HGM603/2003
ID intern unic:  303353
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 603
din  20.05.2003
cu privire la Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică
Publicat : 30.05.2003 în Monitorul Oficial Nr. 91-96     art Nr : 641

   
MODIFICAT
   
HG189 din 28.02.18, MO68-76/02.03.18 art.220
    HG923 din 31.07.08, MO145-151/08.08.08 art.929


    NOTĂ:
   
în tot textul hotărîrii și al anexelor:
    cuvintele „ Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele  „Ministerul Agriculturii  şi Industriei  Alimentare”,  la orice formă  gramaticală, se substituie prin cuvintele  „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare; 
    cuvintele „Ministerul Sănătății”,  la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG189 din 28.02.18, MO68-76/02.03.18 art.220
    Întru îndeplinirea prevederilor articolului 43 alineatul 4 subalineatul 1 al Legii nr. 755-XV din 21 decembrie 2001 privind securitatea biologică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 75, art. 631), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Componenţa nominală a Comisiei Naţionale pentru Securitatea Biologică (anexa nr.1);
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Securitatea Biologică (anexa nr. 2).
2. Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică îşi va începe activitatea din data intrării în vigoare a Legii nr. 755-XV din 21 decembrie 2001 privind securitatea biologică.
3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, instituţiile ştiinţifice şi universitare cu profil biologic şi medical vor coopera cu Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică, furnizîndu-i informaţiile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin conform prevederilor Legii nr. 755-XV din 21 decembrie 2001 privind securitatea biologică.
4. Se stabileşte că, în caz de eliberare din funcţiile deţinute a unor membri ai comisiei, atribuţiile lor în cadrul comisiei vor fi exercitate de persoanele nou-confirmate în aceste funcţii, fără a fi emisă o altă hotărîre de Guvern.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                        Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul ecologiei, construcţiilor
    şi dezvoltării teritoriului                                                    Gheorghe Duca
    Ministrul justiţiei                                                               Vasile Dolghieru

    Chişinău, 20 mai 2003.
    Nr. 603.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.603
din 20 mai 2003

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei Naționale pentru Securitate Biologică

    ȚAPIȘ Valentina
-

secretar de stat (în domeniul protecției mediului și resurselor naturale), Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,președinte al Comisiei

    JOSU Veronica

-

consultant principal în Direcția politici în domeniul biodiversității, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, secretar al Comisiei

     TERTEA Veronica
-

șef al Direcției politici în domeniul protecției plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

     HALACU Ala

-

director adjunct al Centrului Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

     KONOVALENKO Angela
-

consultant principal în Direcția infrastructura calității și securitate industrială, Ministerul Economiei și Infrastructurii

    DUCA Maria
-
rector al Universității Academiei de Științe a Moldovei
    VOLOȘCIUC Leonid
-

șef al Laboratorului fitopatologie și biotehnologie, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Academiei de Științe a Moldovei

    LUPAȘCU Galina
-

șef al Laboratorului genetică aplicată, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Academiei de Științe a Moldovei  

     STEGĂRESCU Vasile

-

director adjunct știință, Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei

     TĂRÎȚĂ Anatolie

-

șef al Laboratoruluiecosisteme naturale și antropizate, Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei

    CERCEL Ilie
-
prorector al Universității Agrare de Stat din Moldova
    LEȘANU Mihai
-

decan al Facultății Biologie și Pedologie, Universitatea de Stat din Moldova

     TROMBIȚCHI Ilia
-

director executiv al Asociației Internaționale Ecologice a Păstrătorilor RîuluiNistru„Eco-TIRAS”.

    [Anexa nr.1 în redacţia HG189 din 28.02.18, MO68-76/02.03.18 art.220]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG918 din 30.07.08, MO145-151/08.08.08 art.928]

Anexa nr. 2
  la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 603
din 20 mai 2003
R E G ULAMENTUL
de organizare si funcţionare a Comisiei Naţionale
pentru Securitatea Biologică
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul regulament este elaborat în corespundere cu prevederile art. 5, 6 şi 7 ale Legii nr.755-XV din 21 decembrie 2001 privind securitatea biologică şi stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Securitatea Biologică.
2. Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică, denumită în continuare  Comisia, este autoritatea naţională competentă, care exercită atribuţiile de autorizare şi control al următoarelor activităţi:
a) obţinerea, multiplicarea, testarea şi utilizarea în condiţii izolate, pentru diferite scopuri, a microorganismelor, a plantelor şi animalelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne;
b) introducerea deliberată în mediu şi pe piaţă a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, inclusiv a oricărei structuri vii capabile să reproducă un organism, cum sînt seminţele, bulbii, butaşii, polenul, sporii şi altele asemenea;
c) eliberarea neintenţionată în mediu a organismelor modificate genetic;
d) introducerea deliberată în mediu şi pe piaţă a produselor procesate care conţin organisme modificate genetic şi/sau componente nevii din organisme vii modificate genetic, în stare neprelucrată sau procesate;
e) toate tipurile de cercetări ale organismelor modificate genetic, inclusiv de laborator, clinice, de cîmp, de experimentare în producţie;
f) operaţiile deliberate de import /export cu organisme modificate genetic şi cu produse rezultate din astfel de organisme;
g) transportul neintenţionat peste frontieră al organismelor modificate genetic;
h) depozitarea, înhumarea, nimicirea organismelor modificate genetic şi/sau a produselor rezultate din astfel de organisme, folosirea deşeurilor rezultate din utilizarea tehnicilor biotehnologiei moderne.
3. Prevederile prezentului regulament nu se aplică activităţilor de introducere în mediul înconjurător şi pe piaţă, precum şi de import/export/tranzit al produselor purificate.
4. Comisia funcţionează pe lîngă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
5. Secretariatul Comisiei este asigurat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului printr-un compartiment de specialitate în cadrul structurii  şi  numărului de personal aprobate.
II. Modul de organizare şi funcţionare a Comisiei
6. Comisia se organizează şi funcţionează ca organ interdepartamental deliberativ, fără personalitate juridică, avînd structura prevăzută în art. 6 alin.(2) al Legii privind securitatea biologică.
7. Componenţa Comisiei se stabileşte în baza propunerilor scrise ale conducătorilor autorităţilor sau, după caz, ai instituţiilor menţionate în art. 6 alin.(2) al Legii privind securitatea biologică şi se aprobă prin hotărîre de Guvern.
8. Calitatea de membru al Comisiei este incompatibilă cu relaţiile de muncă cu persoanele fizice şi juridice care practică activităţi legate de producerea şi/sau comercializarea organismelor modificate genetic.
9. Comisia se desemnează pe termen de 5 ani.
10. Comisia  este condusă de un preşedinte.
11. În lipsa preşedintelui, acesta îşi va delega competenţa unuia dintre membrii Comisiei printr-o notă scrisă adresată Secretariatului.
12. Pentru luarea deciziilor privind eliberarea autorizaţiilor, Comisia se întruneşte în şedinţe ordinare, care se convoacă de către Secretariat, cu aprobarea preşedintelui. La solicitarea preşedintelui sau la solicitarea expresă a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor, Comisia se întruneşte în şedinţe extraordinare.
13. Înştiinţarea membrilor Comisiei se face cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu o zi înaintea şedinţelor extraordinare. Convocarea se face în scris, precizîndu-se ordinea de zi, documentele care urmează să fie analizate, data, ora şi locul desfăşurării  şedinţei.
14. Şedinţa Comisiei se consideră deliberativă dacă la ea sînt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor ei. În cazurile în care unul din membrii Comisiei nu poate participa la şedinţă, el poate fi reprezentat de un alt delegat al autorităţii publice care l-a desemnat, fiind împuternicit printr-un mandat special.
15. În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia are funcţie deliberativă. Deciziile privind acordarea autorizaţiilor se iau prin votul a 2/3 din membrii prezenţi. Preşedintele are drept de veto, care trebuie susţinut printr-o motivare scrisă.
16. În situaţiile în care se constată că, din diferite motive, un membru al Comisiei
nu-şi îndeplineşte atribuţiile, ea poate cere instituţiei care l-a desemnat înlocuirea lui cu alt reprezentant.
17. Înlocuirea membrilor Comisiei se poate face numai de către conducătorii instituţiilor care i-au desemnat, printr-o altă nominalizare.
18. Deciziile Comisiei privind activităţile specificate în pct. 2 vor fi luate numai în baza avizelor prealabile ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi autorităţii pentru protecţia drepturilor consumatorilor.
19. Cererea de solicitare a avizelor va fi însoţită de documentaţia corespunzătoare. Documentaţia se va prezenta în limba moldovenească - de către persoanele fizice sau juridice din ţară şi în limba moldovenească şi engleză -  de către persoanele fizice sau juridice străine.
20.  Avizul, pozitiv sau negativ, se eliberează în termen de 30 de zile din data înregistrării cererii de solicitare a avizului, cu condiţia ca informaţiile prezentate în documentaţie să fie complete.
21. În termen de cel mult 90 de zile de la primirea notificării, Comisia va informa notificatorul că:
a) notificarea primită este în acord cu prevederile Legii privind securitatea biologică şi că se eliberează autorizaţia; sau
b) notificatorul trebuie să prezinte o informaţie suplimentară; sau
c) activitatea pentru care se solicită autorizaţia nu îndeplineşte condiţiile  Legii privind securitatea biologică şi notificarea este respinsă; sau
d) activitatea pentru care se solicită autorizaţia  prezintă pericol pentru sănătatea umană şi/sau pentru mediu şi nu îndeplineşte condiţiile Legii privind securitatea biologică şi notificarea este respinsă; sau
e) activitatea pentru care se solicită autorizaţia nu cade sub incidenţa Legii privind securitatea biologică.
22. În termenul prevăzut la pct.21 nu se va include timpul:
a) necesar pentru prezentarea informaţiei suplimentare solicitate notificatorului în conformitate cu pct.21  lit.b);
b) necesar pentru prezentarea avizelor în conformitate cu prevederile pct.18;
c) în care Comisia va face o anchetă publică, va consulta organizaţii şi/sau publicul.
23. Actele emise de Comisie se semnează de preşedinte şi de secretarul Comisiei şi se transmit solicitanţilor în termen de 5 zile.
24. Actele emise  de Comisie ca răspuns la notificările ce privesc activităţile de import, export/tranzit se redactează în limbile moldovenească şi engleză în 3 exemplare originale, cîte unul pentru importator, exportator şi Secretariat.
25. Taxele pentru examinarea documentelor şi eliberarea autorizaţiilor pentru obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic se stabilesc în legea bugetului de stat, se transferă în fondul extrabugetar special al autorităţii centrale pentru mediu şi se utilizează pentru asigurarea funcţionării Comisiei.
26. Comisia stabileşte durata valabilităţii autorizaţiilor eliberate de la caz la caz, dar nu poate depăşi 5 ani.
27. Reînnoirea autorizaţiilor se poate face pentru o nouă perioadă egală cu cea stabilită iniţial.
28. Reînnoirea autorizaţiilor se face la solicitarea scrisă a titularilor acestora, care se transmite Secretariatului cu cel puţin 3 luni înaintea expirării termenului de valabilitate a actelor.
29. Decizia de reînnoire se comunică titularilor cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei.
30. Pentru nerespectarea condiţiilor de activitate stabilite în autorizaţie, Comisia poate decide suspendarea sau anularea acesteia, informîndu-i imediat pe titulari.
III. Atribuţiile Comisiei
31. Comisia  are următoarele atribuţii:
a) analiza notificărilor, documentaţiei şi altor informaţii scrise, transmise de utilizatori, importatori şi/sau exportatori în legătură cu activităţile menţionate în pct. 2;
b) elaborarea rapoartelor, sintezelor şi informărilor în conformitate cu prevederile şi procedurile stabilite de lege,  cu reglementările şi procedurile Uniunii Europene şi ale altor acte juridice internaţionale, la care Republica Moldova este parte, pe care le adoptă şi le transmite, după caz, autorităţilor naţionale, organismelor de specialitate internaţionale, potrivit regulilor şi procedurilor internaţionale;
c) stabilirea mijloacelor şi procedurilor prin care să se asigure îndeplinirea responsabilităţilor pe care le are, împreună cu punctul naţional de contact, cu autorităţile ştiinţifice naţionale competente şi cu celelalte autorităţi naţionale, în vederea informării publicului în conformitate cu dispoziţiile art. 39 din Legea privind securitatea biologică;
d) cooperarea cu autorităţile ştiinţifice naţionale competente, cărora le poate solicita, după caz, analiza unor documentaţii, formularea punctelor de vedere şi întocmirea unor avize;
e) coordonarea şi asigurarea editării Nomenclatorului organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne şi al produselor rezultate din acestea, care sînt obţinute, experimentate, introduse în mediul înconjurător şi pe piaţa ţării;
f) stabilirea conţinutului tipizatelor  pentru documentele cu care operează;
g) participarea la reuniunile şi manifestările naţionale şi internaţionale din domeniu;
h) îndeplinirea altor atribuţii care fac competenţa sa în conformitate cu dispoziţiile Legii privind securitatea biologică, alte acte normative naţionale şi internaţionale.
32. Comisia organizează şi exercită controlul privind respectarea regimului organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne şi al produselor rezultate din acestea, în care scop:
a) organizează inspectări şi controlează respectarea dispoziţiilor legale cu privire la utilizarea în condiţii izolate, introducerea deliberată în mediul înconjurător, introducerea pe piaţă, precum şi cu privire la operaţiunile de import/export al organismelor modificate genetic sau al produselor care sînt, conţin sau provin din organisme modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne;
b) constată contravenţiile şi cazurile în care sînt aduse prejudicii mediului şi sănătăţii oamenilor, facînd demersurile prevăzute de lege în vederea reparării acestora şi excluderii consecinţelor lor negative.
33. Pentru emiterea autorizaţiilor, Comisia poate aplica procedurile simplificate prevăzute de Legea privind securitatea biologică.
34. Evaluarea riscurilor, stabilirea măsurilor referitoare la managementul acestora, precum şi expertizele ştiinţifice şi tehnice ale activităţilor reglementate de Legea privind securitatea biologică se efectuează de către una din autorităţile ştiinţifice naţionale competente.
IV. Atribuţiile Secretariatului
35.  Secretariatul are următoarele atribuţii:
a) stabileşte măsurile necesare bunei funcţionări a Comisiei, inclusiv privind  logistica;
b) primeşte, verifică şi înregistrează notificările, documentaţia şi alte informaţii scrise, transmise de utilizatori, importatori şi/sau exportatori privitor la activităţile prevăzute la pct.2, precum şi orice alte documente care au legătură cu atribuţiile Comisiei  în conformitate cu dispoziţiile legii;
c) verifică notificările şi celelalte informaţii primite conform prevederilor de la lit. b) şi stabileşte documentaţia care trebuie prezentată Comisiei  spre analiză şi luarea deciziilor;
d) cu aprobarea preşedintelui Comisiei, convoacă şedinţele acesteia;
e) pune la dispoziţia membrilor Comisiei, în timp util, documentaţia care trebuie analizată în vederea luării deciziilor;
f) consemnează în registrul de procese-verbale deciziile luate de Comisie şi procesele-verbale, semnate de toţi membrii prezenţi în şedinţă;
g) completează autorizaţiile, care se eliberează în baza deciziilor Comisiei;
h) înregistrează într-un registru special avizele şi autorizaţiile eliberate de Comisie;
i) asigură gestionarea documentelor cu care lucrează Comisia, a bazei de date privind organismele modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne şi a produselor rezultate din acestea;
j) exercită alte atribuţii administrative în relaţiile cu notificatorii, cu autorităţile naţionale competente din alte ţări, în conformitate cu reglementările şi procedurile în materie ale Uniunii Europene şi ale actelor juridice internaţionale, la care Republica Moldova este parte.