HGO1427/2004
ID intern unic:  299208
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1427
din  22.12.2004
pentru aprobarea Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor
de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea
mijloacelor acestora
Publicat : 31.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 242     art Nr : 1629
În scopul asigurării bunei gestionări a mijloacelor fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă, conform anexei, Regulamentul-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora.
2. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să aducă propriile regulamente privind constituirea fondurilor de rezervă şi utilizarea mijloacelor acestora în corespundere cu Regulamentul-tip sus-menţionat.
PRIM-MINISTRU           Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul economiei             Marian Lupu
Ministrul finanţelor             Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei             Victoria Iftodi
Chişinău, 22 decembrie 2004.
Nr. 1427.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1427
din 22 decembrie 2004
REGULAMENTUL-TIP
privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor
administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora (în continuare - Regulamentul) determină modul de constituire, utilizare, evidenţă şi control al fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale.
2. Prevederile prezentului Regulament au acţiune asupra autorităţilor reprezentative şi deliberative şi a autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea.
II. Constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei
publice locale, utilizarea şi alocarea mijloacelor acestora
3. Fondul de rezervă este un fond bănesc, constituit anual de autoritatea reprezentativă şi deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale şi destinat unor cheltuieli pentru acţiuni cu caracter excepţional şi imprevizibil, care nu sînt prevăzute în bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective şi care ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale.
4. Cuantumul fondului de rezervă se aprobă anual de către autoritatea reprezentativă şi deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale la aprobarea bugetului pentru anul următor, în mărime de cel mult 2% din volumul cheltuielilor bugetului ei, în conformitate cu prevederile articolului 18 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale.
5. Mijloacele findului de rezervă pot fi utilizate pentru:
a) lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi ale avariilor, efectuarea lucrărilor de proiectare aferente acestor acţiuni;
b) restabilirea obiectelor de importanţă locală (care se află la balanţa autorităţilor publice locale) în cazul calamităţilor naturale provocate de procese geologice periculoase;
c) acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistraţi;
d) acordarea ajutorului financiar unic persoanelor socialmente vulnerabile;
e) finanţarea unor acţiuni de promovare a culturii, altor activităţi avînd drept scop dezvoltarea comunităţii;
f) recuperarea cheltuielilor legate de transportarea şi repartizarea ajutoarelor umanitare acordate unităţii administrativ-teritoriale (în caz de necesitate);
g) acordarea ajutorului financiar sau material serviciului de pompieri şi salvatori pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, conform prevederilor legale;
h) alte cheltuieli cu caracter imprevizibil şi necesităţi de urgenţă, care, în conformitate cu legislaţia, ţin de competenţa autorităţilor publice locale.
6. În cazul încasării în procesul de executare a bugetului a veniturilor suplimentare la cele aprobate în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, fondul de rezervă poate fi completat pe parcursul anului cu mijloace financiare, în limita stabilită de autoritatea reprezentativă şi deliberativă respectivă, dar nu mai mult de 2% din volumul cheltuielilor preconizate în buget.
7. Alocarea mijloacelor fondului de rezervă se efectuează în baza deciziei autorităţii reprezentative şi deliberative a unităţii administrativ-teritoriale respective, în limita alocaţiilor prevăzute în buget şi în baza documentelor justificative.
8. În cazuri excepţionale şi necesităţi de urgenţă (punctul 5 litera a) din prezentul Regulament) autoritatea executivă a unităţii administrativ-teritoriale va aloca, în baza dispoziţiei sale, mijloace din fondul de rezervă, cu aprobarea ulterioară obligatorie de către autoritatea reprezentativă şi deliberativă respectivă.
III. Procedura elaborării şi adoptării deciziilor autorităţii reprezentative
şi deliberative a unităţii administrativ-teritoriale privind utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă
9. Autoritatea executivă a unităţii administrativ-teritoriale examinează cererile, demersurile, solicitările (în continuare - cereri) parvenite de la persoanele fizice şi juridice privind alocarea de mijloace din fondul de rezervă şi le remite pentru examinare personalului abilitat cu acest drept (primăria - în cazul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al municipiului Chişinău, aparatul preşedintelui raionului şi/sau direcţiile consiliului raional - în cazul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea sau comitetul executiv şi/sau direcţiile subordonate autorităţii reprezentative şi deliberative a unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special).
10. În urma examinării cererilor primite şi a documentelor justificative, cu excepţia cazului expus în punctul 5 litera a), autoritatea executivă elaborează un aviz şi proiectul de decizie, care se prezintă în modul stabilit autorităţii reprezentative şi deliberative respective.
11. Autoritatea reprezentativă şi deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale examinează cererea, avizul sau proiectul de decizie, precum şi alte materiale justificative şi decide asupra alocării mijloacelor din fondul de rezervă.
IV. Modul de alocare a mijloacelor din fondurile de rezervă ale
autorităţilor administraţiei publice locale
12. Direcţia generală finanţe, subdiviziunea financiară a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în baza deciziei autorităţii reprezentative şi deliberative respective şi a documentelor justificative, alocă mijloace din fondul de rezervă, cu precizarea planului de cheltuieli.
13. Mijloacele fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute pentru a fi alocate persoanelor juridice se transferă pe conturile acestora, iar cele alocate persoanelor fizice - la conturile acestora sau se achită nemijlocit în mijloace băneşti, în funcţie de solicitarea beneficiarului.
14. Finanţarea cheltuielilor din fondul de rezervă se efectuează pe măsura încasării veniturilor în bugetul unităţii administrativ-teritoriale şi se reflectă în partea de cheltuieli într-o poziţie distinctă.
V. Evidenţa şi controlul utilizării mijloacelor fondului de rezervă
15. Mijloacele fondului de rezervă se utilizează în strictă conformitate cu destinaţia lor, prevăzută în decizia autorităţii reprezentative şi deliberative respective.
16. Datele privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă se reflectă în informaţiile despre mersul executării bugetului unităţii administrativ-teritoriale.
17. Autoritatea executivă a unităţii administrativ-teritoriale prezintă autorităţii reprezentative şi deliberative raportul despre utilizarea mijloacelor fondului împreună cu raportul privind mersul execuţiei bugetului unităţii administrativ-teritoriale sau la altă dată, la solicitarea autorităţii reprezentative şi deliberative.
18. Soldul neutilizat al mijloacelor alocate din fondul de rezervă se restituie în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, conform situaţiei la 31 decembrie.
19. Controlul asupra utilizării eficiente şi după destinaţie a mijloacelor fondului de rezervă se efectuează de către organele de control abilitate cu acest drept.
20. Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă constituie temei pentru perceperea lor integrală şi incontestabilă în bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective şi tragerea la răspundere a persoanelor culpabile, în conformitate cu prevederile legislaţiei.
21. Responsabilitatea pentru alocarea şi utilizarea mijloacelor fondului de rezervă revine autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale respective.