HGM952/1999
ID intern unic:  296964
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 952
din  15.10.1999
cu privire la protecţia localităţilor din Republica Moldova
împotriva proceselor geologice periculoase
Publicat : 21.10.1999 în Monitorul Oficial Nr. 116-117     art Nr : 1009
MODIFICAT
   
HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536
    HG904 din 09.08.07, MO127-130/17.08.07 art.942
    HG1335 din 16.12.05, MO176-181/30.12.05 art.1450
HG1361 din 07.12.2001, MO155/20.12.2001 art.1423

NOTĂ:
În tot textul Hotărîrii Guvernului sintagma „Agenţia de Stat pentru Geologie „AGeoM” se substituie cu sintagma „Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale” prin HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536   
    În textul hotărîrii  sintagma “Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor “Apele Moldovei” se substituie prin sintagma “Agenţia “Apele Moldovei” prin HG904 din 09.08.07, MO127-130/17.08.07 art.942
În tot textul hotărîrii sintagmele "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului", "Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru", "Departamentul Situaţii Excepţionale", "Asociaţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice "AGeoM", "Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei", "Ministerul Economiei" se substituie, respectiv, prin sintagmele "Agenţia pentru Dezvoltare Regională", "Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru", "Ministerul Afacerilor Interne", "Agenţia de Stat pentru Geologie "AGeoM", "Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului", "Ministerul Economiei şi Comerţului"; cifrele "2002" şi "2003" se substituie prin cifra "2006", iar cifra "2004" - prin cifra "2015" prin HG1335/16.12.05, MO176-181/30.12.05 art.1450
În tot cuprinsul hotărîrii sintagmele "Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale", "Departamentul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale", "Ministerul Economiei şi Reformelor", "Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie" şi "Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare" se substituie, respectiv, prin sintagmele "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului", "Departamentul Situaţii Excepţionale", "Ministerul Economiei", "Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru" şi "Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare", iar cifrele 2000, 2001 şi 2002 se substituie, respectiv, prin cifrele 2002, 2003 şi 2004 prin HG1361/07.12.2001, MO155/20.12.2001 art.1423

    
    Conştientizînd necesitate astringentă de a atribui cauzei de înfruntare a calamităţilor naturale în Republica Moldova caracter de stat, amplu şi sistematic, de a unifica în acest scop eforturile ministerelor, departamentelor şi organizaţiilor, autorităţilor administraţiei publice locale, agenţilor economici şi ale populaţiei, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
   1. Se stabileşte că la baza politicii de stat a Republicii Moldova în domeniul protecţiei localităţilor şi construcţiilor din extravilan de acţiunile nefavorabile ale proceselor geologice periculoase se pun măsurile permanente cu caracter preventiv, orientate spre diminuarea prejudiciilor. Organul central de promovare a politicii de prevenire şi diminuare a prejudiciilor este Agenţia pentru Dezvoltare Regională, abilitat cu funcţii de coordonator  al  lucrărilor de protecţie a localităţilor, indiferent de sursele de finanţare.
    2. Se aprobă  Măsurile  de protecţie a localităţilor din Republica Moldova  împortiva  proceselor geologice periculoase, inundaţiilor şi altor calamităţi naturale pe perioada anilor 2006-2015 (se anexează).
  3. Ministerele, departamentele, organizaţiile, autorităţile administraţiei publice locale se obligă să desfăşoare o activitate sistematică şi consecventă de asigurare a realizării măsurilor, orientate spre reducerea consecinţelor grave ale calamităţilor naturale, protecţia localităţilor şi a întregii economii a republicii contra acestora.
    4. Agenţia pentru Dezvoltare Regională,  în comun cu ministerele şi departamentele interesate:
    va elabora în anul 2006 sistemul organizatoric al protecţiei localităţilor de acţiunile proceselor geologice periculoase şi inundaţiilor;
    va prezenta pe  parcursul anului 2006 Guvernului Republicii  Moldova spre  aprobare programul complex de stat pentru protecţia  localităţilor contra proceselor geologice periculoase;
[Pct. 4 al. 3 exclus prin HG1361/07.12.2001, MO155/20.12.2001 art. 1423]
    va definitiva pe parcursul  anului 2006 baza  legislativă în domeniul protecţiei localităţilor Republicii Moldova de acţiunile nefavorabile ale proceselor geologice periculoase;
    va realiza, în comun cu  instituţiile ştiinţifice din Republica Moldova, asigurarea ştiinţifică a măsurilor de protecţie a localităţilor Republicii Moldova de procese geologice periculoase.
    5. Ministerul Afacerilor Interne, în comun cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională:
  va perfecţiona  formele şi metodele de colaborare între autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în scopul ridicării eficienţei activităţii comisiilor locale pentru situaţiile excepţionale şi traducerii în fapt a actelor legislative şi normative, referitoare  la protecţia localităţilor împotriva proceselor geologice periculoase;
     va asigura ridicarea nivelului de pregătire şi  perfecţionare  a cadrelor  ministerelor,  departamentelor, autorităţilor administraţiei publice locale şi unităţilor economice în vederea înviorării activităţii lor de prevenire şi lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale.
    6. Ministerul Finanţelor:
    în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, va preconiza anual mijloace financiare pentru realizarea măsurilor,executarea lucrărilor primordiale de lichidare a consecinţelor alunecărilor de teren, inundaţiilor şi altor calamităţi naturale;
    va efectua finanţarea măsurilor pentru protecţia localităţilor împotriva proceselor geologice periculoase, în limita mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru investiţiile capitale.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                             Ion STURZA
    Contrasemnată:
    Ministrul dezvoltării teritoriului,
    construcţiilor şi gospodăriei comunale                                  Mihai Severovan
    Ministrul finanţelor                                                                 Anatol Arapu

    Chişinău, 15 octombrie 1999.
    Nr. 952.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 952
din 15 octombrie 1999
MĂSURILE DE PROTECŢIE A LOCALITĂŢILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA
ÎMPOTRIVA PROCESELOR GEOLOGICE
PERICULOASE, INUNDAŢIILOR ŞI ALTOR CALAMITĂŢI NATURALE
PE PERIOADA ANILOR 2006
-2015

anexă

[Anexa modificată prin HG1361/07.12.2001, MO155/20.12.2001 art. 1423]