HGM106/1996
ID intern unic:  295647
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 106
din  27.02.1996
cu privire la măsurile de asigurare a ocrotirii pădurilor, perdelelor
forestiere de protecţie şi a altor plantaţii silvice
Publicat : 30.05.1996 în Monitorul Oficial Nr. 32-33     art Nr : 222

   


    Luînd în considerare faptul că în ultimii ani au luat proporţii mari tăierile frauduloase ale pădurilor, perdelelor forestiere de protecţie, altor plantaţii silvice, precum şi alte încălcări ale legislaţiei silvice, care cauzează mari daune naturii şi economiei republicii, în scopul îmbunătăţirii radicale a ocrotirii plantaţiilor silvice, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Apărării, Agenția „Moldsilva” și autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea vor întreprinde măsurile necesare pentru a asigura ocrotirea cuvenită a pădurilor, perdelelor forestiere de protecţie şi altor plantaţii silvice, în conformitate cu cerinţele Codului silvic al Republicii Moldova.
    [Pct.1 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
   
2. Se aprobă Planul complex interdepartamental al măsurilor de profilaxie şi reprimare a încălcărilor legislaţiei silvice, regulilor şi termenelor de vînătoare pe teritoriul Republicii Moldova pe anul 1996, conform anexei nr. 1.
    3. Se creează, cu titlu de experiment, subdiviziunea specializată pentru paza pădurilor - garda forestieră, cu întreţinerea acesteia din contul limitei alocaţiilor bugetare, prevăzute pentru finanţarea cheltuielilor pe operaţiuni în anul 1996 Asociaţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva".
    Se aprobă Regulamentul provizoriu al gărzii forestiere a Asociaţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" (anexa nr. 2).
    4. Ministerul Apărării va elibera în măsura posibilităţilor, la cererea Asociaţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" numărul necesar de arme de foc şi muniţii la ele, pentru asigurarea cu acestea a personalului gărzii forestiere.
    5. Ministerul Afacerilor Interne va acorda ajutor Asociaţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" în instruirea şi pregătirea specială a personalului gărzii forestiere.
    6. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția „Moldsilva”, Compania de Stat "Teleradio-Moldova", redacţiile ziarelor republicane vor intensifica propaganda privind ocrotirea fondului forestier.
    [Pct.6 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]

Prim-ministru
al Republicii Moldova                                             Andrei SANGHELI
Contrasemnată:
Ministrul agriculturii
şi alimentaţiei                                                           V.Gorincoi
Ministrul transporturilor
şi gospodăriei drumurilor                                         V.Iovv
Ministrul afacerilor
interne                                                                       C.Antoci
Ministrul finanţelor                                                  C.Chiţan
Ministrul apărării                                                     P.Creangă

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 106
din 27 februarie 1996
P l a n u l
complex interdepartamental al măsurilor de profilaxie şi reprimare
a încălcărilor legislaţiei silvice, a regulilor şi termenelor de
vînătoare pe teritoriul Republicii Moldova pe anul 1996

Nr. d/o Denumirea măsurilor de executare Termenul Executanţii
1   2 3
1 Organizarea pe lîngă comitetele executive raionale şi primăriile municipiilor a grupelor de control asupra respectării legislaţiei silvice, regulilor şi termenelor de vînătoare                           pînă la 1 aprilie 1996 Ministerul Afacerilor Interne,Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Departamentul Protecţia  Mediului Înconjurător, comitetele executive raionale, primăriile municipiilor
2 Elaborarea şi coordonarea graficelor de activităţi în   vederea depistării cazurilor de tăieri frauduloase ale pădurilor şi altor contravenţii silvice, cazurilor de  braconaj, confiscării de la populaţie a armelor păstrateilicit, grafice în care să se prevadă:     - " -   Direcţia securităţii publice ,brigada de poliţie cu destinaţie specială, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul Ecologic de Stat, Agenția „Moldsilva”
a) patrularea sistematică în zonele de păduri şi parcuri  ale localităţilor, plantaţii silvice din preajma localităţilor întovărăşirilor pomi legumicole, precum şi în locurile unde sînt construite drumuri de uz comun; pînă la 1 aprilie 1996 - " -
b) efectuarea raidurilor sistematice pe scară republicană,  în sezonul de vînătoare, în vederea suprimării de încălcări ale regulilor şi termenelor de vînătoare, şi raidurilor de confiscare a armelor păstrate ilicit; - " - - " -
c) realizarea măsurilor operative de înlăturare a tăierilor frauduloase a copacilor de specii conifere şi         comercializării lor în ajunul Anului Nou - " - - " -
3 Examinarea problemelor privind paza plantaţiilor şi  perdelelor forestiere de protecţie, atribuite între-   prinderilor agricole, primăriilor şi altor deţinători defonduri forestiere şi luarea de măsuri în vederea îmbunătăţirii substanţiale a muncii privind păstrarea pădurilor, sporirea responsabilităţii conducătorilor pînă la 15aprilie1996       Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei comitetele  executive raionale, primăriile municipiilor
4 Antrenarea personalului secţiilor de poliţie la  realizarea de acţiuni privind reprimarea încălcărilorlegislaţiei silvice, depistarea cazurilor de braconaj şi confiscarea de la cetăţeni a armelor păstrate ilicit   Conform graficului   de activităţi operative Ministerul Afacerilor Interne  
5 Exercitarea unui control permanent al activităţii   gospodăriilor silvice de stat şi rezervaţiilor naturale  în vederea asigurării bunei ocrotiri a pădurilor şi        reprimării braconajului, sporirii responsabilităţii        persoanelor oficiale din garda forestieră pentru        îndeplinirea obligaţiilor privind ocrotirea fondurilor        forestier şi cinegetic permanent Agenția „Moldsilva”
6 Efectuarea unei propagande chibzuite a măsurilor privind ocrotirea bogăţiilor forestiere şi regnului animal permanent Departamentul Protecţia MediuluiÎnconjurător,  Agenția „Moldsilva”

[Anexa nr.1 modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
    
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 106
din 27 februarie 1996
REGULAMENTUL PROVIZORIU
al gărzii forestiere a
Agenției „Moldsilva”
    Garda forestieră este parte componentă a serviciului silvic de stat şi se creează în cadrul Agenției „Moldsilva” (în continuare - Agenția „Moldsilva” ) în scopul executării pazei fondurilor forestier şi cinegetic.
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament provizoriu al gărzii forestiere a Agenției „Moldsilva” (în continuare Regulamentul provizoriu) determină sarcinile, drepturile şi responsabilitatea persoanelor cu funcţii de răspundere ale gărzii forestiere, locul acestora în sistemul gospodăriei silvice a Republicii Moldova.
    2. Garda forestieră îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, alte acte legislative ale Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, normele şi regulile stabilite, deciziile organelor administraţiei publice locale, actele normative ale
Agenției „Moldsilva”, precum şi prezentul Regulament provizoriu.
II. Organizarea şi structura gărzii forestiere
    3. Conducerea generală a gărzii forestiere o efectuează Agenției „Moldsilva”.
    Coordonarea activităţii gărzii forestiere pe teren este efectuată de directorii întreprinderilor de stat pentru silvicultură şi rezervaţiilor naturale.
    4. Obligaţiile directe privind exercitarea serviciului de către garda forestieră se pun în seama şefului direcţiei gărzii forestiere şi şefilor de secţii pe teren.
    5. Lista funcţiilor incluse în componenţa gărzii forestiere şi semnele oficiale de distincţie se aprobă de către
Agenția „Moldsilva”.
III. Sarcinile principale şi activitatea gărzii forestiere
    6. Sarcinile principale ale gărzii forestiere sînt:
    1) paza nemijlocită a pădurilor de tăieri frauduloase, distrugeri, vătămări şi delapidări, păşunatul ilicit al animalelor şi cositul fînului, precum şi de alte modalităţi de folosire nelegitimă a pădurii şi terenurilor fondului forestier, de alte încălcări ale legislaţiei silvice şi influenţă negativă asupra pădurilor;
    2) efectuarea pazei fondului forestier de incendii, realizarea măsurilor de profilaxie a incendiilor în păduri şi altor incendii de vegetaţie, descoperirea şi lichidarea lor propice;
    3) înfăptuirea măsurilor de reprimare a încălcărilor modului stabilit, normelor şi regulilor de exercitare a folosirii pădurilor;
    4) paza fondului cinegetic şi controlul asupra respectării regulilor şi cerinţelor stabilite de Regulamentul cu privire la gospodăria cinegetică a Republicii Moldova.
    7. Colaboratorii gărzii forestiere îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu obligaţiile de serviciu, aprobate de
Agenția „Moldsilva”.
IV. Drepturile şi obligaţiile persoanelor cu funcţii de
răspundere ale gărzii forestiere
    8. În timpul executării îndatoririlor de serviciu, persoanele cu funcţii de răspundere ale gărzii forestiere, în limitele competenţei lor sînt în drept:
    1) să întocmească procese-verbale privind contravenţiile silvice, nerespectarea regulilor securităţii antiincendiare în păduri, regulilor de folosire a pădurilor şi alte încălcări ale legislaţiei silvice, precum şi despre cazurile de brac onaj;
    2) să reţină persoanele culpabile de încălcarea legislaţiei silvice sau regulilor şi termenelor de vînătoare, precum şi cele vinovate de apariţia incendiilor în păduri, pentru identificare, dacă identitatea persoanei în cauză nu poate fi constatată la locul unde s-a comis încălcarea;
    3) să exercite (în caz dacă sînt date suficiente privind comiterea de încălcări ale legislaţiei silvice sau regulilor şi termenelor de vînătoare) controlul lucrurilor, precum şi să efectueze confiscarea de la infractori a produselor silvi ce şi cinegetice, uneltelor de încălcare şi documentelor asupra acestora, în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova;
    4) să reţină, în pădure sau în drum dinspre pădure, şi să sechestreze produsele silvice dobîndite în mod ilicit de către contravenienţii silvici, în cazurile cînd transportarea acestor produse este urmărită pînă la locul de utilizare sau păstrare;
    5) să aibă acces liber, la prezentarea legitimaţiei de serviciu, în întreprinderi, instituţii, organizaţii şi la alte obiecte, în scopul exercitării obligaţiilor de serviciu stabilite;
    6) să obţină de la întreprinderile şi instituţiile care gestionează gospodăria silvică şi cinegetică, precum şi de la cele care efectuează lucrări şi realizează diverse tipuri de exploatare a pădurii şi activităţi economice pe teritoriul fondurilor forestier şi cinegetic, material informativ privind starea, folosirea şi paza pădurilor, precum şi gestiunea gospodăriei cinegetice;
    7) să beneficieze de transport de ocazie în timpul deplasării spre locurile de lichidare a incendiilor din păduri, urmăririi infractorilor silvici şi a braconierilor;
    8) să folosească cu prioritate mijloacele de legătură şi transmisiuni, în limitele teritoriului din subordine.
    [Pct.8 subpct.8) modificat prin HG583 din 21.06.99, MO90/19.08.99]
V. Armamentul persoanelor cu funcţii de răspundere
ale gărzii forestiere şi aplicarea de către ele a armelor de foc
    9. În virtutea funcţiei, colaboratorilor gărzii forestiere li se permite purtarea armelor de foc. Lista lucrătorilor cu funcţii de răspundere ai gărzii forestiere, care au dreptul de a purta arme de foc, cantitatea şi tipul de arme distri buite acestora se stabilesc de organul de stat de dirijare a gospodăriei silvice a republicii, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Interne.
    10. Procurarea, păstrarea, evidenţa şi folosirea armelor de foc şi muniţiilor la ele se efectuează conform modului stabilit de legislaţia Republicii Moldova.
    11. Armele se eliberează colaboratorilor gărzii forestiere, fapt care se legalizează, făcîndu-i pe aceştia personal responsabili de păstrarea, folosirea şi întreţinerea armelor în ordinea cuvenită.
    Persoanele culpabile de pierderea, defectarea, întreţinerea neglijentă a armelor şi muniţiilor, încălcarea modului de întrebuinţare a acestora poartă răspundere în modul stabilit de lege.
    12. Colaboratorii gărzii forestiere, care au dreptul de a purta arme, pot să o poarte oricînd, fiind în exerciţiul funcţiunii, avînd asupra sa legitimaţia de colaborator al gărzii forestiere şi permisul de a păstra şi purta arma de foc, î n forma stabilită.
    13. Drept aplicare a armei de foc este considerată efectuarea unei împuşcături la ţintă.
    14. Aplicarea armei de foc trebuie să fie precedată de o somaţie obligatorie privind intenţia de a face uz de armă, acordîndu-se timp suficient pentru reacţia de răspuns, cu excepţia cazurilor cînd tărăgănarea de a aplica arma creează o a meninţare directă vieţii şi sănătăţii colaboratorilor gărzii forestiere sau altor cetăţeni ori poate conduce la alte urmări grave.
    15. Arma de foc nu se aplică împotriva femeilor, copiilor, persoanelor de vîrstă înaintată, precum şi contra persoanelor cu evidente deficienţe fizice, cu excepţia cazurilor în care aceştia săvîrşesc un atac armat, opun rezistenţă folosin d arme sau comit un atac în grup, care ameninţă viaţa şi sănătatea colaboratorilor gărzii forestiere, bunurile lor sau bunurile şi valorile materiale păzite de ei dacă acţiunile de acest fel nu pot fi respinse pe alte căi şi cu alte mijloace.
    16. În toate cazurile cînd aplicarea armei nu poate fi evidentă, colaboratorii gărzii forestiere sînt datori să se străduiască a prejudicia cît mai puţin sănătatea, onoarea, demnitatea şi bunurile cetăţenilor, precum şi să contribuie la a cordarea de asistenţă medicală victimelor.
    17. În caz de atac prin surprindere, arma de foc poate fi aplicată fără a se face somaţia.
    18. Ca măsură extremă, uzul armelor de foc se face de către colaboratorii gărzii forestiere, care au autorizaţie de deţinere şi portarmă, în următoarele cazuri:
    pentru apărarea cetăţenilor şi autoapărare contra atacurilor care constituie pericol real pentru viaţă sau sănătate, precum şi pentru prevenirea capturării prin violenţă a armelor de foc;
    pentru respingerea unui atac în grup sau unui atac armat asupra obiectelor şi încăperilor de serviciu aflate sub pază;
    pentru respingerea actelor de pătrundere forţată în încăperile de serviciu, de locuit (cordoane), de uz gospodăresc, care pun în pericol viaţa şi sănătatea persoanelor ce se află în ele;
    pentru reţinerea persoanei care opune rezistenţă armată ori care este surprinsă în flagrant delict de infracţiune gravă şi care încearcă să fugă de la locul crimei.
    19. Colaboratorii gărzii forestiere pot aplica arma de foc, de asemenea, pentru a da semnale de alarmă sau a solicita ajutor, pentru a face inofensiv un animal care ameninţă viaţa sau sănătatea cetăţenilor.
    20. În caz de rănire sau deces al cetăţenilor, survenite în urma aplicării armei de foc de către colaboratorul gărzii forestiere, persona care a aplicat arma este obligată:
    1) să acorde asistenţă medicală urgentă victimei şi să o transporteze într-o instituţie medicală;
    2) să comunice imediat despre cele întîmplate celui mai apropiat organ de poliţie şi şefului său ierarhic superior;
    3) să asigure intangibilitatea locului incidentului şi să organizeze paza lui pînă la sosirea reprezentanţilor organelor de drept, iar la sosirea acestora să-i informeze asupra celor întîmplate;
    4) să menţină arma în starea în care se află după aplicare.
    21. Gospodăriile silvice de stat (rezervaţiile naturale) sînt obligate să comunice organului de stat de dirijare a gospodăriei silvice din republică, în termen de 24 de ore, despre fiecare caz de aplicare de către colaboratorii gărzii for estiere a armei de foc, caz care a implicat consecinţe.
    22. Nerespectarea procedurii legale privind uzul armei de foc atrage după sine răspunderea stabilită de legislaţie.
VI. Condiţiile de lucru în garda forestieră şi garanţiile sociale
    23. Primirea la lucru în garda forestieră se efectuează atît în modul stabilit, cît şi în bază de contract. Condiţiile şi forma contractului se elaborează şi se aprobă de către
Agenția „Moldsilva”.
    Cerinţele calificative privind studiil e şi experienţa de lucru pentru angajaţii gărzii forestiere se stabilesc de către
Agenția „Moldsilva”.
    24. În scopul determinării corespunderii cerinţelor de serviciu stabilite ale colaboratorilor gărzii forestiere, la încheierea contractului privind serviciul şi peste fiecare cinci ani de serviciu, se efectuează o atestare, procedura de d esfăşurare a căreia se aprobă de către
Agenția „Moldsilva”.
    25. Personalul gărzii forestiere poartă uniformă după modelul stabilit, cu semne distincte potrivit funcţiilor, care o primesc în mod gratuit.
    26. Persoanele cu funcţii de răspundere ale gărzii forestiere sînt asigurate cu mijloace de transport individuale (automobile, motociclete, motorete, cai), mijloace cu hipotracţiune, lubrifianţi şi carburanţi, furaj.
    27. Persoanelor cu funcţii de răspundere, care nu au mijloace de transport de serviciu şi care folosesc în deplasările de serviciu mijloacele de transport proprietate personală, li se compensează integral cheltuielile suportate pentru pro curarea de carburanţi şi lubrifianţi, întreţinerea şi reparaţiile curente ale mijloacelor de transport individuale, conform normelor stabilite.
    28. Salariaţii gărzii forestiere beneficiază de dreptul de a primi lemn pentru construcţia şi reparaţia caselor proprii şi construcţiilor auxiliare, precum şi lemn de foc, în condiţii avantajoase, stabilite de legislaţia Republicii Moldova.
    29. Salariaţilor gărzii forestiere li se acordă dreptul de a primi de la serviciu lot de împroprietărire şi fîneaţă, conform normelor şi condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
    30. Înlesnirile specificate în punctele 28 şi 29 li se păstrează salariaţilor gărzii forestiere, în legătură cu ieşirea la pensie de vîrstă (în cazul în care vechimea totală în muncă în serviciul silvic de stat constituie cel puţin 10 ani ) sau la pensie de invaliditate, precum şi familiilor salariaţilor decedaţi în timpul sau în legătură cu exercitarea obligaţiilor de serviciu.
    31. În cazul decesului colaboratorului gărzii forestiere, aflat în exerciţiul funcţiunii ori în legătură cu aceasta, întreprinderea compensează prejudiciul material familiei decedatului sau persoanelor întreţinute de el, în modul şi cuant umul stabilit de legislaţie. În plus, li se plăteşte o compensaţie unică, echivalentă cu salariul mediu anual al decedatului, înmulţit la numărul de ani întregi ce nu au fost trăiţi de către acesta pînă la atingerea vîrstei de şaizeci de ani (cincizeci şi cinci de ani pentru femei), însă nu mai mică decît zece salarii medii anuale.
    32. În cazul în care colaboratorului gărzii forestiere i-au fost cauzate leziuni corporale grave, care exclud posibilitatea de a desfăşura în continuare activitate profesională, lui i se plăteşte din contul întreprinderii, pe lîngă compen sarea prejudiciului, efectuată în modul stabilit de lege, o compensaţie unică, calculîndu-se un salariu mediu lunar pe republică pentru fiecare procent al pierderii capacităţii de muncă profesională, însă nu mai mică decît salariul anual al victimei.
    33. Pentru activitate îndelungată şi ireproşabilă în cadrul serviciului silvic de stat, colaboratorii gărzii forestiere se decorează cu insigne - pentru 10, 20 şi 30 ani de activitate, cu o indemnizaţie bănească unică, în conformitate cu regulamentul cu privire la insigne, aprobat de
Agenția „Moldsilva”.
    34. Angajaţilor gărzii forestiere li se acordă şi alte garanţii sociale, stabilite de legislaţia Republicii Moldova şi alte acte juridice.
    35. Colaboratorii gărzii forestiere, din vina cărora au fost cauzate daune gospodăriei silvice, poartă răspundere materială, în modul şi cuantumul stabilite de legislaţie. Pentru tăierile frauduloase efectuate de contravenienţi silvici ne identificaţi în teritoriile sectoarelor încredinţate, abaterile fiind comise în urma atitudinii neglijente faţă de îndatoririle de serviciu, ei poartă răspundere materială, echivalentă costului lemnului tăiat în mod ilicit, calculat conform taxelor în vigoare aplicate pentru livrarea copacilor pe picior.