HKK24/2002
ID intern unic:  305947
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 24
din  29.04.2002
privind rezultatele controlului asupra privatizării
proprietăţii de stat prin concurs investiţional
Publicat : 09.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 62     art Nr : 15
Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în componenţa: Vasile Pentelei - preşedinte, Ion Nagailîc - vicepreşedinte, Anatolie Craevschi, Mihai Mereuţă, Ion Morozniuc, Tatiana Şipaciova, Nicolae Vîlcu - membri, în prezenţa directorului general al Departamentului Privatizării dl N.Gumenîi, vicedirectorului general dl Şt.Grebencea, ministrului industriei dl M.Garştea, viceministrului industriei dl V.Cravcenco, viceministrului agriculturii şi industriei alimentare dl T.Iasinschi, precum şi a altor persoane invitate, a examinat rezultatele controlului asupra temeiniciei şi legalităţii privatizării proprietăţii de stat prin concurs investiţional de către fostul Minister al Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat (ulterior Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat), actualmente Departamentul Privatizării şi
a  c o n s t a t a t:
Conducerea fostului Minister al Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat (dl Iu.Badîr) şi fostului Departament al Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat (dnii V.Filat, A.Oleinic), actualmente Departamentul Privatizării (în continuare Departamentul), precum şi ministerele de ramură au exercitat insuficient controlul asupra activităţii organelor de conducere ale întreprinderilor şi  societăţilor economice  în care statul deţinea pachetul acţiunilor de control privind gestionarea eficientă şi raţională a patrimoniului de stat aflat în posesia lor.
Astfel, activele nete ale Reţelelor Electrice Chişinău, Reţelelor Electrice de Distribuţie Centru şi ale Reţelelor Electrice de Distribuţie Sud s-au micşorat, din momentul acţionării (01.10.97) pînă la expunerea lor la privatizare (01.12.99), de la 1 mlrd.459,2 mil.lei pînă la 167, 0 mil.lei. Conducerea S.A."Tipar-Color", profitînd de lipsa de control şi supraveghere din partea Departamentului (A.Oleinic) şi ministerului de ramură (V.Gorincioi), care gestionau în numele statului pachetul acţiunilor de control (52,2 la sută), cu încălcarea actelor normative în vigoare, a decapitalizat societatea nominalizată, inclusiv prin transmiterea patrimoniului acesteia în valoare de 7,0 mil.lei în proprietatea S.R.L."Supercom".
Gestionarea neeficientă a patrimoniului întreprinderilor preconizate privatizării a dus la aceea că majoritatea unităţilor economice la momentul expunerii lor pentru privatizare activau cu pierderi şi se aflau într-o situaţie financiară deplorabilă. În consecinţă, o mare parte din unităţile economice expuse privatizării, inclusiv prin concursuri investiţionale, şi-au pierdut atractivitatea pentru posibilii investitori.
Cauza menţionată, precum şi informarea redusă a posibililor investitori, îndeosebi a celor străini, au generat expunerea multiplă (de 6-8 ori) la concursurile investiţionale a  unor întreprinderi şi a pachetelor de acţiuni, ca în cele din urmă acestea să fie vîndute la preţuri derizorii.
Din 71 de întreprinderi supuse privatizării prin concurs investiţional pachetele acţiunilor de control care aparţineau statului în 65 de unităţi economice au fost vîndute la un nivel mai jos decît valoarea activelor nete ale acţiunilor statului, diferenţa constituind 836,0 mil.lei (vezi Anexa, diferenţa dintre col.F şi col.G).
Deşi, potrivit prevederilor actelor legislative şi normative în vigoare, în preţul total al pachetelor de acţiuni expuse pentru vînzare s-au inclus preţul de vînzare a obiectului, angajamentele financiare ale investitorilor privind stingerea datoriilor creditoare ale unităţilor economice privatizate, precum şi obligaţiunile lor investiţionale în întreprinderile respective, neacoperite au rămas activele nete ale statului în 18 societăţi pe acţiuni, suma totală constituind 265,9 mil.lei ( vezi Anexa, col.K).
Dat fiind că întreprinderile preconizate privatizării, înainte de expunerea lor la concursurile investiţionale, nu erau supuse inventarierii şi auditului, au avut loc cazuri de informare neadecvată a investitorilor privind situaţia financiară reală a unităţilor economice. Ulterior, litigiile judiciare, de lungă durată, între Departamentul Privatizării şi unii investitori, din acest motiv, au cauzat tergiversarea achitării pentru pachetele de acţiuni ale statului, precum şi îndeplinirea programelor investiţionale.
În rezultatul apariţiei litigiilor între investitori şi Departament, statul a ratat venituri, timp îndelungat fiind tergiversată redresarea şi restructurizarea activităţii întreprinderilor privatizate. Uneori investitorii sînt impuşi să suporte cheltuieli suplimentare în raport cu angajamentele financiare asumate conform contractelor încheiate.
Astfel, în urma controlului efectuat de organele fiscale şi de control financiar după privatizarea pachetului de acţiuni în S.A."Fabrica de prelucrare a seminţelor" (Răuţel) de către S.R.L."Triaj", au fost depistate diferite neachitări la buget, inclusiv de sancţiuni economice în sumă de 6,6 mil.lei. În mod analogic au fost aplicate sancţiuni economice S.A."Porumb", Bălţi (investitor S.R.L."Edvit") în sumă de 8,9 mil.lei. Datoriile menţionate reprezintă cheltuieli suplimentare pentru investitor.
După privatizarea pachetului de acţiuni ale statului în S.A."Elevatorul Căuşeni" de către Î.M."Kelly Grains Corporation" S.R.L., la  S.A. "Elevatorul Căuşeni" s-a stabilit lipsa a 5,0 mii tone de grîu în sumă de 13,7 mil.lei, nereflectată în bilanţul contabil, precum şi datorii nerambursate pentru creditul de mărfuri în sumă de 7,0 mil.lei. În total, cumpărătorul, pe lîngă obligaţiunile asumate, a fost nevoit să achite cheltuieli suplimentare de  circa 22,0  mil.lei.
Datoriile creditoare  indicate în setul de documente  ale unor întreprinderi privatizate (S.A. "Covoare - Ungheni",  S.A. "Ciment", Rezina ş.a.), care, conform contractelor încheiate, trebuiau să fie achitate din contul investitorilor, în realitate s-au dovedit a fi cu mult mai mari.
După privatizarea S.A. "Hotelul Chişinău" de către S.R.L."Transimex-Prim" s-a depistat că o parte din suprafeţele hotelului au fost comercializate concomitent unui alt agent economic.
Unii investitori, care prin contractele de vînzare-cumpărare au obţinut pîrghiile de dirijare a întreprinderilor privatizate şi au contribuit la decapitalizarea lor, ulterior, sub pretext că informaţia privind situaţia reală a obiectelor privatizate prezentată de Departament n-a fost veridică, au reziliat prin instanţele de judecată contractele încheiate. În aşa mod a fost reziliat contractul de vînzare-cumpărare a acţiunilor statului deţinute în S.A. "Parcul de autobuze nr.1" din Chişinău de către S.R.L."Bimacom", care în perioada de dirijare a pachetului acţiunilor de control a casat şi realizat 28 de autobuze în valoare de 0,8 mil.lei.
Fără a informa cumpărătorul despre starea tehnică şi epidemiologică a obiectului propus pentru privatizare - S.A."Avicola-Bujor", de către Departament a fost acceptat un program de efectuare a investiţiilor, care din start era irealizabil atît din punct de vedere al formei valorice a investiţiilor, cît şi al termenului de realizare.
Depatamentul şi Comisiile pentru desfăşurarea concursurilor investiţionale au vîndut acţiunile statului deţinute în societăţile pe acţiuni fără a ţine cont de potenţialul tehnic şi de posibilităţile economico-financiare ale cumpărătorilor, care în multe cazuri erau insuficiente pentru a realiza angajamentele financiare asumate de către investitori. Ca rezultat, în multe cazuri n-au fost achitate, în termenele stabilite de contracte, plata pentru pachetele de acţiuni, datoriile creditoare, nefiind realizate şi  programele investiţionale.
Conform datelor Departamentului, spre finele controlului, restanţele cumpărătorilor pentru pachetele de acţiuni ale statului procurate  au constituit 24,2 mil.lei. Pînă la încheierea controlului nu erau achitate plăţile pentru pachetele de acţiuni ale statului, prevăzute de contracte, îndeosebi de către cumpărătorii: firma "AVI WAKS" (Israel) - 11,9 mil.lei, S.R.L."Bonevile" - 5,3 mil. lei, S.R.L."Acvila" - 1,6 mil.lei, S.R.L."Plastan" - 1,5 mil.lei, S.R.L."Mas-Savaş" - 1,4 mil. lei, S.R.L."Basculatrans" - 1,2 mil. lei, S.R.L."Iroil-Best", Chişinău - 0,9 mil. lei, Compania "Finarge -26" - 0,3 mil. lei.
O situaţie şi mai dificilă s-a creat în ceea ce priveşte onorarea de către cumpărători a obligaţiunilor investiţionale în întreprinderile privatizate. Concomitent cu selectarea unor cumpărători insolvabili, negativ a influenţat asupra onorării obligaţiunilor investiţionale acceptarea de către Comisiile pentru desfăşurarea concursurilor investiţionale a unor programe de investiţii formale şi cu termene nereale  de efectuare. Astfel, în pofida multiplelor modificări ale  programelor investiţionale, atît privind perioada, cît şi direcţiile de efectuare a investiţiilor, la începutul anului 2001, din 71 de investitori 27 nu şi-au onorat  obligaţiunile investiţionale în sumă de 300,2 mil.lei (vezi Anexa, col.O).
S.A."Union Fenosa", conform rezultatelor auditului efectuat de către firma "PRICEWATER-HOUSE COOPRS", din volumul de investiţii (obligatoriu pentru efectuare în anul 2000) în sumă de 158,2 mil.lei, şi-a onorat angajamentele asumate  în mărime de numai 69,4 mil.lei, sau la nivel de 43,9 la sută. Potrivit aceluiaşi audit, asistenţa financiară a fost acordată  RED-urilor de către S.A."Union Fenosa" prin intermediul unui împrumut convertibil în sumă de 35,0 mil.dol.SUA, cu rata dobînzii de 23 la sută. Ulterior, actuala Comisie de concurs pentru privatizarea întreprinderilor din sectorul electroenergetic, creată prin Hotărîrea Guvernului nr.428 din 07.06.2001, a acceptat această asistenţă financiară în sumă de circa 440,0 mil.lei ca investiţii efectuate în contul angajamentelor obligatorii ale investitorului nominalizat. Prin această decizie,  în locul investiţiilor necesare pentru reutilarea tehnică a reţelelor de distribuire, prevăzute de programul de investiţii obligatorii, au fost acceptate un şir de cheltuieli ce nu ţin direct de funcţionarea reţelelor: 3,5 mil.lei - procurarea autovehiculelor; 41,0 mil.lei - procurarea imobilului, mobilei, telefoanelor mobile, plata serviciilor de consulting; 12,0 mil.lei - procurarea obiectelor de uz casnic, ceasurilor, îmbrăcămintei, cărţilor, casetelor audio şi video etc. În total, au fost acceptate ca investiţii cheltuieli neprevăzute de programul investiţional în sumă de 329,0 mil.lei.
Cazuri de utilizare iraţională a volumelor de investiţii au avut loc şi la S.A."Bălţeanca" (cumpărător "Klaus Steillman GMBH & K.G."), la care pentru cheltuielile de consultanţă, de deplasare şi de întreţinere a consultanţilor străini au fost folosite circa 65,0 la sută din suma totală a investiţiilor.
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (A.Sărăcuţa, N.Triboi), reieşind din condiţiile contractului de vînzare-cumpărare, acceptate de către Comisia pentru supravegherea procesului de privatizare a complexului energetic (vicepreşedinte - V.Cosarciuc), a permis RED-urilor,  trecute în posesia S.A."Union Fenosa", ridicarea tarifelor pentru consumatorii de energie electrică iniţial de la 50 pînă la 65 de bani, iar ulterior pînă la 68 de bani pentru 1 kWh. Această majorare a fost efectuată în lipsa unei analize profunde a cheltuielilor reale de procurare, transportare şi distribuire a energiei electrice, a pierderilor comerciale şi tehnice, a cheltuielilor investiţionale etc. Pentru "argumentarea" necesităţii ridicării tarifului la energia electrică de la 50 pînă la 65 de bani pentru 1 kWh, ANRE (A.Sărăcuţa) a acceptat unele date denaturate privind cheltuielile reale luate ca bază pentru elaborarea tarifelor. Astfel, în tarif au fost incluse neîntemeiat cheltuieli majorate legate de amortizarea fondurilor fixe. Conform datelor evidenţei contabile, aceste cheltuieli în realitate constituiau 37,7 mil.lei, însă în tarif au fost incluse în mărime de 128,6 mil.lei, sau cu 91,4 mil.lei mai mult.
Motivarea ridicării tarifelor prin referirea la normele prevăzute de Anexă nr.11, ca parte componentă a contractului de vînzare-cumpărare încheiat între Departamentul Privatizării şi S.A."Union Fenosa", este incorectă, deoarece toate 13  anexe la acest contract prezintă nişte foi curate, semnate de către reprezentanţii ambelor părţi.
Prin Hotărîrea Guvernului "Cu privire la aprobarea proiectului investiţional "Nuco" nr. 1054 din 11.11.97, care n-a fost publicată în Monitorul Oficial şi, deci, n-are putere juridică, sub pretextul aprobării unui proiect-tip de privatizare, posibilii investitori au fost înlăturaţi de la participarea la concursul investiţional privind privatizarea S.A."Pivniţele din Brăneşti". Mai mult decît atît, cumpărătorul S.R.L."Nuco-Prim", încălcînd prevederile contractului de vînzare-cumpărare, fără consimţămîntul  vînzătorului, a cedat S.A."Basvinex" pachetul de acţiuni procurat şi toate obligaţiunile asumate.
La efectuarea privatizării prin concursuri investiţionale Comisiile de concurs au comis şi alte încălcări. Astfel,  au fost acceptate rapoarte financiare neautentificate de către organele fiscale (S.A."Uzina biochimică din Bălţi", S.A."Furnizorul ABA", S.A."Bălţeanca", S.A."Piele", S.A."Protos"); n-au fost respectate termenele de încheiere a contractelor de vînzare-cumpărare; programele investiţionale au fost aprobate fără repartizarea investiţiilor pe ani (S.A."Faprochim", S.A."Moldagrotehnica", S.A."Farmaco", S.A."Inmacommetal", S.A."Tirex-Petrol"); neîntemeiat au fost prelungite termenele de achitare a acţiunilor procurate (S.A."Ciment", Rezina); nu în toate cazurile au fost calculate şi încasate penalităţile şi sancţiunile economice pentru neonorarea de către cumpărători a obligaţiunilor asumate; nu întotdeauna în contracte  au fost prevăzute temeiurile de reziliere a acestora.
Cu toate că contractele de bază de vînzare-cumpărare a pachetelor de acţiuni în S.A."Farmaco" şi S.A."Ciment", Rezina stipulează angajamentele investitorilor în  valută străină, în urma semnării unor adendumuri, volumul investiţiilor a fost exprimat şi  în valută naţională, însă la cursuri de convertibilitate constante, care sînt cu mult mai mici decît cursul de schimb real pe piaţa republicii (în cazul respectiv 4,7 şi 6,0 lei pentru 1 dol.SUA).
Ulterior, investitorii, folosindu-se de această modificare  a contractului, efectuînd investiţii în valută naţională în mărimile fixate în adendumuri, neîntemeiat consideră că şi-au onorat obligaţiunile investiţionale, dar în realitate nivelul de realizare a programelor investiţionale constituie circa 50 la sută.
Analiza activităţii unităţilor economice în perioada postprivatizare denotă că un şir de întreprinderi continuă să activeze cu pierderi, iar la unele din ele situaţia economico-financiară chiar s-a înrăutăţit. Din 44 de întreprinderi supuse controlului selectiv 26 au activat cu pierderi, care la finele controlului au constituit 151,1 mil.lei. Astfel, S.A."Combinatul de produse cerealiere Chişinău" (cumpărător - Î.M."Larga-Vin") a activat cu pierderi în sumă de 51,2 mil.lei; S.A."Ciment", Rezina (cumpărător - Compania "Finarge-26") - 30,2 mil.lei; S.A."Tirex-Petrol" (cumpărător - Compania "Mabanaft-Moldova Gmb H") - 19,1 mil.lei; S.A. "Porumb", Bălţi (cumpărător - S.R.L."Edvit") - 11,9 mil.lei; S.A."Avicola-Bujor" (cumpărător - Î.M."Moldiz") - 8,9 mil.lei; S.A."Cereale-Prut" (cumpărător - S.A."Agroindexport") - 8,7 mil.lei; S.A."Elevatorul Căuşeni" (cumpărător - Î.M."Kelly Grains Corporation" S.R.L.) -7,3 mil.lei; S.A."Farmaco-Chişinău" (cumpărător - firma "Eurofarm") -  6,7 mil.lei; S.A."Avicola-Rosso" (cumpărător - S.R.L."Minerva") - 2,5 mil.lei etc.
Scopul principal al privatizării prin concursuri investiţionale, parte componentă a Programului de privatizare pentru anii 1998-2001, aprobat prin Legea nr.1217-XIII din 25.06.97 (cu modificările şi completările ulterioare), care prevedea atragerea investitorilor strategici la privatizarea şi restructurizarea financiară a întreprinderilor, reducerea cheltuielilor de producţie şi  a numărului de întreprinderi nerentabile, redresarea economiei naţionale a ţării, în mare parte n-a fost atins. Aceasta se datorează faptului că conducerea Departamentului Privatizării (Iu.Badîr, V.Filat, A.Oleinic, Z.Grafchin şi, parţial, N.Gumenîi), ministerelor şi departamentelor ramurale, Comisiilor pentru desfăşurarea concursurilor investiţionale, nerespectînd prevederile Legii nr. 1217-XIII din 25.06.97 şi ale Regulamentului concursurilor investiţionale şi negocierilor directe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1056 din 12.11.97, insuficient şi iresponsabil au asigurat pregătirea şi derularea procesului de privatizare a acţiunilor statului în unităţile economice supuse privatizăriii prin concursuri investiţionale, precum şi faptului că Guvernul Republicii Moldova, neefectuînd monitorizarea procesului de privatizare desfăşurat în ţară, a pierdut controlul asupra acestui proces.
Asupra  rezultatelor privatizării prin concurs investiţional a influenţat negativ şi pregătirea superficială, neadecvată cerinţelor actelor legislative şi normative a documentelor înaintate spre examinare Comisiilor de concurs. Responsabilii de acest domeniu - dna L.Buzu şi dl L.Cojocaru, şefi de Direcţie la Departamentul Privatizării, nu şi-au onorat în deplină măsură atribuţiile de serviciu.
Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările legislaţiei în vigoare privind procesul privatizării prin concurs investiţional a întreprinderilor menţionate, stabilite în timpul controlului, şi în baza  art.25 şi 26  din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,
h o t ă r ă ş t e:
1. Se apreciază ca nesatisfăcătoare şi iresponsabilă activitatea persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul Departamentului Privatizării, ministerelor şi departamentelor ramurale, Comisiilor pentru desfăşurarea concursurilor investiţionale de comercializare a pachetelor de acţiuni ale statului în procesul de privatizare prin concurs investiţional şi în perioada  postprivatizare.
2. Se menţionează încălcarea legislaţiei şi actelor normative în vigoare de către persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul Guvernului şi Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică la elaborarea, aprobarea şi  supravegherea tarifelor la energia electrică furnizată consumatorilor.
3. Se obligă Departamentul Privatizării să întreprindă măsurile respective pentru lichidarea neajunsurilor şi încălcărilor depistate de controlul asupra procesului de privatizare şi de monitorizare a activităţii întreprinderilor privatizate în perioada  postprivatizare şi se cere:
- determinarea gradului de responsabilitate a  dnei L.Buzu şi dlui L.Cojocaru, precum şi a altor factori de decizie din cadrul Departamentului, pentru neajunsurile şi încălcările comise la pregătirea şi derularea procesului de privatizare prin concursuri investiţionale;
- încasarea, conform legislaţiei în vigoare, de la cumpărătorii de acţiuni a datoriei neachitate pentru pachetele de acţiuni ale statului, penalităţilor şi sancţiunilor economice pentru neonorarea obligaţiunilor contractuale asumate;
- rezilierea, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, a contractelor de vînzare-cumpărare a pachetului de acţiuni ale statului, încheiate cu investitorii care nu şi-au onorat angajamentele asumate;
- de comun acord cu ministerele şi departamentele de ramură, intensificarea   supravegherii activităţii întreprinderilor în perioada postprivatizare.
4. Se propune Guvernului Republicii Moldova:
-  monitorizarea desfăşurării privatizării şi activităţii în perioada postprivatizare, conform prevederilor art.68 (2) din Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 nr.1217-XIII din 25.06.97;  
-  întreprinderea, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, a măsurilor în vederea anulării Anexei nr.11 din Contractul nr.60 din 07.02.2000 privind licenţele şi metodologia tarifară, încheiat de Departamentul Privatizării în baza deciziei Comisiei guvernamentale pentru supravegherea procesului de privatizare a complexului energetic, care contravine Legii cu privire la energia electrică, prin care Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică i se atribuie în exclusivitate prerogativa de elaborare a metodologiei de calculare a tarifelor la energia electrică;
- examinarea la şedinţa Guvernului a deciziei Comisiei de concurs pentru privatizarea întreprinderilor din sectorul electroenergetic (proces-verbal din 02.07.2001),  prin care au fost acceptate ca investiţii obligatorii un şir de cheltuieli efectuate de  S.A."Union Fenosa" în sumă de 370,9 mil.lei, inclusiv cheltuieli care nu ţin de reutilarea tehnică a reţelelor electrice de distribuţie (procurarea autovehiculelor, telefoanelor, bazelor de odihnă şi sport, obiectelor de uz casnic, climatizoarelor, mobilei şi echipamentelor pentru edificiile administrative, achitarea serviciilor de consulting etc.);
- determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul ministerelor şi departamentelor de ramură, Departamentului Privatizării, care şi-au onorat nesatisfăcător şi iresponsabil obligaţiunile la privatizarea prin concursuri investiţionale a pachetelor de acţiuni ale statului, precum şi din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, care au aprobat tarifele la energia electrică în contradicţie cu modul stabilit;
- formarea, din specialişti de la ministerele şi departamentele de ramură, a unui grup de lucru pentru  examinarea oportună a posibilităţilor investitorilor de a-şi onora obligaţiunile contractuale, inclusiv obligaţiunile investiţionale şi întreprinderea măsurilor de rigoare.
5. Se propune Parlamentului, în baza materialelor controlului efectuat de către Curtea de Conturi, audierea unui raport al Guvernului privind privatizarea patrimoniului de stat şi activitatea întreprinderilor privatizate în perioada postprivatizare.
6.  Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova,  pentru o posibilă luare de atitudine, reieşind din  neajunsurile şi încălcările comise la privatizarea pachetelor de acţiuni ale statului în unităţile economice supuse privatizării prin concursuri investiţionale, la elaborarea, aprobarea şi  supravegherea tarifelor la energia electrică.
7. Se ia act că pe parcursul controlului Departamentul Privatizării a remis în instanţele de judecată materialele necesare pentru rezilierea a 17 contracte de vînzare-cumpărare a acţiunilor statului, încheiate cu investitorii care nu şi-au onorat obligaţiunile asumate, din care 6 au fost reziliate.
8. Materialele controlului privind încălcările comise la privatizarea pachetelor de acţiuni ale statului prin concursuri investiţionale şi la stabilirea tarifelor la energia electrică de către ANRE se remit Procuraturii Generale pentru examinarea lor în conformitate cu art.93 CPP.
9. Se propune Judecătoriei Economice a Republicii Moldova, în măsura prevăzută de legislaţie, urgentarea examinării litigiilor apărute între Departamentul Privatizării şi unii cumpăratori ai pachetelor de acţiuni ale statului (achitarea preţului pachetelor de acţiuni, penalităţilor, rezilierea contractelor de vînzare-cumpărare).
10. Despre îndeplinirea cerinţelor pct.3, 4, 8 şi 9 ale prezentei hotărîri se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.
11. Prezenta hotărîre  este obligatorie pentru executare.

    PREŞEDINTELE
    CURŢII DE CONTURI                   Vasile PENTELEI

    Chişinău, 29 martie 2002.
    Nr. 24.

   
anexa