HGM761/2000
ID intern unic:  296763
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 761
din  31.07.2000
cu privire la compensaţiile nominative pentru unele
categorii de populaţie
Publicat : 03.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 849     Data intrarii in vigoare : 01.07.2000
    HG417 din 17.04.07, MO57-59/27.04.07 art.446
    HG228 din 28.02.07,MO32-35/09.03.07 art.239
    HG1197 din 16.10.06,MO168-169/27.10.06 art.1292
    HG1001 din 29.08.06,MO138-141/01.09.06 art.1071
    HG243 din 06.03.06, MO39-42/10.03.06 art.276; în vigoare 01.02.06
    HG1223 din 28.11.05,MO161-163/02.12.05 art.1313
    HG1053 din 27.09.04, MO178-180/01.10.04 art.1238
    HG1464 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1529
    HG973 din 07.08.03, MO182/19.08.03 art.1021
    HG1628 din 17.12.02,MO177/24.12.02 art.1775
    HG1466 din 13.11.02, MO154/21.11.02 art.1602
    HG1364 din 07.12.01,MO152/13.12.01 art.1409
    HG1055 din 04.10.01, MO121-123/05.10.01
    HG1051 din 19.10.00, MO137/27.10.00

    NOTĂ:
    În tot textul hotărîrii sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, la cazul gramatical respectiv prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177
    Pe parcursul întregului text al Hotărîrii, sintagma  “Ministerul Sănătăţii” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437
    în tot textul hotărîrii şi al anexelor, cuvintele “16 ani” se substituie cu cuvintele “18 ani prin HG1302 din 27.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1353
    În tot textul hotărîrii sintagma "B.C.A. "Banca de Economii" se substituie prin sintagma "Banca de Economii" S.A"; sintagma "Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei" se substituie prin sintagma "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale"; sintagma "Ministerul Economiei şi Reformelor" se substituie prin sintagma "Ministerul Economiei şi Comerţului"; sintagma "Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului" se substituie prin  sintagma "Ministerul Industriei şi Infrastructurii" prin HG1223 din 28.11.05, MO161-163/02.12.05 art.1313
    În textul Regulamentului sintagma  "B.C.A. "Banca de Economii" se substituie prin sintagma "Banca de Economii" S.A."; sintagma "Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei" se substituie prin sintagma "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale"; sintagmele "Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei", "Direcţia teritorială de asistenţă socială şi protecţie a familiei", "Direcţia asistenţă socială" şi "organele locale ale asistenţei sociale şi protecţiei familiei" se substituie prin sintagma "Casa Teritorială de Asigurări Sociale";  sintagma "Departamentul pentru pensii şi asistenţă socială" se substituie prin  sintagma "Departamentul pensii şi îndemnizaţii"; sintagma "judeţelor" se substituie prin sintagma "raioanelor" prin HG1223 din 28.11.05, MO161-163/02.12.05 art.1313


    Pentru executarea Legii nr. 160 din 5 iulie 2012 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,  nr.160-164, art.541), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Preambul în redacţia HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    [Pct.1-5 excluse prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
  
  6. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de plată a compensaţiilor nominative pentru unele categorii de populaţie, conform anexei nr.3.
   
[Pct.6 modificat prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
   7. Cheltuielile pentru plata compensaţiilor sus-menţionate, inclusiv cheltuielile legate de gestionarea acestora în mărimile stabilite anual în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat vor fi suportate din contul mijloacelor bugetului de stat prevăzute anual.
    [Pct.8 exclus prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    10. Casa Naţională de Asigurări Sociale (iar pînă la instituirea ei Direcţia executivă a Fondului Social) va deschide un cont curent cu destinaţie specială în "Banca de Economii" S.A pentru acumularea mijloacelor transferate de la bugetul de stat pentru plata compensaţiilor nominative.
    11. Plata compensaţiilor nominative se efectuează de către "Banca de Economii" S.A.
    Contractul privind plata compensaţiilor nominative se încheie de către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi "Banca de Economii" S.A.
   
[Pct.11 modificat prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    [Pct.11 modificat prin HG889 din 24.09.10, MO191-193/01.10.10 art.980]
    [Pct.12 exclus prin HG271 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.339]
    13. Se autorizează Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Economiei să ofere populaţiei explicaţiile de rigoare privind modul de plată a compensaţiilor nominative, stabilite prin prezenta hotărîre.
   
[Pct.13 modificat prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    [Pct.13 modificat prin HG271 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.339]
    [Pct.13 modificat prin HG1302 din 27.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1353]
    14. Se recomandă Băncii Naţionale a Moldovei:
    să opereze completările de rigoare în Regulamentul privind decontările fără numerar în Republica Moldova nr.25/11-02 din 12 iulie 1996;
    să nu se reţină plata (taxa) pentru perfectarea documentelor de decontare (dispoziţia de plată) de la "Banca de Economii" S.A, privitor la organizarea decontărilor cu sumele destinate compensaţiei nominative.
    15. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova "Cu privire la repunerea în vigoare a unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova" nr.880 din 28 septembrie 1999 (Monitorul Oficial, 1999, nr.106-108, art.940) în partea ce ţine de înlesnirile sociale la plata serviciilor comunale.
    [Pct.16 exclus prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]

    Prim-ministru
    al Republicii Moldova                                                          Dumitru BRAGHIŞ
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi reformelor                                        Andrei Cucu
    Ministrul finanţelor                                                              Mihail Manoli
    Ministrul muncii,
    protecţiei sociale şi familiei                                                 Valerian Revenco
    Ministrul justiţiei                                                                  Valeria Şterbeţ

    Chişinău, 31 iulie 2000.
    Nr. 761.


   
[Anexele 1-2 excluse prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 761
din  31 iulie 2000

REGULAMENTUL
cu privire la modul de plată a compensaţiilor
nominative pentru unele categorii de populaţie
    [Denumirea modificată prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
I. Dispoziţii generale
    Prezentul Regulament stabileşte modul de plată a compensaţiilor nominative în conformitate cu Legea nr. 160 din 5 iulie 2012 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,  nr.160-164, art.541).
    [Alineat în redacţia HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
1. Noţiuni principale
    [Pct.1-2 excluse prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    3. Plata compensaţiilor nominative se efectuează de către „Banca de Economii” S.A.
    Pentru beneficiarii de compensaţii nominative, locuitori ai comunelor Cocieri, Molovata Nouă, Doroţcaia, Corjova, Coşniţa, Pîrîta, Copanca, Varniţa (cu localităţile din componenţa lor) şi ai unităţilor administrativ-teritoriale menţionate în anexa nr.7 la prezentul Regulament, compensaţiile nominative se achită în numerar prin intermediul filialelor teritoriale ale “Băncii de Economii” S.A.
    [Pct.3 în redacţia HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
II. Modul de stabilire a compensaţiilor
    [Capitolul II denumirea modificată prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    [Pct.4-10 excluse prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    11. Compensaţia nominativă se plăteşte personal titularului, tutorelui, curatorului, mandatarului acestora. Compensaţia nominativă se plăteşte mandatarului numai la prezentarea procurii, a cărei valabilitate nu poate fi mai mare de 6 luni consecutive.
    [Pct.11 în redacţia HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]

    [Pct.12-13 excluse prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    14. Casele teritoriale de asigurări sociale întocmesc lunar, în modul stabilit, listele electronice pe suport de hîrtie într-un exemplar, şi în două exemplare – registrul listelor de compensaţii nominative pe suport de hîrtie. Listele electronice pentru plata compensaţiilor nominative şi registrul listelor de compensaţii nominative pe suport de hîrtie, într-un exemplar, sînt expediate Casei Naţionale de Asigurări Sociale. Listele pe suport de hîrtie şi registrul de liste pe suport de hîrtie, într-un exemplar, rămîn în cadrul caselor teritoriale de asigurări sociale.
    [Pct.14 în redacţia HG271 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.339]
    [Pct.14 al.2) modificat prin HG1223 din 28.11.05, MO161/02.12.05 art.1313]
    15. Plata compensaţiilor se efectuează de către "Banca de Economii" S.A. conform listelor perfectate de Casa Teritorială de Asigurări Sociale.
   
[Pct.15 modificat prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    16. Listele de plată a compensaţiilor se păstrează la „Banca de Economii” S.A. pe parcursul a 3 ani. Reluarea plăţii compensaţiilor nominative neachitate în decurs de trei luni consecutive şi restituite la contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale se efectuează la solicitarea scrisă a beneficiarului pentru o perioadă de trei ani premărgători datei adresării.
   
[Pct.16 în redacţia HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    [Pct.16 modificat prin HG889 din 24.09.10, MO191-193/01.10.10 art.980]
    17. Compensaţiile neprimite la timp din cauza decesului pot fi achitate, inclusiv pe luna decesului, persoanei care va depune dovezi că a suportat cheltuielile cauzate de deces, cu excepţia compensaţiilor nominative pentru procurarea cărbunelui şi a lemnului de foc, dacă decesul a avut loc pînă la începerea sezonului de încălzire. Dacă decesul a avut loc în perioada sezonului de încălzire, compensaţiile nominative pentru procurarea cărbunelui şi a lemnului de foc se achită în mărimea stabilită.
    [Pct.17 în redacţia HG1223 din 28.11.05, MO161/02.12.05 art.1313]
    [Pct.18 exclus prin HG786 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.863]
   
[Pct.18 modificat prin HG1206 din 27.10.08, MO197/04.11.08 art.1220]
    [Pct.18 modificat prin HG1464 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1529]
    19. Sumele compensaţiilor nominative, nesolicitate de beneficiari în decurs de 3 luni consecutive, vor fi restituite de către "Banca de Economii" S.A. în baza fişierului primit de la Casa Naţională de Asigurări Sociale la contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, făcîndu-se menţiunile respective în baza de date în mod electronic pentru sumele rambursate pentru fiecare beneficiar referitor la tipurile de compensaţii nominative şi perioada pentru care au fost rambursate mijloacele financiare, prezentînd concomitent Casei Naţionale de Asigurări Sociale listele beneficiarilor pentru sumele rambursate, potrivit formei stabilite.
   
[Pct.19 modificat prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    [Pct.20-21 excluse prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
III. Modul de finanţare şi dare de seamă
    22. Banca de Economii" S.A., în baza listelor primite în mod electronic de la Casa Naţională de Asigurări Sociale, efectuează plata compensaţiilor nominative.
   
[Pct.22 modificat prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    [Pct.22 al.1 în redacţia HG1223 din 28.11.05, MO161/02.12.05 art.1313]
    [Pct.22 al.(2)-(3) excluse prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    23. "Banca de Economii" S.A. prezintă Casei Naţionale de Asigurări Sociale lunar, pînă la data de 7 a lunii următoare celei gestionare, darea de seamă, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament, şi informaţia electronică.
    [Pct.23 în redacţia HG1223 din 28.11.05, MO161/02.12.05 art.1313]
    [Pct.24 exclus prin HG1223 din 28.11.05, MO161/02.12.05 art.1313]

    25. Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă Ministerului Finanţelor lunar, pînă la data de 20 a lunii următoare celei gestionare, darea de seamă privind utilizarea mijloacelor alocate pentru luna precedentă şi informaţia privind mijloacele financiare necesare pentru luna următoare celei curente, conform anexei nr.4 la prezentul regulament. Pentru a argumenta informaţia privind sumele finanţate de Ministerul Finanţelor şi cheltuielile de casă şi reale pe fiecare raion, precum şi datoriile formate, Casa Naţională de Asigurări Sociale va prezenta lunar Ministerului Finanţelor o informaţie, conform anexei nr.5 la prezentul regulament.
    26. Ministerul Finanţelor, pînă la data de 15 a fiecărei luni, va transfera mijloacele financiare, destinate pentru plata compensaţiilor nominalizate, conform planului de finanţare a Casei Naţionale de Asigurări Sociale, şi calculele vor fi prezentate în baza datelor efectuate de către Departamentul pensii şi îndemnizaţii.
    27. Casa Naţională de Asigurări Sociale va transfera mijloacele necesare pentru plata compensaţiilor nominative pe contul "Băncii de Economii" S.A., cu indicarea sumei transferate în cadrul raioanelor şi municipiilor.
    [Pct.27 modificat prin HG271 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.339]
    [Pct.27 în redacţia HG1223 din 28.11.05, MO161/02.12.05 art.1313]
IV. Dispoziţii finale
    28. Controlul asupra stabilirii corecte şi utilizării, conform destinaţiei, a mijloacelor se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Inspecţiei financiare de pe lîngă Ministerul Finanţelor.
   
[Pct.28 modificat prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    [Pct.28 modificat prin HG1302 din 27.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1353]
    [Pct.29-30 excluse prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    31. Responsabilitatea pentru utilizarea reală a mijloacelor bugetare alocate o poartă persoanele cu funcţii de răspundere ale "Băncii de Economii" S.A. sau, după caz, ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale .
    [Pct.32 exclus prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    [Anexa modificată prin HG1051 din 19.10.00, MO137/27.10.00]

    [Anexele 1-2 excluse prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]

    anexa nr.3
    [Anexa 3 modificată prin HG1051 din 19.10.00, MO137/27.10.00]

    anexa nr.4
    [Anexa.4 modificată prin HG1051 din 19.10.00, MO137/27.10.00]

    anexa nr.5
    [Anexa.5 modificată prin HG1051 din 19.10.00,  MO137/27.10.00]

    anexa nr.6

Anexa nr. 7
la Regulamentul cu privire la modul de
stabilire şi de plată a compensaţiilor
nominative pentru unele categorii de populaţie,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 761
din 31 iulie 2000

Arondarea beneficiarilor de compensaţii nominative, locuitori ai
raioanelor din stînga Nistrului şi mun. Bender, la casele teritoriale
 de asigurări sociale

Nr.
 d/o
Unităţi administrativ-teritoriale

Se arondează la casa teritorială de asigurări sociale

1
Mun. Bender
Anenii Noi
2
Dubăsari

Criuleni (Direcţia Dubăsari)

3
Camenca
Floreşti
4
Grigoriopol

Criuleni (Direcţia Dubăsari)

5
Rîbniţa
Rezina
6
Tiraspol
Anenii Noi
7
Slobozia
Căuşeni

    Notă. Beneficiari de compensaţii nominative sînt locuitorii unităţilor administrativ-teritoriale menţionate în anexă, care se raportează la categoriile specificate la pct. 2 lit. j) din prezentul Regulament şi lit. d) din anexa nr. 2 la Regulament.
    [Anexa nr.7 introdusă prin HG228 din 28.02.07,MO32-35/09.03.07 art.239]