HGM405/2005
ID intern unic:  301740
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 405
din  06.05.2005
despre aprobarea Regulamentului privind modul de calculare
a cuantumului plăţii anuale  pentru arenda bunurilor agricole
Publicat : 13.05.2005 în Monitorul Oficial Nr. 69-70     art Nr : 462
    HG1498 din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.1596

    Întru executarea art.23 alin.(1) şi art.29 alin.(2) din Legea nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.163-166, art.650), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de calculare a cuantumului plăţii anuale pentru arenda bunurilor agricole (se anexează).
    2. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi autorităţile administraţiei publice locale de ambele niveluri vor asigura familiarizarea persoanelor fizice şi juridice din sectorul agrar cu modul de  calculare a cuantumului plăţii pentru arenda bunurilor agricole.

    Prim-ministru                                                            Vasile  TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii şi
    industriei alimentare                                                Anatolie Gorodenco
    Ministrul finanţelor                                                  Zinaida Grecianîi

    Chişinău, 6 mai 2005.
    Nr. 405.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 405
din 6 mai 2005

REGULAMENTUL
privind modul de calculare a cuantumului plăţii
anuale pentru arenda bunurilor agricole
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind modul de calculare a cuantumului plăţii anuale pentru arenda bunurilor agricole (în continuare - Regulamentul) este elaborat în temeiul Codului civil nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legii nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură, Legii nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, precum şi al altor acte normative.
    2. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi metodologia de calculare a cuantumului minim şi, după caz, maxim (în continuare - cuantumul) al plăţii anuale pentru arenda sectoarelor de terenuri agricole (terenurilor agricole), precum şi a altor bunuri agricole proprietate privată sau publică.
    3. Prezentul Regulament nu se răsfrînge asupra sectoarelor de teren  din fondul de rezervă transmise în arendă pensionarilor, lucrătorilor  din sfera socială, precum şi familiilor social defavorizate. Pentru această categorie de arendaşi, cuantumul plăţii anuale pentru arenda sectoarelor de teren se stabileşte în conformitate cu art.10 alin.(8) din Legea nr.1308 din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului.
    4. Calcularea cuantumului plăţii anuale pentru arenda bunurilor agricole se efectuează la încheierea contractelor de arendă, precum şi în cazul modificării cuantumului plăţii prevăzute în contract sau a formei contractuale a acestei plăţi.
    5. Cuantumul plăţii anuale pentru arendă se calculează pe grupurile de bunuri agricole omogene, iar rezultatele operaţiilor se sumează.
    6. Grupurile de bunuri agricole omogene pentru care se prevede calcularea separată a cuantumului plăţii anuale pentru arendă sînt următoarele:
    a) sectoarele de terenuri agricole;
    b) construcţiile, amenajările, instalaţiile şi plantaţiile multianuale;
    c) tehnica agricolă (tractoare, combine, maşine şi alt utilaj) etc.
    7. Cuantumul  plăţii anuale pentru arendă se calculează şi se exprimă în valoare bănească, indiferent de forma prevăzută în contract (în natură, în bani sau în natură şi în bani).
    8. Rezultatele  calculului cuantumului plăţii anuale pentru arendă se exprimă cu exactitate de un leu.
II. Calcularea cuantumului minim al plăţii anuale
pentru arenda unui sector de teren agricol
    9. Cuantumul minim al plăţii anuale pentru arenda sectorului de teren agricol prevăzut în contract nu trebuie să fie mai mic decît cuantumul minim definit conform Legii nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură şi prezentului Regulament.
    10. Calcularea cuantumului minim al plăţii anuale pentru arenda unui sector de teren agricol, indiferent de faptul dacă pe acest teren sînt sau nu amplasate construcţii, amenajări, instalaţii sau plantaţii multianuale, se efectuează conform următoarei formule:
Pa. teren = S x B x T x M /100,
    unde: Pa. teren - cuantumul minim al plăţii anuale pentru arenda sectorului de teren agricol, lei/an;
    S - suprafaţa sectorului de teren agricol arendat, ha;
    B - bonitatea solului pe sectorul de teren agricol, grade;
    T - tariful pentru calcularea preţului normativ al sectorului de teren agricol, lei/ grad-ha;
    M - nivelul minim al plăţii anuale pentru arenda sectorului de teren agricol, %/an.
    11. Tariful pentru calcularea preţului normativ al sectorului de teren agricol (T) se defineşte conform Legii nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului.
    12. Nivelul minim al plăţii anuale pentru arenda sectorului de teren agricol (M) se defineşte conform Legii nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură.
    13. Exemplu. Conform proiectului contractului de arendă, indicii cadastrali ai sectorului de teren agricol care se transmite în arendă sînt: suprafaţa sectorului S=1,000 ha şi bonitatea solului B= 64 grade.
    Conform anexei la Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, tariful pentru calcularea preţului normativ T = 621,05 lei/grad-ha.
    Potrivit art.17 alin.(2) din Legea nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură, nivelul minim al plăţii pentru arendă M = 2 %/an.
    În urma calculului, cuantumul minim al plăţii pentru arendă Pa. teren =1,000 x 64 x 621,05 x 2 / 100 = 371 lei/an.
    În cazul modificării indicilor stabiliţi prin Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului şi Legea nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură, părţile modifică şi cuantumul plăţii de arendă.
   
[Pct.13 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    [Pct.13 modificat prin HG1498 din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.1596]
III. Calcularea cuantumului minim al plăţii anuale pentru
arenda bunurilor agricole, altele decît sectoarele de terenuri
agricole
    14. Cuantumul minim al plăţii anuale pentru arenda bunurilor agricole, altele decît sectoarele de teren agricol, se recomandă a fi stabilit în mărime nu mai mică decît suma uzurii normative anuale a bunului care se transmite în arendă.
    15. La calcularea cuantumului minim al plăţii anuale pentru arenda bunurilor agricole, altele decît sectoarele de teren agricol, nu se ţine cont de compensarea cheltuielilor curente ale arendatorului pentru serviciile sau lucrările suplimentare (aprovizionarea arendaşului cu electricitate, apă etc.) legate de exploatarea sau deservirea obiectului arendei şi prevăzute de contractul de arendă. Plăţile suplimentare pentru aceste servicii şi lucrări se calculează şi se achită separat.
    16. Cuantumul minim al plăţii anuale pentru arenda bunurilor agricole, altele decît sectoarele de teren agricol, nu include cheltuielile arendaşului ocazionate de:
    a) reparaţia capitală, modernizarea, reconstrucţia sau alte îmbunătăţiri capitale aduse bunurilor ori de eliminarea viciilor materiale ale bunurilor agricole arendate;
    b) sădirea plantaţiilor perene, construcţia clădirilor şi a altor obiecte pe terenul agricol arendat;
    c) folosinţa de către arendaş a servituţii terenului vecin;
    d) asigurarea responsabilităţii civile a arendaşului la exploatarea tehnicii agricole şi a mijloacelor de transport arendate;
    e) răscumpărarea bunurilor agricole arendate;
    f) achitarea folosinţei sau de răscumpărarea producţiei agricole curente şi a altor obiecte ale mijloacelor circulante (activelor curente) luate în folosinţă cu titlu oneros împreună cu bunurile agricole arendate;
    g) salarizarea sau achitarea altor plăţi arendatorului persoană fizică, angajat de către arendaş prin contract individual de muncă sau prin contract în vederea executării de lucrări ori prestării de servicii.
    17. Calcularea cuantumului minim al plăţii anuale pentru arenda bunurilor agricole, altele decît sectoarele de teren agricol, se efectuează pentru fiecare dintre grupurile de bunuri omogene indicate la pct.6 lit.b) şi c) din prezentul Regulament.
    18. Suma uzurii normative se calculează reieşind din valoarea de piaţă a  bunului agricol arendat şi norma anuală de uzură.
    19. În cazul în care părţile contractante au convenit asupra utilizării metodei liniare a casării valorii bunului, cuantumul minim al plăţii anuale pentru arenda construcţiei, amenajării, instalaţiei, plantaţiei multianuale, unităţii tehnice agricole sau a unui alt bun agricol, cu excepţia sectoarelor de teren agricol, poate fi calculat după una dintre următoarele formule:
    Pa.bun. =V bun. / t, sau Pa.bun. = Vbun. x n /100, unde:
    Pa. bun. - cuantumul minim al plăţii anuale pentru arenda bunului agricol, altul decît sectorul de teren agricol, lei / an;
    Vbun. - valoarea de piaţă a bunului agricol, altul decît sectorul de teren agricol, lei;
    t - termenul rezidual de exploatare a unui bun agricol, altul decît sectorul de teren agricol, ani;
    n - norma uzurii, care se calculează astfel: n = 100 / t, % / an.
    20. Exemplu. Conform proiectului contractului de arendă, indicii tractorului, care s-a aflat deja în exploatare şi se transmite în arendă, sînt: valoarea de piaţă V bun. = 10660 lei şi termenul rămas de exploatare t ă 3 ani, presupunînd că nu este necesară reparaţia capitală sau altă îmbunătăţire capitală a tractorului. Părţile contractante au convenit, de asemenea, că se va folosi metoda liniară a casării valorii tractorului.
    În aceste condiţii, cuantumul minim al plăţii anuale pentru arenda tractorului Pa. bun. = 10660 / 3 = 3553 lei / an.
    21. În cazul în care pe parcursul arendei au fost efectuate, din contul arendatorului, lucrări de reparaţie capitală, modernizare, reconstrucţie sau alte îmbunătăţiri capitale care au prelungit termenul de exploatare al bunului dat în arendă ori a mărit capacitatea lui, ori a îmbunătăţit calitatea serviciilor prestate sau a producţiei obţinute, ori a redus cheltuielile de exploatare, cuantumul modificat al plăţii anuale de arendă se stabileşte reieşind din valoarea nouă de piaţă şi/sau termenul de exploatare modificat al bunului îmbunătăţit.
    22. Exemplu. Reparaţia capitală a tractorului indicat la pct.20 nu a fost prevăzută la încheierea contractului de arendă, însă după 2 ani de arendă tractorul necesită reparaţie capitală, care a fost efectuată din contul arendatorului.
    În conformitate cu actul de primire-predare a tractorului reparat, indicii acestuia stabiliţi de părţile contractante au crescut datorită reparaţiei şi constituie: valoarea de piaţă modificată V bun.= 20050 lei, iar termenul de exploatare modificat t  = 5 ani.
    În rezultat, cuantumul modificat al plăţii anuale pentru arendă constituie:
Pa. bun. = 20050 / 5 = 4010 lei / an.
IV. Particularităţile calculării cuantumului minim al plăţii
anuale pentru arenda bunurilor agricole proprietate publică
    23. Cuantumul minim al plăţii anuale pentru arenda bunurilor agricole proprietate publică se calculează după formulele indicate la pct.10 şi 19 ale prezentului Regulament.
    24. În conformitate cu art.22 alin.(3) din Legea nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură şi art.10 alin.(7) şi (9) din Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, plata pentru arenda sectorului de teren agricol proprietate publică, care se dă în arendă prin negocieri directe, nu va constitui mai mult de 10% din preţul normativ al sectorului menţionat.
    25. Cuantumul maxim al plăţii anuale pentru arenda sectorului de teren agricol proprietate publică, care se dă în arendă prin negocieri directe, se calculează în conformitate cu pct.10 al prezentului Regulament.
    26. În conformitate cu art.5 alin.(4) lit.b) din Legea nr.989-XV din 18 aprilie 2002 cu privire la activitatea de evaluare, dacă în arendă se transmit bunuri agricole proprietate de stat, estimarea valorii de piaţă a acestor bunuri se efectuează în mod obligatoriu.
    27. Calcularea cuantumului minim al plăţii anuale pentru arenda bunurilor agricole proprietate publică se efectuează de către:
    a) organul abilitat de Guvern - în cazul încheierii şi modificării contractelor de arendă a bunurilor agricole proprietate de stat;
    b) consiliul local - în cazul arendării bunurilor agricole proprietate a unităţii administrativ-teritoriale respective.
    28. Organul abilitat de către Guvern, precum şi consiliile locale sînt în drept de a stabili, în limitele împuternicirilor lor, coeficienţi de majorare a cuantumului minim al plăţii anuale de arendă, în funcţie de locul amplasării sectorului de teren agricol, de cerere şi ofertă, precum şi de alte circumstanţe concrete, respectînd cerinţele pct.24 al prezentului Regulament.
V. Particularităţile calculării cuantumului minim al plăţii anuale
pentru arenda bunurilor agricole proprietate comună
    29. Cuantumul minim al plăţii anuale pentru arenda bunurilor agricole proprietate comună se calculează pe tipuri de forme ale proprietăţii comune (în cote-părţi şi în devălmăşie) şi pe grupuri de bunuri omogene înscrise în certificatele de proprietate privată, procesele-verbale ale comisiei de privatizare a bunurilor întreprinderii agricole sau într-un alt document care confirmă drepturile coproprietarilor.
    30. În cazul în care bunul agricol transmis în arendă se află în proprietate comună în cote-părţi, cuantumul plăţii pentru arendă cuvenite fiecărui arendator coproprietar al bunului se stabileşte, conform art.348 alin.(1) din Codul civil nr.1107-XV din 6 iunie 2002, proporţional mărimii cotei-părţi patrimoniale deţinute, dacă coproprietarii nu au stabilit altfel.  
    31. În cazul în care plata pentru arenda bunului agricol aflat în proprietate comună în devălmăşie este împărţită între coproprietari, conform contractului de arendă, cuantumul plăţii cuvenite fiecărui coproprietar se stabileşte, conform art.370 din Codul civil nr.1107-XV din 6 iunie 2002, proporţional mărimii aportului fiecăruia la dobîndirea bunului dat. La împărţire, aportul coproprietarilor devălmaşi este prezumat a fi egal, dacă contractul de arendă nu prevede altfel.
VI. Dispoziţii finale
    32. La calcularea cuantumului plăţii anuale pentru arendă nu se ia în considerare faptul dacă arendatorul persoană fizică lucrează sau nu la arendaş.
    33. În cazul în care un sector de teren agricol proprietate publică se transmite în arendă împreună cu o construcţie sau cu alt bun agricol proprietate privată care este amplasat pe acest teren, plata pentru arenda sectorului de teren şi plata pentru arenda altor bunuri agricole vor fi calculate şi achitate separat.
    34. Cuantumul plăţii pentru arendă poate fi exprimat şi în valută străină forte, pentru a elimina consecinţele inflaţiei în perioada executării contractului de arendă. În acest caz, cuantumul plăţii de arendă spre achitare se calculează în lei  reieşind din cuantumul plăţii în valuta datoriei şi cursul ei stabilit de Banca Naţională a Moldovei la ziua achitării plăţii. Această indexare a plăţii pentru arendă nu se consideră modificarea cuantumului plăţii şi nu necesită modificarea contractului de arendă.
    35. În contractul de arendă se indică:
    a) componenţa cheltuielilor arendatorului, care vor fi compensate prin plata de arendă, şi cea a cheltuielilor curente, care vor fi compensate prin plăţile suplimentare indicate în contractul de arendă;
    b) calculul cuantumului minim şi, după caz, maxim al plăţii anuale pentru arenda bunurilor agricole;
    с) сuantumul plăţii de arendă cuvenite fiecărui arendator-coproprietar.
    36. În cazul în care în contract plata pentru arendă este stabilită în natură, pentru calcularea contravalorii acesteia, în scopul comparării ei cu cuantumul minim sau, după caz, cel maxim, se folosesc preţurile definite, la data calculării cuantumului minim sau, după caz, a celui maxim, conform art.17 alin.(5) din Legea nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură.
    37. În cazul în care, conform contractului, plata pentru arendă este stabilită în natură şi cuantumul plăţii anuale se calculează proporţional recoltei efective, cuantumul contractual al plăţii se va determina, în scopul comparării acestuia cu cel minim, în baza recoltei medii la hectar calculate pentru anii precedenţi încheierii contractului, dacă părţile nu au convenit altfel asupra calculării recoltei medii la hectar.
    38. La compararea cuantumului contractual al plăţii anuale pentru arenda sectorului de teren agricol cu cuantumul minim sau, după caz, cu cel maxim al acesteia, se va ţine cont de faptul că cuantumul minim sau maxim menţionat nu include impozite sau alte taxe obligatorii legate de sectorul de teren arendat.