HGA325/2003
ID intern unic:  301088
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 325
din  20.03.2003
despre aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea
reprezentanţilor de frontieră
Publicat : 28.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 56-58     art Nr : 348
    Abrogată prin HG164 din 19.02.16, MO44-48/26.02.16 art.193


   
MODIFICAT
   
HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013


    NOTĂ:
   
în Regulament: pe parcursul textului, cuvîntul „grănicereşti” se substituie prin cuvintele „de frontieră” prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013


    Întru executarea alineatelor (6) şi (7) ale art.12 al Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr.108-XIII din 17 mai 1994, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la activitatea reprezentanţilor de frontieră (se anexează).
    2. Reprezentanţii de frontieră sînt numiţi de şeful Departamentului Poliţiei de Frontieră
   
[Pct.2 în redacţia HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    3. Se autorizează şeful Departamentului Poliţiei de Frontieră să antreneze, în modul stabilit, în activitatea aparatului reprezentativ de frontieră, în perioada efectuării activităţii reprezentative de frontieră, în calitate de experţi şi consultanţi, specialişti ai ministerelor şi departamentelor, precum şi ai organelor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de frontieră.
   
[Pct.3 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    4. Se stabileşte că, în cazul eliberării din funcţia deţinută a şefului Departamentului Poliţiei de Frontieră, atribuţiile împuternicitului de frontieră al Republicii Moldova vor fi exercitate de către persoana nou-desemnată, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
   
[Pct.4 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                            Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul afacerilor externe                                 Nicolae Dudău
    Ministrul justiţiei                                                   Vasile Dolghieru

    Chişinău, 20 martie 2003.
    Nr. 325.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 325
din 20 martie 2003
REGULAMENTUL
cu privire la activitatea reprezentanţilor de frontieră
I. Dispoziţii generale
    1. Republica Moldova îşi desfăşoară activitatea de colaborare cu statele limitrofe în domeniul securizării frontierei de stat în baza principiilor integrităţii teritoriale, respectării suveranităţii şi inviolabilităţii frontierelor de stat.
    2. Pentru soluţionarea problemelor ce ţin de respectarea regimului frontierei de stat şi aplanarea incidentelor la frontiera de stat, se formează din rîndul poliţiştilor de frontieră aparatul reprezentativ de frontieră al Republicii Moldova.
   
[Pct.2 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    3. Activitatea aparatului reprezentativ de frontieră al Republicii Moldova se bazează pe Constituţia Republicii Moldova, pe Legea nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, alte acte normative ale Republicii Moldova, pe tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, precum şi pe prezentul Regulament.
   
[Pct.3 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
II. Organizarea activităţii reprezentanţilor
de frontieră ai Republicii Moldova
    4. Aparatul reprezentativ de frontieră este condus de împuternicitul de frontieră al Republicii Moldova, care este desemnat de Guvernul Republicii Moldova.
    5. Din numărul poliţiştilor de frontieră împuternicitul de frontieră al Republicii Moldova desemnează locţiitorii săi (care sînt reprezentanţi de frontieră la sectoarele frontierei de stat) şi un secretar.
   
[Pct.5 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    6. La rîndul său, reprezentanţii de frontieră la sectoarele frontierei de stat au asistenţi, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de împuternicitul de frontieră al Republicii Moldova, la propunerea reprezentanţilor de frontieră la sectoarele frontierei de stat.
   
[Pct.6 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    7. Guvernul Republicii Moldova acordă împuternicitului de frontieră al Republicii Moldova împuternicirile în forma scrisă. Celorlalţi poliţişti de frontieră, care exercită funcţiile reprezentative de frontieră, li se eliberează  legitimaţii, semnate de împuternicitul de frontieră al Republicii Moldova.
   
[Pct.7 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    8. Împuternicitul de frontieră al Republicii Moldova şi personalul aparatului reprezentativ de frontieră, după desemnarea în funcţie, sînt prezentaţi pe cale diplomatică (prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene) organelor competente ale statelor limitrofe.
   
[Pct.8 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    9. Împuternicitul de frontieră al Republicii Moldova expediază împuterniciţilor de frontieră ale statelor vecine, în forma scrisă, datele privind numirea în funcţie şi eliberarea din funcţie, precum şi privind sediul personalului aparatului reprezentativ de frontieră.
   
[Pct.9 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    10. Conducerea generală şi supravegherea activităţii reprezentative de frontieră sînt efectuate de Guvernul Republicii Moldova.
    11. Conducerea nemijlocită a activităţii reprezentative de frontieră revine împuternicitului de frontieră al Republicii Moldova.
    12. În conformitate cu tratatele internaţionale ale Republicii Moldova cu statele vecine, la frontiera de stat se stabilesc puncte de preluare-transmitere a corespondenţei reprezentative de frontieră, a persoanelor, animalelor şi bunurilor.
    13. Preluarea-transmiterea corespondenţei reprezentative de frontieră este permanentă şi se efectuează prin metode coordonate din timp de reprezentanţii de frontieră ai Republicii Moldova şi ai statelor limitrofe.
III. Domeniile  principale şi obiectivele de bază ale activităţii
reprezentanţilor de frontieră ai Republicii Moldova
    14. Domeniile  principale de activitate ale reprezentanţilor de frontieră ai Republicii Moldova sînt următoarele:
    a) asigurarea inviolabilităţii frontierei de stat a Republicii Moldova;
    b) apărarea intereselor politice, teritoriale, economice şi de alt gen ale Republicii Moldova la frontiera de stat;
    c) crearea condiţiilor necesare pentru respectarea strictă a tratatelor internaţionale cu statele vecine privind problemele de frontieră.
   
[Pct.14 lit.c) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    15. Obiectivele de bază ale activităţii reprezentanţilor de frontieră ai Republicii Moldova sînt următoarele:
    a) prevenirea apariţiei incidentelor de frontieră şi aplanarea lor rapidă;
    b) rezolvarea problemelor apărute în procesul de activitate, desfăşurat de persoanele fizice şi juridice ale Republicii Moldova şi ale statelor limitrofe în zona de frontieră;
    c) asigurarea executării întocmai, de către instituţiile de stat, organizaţiile, întreprinderile şi cetăţenii Republicii Moldova, ce desfăşoară activitatea la frontiera de stat, a tratatelor internaţionale încheiate cu statele limitrofe privind problemele de frontieră;
   
[Pct.15 lit.c) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    d) colaborarea în problemele de frontieră cu autorităţile statelor limitrofe şi coordonarea măsurilor comune cu acestea;
    e) apărarea intereselor persoanelor fizice şi juridice ale Republicii Moldova la frontiera de stat;
    f) informarea la timp a organelor competente ale Republicii Moldova despre faptele încălcării regimului frontierei de stat şi măsurile întreprinse în aceste cazuri.
IV. Drepturile reprezentanţilor de frontieră ai
Republicii Moldova
    16. Pentru exercitarea  funcţiilor ce le revin, reprezentanţii de frontieră ai Republicii Moldova au dreptul:
    a) să antreneze, în modul stabilit, în activitatea aparatului reprezentativ de frontieră, în perioada efectuării activităţii reprezentative de frontieră, în calitate de experţi şi consultanţi, specialişti ai ministerelor, precum şi ai organelor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de frontieră;
   
[Pct.16 lit.a) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    b) să treacă frontiera de stat, în punctele de trecere a frontierei de stat, precum şi în afara lor, în conformitate cu regulile stabilite de tratatele internaţionale ale Republicii Moldova cu statele limitrofe;
   
[Pct.16 lit.b) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    c) să corespondeze cu reprezentanţii de frontieră ai statelor limitrofe în problemele de frontieră;
    d) să se întîlnească cu reprezentanţii de frontieră ai statelor vecine pe teritoriul Republicii Moldova sau pe teritoriul statului limitrof. Întrevederile împuternicitului de frontieră al Republicii Moldova se coordonează preventiv cu Guvernul Republicii Moldova. Întrevederile reprezentanţilor de frontieră la sectoarele  frontierei de stat cu reprezentanţii de frontieră ai statului vecin sînt autorizate de împuternicitul de frontieră al Republicii Moldova;
    e) să efectueze investigaţii unilaterale sau comune ale cazurilor de încălcare a regimului frontierei de stat;
    f) să transmită, în caz de necesitate,  unele probleme pentru a fi soluţionate pe căi diplomatice.
V. Obligaţiile reprezentanţilor de frontieră ai Republicii Moldova
    17. Reprezentanţii de frontieră sînt obligaţi:
    a) să cunoască şi să respecte prevederile tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova;
   
[Pct.17 lit.a) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    b) să cunoască particularităţile relaţiilor de colaborare cu acestea în domeniul controlul frontierei şi să respecte tradiţiile şi obiceiurile popoarelor vecine;
   
[Pct.17 lit.b) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    c) să respecte legislaţia statului limitrof în timpul aflării pe teritoriul acestuia;
    d) să efectueze transmiterea şi preluarea persoanelor, a animalelor şi a bunurilor, în corespundere cu prevederile tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova cu statele limitrofe;
   
[Pct.17 lit.d) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    e) să efectueze, în limitele competenţelor, investigarea şi aplanarea tuturor cazurilor de încălcare a regimului frontierei de stat,  cu excepţia celor transmise pentru a fi aplanate pe căi diplomatice.
VI. Asigurarea tehnico-materială şi financiară a activităţii
reprezentan
ţilor de frontieră ai Republicii Moldova
    18. Cheltuielile ce ţin de organizarea şi desfăşurarea şedinţelor şi întrevederilor între reprezentanţii de frontieră pe teritoriul Republicii Moldova vor fi finanţate din contul şi în limitele mijloacelor bugetare ale Departamentului Poliţiei de Frontieră.
   
[Pct.18 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]