HGM1034/2000
ID intern unic:  297227
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1034
din  16.10.2000
privind aprobarea Programului Naţional de Facilitare
a Transporturilor Aeriene
Publicat : 26.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 133-136     art Nr : 1142

    NOTĂ:

   În tot textul, sintagmele „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” și „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagmele „Ministerul Economiei și Infrastructurii” și, respectiv, „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la cazul gramatical corespunzător prin HG738 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.850
    În anexa nr.1, pe tot cuprinsul textului, cuvintele „Ministerul Sănătăţii” și „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale” și, respectiv,  „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător  prin  HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214
    În tot textul hotărîrii, anexei nr.1 şi anexei nr.2 la hotărîre, cu excepţia alineatului patru al punctului 251 din anexa nr. 1, sintagma „Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile” se substituie cu sintagma „Autoritatea Aeronautică Civilă”, la cazul gramatical corespunzător prin HG847 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.950
    În anexa nr. 12 la Program:
   pe parcursul întregului text, sintagma „trupele de grăniceri” se substituie cu sintagma „Poliţia de Frontieră”, iar sintagmele „controlul de frontieră” şi „controlul actelor de identitate” se substituie cu sintagma „controlul la trecerea frontierei” prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340
    În anexa nr.9 la Program pe parcursul întregului text, sintagma „Trupele de Grăniceri” se substituie cu sintagma „Poliţia de Frontieră” prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340
    În tot cuprinsul textului, sintagma „Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma „Ministerul Sănătăţii”, la cazul gramatical respectiv prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455
    În scopul facilitării şi accelerării transporturilor aeriene internaţionale şi evitării întîrzierilor nejustificate ale aeronavelor, echipajelor, pasagerilor şi mărfurilor, alinierii la standardele şi practicile mondiale şi europene în domeniul aviaţiei civile, precum şi întru executarea articolului 20 din Legea aviaţiei civile  nr.1237-XIII din 9 iulie 1997 (Monitorul Oficial, 1997, nr.69-70, art.581), articolului 22 al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, Chicago, 1944 şi a recomandărilor Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile (Doc. 30 - C.E.A.C.), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Programul Naţional de Facilitare a Transporturilor Aeriene, conform anexei nr. 1;
Componenţa nominală a Comitetului Naţional de Facilităţi Aeronautice, conform anexei nr. 2.
2. Se stabileşte că în cazul eliberării din funcţie a membrilor comitetului nominalizat, atribuţiile lor vor fi exercitate de către persoanele nou-confirmate în funcţiile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
3. Autoritatea Aeronautică Civilă, în comun cu ministerele, departamentele, organele administraţiei publice locale şi alte autorităţi competente, vor întreprinde măsuri pentru realizarea prevederilor Programului Naţional de Facilitare a Transporturilor Aeriene.

Prim-ministru
al Republicii Moldova                                 Dumitru BRAGHIŞ
Contrasemnată:
Ministrul finanţelor                                     Mihail Manoli
Ministrul afacerilor interne                        Vladimir Ţurcan
Ministrul afacerilor externe                        Nicolae Tăbăcaru
Ministrul justiţiei                                         Valeria Şterbeţ

Chişinău, 16 octombrie 2000.
Nr. 1034.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1034
din 16 octombrie 2000
PROGRAMUL NAŢIONAL
DE FACILITARE A TRANSPORTURILOR AERIENE
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Programul Naţional de Facilitare a Transporturilor Aeriene (în continuare - Programul)  reprezintă un ansamblu de măsuri menite să contribuie la instituirea unor proceduri şi realizarea unor acţiuni în vederea simplificării formalităţilor în aviaţia civilă a Republicii Moldova, în conformitate cu cerinţele documentelor Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale şi ale Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile.
2. În ceea ce priveşte aplicarea măsurilor privind asigurarea securităţii aeronautice, se vor respecta prevederile Programului Naţional de Securitate Aeronautică.
3. Prezentul Program este elaborat în baza prevederilor art. 37 al Convenţiei de la Chicago privind aviaţia civilă internaţională, potrivit căruia în Republica Moldova trebuie să fie adoptate norme şi proceduri interne armonizate cu cele internaţionale cu privire la formalităţile vamale, de imigrare, de sănătate publică, fitosanitare şi veterinare şi în orice alte probleme ce ţin de perfecţionarea operativă a documentelor utilizate şi garantarea serviciilor în domeniul traficului aerian.
4. Din aceleaşi considerente prezentul Program are la bază şi art. 22 al aceleiaşi Convenţii, care face referire la faptul că Republica Moldova, în calitate de stat contractant la Convenţia de la Chicago, trebuie să emită reglementări şi proceduri specifice în scopul facilitării şi accelerării navigaţiei aeriene între teritoriul său şi cel al altor state, cu scopul de a se evita întîrzierile fără temei ale aeronavelor, echipajelor, pasagerilor şi mărfurilor, respectînd legislaţia naţională cu privire la imigrări, vamă, sănătate publică, norme fitosanitare şi veterinare.
5. Prezentul Program este menit să asigure aplicarea standardelor şi normelor stabilite în anexa nr.9 la Convenţia de la Chicago, Declaraţia politică a Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile - Doc. 30 - C.E.A.C.,  Legea aviaţiei civile a Republicii Moldova, precum şi în alte documente interne şi internaţionale din acest domeniu.
6. Prezentul Program este elaborat pentru facilitarea transportului aerian de pasageri şi mărfuri prin reglementări şi proceduri menite să asigure eficienţa şi regularitatea zborurilor.
7. Prezentul Program vizează aplicarea şi menţinerea pe teritoriul Republicii Moldova a tuturor standardelor internaţionale referitoare la facilităţile aplicabile, în principal, operatorilor aerieni interni şi străini, precum şi aeroporturilor civile internaţionale.
8. În sensul prezentului Program, noţiunile utilizate semnifică:
administrarea riscului (risk management) - aplicarea sistematică a procedurilor şi practicii de administrare, care asigură organele de frontieră cu informaţia necesară cu privire la deplasarea persoanelor sau expeditorilor de cargou care prezintă un risc;
admitere temporară (temporary admission) - regim vamal în conformitate cu care unele bunuri pot fi introduse şi utilizate pe teritoriul vamal cu suspendare parţială sau totală de la achitarea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică; după expirarea termenului stabilit aceste bunuri trebuie să fie reexportate în stare neschimbată, cu excepţia uzurii lor normale, sau să li se atribuie o altă destinaţie vamală aprobată de organul vamal;
aeroport internaţional (international airport) - orice aeroport de pe teritoriul Republicii Moldova care este desemnat de către autorităţile corespunzătoare ca aeroport de intrare şi ieşire pentru traficul aerian internaţional, unde se îndeplinesc formalităţile de frontieră, vamale, sanitare, de carantină (la transportul animalelor şi plantelor), de securitate aeronautică şi orice alte proceduri similare;
agent autorizat (authorized agent) - persoană calificată, reprezentînd un operator aerian şi autorizată de către acesta pentru îndeplinirea, în numele acestuia, a tuturor formalităţilor cu privire la intrarea, ieşirea şi procesarea aeronavei operatorului aerian respectiv, membrilor de echipaj, pasagerilor, cargoului, poştei, bagajelor şi proviziilor de bord, şi care include, atunci cînd legislaţia naţională permite, o terţă parte autorizată să deservească cargoul pe aeronavă;
agent de cargou (cargo agent) - orice organizaţie, întreprindere sau subdiviziune a acestora care activează pe aeroporturile internaţionale în domeniul transportării cargoului pe calea aerului;
agent de catering (catering agent) - orice organizaţie, întreprindere sau subdiviziune a acestora care activează pe aeroporturile internaţionale şi asigură alimentaţia la bordul aeronavelor;
agent de handling (handling agent) - orice organizaţie, întreprindere sau subdiviziune a acestora care activează pe aeroporturile internaţionale şi asigură deservirea aeronavelor, pasagerilor, bagajului, cargoului şi poştei;
anexa nr.9 la Convenţia de la Chicago - document al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, prezentat sub formă de anexă la Convenţia de la Chicago (anexa nr.9 - Facilităţi), care stabileşte standarde în domeniul simplificării formalităţilor în aviaţia civilă;
anexa nr.17 la Convenţia de la Chicago - document al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, prezentat sub formă de anexă la Convenţia de la Chicago (anexa nr.17 - Securitatea), care stabileşte standarde în domeniul securităţii aeronautice şi protecţiei aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită;
articole de masă şi de salon - articole de unică sau multiplă folosinţă, utilizate de către operatorul aerian în scopul deservirii pe durata zborului, în special pentru alimentarea şi asigurarea confortului pasagerilor;
autoritate vamală (customs authorities) - autoritate publică împuternicită cu aplicarea reglementărilor vamale;
autorităţi publice competente (public authorities) - instituţii publice sau persoane oficiale ale Republicii Moldova responsabile de aplicarea şi respectarea actelor normative naţionale care se referă la orice aspecte din prezentul Program;
   
aeroport – ansamblu constituit din aerodrom, aerogară şi alte instalaţii destinate primirii şi expedierii aeronavelor, deservirii transporturilor aeriene;
    [Pct.8 noțiunea introdusă prin HG847 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.950]
bagaje (baggage) - bunuri care aparţin pasagerilor sau membrilor de echipaj şi care sînt transportate la bordul unei aeronave în baza unei înţelegeri cu operatorul aerian;
bagaje direcţionate greşit (mishandled baggage) - bagaje ale pasagerilor sau ale membrilor de echipaj separate de aceştia în mod involuntar sau din cauza unor inadvertenţe;
bagaje neidentificate (unidentified baggage) - bagaje care sosesc la aeroport, cu sau fără etichete de înregistrare, şi care nu sînt ridicate sau identificate de către pasageri;
bagaje neînsoţite (unaccompanied baggage) - bagaje transportate ca marfă, care se găsesc la bordul aceleiaşi aeronave sau ale unei aeronave, alta decît cea care transportă persoana căreia îi aparţine acest bagaj;
bagaje nereclamate (unclaimed baggage) - bagaje care sosesc la aeroport şi nu sînt ridicate ori reclamate de către pasageri;
birou vamal şi post vamal (customs office) - unităţi ale autorităţii vamale în care pot fi îndeplinite, în totalitate sau în parte, formalităţile prevăzute de reglementările vamale;
cargou (cargo) - orice bunuri transportate la bordul aeronavei, altele decît poşta, proviziile de bord, bagajele însoţite sau direcţionate greşit;
comandantul aeronavei (pilot-in-command) - pilot responsabil pentru operarea şi siguranţa aeronavei pe durata zborului;
companie aeriană (airline) - orice întreprindere de transport aerian care operează curse aeriene internaţionale regulate sau propune servicii în acest domeniu;
control al stupefiantelor (narcotics control) - măsuri întreprinse pentru depistarea (controlul) transportării ilicite de stupefiante şi substanţe psihotropice pe calea aerului;
control la trecerea frontierei (border control) – control efectuat la punctele de trecere a frontierei de stat pentru a garanta că persoanele, inclusiv mijloacele lor de transport şi obiectele pe care le deţin, pot fi autorizate să intre pe sau să părăsească teritoriul Republicii Moldova;
      [Pct.8 noțiunea în redacția HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
control vamal (customs control) - îndeplinirea de către organul vamal a operaţiunilor de verificare a mărfurilor, a existenţei şi autenticităţii documentelor; examinarea evidenţelor financiar-contabile; controlul mijloacelor de transport; controlul bagajelor şi al altor mărfuri transportate; efectuarea de anchete şi a altor acţiuni similare pentru a asigura respectarea reglementărilor vamale şi altor norme aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală;
     
control de securitate (security control) – procedură de control cu ajutorul mijloacelor tehnice speciale sau procedură de control manual al aeronavelor, pasagerilor, membrilor echipajelor şi altor persoane, bagajelor, încărcăturilor şi proviziilor de bord în scopul depistării armelor, substanţelor explozive, altor obiecte şi dispozitive periculoase, care pot fi folosite pentru comiterea actelor de intervenţie ilicită.
      [Pct.8 noțiunea introdusă prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
Convenţia de la Chicago (Chicago Convention) - Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care Republica Moldova a devenit parte în 1992 (Hotărîrea Parlamentului nr.97-XIII din 12 mai 1994 "Privind aderarea Republicii Moldova la unele acte internaţionale referitoare la aviaţia civilă internaţională");
cursă directă (through-flight) - cursă aeriană, identificată de către operatorul aerian prin folosirea aceluiaşi semn convenţional pe tot parcursul zborului de la punctul de origine către punctul de destinaţie prin toate punctele intermediare;
   
Comitetul utilizatorilor aeroportuari – comitet al reprezentanților utilizatorilor aeroportuari sau ai organizaţiilor care îi reprezintă;
    [Pct.8 noțiunea introdusă prin HG847 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.950]
debarcare (de la bordul aeronavei) (disembarkation) - părăsirea aeronavei, după aterizarea acesteia, de către toate persoanele, cu excepţia membrilor de echipaj şi a pasagerilor care continuă călătoria cu aceeaşi cursă de tranzit;
declarant - persoana care întocmeşte şi depune declaraţia vamală în nume propriu sau persoana în al cărei nume este întocmită declaraţia vamală de către brokerul vamal sau intermediar;
declaraţie generală (general declaration) – document prezentat de către operatorii aerieni Poliţiei de Frontieră şi organului vamal, la intrarea şi ieşirea în/din Republica Moldova, care conţine informaţia generală despre cursa internaţională efectuată;
      [Pct.8 noțiunea în redacția HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
declaraţie vamală (customs declaration) - act unilateral, prin care o persoană manifestă, în modul şi în formele stabilite de reglementările vamale, voinţa de a plasa mărfurile sub un regim vamal determinat;
descărcare (unlading) - îndepărtarea de la bordul unei aeronave a mărfurilor, poştei, bagajelor şi proviziilor de bord după aterizarea acesteia;
destinaţie vamală (customs destination) - plasarea mărfurilor sub un regim vamal, introducerea lor într-o zonă liberă, magazin duty-free, reexportul lor de pe teritoriul vamal, distrugerea, abandonul lor în favoarea statului;
dezinsecţie (desinsecting) - operaţie efectuată la bordul aeronavelor şi în containerele transportate de acestea cu scopul luptei împotriva insectelor şi nimicirii acestora;
dispoziţii referitoare la tranzitul direct (direct transit arrangements) - dispoziţii speciale aprobate de către autorităţile publice competente din Republica Moldova, în baza cărora aeronavele aflate în tranzit şi care efectuează o escală de scurtă durată pe teritoriul Republicii Moldova pot să rămînă sub supravegherea directă a acestor autorităţi;
Doc. 30 - C.E.A.C. (ECAC Doc. 30) - document al Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile care stabileşte politica acestei organizaţii în domeniul facilităţilor din aviaţia civilă;
documente ale companiei aeriene şi operatorului aerian (airline and operators' documents) - scrisori de transport aerian, borderouri de expediţie, documente emise în baza planului bancar de achitări reciproce şi a planului de achitări reciproce al agentului, tichete pentru excedent de bagaje, bonuri pentru diverse servicii, rapoarte referitoare la deteriorări sau defecţiuni, etichete pentru mărfuri şi bagaje, orare de zbor, devize de greutăţi şi centraj destinate pentru a fi utilizate de către companiile aeriene şi operatorii aerieni;
drepturi de export (export rights) - taxa pentru procedurile vamale, taxa pentru eliberarea autorizaţiei, orice alte sume care se cuvin statului la exportul de mărfuri, încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia;
drepturi de import (import rights) - taxa vamală, taxa pentru procedurile vamale, taxa pe valoarea adăugată, accizele şi orice alte sume care se cuvin statului la importul de mărfuri, încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia;
echipament de bord (aircraft equipment) - obiecte, inclusiv echipamentul pentru acordarea primului ajutor, de salvare şi articole de masă şi de salon, destinate pentru a fi utilizate la bordul aeronavei în timpul zborului, exceptînd proviziile de bord şi piesele de schimb;
echipament de securitate (security equipment) - instalaţii de natură specială, destinate pentru a fi utilizate individual sau ca părţi componente ale unui sistem, cu scopul de a preveni sau depista actele de intervenţie ilicită în aviaţia civilă;
echipament la sol (ground equipment) - instalaţii de natură specială, destinate pentru a fi utilizate la întreţinerea tehnică, repararea şi deservirea aeronavelor la sol, inclusiv echipamentul de testare şi echipamentul de deservire a pasagerilor şi încărcăturilor;
echipament special de catering (special catering equipment) - echipament destinat pentru păstrarea produselor alimentare şi deservirea pasagerilor;
   
entitate de administrare a aeroportului – entitate certificată de către Autoritatea Aeronautică Civilă care are ca obiectiv, în temeiul legislaţiei sau reglementărilor naţionale, administrarea şi gestionarea infrastructurilor unui aeroport sau ale unei reţele de aeroporturi, precum şi coordonarea şi controlul activităţilor diferiţilor operatori prezenţi în aeroporturile sau în reţeaua de aeroporturi în cauză;
    [Pct.8 noțiunea introdusă prin HG847 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.950]
îmbarcare (embarkation) - procesul de urcare a persoanelor la bordul unei aeronave în vederea efectuării unui zbor, cu excepţia membrilor de echipaj sau a pasagerilor care au fost îmbarcaţi la o escală precedentă a cursei directe respective;
încărcare (lading) - procesul de plasare la bordul unei aeronave, în vederea transportării pe calea aeriană cu o rută anumită, a cargoului, poştei, bagajelor şi proviziilor de bord;
manifest de cargou (cargo manifest) - document prezentat de către companiile aeriene la cererea autorităţilor publice din Republica Moldova în cazul transportului cargoului pe calea aerului, care conţine informaţia generală cu privire la transportul cargoului (operatorul aerian, însemnele naţionale şi de înmatriculare ale aeronavei, numărul cursei, data, punctul de încărcare, punctul de descărcare, genul cargoului);
manifest de pasageri (passenger manifest) - document prezentat de către companiile aeriene la cererea autorităţilor publice competente în cazul transportului de pasageri pe calea aerului, care conţine informaţia generală cu privire la transportul respectiv (operatorul aerian, însemnele naţionale şi de înmatriculare ale aeronavei, numărul cursei, data, punctul de îmbarcare, punctul de debarcare, lista pasagerilor);
mărfuri (goods) - orice bun mobil: obiecte şi alte valori, inclusiv valori valutare (valută străină şi monedă naţională în numerar, documente de plată şi valori mobiliare exprimate în valută străină şi monedă naţională), gaze naturale, energie electrică, termică, alte tipuri de energie, precum şi mijloace de transport, cu excepţia mijloacelor de transport folosite pentru transportul internaţional de pasageri şi mărfuri, inclusiv containere şi alte instalaţii de transport;
mărfuri autohtone (domestic goods) - mărfuri obţinute cu respectarea condiţiilor de origine prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;
mărfuri de origine străină (foreign origin goods) - alte mărfuri decît mărfurile de origine autohtonă;
membru al echipajului de zbor (flight crew member) - membru de echipaj care deţine licenţă şi care este responsabil pentru operarea aeronavei pe parcursul timpului de zbor;
membru de echipaj (crew member) - persoană desemnată de către operatorul aerian pentru exercitarea unor atribuţii la bordul aeronavei în timpul zborului acesteia;
operator aerian (air operator) - persoană fizică sau juridică angajată sau care îşi propune serviciile în operarea aeronavelor;
     
operator de aeroport/aerodrom (operator of airport/airfield) – persoană juridică sau fizică ce efectuează exploatarea aerodromului (aeroportului) în baza certificatului de aerodrom (aeroport);
      [Pct.8 noțiunea introdusă prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
operaţiuni de aviaţie generală (general aviation operations) - operarea aeronavei, alta decît pentru operaţiuni de transport comercial sau operaţiuni de lucru aerian;
paşapoarte lizibile cu aparate (machine readable passports) - paşapoarte care, conform standardelor internaţionale, conţin informaţie ce poate fi citită numai cu ajutorul unor echipamente mecanice speciale;
persoană cu dizabilităţi – persoană cu deficienţe fizice (senzoriale sau locomotorii, permanente sau temporare), mintale, intelectuale, oricare alte deficienţe, şi/sau persoană a cărei mobilitate în utilizarea transportului aerian este redusă ca urmare a deficienţelor sau din orice cauze de incapacitate sau vîrstă, a cărei situaţie necesită atenţia cuvenită şi adaptarea serviciilor disponibile tuturor pasagerilor la necesităţile particulare ale acesteia;
   
[Pct.8 noțiunea în redacția HG847 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.950]
persoană expulzată (deportee) - cetăţean străin sau apatrid care, în baza hotărîrii instanţei de judecată, este îndepărtată silit de pe teritoriul Republicii Moldova;
persoană inadmisibilă (inadmissible person) - persoană căreia îi este interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova de către autorităţile acesteia;
piese de schimb (spare parts) - articole destinate instalării pe aeronavă în scopul reparării sau schimbului, inclusiv motoarele şi elicele;
plan de zbor (flight plan) - informaţie specifică privind zborul planificat sau o porţiune a acestuia, prezentată serviciilor de trafic aerian;
poştă (mail) - corespondenţa şi alte obiecte expediate de către serviciile poştale şi destinate acestora în conformitate cu regulile Uniunii Poştale Mondiale;
practică recomandată (recommended practice) - o precizare pentru caracteristici fizice, performanţe, configuraţie, material, personal sau proceduri (formalităţi), aplicarea uniformă a cărora este recunoscută ca oportună pentru siguranţa, regularitatea sau eficienţa navigaţiei aeriene;
procesare (clearance) – totalitatea acţiunilor întreprinse de către Poliţia de Frontieră şi Serviciul Vamal al Republicii Moldova, conform competenţelor legale, în scopul efectuării controlului la trecerea frontierei, controlului de securitate şi controlului vamal al pasagerilor, echipajelor, bagajelor, cargourilor/mărfurilor, poştei, aeronavelor;
     [Pct.8 noțiunea în redacția HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
Program Naţional de Securitate Aeronautică (National Aviation Security Programme) - act normativ al Republicii Moldova, elaborat în baza anexei nr.17 la Convenţia de la Chicago, care stabileşte standarde în domeniul securităţii aeronautice şi protecţiei aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită;
provizii de bord (articole) (stores):
- provizii de bord (articole) care pot fi scoase - bunuri destinate pentru a fi comercializate pasagerilor şi membrilor de echipaj cu scopul scoaterii lor în afara bordului aeronavei;
- provizii de bord (articole) consumabile - bunuri comercializate sau necomercializate, destinate pentru a fi consumate de către pasageri şi membrii echipajului la bordul aeronavei, precum şi bunurile necesare pentru exploatarea şi deservirea tehnică a aeronavei, inclusiv carburanţii şi lubrifianţii;
   
parcarea aeroportului – parcare în incinta aeroportului sau sub controlul direct al entităţii de administrare a aeroportului, care deserveşte în mod direct pasagerii care utilizează aeroportul respectiv;
    [Pct.8 noțiunea introdusă prin HG847 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.950]
reglementări vamale (customs regulations) - dispoziţii cuprinse în Codul vamal al Republicii Moldova, precum şi în alte acte normative care reglementează domeniul vamal;
standard (standard) - o precizare pentru caracteristici fizice, performanţe, configuraţie, material, personal sau proceduri, aplicarea uniformă a cărora este obligatorie;
stat de înmatriculare (state of registry) - statul în registrul căruia este înregistrată aeronava;
străin (foreigner) - orice persoană care aparţine unui stat străin sau care nu este cetăţean al nici unui stat (apatrid) şi nu este cetăţean al Republicii Moldova;
supraveghere vamală (customs supervision) - acţiune întreprinsă de către autorităţile vamale pentru asigurarea respectării reglementărilor vamale în acest domeniu;
   
serviciu de transport aerian comercial pentru pasageri – serviciu de transport aerian pentru pasageri efectuat de o companie de transport aerian printr-un zbor planificat sau neplanificat oferit publicului larg contra cost, fie individual, fie ca parte a unui pachet;
    [Pct.8 noțiunea introdusă prin HG847 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.950]
transportator aerian (air carrier) - orice întreprindere angajată în efectuarea transporturilor pe calea aerului sau care propune servicii în acest domeniu;
   
transportator aerian efectiv – transportator aerian care efectuează sau intenţionează să efectueze un zbor în temeiul unui contract cu un pasager sau în numele unei alte persoane, juridice sau fizice, care a încheiat un contract cu pasagerul respectiv;
    [Pct.8 noțiunea introdusă prin HG847 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.950]
vize lizibile cu aparate (machine readable visas) - vize care, conform standardelor internaţionale, conţin informaţie ce poate fi citită cu ajutorul unor echipamente mecanice speciale;
   
utilizator aeroportuar – persoană fizică sau juridică responsabilă de transportul aerian al pasagerilor de la şi spre aeroportul respectiv;
    [Pct.8 noțiunea introdusă prin HG847 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.950]
zboruri pentru acordarea ajutorului (relief flights) - zboruri efectuate în scopuri umanitare, prin intermediul cărora se transportă personal şi provizii pentru acordarea ajutorului, cum ar fi produse alimentare, îmbrăcăminte, adăpost, medicamente şi alte obiecte, pe parcursul sau după o situaţie excepţională şi/sau catastrofă, şi/sau care sînt utilizate pentru evacuarea persoanelor din zonele care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea acestora, ca urmare a unei atare situaţii excepţionale şi/sau catastrofe, în zone de securitate pe teritoriul aceluiaşi stat sau pe teritoriul altui stat care este dispus să primească aceste persoane;
zonă de control vamal (customs control area) - parte special stabilită şi desemnată a teritoriului vamal al Republicii Moldova, creată în scopul efectuării controlului vamal în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova;
zonă de tranzit direct (direct transit area) - zonă specială determinată în conexiune cu un aeroport internaţional, aprobată de către autorităţile publice competente şi aflată sub supravegherea directă a acestora şi destinată pentru escale de scurtă durată şi încărcarea aeronavelor care se află în tranzit prin teritoriul Republicii Moldova;
zonă infectată (în scopul protecţiei sănătăţii persoanelor) (infected area) - teritorii geografice de răspîndire activă a bolilor transmisibile, transmise de către oameni şi/sau animale, delimitate în conformitate cu rapoartele organelor autorizate locale sau naţionale ale Republicii Moldova sau ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;
zonă liberă (free zone) - parte a teritoriului vamal în care mărfurile străine  sînt introduse şi utilizate fără plata drepturilor de import şi fără aplicarea  măsurilor  de politică economică, potrivit  procedurii stabilite de prezentul cod şi de alte acte normative, în cazul în care legislaţia nu prevede altfel, iar mărfurile autohtone sînt introduse şi utilizate  cu respectarea condiţiilor stabilite pentru regimul vamal  de export.
Aceste dispoziţii completează şi nu contravin definiţiilor prezentate în alte reglementări.        
9. În prezentul Program următoarele abrevieri semnifică:
AIP Moldova  - Publicaţia de Informare Aeronautică a Republicii Moldova
C.E.A.C.    - Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile
EDI    - Sistem de schimb electronic de date
IATA    - Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni
O.A.C.I.    - Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale
O.N.U.    - Organizaţia Naţiunilor Unite
UN/EDIFACT  - Sistem de Schimb Electronic de Date pentru Administrare, Comerţ şi Transport
10. Prevederile prezentului Program se aplică tuturor categoriilor de zboruri, cu excepţia cazurilor în care anumite prevederi se referă numai la o singură categorie de zboruri şi nu se aplică pentru alte categorii, precum şi tuturor operatorilor aerieni, persoanelor fizice şi juridice ce desfăşoară activitate în domeniul aviaţiei civile.
11. Autorităţile publice competente vor întreprinde acţiuni în vederea:
minimizării timpului necesar efectuării controlului de frontieră al persoanelor şi aeronavelor şi eliberării / procesării cargoului / mărfii;
reducerii la minimum a incomodităţilor cauzate de aplicarea cerinţelor administrative şi a celor legate de efectuarea controlului;
asigurării nivelului optim de siguranţă şi respectării legislaţiei naţionale.
12. Autorităţile publice competente corespunzătoare din Republica Moldova vor utiliza metoda de administrare a riscului la aplicarea procedurilor controlului de frontieră referitoare la eliberarea / procesarea mărfurilor.
13. Autorităţile publice competente vor elabora tehnologii informaţionale eficiente în vederea eficientizării procedurilor pe aeroporturi, precum şi vor elabora proceduri de prezentare a datelor pînă la sosirea aeronavei, în scopul asigurării eliberării / procesării rapide.
14. Prevederile prezentului Program nu limitează aplicarea legislaţiei naţionale a Republicii Moldova în ceea ce priveşte măsurile de securitate aeronautică sau alte măsuri de control necesare.
CAPITOLUL II.  ACTE NORMATIVE
15. Prezentul Program este elaborat în baza următoarelor acte normative internaţionale:
Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944 (Hotărîrea Parlamentului nr.97-XIII din 12 mai 1994 "Privind aderarea Republicii Moldova la unele acte internaţionale referitoare la aviaţia civilă internaţională" (Monitor, 1994, nr.6, art. 24);
Anexa nr. 9 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională - Facilităţi;
Documentul 30 - C.E.A.C. - FAL-SEC privind Declaraţia politică a Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile în domeniul facilităţilor aeronautice;
Rezoluţiile Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni.
    16. În scopul asigurării facilităţilor aeronautice, prezentul Program este elaborat în conformitate cu următoarele acte legislative:
   Legea nr.269-XII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova;
   Legea aviaţiei civile nr.1237-XIII din 9 iulie 1997;
   Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal;
   Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000;
   Legea nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic;
   Legea nr. 92-XVI din 5 aprilie 2007 privind securitatea aeronautică;
   Legea nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
   Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară;
   Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice;
   Legea nr.200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova;
   Legea nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară;
   Legea nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare;
   Legea nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova;
   Legea nr.283 din 28 decembrie 2011 cu privire la Poliţia de Frontieră.
     [
Pct.16 în redacția HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
    [Pct.16 modificat prin
HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
CAPITOLUL III. SOSIREA ŞI PLECAREA AERONAVELOR
17. Prezentul capitol stabileşte condiţiile oficiale pentru sosirea şi plecarea, pe / de pe teritoriul Republicii Moldova a aeronavelor care execută zboruri internaţionale, precum şi pentru utilizarea de către aceste aeronave a aeroporturilor din Republica Moldova deschise traficului aerian internaţional.
18. Republica Moldova întreprinde măsurile corespunzătoare de procesare a aeronavelor care sosesc din / pleacă în alt stat şi le aplică astfel încît să nu permită întîrzieri nejustificate.
19. La elaborarea procedurilor destinate procesării eficiente a aeronavelor care sosesc şi pleacă, autorităţile publice competente din Republica Moldova, pe măsura necesităţii, vor lua în considerare aspectele întreprinderii acţiunilor de securitate aeronautică, combatere a migraţiei ilegale şi controlul stupefiantelor.
   
[Pct.19 modificat prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
20. La procesarea sosirii şi plecării aeronavelor, autorităţile publice competente nu vor solicita prezentarea altor documente decît cele prevăzute de legislaţia în vigoare.
21. La perfectarea documentelor pentru aeronavele care sosesc sau pleacă, autorităţile publice competente nu vor solicita nici o viză şi nu vor percepe nici o taxă.
22. Documentele pentru aeronavele care sosesc şi pleacă sînt acceptate doar în cazurile în care sînt completate în limbile moldovenească, rusă sau engleză. În vederea facilitării procedurilor ce ţin de documentele utilizate în transportul aerian internaţional, se recomandă perfectarea acestora doar în limba engleză.
23. Luînd în considerare posibilităţile tehnice, documentele pentru aeronavele care sosesc şi pleacă sînt acceptate în cazul în care sînt prezentate conform anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3 la prezentul Program:
în formă electronică, prin transmiterea în sistemul informaţional al organelor de stat autorizate;
pe blanchetă, prezentată sau transmisă prin intermediul mijloacelor electronice;
pe blanchetă, completată de mînă conform formatului indicat în anexa la prezentul Program.
   
[Pct.23 modificat prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
24. În cazurile în care un anumit document este transmis de către operatorul aerian sau în numele acestuia şi este recepţionat de autorităţile publice competente în format electronic, organele autorizate respective nu vor solicita prezentarea documentului dat pe blanchetă.
25. Autorităţile publice competente nu vor solicita, de regulă, declaraţia generală, însă aceasta se va prezenta la solicitarea autorităţii vamale.
26. În cazurile în care autorităţile publice competente continuă să solicite prezentarea declaraţiei generale, această cerinţă se va limita la prezentarea datelor, conţinutul şi forma cărora sînt indicate în anexa nr.1 la prezentul Program. Informaţia respectivă se acceptă pe blanchetă sau în format electronic.
27. În cazurile în care autorităţile publice competente solicită prezentarea declaraţiei generale doar în scopul de confirmare, ele întreprind măsuri pentru ca cerinţa respectivă să fie îndeplinită prin aplicarea fie a semnăturii de mînă, fie a ştampilei pe o pagină a manifestului de cargou. O astfel de confirmare este semnată de către agentul autorizat sau de către comandantul aeronavei.
28. Autorităţile publice competente, de regulă, nu vor solicita prezentarea manifestului de pasageri. În cazurile în care se solicită prezentarea manifestului de pasageri, această cerinţă se va limita la prezentarea datelor, conţinutul şi forma cărora sînt indicate în anexa nr.2 la prezentul Program. Informaţia respectivă se acceptă pe blanchetă sau în format electronic.
29. În cazurile în care autorităţile publice competente vor solicita prezentarea manifestului de cargou pe blanchetă, acesta preia fie:
forma indicată în anexa nr.3 la prezentul Program, completată conform instrucţiunilor; fie
forma indicată în anexa nr.3 la prezentul Program, completată parţial, cu copiile tuturor scrisorilor de transport aerian pentru cargoul aflat la bordul aeronavei.
30. Autorităţile publice competente nu vor solicita prezentarea în formă scrisă a declaraţiei pe proviziile de bord care rămîn la bordul aeronavei.
31. În ceea ce priveşte proviziile de bord încărcate sau descărcate de la bordul aeronavei, în lista proviziilor de bord urmează a fi incluse doar următoarele informaţii:
datele menţionate în antetul manifestului de cargou;
numărul de unităţi pentru fiecare bun;
tipul fiecărui bun.
32. Autoritatea vamală este în drept să solicite lista bagajelor direcţionate greşit, pentru a duce evidenţa strictă a returnării lor, cu scopul de a preveni orice tentativă de introducere ilicită în ţară a substanţelor psihotrope, narcotice, explozibile, precum şi a mărfurilor fără achitarea drepturilor de import.
33. Autorităţile publice competente nu vor solicita prezentarea oricărei alte declaraţii scrise pentru poştă decît a formei (formelor) specificate în documentele în vigoare ale Uniunii Poştale Mondiale.
34. La sosirea şi înaintea plecării aeronavei, autorităţile publice competente nu vor solicita de la operatorul aerian prezentarea a mai mult de trei exemplare ale oricărui din documentele sus-menţionate.
35. În cazul în care nu are loc îmbarcarea pasagerilor sau încărcarea cargoului, poştei, proviziilor de bord ori bagajelor la bordul aeronavei, sau nu se efectuează debarcarea pasagerilor ori descărcarea cargoului, poştei, proviziilor de bord sau bagajelor de pe aeronavă, documentul (documentele) corespunzător nu se va solicita, cu condiţia că în declaraţia generală a fost efectuată înregistrarea necesară.
36. În cazul depistării unor erori în oricare din documentele sus-menţionate, autorităţile publice competente vor oferi operatorului aerian sau agentului autorizat posibilitatea rectificării acestora sau vor efectua de sine stătător rectificările respective.
37. Operatorul aerian sau agentul autorizat nu va fi sancţionat, dacă vor demonstra autorităţilor publice competente corespunzătoare că erorile depistate în documente nu sînt intenţionate, au fost comise fără intenţia de a minţi şi nu în urma unei neglijenţe grave. Pedeapsa, dacă este considerată necesară pentru evitarea repetării unor astfel de erori, este pe atît de severă, pe cît este necesar în acest scop.
38. Autorităţile publice competente instituie cerinţa cu privire la dezinsecţia cu aerosol a salonului şi cabinei echipajului aeronavelor cu pasagerii şi membrii de echipaj la bord, în calitate de măsură ordinară, doar cu referire la cursele efectuate de o aeronavă cu punctele de decolare sau tranzit pe teritorii unde, după părerea lor, există condiţii care ar putea afecta Republica Moldova, şi anume sănătatea publică, gospodăriile agricole sau mediul ambiant.
39. Autorităţile publice competente care solicită efectuarea dezinsecţiei aeronavelor periodic revizuiesc şi, pe măsura necesităţii, modifică cerinţele respective, luînd în considerare toată informaţia privind transportarea insectelor pe teritoriul Republicii Moldova cu aeronavele.
40. În cazurile în care se solicită efectuarea dezinsecţiei, autorităţile publice competente aprobă sau recunosc doar acele metode şi insecticide care sînt recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.
Prevederea dată nu împiedică efectuarea testelor şi verificărilor altor metode, în vederea aprobării finale de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii.
41. Autorităţile publice competente vor face tot posibilul pentru ca procedurile de efectuare a dezinsecţiei să nu ameninţe sănătatea pasagerilor şi echipajului aeronavei şi să nu constituie cauza unor incomodităţi considerabile.
42. Autorităţile publice competente vor prezenta, la solicitare, membrilor echipajului de zbor şi pasagerilor, în expunere accesibilă, informaţia cu privire la reglementările naţionale corespunzătoare, cauzele necesităţii efectuării dezinsecţiei aeronavelor şi lipsa pericolului la realizarea acesteia în modul adecvat.
43. În cazul în care dezinsecţia a fost efectuată în conformitate cu procedurile recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, autorităţile publice competente recunosc confirmarea corespunzătoare în declaraţia generală, stipulată în anexa nr.1 la prezentul Program, sau în cazul dezinsecţiei reziduale - certificatul de dezinsecţie după forma indicată în anexa nr.4.
44. În cazul efectuării dezinsecţiei în deplină corespundere cu prevederile pct.40 şi prezentării sau transmiterii certificatului indicat în pct.43 autorităţilor publice competente, acestea din urmă, de regulă, recunosc un astfel de certificat şi permit, fără întîrziere, debarcarea pasagerilor şi membrilor de echipaj.
45. Se va asigura ca insecticidele sau oricare alte substanţe, utilizate pentru dezinsecţie, să nu aibă un efect negativ asupra elementelor de construcţie ale aeronavei şi asupra echipamentelor operaţionale ale acesteia. Nu se vor utiliza compoziţii şi soluţii chimice uşor inflamabile care pot afecta elementele de construcţie ale aeronavei, în particular prin coroziune.
46. Autorităţile de supraveghere de stat a sănătăţii publice şi sanitaro-veterinare din Republica Moldova vor defini genurile de animale şi produse animaliere, la transportarea cărora pe calea aerului în Republica Moldova este necesară efectuarea dezinfectării aeronavei, cu excepţia cazurilor în care aceste animale sau produse sînt transportate în containere autorizate, cu condiţia că toate certificatele oficiale au fost emise de către autorităţile competente de ocrotire a sănătăţii. Cînd dezinfectarea aeronavei este necesară, se vor respecta următoarele condiţii:
vor fi supuse prelucrării doar acele containere sau compartimente (secţiuni) ale aeronavei în care s-a transportat acest cargou;
dezinfectarea trebuie efectuată operativ;
pentru dezinfectarea aeronavei nu vor fi utilizate substanţe chimice uşor inflamabile sau soluţii care pot deteriora elementele de structură ale aeronavei prin coroziune, precum şi compoziţii chimice care pot afecta sănătatea pasagerilor.
   
[Pct.46 modificat prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
47. În cazul apariţiei necesităţii de a efectua dezinfectarea, din considerente ale protecţiei sănătăţii animalelor, se vor utiliza doar acele metode şi soluţii de dezinfectare care sînt recomandate de Biroul Internaţional de Epizootie.
CAPITOLUL IV. INTRAREA ŞI IEŞIREA PERSOANELOR
ŞI BAGAJELOR ACESTORA
48. Prezentul capitol stabileşte reguli şi proceduri oficiale pentru intrarea în, tranzitul prin şi ieşirea de pe teritoriul Republicii Moldova a persoanelor care călătoresc pe calea aerului şi a bagajelor acestora.
49. În scopul facilitării şi accelerării procesării persoanelor care sosesc sau pleacă pe calea aerului, autorităţile publice competente adoptă reguli ale controlului de frontieră care corespund condiţiilor transportului aerian şi le aplică astfel încît să nu admită întîrzieri excedentare.
50. În cazul elaborării procedurilor orientate spre aplicarea eficientă a măsurilor privind controlul de frontieră faţă de pasageri şi echipaje, autorităţile publice competente ţin cont, în caz de necesitate, de aspectele de aplicare a măsurilor de securitate aeronautică, măsurilor de asigurare a integrităţii hotarelor, măsurilor de control asupra stupefiantelor şi controlul imigrării.
51. În cazul procesării intrării şi ieşirii străinilor, autorităţile publice competente vor solicita doar prezentarea documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare.
52. Autorităţile de frontieră din Republica Moldova nu vor solicita străinilor care călătoresc pe calea aerului şi care dispun în temei legal de paşapoarte şi vize valabile (după caz), alte acte, cu excepţia actelor de identitate.
53. În cazul eliberării paşapoartelor, vizelor sau altor documente de călătorie, acestea vor fi eliberate de către autorităţile publice corespunzătoare din Republica Moldova în formă lizibilă cu aparate, indicată în documentul Doc. 9303 O.A.C.I. "Documente de călătorie lizibile cu aparate".
54. În cazul eliberării paşapoartelor care nu sînt lizibile cu aparate, autorităţile publice competente vor asigura corespunderea datelor despre persoane şi eliberarea documentului, precum şi formatului paginii cu cerinţele tehnice faţă de "zona vizuală", indicate în partea 1 "Paşaport lizibil cu aparate" din documentul 9303. "Zona lizibilă cu aparate" este completată, de exemplu, prin fraza "prezentul paşaport nu este lizibil cu aparate" sau prin alte date care ar împiedica notarea trişată a semnelor lizibile cu aparate.  
55. Autorităţile publice competente care utilizează codul de bare sau alte tehnologii facultative lizibile cu aparate pentru reflectarea în paşaport a datelor despre persoană prevăd posibilitatea de a debloca datele codificate ale titularului documentului, la solicitarea acestuia.
56. În cazul în care la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova străinii trebuie să prezinte viză de intrare, autorităţile publice competente vor elibera asemenea vize în baza legislaţiei Republicii Moldova, ţinîndu-se cont de principiul reciprocităţii.
57. Autorităţile publice competente responsabile de eliberarea vizelor vor stabili proceduri simple şi transparente de obţinere a vizelor pentru străini, vor asigura ca cererile de acordare a unor astfel de vize să fie examinate într-un termen cît mai scurt posibil.
58. Perioada de valabilitate a vizei şi termenul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova sînt stabilite de legislaţia naţională şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
   
[Pct.58 modificat prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
59. În situaţii excepţionale, cînd un străin, din cauza unor condiţii de forţă majoră, a sosit cu aeronava pe aeroportul internaţional, autorităţile publice competente vor întreprinde toate măsurile necesare pentru autorizarea trecerii frontierei în baza legislaţiei în vigoare.
60. În situaţiile în care este solicitat documentul de vaccinare împotriva bolii convecţionale, autorităţile publice competente vor recunoaşte certificatul internaţional de vaccinare şi revaccinare, conform formei stabilite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi menţionate în Regulile internaţionale pentru sănătate.
61. Examinării medicale trebuie supuşi doar acei pasageri care, în conformitate cu Regulile internaţionale pentru sănătate, sosesc pe calea aerului din regiunea în care au fost răspîndite boli infecţioase şi la care aceste boli se pot afla în perioadă de incubaţie.
62. Personalului navigant şi pasagerilor li se va putea solicita completarea unei fişe-chestionar impuse de protecţia antipaludică pe teritoriul Republicii Moldova.
63. Controlul sanitar-veterinar se efectuează de către Serviciul veterinar de stat în scopul prevenirii pătrunderii pe teritoriul statului a produselor de origine animală, animalelor şi păsărilor care pot fi surse de contaminare pentru om şi animale.
64. Avizul de intrare în sau ieşire din ţară se acordă în condiţiile prevăzute de legislaţia privind asigurarea sănătăţii publice a Republicii Moldova, precum şi în baza convenţiilor internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este parte.
   
[Pct.64 modificat prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
65. Autorităţile publice competente, în colaborare cu operatorii aerieni şi organele competente aeroportuare, vor tinde să asigure procesarea într-un interval de timp ce nu depăşeşte 60 de minute după debarcare de la bordul aeronavei şi timpul de sosire conform orarului.
66. Cu excepţia situaţiilor speciale, autorităţile publice competente nu vor solicita pasagerilor sau membrilor echipajului de zbor prezentarea paşapoartelor, documentelor de călătorie sau altor acte de identitate pînă ce aceştia nu vor sosi la punctul de control al paşapoartelor.
67. În vederea accelerării verificărilor, autorităţile publice competente, în colaborare cu entitatea de administrare a aeroporturilor, vor utiliza sistemul controlului de imigraţie sau alte metode de separare în acele aeroporturi în care este justificat traficul de pasageri.
   
[Pct.67 modificat prin HG847 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.950]
68. În cazul în care este oportun, autorităţile publice competente vor implementa sistemul de informare prealabilă despre pasageri, care prevede colectarea unor date detaliate din paşaport sau vize pînă la decolare, transmiterea acestor date prin intermediul mijloacelor electronice organelor competente şi efectuarea analizei datelor respective, în scopul administrării riscului pînă la sosire întru accelerarea procesării. În scopul reducerii timpului de înregistrare vor fi utilizate instalaţii lizibile cu aparate, informaţia recepţionată fiind inclusă în documentele de călătorie lizibile cu aparate. În cazul determinării informaţiei transmise pentru identificarea pasagerilor, autorităţile publice competente din Republica Moldova solicită prezentarea doar a informaţiei indicate în zona lizibilă cu aparate a paşapoartelor şi vizelor care corespund cerinţelor tehnice, care se conţin în Doc. 9303 "Documente de călătorie lizibile cu aparate". Se va asigura ca toată informaţia solicitată să corespundă cerinţelor tehnice faţă de formatul de comunicare UN/EDIFACT PAXLIST. Poliţia de Frontieră colectează date cu privire la persoanele supuse controlului la trecerea frontierei.
    [Pct.68 modificat prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
69. Cu excepţia unor situaţii speciale, autorităţile publice competente asigură ca actele de identitate ale pasagerilor să fie controlate la sosire şi plecare doar o singură dată.
70. Membrii echipajului şi pasagerii sînt în drept să introducă şi să scoată mărfuri în baza Legii cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice.
71. Autorităţile publice competente asigură aplicarea sistemului cu "două culoare" sau alt proces selectiv de control vamal şi de carantină, ţinîndu-se cont de cerinţele de administrare a riscului care corespund condiţiilor şi volumului transportului în fiecare aeroport concret (anexa nr. 10).
72. În cazul în care autorităţile publice competente eliberează vize pentru un număr limitat de intrări, acestea fac însemnările corespunzătoare, clar şi nediscriminatoriu, despre fiecare caz concret de utilizare a vizei, pentru ca deţinătorul acesteia, orice operator aerian şi, în cazul în care va fi necesar, organele competente de stat să poată stabili valabilitatea ei fără utilizarea unor mijloace speciale.
73. După prezentarea personală de către pasageri şi membrii echipajului a paşapoartelor şi altor documente oficiale de călătorie, persoanele oficiale vor restitui documentele imediat după ce au efectuat controlul, cu excepţia unor anumite cazuri speciale.
74. Autorităţile publice competente trebuie să asigure că, în cazul unui zbor internaţional cu două sau mai multe escale în aeroporturile internaţionale de pe teritoriul Republicii Moldova, pasagerului şi bagajului său să nu i se pretindă îndeplinirea formalităţilor stabilite ale controlului de frontieră decît pe un singur aeroport, cu condiţia că pasagerul nu va părăsi zona de tranzit direct. În acest sens, se va asigura că formalităţile respective să fie efectuate pe aeroportul de plecare al pasagerului pentru ruta corespunzătoare, cu excepţia unor situaţii speciale, stabilite de către autorităţile publice competente.
75. În cazul în care este posibil, autorităţile publice competente vor crea zone de tranzit direct sau printr-o oarecare altă modalitate, vor crea condiţii pentru ca membrii echipajului, pasagerii şi bagajul acestora, care pleacă din acelaşi aeroport cu aceeaşi sau cu altă rută în ţară terţă, să se poată afla temporar în aeroportul de sosire fără efectuarea formalităţilor controlului de frontieră, solicitate la intrarea în statul de tranzit.  
76. Autorităţile publice competente, de regulă, cer îndeplinirea formalităţilor de viză pentru persoanele care sosesc şi pleacă cu aceeaşi aeronavă sau care se transferă de pe o aeronavă de cursă internaţională pe o altă aeronavă de cursă internaţională (transfer fără părăsirea aeroportului).
77. Autorităţile publice competente vor solicita prezentarea vizelor de tranzit ca  măsură în tratarea problemelor privind persoanele inadmisibile şi vor acorda o atenţie deosebită faţă de cerinţele privind vizele de tranzit.
78. Persoanele aflate în trecere prin teritoriul Republicii Moldova fără să dispună de viză de tranzit, care, din cauze de forţă majoră, nu mai pot continua călătoria cu aeronava, vor putea obţine dreptul de tranzit prin teritoriul Republicii Moldova cu alte mijloace de transport, pe baza unei vize de tranzit sau, după caz, a unei vize turistice acordate în punctul de trecere a frontierei pe aeroport.
79. Autorităţile publice competente vor întreprinde măsuri pentru a permite ieşirea din aeroport, în scopul cazării, a pasagerilor care s-au reţinut în legătură cu anularea sau amînarea rutei.
80. Autorităţile publice competente nu vor solicita străinilor prezentarea certificatelor sau altor documente care atestă achitarea impozitelor.
81. Nu se va impune operatorilor aerieni responsabilitatea în legătură cu neachitarea de către pasageri a impozitelor pe venit.
82. Autorităţile publice competente, în colaborare cu operatorii aerieni  şi conducerea aeroporturilor, vor tinde ca în cazul serviciilor de transport aerian internaţional timpul total necesar pentru efectuarea formalităţilor solicitate, referitoare la zbor, să nu depăşească 60 minute pentru toţi pasagerii, care urmează să treacă controlul, şi care este calculat din momentul în care pasagerii se prezintă la primul punct de procesare pe aeroport (de exemplu, ghişeul pentru înregistrarea companiei aeriene, punctul de control în scopul asigurării securităţii sau oricare alt punct determinat în funcţie de procedurile stabilite pe un aeroport concret).
Formalităţile solicitate referitoare la plecare efectuate pe parcurs de 60 de minute includ înregistrarea de către companiile aeriene, întreprinderea măsurilor de securitate aeronautică şi, acolo unde este aplicabil, perceperea taxelor aeroportuare şi altor taxe şi controlul de frontieră la plecare, precum controlul de paşapoarte, controlul de carantină şi controlul vamal.
83. La efectuarea controlului documentelor de călătorie şi bagajelor pasagerilor care pleacă, autorităţile publice competente sînt în drept, în colaborare cu entitatea de administrare a aeroporturilor, să utilizeze sistemul de control cu "două culoare" sau alte metode de separare a pasagerilor, în vederea accelerării controalelor.
   
[Pct.83 modificat prin HG847 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.950]
84. Autorităţile publice competente sînt în drept să aplice sistemul cu "două culoare" expus în pct. 77 la prezentul Program, în partea ce ţine de pasagerii care pleacă (un culoar pentru pasagerii care declară ceva şi altul pentru pasagerii care nu au nimic de declarat).
Autorităţile publice competente vor solicita prezentarea declaraţiei la decolare doar pasagerilor care declară ceva.
Pasagerii care nu declară nimic vor fi admişi fără efectuarea controlului, însă autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a verifica selectiv persoanele care nu declară nimic.
85. Autorităţile publice competente nu vor solicita, de regulă, prezentarea bagajului pasagerilor care pleacă pentru verificare în cadrul controlului de frontieră.
86. Autorităţile publice competente vor contribui la trimiterea bagajelor direcţionate greşit în locul aflării proprietarului şi nu vor impune operatorilor aerieni responsabilitatea pentru plata penalităţilor, amenzilor, taxelor şi impozitelor vamale în legătură cu bagajele direcţionate greşit.
87. Autorităţile publice competente vor permite transmiterea directă a bagajelor direcţionate în acelaşi aeroport de la o rută internaţională la alta fără control, cu excepţia cazurilor condiţionate de măsurile securităţii aeronautice sau alte măsuri de control necesare. În cazurile în care transmiterea directă nu este posibilă, se vor întreprinde măsuri pentru păstrarea temporară a acestor bagaje sub supraveghere strictă în locul corespunzător.
88. Autorităţile publice competente vor permite operatorilor aerieni să prezinte, în numele pasagerilor şi membrilor echipajului de zbor, bagajele neidentificate, nesolicitate sau direcţionate greşit, pentru efectuarea procesării în punctul de destinaţie corespunzător în numele proprietarului şi de a le restitui proprietarului.
89. Cu condiţia respectării măsurilor corespunzătoare de securitate, autorităţile publice competente vor facilita formalităţile vamale privind bagajele neidentificate sau bagajele nereclamate şi restituirea acestora operatorului aerian. În baza condiţiilor stabilite de către organele competente, operatorului aerian i se poate permite să deschidă aceste bagaje pentru a stabili  proprietarul.
90. Operatorul aerian este eliberat de responsabilitatea pentru păstrarea bagajului care n-a fost procesat de organele competente şi pentru achitarea drepturilor de import aplicate faţă de bagajul în cauză, în cazul în care bagajul este pus la dispoziţia organelor vamale şi se află sub controlul exclusiv al acestora.
91. Controlul membrilor echipajului de zbor şi a bagajului acestora, la sosire sau plecare, dacă este necesar, se va efectua într-un timp cît mai scurt posibil.
92. Autoritatea Aeronautică Civilă eliberează legitimaţii de membru al echipajului pentru personalul navigant al operatorilor aerieni din Republica Moldova, valabile pentru toată perioada de angajare în calitate de membru al echipajului de zbor, şi va crea condiţii corespunzătoare pentru emiterea fără reţineri a acestor legitimaţii.
Legitimaţia de membru al echipajului este elaborată în formă de cartelă şi este destinată pentru a fi utilizată în calitate de document care atestă identitatea membrului echipajului de zbor, precum şi a însoţitorului de bord, iar certificatul membrului echipajului de zbor va confirma calificarea profesională a echipajului de zbor.
Legitimaţia de membru al echipajului se va elabora în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 6 la prezentul Program.
93. În cazul în care membrii echipajului de zbor şi însoţitorii de bord angajaţi în companiile aeriene, care dispun de legitimaţii de membru al echipajului, la îmbarcare sau debarcare, rămîn în aeroportul din Republica Moldova pe care a aterizat aeronava sau în limita oraşelor situate în vecinătatea acestui aeroport şi pleacă cu aceeaşi aeronavă sau cu următoarea cursă regulată a aeronavei respective, autorităţile publice competente din Republica Moldova vor recunoaşte aceste legitimaţii de membru al echipajului ca documente care acordă dreptul de acces provizoriu (pînă la 3 trei zile) pe teritoriul Republicii Moldova şi nu vor solicita prezentarea paşaportului sau a vizei.
94. Privilegiile accesului provizoriu pe teritoriul Republicii Moldova, similare celor prevăzute la pct. 93 se vor extinde şi asupra membrilor echipajului de zbor şi însoţitorilor de bord ai aeronavei care efectuează operaţiuni de transport comercial, dar care nu este implicată în executarea curselor internaţionale regulate, cu condiţia că membrii echipajului de zbor şi însoţitorii de bord în cauză vor părăsi teritoriul Republicii Moldova cu prima cursă executată cu aeronava respectivă.
95. Autorităţile publice competente vor întreprinde măsurile necesare pentru facilitarea accesului provizoriu pe teritoriul Republicii Moldova a personalului tehnic şi navigant al companiilor aeriene străine care execută zboruri pe sau prin teritoriul Republicii Moldova, în acea măsură în care acest personal este necesar pentru soluţionarea unor probleme de ordin tehnic şi organizaţional în legătură cu executarea de către compania aeriană în cauză a curselor internaţionale regulate.
96. Autorităţile publice competente vor întreprinde măsurile necesare pentru a permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, cu titlu provizoriu, a personalului tehnic al companiilor aeriene străine care execută zboruri pe sau prin teritoriul Republicii Moldova, cu scopul de a restabili navigabilitatea aeronavei care, din motive tehnice, nu poate să-şi continue zborul. În cazurile în care autorităţile publice competente din Republica Moldova vor solicita prezentarea unei garanţii, de exemplu cu privire la achitarea cheltuielilor legate de aflare pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi întoarcerea personalului tehnic de pe acest teritoriu, aceste aspecte vor fi coordonate astfel încît să nu se reţină accesul persoanelor în cauză.
97. Autorităţile publice competente vor asigura ca inspectorii pentru operaţiuni de zbor şi siguranţa în salonul aeronavei din alt stat, la exercitarea atribuţiilor lor, să fie procesaţi ca şi membrii echipajului, conform pct. 91 din prezentul Program.
98. Autoritatea Aeronautică Civilă va elibera inspectorilor din Republica Moldova pentru operaţiuni de zbor şi siguranţa în salonul aeronavei legitimaţii de inspector pentru siguranţa zborului în aviaţia civilă, valabile pentru toată perioada de activitate a persoanei în cauză în calitate de inspector.
Legitimaţia de inspector pentru siguranţa zborului în aviaţia civilă se va elabora în conformitate cu modelul specificat în anexa nr. 7 la prezentul Program.
99. Inspectorii pentru operaţiuni de zbor şi siguranţa în salonul aeronavei, la exercitarea atribuţiilor lor, trebuie să dispună de o legitimaţie conform pct. 98, o misiune pentru efectuarea inspecţiei de zbor aprobată de către Autoritatea Aeronautică Civilă şi un paşaport valabil.
100. Autorităţile publice competente vor extinde privilegiile privind accesul provizoriu menţionate la pct. 93 din prezentul Program asupra inspectorilor pentru operaţiuni de zbor şi siguranţa în salonul aeronavei din alt stat pe perioada exercitării de către aceştia a atribuţiilor lor de inspectare, cu condiţia că plecarea cu următoarea cursă pe ruta inspectată de către inspector va avea loc nu mai tîrziu de expirarea perioadei normale de odihnă.
101. Autorităţile publice competente vor primi neîntîrziat pasagerii pentru efectuarea controlului în scopul accesului acestora pe teritoriul Republicii Moldova.
102. Operatorul aerian este responsabil de protecţia şi custodia pasagerilor şi membrilor echipajului pînă la momentul cînd aceştia vor fi supuşi controlului. Responsabilitatea operatorului aerian include protecţia pasagerilor şi echipajului între aeronavă şi clădirea aerogării, precum şi în zona de tranzit a terminalului, luîndu-se în considerare că autorităţile publice competente pot exonera operatorul aerian deplin sau parţial de responsabilitatea în cauză.
103. După primirea spre verificare a pasagerilor şi membrilor de echipaj, condiţionat sau necondiţionat, organele de control competente sînt responsabile de protecţia şi custodia pasagerilor şi membrilor de echipaj pînă în momentul în care acestora, în temei legal, li se va permite accesul pe teritoriul Republicii Moldova sau se va stabili că acestea sînt persoane inadmisibile, situaţie în care urmează să fie transferate înapoi sub custodia operatorului aerian pentru a fi transportate în afara teritoriului Republicii Moldova.
104. Operatorii aerieni, în punctele de îmbarcare la bordul aeronavei, vor întreprinde toate măsurile pentru a se asigura că pasagerii deţin documente de călătorie valabile, stabilite de către statele de tranzit sau destinaţie şi descrise în prezentul capitol.
105. Autorităţile publice competente şi operatorii aerieni vor colabora, în vederea stabilirii validităţii şi autenticităţii paşapoartelor şi vizelor prezentate de către pasagerii aflaţi în proces de îmbarcare la bordul aeronavei.
Organele de control corespunzătoare din Republica Moldova vor încheia, unilateral sau bilateral, aranjamente de colaborare, de exemplu sub forma unui memorandum de înţelegere, cu companiile aeriene care efectuează transporturi aeriene internaţionale spre sau dinspre Republica Moldova, care să stabilească principiile generale de asistenţă şi colaborare reciprocă în combaterea abuzului în legătură cu falsificarea documentelor de călătorie. În aceste aranjamente este necesar de a se indica responsabilităţile reciproce ale organelor de control şi ale companiilor aeriene la stabilirea validităţii şi autenticităţii documentelor de călătorie ale pasagerilor aflaţi în proces de îmbarcare la bordul aeronavei, precum şi măsurile necesare pentru prevenirea pierderii sau distrugerii documentelor de către pasageri  în timpul zborului către punctul de destinaţie.
Autorităţile publice competente, în caz de necesitate, vor încheia aranjamente de colaborare, de exemplu sub forma unui memorandum de înţelegere, cu autorităţile respective ale altor state în scopul acordării posibilităţii amplasării pe aeroport a unor "colaboratori de coordonare", sau stabilirii altor forme de colaborare internaţională pentru acordarea asistenţei companiilor aeriene în stabilirea validităţii şi autenticităţii paşapoartelor şi vizelor prezentate de către pasagerii aflaţi în proces de îmbarcare la bordul aeronavei.
106. Autorităţile publice competente nu vor aplica amenzi operatorilor aerieni în cazul în care la pasagerii care sosesc sau care se află în tranzit pe teritoriul Republicii Moldova au fost depistate documente necorespunzător perfectate, dacă operatorul aerian poate demonstra că a întreprins măsurile adecvate pentru a asigura ca pasagerii să respecte cerinţele stabilite faţă de documentele de intrare pe teritoriul Republicii Moldova.
107. În cazurile în care operatorii aerieni colaborează cu organele de control din Republica Moldova, de exemplu în conformitate cu memorandumurile de înţelegere, încheiate între părţile în cauză, pentru aplicarea unor măsuri care să nu permită transportul persoanelor cu documente necorespunzător perfectate, şi această colaborare satisface organele respective, amenzile sau sancţiunile aplicate la transportarea persoanelor respective pe teritoriul Republicii Moldova vor fi micşorate.
108. Autorităţile publice competente vor asigura confiscarea documentelor de călătorie frauduloase, false sau contrafăcute de la persoanele inadmisibile. De asemenea, vor fi confiscate documentele de călătorie de la persoanele inadmisibile care pretind a fi deţinători legali ai acestor documente. Aceste documente vor fi scoase din circulaţie şi restituite organelor competente ale statului emitent cît mai curînd posibil.
109. În cazul în care măsurile de precauţie, menţionate la pct.122 al prezentului Program, au fost asigurate, însă pasagerului, indiferent de aceasta, i se refuză acordarea accesului pe teritoriul Republicii Moldova în legătură cu problemele depistate în documentele prezentate, care depăşesc competenţa operatorului aerian, sau din alte motive decît documentele necorespunzător perfectate, operatorul aerian nu va fi direct responsabil pentru cheltuielile legate de reţinerea oficială a pasagerului în cauză.
110. În cazurile în care autorităţile publice competente consideră că o persoană este inadmisibilă, acestea vor informa imediat operatorul aerian şi vor iniţia consultaţiile cu privire la posibilităţile de returnare a persoanei respective.
Persoana considerată inadmisibilă pe teritoriul Republicii Moldova trebuie transferată  înapoi în custodia operatorului aerian care a transportat această persoană direct către punctul de destinaţie sau, în funcţie de circumstanţe, în custodia unuia dintre operatorii aerieni care a transportat această persoană în unul din punctele de tranzit.
Cele stipulate la pct.110 şi alineatele unu şi doi ale pct.110 nu trebuie interpretate în sensul de a permite returnarea unei persoane care a cerut azil pe teritoriul Republicii Moldova într-un stat în care viaţa şi libertatea persoanei în cauză vor fi puse în pericol din motive rasiale, religioase, de apartenenţă naţională, socială sau opinii politice.
111. În schimbul documentului confiscat, autorităţile publice competente care au efectuat confiscarea eliberează o scrisoare de însoţire la care se anexează fotocopii ale documentelor de călătorie confiscate (dacă atare documente există), precum şi orice informaţie suplimentară care prezintă interes, cum este decizia de expulzare. Scrisoarea de însoţire şi materialele anexate se transmit operatorului aerian responsabil de expulzarea persoanei inadmisibile. Aceste documente vor fi utilizate în calitate de informaţii pentru organele de control din punctele de tranzit şi/sau din punctul îmbarcării iniţiale. În situaţiile în care persoana căreia i-a fost refuzat accesul pe teritoriul Republicii Moldova a pierdut sau distrus documentele sale de călătorie, se va perfecta o scrisoare de însoţire similară.
Forma recomandată a scrisorilor de însoţire eliberate în legătură cu expulzarea pasagerilor la care au fost depistate documente necorespunzător perfectate este specificată în anexa nr.8 la prezentul Program.
112. Autorităţile publice competente responsabile de returnarea persoanelor inadmisibile vor notifica autorităţile respective ale statului de tranzit sau ale statului de destinaţie despre transportul planificat. Această notificare trebuie să conţină următoarea informaţie:
date privind identitatea persoanei;
motivul transportării;
date despre însoţitor sau însoţitori;
evaluarea riscului de către autorităţile publice competente.
113. Autorităţile publice competente vor asigura transferul persoanei inadmisibile în custodia operatorului aerian, care este responsabil de transportarea imediată a persoanei în cauză:
către punctul din care persoana respectivă a început călătoria; sau
către un alt loc unde intrarea persoanei în cauză este admisă.
În situaţiile în care autorităţile publice competente au motive de a presupune că persoana care a fost declarată inadmisibilă poate să opună rezistenţă în procesul de expulzare, acestea vor informa imediat operatorul aerian, cu scopul ca acesta să întreprindă toate măsurile de precauţie pentru asigurarea executării în siguranţă a zborului.
Măsurile de precauţie vor fi asigurate de către colaboratorii autorităţilor publice competente, dacă aceasta este stipulat de reglementările naţionale, sau de către operatorul aerian, care trebuie să utilizeze personalul său de securitate ori să angajeze personal competent.
114. În cazul în care pasagerul este considerat inadmisibil şi este transferat înapoi către operatorul aerian în conformitate cu prevederile pct. 113, autorităţile publice competente, care decid asupra returnării, vor transmite documentele de călătorie ale persoanei inadmisibile (inclusiv scrisorile privind expulzarea pasagerilor la care au fost depistate documente necorespunzător perfectate) către operatorul aerian sau, dacă există însoţitori, către garda de escortă, responsabilă pentru transportarea documentelor respective către autorităţile publice din statul de destinaţie.
115. În situaţiile în care o persoană este considerată inadmisibilă pe teritoriul Republicii Moldova şi este transferată către operatorul aerian pentru a fi expulzată de pe teritoriul Republicii Moldova, operatorul aerian nu va fi lipsit de dreptul de a recupera de la persoana în cauză toate cheltuielile de transport legate de expulzarea acesteia.
116. Autorităţile publice competente vor accepta către control persoana returnată din punctul de debarcare după ce a fost găsită inadmisibilă, dacă această persoană anterior îmbarcării la bordul aeronavei s-a aflat pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia situaţiilor de tranzit direct. Autorităţile publice competente nu vor returna persoana în cauză în statul unde ea anterior a fost găsită inadmisibilă.
117. Respectînd procedura menţionată la pct. 116, în situaţiile în care o persoană considerată inadmisibilă pe teritoriul Republicii Moldova a pierdut sau a distrus documentul său de călătorie, autorităţile publice competente vor recunoaşte alt document  care confirmă circumstanţele de îmbarcare şi sosire, eliberat de către autorităţile statului în care persoana a fost găsită inadmisibilă.
118. La respectarea procedurii menţionate la pct. 111, autorităţile publice competente vor accepta scrisoarea de însoţire şi nu vor pretinde prezentarea documentului de călătorie fraudulos, fals sau contrafăcut în cauză.
119. Obligaţia operatorului aerian de a transporta orice persoană de pe teritoriul Republicii Moldova se va stinge în acel moment în care persoana respectivă a fost legal admisă pe teritoriul Republicii Moldova.
120. Autorităţile publice competente vor asigura informarea operatorilor aerieni în cazul în care anumite persoane sînt obligate să călătorească pe calea aerului atunci cînd li s-a ordonat de către autorităţile competente din Republica Moldova să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Autorităţile publice competente vor informa în prealabil operatorii aerieni cu scopul ca aceştia să întreprindă toate măsurile de precauţie pentru asigurarea executării în siguranţă a zborului.
Cu condiţia respectării reglementărilor naţionale cu privire la confidenţialitate, autorităţile publice competente vor transmite operatorului aerian următoarele informaţii:
numele persoanei determinate ca persoană expulzată;
cauzele expulzării;
numele persoanelor care asigură escorta/însoţirea;
acordul sau opunerea de a călători;
orice altă informaţie care ar permite operatorilor aerieni să evalueze posibilitatea apariţiei riscului de ameninţare a siguranţei zborului.
În scopul asigurării unei coordonări corespunzătoare a cerinţelor referitoare la simplificarea formalităţilor cu cerinţele de securitate, se va ţine cont de prevederile Programului Naţional de Securitate Aeronautică.
121. Autorităţile publice competente care au ordonat expulzarea vor asigura informarea autorităţilor competente ale statului de tranzit şi, dacă este oportun, autorităţile statului de destinaţie despre transportul planificat.
122. În cazul în care autorităţilor publice competente li se va solicita eliberarea documentelor de călătorie în scopul asigurării returnării unui cetăţean al Republicii Moldova sau unui apatrid care domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, ele vor răspunde la aceste cereri într-un termen rezonabil, dar nu mai tîrziu de 30 zile din momentul depunerii cererii, fie prin eliberarea documentelor respective de călătorie, fie prin demonstrarea autorităţilor străine că persoana nu este cetăţean al Republicii Moldova sau nu domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul apatridului.
123. Semnarea de către solicitant a cererii pentru acordarea documentului de călătorie nu va fi examinată de către autorităţile publice competente ca o condiţie obligatorie pentru eliberarea documentului în cauză.
124. Dacă autorităţile publice competente au stabilit că persoana în favoarea căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie este cetăţean al Republicii Moldova şi în cazul în care nu pot elibera un paşaport în termen de 30 zile din momentul depunerii cererii, acestea vor elibera un document de călătorie provizoriu care atestă cetăţenia persoanei în cauză şi care este valabil pentru întoarcerea acesteia în Republica Moldova.
CAPITOLUL V. INTRAREA ŞI IEŞIREA CARGOULUI
ŞI A ALTOR ARTICOLE
125. Prezentul capitol stabileşte cerinţele şi condiţiile cu privire la intrarea, tranzitul şi ieşirea de pe teritoriul Republicii Moldova a cargoului şi a altor articole transportate pe calea aerului.
126. În scopul simplificării şi accelerării eliberării şi procesării bunurilor transportate pe calea aerului, statele contractante adoptă reguli şi proceduri care corespund condiţiilor de transport al cargoului pe calea aerului şi le aplică astfel încît să se excludă întîrzierile inutile.
127. La transportarea cargoului atît pe calea aerului, cît şi cea terestră, autorităţile publice competente, conform manifestului de cargou, aplică aceleaşi reguli şi proceduri ca şi în cazul transportării doar pe calea aerului.
128. La introducerea sau modificarea regulilor şi procedurilor de eliberare sau procesare a mărfurilor transportate pe calea aerului, autorităţile publice competente se consultă cu operatorii aerieni şi alte părţi interesate în scopul realizării acţiunilor stipulate în pct. 126.
129. În cazurile în care natura partidei de mărfuri poate atrage atenţia diferitelor autorităţi publice competente, spre exemplu a autorităţii vamale, serviciului veterinar sau sanitar, acestea se vor strădui să transmită împuternicirile pentru eliberarea / procesarea unor astfel de bunuri autorităţii vamale ori unuia din celelalte servicii sau, dacă nu este posibil, vor întreprinde toate măsurile necesare pentru coordonarea procesării şi, în funcţie de posibilităţi, realizarea acesteia concomitent şi cu întîrzieri minime.
130. Autorităţile publice competente nu vor solicita, de regulă, efectuarea controlului fizic al cargoului importat sau exportat şi vor utiliza sistemul de administrare a riscului pentru stabilirea mărfurilor ce necesită control şi limitele unui astfel de control.
131. În cazurile în care este posibil de realizat, în scopul sporirii eficacităţii, sînt utilizate mijloacele tehnice de control sau verificare, care facilitează controlul fizic al mărfurilor importate sau exportate.
132. Autorităţile publice competente vor crea în aeroporturile internaţionale zone deschise amenajate şi / sau depozite provizorii care folosesc de sine stătător sau permit amenajarea şi utilizarea acestora de către alte părţi, concomitent publicînd reguli detaliate referitor la toate genurile de operaţiuni care pot fi efectuate în limitele acestora.
133. În cazurile în care în aeroporturile internaţionale nu sînt zone deschise şi / sau depozite provizorii, dar astfel de zone şi depozite există în regiunile apropiate aeroportului, autorităţile publice competente vor întreprinde măsuri pentru ca transportul aerian să poată utiliza mijloacele sus-menţionate în aceleaşi condiţii ca şi alte mijloace de transport.
134. Autorităţile publice competente vor limita cerinţele cu privire la prezentarea informaţiei, doar la acea parte care, după părerea lor, este necesară pentru eliberarea sau procesarea bunurilor importate sau a celor destinate pentru export.
135. Autorităţile publice competente prevăd colectarea datelor statistice în termenul şi conform acordurilor care nu au drept consecinţă reţinerea eliberării bunurilor importate sau a celor destinate pentru export.
136. Documentele pentru importul sau exportul bunurilor, inclusiv manifestul de cargou şi / sau scrisorile de transport aerian, se acceptă în cazurile în care sînt prezentate în formă electronică, transmisă în sistemul informaţional al autorităţilor competente, dacă acestea din urmă dispun de suport tehnic corespunzător.
137. Responsabil de perfectarea şi prezentarea manifestului de cargou şi  a scrisorilor de transport aerian este operatorul aerian sau agentul său autorizat. Responsabilitatea pentru perfectarea şi prezentarea altor documente necesare pentru procesarea bunurilor o poartă declarantul.
138. În cazurile în care autorităţile publice competente solicită prezentarea facturii, declaraţiei, licenţei de import şi a altor documente similare, acestea nu obligă operatorul aerian să garanteze executarea cerinţelor în privinţa documentelor respective, precum şi operatorul aerian nu este supus penalizării sau sancţionării în cazul inexactităţii sau insuficienţei informaţiei ce se conţine în aceste documente, cu excepţia cazurilor cînd operatorul aerian este declarant sau importator sau acţionează în numele acestora.
139. În cazurile în care documentele de import sau export al mărfurilor sînt prezentate pe blanchetă de hîrtie, formatul acesteia este bazat pe forma-standard a ONU referitoare la declaraţia bunurilor, conform anexei nr. 9 la prezentul Program. În cazurile în care astfel de documente sînt prezentate în formă electronică, formatul este bazat pe standarde internaţionale de schimb al informaţiei electronice.
140. Pentru facilitarea schimbului de date electronice, autorităţile publice competente încurajează toate părţile interesate, de stat sau private, în implementarea sistemelor compatibile şi utilizarea standardelor şi protocoalelor corespunzătoare, adoptate la nivel internaţional.
141. În cazurile în care autorităţile publice competente solicită prezentarea documentelor suplimentare, precum sînt licenţa şi certificatul de import şi export al unor categorii de bunuri, acestea vor publica cerinţele şi vor introduce proceduri comode de prezentare a cererilor pentru eliberarea sau prelungirea acestor documente.
142. La perfectarea documentelor privind eliberarea sau procesarea bunurilor, autorităţile publice competente nu vor solicita îndeplinirea formalităţilor consulare sau plata taxelor sau plăţilor consulare.
143. Autorităţile publice competente care solicită prezentarea documentelor pentru procesarea cargoului exportat vor limita cerinţele, de regulă, la prezentarea declaraţiei de export.
144. Autorităţile publice competente vor asigura eliberarea cargoului / mărfii exportat/e pînă la momentul decolării aeronavei.
145. Autorităţile publice competente vor permite prezentarea cargoului / mărfii exportat/e pentru procesare către orice autoritate vamală autorizată în acest scop. Transferul cargoului / mărfii din autoritatea respectivă în aeroport, din care cargoul / marfa urmează a fi transferat/ă peste hotare, se efectuează în conformitate cu procedurile bazate pe legile şi regulile Republicii Moldova. Aceste proceduri vor fi simplificate la maximum.
146. De regulă, autorităţile publice competente nu vor solicita prezentarea unei dovezi asupra sosirii la destinaţie a cargoului exportat.
147. Vor fi supuse controlului vamal în mod prioritar animalele vii, mărfurile uşor alterabile, precum şi alte mărfuri care necesită a fi urgent controlate.
148. Procesarea cargoului declarat ca proprietate privată şi transportat în calitate de bagaje neînsoţite se va efectua conform legislaţiei în vigoare.
149. Autorităţile publice competente vor asigura procesarea cargoului conform prevederilor legislaţiei naţionale şi internaţionale, iar în cazurile prevăzute de aceste acte normative, vor aplica procesarea simplificată a cargoului.
150. Mărfurile asupra cărora nu se extind procedurile simplificate sau speciale, menţionate mai sus, urmează a fi eliberate sau procesate vamal la sosire, cu condiţia respectării cerinţelor vamale şi altor cerinţe. Autorităţile publice competente vor avea ca scop eliberarea tuturor mărfurilor care nu necesită control pe parcursul a 3 ore din momentul sosirii acestora şi prezentării documentelor corespunzătoare. De asemenea, organele autorizate, operatorii aerieni şi importatorii sau agenţii autorizaţi ai acestora vor coordona executarea funcţiilor lor corespunzătoare pentru asigurarea realizării acestui scop.
151. Autorităţile publice competente vor permite transmiterea mărfurilor descărcate din aeronavă în aeroportul internaţional în orice autoritate vamală care se află în limitele Republicii Moldova şi este autorizată pentru procesarea acestora. Reglementările vamale privind un astfel de transfer sînt simplificate la maximum.
152. În cazul în care în rezultatul unei erori, situaţii excepţionale sau imposibilităţii descărcării cargoului la sosire în punctul de destinaţie indicat, autorităţile publice competente nu vor aplica amenzi, penalizări sau alte încasări cu condiţia că:
operatorul aerian sau agentul împuternicit al acestuia notifică autoritatea vamală despre acest fapt pe parcursul perioadei de timp stabilite;
există un motiv întemeiat de nedescărcare a cargoului, acceptabil pentru vamă; şi
manifestul de cargou a fost modificat în mod adecvat.
153. În cazurile în care, în urma unei erori sau a unor probleme legate de procesare, mărfurile sînt descărcate în aeroportul internaţional şi nu sînt incluse în manifestul de cargou, statele contractante nu aplică amenzi, penalizări sau alte încasări, cu condiţia că:
operatorul aerian sau agentul împuternicit al acestuia notifică autoritatea vamală despre acest fapt pe parcursul perioadei de timp stabilite;
există un motiv întemeiat de neprezentare a informaţiei despre mărfuri, acceptat de către vamă;
manifestul de cargou a fost modificat în mod adecvat; şi
mărfurile sînt plasate sub regimul vamal corespunzător.
În cazul în care este aplicabil, organele competente, cu condiţia respectării cerinţelor lor, vor facilita transmiterea mărfurilor în punctul de destinaţie corect.
154. În cazul în care mărfurile care urmează a fi transportate într-un punct de destinaţie pe teritoriul Republicii Moldova nu sînt eliberate pentru uz intern şi, ca urmare, sînt solicitate înapoi la punctul de plecare sau necesită a fi expediate în alt punct, autorităţile publice competente vor permite o astfel de expediere, fără solicitarea prezentării licenţelor de export, import sau tranzit, dacă aceasta nu contravine legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
155. Autorităţile publice competente scutesc operatorul aerian sau, în caz de necesitate, agentul împuternicit al acestuia de responsabilitatea de a achita drepturile de import, în cazul în care mărfurile sînt transferate spre păstrare organelor competente de stat sau, cu acordul ultimelor, sînt transmise persoanei terţe care a prezentat autorităţii vamale garanţiile corespunzătoare.
156. Proviziile de bord şi articolele de masă şi de salon, aflate la bordul aeronavei la efectuarea transporturilor aeriene internaţionale, vor fi scutite de plata drepturilor de import, cu condiţia că vor fi procesate cu respectarea reglementărilor vamale ale Republicii Moldova.
157. La efectuarea de către operatorul aerian sau agentul împuternicit al acestuia a procedurilor documentare simplificate, autorităţile publice competente vor asigura eliberarea accelerată sau procesarea rapidă a echipamentului de bord şi pieselor de schimb, care sînt scutite de drepturi de import, impozite şi alte plăţi în conformitate cu art. 24 al Convenţiei de la Chicago.
158. La efectuarea de către operatorul aerian sau agentul împuternicit al acestuia a procedurilor documentare simplificate, autorităţile publice competente vor asigura eliberarea accelerată sau procesarea rapidă a echipamentului la sol şi echipamentului de securitate şi a pieselor de schimb ale acestora, a materialelor didactice şi manualelor, importate sau exportate de către operatorul aerian al altui stat.
159. Autorităţile publice competente vor permite operatorilor aerieni din alte state sau agenţilor împuterniciţi ai acestora să pună la dispoziţie reciproc, în folosinţă temporară, echipamentul de bord, echipamentul la sol şi echipamentul de securitate, precum şi piese de schimb, importate cu scutire condiţionată de plata drepturilor de import  şi altor impozite.
160. Autorităţile publice competente vor prevedea introducerea documentelor operatorului aerian, care vor fi folosite la efectuarea transporturilor aeriene internaţionale, cu scutirea de plata drepturilor de import şi impozitelor,  conform capitolului I din prezentul Program.
161. Autorităţile publice competente vor permite operatorilor aerieni din alte state, cu condiţia respectării reglementărilor naţionale corespunzătoare, admiterea temporară a containerelor şi paletelor, indiferent de faptul dacă acestea aparţin sau nu operatorului aerian al aeronavei cu care au fost transportate, cu condiţia utilizării lor pe rutele internaţionale care urmează a fi executate sau reexportării prin alte mijloace.
162. În cazul în care este necesară confirmarea reexportării containerelor şi paletelor, organele competente vor accepta în calitate de confirmare documentaţia corespunzătoare a operatorului aerian sau agentului său autorizat.
163. Autorităţile publice competente vor lua măsuri care vor permite operatorilor aerieni efectuarea, sub supravegherea organelor competente, a debarcării cargoului de tranzit, parvenit în containere şi palete, în scopul sortării şi completării acestora pentru transportarea ulterioară, fără efectuarea procesării, necesare pentru utilizarea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova.
164. Containerele şi paletele importate în Republica Moldova în conformitate cu prevederile pct. 161 vor putea fi scoase în afara aeroportului internaţional pentru eliberarea sau procesarea cargoului importat sau încărcarea pentru export, cu utilizarea documentelor simplificate şi procedurilor de control.
165. În cazurile în care este necesar, autorităţile publice competente vor autoriza păstrarea în afara aeroporturilor a  containerelor şi paletelor admise temporar.
166. Autorităţile publice competente vor permite operatorilor aerieni acordarea reciprocă în folosinţă temporară a containerelor şi paletelor importate conform pct. 161, fără achitarea drepturilor de import şi a altor impozite, cu condiţia utilizării acestora doar la cursele aeriene internaţionale care urmează a fi executate sau exportului lor prin alte mijloace.
167. Autorităţile publice competente vor permite exportarea containerelor şi paletelor importate temporar prin intermediul oricărei autorităţi vamale autorizate din Republica Moldova.
168. Autorităţile publice competente vor permite admiterea temporară a pieselor de schimb necesare pentru reparaţia containerelor şi paletelor importate conform prevederilor pct. 161.  
169. Autorităţile publice competente, la prelucrarea, expedierea şi procesarea poştei aeriene, vor respecta procedurile stabilite de actele Uniunii Poştale Mondiale în partea ce ţine de documentaţie.
CAPITOLUL VI.  AEROPORTURI INTERNAŢIONALE -FACILITĂŢI
ŞI SERVICII PENTRU TRAFIC
170. Autorităţile publice competente vor lua toate măsurile necesare pentru organizarea colaborării între operatorii aerieni şi operatorii aeroporturilor, în scopul asigurării în mod satisfăcător a instalaţiilor şi serviciilor acordate pentru înlesnirea deservirii şi procesării pasagerilor, membrilor echipajului, bagajelor, cargoului şi poştei pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova. Aceste instalaţii şi servicii trebuie să fie flexibile şi capabile de a fi extinse întru asigurarea  necesităţilor impuse de creşterea volumului de trafic sau, în cazul înăspririi măsurilor de securitate în timpul situaţiilor de pericol sporit, să permită aplicarea măsurilor de control al stupefiantelor.
În ceea ce priveşte aplicarea măsurilor privind asigurarea securităţii aeronautice, se vor respecta prevederile Programului Naţional de Securitate Aeronautică.
171. Autorităţile publice competente trebuie să ia toate măsurile necesare pentru încurajarea consultaţiilor între operatorii aeroporturilor, pe de o parte, şi operatorii aerieni, autorităţile de control şi alte organe care reprezintă alţi utilizatori ai aeroportului, pe de altă parte, la începutul planificării de noi clădiri ori reconstrucţiei substanţiale a clădirilor vechi ale aerogării aeroportului sau cînd noile proceduri necesită înlocuirea instalaţiilor, inclusiv în cazul modificărilor în structura instalaţiilor existente pe aeroportul internaţional.
172. Autorităţile publice competente vor lua toate măsurile necesare pentru organizarea cooperării între operatorii aerieni şi operatorii aeroporturilor internaţionale din Republica Moldova în scopul verificării dacă instalaţiile şi serviciile de pe aceste aeroporturi internaţionale sînt proiectate astfel încît să se asigure o organizare optimă a fluxului de trafic pe aeroporturi.
173. Atunci cînd este posibilă utilizarea cărţilor de credit, acestea trebuie considerate drept mijloc acceptabil pentru plata serviciilor prestate pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova, inclusiv pentru achitarea taxelor şi impozitelor.
174. Autorităţile publice competente vor acorda o atenţie deosebită faţă de necesitatea ca aeroporturile internaţionale din Republica Moldova să dispună în permanenţă de toate facilităţile adecvate, precum şi să aplice măsurile corespunzătoare în scopul asigurării accelerării îmbarcării şi debarcării pasagerilor.
175. Autorităţile publice competente vor recomanda aeroporturilor şi operatorilor aerieni să efectueze schimbul reciproc de informaţii despre cursele aeriene. Pe aeroporturile internaţionale supraîncărcate se va opta pentru aplicarea sistemului de schimb electronic de date cu companiile aeriene. În aceste situaţii trebuie încurajate soluţiile tehnice ce corespund standardelor de ramură (de exemplu: UN/EDIFACT).
176. Organizarea fluxului traficului, menţionat la pct. 172 din prezentul Program, trebuie efectuată prin intermediul orientării fluxurilor pe rute cît mai direct posibil, evitîndu-se intersectarea liniilor de trafic ale pasagerilor şi bagajului, precum şi a fluxurilor diferite. În cazul în care asemenea rute necesită concretizări, se vor utiliza indicatorii corespunzători.
177. Pentru simplificarea orientării pasagerilor pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova, trebuie aplicate semnele internaţionale în conformitate cu documentul "Semne internaţionale destinate orientării persoanelor pe aeroporturi şi în porturi maritime" (Doc. 9636), elaborat de către O.A.C.I. în comun cu Organizaţia Internaţională Maritimă.
178. Pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova, în locuri vizibile, trebuie amplasate anunţuri şi broşuri care au drept scop informarea şi prevenirea pasagerilor asupra consecinţelor grave ale traficului ilegal de substanţe narcotice şi despre sancţiunile care pot fi aplicate faţă de persoanele găsite vinovate de încălcarea legislaţiei Republicii Moldova referitoare la substanţele narcotice.
179. În scopul asigurării unei informări depline a pasagerilor şi populaţiei despre sosirea, plecarea şi reţinerea curselor şi, în special, despre modificările în ultimul moment ale timpului de sosire sau plecare, precum şi despre modificările numărului de ieşire pentru îmbarcare, pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova trebuie instalate panouri sau monitoare de informare, completate de un sistem public de informare prin difuzoare.
180. Întru executarea prevederilor menţionate la pct. 179, trebuie să se asigure ca panourile şi monitoarele să corespundă formelor standard stabilite de documentul "Panouri dinamice de informare a publicului despre curse" (Doc. 9249) al O.A.C.I. Autorităţile publice competente trebuie să asigure ca părţile care participă la operarea zborurilor să pună la dispoziţie, la timp şi pe baze de reînnoire rapidă, toată informaţia corespunzătoare despre cursele aeriene, inclusiv modificările de ultim minut, autorităţilor responsabile de funcţionarea sistemului de afişare a informaţiilor despre curse. Aceste autorităţi sînt responsabile de elaborarea listei elementelor şi datelor necesare pentru executarea funcţiilor şi mijloacelor de comunicare, recunoscîndu-se standardele de ramură existente.
181. Autorităţile publice competente trebuie să asigure transportul sigur şi rapid între aeroport şi oraş.
182. Autorităţile publice competente vor promova consultaţii multilaterale, la cele mai iniţiale etape, între operatorii aeroporturilor internaţionale din Republica Moldova şi toate instituţiile şi operatorii aerieni implicaţi în asigurarea accesului terestru spre aeroporturile internaţionale, în scopul încurajării coordonării eficiente a eforturilor pentru planificarea accesului terestru către aeroporturi şi asigurarea pasagerilor cu informaţia respectivă.
183. În zona adiacentă a aeroporturilor internaţionale din Republica Moldova trebuie asigurate locuri corespunzătoare pentru parcarea de scurtă sau lungă durată a autoturismelor.
184. În scopul accelerării procedurilor de procesare şi operare a aeronavelor pe peron, precum şi al reducerii timpului de staţionare a aeronavelor, se vor lua măsuri corespunzătoare pentru asigurarea unei parcări convenabile şi deservirea aeronavelor de orice tip şi categorie (aeronave care execută zboruri regulate, neregulate sau operaţiuni de aviaţie generală). În particular trebuie:
luate măsuri corespunzătoare pentru amplasarea optimă a locurilor de staţionare a aeronavelor cît mai aproape posibil de aerogară, cu scopul de a înlesni încărcarea şi descărcarea acestora;
stabilite locuri pentru staţionarea aeronavelor care nu se află în proces de încărcare sau descărcare la o distanţă corespunzătoare în raport cu aerogara, cu scopul ca acestea să nu constituie un obstacol pentru traficul pe peron, precum şi să fie luate măsurile corespunzătoare pentru utilizarea optimă a acestor locuri;
asigurată echiparea locurilor de staţionare cu mijloace necesare pentru  efectuarea rapidă a tuturor lucrărilor de deservire pe peron a aeronavelor;
acordată o atenţie deosebită măsurilor aplicate la deservirea aeronavelor pe durata operaţiunilor de îmbarcare şi debarcare;
asigurate mijloacele corespunzătoare pentru alimentarea cu combustibil a aeronavelor în orele stabilite de către autorităţile publice competente;
asigurat transportul între locurile de staţionare a aeronavelor pe peron şi aerogară, atunci cînd acest lucru este impus de distanţă şi asigurarea securităţii aeronautice, ca urmare a utilizării optime a suprafeţei de staţionare;
prevăzute, atunci cînd este necesar, locuri pentru staţionarea aeronavelor care execută zboruri internaţionale, unde să se poată efectua inspectarea aeronavei, pasagerilor, membrilor echipajului şi bagajului.
185. Autorităţile publice competente trebuie să asigure ca formalităţile de decolare să fie finalizate cît mai curînd posibil şi timpul necesar pentru finalizarea acestor formalităţi să nu depăşească 60 minute pentru toţi pasagerii care urmează să treacă nu mai mult decît un control normal în cazul serviciilor de transport aerian internaţional, şi care este calculat din momentul în care pasagerii se prezintă la primul punct de procesare pe aeroport (de exemplu: ghişeul pentru înregistrarea pasagerilor al companiei aeriene, punctul de control în scopul asigurării securităţii aeronautice sau oricare alt punct determinat în funcţie de procedurile stabilite pe un aeroport concret din Republica Moldova) pînă la decolarea aeronavei conform orarului curselor, ţinîndu-se cont de faptul că măsurile pentru asigurarea securităţii aeronautice trebuie oricînd efectuate în volum deplin. În situaţiile în care timpul real necesar pentru efectuarea formalităţilor depăşeşte semnificativ normativul menţionat mai sus, aeroporturile, agenţii de handling şi autorităţile publice competente trebuie să se consulte cu operatorii aerieni privind adoptarea măsurilor necesare pentru respectarea normativului în cauză.
186. Se vor crea condiţii necesare pentru asigurarea facilitării şi înlesnirii accesului către aerogară a pasagerilor, echipajului şi bagajului acestora, care sosesc pe aeroport cu transport terestru.
187. Autorităţile publice competente trebuie să asigure ca operatorii de aeroporturi, companiile aeriene şi agenţii de handling pe aeroporturi să examineze posibilitatea organizării în sala de plecări şi tranzit din aerogări a camerelor de îngrijire a copiilor, care să fie suficient de spaţioase şi dotate cu mijloace necesare pentru îngrijirea copiilor, precum şi a încăperilor speciale pentru prunci/copii mici însoţiţi de către părinţi sau tutore. Aceste camere trebuie marcate cu semne corespunzătoare.
188. Autorităţile publice competente vor asigura existenţa mijloacelor de transport uşor accesibile, care să facă permanent legătura între clădirile aerogării, precum şi între locurile de staţionare îndepărtate şi edificiile aerogării.
189. Se va asigura ca locul de înregistrare a bagajului să fie amplasat cît mai aproape posibil faţă de locul de sosire a mijloacelor de transport terestru.
190. În scopul simplificării formalităţilor la decolarea aeronavelor, autorităţile publice competente, în timpul controlului  pasagerilor, în calitate de măsuri de securitate sau măsuri de control al stupefiantelor, trebuie să utilizeze echipament special, pentru a reduce substanţial numărul pasagerilor care urmează să fie controlaţi  prin utilizarea altor mijloace.
Trebuie evitată utilizarea metodelor radiologice de control al pasagerilor.
Controlul fizic minuţios al pasagerilor trebuie efectuat în încăperi izolate. Dacă nu există camere speciale, în acest scop pot fi utilizate paravane mobile.
191. În scopul simplificării formalităţilor la decolarea aeronavelor, autorităţile publice competente, la controlul bagajului pasagerilor care pleacă de pe teritoriul Republicii Moldova, în calitate de măsuri de securitate sau măsuri de control al stupefiantelor, trebuie să utilizeze echipament special, cu scopul de a reduce substanţial volumul bagajului care urmează să fie controlat prin utilizarea altor mijloace.
192. Metoda individuală şi continuă de procesare şi îmbarcare / încărcare a pasagerilor, echipajului şi bagajului trebuie aplicată în locul metodei de procesare în grup, dacă aceasta contribuie la sporirea vitezei de procesare.
193. O atenţie deosebită trebuie acordată utilizării instalaţiilor de sortare, transportare, stabilire a destinaţiei şi încărcare a bagajului. În funcţie de posibilităţi, trebuie prevăzute:
existenţa sistemelor mecanizate care să permită sortarea, transportarea şi încărcarea unei cantităţi mare de bagaj într-o perioadă scurtă de timp, în funcţie de volumul traficului;
utilizarea unui sistem unic de identificare a bagajului, cunoscut sub denumirea "concepţia semnelor numerice" (Licence Plate Concept), pentru determinarea destinaţiei, sortarea şi căutarea bagajului. Concepţia în cauză prevede utilizarea etichetelor codificate cu număr unic pentru bagaje, care pot fi mecanic lizibile şi pot fi transmise prin mijloace electronice companiilor aeriene, aeroporturilor şi agenţilor de handling;
existenţa locurilor pentru amplasarea containerelor cu bagaje şi rearanjarea conţinutului acestor containere;
existenţa mijloacelor mecanice de prelucrare şi păstrare a containerelor goale pentru bagaje, în funcţie de volumul traficului.
194. Încăperile care trebuie vizitate de către membrii echipajelor de zbor în scopul efectuării atribuţiilor lor trebuie amplasate în aşa mod, încît să se asigure accesul liber, fără obstacole şi, în funcţie de posibilităţi, să fie amplasate cît mai aproape una de alta.
195. Autorităţile publice competente vor lua toate măsurile de rigoare pentru asigurarea existenţei unui număr suficient de canale de control, cu scopul ca procesarea pasagerilor şi echipajelor de zbor care sosesc să se efectueze cu cele mai mici întîrzieri. În cazul unor posibile complicaţii, trebuie prevăzută existenţa unor canale suplimentare la care să fie îndreptaţi unii pasageri, fără a reţine fluxul principal de pasageri.
196. O atenţie deosebită trebuie acordată sectoarelor în care au loc cel mai frecvent reţineri ale pasagerilor.
197. Autorităţile publice competente vor asigura pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova procesarea, într-un interval de timp ce nu depăşeşte 60 minute, a tuturor pasagerilor după debarcare de la bordul aeronavei. Aceştia trebuie să treacă nu mai mult de un control normal în aeroporturile internaţionale, indiferent de capacitatea aeronavei şi timpul de sosire conform orarului curselor internaţionale.
198. În scopul evitării oricăror reţineri ale pasagerilor, se vor lua măsurile de rigoare pentru asigurarea transportării la timp a bagajului către zona de eliberare a acestuia.
199. Se vor lua măsurile necesare pentru asigurarea accelerării descărcării bagajului, inclusiv a celui în containere, şi transportarea acestuia către locul de eliberare a bagajului. În situaţiile în care acestea sînt justificate de volumul traficului aerian, trebuie utilizate sisteme mecanizate pentru descărcarea şi transportarea bagajului şi să existe personal suficient de deservire.
200. În zona de eliberare a bagajului trebuie asigurată existenţa unui spaţiu adecvat, suficient pentru ca pasagerii să poată uşor şi repede să-şi recunoască şi să primească bagajul înregistrat.
201. În situaţiile în care aceasta este justificat din punctul de vedere al volumului bagajului, în zona de eliberare a bagajului trebuie asigurată existenţa mijloacelor mecanizate de eliberare a bagajului, care transmit bagajul către pasageri, facilitînd ridicarea acestuia.
202. Operatorii aeroporturilor internaţionale din Republica Moldova vor asigura asistenţa pasagerilor la transportarea bagajului din zona de eliberare a bagajului către punctele situate cît mai aproape posibil de locurile de parcare a mijloacelor de transport terestru, pentru ieşirea de pe aeroport, sau între edificiile aerogării.
203. Autorităţile publice competente vor permite pasagerilor să rămînă la bordul aeronavei, precum şi vor autoriza îmbarcarea şi debarcarea în timpul alimentării aeronavei cu combustibil, cu condiţia respectării măsurilor necesare de siguranţă.
204. În particular, în măsura posibilităţilor, se vor lua măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura, pe durata alimentării aeronavei cu combustibil, utilizarea trapelor telescopice pentru pasageri la debarcarea sau îmbarcarea la bordul aeronavei.
205. Autorităţile publice competente vor asigura pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova existenţa unor încăperi în care echipajul şi pasagerii, aflaţi în tranzit direct la bordul aceleiaşi aeronave sau care sînt transferaţi către alte curse, să poată rămîne temporar, fără a îndeplini formalităţile legate de controlul acestora, cu excepţia măsurilor aplicate pentru asigurarea securităţii aeronautice sau a unor circumstanţe speciale.
206. Trebuie prevăzute în zona de tranzit a aeroportului existenţa ghişeelor companiilor aeriene, pentru procesarea pasagerilor care se transferă de pe o aeronavă pe alta, fără a fi supuşi procedurilor de autorizare a trecerii frontierei.
207. Se recomandă de a întreprinde măsuri corespunzătoare pentru ca membrii echipajului de zbor, pe parcursul escalelor de tranzit de scurtă durată pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova, să poată comunica din punctele situate în apropierea locului de încărcare a aeronavei cu diferite instituţii de stat din Republica Moldova (de exemplu: organul serviciilor de trafic aerian sau organul meteorologic) prin intermediul mijloacelor de comunicaţie televizate sau telefonice, fără a se prezenta personal la aceste instituţii.
208. Instalaţiile şi serviciile prestate pasagerilor aflaţi în tranzit prin teritoriul Republicii Moldova trebuie să asigure confortul acestora.
209. Pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova trebuie prevăzută existenţa încăperilor pentru păstrarea bagajului
210. Aeroporturile internaţionale din Republica Moldova trebuie să fie dotate cu încăperi de depozit bine protejate, destinate păstrării bagajelor nereclamate, neidentificate şi direcţionate greşit pînă la momentul în care acestea vor fi expediate, prezentate pentru eliberare sau nimicite în conformitate cu normele şi procedurile aplicate pe teritoriul Republicii Moldova. Personalul companiilor aeriene va avea acces la bagajele în cauză cel puţin în orele de lucru al aeroportului.
211. În măsura în care publicul care nu călătoreşte este admis în clădirile aerogării, se vor lua măsurile necesare pentru ca aceste persoane să nu creeze obstacole în calea traficului de pasageri care sosesc sau pleacă.
212. Trebuie prevăzută amplasarea instalaţiilor pentru organizatorii de grupe/turnee în încăperile publice sau necontrolate din zonele de sosire şi/sau plecare a pasagerilor, pentru a se evita crearea obstacolelor în calea traficului de pasageri în clădirile aerogării.
213. În cazul în care în clădirile aerogării se efectuează vînzarea fără taxe (în regim duty-free) sau alt fel de vînzare a mărfurilor, fie numai pentru pasagerii care pleacă, fie pentru pasagerii care pleacă şi cei care sosesc, trebuie prevăzută o amplasare convenabilă a magazinelor, care să asigure accesul liber către acestea a unui număr mare de pasageri, deservirea eficientă, precum şi existenţa unui spaţiu suficient pentru cumpărători, pentru a se evita aglomeraţia şi crearea obstacolelor pentru traficul de pasageri care sosesc sau pleacă.
214. Autorităţile publice competente vor adopta măsurile necesare pentru ca aeronavele cargou şi cargoul transportat cu aceste aeronave să fie acceptate şi procesate în zona terminalului cargou al aeroportului.
215. Se va asigura accesul comod şi rapid către terminalul cargou al aeroportului, luîndu-se în considerare spaţiul suplimentar necesar pentru manevrarea camioanelor cu capacitate de încărcare înaltă pe căile de acces şi în faţa clădirilor aerogării.
216. Terminalul cargou trebuie să fie dotat cu platforme pentru predarea/recepţionarea cargoului, care să poată fi adaptate în funcţie de înălţimea platformei camioanelor.
217. La încărcarea, descărcarea, transportarea şi depozitarea cargoului trebuie utilizate, atunci cînd aceasta este justificat, instalaţii mecanizate şi automatizate.
218. La terminalul cargou de pe aeroport trebuie prevăzut un spaţiu adecvat pentru depozitarea şi prelucrarea cargoului aerian, inclusiv pentru asamblarea şi dezasamblarea cargoului în palete şi containere, amplasat în vecinătatea zonei de control vamal în aşa mod încît să se asigure accesul liber al persoanelor şi vehiculelor autorizate, atît din partea peronului, cît şi din zona necontrolată. La aplicarea prevederii respective se vor lua în considerare măsurile pentru asigurarea securităţii aeronautice şi controlul substanţelor stupefiante.
219. Pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova sau în alte localităţi, în afara aeroportului, trebuie prevăzute spaţii şi mijloace adecvate pentru depozitarea temporară a containerelor goale.
220. Terminalul cargou de pe aeroport trebuie să fie dotat cu mijloace corespunzătoare pentru păstrarea cargoului special (de exemplu: mărfuri de valoare, mărfuri uşor alterabile, oseminte, încărcături radioactive şi alte încărcături periculoase, precum şi animale vii). În zona terminalului cargou, unde cargoul general, cargoul special şi poşta sînt depozitate în aşteptarea transportării pe calea aerului, trebuie interzis, permanent, accesul persoanelor neautorizate.
221. În zona terminalului cargou al aeroportului trebuie asigurată existenţa unui spaţiu corespunzător pentru staţionarea utilajului şi mijloacelor neutilizate, care să fie amplasat în aşa mod încît să se evite crearea obstacolelor pentru traficul de cargou care soseşte şi care pleacă.
222. În situaţiile în care aeronavele de capacitate înaltă, destinate pentru transportarea concomitentă a pasagerilor şi a cargoului, se poziţionează în apropierea terminalului pentru pasageri, trebuie prevăzută existenţa tuturor mijloacelor necesare pentru accelerarea încărcării, descărcării şi transportării  unui volum mare al cargoului aerian de la aeronavă către zona terminalului cargou. În acest scop, fluxul cargoului trebuie planificat în aşa mod încît să se evite crearea obstacolelor în calea traficului de pasageri şi bagaj.
223. În caz de necesitate, trebuie prevăzută existenţa mijloacelor necesare pentru transportarea cargoului de dimensiuni mari sau tonaj mare cu mijloace corespunzătoare de transport, nemijlocit de la aeroport către sediul importatorului, agentului sau expeditorului, cu condiţia că acest transport va fi efectuat cu autorizarea organelor vamale din Republica Moldova şi cu respectarea condiţiilor stabilite de această autorizaţie.
224. Pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova trebuie prevăzută existenţa unor zone suficient de mari şi convenabile în care, sub supravegherea autorităţilor vamale din Republica Moldova, cargoul în tranzit poate fi dezasamblat, sortat şi reasamblat pentru a fi imediat sau ulterior transportat. La aplicarea prevederii respective se vor lua în considerare măsurile necesare pentru asigurarea securităţii aeronautice şi controlul substanţelor stupefiante.
225. Pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova, unde capacitatea de prelucrare a cargoului aerian este insuficientă, iar posibilităţile de extindere sînt limitate sau nu există, trebuie să se permită crearea depozitelor vamale în afara aeroporturilor şi să se reducă la minimum formalităţile legate de traficul cargoului între aeroport şi depozitele vamale în cauză, cu scopul de a accelera procesarea şi de a evita supraîncărcarea depozitelor de pe aeroport.
226. În situaţiile justificate prin volumul poştei aeriene şi cînd, în opinia autorităţilor poştale din Republica Moldova, aceasta contribuie la transportarea ulterioară a poştei, pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova trebuie prevăzută existenţa spaţiilor şi mijloacelor suficiente pentru prelucrarea suplimentară, sortarea şi transportarea ulterioară a poştei aeriene. La aplicarea prevederii respective se vor lua în considerare măsurile necesare pentru asigurarea securităţii aeronautice şi controlul substanţelor stupefiante.
227. Autorităţile publice competente, în colaborare cu operatorii aerieni ai aeroporturilor, vor asigura aplicarea măsurilor cu privire la sănătatea publică, inclusiv a celor de carantină a persoanelor, animalelor şi plantelor, pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova.
228. Autorităţile publice competente vor asigura existenţa, pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova sau în vecinătatea acestora, a mijloacelor şi serviciilor necesare pentru efectuarea vaccinării sau revaccinării şi eliberarea certificatelor corespunzătoare.
229. Pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova trebuie asigurată existenţa mijloacelor necesare pentru efectuarea măsurilor sanitare şi de carantină (în cazul transportării animalelor şi plantelor) referitoare la aeronave, echipaje, pasageri, bagaje, cargou, poştă şi provizii de bord.
230. Autorităţile publice competente trebuie să asigure aplicarea măsurilor corespunzătoare pentru ca pasagerii şi echipajele în tranzit, în timpul aflării în încăperile aeroportului, să nu fie supuşi riscului de contaminare, precum şi  înţepăturilor insectelor purtătoare de boli infecţioase. În caz de necesitate, trebuie prevăzută existenţa mijloacelor pentru transportarea pasagerilor şi echipajelor către o  altă aerogară sau către aeroportul cel mai apropiat, fără a pune sănătatea acestora în pericol. Măsurile şi mijloacele respective trebuie asigurate şi faţă de animale.
231. Autorităţile publice competente, în colaborare cu operatorii aeroporturilor şi operatorii aerieni, vor aplica toate măsurile de rigoare pentru a asigura ca procurarea, prepararea, prelucrarea, păstrarea şi deservirea cu produse alimentare şi apă, destinate pentru a fi consumate atît în aeroport, cît şi la bordul aeronavelor, să se efectueze cu respectarea cerinţelor de igienă şi în conformitate cu regulile şi recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură a O.N.U.
232. Autorităţile publice competente, în colaborare cu operatorii aeroporturilor şi operatorii aerieni, vor crea un sistem eficient de eliminare şi neutralizare a excrementelor, reziduurilor, apei utilizate, deşeurilor, produselor alimentare neutilizate şi interzise pentru a fi consumate şi a altor substanţe care prezintă pericol pentru sănătatea persoanelor, animalelor sau pentru plante, în conformitate cu regulile şi recomandările corespunzătoare ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură a O.N.U.
233. Pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova trebuie prevăzută existenţa personalului organizat, pregătit pentru intervenţii imediate, dotat cu echipament şi mijloace necesare pentru acordarea primului ajutor medical, iar în cazuri mai complicate trebuie aplicate măsuri pentru expedierea imediată a victimei către instituţiile medicale competente, stabilite în prealabil.
234. Încăperile şi mijloacele necesare pentru exercitarea controlului în legătură cu procesarea trebuie, pe cît este posibil, să fie puse la dispoziţie din contul statului.
235. În cazul în care încăperile şi mijloacele menţionate la pct. 234 nu pot fi puse la dispoziţie din contul statului, autorităţile publice competente vor asigura ca încăperile şi mijloacele în cauză să fie puse la dispoziţie în condiţii nu mai puţin favorabile decît cele puse la dispoziţia operatorilor altor genuri de transport, care efectuează operaţiuni de transport pe teritoriul Republicii Moldova şi au nevoie de încăperi şi mijloace similare.
236. Autorităţile publice competente vor acorda operatorilor aerieni suficiente servicii, gratis, pe parcursul programului de lucru stabilit de către aceste autorităţi. Pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova, atunci cînd aceasta este justificat din punctul de vedere al volumului traficului şi existenţei spaţiilor şi mijloacelor corespunzătoare, autorităţile publice competente pot să dispună ca procedurile de procesare a pasagerilor şi bagajului acestora să fie efectuate în mai multe încăperi.
237. Autorităţile publice competente vor acorda servicii suficiente în aşa mod încît acestea să corespundă necesităţilor reale şi, respectiv, traficului, pe parcursul programului de lucru stabilit de către aceste autorităţi.
Prevederile pct. 236 şi 237 trebuie aplicate în conformitate cu art.82 al Reglementărilor Internaţionale pentru Sănătate (1969) ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, ediţia a 3-a adnotată (1983), care prevede că autorităţile publice responsabile pentru sănătatea publică nu vor percepe taxe pentru efectuarea oricăror examinări medicale stabilite de Reglementările Internaţionale pentru Sănătate sau pentru orice vaccinare a persoanelor care sosesc în Republica Moldova şi pentru eliberarea certificatului de vaccinare. Nu se permite perceperea sau primirea plăţilor pentru examinările medicale efectuate în orice timp al zilei. Art.24 al Reglementărilor Internaţionale pentru Sănătate stabileşte că măsurile sanitaro-profilactice trebuie aplicate imediat şi fără întîrziere.
În conformitate cu prevederile anexei nr. 15 la Convenţia de la Chicago "Serviciul de informare aeronautică", autorităţile publice competente sînt obligate să publice informaţia cu privire la tipurile serviciilor de procesare (vamal, de imigrare, sanitar), precum şi programul de lucru pentru efectuarea acestora pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova.
238. În afara programului de lucru, menţionat la pct. 236 şi 237 din prezentul articol, stabilit în funcţie de orice perioadă de trafic substanţial pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova, autorităţile publice competente vor acorda servicii în condiţii nu mai puţin favorabile decît cele acordate operatorilor altor genuri de transport, care efectuează operaţiuni de transport pe teritoriul Republicii Moldova.
239. Autorităţile publice competente vor adopta măsurile respective pentru a permite aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a reprezentanţilor autorităţilor publice din alte state, în vederea examinării aeronavelor, pasagerilor, bagajului, cargoului şi documentelor, precum şi în scopul efectuării procedurilor vamale, de imigrare, sanitare şi de carantină (la transportarea animalelor şi plantelor), înainte de decolarea aeronavei către statul reprezentantului, dacă aceste măsuri vor contribui la simplificarea formalităţilor cu privire la procedurile de control la sosirea în acel stat. În calitate de alternativă, autorităţile publice competente şi autorităţile publice a altui stat, în baza unui acord reciproc, pot utiliza forme electronice privind procesarea prealabilă pentru exercitarea oricărei funcţii menţionate mai sus, cu scopul de a simplifica formalităţile cu privire la procedurile de control la sosirea în unul dintre aceste state.
240. Autorităţile publice competente vor aplica măsuri pentru a asigura afişarea pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova a regulilor privind schimbul valutei străine în valută naţională a Republicii Moldova.
241. Autorităţile publice competente care exercită controlul asupra schimbului de valută a altor state vor aplica măsurile corespunzătoare pentru:
publicarea curentă a cursului de schimb valutar;
afişarea în locuri vizibile sau publicarea într-un alt mod a informaţiei privind cursul de schimb al acelor valute care prezintă interes pentru aeroporturile internaţionale din Republica Moldova.
242. Autorităţile publice competente vor crea condiţii corespunzătoare pentru ca, în timpul convenabil pentru persoanele care utilizează transportul aerian, pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova să se efectueze schimbul oficial al valutei străine prin intermediul instituţiilor de stat sau prin intermediul agenţiilor particulare, autorizate corespunzător. Aceste condiţii se creează pentru pasagerii care sosesc şi care pleacă.
243. Autorităţile publice competente care supraveghează introducerea şi scoaterea valutei străine trebuie să prevadă eliberarea pentru pasageri, la sosirea pe teritoriul Republicii Moldova, a documentelor cu privire la valuta de care dispun şi să permită pasagerilor în cauză, la plecare din Republica Moldova, să scoată această valută la prezentarea documentului în cauză.
244. Autorităţile publice competente care interzic sau limitează introducerea valutei naţionale trebuie să creeze condiţii corespunzătoare pentru ca pasagerii, care sosesc în Republica Moldova şi care declară că dispun de valută naţională peste limitele stabilite să poată depune surplusul pe aeroportul internaţional din Republica Moldova şi să solicite, la plecarea din Republica Moldova, restituirea acestui surplus, în acelaşi punct sau în alt punct determinat de către autorităţile publice competente.
CAPITOLUL VIII. ATERIZAREA PE AEROPORTURILE DIN
REPUBLICA MOLDOVA, ALTELE DECÎT AEROPORTURILE
INTERNAŢIONALE
245. Autorităţile publice competente vor acorda orice ajutor aeronavei care, din cauze ce nu depind de comandantul aeronavei, a aterizat pe un aeroport din Republica Moldova, altul decît aeroportul internaţional, reducînd la minimum procedurile şi formalităţile de control.
246. Comandantul aeronavei sau următorul în grad membru al echipajului de zbor va informa, cît mai rapid posibil, autorităţile publice competente despre aterizarea efectuată.
247. Dacă este evident că aeronava poate să-şi reia zborul într-o perioadă de timp relativ scurtă, se va aplica următoarea procedură:
Măsurile de control se vor reduce la asigurarea plecării aeronavei cu aceeaşi încărcătură la bord cu care a sosit. Dacă încărcătura sau o parte din aceasta, din motive operaţionale sau din alte motive, nu poate fi transportată cu aceeaşi cursă, autorităţile publice competente vor înlesni procesarea acesteia şi vor contribui la transportarea rapidă, în continuare, a încărcăturii în cauză către punctul de destinaţie.
În caz de necesitate, autorităţile publice competente vor desemna o zonă corespunzătoare, aflată sub supravegherea acestora, în care pasagerii şi echipajul se pot afla pe parcursul staţionării.
Comandantul aeronavei va solicita autorizarea pentru decolare (fără a lua în considerare autorizarea organului serviciilor de trafic aerian) numai unei autorităţi publice competente.
248. Dacă este evident că decolarea aeronavei se amînă pentru o perioadă considerabilă de timp sau că aceasta nu este în stare să-şi continue zborul, se va aplica următoarea procedură:
În cazul în care comandantul aeronavei aşteaptă indicaţii de la autorităţile publice competente sau dacă acesta sau membrii echipajului nu pot contacta autorităţile respective, comandantul aeronavei este în drept să întreprindă orice măsuri urgente, pe care le consideră necesare, pentru asigurarea sănătăţii şi siguranţei pasagerilor şi membrilor echipajului şi pentru evitarea pierderii sau reducerii la minimum a deteriorării aeronavei şi încărcăturii acesteia.
Pasagerilor şi membrilor echipajului li se va permite să beneficieze de toate comodităţile corespunzătoare pînă la finalizarea formalităţilor necesare, dacă aceste formalităţi nu pot fi efectuate într-o perioadă scurtă de timp.
În cazul necesităţii descărcării de la bordul aeronavei a cargoului, proviziilor de bord şi bagajului neînsoţit, din motive de siguranţă, acestea vor fi amplasate în zona învecinată şi vor rămîne în această zonă pînă la finalizarea formalităţilor.
Procesarea poştei trebuie efectuată în conformitate cu prevederile actelor în vigoare ale Uniunii Poştale Mondiale.
CAPITOLUL IX. PREVEDERI SUPLIMENTARE
CU  PRIVIRE  LA  FACILITĂŢI
249. În cazul în care autorităţile publice competente solicită operatorilor aerieni garanţii în ceea ce priveşte respectarea obligaţiunilor lor în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova cu privire la vamă, imigrare, sănătatea publică, carantina animalelor şi plantelor şi alte legi naţionale, operatorilor aerieni li se va permite, atunci cînd aceasta este posibil, utilizarea unei garanţii unice care să cuprindă toate obligaţiunile.
250. Aeronavele, echipamentul la sol, echipamentul de securitate, piesele de schimb şi materialele tehnice ale companiilor aeriene care se află pe teritoriul Republicii Moldova (cu excepţia companiilor aeriene din Republica Moldova) şi care sînt destinate pentru asigurarea serviciilor aeriene internaţionale în Republica Moldova trebuie eliberate de acţiunea actelor normative naţionale care prevăd rechiziţia sau confiscarea aeronavelor, echipamentelor, pieselor de schimb sau materialelor, destinate pentru uz public, cu excepţia situaţiilor în care dreptul de confiscare se aplică ca urmare a încălcării legislaţiei Republicii Moldova.
251. În conformitate cu prevederile anexei nr. 12 "Căutarea şi salvarea" şi ale anexei nr. 13 "Investigarea accidentelor şi incidentelor aeronautice" la Convenţia de la Chicago, autorităţile publice competente vor aplica măsurile corespunzătoare pentru asigurarea acordării imediate a accesului provizoriu pe teritoriul Republicii Moldova a personalului calificat, necesar pentru operaţiuni de căutare şi salvare, investigarea accidentelor aeronautice, repararea sau salvarea patrimoniului, care se efectuează în legătură cu dispariţia sau deteriorarea aeronavelor.
La asigurarea accesului imediat pe teritoriul Republicii Moldova a personalului menţionat la pct. 251, dacă pentru un atare acces este necesar un document corespunzător, autorităţile publice competente nu vor solicita nici un document de călătorie, decît prezentarea paşaportului.
În cazul în care autorităţile publice competente solicită personalului menţionat la pct. 257 prezentarea vizelor de intrare, în caz de necesitate şi prin excepţie, autorităţile publice competente vor elibera vizele respective la sosirea pe teritoriul Republicii Moldova sau vor contribui prin alte modalităţi la accesul în ţară, dacă personalul în cauză dispune de documente de deplasare corespunzătoare eliberate de către autorităţile competente ale statului lui.
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor va asigura informarea autorităţilor publice competente referitor la prevederile anexei nr.13 la Convenţia de la Chicago şi ale prezentului Program în cazul investigării accidentelor şi incidentelor aeronautice în partea ce ţine de simplificarea formalităţilor. În legătură cu aceasta, autorităţile publice competente vor recunoaşte experţilor pentru investigarea accidentelor şi incidentelor necesitatea de a dispune de posibilităţile de organizare a transportului către locul accidentului sau incidentului aeronautic şi, în caz de necesitate, vor acorda asistenţă experţilor în cauză.
    [Pct.251 modificat prin HG847 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.950]
252. Autorităţile publice competente vor simplifica procedurile cu privire la accesul provizoriu pe teritoriul Republicii Moldova a tuturor aeronavelor, instrumentelor, pieselor de schimb şi echipamentelor, necesare pentru căutarea, salvarea, investigarea accidentelor aeronautice, repararea şi salvarea patrimoniului, care se efectuează în legătură cu deteriorarea aeronavei ce aparţine altui stat. Mijloacele în cauză urmează să fie introduse temporar pe teritoriul Republicii Moldova cu scutirea de la plata taxelor vamale şi altor impozite sau taxe, precum şi fără aplicarea regulilor cu privire la limitarea importului mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova.
Prezenta prevedere nu exclude, în caz de necesitate, aplicarea măsurilor sanitare şi de carantină a animalelor şi plantelor.
253. Autorităţile publice competente vor simplifica procedurile cu privire la scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova atît a aeronavelor distruse, cît şi a aeronavelor care s-au aflat pe teritoriul ţării pentru acordarea ajutorului, precum şi a instrumentelor, pieselor de schimb şi echipamentului, care au fost introduse în Republica Moldova pentru căutarea, salvarea, investigarea accidentelor aeronautice, repararea şi salvarea patrimoniului.
254. Asupra aeronavelor deteriorate sau a părţilor acestora, asupra tuturor proviziilor de bord sau cargoului aflat la bordul acestor aeronave, precum şi asupra tuturor aeronavelor, instrumentelor, pieselor de schimb şi echipamentelor, introduse provizoriu pe teritoriul Republicii Moldova pentru căutarea, salvarea, investigarea accidentelor aeronautice, repararea şi salvarea patrimoniului, care nu au fost scoase de pe teritoriul Republicii Moldova în termenele stabilite de către autorităţile publice competente, se va extinde acţiunea actelor normative naţionale corespunzătoare.
255. Dacă în legătură cu investigarea accidentului aeronautic este necesar de a expedia o parte sau părţi ale aeronavei deteriorate pe teritoriul altui stat pentru efectuarea examinării tehnice sau încercărilor, autorităţile publice competente vor asigura expedierea imediată a părţii sau părţilor respective. Autorităţile publice competente vor facilita restituirea acestor părţi, dacă autorităţile publice competente, implicate în investigarea accidentului, vor solicita aceste părţi pentru finalizarea investigării.
256. Autorităţile publice competente vor simplifica procedurile cu privire la sosirea, plecarea şi tranzitul prin teritoriul Republicii Moldova a aeronavelor care execută zboruri pentru acordarea ajutorului, organizate de către organizaţiile internaţionale recunoscute de către O.N.U. sau în numele acestora, sau de către state sau în numele acestora, şi vor asigura aplicarea tuturor măsurilor pentru executarea în siguranţă a acestor zboruri. Asemenea zboruri se efectuează în cazul calamităţilor naturale şi catastrofelor antropogene care prezintă pericol grav pentru sănătatea oamenilor şi mediul ambiant, precum şi în cazul situaţiilor excepţionale care necesită asistenţa O.N.U. Executarea acestor zboruri trebuie să înceapă cît mai repede posibil din momentul cînd s-a ajuns la înţelegerea pentru acordarea ajutorului.
257. Autorităţile publice competente vor asigura ca personalul şi obiectele transportate în cadrul zborurilor pentru acordarea ajutorului, în conformitate cu prevederile pct. 256, să fie admise fără întîrziere pe teritoriul Republicii Moldova.
258. În situaţii excepţionale, autorităţile publice competente vor simplifica procedurile cu privire la tranzitul prin teritoriul Republicii Moldova al aeronavelor utilizate în lupta contra poluării mărilor ori pentru prevenirea poluării acestora sau în alte operaţiuni, necesare pentru asigurarea siguranţei pe mare, siguranţei populaţiei sau protecţiei mediului maritim.
259. În situaţii excepţionale, autorităţile publice competente, în măsura posibilităţilor, vor simplifica procedurile cu privire la tranzitul prin teritoriul Republicii Moldova al persoanelor, cargoului, materialelor şi echipamentelor necesare pentru efectuarea operaţiunilor de salvare menţionate la pct. 258.
260. Autorităţile publice competente îşi vor conforma activitatea cu prevederile Reglementărilor internaţionale pentru sănătate (1969) ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, ediţia a 3-a adnotată (1983). Autorităţile publice competente vor aplica, în calitate de măsuri maxime de sănătate, prevederile stabilite de Reglementările internaţionale pentru sănătate cu privire la intrarea, ieşirea şi tranzitul pasagerilor şi bagajului acestora, cargoului şi altor articole.
261. În cazul în care condiţiile epidemiologice permit reducerea sau eliminarea numărului măsurilor sanitare necesare, autorităţile publice competente, în comun cu autorităţile publice competente ale altor state, în conformitate cu prevederile art. 85 pct. 1 lit.d) din Reglementările internaţionale pentru sănătate, ediţia a 3-a adnotată, vor uni teritoriile lor sau vor încheia acorduri cu privire la supravegherea sanitară.
262. Autorităţile publice competente vor aplica toate măsurile posibile pentru ca instituţiile care efectuează vaccinări să utilizeze forme internaţionale ale certificatelor de vaccinare sau revaccinare, cu scopul de a asigura recunoaşterea acestora.
263. Autorităţile publice competente trebuie să aplice măsurile corespunzătoare pentru ca toate companiile aeriene şi instituţiile să aibă posibilitatea de a informa pasagerii, cu suficient timp înainte de decolare, despre vaccinările solicitate de către autorităţile statelor de destinaţie, precum şi pentru a elibera pasagerilor certificatele de vaccinare sau revaccinare conform formei stabilite de către Reglementările internaţionale pentru sănătate.
264. Operatorii aerieni vor asigura respectarea oricăror cerinţe stabilite de către autorităţile publice competente, care prevăd ca toate bolile depistate la bordul aeronavei, cu excepţia suspiciunii privind răul de avion, să fie comunicate imediat, prin radio, autorităţilor publice din aeroporturile internaţionale din Republica Moldova responsabile pentru sănătate, cu scopul de a pregăti personalul medical şi echipamentul special, necesar pentru acordarea asistenţei medicale şi efectuarea procedurilor medico-sanitare la sosirea aeronavei.
Capitolul X
FACILITAREA TRANSPORTULUI PERSOANELOR
CU DIZABILITĂŢI
    265. Prezentul capitol stabileşte normele pentru protecţia şi acordarea de asistenţă persoanelor cu dizabilităţi care apelează sau intenţionează să apeleze la servicii de transport aerian comercial pentru pasageri la plecarea de la, în tranzit prin sau la sosirea pe un aeroport situat pe teritoriul Republicii Moldova atît pentru a le proteja de discriminări, cît şi pentru a le garanta acordarea de asistenţă pentru acestea.
    Prevederile punctelor 272-276 şi punctului 2867 se aplică şi pasagerilor care pleacă de pe un aeroport situat într-o ţară terţă spre un aeroport situat pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul în care transportatorul aerian efectiv este din Republica Moldova.
    Prezentul capitol nu aduce atingere drepturilor pasagerilor stabilite prin Regulamentul privind compensarea şi asistenţa pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întîrzierii prelungite a zborurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 8 noiembrie 2012.
    266. Persoanelor cu dizabilităţi, atunci cînd călătoresc pe calea aerului, pentru a le proteja de discriminări, trebuie să li se acorde asistenţă specială, care să corespundă nevoilor speciale ale acestora, în egală măsură cu cea acordată publicului larg. Această asistenţă se oferă de către autorităţile publice competente, transportatorii aerieni, entităţile de administrare a aeroporturilor din Republica Moldova, agenţii de handling şi turoperatorii într-un mod care să asigure demnitatea persoanei.
    267. Autorităţile publice competente, transportatorii aerieni, entităţile de administrare a aeroporturilor, agenţii de handling şi turoperatorii trebuie să colaboreze între ei în vederea întreprinderii măsurilor necesare pentru asigurarea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la toate genurile de servicii prestate pasagerilor pe parcursul călătoriei, de la sosirea în aeroportul de plecare pînă la părăsirea aeroportului de destinaţie.
    268. Autorităţile publice competente, în comun cu transportatorii aerieni, entităţile de administrare a aeroporturilor şi agenţii de handling din Republica Moldova, stabilesc şi publică standarde uniforme minime de acces la serviciile de transport aerian pentru persoanele cu dizabilităţi, din momentul sosirii pe aeroportul de plecare pînă la părăsirea aeroportului de destinaţie. La stabilirea standardelor menţionate mai sus, se ţine seama de politicile recunoscute pe plan internaţional şi codurile de conduită cu privire la facilitarea transportului persoanelor cu dizabilităţi, în special Codul de conduită al Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile, în domeniul serviciilor de handling la sol a persoanelor cu dizabilităţi.
    269. Persoanelor cu dizabilităţi, atunci cînd călătoresc pe calea aerului, autorităţile publice competente, în comun cu transportatorii aerieni, entităţile de administrare a aeroporturilor, agenţii de handling şi turoperatorii, trebuie să li se acorde informaţia necesară, într-un format accesibil pentru persoanele cu deficienţe cognitive şi senzoriale, pe parcursul călătoriei, în funcţie de necesităţile acestora. 
    270. Reprezentanţii entităţilor de administrare a aeroporturilor, transportatorii aerieni şi turoperatorii trebuie să aplice măsurile necesare pentru ca persoanele cu dizabilităţi să fie informate despre modul în care trebuie să procedeze în oricare din următoarele situaţii:
    a) după procurarea biletului de călătorie pe calea aerului;
    b) după consultarea orarelor curselor;
    c) după rezervare;
    d) pe aeroport;
    e) în aerogară;
    f) înainte de decolare, în timpul zborului şi după aterizare.
    271. Transportatorul aerian sau agentul acestuia pun la dispoziţia publicului, în formate accesibile şi cel puţin în aceleaşi limbi în care sînt formulate informaţiile puse la dispoziţia celorlalţi pasageri, normele de siguranţă pe care le aplică în cazul transportului persoanelor cu dizabilităţi, precum şi toate restricţiile privind transportul acestora sau al dispozitivelor de asistenţă, rezultate din dimensiunile aeronavei.
    Turoperatorul pune la dispoziţie aceste norme de siguranţă şi restricţii pentru zboruri incluse în pachetele de călătorie, pachetele de vacanţă şi circuitele pe care le organizează, vinde sau oferă spre vînzare.
    272. Transportatorul aerian, agentul acestuia sau turoperatorul nu refuză pe motivul deficienţei:
    să accepte o rezervare pentru un zbor care pleacă de la sau soseşte la un aeroport pentru care se aplică prevederile prezentului capitol;
    să îmbarce oricare persoană cu dizabilităţi la un astfel de aeroport cu condiţia ca persoana respectivă să deţină un bilet valid şi o rezervare.
    273. Fără a aduce atingere dispoziţiilor punctului 272, un transportator aerian, agentul acestuia sau un turoperator
    pot refuza să accepte rezervarea sau îmbarcarea unei persoane cu dizabilităţi doar în următoarele cazuri:
    pentru a se supune cerinţelor de siguranţă aplicabile stabilite de legislaţia internaţională, europeană sau internă sau pentru a se supune cerinţelor de siguranţă stabilite de Autoritatea Aeronautică Civilă care a eliberat certificatul de operator aerian transportatorului aerian respectiv;
    dacă dimensiunile aeronavei sau ale uşilor acesteia fac îmbarcarea sau transportul respectivei persoane cu dizabilităţi imposibile.
    274. În cazul refuzului de a accepta rezervarea pe motivele menţionate la punctul 273, transportatorul aerian, agentul acestuia sau turoperatorul depun toate eforturile pentru a propune o alternativă acceptabilă persoanei respective.
    275. Fiecare persoană cu dizabilităţi căreia i-a fost refuzată îmbarcarea pe motiv de dizabilitate şi fiecare persoană care însoţeşte respectiva persoană, în conformitate cu punctul 28612, are dreptul la restituire sau rerutare, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind compensarea și asistența pasagerilor în eventualitatea refuzului de îmbarcare și anulării sau întîrzierii prelungite a zborurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 8 noiembrie 2012. Dreptul la alegerea unui zbor de întoarcere sau rerutare este condiţionat de respectarea tuturor cerinţelor de siguranţă.
    276. În situaţia în care un transportator aerian, agentul acestuia sau un turoperator exercită o derogare în conformitate cu punctele 273-275 şi 28612, acesta comunică imediat motivele persoanei cu dizabilităţi. La cerere, transportatorul aerian, agentul acestuia sau turoperatorul comunică aceste motive în scris persoanei cu dizabilităţi, în decurs de cinci zile lucrătoare de la adresarea cererii.
    277. Transportatorii aerieni, agenţii acestora şi turoperatorii iau toate măsurile necesare pentru recepţionarea, la toate punctele lor de vînzare de pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la punctele de vînzare în afara Republicii Moldova, inclusiv de vînzare prin telefon şi Internet, a notificărilor de solicitare de asistenţă adresate de persoanele cu dizabilităţi.
    278. În situaţia în care un transportator aerian, agentul acestuia sau un turoperator recepţionează o notificare de solicitare de asistenţă cu cel puţin 48 ore înainte de ora de plecare publicată a unui zbor, transmite informaţia respectivă cu cel puţin 36 ore înainte de ora de plecare publicată a unui zbor:
    entităţilor de administrare a aeroporturilor de plecare, sosire şi tranzit; precum şi
    transportatorului aerian efectiv, în situaţia în care rezervarea nu s-a efectuat pentru transportatorul respectiv, cu excepţia cazului în care identitatea transportatorului aerian nu este cunoscută la momentul notificării, caz în care informaţia se transmite cît mai curînd posibil.
    279. În situaţia în care un transportator aerian, agentul acestuia sau un turoperator nu recepţionează o notificare de solicitare de asistenţă cu cel puţin  48 ore înainte de ora de plecare publicată a unui zbor, acesta transmite informaţia celor indicaţi în punctul 278 cu cel puțin 36 ore înainte de ora de plecare publicată a unui zbor.
    280. Cît mai curînd posibil de la decolarea aeronavei, transportatorul aerian efectiv comunică entităţii de administrare a aeroportului de destinaţie, în situaţia în care este situat pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau pe teritoriul Uniunii Europene, numărul persoanelor cu dizabilităţi aflate la bordul aeronavei care necesită asistenţa specificată la punctul 282, precum şi natura asistenţei respective.
    281. Entitatea de administrare a aeroportului va întreprinde toate măsurile necesare pentru ca instalaţiile şi serviciile de pe aeroport să satisfacă necesităţile persoanelor cu dizabilităţi.
    282. Entitatea de administrare a aeroportului este responsabilă pentru asigurarea următoarelor genuri de asistenţă, fără perceperea unor taxe suplimentare de la persoanele cu dizabilităţi:
    comunicarea sosirii la un aeroport şi solicitarea de asistenţă la punctele stabilite în interiorul şi exteriorul clădirilor terminalelor, conform punctului 284;
    deplasarea de la un punct desemnat la ghişeul de îmbarcare;
    îmbarcarea şi înregistrarea bagajelor;
    deplasarea de la ghişeul de îmbarcare spre aeronavă cu îndeplinirea procedurilor legate de emigrare, vamă şi securitate;
    îmbarcarea la bordul aeronavei cu ajutorul lifturilor, fotoliilor rulante sau altui tip de asistenţă necesară, după caz;
    deplasarea de la uşa aeronavei spre locurile atribuite;
    depozitarea şi recuperarea bagajului de la bordul aeronavei;
    deplasarea de la locurile atribuite spre uşa aeronavei;
    debarcarea de la bordul aeronavei cu ajutorul lifturilor, fotoliilor rulante sau altui tip de asistenţă necesară, după caz;
    deplasarea de la aeronavă spre sala de preluare a bagajelor cu îndeplinirea procedurilor legate de emigrare şi vamă;
    deplasarea de la sala de preluare a bagajelor spre un punct desemnat;
    asigurarea accesului la zborurile de conexiune, în caz de tranzit, cu furnizarea asistenţei în zbor şi la sol, precum şi în interiorul terminalelor şi între acestea, după caz;
    deplasarea spre grupurile sanitare, dacă este necesar;
    înlocuirea temporară a echipamentelor de mobilitate deteriorate sau pierdute, dar nu neapărat după principiul identităţii articolului respectiv;
    handling-ul la sol a cîinilor utilitari recunoscuţi, după caz;
    comunicarea informaţiei cu privire la zboruri în formate accesibile;
    în cazul în care o persoană cu dizabilităţi este asistată de o persoană însoţitoare, această persoană trebuie, dacă se solicită acest lucru, să aibă permisiunea de a furniza asistenţa necesară la aeroport şi la îmbarcare, respectiv debarcare;
    handling-ul la sol a tuturor tipurilor de echipament de mobilitate, inclusiv echipamente de tipul fotoliilor rulante electrice care respectă obligaţia de preaviz de 48 ore şi posibila limitare de spaţiu la bordul aeronavei, precum şi legislaţia relevantă referitoare la transportul bunurilor periculoase.
    283. În scopul facilitării deplasării persoanelor cu dizabilităţi între aeronavă şi aerogară atît la sosire, cît şi la decolare, entitatea de administrare a aeroportului trebuie să asigure, în caz de necesitate, punerea la dispoziţie a sistemelor de ridicare sau altor dispozitive corespunzătoare, în cazul lipsei rampelor telescopice pentru pasageri.
    284. În cooperare cu utilizatorii aeroportuari, prin Comitetul utilizatorilor aeroportuari, în cazul în care acesta există, şi organizaţiile care reprezintă persoanele cu dizabilităţi, entitatea de administrare a aeroportului stabileşte, ţinînd seama de condiţiile locale, de punctele speciale de sosire şi plecare în incinta aeroportului sau la un punct aflat sub controlul direct al entităţii de administrare a aeroportului, atît în interiorul, cît şi exteriorul clădirilor terminalului, la care persoanele cu dizabilităţi să-şi poată anunţa cu uşurinţă sosirea la aeroport şi să solicite asistenţă. Acestea trebuie amplasate cît mai aproape posibil de intrarea şi/sau ieşirea principală, iar căile de acces trebuie să fie libere de obstacole, în scopul asigurării mişcării pe teritoriul aeroportului. Punctele de sosire şi plecare trebuie să fie clar indicate şi să ofere informaţii elementare despre aeroport în formate accesibile.
    285. Entitatea de administrare a aeroportului trebuie să creeze condiţii corespunzătoare pentru parcarea mijloacelor de transport ale persoanelor cu dizabilităţi locomotorii şi să aplice măsurile corespunzătoare pentru facilitarea deplasării lor între locurile de parcare şi terminalele aeroportului.
    286. În cazul în care o persoană cu dizabilităţi ajunge la un aeroport în vederea călătoriei pe calea aerului, entitatea de administrare a aeroportului este responsabilă de asigurarea acordării de asistenţă specificată la punctul 282, astfel încît persoana respectivă să poată să se îmbarce pentru zborul pentru care deţine o rezervare, cu condiţia ca notificarea privind solicitarea specială pentru astfel de asistenţă să fi fost adresată transportatorului aerian, agentului acestuia sau turoperatorului respectiv cu cel puţin 48 ore înainte de ora de plecare publicată a zborului respectiv. Această notificare vizează zborul retur, în situaţia în care zborul de plecare şi zborul retur au fost contractate la acelaşi transportator aerian.
    2861. În cazul în care nu se adresează o notificare în conformitate cu punctul 286, entitatea de administrare a aeroportului depune toate eforturile posibile să ofere asistenţa specificată la punctul 282, astfel încît persoana respectivă să se poată îmbarca pentru zborul pentru care deţine rezervare.
    2862. Dispoziţiile punctului 286 se aplică cu condiţia ca:
    1) persoana să se prezinte la ghişeul de îmbarcare:
    a) la ora prevăzută în avans şi în formă scrisă (inclusiv prin mijloace electronice) de către transportatorul aerian, agentul acestuia sau turoperator; sau
    b) în situaţia în care nu este prevăzută nici o oră, cu cel puţin 60 de minute înainte de ora de plecare publicată;
    2) persoana să ajungă la un punct din incinta aeroportului, desemnat în conformitate cu punctul 284:
    a) la ora prevăzută în avans şi în formă scrisă (inclusiv prin mijloace electronice) de către transportatorul aerian, agentul acestuia sau turoperator; sau
    b) în situaţia în care nu este prevăzută nici o oră, cu cel puţin 120 de minute înainte de ora de plecare publicată.
    2863. La sosirea pe calea aerului a unei persoane cu dizabilităţi la un aeroport pentru care se aplică prevederile prezentului capitol, entitatea de administrare a aeroportului este responsabilă de asigurarea asistenţei specificate la punctul 282, astfel încît persoana să poată ajunge la punctul de plecare de la aeroport, aşa cum se menţionează la punctul 284.
    2864. Exceptînd aeroporturile pe care se înregistrează un trafic anual de mai puţin de 150000 mişcări de pasageri comerciali, entitatea de administrare a aeroportului stabileşte şi publică standardele de calitate cu privire la asistenţa specificată la punctul 282 şi determină cerinţele de resurse în vederea îndeplinirii acestora, în colaborare cu utilizatorii aeroportuari, prin Comitetul utilizatorilor aeroportuari, în cazul în care există, şi organizaţiile care reprezintă persoanele cu dizabilităţi. Autoritatea Aeronautică Civilă supraveghează modul în care sînt respectate aceste standarde de calitate.
    2865. Transportatorul aerian şi entitatea de administrare a aeroportului pot conveni ca, pentru pasagerii pe care transportatorul respectiv îi transportă spre şi dinspre aeroport, entitatea de administrare a aeroportului să furnizeze asistenţă la un standard mai înalt decît standardele menţionate la punctul 2864 sau să furnizeze servicii suplimentare faţă de cele specificate la punctul 282.
    2866. Entitatea de administrare a aeroportului poate oferi ea însăşi asistenţa respectivă. Pentru a-şi îndeplini responsabilitatea şi sub rezerva permanentă a obligaţiei de respectare a standardelor de calitate menţionate la punctul 2864, entitatea de administrare a aeroportului poate încheia contracte cu una sau mai multe părţi pentru furnizarea de asistenţă. În cooperare cu utilizatorii aeroportuari, prin Comitetul utilizatorilor aeroportuari, în cazul în care acesta există, entitatea de administrare a aeroportului poate încheia unul sau mai multe contracte din proprie iniţiativă sau la solicitări, inclusiv primite din partea unui transportator aerian, şi ţinînd seama de serviciile existente la respectivul aeroport. În eventualitatea refuzului unei astfel de solicitări, entitatea de administrare a aeroportului furnizează o justificare scrisă.
    2867. La rîndul său, transportatorul aerian oferă următoarele genuri de asistenţă fără perceperea unei taxe suplimentare persoanei cu dizabilităţi care pleacă de pe un aeroport, soseşte sau îl tranzitează, cu condiţia ca persoana respectivă să îndeplinească condiţiile stabilite în punctele 286 şi 2862:
    transportul cîinilor utilitari recunoscuţi în cabină şi care se vor afla lîngă locul persoanei cu dizabilităţi, sub rezerva reglementărilor naţionale sau ale transportatorului aerian;
    în afara echipamentelor medicale, transportul a maximum două dispozitive de asistare pentru o persoană cu dizabilităţi, inclusiv fotolii rulante electrice (sub rezerva obligaţiei de preaviz de 48 ore şi a posibilei limitări de spaţiu, greutate şi cerinţe de siguranţă la bordul aeronavei sau
    cu recunoaşterea dispozitivelor respective în calitate de bagaje prioritare, precum şi sub rezerva aplicării legislaţiei relevante în materie de bunuri periculoase);
    comunicarea informaţiei esenţiale cu privire la zbor în formate accesibile;
    depunerea tuturor eforturilor posibile în vederea adaptării locului atribuit la bordul aeronavei la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi ca urmare a solicitării acestui serviciu, sub rezerva cerinţelor de siguranţă şi disponibilitate;
    asistenţă la deplasarea spre grupurile sanitare, dacă este necesar;
    în cazul în care o persoană cu dizabilităţi este asistată de o persoană însoţitoare, transportatorul aerian depune toate eforturile posibile de a atribui persoanei respective un loc lîngă persoana cu dizabilităţi.
    2868. Transportatorii aerieni asigură aplicarea măsurilor corespunzătoare pentru ca pasagerii cu diferite tipuri de dizabilități să aibă posibilitatea de a recepţiona informaţia despre serviciile acordate în timpul zborului, în format accesibil.
    2869. Transportatorii aerieni asigură că aeronavele, recent puse în exploatare sau după o reechipare considerabilă, trebuie, în cazul în care tipul, capacitatea şi configuraţia aeronavei permite, să corespundă standardelor uniforme minime de accesibilitate la echipamentul de bord, care să includă braţe escamotabile pentru fotolii, fotolii de bord, wc-uri accesibile, precum şi iluminare şi pictograme potrivite.
    28610. Transportatorii aerieni trebuie să prevadă în manualele operaţionale proceduri cu privire la deservirea şi transportarea persoanelor cu dizabilităţi.
    28611. Persoanelor cu dizabilităţi trebuie să li se acorde dreptul de a călători pe calea aerului fără a dispune de o autorizaţie medicală. Transportatorilor aerieni li se permite de a solicita persoanelor cu dizabilităţi obţinerea unei autorizaţii medicale pentru efectuarea călătoriei pe calea aerului, atunci cînd, din motive de sănătate, nu este clar dacă persoanele respective sînt apte pentru călătorie şi ar putea periclita siguranţa sau sănătatea lor sau a altor pasageri.
    28612. Persoanelor cu dizabilităţi trebuie să li se acorde dreptul de a decide personal dacă au nevoie de un însoţitor. În situaţiile în care este necesară prezenţa însoţitorului, autorităţile publice competente încurajează transportatorii aerieni să acorde reduceri la transportarea persoanei în calitate de însoţitor.
    Cu respectarea aceloraşi condiţii menţionate la punctul 273, transportatorul aerian, agentul acestuia sau un turoperator pot solicita un însoţitor doar în cazul în care este evident că persoana cu dizabilitate este dependentă de însoţitor, capabil să ofere asistenţa necesară persoanei respective şi în cazul în care aceasta ar putea reprezenta un risc pentru siguranţa sau sănătatea sa, sau a celorlalţi pasageri. 
    28613. Atenţie deosebită se acordă zborurilor de conexiune. Asistenţa în cazul transferului persoanelor cu dizabilităţi  de pe o aeronavă către altă aeronavă va fi acordată în cel mai eficient mod, în funcţie de timpul de conexiune.
    28614. În cazul în care o persoană cu dizabilităţi tranzitează un aeroport pentru care se aplică prevederile referitoare la aceasta sau este transferată de către un transportator aerian sau un turoperator de la zborul pentru care deţine rezervarea la un alt zbor, entitatea de administrare a aeroportului este responsabilă de asigurarea asistenţei specificate la punctul 282, astfel încît persoana să se poată îmbarca pentru zborul pentru care deţine o rezervare.
    28615. Autoritatea Aeronautică Civilă verifică ca transportatorii aerieni, entităţile de administrare a aeroporturilor din Republica Moldova şi agenţii de handling să colaboreze la crearea şi coordonarea programelor de pregătire a personalului calificat pentru acordarea ajutorului persoanelor cu dizabilităţi care călătoresc pe calea aerului. 
    28616. Transportatorii aerieni şi entitatea de administrare a aeroportului:
    garantează că întregul personal, inclusiv cel angajat de orice subcontractor, care oferă asistenţă directă persoanelor cu dizabilităţi, deţine cunoştinţe despre modul de satisfacere a necesităţilor persoanelor cu diverse dizabilităţi;
    asigură cursuri de pregătire în domeniul egalităţii şi al înţelegerii necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi pentru întregul personal al aeroportului care interacţionează direct cu publicul călător;
    garantează că, la recrutare, toţi angajaţii noi participă la cursuri de pregătire cu privire la acordarea asistenţei persoanelor cu dizabilităţi şi că personalul beneficiază de cursuri de perfecţionare ori de cîte ori este necesar.
    28617. În cazul în care fotoliile rulante, alte echipamente de mobilitate şi dispozitive de asistenţă se pierd sau se deteriorează în timpul manipulării la aeroport sau în timpul transportului la bordul aeronavei, pasagerul căruia îi aparţine echipamentul respectiv este despăgubit în conformitate cu normele dreptului civil.
    28618. Obligaţiile faţă de persoanele cu dizabilităţi, în conformitate cu prezentul capitol, nu pot face obiectul limitărilor sau derogărilor.
    28619. Autorităţile publice competente din Republica Moldova vor lua măsuri pentru a informa persoanele cu dizabilităţi cu privire la drepturile acestora cuprinse în prezentul capitol şi cu privire la modalitatea de adresare a plîngerilor în cazul în care consideră că acestea au fost încălcate.
    28620. Persoana cu dizabilităţi care consideră că i-au fost încălcate drepturile pe care le are conform prezentului capitol poate supune subiectul respectiv atenţiei entităţii de administrare a aeroportului sau transportatorului aerian respectiv, după caz. În cazul în care persoana cu dizabilităţi nu obţine o rezolvare satisfăcătoare pe această cale, plîngerile pot fi adresate Autorităţii Aeronautice Civile sau Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, după caz.
    28621. Încălcările prevederilor prezentului capitol, dacă nu constituie infracţiune, se sancţionează de către Autoritatea Aeronautică Civilă sau Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, conform competenţelor şi procedurilor stabilite de cadrul normativ aplicabil.
   
[Capitolul X în redacția HG847 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.950]
CAPITOLUL XI. COMITETUL NAŢIONAL
DE FACILITĂŢI AERONAUTICE
287. Prezentul capitol stabileşte direcţiile prioritare, competenţele, componenţa şi metodele de activitate ale Comitetul Naţional de Facilităţi Aeronautice (în continuare - Comitet) al Republicii Moldova, luîndu-se în considerare necesitatea soluţionării problemelor naţionale într-un mod pe cît se poate de simplificat.
288. În scopul asigurării simplificării formalităţilor în domeniul transporturilor aeriene, Comitetul  are următoarele atribuţii:
examinarea problemelor ce ţin de politica în domeniul formalităţilor vamale aplicate serviciilor de transport aerian internaţional;
elaborarea recomandărilor pentru ministere, alte autorităţi administrative centrale, organizaţii şi instituţii din Republica Moldova, implicate în asigurarea formalităţilor în domeniul transportului aerian, conform prevederilor prezentului Program;
informarea permanentă a ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, organizaţiilor şi instituţiilor despre evenimentele importante din domeniul aviaţiei civile internaţionale, care ar putea afecta traficul aerian pe/de pe teritoriul Republicii Moldova;
asigurarea cadrului consultativ şi de coordonare pentru implementarea acţiunilor de facilităţi aeronautice preconizate;
examinarea şi propunerea amendamentelor la prezentul Program, în conformitate cu reglementările internaţionale în domeniul aviaţiei civile;
actualizarea permanentă a conţinutului şi monitorizarea implementării măsurilor şi procedurilor de facilităţi aeronautice, asigurînd concomitent corelarea acţiunilor de facilităţi cu cele de securitate aeronautică;
analizarea modului în care autorităţile publice competente, operatorii aerieni naţionali şi străini respectă reglementările naţionale şi internaţionale în materie de facilităţi aeronautice;
planificarea şi realizarea activităţii de inspectare şi control pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova şi al operatorilor aerieni în domeniul facilităţilor aeronautice;
asigurarea coordonării între prezentul Program şi Programul Naţional de Securitate Aeronautică;
examinarea standardelor şi recomandărilor O.A.C.I., C.E.A.C. şi ale altor organizaţii internaţionale cu atribuţii în domeniul facilităţilor aeronautice, în scopul elaborării propunerilor autorităţilor publice competente cu privire la aplicarea unor măsuri şi proceduri corespunzătoare pe teritoriul Republicii Moldova;
stabilirea modalităţii de abordare a problemelor specifice în relaţiile cu organismele internaţionale cu atribuţii în domeniul aviaţiei civile şi înaintarea propunerilor cu privire la participarea la reuniunile de specialitate;
examinarea problemelor ce apar în legătură cu procesarea aeronavelor, pasagerilor, bagajului, cargoului, poştei şi proviziilor de bord şi, în caz de necesitate, soluţionarea problemelor ce apar pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova;
examinarea necesităţii creării comitetelor aeroportuare de facilităţi aeronautice pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova, stabilind competenţa şi componenţa acestora;
examinarea propunerilor în domeniul facilităţilor aeronautice parvenite de la organizaţiile, instituţiile şi întreprinderile care activează în domeniul aviaţiei civile din Republica Moldova.
289. Comitetul se constituie din reprezentanţi ai următoarelor autorităţi publice competente:
Guvernul Republicii Moldova;
Autoritatea Aeronautică Civilă;
Serviciul Vamal;
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor;
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
Ministerul Afacerilor Interne;
Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale;
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
   
[Pct.289 modificat prin HG847 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.950]
[Pct.289 modificat prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
290. Comitetul este condus de către reprezentantul Guvernului, responsabil de coordonarea activităţii Autorității Aeronautice Civile, care acţionează în calitate de preşedinte al Comitetului. În lipsa preşedintelui, Comitetul este condus de către reprezentantul Autoritatății Aeronautice Civile, care acţionează în calitate de vicepreşedinte al Comitetului.
291. Comitetul este convocat în şedinţe ordinare de către preşedintele Comitetului sau la propunerea oricărui membru al Comitetului, în caz de necesitate.
292. Şedinţele Comitetului se consideră deliberative dacă la acestea sînt prezenţi cel puţin 2/3 din membri.
293. În caz de necesitate, la şedinţele Comitetului pot participa, cu statut de observator, experţi în domeniul facilităţilor aeronautice şi reprezentanţi ai operatorilor de aeroport, companiilor aeriene şi altor organizaţii de specialitate.
294. Pentru soluţionarea unor probleme concrete privind simplificarea formalităţilor care necesită o analiză deosebită, Comitetul poate înfiinţa subcomitete sau grupuri de lucru pentru următoarele domenii - pasageri, mărfuri, bagaje. Numărul şi domeniile pentru care se înfiinţează aceste subcomitete sau grupuri de lucru sînt stabilite de către Comitet.
Este obligatoriu ca, după fiecare reuniune a subcomitetelor sau grupurilor de lucru, membrii Comitetului să fie informaţi cu privire la problemele discutate.
295. Convocarea Comitetului se stabileşte de către preşedintele Comitetului, conform celor stipulate la pct. 291.
296. Procesele-verbale ale şedinţelor Comitetului se semnează de către toţi membrii Comitetului şi sînt distribuite autorităţilor publice vizate.
297. Secretariatul Comitetului este asigurat de către Autoritatea Aeronautică Civilă.
298. Hotărîrile Comitetului se aprobă cu majoritatea simplă de voturi   (50% Ă 1) din numărul total al membrilor Comitetului.
299. Hotărîrile Comitetului sînt executorii pentru toate autorităţile publice, instituţiile şi întreprinderile care desfăşoară activităţi în domeniul aviaţiei civile internaţionale.
300. În cazul în care Republica Moldova este vizitată de către experţii Secretariatului O.A.C.I. în materie de simplificare a formalităţilor, trebuie aplicate măsurile necesare pentru organizarea participării experţilor în cauză la şedinţele Comitetului.
301. Autoritatea Aeronautică Civilă va informa O.A.C.I. despre activitatea Comitetului, cu scopul ca această informaţie să fie pusă la dispoziţia altor state.
302. Comitetul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Program şi legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
CAPITOLUL XII. CERINŢE FAŢĂ DE PERSONALUL
AUTORITĂŢILOR PUBLICE COMPETENTE, AEROPORTURILOR
 INTERNAŢIONALE ŞI OPERATORILOR AERIENI DIN
REPUBLICA MOLDOVA
303. Prezentul capitol stabileşte cerinţele faţă de personalul autorităţilor publice competente, operatorilor aeroporturilor internaţionale, operatorilor aerieni şi întreprinderilor din Republica Moldova care îşi desfăşoară activitatea pe aeroporturile internaţionale din ţară şi care, pentru exercitarea atribuţiilor lor, se află în contact permanent cu pasagerii şi membrii echipajului de zbor. Cerinţele se referă, în special, la interfaţa cu pasagerii şi membrii echipajului, calităţile profesionale, ţinută şi alte aspecte.
304. Autorităţile publice competente, organizaţiile şi instituţiile, operatorii aeroporturilor internaţionale, întreprinderile şi operatorii aerieni (în continuare - Conducerea), care îşi desfăşoară activitatea pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova, trebuie să asigure realizarea unor relaţii eficiente între pasageri şi personalul lor, cu scopul de a asigura calitatea formalităţilor şi a serviciilor prestate pasagerilor.
305. Conducerea va influenţa această prestare prin crearea unor imagini corespunzătoare, bazate pe realitatea, competenţa şi argumentarea acţiunilor întreprinse pentru satisfacerea necesităţilor pasagerilor. Această imagine creată de personal la toate nivelurile de procesare trebuie să aibă un efect pozitiv asupra relaţiilor dintre personal şi pasager.
306. Deoarece personalul aflat în contact direct cu pasagerii este o sursă importantă de informaţie pentru procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii, Conducerea va analiza cu regularitate metodele utilizate pentru promovarea contactelor cu pasagerii.
307. Comunicarea cu pasagerii presupune atît ascultarea, cît şi informarea acestora. Din această cauză este necesar să se acorde o atenţie deosebită dificultăţilor în comunicare sau în relaţiile cu pasagerii.
308. Comunicarea eficientă cu pasagerii implică:
ascultarea pasagerului;
informarea pasagerului;
explicaţiile oferite pasagerilor şi, în caz de apariţie a unor probleme, referitor la modul în care vor fi soluţionate;
explicaţiile date cu privire la întocmirea documentelor;
evitarea brutalităţii din partea personalului care efectuează controlul sau deserveşte pasagerii;
prevederea unor mijloace adecvate şi uşor accesibile pentru o comunicare eficientă;
explicarea relaţiilor dintre serviciu, prestare a lui şi, dacă există, preţ;
determinarea relaţiei dintre serviciul prestat şi necesităţile reale ale pasagerului.
Perceperea de către pasager a calităţii serviciului este adesea obţinută prin comunicarea cu personalul autorităţilor, organizaţiilor, instituţiilor, întreprinderilor prestatoare de servicii şi prin intermediul facilităţilor acordate de acestea.
309. Întru asigurarea aplicării prevederilor prezentului Program, pentru comunicarea cu pasagerii şi înţelegerii acestora pe parcursul procedurilor de procesare şi control sau la efectuarea altor activităţi legate de transportul aerian, autorităţile publice competente, operatorii aeroporturilor internaţionale, operatorii aerieni şi întreprinderile din Republica Moldova care îşi desfăşoară activitatea pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova vor asigura ca personalul implicat în activităţile de pe aeroport şi care se află în contact cu pasagerii, membrii echipajelor de zbor şi personalul aeronautic să cunoască în mod obligatoriu limbile moldovenească, engleză şi rusă.
310. Se va asigura ca personalul organelor de control pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova să cunoască documentele de transport aerian (documentele de călătorie ale pasagerilor, actele de identitate, declaraţia generală, manifestul de cargou, manifestul de pasageri şi alte documente) şi să le accepte în una din următoarele limbi: moldovenească, engleză sau rusă.
311. Se va asigura ca personalul menţionat la pct. 309 să aibă o ţinută agreabilă pe perioada exercitării atribuţiilor.
312. Se interzice de a intra în contact cu pasagerii în cazul în care personalul se prezintă la serviciu în stare de ebrietate, ţinută necorespunzătoare sau dacă acesta prezintă simptome de boală (răceală, boli infecţioase etc.).
CAPITOLUL XIII. ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR PUBLICE
COMPETENTE PE AEROPORTURILE INTERNAŢIONALE
313. Pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova îşi desfăşoară activitatea, potrivit legii, subdiviziunile, Serviciului Vamal, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi ale altor autorităţi publice competente.
   
[Pct.313 modificat prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
314. Autorităţile publice competente responsabile de exercitarea atribuţiilor ce le revin, potrivit legii, pe aeroporturile internaţionale trebuie să colaboreze între ele şi să asigure, în limitele competenţei lor, desfăşurarea în bune condiţii a traficului de aeronave, călători, mărfuri, bagaje şi poştă.
315. Autoritatea Aeronautică Civilă este organul central de specialitate al administraţiei publice abilitat cu funcţii de conducere, coordonare şi exercitare a controlului în domeniul aviaţiei civile şi este autoritatea reprezentativă în domeniul simplificării formalităţilor în transportul aerian.
316. Atribuţiile Autorității Aeronautice Civile în domeniul simplificării formalităţilor în transportul aerian sînt următoarele:
implementarea prezentului Program, a altor norme şi proceduri în domeniul simplificării formalităţilor în aviaţia civilă;
cooperarea cu alte autorităţi publice competente implicate în implementarea prezentului Program, în scopul definirii şi repartizării sarcinilor ce le revin;
coordonarea activităţilor diferitelor autorităţi publice competente, potrivit responsabilităţilor ce le revin, în conformitate cu prevederile prezentului Program;
punerea la dispoziţia operatorilor aeroporturilor şi operatorilor aerieni care-şi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi altor instituţii interesate a datelor cu privire la activităţi specifice în domeniul facilităţilor aeronautice;
monitorizarea respectării pe aeroporturile internaţionale a standardelor privind facilităţile;
efectuarea controlului existenţei şi legalităţii documentelor aeronavelor şi modului de utilizare a acestora la bordul aeronavelor;
elaborarea şi asigurarea publicării procedurilor de intrare, ieşire şi staţionare pe teritoriul Republicii Moldova a aeronavelor, pasagerilor, bagajelor lor şi mărfurilor;
efectuarea controlului asupra modalităţilor de organizare a fluxurilor de pasageri, bagaje şi mărfuri pe aeroporturile civile şi determinarea unor soluţii care să nu afecteze buna desfăşurare a acestei activităţii;
stabilirea măsurilor necesare realizării cooperării între operatorii aeroporturilor şi toţi factorii implicaţi în asigurarea zonelor, spaţiilor şi serviciilor care să permită procesarea rapidă a fluxului de pasageri, membrilor de echipaj, bagaje, mărfuri şi poştă la trecerea acestora prin aeroporturile internaţionale din Republica Moldova;
stabilirea măsurilor necesare pentru ca autorităţile publice competente şi aeroporturile să asigure întreaga asistenţă aeronavelor aflate în dificultate, care aterizează pe aeroporturi, altele decît cele internaţionale, în situaţii extreme;
avizarea cererilor care permit intrarea fără întîrziere pe teritoriul Republicii Moldova, cu titlu temporar, a personalului calificat necesar căutării, salvării, anchetării, reparării sau recuperării aeronavelor pierdute sau avariate, în cazul accidentelor sau incidentelor aeronautice ce au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova;
realizarea unui schimb permanent de informaţii cu Poliţia de Frontieră cu privire la categoriile de pasageri cu statut special (persoane pentru care a fost emis un consemn privind nepermiterea intrării în Republica Moldova, persoane expulzate, deportaţi etc.);  
reprezentarea autorităţii publice în domeniul facilităţilor aeronautice la nivelul organismelor guvernamentale sau nonguvernamentale de aviaţie civilă internaţională;
realizarea schimbului de informaţii pentru dezvoltarea liniilor informaţionale de comunicare cu serviciile, persoanele cu statut special competente în materie;
participarea, în comun cu reprezentanţii altor instituţii specializate în domeniul facilităţilor aeronautice, cu informări, analize referitoare la nivelul facilităţilor, implementarea reglementărilor naţionale şi internaţionale, cu date statistice etc. la simpozioane, conferinţe, reuniuni de lucru, analize interne şi internaţionale şi alte reuniuni de acest gen.
   
[Pct.316 modificat prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
317. Autoritatea Aeronautică Civilă asigură elaborarea şi emiterea legitimaţiilor pentru membrii de echipaj şi inspectori, conform formelor menţionate  la anexele nr.6 şi 7 la prezentul Program.
318. Operatorii aeroporturilor internaţionale desemnate şi ale celorlalte aeroporturi ale aviaţiei civile din Republica Moldova sînt responsabili de implementarea măsurilor de simplificare a formalităţilor în domeniul lor de activitate.
319. Atribuţiile operatorului de aeroport în domeniul simplificării formalităţilor în transportul aerian sînt următoarele:
stabilirea unui program propriu referitor la facilităţile aeronautice, care detaliază măsurile de asigurare a facilităţilor specifice aeroportului, în conformitate cu prezentul Program;
desemnarea unei persoane responsabile pentru coordonarea implementării prevederilor prezentului Program şi a Programului de securitate a aeroportului;
crearea condiţiilor pentru buna desfăşurare a tuturor activităţilor de pe aeroport;
asigurarea securităţii aeronautice pe aeroport;
asigurarea acordării pe aeroport a primului ajutor şi altei asistenţe medicale;
asigurarea cu mijloace de informare a pasagerilor pe aeroporturile internaţionale (panouri, monitoare, broşuri etc.), inclusiv cu privire la activitatea autorităţilor publice competente care desfăşoară activităţi de control;
asigurarea mijloacelor de comunicaţie cu toate autorităţile publice competente de pe aeroportul internaţional, precum şi cu companiile aeriene şi alte organizaţii;
asigurarea aplicării tuturor prevederilor stabilite de prezentul Program care se referă la activitatea aeroporturilor internaţionale în domeniul facilitării transporturilor aeriene;
comunicarea datelor privind activităţile aeroportuare la cererea autorităţilor publice competente, necesare activităţii acestora.
320. Operatorul aerian în domeniul simplificării formalităţilor în transportul aerian are următoarele atribuţii:
asigură respectarea procedurilor ce ţin de perfectarea documentelor aeronavelor, echipajelor acestora, pasagerilor, bagajelor, cargoului, poştei şi altor articole la intrarea sau ieşirea de pe teritoriul Republicii Moldova;
colaborează cu autorităţile publice competente, pe de o parte, şi cu operatorul aeroportului, pe de altă parte;
asigură mijloacele de comunicaţie cu toate autorităţile publice competente de pe aeroport, precum şi cu operatorul aeroportului şi alte organizaţii;
asigură informarea corespunzătoare a pasagerilor;
realizează un control suplimentar al actelor de identitate ale pasagerilor, indiferent de destinaţia finală sau de tranzit a călătoriei, în scopul verificării suplimentare a faptului dacă pasagerii deţin toate documentele de acces;
exercită, în cazul pasagerilor deportaţi, ordinele de returnare în acord cu autorităţile de frontieră din statele în care există astfel de pasageri;
îşi coordonează, în mod obligatoriu, activităţile cu autorităţile publice competente care sînt implicate în facilitarea traficului aerian;
asigură siguranţa zborurilor şi securitatea aeronautică;
asigură preluarea şi returnarea persoanei declarate inadmisibile pe teritoriul Republicii Moldova către punctul iniţial al călătoriei sau către o altă destinaţie, în funcţie de documentele deţinute de persoana în cauză;
asigură respectarea prevederilor prezentului Program, precum şi ale actelor normative în domeniul aviaţiei civile;
321. Operatorul aerian asigură, de sine stătător, elaborarea declaraţiei generale, manifestului de cargou, manifestului de pasageri şi documentului comercial conform formelor menţionate la anexele nr.1, 2, 3 şi 9 la prezentul Program.
322. Poliţia de Frontieră, în conformitate cu prevederile legale, exercită controlul asupra respectării regulilor regimului frontierei de stat, şi regimului punctelor de trecere a frontierei de stat.
   
[Pct.322 modificat prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
    323. Atribuţiile Poliţiei de Frontieră în aeroporturile internaţionale din Republica Moldova sînt următoarele:
   organizarea şi asigurarea controlului documentelor la trecerea frontierei, precum şi evidenţa persoanelor care au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova;
   asigurarea depistării şi contracarării migraţiei ilegale şi altor infracţiuni transfrontaliere;
   asigurarea descoperirii şi reţinerii, în condiţiile legii, a persoanelor vinovate de încălcarea regimului frontierei de stat, regimului în punctele de trecere a frontierei de stat;
   asigurarea aplicării măsurilor corespunzătoare pentru respectarea reglementărilor cu privire la frontiera de stat, constatarea şi examinarea contravenţiilor;
   asigurarea controlului actelor de identitate ale persoanelor pentru identificarea acestora;
   informarea reprezentantului companiei aeriene despre pasagerii cărora nu li s-a permis intrarea pe teritoriul Republicii Moldova şi despre măsurile care se impun în vederea returnării acestora în afara teritoriului Republicii Moldova;
   asigurarea comunicării cu toate autorităţile publice competente ce activează în aeroportul internaţional, precum şi cu operatorul aeroportului, companiile aeriene şi alte organizaţii;
   comunicarea datelor privind activităţile de control la frontiera de stat la cererea motivată  a altor autorităţi publice competente, necesare activităţii acestora;
   asigurarea ordinii publice pe aeroport;
   efectuarea controlului de securitate aeronautică al pasagerilor, membrilor echipajelor, personalului de deservire, bagajelor de mînă, bagajelor de cală, încărcăturilor, poştei şi proviziei de bord;
   asigurarea ordinii de drept în aeroport în cazul situaţiilor excepţionale şi instituirii regimului stării de urgenţă;
   întreprinderea măsurilor speciale de investigaţii şi alte acţiuni prevăzute de legislaţie pentru depistarea, prevenirea şi combaterea infracţiunilor, identificarea şi reţinerea persoanelor aflate în căutare sau despre care există informaţii şi probe că au săvîrşit infracţiuni.
    [Pct.323 în redacția HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
324. Serviciul Vamal asigură, în conformitate cu prevederile legale, respectarea regimului vamal pe teritoriul Republicii Moldova în scopul realizării procesării pasagerilor, bagajelor, cargoului, poştei, transportate pe cale aeriană.
325. Atribuţiile Serviciului Vamal şi ale autorităţilor vamale amplasate pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova sînt prevăzute în art.11 al Codului vamal.
326. Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale asigură, în conformitate cu prevederile legale, ocrotirea sănătăţii pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova.
327. Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale exercită pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova, prin intermediul Agenției Națională pentru Sănătate Publică, următoarele atribuţii:
asigură supravegherea de stat a sănătăţii publice;
efectuează dezinsecţia, deratizarea şi dezinfectarea aeronavelor;
eliberează certificate de dezinsecţie, deratizare şi dezinfectare a aeronavelor;
verifică certificate de dezinsecţie, deratizare şi dezinfectare a aeronavelor eliberate de către autorităţile altor state;
verifică certificatele de vaccinare şi revaccinare ale pasagerilor şi  membrilor echipajului de zbor, la necesitate;
verifică producţia şi circulaţia proviziilor destinate pasagerilor (cateringul);
asigură aplicarea tuturor măsurilor corespunzătoare în cazul apariţiei unui focar epidemic, în caz de iminenţă a unei epidemii sau în situaţii de calamităţi naturale, precum şi în cazul depistării bolnavilor, suspecţi de boli transmisibile sau purtători de germeni de boli transmisibile;
verifică respectarea regulamentelor sanitare la transportarea şi manipularea obiectelor, materialelor şi substanţelor care, prin natura lor sau modul de utilizare, pot avea o influenţa negativă asupra sănătăţii populaţiei;
asigură mijloacele de comunicaţie cu toate autorităţile publice competente ce activează pe aeroportul internaţional, precum şi cu operatorul aeroportului, companiile aeriene şi alte organizaţii;
asigură informarea persoanelor fizice şi juridice despre activităţile de supraveghere a sănătăţii publicepe aeroporturile internaţionale;
comunică date privind activităţile de supraveghere a sănătăţii publice la cererea altor autorităţi publice competente, necesare activităţii acestora.
    [Pct.327 modificat prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
328. Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică asigură elaborarea şi emiterea certificatului de dezinsecţie reziduală conform formei menţionate în anexa  nr. 4 la prezentul Program.
    [Pct.328 modificat prinHG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
329. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene determină şi exercită politica Republicii Moldova în domeniul eliberării vizelor pentru Republica Moldova pe aeroporturile internaţionale.
330. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene îşi exercită activitatea pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova prin intermediul oficiului consular din aeroport.
331. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, perfectează vize pentru intrarea în ţară cetăţenilor străini şi apatrizilor care nu domiciliază  legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Pct.332 exclus prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
333. Ministerul Afacerilor Interne, va asigura elaborarea şi emiterea documentelor de însoţire cu privire la expulzarea persoanelor inadmisibile, conform formelor menţionate în anexa  nr. 8 la prezentul Program.
   
[Pct.333 modificat prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
334. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare asigură, în conformitate cu prevederile legale, protecţia veterinară pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova.
335. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare exercită pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova, prin intermediul Serviciului Veterinar, următoarele atribuţii:
asigură supravegherea veterinară de stat;
stabileşte lista bolilor transmisibile în cazul cărora se instituie măsuri obligatorii de prevenire şi combatere;
în comun cu Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, organizează şi aplică toate măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor comune omului şi animalelor;
asigură protecţia împotriva pătrunderii pe teritoriul Republicii Moldova a obiectelor de carantină;
asigură depistarea, localizarea şi lichidarea obiectelor de carantină;
exercită controlul asupra respectării cerinţelor sanitar-veterinare în procesul mutărilor, exportului şi importului animalelor, produselor şi materiilor prime de origine animală;
asigură mijloacele de comunicaţie cu toate autorităţile publice competente de pe aeroportul internaţional, precum şi cu operatorul aeroportului, companiile aeriene şi alte organizaţii;
asigură informarea persoanelor fizice şi juridice despre activităţile veterinare pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova;
comunică date privind activităţile veterinare, la cererea altor autorităţi publice competente, necesare activităţii acestora.
    [Pct.335 modificat prinHG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
336. Serviciul de stat de carantină fitosanitară asigură, în conformitate cu prevederile legale, protecţia fitosanitară pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova.
337. Serviciul de stat de carantină fitosanitară exercită pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova următoarele atribuţii:
asigură supravegherea fitosanitară de stat;
asigură protecţia împotriva pătrunderii pe teritoriul Republicii Moldova a obiectelor de carantină;
asigură depistarea, localizarea şi lichidarea obiectelor de carantină;
exercită controlul asupra respectării cerinţelor fitosanitare în procesul mutărilor, exportului şi importului plantelor, producţiei vegetale şi producţiei supuse carantinei;
stabileşte lista obiectelor de carantină, dăunătorilor, agenţilor patogeni ai plantelor a căror arie de răspîndire pe teritoriul Republicii Moldova este limitată;
eliberează certificate fitosanitare şi permise de carantină;
asigură mijloacele de comunicaţie cu toate autorităţile publice competente de pe aeroportul internaţional, precum şi cu operatorul aeroportului, companiile aeriene şi alte organizaţii;
asigură informarea persoanelor fizice şi juridice despre activităţile fitosanitare pe aeroporturile internaţionale;
comunică date privind activităţile fitosanitare, la cererea altor autorităţi publice competente, necesare activităţii acestora.
338. Schema de interacţiune a autorităţilor publice competente şi serviciilor menţionate mai sus pe aeroporturile internaţionale din Republica Moldova, la exercitarea controlului aeronavelor, pasagerilor, bagajului acestora şi cargoului, este expusă în anexa nr.12 la prezentul Program.
    [Programul NFTA în redacţia HG574 din 25.05.06, MO87/09.06.06 art.646]

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9
   
[Anexa nr.9 modificată prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
    [Anexa nr.9 modificată prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]

    anexa nr.10

    anexa nr.11

    anexa nr.12
   
[Anexa nr.12 modificată prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
    [Anexa nr.12 modificat prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1034
din 16 octombrie 2000
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comitetului Naţional de Facilităţi Aeronautice
Stratan Andrei         - viceprim-ministru, ministrul afacerilor
                                 externe şi integrării europene, preşedintele
                                Comitetului
Vizant Valentin        - director general al Autorității Aeronautice
                                       Civile, vicepreşedintele Comitetului
Railean Silvia           - şef interimar al Direcţiei relaţii internaţionale
                                       şi integrare europeană a
Autorității Aeronautice
                                       Civile, secretarul Comitetului
Membrii Comitetului:
Spivacenco Anatol   - viceministru al agriculturii şi industriei
                                  alimentare  
Zubic Valentin         - viceministru al afacerilor interne
                               - viceministru al transporturilor şi
                                 gospodăriei drumurilor
Barbăroţie Anatolie  - vicedirector general al Serviciului Vamal
Golovin Boris           - viceministru al sănătăţii şi protecţiei
                                 sociale
Notă: În caz de eliberare din funcţia deţinută a unuia dintre membrii Comitetului Naţional de Facilităţi Aeronautice, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de către persoana nou-desemnată în funcţia respectivă, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern."
[Anexa nr.2 modificată prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG574 din 25.05.06, MO87/09.06.06 art.646]