antiincendiare în păduri, regulilor de folosire a pădurilor şi alte încălcări ale legislaţiei silvice, precum şi despre cazurile de brac onaj;
2) să reţină persoanele culpabile de încălcarea legislaţiei silvice sau  regulilor şi termenelor de vînătoare, precum şi cele  vinovate de apariţia  incendiilor  în păduri, pentru identificare, dacă  identitatea persoanei  în  cauză nu  poate fi constatată la locul  unde  s-a comis încălcarea;
3) să exercite  (în caz dacă sînt date suficiente privind comiterea de  încălcări  ale  legislaţiei silvice sau regulilor şi  termenelor de vînătoare) controlul lucrurilor, precum şi să efectueze confiscarea de la  infractori  a  produselor  silvi  ce  şi  cinegetice,  uneltelor  de încălcare şi  documentelor  asupra  acestora, în  modul  stabilit  de legislaţia Republicii Moldova;
4) să reţină,   în  pădure  sau  în  drum  dinspre  pădure,  şi  să sechestreze  produsele  silvice  dobîndite  în  mod  ilicit  de   către contravenienţii  silvici, în cazurile cînd transportarea acestor produse este urmărită pînă la locul de utilizare sau păstrare;
5) să aibă acces liber, la prezentarea legitimaţiei de serviciu, în întreprinderi, instituţii, organizaţii şi la alte  obiecte, în  scopul exercitării obligaţiilor de serviciu stabilite;
6) să obţină de la întreprinderile şi instituţiile care gestionează gospodăria  silvică şi cinegetică, precum şi de la cele care  efectuează lucrări  şi  realizează  diverse  tipuri de exploatare a pădurii  şi activităţi economice pe teritoriul fondurilor forestier şi cinegetic, material informativ privind  starea,  folosirea  şi  paza pădurilor, precum şi gestiunea gospodăriei cinegetice;
7) să beneficieze de transport de ocazie în timpul deplasării spre locurile de lichidare a incendiilor din păduri, urmăririi infractorilor silvici şi a braconierilor;
8) să folosească cu prioritate mijloacele  de legătură şi transmisiuni, în limitele teritoriului din subordine.
[Anexa nr. 2 pct. 8 subal. 8) modificat prin HG583/21.06.99, MO90/19.08.99]
[Anexa nr. 2 pct. 8 subal. 8) modificat prin HG583/21.06.99, MO90/19.08.99]
8) să folosească cu  prioritate mijloacele  de legătură şi transmisiuni,  precum  şi  să  se deplaseze  gratuit  cu  mijloacele  de transport în comun, în limitele teritoriului din subordine.
V. Armamentul persoanelor cu funcţii de răspundere
ale gărzii forestiere şi aplicarea de către ele a armelor de foc
9. În virtutea  funcţiei,  colaboratorilor gărzii forestiere li  se permite   purtarea  armelor de  foc. Lista lucrătorilor  cu  funcţii  de răspundere ai gărzii forestiere, care au dreptul de a purta arme de foc, cantitatea  şi  tipul de  arme distri buite acestora se stabilesc de organul de stat de dirijare a gospodăriei silvice a republicii, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Interne.
10. Procurarea,  păstrarea, evidenţa şi folosirea armelor de foc şi muniţiilor  la ele se efectuează conform modului stabilit de  legislaţia Republicii Moldova.
11. Armele se  eliberează  colaboratorilor gărzii forestiere,  fapt care se legalizează, făcîndu-i pe aceştia  personal  responsabili  de păstrarea, folosirea şi întreţinerea armelor în ordinea cuvenită.
Persoanele culpabile de pierderea, defectarea,   întreţinerea neglijentă  a armelor şi muniţiilor, încălcarea modului de întrebuinţare a acestora poartă răspundere în modul stabilit de lege.
12. Colaboratorii  gărzii  forestiere, care au dreptul de  a  purta arme,  pot să o poarte oricînd, fiind în exerciţiul  funcţiunii,  avînd asupra sa legitimaţia de colaborator al gărzii forestiere şi permisul de a păstra şi purta arma de foc, î n forma stabilită.
13. Drept aplicare  a armei de foc este considerată efectuarea unei împuşcături la ţintă.
14. Aplicarea  armei  de foc trebuie să fie precedată de o somaţie obligatorie   privind  intenţia de a face uz de armă,  acordîndu-se timp suficient   pentru  reacţia  de  răspuns, cu  excepţia  cazurilor  cînd tărăgănarea  de  a aplica arma creează o a meninţare directă  vieţii  şi sănătăţii colaboratorilor gărzii forestiere sau altor cetăţeni ori poate conduce la alte urmări grave.
15. Arma de foc  nu  se aplică  împotriva  femeilor, copiilor, persoanelor  de  vîrstă  înaintată,  precum  şi  contra  persoanelor cu evidente deficienţe fizice, cu excepţia cazurilor în care aceştia săvîrşesc un atac armat, opun rezistenţă folosin d arme sau  comit  un atac în  grup, care ameninţă viaţa şi sănătatea colaboratorilor  gărzii forestiere, bunurile lor sau bunurile şi valorile materiale păzite de ei dacă   acţiunile   de  acest fel nu pot fi respinse pe alte  căi  şi  cu alte mijloace.
16. În toate  cazurile  cînd aplicarea armei nu poate fi evidentă, colaboratorii   gărzii  forestiere  sînt  datori  să  se  străduiască  a prejudicia cît mai puţin sănătatea, onoarea, demnitatea şi bunurile cetăţenilor, precum şi să contribuie la a cordarea de asistenţă medicală victimelor.
17. În caz de  atac prin surprindere, arma de foc poate fi aplicată fără a se face somaţia.
18. Ca măsură  extremă,  uzul  armelor  de foc  se  face  de către colaboratorii gărzii  forestiere, care au autorizaţie de  deţinere  şi portarmă, în  următoarele cazuri:
pentru apărarea cetăţenilor şi autoapărare  contra atacurilor care constituie pericol real pentru viaţă  sau   sănătate, precum şi pentru prevenirea capturării prin  violenţă a armelor de foc;
pentru respingerea  unui  atac în grup sau unui atac  armat  asupra obiectelor şi încăperilor de serviciu aflate sub pază;
pentru respingerea actelor de pătrundere forţată în încăperile de serviciu, de locuit (cordoane), de uz gospodăresc, care pun în  pericol viaţa şi sănătatea persoanelor ce se află în ele;
pentru reţinerea  persoanei  care opune rezistenţă armată ori  care este  surprinsă în flagrant delict de infracţiune gravă şi care încearcă să fugă de la locul crimei.
19. Colaboratorii  gărzii  forestiere  pot aplica arma de  foc,  de asemenea,  pentru a da semnale de alarmă sau a solicita ajutor, pentru a face inofensiv un animal care ameninţă viaţa sau sănătatea cetăţenilor.
20. În caz de  rănire  sau deces al cetăţenilor, survenite în urma aplicării armei de foc de către colaboratorul gărzii forestiere, persona care a aplicat arma este obligată:
1) să acorde   asistenţă   medicală  urgentă  victimei  şi  să  o transporteze într-o instituţie medicală;
2) să comunice imediat  despre cele întîmplate celui mai  apropiat organ de poliţie şi şefului său ierarhic superior;
3) să asigure intangibilitatea locului incidentului şi să organizeze paza lui pînă la sosirea reprezentanţilor organelor de drept, iar la sosirea acestora să-i informeze asupra celor întîmplate;
4) să menţină  arma  în  starea  în care  se  află  după  aplicare.
21. Gospodăriile  silvice  de  stat  (rezervaţiile  naturale)  sînt obligate să comunice organului de stat de dirijare a gospodăriei silvice din republică, în termen de 24 de ore, despre fiecare caz de aplicare de către   colaboratorii  gărzii  for  estiere a armei de foc,  caz  care a implicat consecinţe.
22. Nerespectarea  procedurii  legale  privind uzul armei de foc atrage după sine răspunderea stabilită de legislaţie.
VI. Condiţiile de lucru în garda forestieră şi garanţiile sociale
23. Primirea la lucru în garda forestieră se efectuează  atît  în modul  stabilit, cît şi în  bază de contract.  Condiţiile  şi  forma contractului  se elaborează şi se aprobă de către Asociaţia "Moldsilva".
Cerinţele calificative privind studiil e şi experienţa de lucru  pentru angajaţii gărzii forestiere se stabilesc de către Asociaţia "Moldsilva".
24. În scopul determinării  corespunderii cerinţelor de  serviciu stabilite  ale  colaboratorilor  gărzii  forestiere,   la   încheierea contractului  privind serviciul şi peste fiecare cinci ani de serviciu, se efectuează o  atestare, procedura de d esfăşurare  a  căreia  se aprobă de către Asociaţia "Moldsilva".
25. Personalul  gărzii  forestiere  poartă  uniformă  după  modelul stabilit,  cu semne distincte potrivit funcţiilor, care o primesc în mod gratuit.
26. Persoanele cu funcţii de răspundere ale gărzii forestiere sînt asigurate cu mijloace de transport individuale (automobile, motociclete, motorete,  cai),  mijloace cu hipotracţiune, lubrifianţi şi  carburanţi, furaj.
27. Persoanelor cu funcţii de răspundere, care nu au mijloace de transport de serviciu şi care folosesc în  deplasările de serviciu mijloacele de transport proprietate  personală, li se compensează integral cheltuielile suportate pentru pro curarea de carburanţi şi lubrifianţi, întreţinerea şi reparaţiile curente ale mijloacelor de transport individuale, conform normelor stabilite.
28. Salariaţii gărzii forestiere beneficiază de dreptul de a primi lemn pentru construcţia şi reparaţia caselor proprii şi  construcţiilor auxiliare, precum şi lemn de foc, în condiţii avantajoase, stabilite de legislaţia Republicii Moldova.
29. Salariaţilor gărzii forestiere li se acordă dreptul de a primi de  la  serviciu lot de împroprietărire şi fîneaţă, conform normelor şi condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
30. Înlesnirile specificate  în punctele 28 şi 29 li se  păstrează salariaţilor  gărzii  forestiere,  în legătură cu ieşirea la  pensie  de vîrstă (în cazul în care vechimea totală în muncă în serviciul silvic de stat constituie cel puţin 10 ani ) sau la pensie de invaliditate, precum şi familiilor salariaţilor decedaţi  în timpul sau  în legătură cu exercitarea obligaţiilor de serviciu.
31. În cazul  decesului colaboratorului gărzii forestiere, aflat în exerciţiul   funcţiunii  ori  în  legătură  cu  aceasta,  întreprinderea compensează  prejudiciul  material familiei decedatului sau  persoanelor întreţinute  de  el, în modul şi cuant umul stabilit de  legislaţie.  În plus, li se plăteşte o compensaţie unică, echivalentă cu salariul mediu anual  al decedatului, înmulţit la numărul de ani întregi ce nu au  fost trăiţi  de  către  acesta pînă la atingerea vîrstei de  şaizeci  de  ani (cincizeci   şi  cinci de ani pentru femei), însă nu mai mică decît zece salarii medii anuale.
32. În cazul în care colaboratorului gărzii forestiere i-au  fost cauzate  leziuni corporale grave, care exclud  posibilitatea  de  a desfăşura  în continuare activitate profesională, lui i se plăteşte  din contul întreprinderii, pe lîngă compen sarea prejudiciului, efectuată în modul  stabilit  de lege, o compensaţie unică, calculîndu-se un  salariu mediu lunar pe republică pentru fiecare procent al pierderii capacităţii de muncă profesională, însă nu mai mică decît salariul anual al victimei.
33. Pentru activitate îndelungată şi ireproşabilă  în   cadrul serviciului silvic de stat, colaboratorii gărzii forestiere se decorează cu insigne - pentru  10, 20  şi  30  ani  de  activitate,  cu  o indemnizaţie bănească  unică, în conformitate cu regulamentul cu privire la insigne, aprobat de Asociaţia "Moldsilva".
34. Angajaţilor  gărzii  forestiere li se acordă şi  alte  garanţii sociale, stabilite de legislaţia  Republicii  Moldova  şi  alte acte juridice.
35. Colaboratorii  gărzii  forestiere,  din vina cărora  au  fost cauzate daune gospodăriei silvice, poartă răspundere materială, în modul şi cuantumul stabilite de legislaţie. Pentru tăierile frauduloase  efectuate de  contravenienţi  silvici ne  identificaţi  în teritoriile sectoarelor  încredinţate,  abaterile  fiind  comise  în urma  atitudinii  neglijente faţă  de  îndatoririle de serviciu, ei poartă  răspundere materială, echivalentă costului lemnului tăiat în mod ilicit, calculat  conform taxelor în vigoare aplicate pentru  livrarea copacilor pe picior.