HGM1498/2006
ID intern unic:  319417
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1498
din  28.12.2006
cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 31.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 1596
    În scopul aducerii hotărîrilor Guvernului în concordanţă cu prevederile Legii nr.268-XVI din 28 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2006, nr.142-145, art.702), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.1.
    2. Modificările şi completările specificate în anexa nr.1, la litera c), alineatul doi litera d), literele e)-g), literele i)-j), alineatul doi litera k), literele l)-n) din punctul 2 al anexei şi punctele 3, 4 şi 6 se pun în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2007.
    [Pct.2 modificat prin HG1302 din 27.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1353]
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, cu începere de la 1 ianuarie 2007, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                                   Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                  Mihail Pop
    Ministrul economiei şi comerţului                                           Igor Dodon

    Nr. 1498. Chişinău, 28 decembrie 2006.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1498
din 28 decembrie 2006

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
      [Pct.(1-2) excluse prin HG1302 din 27.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1353]
   3. Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002 "Cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art.1612), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
    punctul 2:
   la alineatul doi, textul "indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, stabilite persoanelor asigurate" se substituie cu textul "indemnizaţia unică la naşterea copilului şi indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, persoanelor asigurate";
   la alineatul trei, textul "indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, stabilite persoanelor neasigurate" se substituie cu textul "indemnizaţia unică la naşterea copilului, persoanelor neasigurate; indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani, persoanelor neasigurate; indemnizaţia lunară pentru întreţinerea copilului cu vîrste între 3 şi 16 ani - în cazul persoanelor asigurate şi cu vîrste între 1,5 ani şi 16 ani - în cazul persoanelor neasigurate, inclusiv pentru copilul aflat sub tutelă sau curatelă (în cazul elevilor şcolilor, gimnaziilor, liceelor - pînă la absolvirea instituţiei respective)".;
    Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor  adresate familiilor cu copii se modifică după cum urmează:
    la punctul 2 litera d), alineatul patru se exclude;
    la punctul 33 textele "pentru plata indemnizaţiilor persoanelor neasigurate" şi "pentru plata indemnizaţiilor persoanelor asigurate" se exclud;
   4. Hotărîrea Guvernului nr.832 din 14 iulie 2003 "Cu privire la reorganizarea Serviciului de stat pentru utilizarea forţei de muncă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.149-152, art.868), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
    Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă:
    punctul 9, atribuţia "în domeniul administrării Fondului de şomaj":
    alineatul trei se exclude;
    la alineatul patru cuvintele "şi de întreţinere a activităţii agenţiilor" se exclud;
    punctul 25 va avea următorul cuprins:
    "25. Cheltuielile de întreţinere a Agenţiei Naţionale se suportă din contul mijloacelor bugetului de stat".
    5. Hotărîrea Guvernului nr.72 din 30 ianuarie 2004 "Privind implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.26-29, art.213), se modifică după cum urmează:
    la anexa nr.1 la Contractul de arendă a terenurilor, capitolul II, cifra "289,53" se substituie cu cifra "434,30";
    la anexa nr.1 la Contractul de subarendă a terenurilor, capitolul II, cifra "289,53" se substituie cu cifra "434,30".
    [Pct.6 abrogat prin HG256 din 12.04.13, MO83-90/19.04.13 art.311]
    7. La punctul 13 al Regulamentului privind modul de calculare a cuantumului plăţii anuale pentru arenda bunurilor agricole, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr.405 din 6 mai 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.69-70, art.462),  cifra "289,53" se substituie cu cifra "434,30" în ambele cazuri.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1498
din 28 decembrie 2006

Lista
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
   1. Hotărîrea Guvernului nr.1528 din 26 noiembrie 2002 "Despre aprobarea Regulamentului Fondului naţional pentru conservarea energiei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.161, art.1657).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.446 din 17 aprilie 2003 "Privind constituirea Fondului de susţinere a exportului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.77-79, art.476).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.773 din 26 iunie 2003 "Despre aprobarea Regulamentului privind modul de acumulare şi utilizare a mijloacelor Fondului special al Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului pentru susţinerea financiară a unor măsuri în domeniul învăţămîntului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.135-137, art.816), Hotărîrea Guvernului nr.1143 din  15 octombrie 2004 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.773 din 26 iunie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.193-198, art.1342), Hotărîrea Guvernului nr.1225  din 29 noiembrie 2005 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.773 din 26 iunie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164-167, art.1329).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.1005 din 22 august 2003 "Despre aprobarea Regulamentului privind modul de acumulare şi utilizare a surselor Fondului special pentru realizarea unor măsuri în domeniul ocrotirii sănătăţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.189-190, art.1050), Hotărîrea Guvernului nr.1043 din 5 octombrie 2005 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1005 din 22 august  2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.135-138, art.1126).  
    5. Hotărîrea Guvernului nr.194 din 1 martie 2004 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la Fondul special extrabugetar al sistemului penitenciar al Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art.327).