HKKO068/2001
ID intern unic:  306006
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 68
din  26.10.2000
privind rezultatele controlului asupra respectării  legislaţiei
în procesul privatizării întreprinderilor din sectorul electroenergetic
Publicat : 18.01.2001 în Monitorul Oficial Nr. 005
Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa vicedirectorului general al Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat dl V.Bodiu, şefului secţiei juridice a Departamentului dl G.Cojocaru, vicedirectorului general al Î.S. "Moldtranselectro" dl M.Rîmeş, viceministrului economiei şi reformelor dl C.Bulgac, viceministrului industriei şi energeticii, directorului Departamentului Energeticii dl V.Stavinschi, a examinat rezultatele controlului asupra respectării legislaţiei în procesul privatizării întreprinderilor din sectorul electroenergetic şi
a  c o n s t a t a t:
Nerespectîndu-se modalitatea de pregătire a  întreprinderilor din sectorul electroenergetic pentru privatizare şi de preselecţie a investitorilor, stabilită de legislaţie şi alte acte normative în vigoare, a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare nr.60 din 7.02.2000 între Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat, reprezentat de dna Zinaida Grafchin, în calitate de vînzător, şi S.A."Union Fenosa Desarrollo y Accion Exterior" (S.A. "Union Fenosa"), reprezentată de dl Santiago Roura Lama, în calitate de cumpărător, în baza căruia, cu încălcarea flagrantă a legialaţiei şi altor acte normative în vigoare, au fost vîndute:
-  17259826 acţiuni ale statului cu 21094502 dol.SUA (1,2 dol.SUA pentru o acţiune), dintre care 3203902 acţiuni
(într-un pachet unic) cu 17827832 dol.SUA (5,56 dol.SUA pentru o acţiune), inclusiv 2124610 acţiuni în S.A.
"RED-Centru" şi 1079292 acţiuni în S.A."RED mun.Chişinău", şi un alt pachet unic - 14055924 acţiuni în S.A."RED-Sud" cu 3266670 dol.SUA (0,23 dol.SUA pentru o acţiune);
- reţelele electrice de înaltă tensiune (35 kV), înregistrate la balanţa Î.S."Moldtranselectro", cu 3708355 dol.SUA, inclusiv reţelele filialei  Sud - cu  1566626 dol.SUA şi filialei Centru - cu 211729 dol.SUA;
- 43,2 ha de terenuri, transmise de către primării RED-urilor spre folosire,  cu 497143 dol.SUA (1,1 dol.SUA pentru 1 m2), inclusiv 13,25 ha - S.A."RED-Centru" cu 56222 dol. SUA, 15,23 ha - S.A."RED mun.Chişinău" cu 174214 dol.SUA şi 14,69 ha - S.A."RED-Sud"cu 266704 dol.SUA. În total, de la vînzarea acţiunilor şi patrimoniului public s-au încasat 25,3 mil.dol.SUA, inclusiv de la vînzarea RED-urilor - 21,1 mil.dol.SUA, reţelelor electrice (35 kV) - 3,7 mil.dol.SUA şi a loturilor de pămînt - 0,5 mil.dol.SUA. Totodată, e de menţionat că, deşi  S.A. "Union Fenosa" a achitat pe deplin plata contractată, mijloacele băneşti n-au fost distribuite posesorilor de bunuri materiale, dar integral au fost transferate la buget.
Conform prevederilor Legii cu privire la proiectul individual de privatizare a întreprinderilor din sectorul electroenergetic nr.233-XIV din 23.12.98, efectuarea procesului de privatizare a obiectelor prin concurs investiţional (pregătirea, organizarea şi dirijarea procesului concursului investiţional, luarea deciziilor privind calificarea investitorului  drept capabil să realizeze administrarea financiară  şi tehnologică  a întreprinderilor din sectorul electroenergetic şi să efectueze investiţii de reabilitare în aceste întreprinderi în volumul necesar) pe deplin ţine de competenţa comisiei de concurs, care, potrivit prevederilor pct.3 al cap. III din Concepţia asupra privatizării întreprinderilor din sectorul electroenergetic, aprobată prin Legea nr.63-XIV din 25.07.98, urma să fie creată de către Guvernul Republicii Moldova în modul stabilit. Din punct de vedere juridic, însă fără stabilirea atribuţiilor funcţionale, o asemenea comisie  a fost creată abia la 15.06.2000 prin Hotărîrea Guvernului nr.571, adică după privatizarea obiectelor din sectorul electroenergetic. Prin urmare, procesul de privatizare a întreprinderilor din sectorul electroenergetic a fost declanşat şi desfăşurat nelegitim.
De facto, responsabilitatea pentru pregătirea, dirijarea procesului  concursului investiţional şi luarea deciziilor privind privatizarea acţiunilor statului în întreprinderile din sectorul electroenergetic, vînzarea reţelelor electrice (35 kV)  şi  a terenurilor aferente şi-a asumat-o Comisia pentru supravegherea procesului de privatizare a complexului energetic, care, conform Hotărîrii Guvernului nr.330 din 23.04.99, urma să supravegheze procesul de privatizare.
Comisia pentru supravegherea procesului de privatizare a complexului energetic, constituită din persoane cu funcţii de răspundere ale Guvernului (dnii I. Sturza, D. Braghiş - în calitate de preşedinţi ai comisiei, dnii A.Muravschi şi V. Cosarciuc - în calitate de vicepreşedinţi), Ministerului Finanţelor (dnii A.Arapu, M.Manoli), Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat (dnii A.Oleinic, V.Bodiu), Departamentului Energeticii (anterior Departamentul Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil) şi Ministerului Industriei şi Energeticii (dnii A.Goncear, V.Arion),   comisiei parlamentare (dl E.Gîrla), precum şi din consilieri ai Preşedintelui Republicii Moldova (dnii Iu.Badîr, P.Griciuc), nefiind abilitată cu dreptul de desfăşurare a concursului investiţional, a adoptat un şir de hotărîri nedeliberative (nr.2 din 19.05.99, nr.3 din 29.07.99, nr.4 din 24.08.99, nr.5 din 1.09.99, nr.6 din 9.09.99, nr.7 din 10.09.99, nr.8 din 23.11.99, nr.9 din 11.01.2000 şi nr.10 din 27.01.2000). Procesele-verbale ale şedinţelor comisiei,  de asemenea, n-au putere juridică, deoarece n-au fost semnate de preşedintele comisiei (dl I.Sturza, iar de la 20.01.2000 - dl D.Braghiş).
Contrar art.7 (1), (2), (4) şi (5) din Legea cu privire la proiectul individual de privatizare a întreprinderilor din sectorul electroenergetic nr.233-XIV din 23.12.98, comisia nominalizată, prin hotărîrea nr.8 din 23.11.99,  a  acceptat ofertele S.A."Union Fenosa" şi S.A. "Lugansckoblenergo", fără a verifica corespunderea potenţialului investor - S.A. "Lugansckoblenergo" condiţiilor   calificării financiare şi profesionale, suficiente pentru a achiziţiona şi  administra cu succes întreprinderile din sectorul electroenergetic. Adică, S.A. "Lugansckoblenergo" a participat formal la concurs, deoarece condiţiile de calificare a acesteia n-au fost apreciate.
Concursul de privatizare a acţiunilor statului în RED-uri s-a efectuat cu un singur investor - S.A "Union Fenosa", adică, după cum prevede  art.10 (6) lit.a) din Legea cu privire la proiectul individual de privatizare a întreprinderilor din sectorul electroenergetic nr.233-XIV din 23.12.98, se consideră că nu a avut loc, iar S.A. "Union Fenosa" a fost apreciată ca învingător în afara concurenţei.
Cu toate că oferta financiară, propusă iniţial de către S.A. "Union Fenosa" numai pentru acţiunile statului în RED-uri, constituia 25,3 mil.dol.SUA (hotărîrea nr.8 din 23.11.99 a comisiei),  comisia a acceptat oferta condiţionată din partea cîştigătorului în mărime de 21,1 mil.dol.SUA, în urma cărui fapt statul a ratat venituri în mărime de 4,2 mil.dol.SUA.
Iraţionalitatea şi neeficienţa privatizării  întreprinderilor din sectorul electroenergetic în baza contractului de vînzare-cumpărare nr.60 din 7.02.2000 este cauzată şi de iresponsabilitatea Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat, care, încălcînd flagrant legislaţia şi alte acte normative  în vigoare, insuficient a pregătit întreprinderile în cauză către privatizare.
Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat (dnii A.Oleinic, N.Gumenîi) n-a efectuat controlul asupra inventarierii şi evaluării patrimoniului de stat în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1056 din 12.11.97,
luîndu-se ca bază evaluarea valorică a patrimoniului la data de 1.09.97, dar nu la momentul expunerii pentru privatizare, prin ce s-au încălcat prevederile art.21 (c) din Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 nr.1217-XII din 25.06.97. Astfel, DPAPS n-a asigurat pregătirea în modul stabilit a întreprinderilor din sectorul electroenergetic către privatizare.
În urma înstrăinării ilegale a întreprinderilor din sectorul electroenergetic, considerabil au fost lezate interesele economice ale statului. Astfel, acţiunile întreprinderilor de stat (RED-urilor) s-au vîndut la un preţ de 5 ori mai mic decît valoarea patrimoniului inclus în capitalurile lor statutare la valoarea reziduală şi de 15 ori mai mic decît valoarea lor estimativă la situaţia din 1.09.97. Valoarea reală a acţiunilor statului în RED-uri fiind de 102,4 mil.dol.SUA, de facto, s-au vîndut cu numai 21,1 mil.dol.SUA, adică statul a ratat venituri în sumă de circa 80,5 mil.dol.SUA.
În procesul de negociere DPAPS n-a respectat art.27 din Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998, conform căruia cumpărătorul trebuia să prezinte garanţia solvabilităţii sale. Garanţia solvabilităţii S.A."Union Fenosa" lipseşte la DPAPS. În afară de aceasta, la DPAPS lipseşte şi informaţia privind preselecţia investitorilor, organizată de comisia de concurs, hotărîrea comisiei privind declararea S.A "Union Fenosa" drept participant la concurs, precum şi datele privind valoarea activelor nete ale S.A.  "Union Fenosa", posibilităţile Societăţii de a finanţa proiectul de investiţii. Departamentul n-a verificat faptul corespunderii investiţiilor  condiţiilor de calificare a investitorului, care este parte componentă a preselecţiei.
La vînzarea reţelelor de înaltă tensiune (35 kV) nu s-a respectat art. 45 din Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998, care prevede că patrimoniul întreprinderilor din domeniile de infrastructură, cu   importanţă naţională, se înstrăinează în baza proiectelor individuale de privatizare, aprobate de Parlamentul Republicii Moldova.
Conform art.9 din Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 nr. 1217-XIII din 27.06.97, nu sînt supuse privatizării obiectele neincluse în listele din anexele la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998. Mai mult decît  atît, legea nominalizată, precum şi Legea cu privire la energia electrică nr.137-XIV din 17.09.98 nu prevăd privatizarea Î.S. "Moldtranselectro", la a cărei balanţă se aflau reţelele de tensiune înaltă (35 kV). Totodată, estimarea reţelelor de tensiune înaltă (35 kV) n-a fost efectuată în ordinea stabilită, ceea ce contravine  art.10 (pct.1, 2, 3, 4 şi 5) din Legea cu privire la privatizare  nr. 627-XII din 4.07.91.
Concomitent cu înstrăinarea ilicită a reţelelor electrice, i-au fost vîndute S.A."Union Fenosa" şi 43 ha de pămînturi, ceea ce contravine art. 3 (pct.5) din Legea cu privire la proiectul individual de privatizare a întreprinderilor din sectorul electroenergetic. De asemenea, nu s-a respectat art.3 din Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25.07.97, conform căruia dreptul de vînzare a terenurilor de proprietate publică îl au autorităţile publice locale, precum şi art.2 (pct.2) din legea nominalizată, care prevede că tarifele pentru calcularea preţului normativ al pămîntului se stabileşte în baza indicilor cadastrali cantitativi şi calitativi ai pămîntului. Ca urmare,  organele administraţiei publice locale au ratat venituri în sumă de 862,4 mii dol.SUA. Deci calculele au fost efectuate pentru 40 ha,  de facto, S.A."Union Fenosa" i s-au transmis 43 ha, adică cu 3 ha mai mult şi fără plată.
În rezultatul neglijării legislaţiei în vigoare privind privatizarea întreprinderilor S.A."RED mun.Chişinău", S.A."RED-Centru" şi S.A."RED-Sud",   iresponsabilităţii specialiştilor din cadrul Departamentului Privatizării şi Administrării Ptroprietăţii de Stat (dnii A.Oleinic, V.Bodiu şi dna Z.Grafchin) la asigurarea pregătirii acestor întreprinderi pentru privatizare şi a persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul Guvernului (dnii I.Sturza, D.Braghiş, A.Muravschi, V.Cosarciuc),  Ministerului Finanţelor (dnii A.Arapu, M.Manoli), Departamentului Energeticii  (anterior Departamentul Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil) şi Ministerului Industriei şi Energeticii (dnii A.Goncear, V.Arion),  comisiei parlamentare (dl E.Gîrla), Preşedinţiei Republicii Moldova (dnii Iu.Badîr, P.Griciuc) la luarea deciziilor, a fost admisă privatizarea patrimoniului public în defavoarea intereselor economice ale statului.
Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările legislaţiei în vigoare privind procesul privatizării întreprinderilor din sectorul electroenergetic şi în baza art.25 şi 26  din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 8.12.94,
h o t ă r ă ş t e:  
1. Se menţionează că privatizarea întreprinderilor din sectorul electroenergetic,  înstrăinarea către S.A."Union Fenosa Desarrollo y Accion Exterior" a reţelelor electrice cu capacitatea de 35 kV şi a terenurilor aferente s-au efectuat cu încălcări flagrante ale legislaţiei în vigoare şi se informează Parlamentul Republicii Moldova pentru o posibilă luare de atitudine.
2. Se ia act că persoanele cu funcţii de răspundere dnii A. Muravschi, A.Oleinic, V.Arion, Iu.Badîr şi dna  Z.Grafchin la finele controlului nu deţineau funcţiile respective.
3. Se sesizează Guvernul Republicii Moldova despre iresponsabilitatea  organelor de resort - Ministerul Economiei şi Reformelor, Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat, Ministerul Finanţelor, Departamentul Energeticii (anterior Departamentul Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil) şi Ministerul Industriei şi Energeticii la pregătirea şi efectuarea privatizării întreprinderilor din sectorul electroenergetic, pentru iniţiere şi luarea deciziilor respective.
4. Se atenţionează conducerea Ministerului Economiei şi Reformelor (dl A.Cucu) la lipsa de control asupra procesului de privatizare a obiectelor din sectorul electroenergetic şi respectării legislaţiei în acest domeniu şi se cere tragerea la răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare a vicedirectorului Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat dl V.Bodiu pentru îndeplinirea inadecvată a atribuţiilor de serviciu vizînd dirijarea  procesului de privatizare la întreprinderile din sectorul electroenergetic.
5. Se remit Procuraturii Generale materialele privind înaintarea, conform  legislaţiei în vigoare, în instanţele judecătoreşti  a unei acţiuni pentru rezilierea contractului de vînzare-cumpărare a obiectelor din sectorul electroenergetic al statului din 7.02.2000, încheiat cu încălcarea legislaţiei în vigoare.
6. Despre îndeplinirea cerinţelor pct. 3, 4 şi 5 ale prezentei hotărîri se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.
7. Prezenta hotărîre poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiţie  în termen de 10 zile de la data primirii.
Preşedintele
Curţii de Conturi                        Vasile PENTELEI
Chişinău, 26 octombrie 2000.
Nr. 68.