HGA1064/1999
ID intern unic:  297384
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1064
din  11.11.1999
privind aprobarea Programului naţional de suprimare eşalonată a
substanţelor ce distrug stratul de ozon în Republica Moldova
Publicat : 09.12.1999 în Monitorul Oficial Nr. 135-139     art Nr : 1139
    Abrogată prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858

    In scopul realizării măsurilor de control şi de reglementare, prevăzute în Protocolul de la Montreal privind substanţele ce distrug stratul de ozon şi în Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul naţional de suprimare cşalonată a substanţelor ce distrug stratul de ozon în Republica Moldova (se anexează).
    2. Ministerul Mediului în comun cu ministerelc interesate vor întreprinde măsuri pentru aplicarea programului nominalizat.
    3. Ministerele, departamentele şi agenţii economici, care importă şi utilizează substanţe ce distrug stratul de ozon, vor întreprinde măsuri privind respectarea cerinţelor programului.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICIIMOLDOVA                     Ion STURZA
    Contrasemnată:
    Ministrul mediului                                       Arcadie Capcelea
    Ministrul justiţiei                                         Ion Păduraru

    Chişinău, 11 noiembrie 1999.
    Nr. 1064.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1064
din 11 noiembrie 1999

PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPRIMARE EŞALONATĂ A
SUBSTANŢELOR
CE DISTRUG STRATUL DE OZON ÎN
REPUBLICA MOLDOVA

I.INTRODUCERE
    La 27 iulie 1996 Republica Moldova a ratificat Convenţia pentru protecţia stratului de ozon, semnată la Viena la 22 martie 1985, şi Protocolul privind substanţele ce distrug stratul de ozon, semnat la Montreal la 16 septembrie 1987. Conform articolului 5(1) al Protocolului de la Montreal, Republica Moldova se considei-ii ţară în curs de dezvoltare, fapt ce o obligă să suprime eşalonat, pînă la 1 ianuarie 2010, consumul şi producţia majorităţii substanţelor ce distrug stratul de ozon (SDO), supuse controlului Protocolului de la Montreal.
    Pentru respectarea angajamentelor faţă de Convenţia de la Viena şi a restricţiilor Protocolului de la Montreal privind protecţia stratului de ozon, Ministerul Mediului a elaborat Programul naţional de suprimare eşalonata a substanţelor ce distrug stratul de ozon în Republica Moldova în corespundere cu cerinţele Comitetului Executiv al Fondului Multilateral al Protocolului de la Montreal. în baza evaluării actualei strucfuri in.stituţionalc, au fo.st elaborate strategia şi planul de acţiuni privind suprimarea eşalonată şi scoaterea din uz a substanţelor ce distrug stratul de ozon în ţara noastră.
II. SITUAŢIA CURENTĂ
1. Consumul curent şi de perspectivă al substanţelor
ce distrug stratul de ozon în Republica Moldova
    a) Consumul curent
    Consumul total al substanţelor ce distrug sfratul de ozon (în continuare - SDO) a constituit în anul 1996 în Republica Moldova 55.05 tone metrice sau 51.65 PDO tone (potenţialul de distrugere a ozonului). Din această cantitate, clorofluorocarburile (CFC) enumerate în Anexa A, Grupa 1 a Protocolului de la Montreal constituie 51.45 tone sau 99,6%. Substanţele din anexele C şi E ale Profocolului de la Montreal sînt reprezentate la noi doar de hidroclorofluorocarbura - 22 (HCFC-22), care alcatuieşte 0.20 PDO tone. Sectorul frigprific este consumatorul principal de SDO, utilizînd în anul 1996 51.45 PDO tone. Datele pe anul 1996 privind importul şi consumul de SDO în Republica Moldova sînt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1
Importul şi consumul în anul 1996 de substanţe ce distrug
stratul de ozon în Republica Moldova
Substanţa Import, tone metrice PDO Consumul, PDO tone Consumul în 1986, PDO tone
Anexa A Grupa 1 CFC-11 \x01(\x01( 1.0 \x01(\x01( 79.50
CFC-12CFC-113 51.45\x01(\x01(.. 1.0 0.8 51.45\x01(\x01(. 200.00
Total AnexaAGrupa2 Halon 1211 51.45\x01(\x01(.. 3.0 51.45\x01(\x01( 279.50
Halon 2402 \x01(\x01(.. 6.0 \x01(\x01(  
Total \x01(\x01(.   \x01(\x01(  
Anexa B Grupa 2 CFC-13 \x01(\x01(. 1.0    
Teraclorura de carbon _______ 1.1 ______  
Anexa B Grupa 3 MCF( metilcloroform)   0.1    
TOTAL  ANEXA A+BAnexa C HCFC-22 Anexa EBromura de metil 51.45 3.60_______ 0.0550.7 51.450.20_____ 279.50
TOTAL ANEXA C+E TOTAL 3.60 55.05   0.20 51.65 279.50

    * Diferenţa dintrevalorile cunsum/import şi utilizare se datorează faptului că au fost utilizate substanţele din stocurile anilor precedenţi.
    Trebuie menţionat că nivelul consumului de SDO pentru anul 1996 a fost calculat la nivelul importurilor din acel an. Deoarece în anul de referinţă la noi s-a consumat o cantitate mai mare de SDO decît cea importată, cantitatea utilizată este mai mare decît consumul cu aproximativ 66.10 PDO tone. Utilizarea în anul 1996 a SDO în sectoarele economiei naţionale a Republicii Moldova este prezentată în tabelul 2.

Tabelul 2
Utilizarea în anul 1996 a substanţelor ce distrug stratul de ozon
în sectoarele economiei naţionale a Republicii Moldova


Sectorul de utilizare Substanţa Aplicarea Utilizare, PDO tone Utilizare, %
Echipament frigorific de uz casnic CFC-12 Deservire 14.00  
  CFC-12 Producere 0.20  
  CFC-11 Izolare 1.92  
  CFC-113 Curăţire 0.34  
Total     16.46 24.9
Echipament frigorific comercial CFC-12 Deservire 24.00  
  HCFC-22 Deservire 0.055  
Total     24.06 36.4
Instalaţii de condiţionare a aerului de uz casnic (ICA) HCFC-22 Deservire 0.055  
Instalaţii de condiţionare a aerului mari (ICM) HCFC-22 Deservire 0.039  
Instalaţii mobile de condiţionare a aerului (IMCA) CFC-12 Deservire 0.500  
Total     0.59 0.9
Instalaţii frigonfice mdustriale HCFC-22 Deservire 0.041  
  CFC-12 Deservire 12.000  
  CFC-12 Producere 0.750  
Total     12.79 19.3
Transport CFC-12 Deservire 8.000 12.1
Stocuri CFC-12   3.000  
Total     3.00 4.5
Sectorul frigorific - total     64.90 98.1
Sectorul antiincendiar Halon 2402 Deservire 1.20 1.9
TOTAL     66.10 100

b) Pronosticul consumului pentru perioada
1996 - 2010
    Republica Moldova a consumat în anul 1996 aproximativ 51.65 PDO tone de SDO, dintre care 51.45 PDO tone (99,6%) o constituie substanţele cuprinse în Anexa A, Grupa 1 (numai CFC-12), a Protocolului de la Montreal. Anexa C (HCFC) a Protocolului de la Montreal cuprinde aproximativ 0.187 PDO tone de aceste substanţe. Consumul de SDO din anexele A şi B ale Protocolului de la Montreal constituie 0,0119 kg pe cap de locuitor.
    În anii 1986-1996 consumul de SDO în Republica Moldova s-a redus datorită schimbărilor structurale produse în industrie, în special din cauza scăderii producerii echipamentelor frigorifice.
Pronosticul consumului şi calendarul suprimării accelerate a SDO diN Anexa A, Grupa 1 (clorofluorocarburile), reglementate de Protocolul de la Monfreal, sînt prezentate în Tabelele 1 şi 2 din anexa la prezentul program.
    2. Structura sectorului frigorific al Republicii Moldova
    a) Importul în Republica Moldova a substanţelor ce distrug stratul de ozon, reglementate de Protocolul de la Montreal Republica Moldova nu produce substanţe supuse controlului Protocolului de la Montreal. Toate SDO utilizate sînt importate preponderent din Federaţia Rusă. Importatorii principali de SDO sînt specificaţi în tabelul 3.

Tabelul 3
Importatorii principali de substanţe ce distrug stratul
de ozon şi cantităţile importate

Importatorii Substanţa Cantitatea, tone metrice, anul 1996 Cantitatea, tone metrice, anul 1995 Cantitatea, tone metrice, anul 1994
"Tehnolux" CFC-11      
  CFC-12      
  HCFC-22      
"Eurobie" CFC-12 10.500 19.000 11.000
  HCFC-22 3.600 3.000  
"Sinegal" HCFC-22      
"Corall" CFC-12 20.000 19.000 10.000
"Universal" CFC-12 14.000 1.569 11.524
Uzina de frîgidere CFC-12 1.770 7.950  
  CFC-11   2.100 4.400
"Tomax" CFC-12 3.698 6.000  
"Tehnocom" CFC-12   5.700  
Comrat, "Borogani" CFC-12   16.000  
"Cleopatra" CFC-12   3.850  
"Albinuşa" CFC-12   1.850  
"Ignis" CFC-11   1.900  
"Poligon" CFC-12 0.027 0.027  
"Green hils" CFC-12 0.459 0.459  
"Iordache V.H." CFC-12 1.000    
Ceadîr-Lunga CFC-12     0.850
TOTAL   55.05 88.40 36.92

    b) Utilizatorii
    În Republica Moldova sînt două sectoare, în care se utilizează SDO supuse controlului Protocolului de la Montreal. Principalul utilizator al SDO este sectorul frigorific, care asamblează, produce şi deserveşte echipamentele frigorifice. În anul 1996 acest sector a consumat 51.65 tone de SDO. Sectorul antiincendiar foloseşte în calitate de agent, în special în sistemele fixe de stingere a focului, halonii (substanţe reglementate de Protocolul de la Montreal), al căror PDO este de 1.2 tone.
    c) Sectorul frigorific
    Din volumul total dc SDO utilizate în anul 1996 în ţară, sectorului de producere a frigiderelor de uz casnic îi revin 24,9% (16.46 PDO tone), a frigiderelor comerciale - 36,4% (24.06 PDO tone), frigiderelor industriale - 19,3% (12.79 PDO tone), frigiderelor instalate pe unităţi de tr^nsport -12,1% (8.00 PDO tone), sistemeior mobile de condiţionare a aerului - 0,9 % (0.59 PDO tone) şi altor substanţe din stoc - 4,5% (3.00 PDO tone).
    Consumul de SDO în acest sector în anii 1986-1996 s-a redus substanţial, constituind în anul 1986 - 279.50 PDO tone, în anul 1994 - 37.77 PDO tone, în anul 1995 - 88.41 PDO tone şi în anul 1996 - 51.65 PDO tone.
    Producerea frigiderelor de uz casnic
    Producerea unităţilor frigorifice se efectueaza de către două companii - Uzina de frigidere de uz casnic şi Firma "Maşfrigcom" S.R.L.
    Uzina de frigidere de uz, casnic din or. Chişinău
    Capacitatea anuală de producţie a uzinei este de 250-300 mii unităţi. Uzina produce cîteva modele de frigidere cu volumul de 160-200 1/unitate. Cantitatea medie de agent frigorific folosită la o unitate este de 160-180 grame. Pe parcursul ultimilor ani uzina a utilizat următoarele cantităţi de agenţi frigorifici (tabelul 4.)

Tabelul 4
Utilizarea agenţilor frigorifici în anii 1994-1997
la Uzina de frigidere de uz casnic
Anii 1994 1995 1996 1997 Media
Unităţi Cantitatea de CFC-12, kg Cantitatea de CFC-11, kg 60000 10800 46800 263814750 20580 1169 210 1920 1296 240 1020 291835253 22767

    Actualmente uzina este în recesiune economică şi, practic, nu funcţionează.
    Producerea echipamentelor frigorifice comerciale
    Firma "Masfrigcom" S.R.L. din or.Străşeni
    Pînă în anul 1996 Firma "Maşfrigcom" S.R.L. a produs frigidere comerciale (camere frigorifice cu capacitatea de pînă la 200 tone) pentru păstrarea fructelor şi legumelor. Ca agenţi frigorifici se utilizau CFC-12 şi HCFC-22. în anii 1994-1996 Firma "Maşfrigcom" S.R.L. a utilizat următoarele cantităţi de CFC-12 (tabelul 5).

Tabelul 5
Utilizarea agentului frigorific la Firma "Maşfrigcom" S.R.L.

Cantitatea de agent     Anii  
frigorific, tone 1994 1995 1996 Media
CFC-12 50 30 11.8 30.6

    Sectorul de deservire a echipamentelor frigorifice
    Sectorul de deservire a echipamentelor frigorifice este principalul utilizator de SDO din ţară. El cuprinde cîteva companii care repară şi deservesc unităţile frigorifice:
    * întreprinderea republicană de producţie pe acţiuni "Universal";
    * Societatea pe acţiuni "Montajcom";
    * Uniunea asociaţiilor de consum.
    Intreprindereci republicană de producţie pe acţiuni "Universal"
    Intreprinderea republicană de producţie pe acţiuni "Universal" este constituită din atelierul central de deservire a frigiderelor de uz casnic, şapte ateliere municipale şi 33 ateliere judeţene. Compania a consumat în perioada 1994-1996 în medie 12,741 kg/an de CFC-12.
    Societatea pe cicţiunl "Montajcom"
    Societatea pe acţiuni "Montajcom" funcţionează de peste 40 de ani şi prestează servicii de asamblare, reparaţie şi deservire a frigiderelor de uz casnic, comerciale şi industriale. Societatea asamblează şi deserveşte anual pînă la 10 mii de instalaţii frigorifice, consumînd mari cantităţi de agenţi frigorifici. Cantitatea utilizată de agenţi frigorifici în perioada 1994-1997 este reflectată în tabelul 6.

Tabelul 6
Utilizarea agenţilor frigorifici la S.A. "Montajcom"

Agentul     Anii    
frigoritîc 1994 1995 1996 1997 Media
CFC-12, kg HCFC-22, kg 14704118 24094307 3975411 3434159 14258279

    Uniunea asociatiilor de consum
    Uniunea asociaţiilor de consum deserveşte instalaţiile frigorifice din sistemul alimentaţiei publice. La momentul actual în aceasta ramură sînt instalate 9370 de frigidere. Cu reparaţia capitală a agregatelor şi compresoarelor în sistemul alimentaţiei publice se ocupă Uzina experimentală mecanică "Moldcoop". Capacitatea de deservire a uzinei experimentale mecanice este de 600 unităţi frigorifice pe lună. Uzina este furnizorul şi distribuitorul principal de agenţi frigorifici în cadrul Uniunii asociaţiilor de consum (tabelul 7).

Tabelul 7
Utilizarea agenţilor frigorifici în cadrul Uniunii asociaţiilor de consum
Anul Cantitatea procurată de CFC-12, kg Cantitatea utilizată de uzină, kg
1994 5200 840
1995 5028 806
1996 4771 548
1997 4200 480

    Instalaţiile frigorifîce pentru unităţile de transport
    Sectorul echipamentelor frigorifice de transport cuprinde cîteva companii auto:
    * S.A. "Termotransauto";
    * Compania de transport "Zimbru";
    * Compania "Sovtransavto";
    * S.R.L. "Sarrali Trans".
    Unităţile frigorifice şi cantităţile de agenţi frigorifici utilizate în cadrul sectorului echipamentelor frigorifice pentru unităţile de transport sînt prezentate în tabelul 8.

Tabelul 8
Utilizarea agenţilor frigorifici de către companiile
şi societăţile de transport
Societatea, compania Echipamente frigorifice, unităţi Consumul anual de CFC-12 , kg
"Termotransauto" 150 600
"ZIMBRU" Chişinău 30 150
"ZIMBRU" Bălti 30 150
"ZIMBRU" Tighina 20 100
"Sovtransavto" 5 80

    d) Serviciile antiincendiare
    Halonii, substanţe ce distrug stratul de ozon supuse controlului Protocolului de la Montreal, sînt utilizaţi în Republica Moldova ca agenţi antiincendiari în sistemele staţionare de stingere a focului. Canfitatea halonului 2402 din sistemele antiincendiare vechi este de 12 tone (72 PDO tone). Consumul total de halon 2402 pe ţară este de aproximativ 200 kg/an.
    3. Cadrul instituţional
    Ministerul Mediului esfe responsabil de promovarea politicii de protecţie a stratului de ozon, de asigurarea cooperării internaţionale în domeniu, exercitarea controlului şi reglementarea utilizării substanţelor, ce distrug stratul de ozon, de către agenţii economici în sistemul de producere şi exploatare a echipamentelor frigorifice, precum şi în sistemul antiincendiar. În procesul de implementare a Planului de acţiuni pentru suprimarea cşalonată a substanţelor ce distrug stratul de ozon un rol important revine Ministerului Economiei şi Reformelor, Ministerului Industriei şi Comerţului, Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, Departamenfului controlului vamal pe lîngă Ministerul Finanţelor, Departamentului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale şi Departamentului Analize Statistice şi Sociologice.
Conjugarea eforturilor acestor instituţii de stat va permite reducerea freptată pînă în anul 2008 a consumului de SDO, astfel încît începînd din acel an ele să fie scoase din uz.
Sectorul neguvernamental îşi va aduce aportul la conştientizarea publicului larg asupra problemei protecţiei stratului de ozon, precum şi la organizarea unor seminare pentru perfecţionarea personalului din aceste ramuri ale economiei naţionale.
    4. Cadrul politic
    Ratificînd Convenţia de la Viena şi Protocolul de la Montreal privitoare la protecţia stratului de ozon, Republica Moldova şi-a asumat angajamentele să respecte şi să îndeplinească prevederile şi restricţiile acestor instrumente internaţionale.
    La momentul actual în ţară există un cadru legislativ-normativ fundamental cu privire la protecţia mediului înconjurător, armonizat la standardele europene, care asigură promovarea prevederilor Convenţiei de la Viena privind protecţia stratului de ozon.
    Pînă în prezent a fost aprobat un set de legi cu privire la protecţia mediului ambiant:
    * Legea cu privire la protecţia mediului înconjurător (nr.l515-XII din 16 iunie 1993);
    * Legea cu privire la expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător (nr. 851-XIII din 29 mai 1996);
    * Legea privind protecţia aerului atmosferic (nr.1422-XIII din 17 decembrie 1997);
    * Legea cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive (nr. l236-XIII din 31 iulie 1998).
    În scopul respectării prevederilor Protocolului de la Montreal, Guvernul a adoptat următoarele hotărîri:
    nr. 300 din 18 martie 1998 "Cu privire la aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova a prevederilor Convenţiei de la Viena şi Protocolului de la Montreal vizînd protecţia stratului de ozon", în baza căreia afost organizată evidenţa producerii, consumului şi importului-exportului de substanţe reglementate ce distrug stratul de ozon, precum şi a produselor ce conţin SDO. în acest scop:
    a fost elaborată şi aprobafă forma de prezentare a datelor statistice anuale privind producerea, consumul şi importul-exportul de subsfanţe ce distrug stratul de ozon, reglementate prin Protocolul de la Montreal, precum şi de produse ce conţin aceste substanţe";
    este interzis importul-exportul de substanţe reglementate ce distrug stratul de ozon, precum şi de produse care conţin SDO în şi din ţările care nu sînt părţi ale Convenţiei de la Viena şi ale Protocolului de la Montreal;
    nr. 859 din 13 august 1998 "Cu privire la reglementarea unor genuri de activitate în Republica Moldova", prin care:
    s-a interzis importul-exportul, producerea şi consumul în interiorul ţării, fără licenţă, al SDO reglementate de Protocolul de la Montreal, precum şi al produselor ce conţin SDO;
    s-a insfituit licenţierea importului, producerii şi consumului în interiorul ţării al SDO regtementate de Protocolul de la Montreal şi s-au stabilit cotele de import.
III. DEMARAREA PROCESULUI DE SUPRIMARE EŞALONATĂ
A SUBSTANTELORCE DISTRUG STRATUL DE OZON
    Prin ratifîcarea Protocolului de la Montreal, Republica Moldova şi-a asumat obligaţiunea să respecte restricţiile Protocolului privind suprimarea eşalonată a SDO şi, ulterior, scoaterea lor din uz. Ministerul Economiei şi Reformelor şi Ministerul Industriei şi Comerţului în colaborare cu institutele academice vor studia posibilităţile de substituţie a SDO şi de aplicare a unor tehnologii alternative, inofensive pentru stratul de ozon.
    Ministerul Mediului va elabora actul normativ privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon şi, în conformitate cu calendarul suprimării eşalonate a SDO, va stabili cotele de import pentru principalii importatori de SDO în ţară.
    Conform pronosticului, ca urmare a procesului de suprimare eşalonată, pînă în anul 2008 nivelul de utilizare a SDO va constitui 47.92 PDO tone sau 92,7% din consumul total de SDO faţă de nivelul anului 1996. Restul consumului -3.73 PDO tone, va fi substituit prin aplicarea unor tehnologii alternative noi. Se stabilcşte că toate SDO din anexele A şi B la Protocolul de la Montreal vor fi suprimate pînă în anul 2008. Cantitatea de agenţi frigorifici, necesară pentru deservirea echipamentelor 'frigorifice din ţară, va fi recuperată şi reciclată de către centrele de reciclare, care vor fi create în baza proiectului de recuperare şi reciclare a agenţilor frigorifici, susţinut financiar de către PNUMÎ. Calendarul de suprimare a SDO în Republica Moldova este prezentat în tabelul 3 şi desenul 1 din anexa la prezentul program.
    1. Strategia în domeniul protecţiei stratului de ozon Republica Moldova ca membru al comunităţii mondiale îşi asumă responsabilitatea pentru protecţia stratului de ozon.
    Obiectivele strategice ale Guvernului privind respectarea restricţiilor Protocolului de la Montreal sînt următoarele:
    reducerea consumului şi scoaterea din uz către anul 2008 a clorofluorocarburilor (CFC) reglementate de Protocolul de la Montreal;
    respectarea calendarului de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) al protocolului de la Montreal;
    accelerarea procesului de ratificare a Amendamentelor da la Londra şi Copenhaga la Protocolul de la Montreal;
    armonizarea cadrului legislativ şi normativ în vederea asigurării procesului de suprimare a SDO;
    elaborarea sistemului de monitoring şi licenţiere pentru organizarea controlului asupra importului de SDO şi asigurarea proceselor de suprimare a lor;
    conştientizarea publicului larg asupra consumului de SDO şi susţinerea măsurilor ce iirmează a lî efectuate;
    încurajarea agenţilor economici în implementarea tehnologiilor alternative, care utilizează substanţe inofensive pentru stratul de ozon.
    2. Planul de acţiuni
    * Planul de acţiuni privind desfăşurarea procesului de suprimare eşalonată şi scoatcrea din uz a SDO reglemenitate prin Protocolul de la Montreal este prezentat în tabelul 9.

Tabelul 9
Planul de acţiuni în Republica Moldova

Acţiunea                                          Perio adele Responsabili Sursa de finanţare
  1999-2000' * 2001-2005    
1 2 3 5 6
'                      Cadru1 legislativ-normativ    
l.Crearea cadrului legislativ-nomiativ naţional privind proiecţia stratului de ozon Eiaborarea regulamentului privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburi- lor halogenate care distmg stratul de ozon Armonizarea cadrului legislativ-normativ naţional cu prevederile Protocoluiui de la Montreal şi ale Amendamentelor la el Ministerul Mediului, Ministeml industriei şi Comerîului Interna-ţională, Bugetară
2. Ratificarea Amendamentelor de la Londra şi Copenhaga la Protocolul de la Montreal Procesul de ratificare de către Parlament a Amen-damentelor la Protocolul de !a Montreal Elaborarea şi promulgarea deciziilor referitor la realizarea obligaţunilor faţă de Amendamente Ministerul Mediului, Ministerul Afacerilor Exteme Bugetară
                                            Cadr ul instituţionaî    
Crearea oficiuluii Coordonarea procesului Monitoringul reaiiltatelor Ministeiul Interna-
ozon pe lîngă de implementare a şi elaborarea rapoartelor Mediului ţională
MinisterulMediului Pîanului de acţiuni corespunzătoare cuprivire la suprimarea SDO    
  Monitoringul implementăriiprogramului naţional şi în Moldova şiprezencarea lor la    
  derulăni procesului derecuperare/reciclare a Guvernul RepubliciiMoldova, UNEP şi alte    
  agenţilor frigorifid organisme înlemaponale    
  Examinarea rezultatdorsuprimării eşalonate a      
  SDO      
                                          Cadru 1 organizaţional    
1.  Perfecţiona-rea sistemuiui de Crearea. unui sistem delicenţiere a unporîatorilor Implementarea sistemuluide licenţiere MinisterulMediului, Bugetară
licenţiere în do-meniul unportu- şi utilizatorilor deSDOprecum şi a personalului   MinisterulEconomiei  
îui de SDO de deservire a echi-pamentului frigorific   şi Reforme-lor,  
  Crearea imiii sistem de   DepartamentulStandarde,  
  marcaj pentni mărfurilece conţin SDO   Metrologieşi Suprave-  
      ghereTehnică  
.1 2 3 5 6
2. Stabilirea Stabilirea cotelor $i Irnplementarea regimului Ministerui Bugetară
sistemului decotare a SDO taxeîor de import ai SDO de taxe în sistemulcontrolului vamal Mediului,Departamentul  
      controluluivanial  
3. Elaborarea Instruirea tehnicienilor - Extmderea procesului de Mînisterul Interna-
planului de frigotehnişti ce deservesc recuperare/reciclare Mediului, tională
managementfrigorific şi echipamentele fhgorifice pentru tratarea fiigiderelor de uz casnic, sistemelor MinisterulIndustriei şi  
Implementareaprocesutui de Aplicarea programelor de recuperare/reciclare în mobile de condiţionare a aerului şi instalaţiilor Comerţului  
recoperare/ recicîare a agenţilor frigorifici cadrul deservirit echipamentelor fiigorifice fngorifice de proporţii mari    
    Crearea unui depozit de CFC    
                                     Cercetări şi monitonng    
1. Organizarea Elaborarea unui sistem de Monitoringui efidenţei Ministerul înterna-
sîstemuluide monitorîng al importului sistemului de Ueenţiere şi Medmlui, ţională,
monitoring şi utilizării SDO: cotare Departa- Bugetară
  * annonizarea sistemului de      codificare vamală; Perfecţionarea cadrului normativ privind importul mentul controlului  
  * stabilirea îaxelor pentru SDO şi echipamentele cu SDO. de SDO şi de echipamen- te cu SDO vamal, Departa-  
  * suportul sistemului de licenpere;   Mentul Analize  
  * suportul evaiuării statistice a utizării şi importuluide SDO   Statistice şi Sociolo gice  
  Şi de echipamente cu SDO      
2. Asistarea Elaborarea tehnologiilor Suportul cercetărilor din Ministerul Bugetară,
metodologică a noi, inofensive pentni domeniul industriei produ- Industriei şi Surse
sectorului stratul de ozon cătoare de echipamente Comerţului, Interne ale
frigorific   frigorifice, cuaplicarea unor tehnologii inofensive Ministerul Educaţiei Agenţilor economici
    pentru stratul de ozqd, înscopul suprimării eşalona- şi Ştiinţei, Academia  
    te a SDO de Ştiinţe a Moldovei  
1 2 3 5 6
                             Instruirea  şi conştientizarea publicului    
1. Instruirea şi Organizarea cursurilor de Conţtientizarea publicului Ministerul Interna-
conştieniiza- instnure pentru specia- şi sporirea nivelului profe- Mediului, ţională,
rea, publicului liştiifngotehnişri siotial al specialiştilor prinprin intermediul seminaţ Ministcrul Educaţiei Bugetară, Locală
  Organizarea instruirii vameşilor, statisticienilor, relor şi Ştiinţei, Academia  
  ş.a. pentru controlul şi monitoringul importului Elaborarea unui programecologic educativ privind de Ştiinţe aMoldovei,  
  de SDO; problemele protecţiei mass-media,  
  EIaborarea y asistenţa unor stcatului de ozon ONG  
  programe spedalizate de Radio/ T.V. privind proiecţia      
  stratului de ozon şi utilizarea unor agenţi frigonfici inofen-      
  sivi pentru stratul de ozon      
  Sporirea conştientizării publi- cului larg şi autorităţilor pub-      
  lice locale referitor la impor- tanţa cadrului legislativ      
  Diftizarea informaţiei cu pri-      
  privire la protecpa stratuluide ozon      
  Încurajarea participării      
  populaţiei la realizarea masuriior dc protccţie a      
  stratului de ozon      
2. Crearea uaei Crearea şi înregistrarea Coordonarea activităplor Agenţii Locală
asociapi a importato- rilor şi utiJizatorilor asociapei importatorilor şi utiluatorilor de SDO agenplor economici care activeazăîn sectorul Economicicare activea-  
de SDO   firigorific şi sînt metnbri aiasociaţiei ză în sectorulfrigorific  
    Evaiuarea consumului de    
    SDO şi elaborarea concep-ţiei privind respectarea    
    calendanilui de suprimareeşaionată a lor    

    3. Implementarea Planului de acţiuni
    Pentru asigurarea implementării Planului de acţiuni al Programului naţional de suprimare eşalonată a substanţelor ce distrug stratul de ozon în Republica Moldova vor fi realizate următoarele proiecte:
1) STRUCTURA INSTITUTIONALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA
PROTOCOLULUI DE LA MONTREAL
    Obiectivele:
    intensifîcarea acţiunilor şi capacităţilor instituţionale ale ministerelor de ramură în scopul asigurării unui climat propice pentru suprimarea rapida a SDO;
    coordonarea şi efectuarea monitoringului activităţilor de suprimare a SDO;
    perfecţionarea sistemului informaţional privind colectarea, analiza şi transmiterea informaţiei despre activităţile întreprinse pentru protecţia stratului de ozon;
    intensificarea colaborării între părţile semnatare ale Protocolului;
    optimizarea sistemului de raportare a datelor despre consumul de SDO;
    realizarea planului de management în sectorul frigorific.
2) INSTRUIREA INSTRUCTORILOR ŞI
TEHNICIENILOR DIN SECTORUL FRIGORIFIC

    Obiectivul:
    Instruirea tehnicienilor şi instructorilor în scopul reducerii utilizării CFC în sectorul frigorific în conformitate cu planul de management. Consultantul internaţional, delegat de UNEP, va organiza seminare de instruire pentni tehnicienii ce instalează, exploatează şi repară echipamentele frigorifice, iar aceştia îi vor iniţia pe ceilalti tehnicieni.
3) INSTRUIREA ÎN MONITORINGUL ŞI CONTROLUL CFC
    Obiectlvul:
    Perfecţionarea monitoringului şi controlului asupra importului/exportului CFC şi a echipamcntelor ce conţin CFC. în acest scop vor fi organizate seminare pentru instruirea lucrătorilor vamali (cu participarea consultantului internaţional) şi un seminar regional pentru reprezentanţii oficiului ozon şi Departamentului controlului vamal.
IV. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE RECUPERARE
ŞI RECICLARE A AGENŢILOR FMGORIFICI

    Obiectivul:
    Implementarea programului de recuperare şi reciclare a agenţilor frigorifici.
    Instruirea tehnicienilor privitor la instalarea, deservirea şi metodele de recuperare şi reciclare a agenţilor frigorifici. Consultantul internaţional, delegat în republică de PNUMÎ, va organiza cursuri de instruire pentni specialiştii care deservesc tehnica frigorifică.
    1. Calendarul suprimării eşalonate a substanţelor ce distrug stratul de ozon
    Republica Moldova acţionează conform articolului 5(1) al Protocolului de la Montreal şi este obligată să suprime eşalonat întreaga cantitate de SDO utilizată în ţară: pînă la 1 ianuarie 2010 - a substanţelor ce distrug stratul de ozon enumerate în Anexa A, grupele 1 şi II, utilizînd media nivelului anual de consum calculat pentru perioada 1995-1997. Guvernul Republicii Moldova consideră că suprimarea eşalonată anticipată (către 2008) va fi posibilă prin diminuarea nivelului curent de consum al SDO în ţară.
    2. Organizarea monitoringului
    Unitatea statală responsabilă pentru organizarea monitoringului Programului naţional de suprimare eşalonată a substanţelor ce distrug stratul de ozon în Republica Moldova, precum şi pentru colectarea, prelucrarea, crearea bazei de date şi prezentarea informaţiei privind importul, exportul, consumul şi, eventual, exportul de SDO este oficiul ozon pe lîngă Ministerul Mediului.
Suplimentar la monitoringul standard, menţionat mai sus, Guvernul Republicii Moldova va ţine evidenţa activităţii Departamentului controlului vamal asupra implementării Codului armonizat privind importul de SDO.
    Conform articolului 7 al Protocolului de la Montreal, Ministerul Mediului va raporta-anual Secretariatului Ozon al PNUMÎ datele privind consumul de SDO în Republica Moldova, iar Comitetului Executiv al Fondului Multilateral şi PNUMÎ IE - informaţia despre realizarea procesului de implementare a Programului naţional şi a Planului de actiuni.
    Anexă la Programul naţional de suprin eşalonată a substanţelor ce distrug st de ozon în Republica Moldova
PRONOSTICUL CONSUMULUI ŞI CALENDARUL DE
SUPRIMARE A SUBSTANŢELOR CE DISTRUG STRATUL
DE OZON

Tabelul 1
Pronosticul consumului, cererea nelimitată de substanţe
ce distrug stratul de ozon din Anexa A, Grupa I, la
Protocolul de la Montreal


Substanţa 1986 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20
CFC-11 79,50 4,40 4,00 0,00 1,01 0,67 0,45 0,30 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
CFC-12 200,00 33,37 84,41 51,45 82,06 84,52 87,06 91,41 122,06 129,38 138,44 148,13 158,50 171,18 18'
CFC-113 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Total 289,50 37,77 88,41 51,45 83,07 85,19 87,51 91,71 122,26 129,38 138,44 148,13 158,50 171,18 18-

Tabelul 2
Calendanil de suprimare accelerată a subsfanţelor ce distrug
stratul de ozon din Anexa A, Grupa I, la Protocolul de la Montreal,
prevăzut de Prograiriul national

Substanţa 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL SUPRI-MARE
CFC-11 4,40 0,00 0,00 1,01 0,67 0,45 0,30 0,20 0,00 0,00       2,63
CFC-12 33,37 84,41 51,45 85,06 68,05 54,44 43,55 34,84 14,27 11,42 9,13 0,00   287,01
CFC-113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00           0,00
CFC-114                            
Total 37,77 84,41 51,45 86,07 68,72 54,89 43,85 35,04 14,27 11,42 9,13 0,00   289,6

Tabelul 3
Cererea nelimitată, prevederile Protocolului de la Montreal
şi calendarul suprimării accelerate a substanţelor ce distrug
stratul de ozon, specificate în Anexa A, Grupa I, la Protocolul
de la Montreal

Anul 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cererea nelimitată 38 88 51 83 85 88 92 99 129 138 148 158 171 185
Protocolul                            
de la Montreal                            
privind-                            
substanţele                            
ce distrug                            
stratul de                            
ozon 74 74 74 74 74 74 74 74            
                  37 37        
                    11 11 11 11 0
Calendarul                            
suprimării                            
SDO 38 84 51 86 69 55 44 35 14 11 9 0    

    VOLUMUL SDO
    -Cererea nelimitată
    -Protocolul de la Montrea! privind substantele ce distrug stratul de ozon
    *Calendarut suprimării SDO1995  1996  1997  1998  1999 2000 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 2008  2009 ANUL
    Des. 1. Calendarul suprimării substanţelor ce distrug stratul de ozon, specificate în Anexa A, Grupa I, la Protocolul de la Montreal.