HGM1086/1997
ID intern unic:  297501
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1086
din  25.11.1997
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare
a Convenţiei vamale relativ la transportul internaţional de mărfuri
sub acoperirea carnetului TIR (Convenţia TIR, 1975)
Publicat : 05.12.1997 în Monitorul Oficial Nr. 86-87     art Nr : 879

    MODIFICAT
   
HG185 din 28.02.18, MO68-76/02.03.18 art.216
    HG306 din 21.05.12, MO99-102/25.05.12 art.346  
  Întru executarea prevederilor Convenţiei vamale relativ la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenţia TIR, 1975), la care Republica Moldova a aderat la 26 noiembrie 1993 (Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1318-XII din 2 martie 1993) (Monitorul Parlamentului, 1993, nr.3, art.62), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de aplicare a Convenţiei vamale relativ la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenţia TIR, 1975) (se anexează).
    2. Departamentul Controlului Vamal va întreprinde măsurile necesare pentru funcţionarea prezentului Regulament pe teritoriul Republicii Moldova.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                              ION CIUBUC

    Chişinău, 25 noiembrie 1997.
    Nr. 1086.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1086 din 25 noiembrie 1997

REGULAMENT
cu privire la modul de aplicare a Convenţiei vamale relativ la
transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea
carnetului TIR
(Convenţia TIR, 1975)

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Convenţia TIR se referă la transportul mărfurilor efectuat cu vehicule rutiere, ansambluri de vehicule şi în containere, fără transbordare intermediară, peste una sau mai multe frontiere de la biroul vamal de plecare al unei Părţi contractante pînă la biroul vamal de destinaţie al altei Părţi contractante, cu condiţia că o parte anumită din operaţiunea TIR dintre începutul şi sfîrşitul ei se efectuează cu vehicule rutiere.
    2. Mărfurile transportate cu respectarea procedurii TIR se scutesc de plata sau depozitarea taxelor de intrare sau ieşire şi a impozitelor la birourile vamale intermediare. La aceste birouri vamale nu se percep taxe pentru perfectarea vamală a carnetelor TIR.
    3. Mărfurile transportate în cadrul procedurii TIR în vehicule rutiere sigilate, în ansambluri de vehicule sigilate sau în containere sigilate,de regulă, nu vor fi supuse controlului vamal la birourile vamale intermediare.
    Controlul vamal la aceste vămi poate fi efectuat doar în cazuri excepţionale, dacă există destule motive de a presupune că în secţiile sigilate ale vehiculelor sau în containerele sigilate se află obiecte care nu sînt indicate în manifestul carnetului TIR.
Prevederile Convenţiei TIR nu împiedică aplicarea restricţiilor impuse de considerente de ordin moral şi social, de ocrotire a sănătăţii sau de igienă, precum şi efectuarea controlului veterinar şi fitosanitar.
    4. În prezentul Regulament sînt utilizaţi termeni definiţi în Convenţia TIR. Suplimentar în prezentul Regulament se utilizează următorii termeni:
    birou vamal de intrare - vama intermediară a Republicii Moldova situată în punctul de trecere a frontierei, prin care mărfurile se introduc în Republica Moldova;
    birou vamal de ieşire - vama intermediară a Republicii Moldova situată în punctul de trecere a frontierei, prin care mărfurile se scot din Republica Moldova;
    mărfuri - bunuri transportate în conformitate cu Convenţia TIR.
II. CONDIŢIILE APLICĂRII PROCEDURII TIR
    1. Procedura TIR se aplică în condiţia, cînd mărfurile:
    sînt insoţite de carnetul TIR, completat şi perfectat în conformitate cu Convenţia TIR şi prezentul Regulament;
    sînt asigurate de garanţia asociaţiei garante;
    sînt transportate în vehicule rutiere, ansambluri de vehicule şi în containere agreate în prealabil pentru transportare sub sigilii vamale (cu excepţia transportului mărfurilor grele sau a celor voluminoase), totuşi, vehiculele se vor considera ele însele marfă la mînarea lor cu mers propriu, dacă sînt indicate în manifestul carnetului TIR.
    2. Pe vehicule trebuie să fie fixate plăci dreptunghiulare cu inscripţia "TIR". Una din ele se fixează în faţa, iar alta - în spatele vehiculului rutier sau al ansamblului de vehicule, astfel, încît ele să fie vizibile. Aceste plăci trebuie să fie detaşabile sau construite şi instalate în aşa mod, încît să poată fi întoarse, acoperite, îndoite etc., ceea ce ar putea demonstra că acest transport nu are atribuţie la procedura TIR.
    3. Operaţiunea TIR se poate efectua prin cîteva birouri vamale de plecare în una sau cîteva ţări cu condiţia, ca numărul birourilor vamale de plecare şi de destinaţie să nu fie mai mare de patru. În cazul existenţei a cîtorva birouri vamale de plecare, carnetul TIR trebuie completat aşa, încît mărfurile încărcate ulterior la diferite vămi să fie introduse suplimentar în manifest şi ca birourile vamale de plecare să indice la rubrica a 16-a datele referitoare la noile ştampile aplicate şi să facă însemnări de confirmare a mărfurilor, încărcate ulterior.
    4. Birourile vamale de intrare şi birourile vamale de ieşire ale Republicii Moldova pot stabili termenul de sosire a mărfurilor la birourile vamale de destinaţie sau de ieşire, care se află pe teritoriul Republicii Moldova, şi să stabilească itinerarul deplasării vehiculelor.
    5. Dacă suma taxelor şi impozitelor vamale achitate pentru mărfurile transportate este mai mare decît suma garanţiei sau dacă există motive de a presupune că transportatorul nu poate garanta respectarea prevederilor legislaţiei vamale a Republicii Moldova, atunci poate fi aplicată însoţirea mărfurilor de către funcţionarii organelor vamale. Modul de însoţire este stabilit prin Regulamentul cu privire la însoţirea vamală.
    6. Dacă transportul efectuat sub acoperirea carnetului TIR traversează pe o porţiune de traseu pe teritoriul unei ţări care nu este Parte contractantă a Convenţiei TIR sau dacă procedura TIR se întrerupe în legătură cu aplicarea altor sisteme de tranzit mai avantajoase, atunci operaţiunea TIR este sistată pe această porţiune de drum. Transportul conform procedurii TIR se poate relua cu condiţia ca sigiliile vamale sau alte mijloace de identificare vamală să nu fie deteriorate.
III. CARNETUL TIR
    1. Carnetul TIR este compus din 4 pagini de copertă, foaia nedetaşabilă nr. 1/2 (de culoare galbenă) şi cotorul nr. 1/2, foile detaşabile nr. 1 şi cotoarele nr. 1 (de culoare albă), foile detaşabile nr. 2 şi cotoarele nr. 2 (de culoare verde) şi procesul-verbal al accidentelor rutiere (de culoare galbenă).
    Combinaţia din foi detaşabile şi cotoare (nr. 1 şi nr. 2), de regulă, are menirea de a fi utilizată în fiecare stat (de expediţie, de tranzit şi de destinaţie). Foaia detaşabilă nr. 1 şi cotorul nr. 1 sînt destinate pentru utilizare la birourile vamale expeditoare şi la birourile vamale de intrare, iar foaia detaşabilă nr. 2 şi cotorul nr. 2 - la birourile vamale de ieşire şi la birourile vamale de destinaţie.
    Carnetele TIR folosite în prezent conţin 4, 6, 14 sau 20 de foi (adică din 2, 3, 7 sau 10 completuri) şi sînt destinate pentru transportarea mărfurilor, respectiv, prin teritoriile a 2, 3, 7 sau 10 state.
    La carnetul TIR poate fi anexată o foaie specială, destinată pentru transport multimodal (cînd operaţia de transportare se efectuează cu folosirea a mai multor tipuri de transport). Această foaie este destinată în exclusivitate transportatorilor, nu se completează şi nu se verifică de către organele vamale, însă poate fi folosită de ele, la nevoie, pentru a obţine informaţii suplimentare.
    2. Dreptul de a efectua transportul cu respectarea procedurii TIR îi aparţine doar deţinătorului carnetului TIR.
    3. Carnetele TIR sînt eliberate de asociaţiile garante ale statelor participante la Convenţia TIR, 1975. În Republica Moldova carnetele TIR sînt eliberate de către Asociaţia de Transport Auto Internaţional din Moldova AITA. Aceste carnete se tipăresc în limba franceză, cu excepţia paginii nr. 1 a copertei, rubricile căreia se tipăresc şi în limba engleză, şi a primei foi nedetaşabile de culoare galbenă, care se tipăreşte în limba romînă sau engleză.
    4. Carnetul TIR se completează în conformitate cu regulile expuse în anexa nr. 1 la prezentul Regulament. Modelele de completare a copertei carnetului TIR, a foii nedetaşabile nr. 1/2, a foilor detaşabile nr. 1 şi nr. 2 şi cotoarelor nr. 1 şi nr. 2 - în corespundere cu ordinul emis de Departamentul Controlului Vamal al Republicii Moldova.
    În carnetul TIR nu se admit ştergeri şi scrieri suprapuse. Toate rectificările se vor efectua prin tăierea datelor greşite. Datele corecte se scriu deasupra şi se autentifică de către deţinătorul carnetului TIR (pînă la perfectarea vamală a acestuia) sau de către autorităţile vamale.
    5. Asociaţia garantă stabileşte termenul de valabilitate a carnetului TIR. Data expirării valabilităţii carnetului TIR se indică la rubrica 1 de la pagina 1 a copertei. După expirarea acestui termen carnetul TIR nu poate fi acceptat pentru perfectare de către biroul vamal de plecare.
    Dacă carnetul TIR a fost acceptat pentru perfectare de către biroul vamal de plecare în ultima zi a termenului de valabilitate a acestuia sau pînă la această dată, atunci carnetul TIR e valabil pînă la terminarea transportului cu respectarea procedurii TIR.
    Termenul de valabilitate a carnetului TIR poate fi prelungit doar de către asociaţiile garante, care eliberează carnetele TIR. Datele referitoare la prelungire se indică la rubrica 1 a carnetului TIR şi se autentifică prin aplicarea ştampilei asociaţiei garante.
    6. Carnetele TIR pot fi perfectate cu sau fără rezerve. Rezervele trebuie să se refere la contravenţiile comise la livrarea şi tranzitul mărfurilor cu respectarea procedurii TIR. Rezervele se indică la rubrica 27 a foii detaşabile şi la rubrica 5 a cotorului carnetului TIR. Totodată, în aceste rubrici se pune simbolul "R" şi se face descrierea succintă a contravenţiei.
    7. Dacă carnetul TIR este perfectat fără rezerve, organele vamale nu pot cere de la asociaţia garantă plata taxelor şi impozitelor vamale, cu excepţia cazurilor în care adeverirea perfectării vamale a fost obţinută în mod ilicit sau fraudulos sau cînd mărfurile încă n-au fost aduse la birourile vamale de destinaţie sau de ieşire.
    8. Blanchetele carnetelor TIR, introduse în Republica Moldova, se scutesc de taxe şi impozite şi nu sînt supuse restricţiilor la intrare şi ieşire.
IV. ASOCIAŢIA GARANTĂ
    1. În Republica Moldova la tranzitul şi livrarea mărfurilor sub supraveghere vamală cu respectarea procedurii TIR, asociaţie garantă este Asociaţia de Transport Auto Internaţional din Moldova AITA.
    2. În conformitate cu actul de garanţie, Asociaţia AITA îşi asumă obligaţia de a achita taxele şi impozitele vamale de intrare şi de ieşire exigibile, la fel şi orice dobînzi de întîrziere care se cuvin în conformitate cu legislaţia vamală a Republicii Moldova la constatarea abaterilor de la procedura TIR. Răspunderea Asociaţiei AITA se extinde atît asupra transportatorilor din Republica Moldova, cît şi asupra celor străini, care transportă mărfuri cu respectarea procedurii TIR pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de faptul, care asociaţie naţională garantă a eliberat carnetul TIR.
    3. Asociaţia AITA se obligă să achite taxele şi impozitele vamale, ca responsabilitate împreună şi solidară cu transportatorii pasibili achitării acestor taxe la prezentarea documentelor indicate în compartimentul XV al prezentului Regulament.
    4. Pentru fiecare carnet TIR se garantează achitarea taxelor şi impozitelor vamale în limita sumei de
100 000 (o sută mii) euro. Suma indicată se plăteşte în lei moldoveneşti la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a Moldovei în ziua precedentă zilei de achitare.
   
[Pct.4 modificat prin HG185 din 28.02.18, MO68-76/02.03.18 art.216]
    [Pct.4 modificat prin HG306 din 21.05.12, MO99-102/25.05.12 art.346]
    Limitarea sumei maxime de achitare pentru fiecare carnet TIR nu se extinde asupra băuturilor alcoolice, articolelor din tutun, indicate în compartimentul XII al prezentului Regulament.
    5. Asociaţia AITA devine răspunzătoare în faţa organelor vamale ale Republicii Moldova pentru finalizarea corespunzătoare a regimului vamal de tranzit sau pentru livrarea mărfurilor sub supraveghere vamală din momentul intrării lor în Republica Moldova, iar la ieşire din Republica Moldova - din momentul acceptării carnetului TIR pentru perfectare de către biroul vamal de plecare.
    6. Asociaţia AITA poartă răspundere nu numai pentru mărfurile enumerate în carnetul TIR, dar şi pentru orice mărfuri care, nefiind enumerate în carnetul TIR, se află în secţia sigilată a vehiculului rutier sau în containerul sigilat.
V. AGREAREA VEHICULELOR RUTIERE
(CONTAINERELOR) PENTRU TRANSPORTAREA
MĂRFURILOR SUB SIGILIU VAMAL
    1. Vehiculele rutiere şi containerele trebuie să corespundă condiţiilor tehnice ale Convenţiei TIR.
    2. Vehiculele rutiere trebuie să fie însoţite de certificatul de agreare, iar containerele trebuie să aibă plăci de agreare. Vehiculele rutiere, înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie să fie examinate în prealabil de către funcţionarul Asociaţiei AITA în vederea corespunderii condiţiilor de agreare a vehiculelor (containerelor) pentru transportarea mărfurilor sub sigiliu vamal cu eliberarea certificatului, modelul căruia se aprobă de către Departamentul Controlului Vamal. După prezentarea certificatului organelor vamale şi executarea de către ele a procedurii aprobate de Departamentul Controlului Vamal, vehiculele pot fi agreate pentru transportarea mărfurilor sub sigiliu vamal.
    3. Certificatul de agreare se prezintă la biroul vamal respectiv al Republicii Moldova la perfectarea vamală a mărfurilor.
    4. Certificatul de agreare se prezintă în mod obligatoriu la vama expeditoare a Republicii Moldova. În alte cazuri certificatele de agreare pot să nu fie prezentate, cu toate acestea vehiculele rutiere (containerele) trebuie să corespundă condiţiilor tehnice ale Convenţiei TIR şi să treacă procedura corespunzătoare de agreare de o singură dată (Procedura agreării vehiculelor rutiere care corespund condiţiilor tehnice), prezentată în anexa nr. 2 la Convenţia vamală. Notificarea agreării de o singură dată se face la rubrica "Pentru uz de serviciu" din carnetul TIR.
    În cazul transportului de mărfuri grele sau voluminoase certificatul de agreare nu se prezintă.
VI. ACCESUL LA PROCEDURA TIR
    1. Condiţiile şi cerinţele minime, care trebuiesc respectate de persoanele, care solicită accesul la procedura TIR includ documentele privind:
    a) deţinerea licenţei pentru efectuarea transportului de marfă în traficul internaţional;
    b) situaţia financiară stabilă;
    c) confirmarea instruirii profesionale a şoferilor în domeniul transportului de marfă cu aplicarea procedurii TIR;
    d) inexistenţa unei încălcări serioase sau repetate a regulilor vamale sau a legislaţiei fiscale;
    e) respectarea prevederii din Declaraţia-angajament faţă de Asociaţia AITA referitoare la faptul că persoana în cauză:
    va respecta toate formalităţile vamale conform Convenţiei TIR;
    va achita sumele prevăzute în punctele 1 şi 2 ale art. 8 al Convenţiei TIR la cererea organelor competente în conformitate cu punctul 7 al art. 8 al Convenţiei TIR;
    va permite Asociaţiei AITA, în cadrul legislaţiei Republicii Moldova, să controleze informaţia referitoare la condiţiile şi cerinţele menţionate mai sus.
    2. Departamentul Controlului Vamal şi Asociaţia AITA pot suplimenta condiţii şi cerinţe şi mai rigide pentru accesul la procedura TIR.
    3. Departamentul Controlului Vamal stabileşte procedura accesului la sistemul TIR în baza condiţiilor şi cerinţelor minime expuse în punctul 1 al prezentului compartiment.
    4. Asociaţia AITA, anual, în decursul primei săptămîni a anului, prezintă la Departamentul Controlului Vamal lista tuturor persoanelor, cărora li s-a aprobat permisiunea, la fel şi lista persoanelor, permisiunea cărora a fost retrasă. O copie a acestei liste se transmite Consiliului Executiv al Uniunii Internaţionale de Transport Rutier de către Departamentul Controlului Vamal.
    5. Acceptarea accesului la procedura TIR nu oferă dreptul de obţinere a carnetului TIR.
    6. Permiterea utilizării de către unele persoane a carnetelor TIR în conformitate cu condiţiile şi cerinţele, expuse mai sus, nu trebuie să minimalizeze responsabilitatea determinată în Convenţia TIR, a acestor persoane.
VII. MODUL DE PERFECTARE VAMALĂ LA INTRODUCEREA
MĂRFURILOR PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
    1. La biroul vamal de intrare trebuie să fie prezentate următoarele documente:
    carnetul TIR completat şi perfectat de către organele vamale ale statului de expediere şi ale statelor de tranzit;
    certificatul de agreare, ţinînd cont de punctul 4 al compartimentului V din prezentul Regulament;
    documentele de transport şi de însoţire a mărfurilor.
    2. Grupele de verificare documentară de la birourile vamale de intrare verifică corespunderea completării carnetului TIR cu regulile stabilite. La perfectarea carnetului TIR o atenţie deosebită se acordă:
completării manifestului mărfurilor (datele din manifest trebuie să corespundă datelor indicate în documentele de transport şi de însoţire a mărfurilor;
    prezenţei ştampilelor vamale ale biroului vamal de plecare şi al birourilor vamale intermediare pe cotoarele carnetului TIR.Funcţionarii vamali trebuie să se asigure că carnetul TIR nu figurează în lista carnetelor furate şi că transportul mărfurilor se efectuează de către transportatorul indicat la rubrica 3 de pe copertă şi la rubrica 4 din paginile carnetului TIR (deţinătorul carnetului TIR).
    3. Grupele de control vamal de la birourile vamale de intrare:
    verifică starea tehnică a secţiilor marfare ale vehiculelor sau a containerelor;
    verifică prezenţa certificatului de agreare sau a plăcilor de agreare de pe containere;
    verifică starea sigiliilor vamale de pe secţiile marfare ale vehiculelor sau de pe containere;
    în cazuri excepţionale efectuează controlul secţiilor marfare sau al containerelor.
    4. În cazul depistării unor abateri de la procedura TIR, biroul vamal de intrare poate să supună mărfurile şi vehiculele regimului vamal de tranzit sau procedurii de livrare în conformitate cu legislaţia vamală a Republicii Moldova.
    5. Dacă în urma verificării documentelor şi a controlului vamal n-au fost descoperite abateri de la procedura TIR, atunci se ia decizia privind posibilitatea deplasării mărfurilor şi vehiculelor pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu această procedură.
    6. După luarea deciziei privind posibilitatea deplasării mărfurilor şi vehiculelor pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu procedura TIR:
    se aplică, în caz de necesitate, asigurări vamale suplimentare şi se face o notă respectivă la rubrica "Pentru uz de serviciu" pe ambele foi detaşabile ale completului;
    se determină costul vamal al mărfurilor. Pentru aceasta se folosesc notele de plată, documentele de transport şi de asigurare, declaraţiile vamale ale ţărilor de plecare, foile de ambalare sau alte documente de însoţire a mărfurilor. Costul vamal în valuta contractuală, se indică la rubrica "Pentru uz oficial" a ambelor foi detaşabile. În cazul imposibilităţii stabilirii costului vamal, la această rubrică se face însemnarea "Costul nu este stabilit";
    la rubrica 10 a ambelor foi detaşabile se face, în măsura posibilităţilor, o descriere detaliată a mărfurilor transportate, suficientă pentru identificarea lor în caz de eliberare, pierdere sau nelivrare;
    se stabileşte termenul livrării. Data livrării se indică la rubrica 20 a ambelor foi detaşabile ale carnetului TIR;
    se completează rubricile 18-23 ale ambelor foi detaşabile ale completului şi cotorul nr. 1 al completului (cotorul nr. 1 completat, cu ştampila vămii, rămîne în carnetul TIR);
    se detaşează foaia nr. 1 (de culoare albă) a completului;
    carnetul TIR se înregistrează într-un jurnal special în modul stabilit de Departamentul Controlului Vamal al Republicii Moldova;
    carnetul TIR perfectat se înapoiază transportatorului;
    se permite plecarea vehiculului din zona controlului vamal prin punerea ştampilei personale numerotate a funcţionarului răspunzător de verificarea documentelor, a semnăturii lui şi a datei, la rubrica 23 a foii detaşabile nr. 1 şi la rubrica 6 a cotorului nr. 1.
    7. Foaia nr. 1 a completului se ia la control la biroul vamal de intrare şi se păstrează într-o mapă specială.
    8. La biroul vamal de destinaţie, după sosirea vehiculului sau containerului, trebuie să fie prezentate următoarele documente:
    carnetul TIR cu notele biroului vamal de intrare;
    documentele de transport şi de însoţire a mărfurilor, necesare pentru perfectare vamală.
    9. Grupele de control documentar verifică corespunderea completării carnetului TIR cu regulile stabilite şi prezenţa în el a ştampilelor biroului vamal de intrare.
    10. Grupele de control vamal de la biroul vamal de destinaţie:
    verifică starea tehnică a secţiilor marfare ale vehiculelor sau a containerelor;
    verifică starea ştampilelor şi sigiliilor vamale pe secţiile marfare ale vehiculelor şi pe containere;
    efectuează controlul vamal al secţiilor marfare sau al containerelor şi supraveghează descărcarea mărfurilor din vehicule sau din containere.
    11. În cazul descoperirii unor încălcări ale legislaţiei vamale a Republicii Moldova la transportarea mărfurilor în cadrul procedurii TIR, biroul vamal de destinaţie trebuie să perfecteze carnetul TIR cu rezerve, în modul prevăzut de pct. 7 al compartimentului III al prezentului Regulament.
    12. Dacă în urma verificării documentelor şi a controlului vamal n-au fost descoperite încălcări ale legislaţiei vamale a Republicii Moldova:
    se completează rubricile 24, 25, 26, 27 şi 28 ale foii detaşabile nr. 2 şi cotorul nr. 2 ale completului;
    se pune data, ştampilele personale numerotate şi semnăturile funcţionarilor organului vamal la rubrica 28 a foii detaşabile nr. 2 şi la rubrica 6 a cotorului carnetului TIR (cotorul rămîne în carnet);
    se rupe foaia detaşabilă nr. 2 a completului;
    carnetul TIR se înregistrează într-un jurnal special în modul stabilit de Departamentul Controlului Vamal;
    carnetul TIR perfectat se înapoiază transportatorului.
VIII. MODUL DE PERFECTARE VAMALĂ LA SCOATEREA
 MĂRFURILOR DE PE TERITORIUL
REPUBLICII MOLDOVA
    1. Biroul vamal de plecare efectuează perfectarea vamală a mărfurilor scoase, în conformitate cu legislaţia vamală a Republicii Moldova.
    2. Pentru perfectarea vamală a transportului de mărfuri în cadrul procedurii TIR la biroul vamal de plecare se vor prezenta următoarele documente:
    carnetul TIR completat;
    certificatul de agreare a vehiculului pentru transportul mărfurilor sub ştampile şi sigilii vamale, ţinînd cont de pct. 4 al compartimentului V al prezentului Regulament;
    documentelele de transport şi de însoţire a mărfurilor.
    3. Grupele de control documentar verifică corespunderea completării carnetului TIR cu regulile stabilite. La verificarea carnetului TIR o atenţie deosebită se acordă:
    prezenţei ştampilelor şi semnăturilor pe pagina 1 a copertei carnetului TIR;
    corespunderii semnăturilor posesorului carnetului TIR pe pagina 1 a copertei, pe foaia nedetaşabilă şi pe toate foile detaşabile;
    termenului de valabilitate a carnetului TIR.
    De asemenea, funcţionarii vamali trebuie să se asigure că carnetul TIR nu figurează în lista carnetelor furate şi că transportul mărfurilor se efectuează de către persoana indicată la rubrica 3 a copertei şi la rubrica 4 a foilor nedetaşabile ale carnetului TIR.
    4. Grupele de control vamal ale biroului vamal de plecare:
    verifică starea tehnică a secţiilor marfare ale vehiculelor sau a containerelor;
    verifică certificatele de agreare sau prezenţa plăcilor de agreare pe containere, ţinînd cont de pct. 4 al compartimentului V al prezentului Regulament;
    supraveghează încărcarea mărfurilor în vehicul sau în container;
    aplică ştampile şi sigilii vamale pe secţiile marfare ale vehiculelor sau pe containere.
    5. În cazul descoperirii unor încălcări la perfectare, biroul vamal de plecare poate să nu permită transportarea mărfurilor în conformitate cu procedura TIR pînă la înlăturarea acestor încălcări.
    6. Dacă în urma verificării documentelor şi controlului vamal s-a stabilit că toate condiţiile aplicării procedurii TIR sînt respectate:
    se completează rubrica 16 pe toate foile detaşabile ale carnetului TIR;
    la rubrica "Pentru uz de serviciu" a foii detaşabile nr. 1 şi la rubrica 5 a cotorului nr. 1, printre alte date, se indică codul regimului vamal conform căruia marfa se scoate din Republica Moldova şi, dacă se efectuează supravegherea scoaterii mărfurilor, se indică cuvîntul "Supraveghere";
    se completează cotorul nr. 1 al foii detaşabile a completului;
    se completează rubricile 18-23 ale ambelor foi detaşabile ale completului;
    se aplică data, ştampila personală numerotată şi semnătura funcţionarului organului vamal la rubrica 23 a foii detaşabile nr. 1 şi la rubrica 6 a cotorului nr. 1.
    Foaia nr. 1 a completului se detaşează de la carnetul TIR şi, în cazurile prevăzute de pct. 8 al compartimentului VIII al prezentului Regulament, se ia la control.
    Carnetul TIR perfectat se înregistrează într-un jurnal special, în modul stabilit de Departamentul Controlului Vamal.
    7. Carnetul TIR perfectat se înapoiază transportatorului.
    8. Supravegherea scoaterii mărfurilor de pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează de către biroul vamal de plecare prin supunerea mărfurilor regimului vamal de reexport, inclusiv după aflarea lor sub următoarele regimuri vamale:
    regimul de intrare provizorie (cod 31);
    regimul de depozitare vamală (cod 74);
    regimul de prelucrare pe teritoriul vamal (cod 51);
    regimul depozitării libere (cod 73);
    regimul zonei vamale libere (cod 71);
    regimul magazinului pentru comercializare fără taxe (cod 72);
    regimul de prelucrare sub supraveghere vamală (cod 52).
    În acest caz biroul vamal de plecare stabileşte termenul de livrare a mărfurilor şi îl indică la rubrica 20 a foilor nr. 1 şi nr. 2 ale completului. Pe aceste foi la rubrica "Pentru uz de serviciu" se indică costul vamal al mărfurilor transportate, iar la rubrica 10 - denumirea detaliată a acestora şi codurile conform Nomenclatorului de mărfuri al activităţii economice externe (N.M.A.E.E.). Dacă la rubrica 10 nu ajunge loc pentru introducerea tuturor datelor, se admite folosirea foii suplimentare în două exemplare. Pe foile suplimentare se mai indică numărul carnetului TIR, denumirea şi adresa pesesorului lui. Foile suplimentare se autentifică prin aplicarea ştampilei personale numerotate a funcţionarului organului vamal. La rubrica 8 a ambelor foi detaşabile ale completului se face o notă privind prezenţa foilor suplimentare. Foaia nr. 1 a completului se ia la control şi se păstrează într-o mapă specială.
    9. La biroul vamal de ieşire se vor prezenta următoarele documente:
    carnetul TIR;
documentele de transport şi de însoţire a mărfurilor cu notele biroului vamal de plecare.
    10. Grupele de control documentar verifică corespunderea completării carnetului TIR cu regulile stabilite, prezenţa ştampilelor biroului vamal de plecare pe cotorul nr. 1 al completului, precum şi codul regimului vamal, indicat pe cotor.
    11. Grupele de control vamal:
    verifică starea secţiilor marfare ale vehiculelor sau a containerelor;
    verifică starea ştampilelor şi sigiliilor vamale pe secţiile marfare ale vehiculelor sau pe containere;
    în cazuri excepţionale, efectuează controlul vamal al secţiilor marfare ale vehiculelor sau al containerelor.
    12. În cazul descoperirii unor încălcări ale legislaţiei vamale a Republicii Moldova la transportul de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR, biroul vamal de ieşire perfectează carnetul TIR cu rezerve, în modul prevăzut de pct. 7 al compartimentului III al prezentului Regulament.
    13. Dacă în urma verificării documentelor şi a controlului vamal n-au fost depistate încălcări ale legislaţiei vamale a Republicii Moldova:
    se completează rubricile 24, 25, 26, 27 şi 28 ale foii detaşabile nr. 2 şi cotorul nr. 2;
    se înlătură foaia detaşabilă nr. 2 a completului;
    carnetul TIR se înregistrează într-un jurnal special în modul stabilit de Departamentul Controlului Vamal;
    carnetul TIR, perfectat, se înapoiază transportatorului;
    se permite ieşirea vehiculului din zona controlului vamal prin aplicarea la rubrica 28 a foii detaşabile nr. 2 şi la rubrica 6 a cotorului nr. 2, a ştampilei personale numerotate a funcţionarului răspunzător de verificarea documentelor, a semnăturii acestuia şi a datei.
IX. MODUL DE PERFECTARE VAMALĂ A
TRANZITULUI
MĂRFURILOR PRIN TERITORIUL
REPUBLICII MOLDOVA

    1. Perfectarea actelor vamale pentru mărfurile de tranzit la biroul vamal de intrare se efectuează în modul prevăzut în pct. 1 - 7 ale compartimentului VII al prezentului Regulament.
    2. Perfectarea actelor vamale pentru mărfurile de tranzit la biroul vamal de ieşire se efectuează în modul prevăzut în pct. 8 - 12 ale compartimentului VII al prezentului Regulament.
X. PARTICULARITĂŢILE PERFECTĂRII VAMALE ÎN CAZUL
TRANSPORTULUI DE MĂRFURI PRIN CÎTEVA BIROURI VAMALE
DE PLECARE SAU DE DESTINAŢIE
    1. Transportarea mărfurilor conform procedurii TIR poate fi efectuată prin cîteva birouri vamale de plecare - la scoaterea mărfurilor din Republica Moldova sau prin cîteva birouri vamale de destinaţie - la intrarea mărfurilor în Republica Moldova.
    2. Pentru fiecare birou vamal de plecare sau de destinaţie e nevoie de un complet suplimentar de foi detaşabile.
    3. La biroul vamal de plecare sau de destinaţie se efectuează respectiv:
    la ieşirea din Republica Moldova - încărcarea parţială a mărfurilor;
    la intrarea în Republica Moldova - descărcarea parţială a mărfurilor.
    4. Biroul vamal, la care are loc completarea parţială a mărfurilor, perfectează transportul în modul prevăzut în pct. 9 - 13 ale compartimentului VIII al prezentului Regulament, ţinînd cont de particularităţile expuse în prezentul punct.
    Funcţionarii biroului vamal nominalizat:
    scot ştampilele şi sigiliile primului birou vamal de plecare;
    indică denumirea şi cantitatea mărfurilor, încărcate suplimentar, pe toate foile detaşabile ale carnetului TIR;
    suprimă însemnarea privind ştampilele şi sigiliile vamale din rubrica 16 a tuturor foilor detaşabile ale carnetului TIR;
    fac însemnări privind ştampilele şi sigiliile vamale aplicate din nou, la rubrica 16 a tuturor foilor detaşabile completate şi în cotorul nr. 1.
    5. Biroul vamal, la care are loc descărcarea parţială a mărfurilor, efectuează perfectarea mărfurilor în modul prevăzut în pct. 8 - 12 ale compartimentului VII al prezentului Regulament, ţinînd cont de particularităţile expuse în prezentul punct.
    Funcţionarii acestui birou vamal:
    ridică asigurările vamale ale birourilor vamale precedente;
    suprimă de pe toate foile detaşabile completate ale carnetului TIR denumirea şi cantitatea mărfurilor descărcate şi fac o însemnare privind mărfurile descărcate;
    suprimă însemnarea referitoare la asigurările vamale din rubrica 16 a carnetului TIR;
    fac însemnări privind asigurările vamale aplicate din nou, la rubrica 16 a tuturor foilor detaşabile completate şi în cotorul nr. 1 al completului.
XI. PARTICULARITĂŢILE PERFECTĂRII VAMALE
A MĂRFURILOR GRELE SAU VOLUMINOASE
    1. Mărfurile care din cauza caracterului şi dimensiunilor lor nu pot fi transportate în secţii marfare sigiliate ale vehiculelor sau în containere sigiliate, se transportă în vehicule deschise.
    2. La transportul mărfurilor grele sau voluminoase, pe copertă şi pe toate foile carnetului TIRse face inscripţia în limba engleză "HEAVY OR BULKY GOODS" ("MĂRFURI GRELE SAU VOLUMINOASE").
    3. Biroul vamal de plecare poate să ceară anexarea la carnetul TIR a fotografiilor, foilor de ambalare, schiţelor şi altor documente necesare pentru identificarea mărfurilor transportate.
    Asemenea documente se vizează de către biroul vamal de plecare şi se fixează la fiecare foaie a carnetului TIR. Totodată, la rubrica 8 a tuturor foilor detaşabile se face o notă privind prezenţa unor asemenea documente.
    4. La deplasarea unor asemenea mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova organele vamale:
    vor supraveghea respectarea prevederilor expuse la pct. 2 şi 3 ale prezentului compartiment;
    la intrarea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova, în caz de necesitate, vor aplica mijloace suplimentare de identificare vamală;
    la intrarea sau ieşirea mărfurilor pe sau de pe teritoriul republicii, vor supune controlului mărfurile în scopul depistării cazurilor de transportare a mărfurilor neindicate în manifestul carnetului TIR.
XII. PARTICULARITĂŢILE PERFECTĂRII VAMALE
A UNOR MĂRFURI
SUPUSE ACCIZELOR
    1. Mărfurile, indicate în anexa nr. 2 la prezentul Regulament se perfectează pentru transportare, în cadrul procedurii TIR, la prezentarea carnetului TIR cu limită de garanţie sporită. Pe copertă şi pe foile detaşabile ale acestor carnete se va trece o inscripţie distinctă "ARTICOLE DE TUTUN/BĂUTURI ALCOOLICE". Afară de aceasta, la astfel de carnete se va anexa o foaie suplimentară, pe care se vor indica denumirile detaliate ale mărfurilor transportate şi codurile lor conform N.M.A.E.E.
    Foaia suplimentară se anexează la carnetul TIR şi trebuie să se autentifice prin ştampila funcţionarului biroului vamal de plecare. Garanţia la astfel de carnete TIR constituie 200 000 (două sute mii) dolari S.U.A.
    2. În conformitate cu procedura TIR nu se admite perfectarea actelor vamale pentru transportarea mărfurilor indicate în anexa nr. 2 la prezentul Regulament în cazul prezentării carnetului TIR cu limită de garanţie de cel mult
100 000 (o sută mii) euro sau a carnetelor TIR "ARTICOLE DE TUTUN".
   
[Pct.2 modificat prin HG185 din 28.02.18, MO68-76/02.03.18 art.216]
    [Pct.2 modificat prin HG306 din 21.05.12, MO99-102/25.05.12 art.346]
XIII. SUPRAVEGHEREA LIVRĂRII MĂRFURILOR
    1. Supravegherea livrării mărfurilor transportate în cadrul procedurii TIR între biroul vamal de intrare şi biroul vamal de destinaţie, între biroul vamal de intrare şi biroul vamal de ieşire în cazul tranzitului, între biroul vamal de plecare şi biroul vamal de ieşire după finalizarea anumitor regimuri vamale se efectuează în modul prevăzut de actele normative ale Departamentului Controlului Vamal referitoare la folosirea regimului vamal de tranzit şi a regimului vamal de transportare a mărfurilor sub supraveghere vamală, ţinînd cont de particularităţile expuse în prezentul capitol.
    2. Evidenţa transporturilor de mărfuri în cadrul procedurii TIR se ţine în registre speciale, în modul stabilit de Departamentul Controlului Vamal.
    3. Biroul vamal de intrare sau biroul vamal de plecare expediază prin poştă la biroul vamal de ieşire sau biroul vamal de destinaţie copia foii detaşabile de control a carnetului TIR, care rămîne la biroul vamal de intrare sau la biroul vamal de plecare pentru supravegherea livrării mărfurilor.
    4. Biroul vamal de ieşire sau biroul vamal de destinaţie, în decurs de 24 ore, expediază la biroul vamal de intrare sau la biroul vamal de plecare, prin canale operative de comunicaţie, informaţia referitoare la sosirea mărfurilor cu indicarea denumirii mărfurilor, cantităţii lor, numărului carnetului TIR, denumirii transportatorului, datei sosirii mărfurilor. Biroul vamal de intrare sau biroul vamal de plecare în cazul neprimirii în decurs de 10 zile a informaţiei operative despre sosirea mărfurilor, expediază la biroul vamal de ieşire sau la biroul vamal de destinaţie copiile tuturor documentelor prezente referitoare la acest transport.
    5. După finalizarea transportului în cadrul procedurii TIR, carnetul TIR, cu ştampilele biroului vamal de destinaţie sau ale biroului vamal de ieşire, se înapoiază transportatorului şi serveşte drept confirmare a finalizării procedurii TIR.
    Dacă perfectarea vamală a fost efectuată cu rezerve (adică a avut loc vreo încălcare a regulilor vamale), atunci pe cotoarele şi pe foile detaşabile ale carnetului TIR se indică rezervele conform pct. 7 al compartimentului III al prezentului Regulament.
XIV. ACCIDENTE RUTIERE
    1. Accident rutier (A.R.) se consideră circumstanţa care duce la deteriorarea secţiilor marfare ale vehiculelor sau la ruperea ştampilelor şi sigiliilor vamale.
    2. Dacă transportatorul a făcut o adresare referitor la deteriorarea secţiei marfare a vehiculului sau a ştampilelor şi sigiliilor vamale, atunci biroul vamal, în zona activităţii căreia s-a întîmplat A.R., este obligat:
    să obţină o explicaţie în scris a transportatorului privind circumstanţele A.R.;
    să ia decizia referitor la posibilitatea transportării în continuare a mărfurilor în cadrul procedurii TIR;
    să completeze procesul-verbal de constatare a accidentului rutier sau să-l vizeze, dacă acesta a fost completat de către organele de poliţie rutieră. Modelul de completare a procesului-verbal de constatare a A.R. se stabileşte de către Departamentul Controlului Vamal.
    3. Informaţia despre A.R. în timpul transportării mărfurilor în cadrul procedurii TIR trebuie să fie expediată în decurs de 24 ore la biroul vamal de intrare sau la biroul vamal de plecare prin orice canale operative de comunicaţie.
    4. După A.R. toate operaţiile cu mărfurile trebuie să fie efectuate sub supravegherea vamală. În caz dacă s-a dovedit că deteriorarea secţiei marfare a vehiculului sau deteriorarea mijloacelor de identificare a avut loc nu în urma accidentului rutier, atunci se întocmeşte un proces-verbal de încălcare a regulilor vamale şi se face rezerva corespunzătoare la rubricile respective ale foilor detaşabile şi ale cotoarelor carnetului TIR.
    5. După A.R. mărfurile pot fi transportate în alt vehicul sau container şi expediate la destinaţie în cadrul procedurii TIR. Dacă transportul în cadrul procedurii TIR este imposibil, atunci mărfurile pot fi expediate la biroul vamal de destinaţie în conformitate cu procedura de livrare a mărfurilor sub supraveghere vamală.
XV. RESPONSABILITATEA TRANSPORTATORULUI
ŞI A ASOCIAŢIEI GARANTE
    1. Transportatorul de mărfuri, care efectuează operaţia conform procedurii TIR, în caz de încălcare a procedurilor Codului vamal, poartă răspundere în conformitate cu acest Cod.
    2. În caz de eliberare a mărfurilor fără permisiunea organului vamal, de pierdere sau neaducere a mărfurilor la biroul vamal de destinaţie, organul vamal, în zona de activitate a căruia e depistată o astfel de încălcare, iniţiază, în modul stabilit, o acţiune privind încălcarea regulilor vamale şi după examinarea ei pronunţă decizia privind aplicarea sancţiunii.
    3. Acţiunile privind încălcarea regulilor vamale referitor la eliberarea mărfurilor fără permisiunea organelor vamale, pierderea sau neaducerea la biroul vamal de destinaţie a mărfurilor se iniţiază, de regulă, de către următoarele birouri vamale:
    biroul vamal de destinaţie - la intrarea mărfurilor în Republica Moldova;
    biroul vamal de ieşire - la tranzitul de mărfuri prin teritoriul Republicii Moldova;
    biroul vamal de plecare - la ieşirea mărfurilor din Republica Moldova.
    Acţiunile privind încălcarea regulilor vamale se iniţiază după verificarea documentelor primite de la birourile vamale, de la care se începe transportarea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova sub supraveghere vamală şi confirmarea faptului de neaducere a mărfurilor la biroul vamal de destinaţie sau la biroul vamal de ieşire.
    4. În procesul-verbal de încălcare a regulilor vamale şi în decizia de aplicare a sancţiunii corespunzătoare se menţionează că transportarea a fost efectuată în cadrul procedurii TIR şi se indică numărul carnetului TIR.
    5. Taxele vamale şi alte impozite care trebuie să fie achitate de către transportator pentru eliberarea mărfurilor fără permisiune, pentru pierderea sau neaducerea mărfurilor, se percep în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
    6. În fiecare caz de eliberare a mărfurilor fără permisiune, de pierdere sau neaducere a mărfurilor, care atrage după sine perceperea incontestabilă a taxelor vamale şi altor impozite, afară de cele menţionate la pct. 3 al prezentului compartiment în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, se întocmeşte un proces-verbal, forma căruia este stabilită de către Departamentul Controlului Vamal.
    7. Suma taxelor vamale şi altor impozite, pasibilă perceperii incontestabile, se calculează reieşind din costul vamal în conformitate cu legea bugetară în vigoare şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 99 din 27 februarie 1996 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de determinare a costului vamal al mărfurilor şi valorilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova".
    8. După perceperea taxelor vamale şi altor impozite, în procesul-verbal privind perceperea incontestabilă se indică suma percepută, data intrării ei pe contul organului vamal şi numărul documentului bancar.
    9. În cazul imposibilităţii perceperii taxelor vamale şi a altor impozite de la transportator în mod incontestabil, în decurs de o lună după prezentarea cererii de plată,despre aceasta se menţionează în procesul-verbal privind perceperea incontestabilă. Tot aici se numesc cauzele care fac imposibilă perceperea de la transportator a taxelor vamale şi a impozitelor.
    Acest proces-verbal împreună cu copiileprocesului-verbal de încălcare a regulilor vamale, a deciziei privind sancţiunile şi a foii detaşabile a carnetului TIR se expediază la Departamentul Controlului Vamal. La procesul-verbal, în măsura posibilităţilor, se anexează confirmarea băncii sau altei instituţii creditoare, privind imposibilitatea de achitare a sumelor corespunzătoare.
    În caz de achitare parţială de către transportator a taxelor vamale şi impozitelor, toate documentele sus-enumerate de asemenea se expediază la Departamentul Controlului Vamal. În procesul-verbal privind perceperea incontestabilă se indică suma şi se anexează copia ordinului de plată.
    10. Departamentul Controlului Vamal, în baza materialelor primite, pregăteşte cererilede plată a taxelor vamale şi impozitelor şi cel tîrziu peste 5 zile după primirea materialelor, prezintă Asociaţiei AITA cererea de plată, împreună cu copia foii detaşabile a carnetului TIR şi cu alte documente necesare.
    11. Departamentul Controlului Vamal supraveghează respectarea termenelor de examinare a cererii de plată, stabilite de Convenţia TIR şi intrarea sumelor taxelor vamale şi impozitelor la contul Departamentului Controlului Vamal.

Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la
modul de aplicare a Convenţiei
vamale relativ la transportul
internaţional de mărfuri sub
acoperirea carnetului TIR
(Convenţia TIR, 1975)

COMPLETAREA CARNETULUI TIR
    1. Completarea copertei carnetului TIR
    Pagina 1.
    Rubricile 1-5 se completează de către asociaţia garantă, care a eliberat carnetul TIR.
    Notă:
    Modificările pe pagina 1 a copertei pot fi introduse doar de către asociaţia garantă, care a eliberat carnetul TIR. Rectificările trebuie să fie autentificate prin ştampila asociaţiei garante.
    Rubricile 6-12 se completează de către posesorul carnetului TIR.
    Rubrica "NO"
    Trebuie sa fie tiparit numărul carnetului TIR, atribuit acestuia la eliberarea lui.
    Rubrica 1. "Valabil pînă la..."
    Se indică data, pînă la care carnetul TIR poate fi prezentat la biroul vamal de plecare.
    Notă:
    Carnetul e valabil pînă la finalizarea transportării mărfurilor, dacă el a lost prezentat la biroul vamal de plecare pînă la data indicată în această rubrică. Dacă carnetul TIR e prezentat la biroul vamal de plecare după această dată, el nu poate fi acceptat pentru perfectare vamală.
    Rubrica 2 ."Eliberat"
    Se indică denumirea asociaţiei care a eliberat carnetul TIR.
    Rubrica 3. "Posesorul"
    Se indică denumirea şi adresa poştală deplină a transportatorului, căruia i s-a eliberat carnetul TIR.
    Notă:
    Transportarea în cadrul procedurii TIR poate fi efectuată doar de către transportatorul indicat la rubrica 3.
    Rubrica 4. "Semnătura organizaţiei care a eliberat carnetul TIR"
    Se aplică semnătura funcţionarului asociaţiei garante. Semnătura trebuie să fie autentificată prin ştampila asociaţiei garante.
    Rubrica 5. "Semnatura secretarului asociaţiei internaţionale"
    Se aplică semnătura secretarului Uniunii Internaţionale de Transport Rutier.
    Rubrica 6. "Ţara expeditoare"
    Se indică ţara, în care începe transportul mărfurilor conform procedurii TIR (statul expeditor).
    Rubrica 7. "Ţara (ţările) de destinaţie"
        Se indică statul (statele), în care pentru toate mărfurile sau pentru o parte din ele se termină transportarea conform procedurii TIR (statul de destinaţie).
    Notă (rubricile 6 şi 7):
    In conformitate cu art. 18 al Convenţiei TIR transportul poate fi efectuat şi în cazul în care există mai multe birouri vamale expeditoare sau de destinaţie. Numărul total de birouri vamale expeditoare şi de destinaţie nu poate fi mai mare decît patru. Carnetul TIR poate fi prezentat la biroul vamal de destinaţie doar în cazul în care toate birourile vamale expeditoare au perfectat acest carnet.
    Rubrica 8. "Numărul de înregistrare a vehiculului"
    Se indică numărul de înregistrare a vehiculului, cu care se transportă mărfurile de tranzit.
    Rubrica 9. "Certificatul de autorizare a vehiculului"
    Se indică numărul certificatului de autorizare a vehiculului şi data pînă la care certificatul e valabil.
    Rubrica 10. "Numărul de identificare a containerului" Se completeaza în cazurile cînd mărfurile de tranzit se transportă în container, se indică numărul de identificare a containerului.
    Rubrica 11. "Note"
    Se indică toate datele, pe care asociaţia garantă le va considera necesare la eliberarea carnetului TIR, sau datele introduse la cererea organului vamal.
    Rubrica 12. "Semnătura deţinătorului carnetului TIR"
    Se pune semnătura transportatorului împuternicit, căruia i s-a eliberat carnetul TIR.
    Notă:
    Pe pagina 2 a copertei trebuie să fie tiparite, prin metoda poligrafică, "Regulile utilizării carnetului TIR" în limba franceză. Pe pagina 3 a copertei trebuie să fie tipărite prin metoda poligrafică "Regulile utilizării carnetului TIR" în limba engleză.
    În colţul de dreapta sus al paginii 4 a copertei se află cotorul detaşabil cu numărul carnetului TIR, care i se înapoiază posesorului, la sustragerea carnetului TIR, cu notele organului vamal privind data sustragerii carnetului TIR şi denumirea organului vamal care a efectuat sustragerea.
    Nota trebuie să fie autentificată prin ştampila numerotată a fucţionarului organului vamal.
    Sustragerea carnetului TIR se efectuează de către organele vamale în caz de expirare a termenului de valabilitate a carnetului, de prezentare a carnetului de către o altă persoană decît deţinătorul lui, de completare incorectă a copertei carnetului. Carnetele sustrase se prezintă Departamentului Controlului Vamal pentru a fi transmise Asociaţiei AITA.
    2. Foaia nedetaşabila nr. 1/2 (de culoare galbenă)
    Se completează de către posesorul carnetului TIR.
    Rubrica 1. "Carnetul TIR nr. ..."
    Se indică numărul carnetului TIR, care e tipărit pe pagina 1 a copertei.
    Rubrica 2. "Biroul vamal (birourile vamale) de plecare"
    Se indică denumirea organului vamal (denumirile organelor vamale), la care se începe transportul mărfurilor.
    Rubrica 3. "Eliberat"
    Se tipăreşte prin metoda poligrafică denumirea organizaţiei internaţionale, care a eliberat carnetul TIR - "UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS" (Uniunea Internaţională de Transport Rutier).
    Rubrica fără număr "Pentru uz oficial"
    Se indică toate datele, pe care biroul vamal de plecare le consideră necesare la expedierea mărfurilor.
    Rubrica 4. "Posesorul carnetului TIR"
    Se repetă datele indicate la rubrica 3 a paginii 1 a copertei carnetului TIR.
    Rubrica 5. "Ţările expeditoare"
    Se indică ţara, în care se află biroul vamal (birourile vamale) de plecare.
    Rubrica 6. "Ţara de destinaţie"
    Se indică ţara, în care se află biroul vamal (birourile vamale) de destinaţie.
    Rubrica 7. "Numărul de înregistrare a vehiculului"
    Se repetă datele indicate la rubrica 8 a paginii 1 a copertei.
    Rubrica 8. "Documentele anexate"
    Se indică documentele, care se anexează la carnetul TIR (fotografii, specificaţii etc.). Copiile documentelor indicate se fixează la fiecare foaie a carnetului TIR.
    Rubrica 9. "Secţia (secţiile) marfară sau containerul (containerele), semnele de identificare şi numerele coletelor de mărfuri sau ale obiectelor"
    Se indică numerele secţiilor marfare sau ale containerelor, marcajele coletelor de mărfuri, separat pentru fiecare secţie marfară sau fiecare container, semnele de identificare şi numerele coletelor de mărfuri sau ale obiectelor.
    Rubrica 10. "Cantitatea şi tipul coletelor de mărfuri, descrierea mărfurilor"
    Se indică numărul de colete de mărfuri, tipul ambalajului, descrierea succintă a mărfurilor separat pentru fiecare secţie marfară sau fiecare container.
    Rubrica 11. "Greutatea brută"
    Se indică greutatea brută (cu ambalaj) pentru fiecare secţie marfară sau fiecare container.
    Notă (rubricile 9-11 ):
    Dacă carnetul TIR este eliberat pentru un ansamblu de vehicule sau pentru cîteva containere, atunci se indică separat conţinutul fiecărui vehicul sau al fiecărui container.
    Dacă itinerarul transportului trece prin cîteva birouri vamale de plecare sau de destinaţie, atunci datele privind mărfurile de asemenea se introduc separat pentru fiecare birou vamal.
    Rubrica 12. "Cantitatea totală a coletelor de mărfuri, indicată în declaraţie"
    Se indică numărul total de colete de mărfuri, transportate cu vehicule şi incluse în manifestul din carnetul TIR. În rubricile 1, 2 şi 3 se indică separat numărul de colete de mărfuri pentru fiecare birou vamal de destinaţie.
    Rubricile 13-15. "Locul, data şi semnătura deţinătorului carnetului TIR"
    Se indică locul şi data completării carnetului TIR şi se pune semnătura reprezentantului împuternicit al deţinătorului carnetului TIR.
    Alte rubrici pe foaia inseparabilă nr. 1/2 nu se completează.
    3. Foaia detaşabilă nr. 1
    Rubricile 1-15 se completează de către posesorul carnetului TIR în modul prevăzut pentru completarea foii inseparabile. Datele indicate la aceste rubrici trebuie să corespundă datelor incluse în foaia inseparabilă.
    Posesorul carnetului TIR completează toate foile care vor fi utilizate la transportarea în cadrul procedurii TIR.
    Rubricile 16-23 şi cotorul foii detaşabile nr. 1 de culoare albă se completează de către birourile vamale de plecare şi birourile vamale de intrare ale statelor de tranzit şi statelor de destinaţie.
    Rubrica 16. "Sigiliile şi semnele de identificare aplicate (numarul, descrierea)"
    Se indică datele privind asigurările vamale aplicate pentru fiecare secţie marfară şi fiecare container.
    Rubrica 17. "Biroul vamal de plecare"
    Se indică data, semnătura, ştampila personală a funcţionarului organului vamal, data completării foii detaşabile a carnetului TIR.
    Notă:
    Rubricile 16 - 17 se completează de către biroul vamal de plecare pe toate foile carnetului TIR.
    Rubrica 18. "Certificatul de acceptare a mărfurilor pentru perfectare vamală (biroul vamal de plecare sau biroul vamal intermediar la ieşire)"
    Se indică denumirea biroului vamal de plecare sau a biroului vamal de intrare a mărfurilor în statul de tranzit sau în statul de destinaţie.
    Rubrica 19. "Ştampilele, sigiliile şi semnele de identificare aplicate, care au fost apreciate drept nedeteriorate"
    Se taie patratul acestei rubrici.
    Rubrica nu se completează, daca perfectarea foii detaşabile nr. 1 se efectuează de către biroul vamal de plecare.
    Rubrica 20. "Durata transportului de tranzit"
    Se indică data livrării mărfurilor la biroul vamal de ieşire de tranzit sau la biroul vamal de destinaţie în statul de destinaţie.
    Rubrica 21. "Înregistrat de organul vamal ... la nr. ..."
    Se indică denumirea biroului vamal şi numărul de înregistrare a transportului sub acoperirea carnetului TIR.
    Rubrica 22. "Diverse (locul aducerii mărfurilor, organul vamal, căruia trebuie să fie prezentate mărfurile)"
    Se indică denumirea biroului vamal, prin care mărfurile se scot de pe teritoriul statului sau la care trebuie să fie aduse mărfurile. În caz de necesitate se indică itinerarul deplasării.
    Rubrica 23. "Semnătura şi ştampila funcţionarului organului vamal"
    Se pune data, semnătura şi ştampila personală a funcţionarului organului vamal.
    4. Cotorul nr. 1
    Se completează de către biroul vamal de plecare.
    Rubrica 1. "Sosirea e stabilită de către biroul vamal..."
    Se indică denumirea biroului vamal de plecare.
    Rubrica 2.
    Se repetă datele din rubrica 21 a foii detaşabile nr. 1.
    Rubrica 3. "Sigiliile sau semnele de identificare aplicate"
    Se face nota privind asigurările vamale.
    Rubrica 4. "Semnele de identificare sînt nedeteriorate"
    În patrat se trag două linii în cruce, ceea ce înseamnă că asigurările vamale nu sînt deteriorate.
    Rubrica 5. "Diverse (itinerarul stabilit: biroul vamal, la care trebuie să fie prezentate mărfurile etc.)"
    Se indică denumirea biroului vamal, la care trebuie să fie aduse mărfurile. În caz de necesitate, se stabileşte itinerarul deplasării.
    Rubrica 6. "Semnătura funcţionarului organului vamal şi ştampila lui personală"
    Se aplică data, semnătura şi ştampila personală a funcţionarului biroului vamal de plecare.
    5. Foaia detaşabilă nr. 2
    Rubricile 24-28 se completează de către biroul vamal de ieşire sau punctul vamal de destinaţie.
    Rubrica 24. "Notă privind prezentarea mărfurilor"
    Se indică numărul de înregistrare, sub care a fost înregistrat transportul sub acoperirea carnetului TIR în jurnalul de înregistrare.
    Rubrica 25. "Mijloacele de identificare sînt nedeteriorate"
    În patrat se trag două linii în cruce, ceea ce înseamnă că asigurările vamale nu sînt deteriorate.
    Rubrica 26. "Numărul de colete de mărfuri"
    Se indică numărul de colete de mărfuri, descărcate sub supravegherea organului vamal. Dacă descărcarea nu s-a efectuat, rubrica nu se completează.
    Rubrica 27. "Rezerve la perfectare"
    Se indică încălcările regulilor de transportare a mărfurilor în conformitate cu pct. 7 al compartimentului III al Regulamentului.
    Rubrica 28. "Semnătura şi ştampila functionarului organului vamal"
    Se aplică semnătura, data şi ştampila functionarului organului vamal.
    6. Cotorul nr. 2
    Rubrica 1. "Sosirea e stabilită de către biroul vamal ..."
    Se indică denumirea biroului vamal de scoatere sau a biroului vamal de destinaţie şi numarul de înregistrare a carnetului TIR în jurnalul de înregistrare.
    Rubrica 2. "Ştampilele şi sigiliile sau semnele de identificare sînt apreciate drept nedeteriorate"
    În patrat se trag două linii în cruce, ceea ce înseamnă că asigurările vamale nu sînt deteriorate.
    Rubrica 3. "S-a efectuat perfectarea vamală pentru colete de mărfuri şi obiecte".
    Se indică numărul de colete de mărfuri, descărcate sub supravegherea organului vamal. Dacă descărcarea nu s-a efectuat, rubrica nu se completează.
    Rubrica 4. "Ştampilele şi sigiliile aplicate din nou"
    Se introduce nota privind asigurările vamale. Dacă asigurări vamale noi nu s-au aplicat, rubrica nu se completează.
    Rubrica 5. "Rezervele la perfectare"
    Se indică rezervele făcute de organul vamal la perfectarea carnetului TIR (rubrica 27 a foii detaşabile nr. 2).
    Nota:
    Organele vamale trebuie să expună foarte clar esenta rezervei făcute în pretenţia către Asociaţia AITA şi să pună în rubrică semnul "R".
    Rubrica 6. "Semnătura şi ştampila funcţionarului organului vamal"
    Se aplică semnătura, data şi ştampila funcţionarului organului vamal.
    7. Procesul-verbal de accidente rutiere
    Rubricile 1, 2, 3 şi 5 se completează în acelaşi mod, ca şi pe foile detaşabile ale carnetului TIR.
    Rubrica 4. "Numarul de înregistrare a vehiculului rutier, numărul de identificare a containerului"
    Se indică datele privind numerele vehiculelor şi ale containerelor, care au suferit A.R.
    Rubrica 6. "Sigiliile vamale sînt deteriorate/nedeteriorate" Se trag două linii în cruce în pătratul respectiv.
    Rubrica 7. "Secţia marfară / containerul e deteriorat(ă)/ nedeteriorat(ă)"
    În pătratul respectiv se trag două linii în cruce.
    Rubrica 8. "Note"
    Se indică date generale privind starea mărfurilor, a vehiculului, secţiilor marfare sau a containerelor.
    Rubrica 9. "S-au stabilit/nu s-au stabilit pierderi de mărfuri"
    În pătratul respectiv se trag două linii în cruce.
    Rubrica 10. "Secţia de mărfuri sau containerul, marcajul şi numerele coletelor de mărfuri"
    Se indică marcajul, iar, la nevoie, şi numărul de ordine al secţiei marfare sau numărul de înregistrare a containerului, care au suportat A.R.
    Rubrica 11. "Cantitatea şi tipul coletelor de mărfuri, descrierea mărfurilor"
    Se indică date privind mărfurile care lipsesc şi/sau care au fost distruse.
    Rubrica 12. "L" sau "D"
    Vizavi de fiecare tip de marfă, care lipseşte sau e distrusă se pun semnele: "L" (lipsesc) sau "D"(distruse).
    Rubrica 13. "Note"
    Vizavi de fiecare tip de marfă, care lipseşte sau e distrusă, se indică cantitatea.
    Rubrica 14. "Data şi locul..."
    Se indică data si locul A.R.
    Rubrica 15. "Măsurile luate"
    Se trag două linii în cruce în pătratul corespunzător măsurilor care au fost luate pentru continuarea transportului de mărfuri.
    Rubrica 16.
    Se completează, dacă mărfurile se transbordează în alt vehicul.
    Se indică toate datele necesare despre aceste vehicule şi despre asigurările vamale aplicate din nou.
    Rubrica 17. "Organul competent care a întocmit procesul-verbal"
    Se indică denumirea organului de stat (în afară de cel vamal), care a întocmit procesul-verbal de constatare a A.R.
    Rubrica 18. "Nota biroului vamal"
    E destinată pentru adeverirea faptului de accident rutier de către biroul vamal, în zona activităţii căruia a avut loc A.R.
    Notă:
    Dacă procesul-verbal se întocmeşte nemijlocit de către organul vamal, atunci completarea rubricii 17 nu e obligatorie.
    Fară adeverirea faptului de accident rutier de către biroul vamal (rubrica 18) procesul-verbal nu e valabil.
    Procesul-verbal rămîne în carnetul TIR.
Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la
modul de aplicare a Convenţiei
vamale relativ la transportul
internaţional de mărfuri sub
acoperirea carnetului TIR
(Convenţia TIR, 1975)
LISTA MĂRFURILOR
care necesită o limită sporită de garanţii
-----------------------------------------------------------------------------------
Denumirea mărfurilor conform N.M.A.E.E.   |Codul mărfurilor conform N.M.A.E.E.
--------------------------------------------|---------------------------------------
Alcool etilic nedenaturat cu conţinutul   |
de spirt după volum de cel putin 80 %     |       220710000
--------------------------------------------|---------------------------------------
Alcool etilic nedenaturat cu conţinutul   |
de spirt curat după volum mai puţin de    |
80 %, băuturi spirtoase tari, lichioruri  |
şi alte băuturi alcoolice; semifabricate  |
spirtoase compuse,  utilizate  pentru     |
prepararea băuturilor                     |       2208
------------------------------------------|---------------------------------------
Trabucuri (inclusiv trabucuri cu capete-  |
le retezate) şi trabucuri subţiri, cu     |
conţinut de tutun                         |       240210000
------------------------------------------|---------------------------------------
Ţigări cu conţinut de tutun               |       240220000
------------------------------------------|---------------------------------------
Tutun de fumat, cu sau fără conţinut de   |
erzaţ în  orice  proporţie                |       240310000
-----------------------------------------------------------------------------------