HKKO61/2001
ID intern unic:  306244
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 61
din  22.06.2001
privind rezultatele controlului asupra activităţii Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare în anii 1999-2000
Publicat : 20.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 155     art Nr : 67     Promulgat : 22.06.2001
Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa preşedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare dl Gh.Calcîi, vicepreşedintelui dl A.Gherman, membrilor Comisiei Nationale dna M.Margarint, dl O.Popa, dna N.Stanciu, şefului-adjunct al Departamentului supraveghere, control şi anchetă dl V.Pistol, contabilului-şef dna C.Olari, a examinat rezultatele controlului asupra activităţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare în anii 1999-2000 şi
a   c o n s t a t a t:
Potrivit art.2 (2) din legea nr.192-XIV din 12.11.98, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare prezintă anual Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Guvernului dări de seamă despre activitatea sa, precum şi despre funcţionarea pieţei valorilor mobiliare.
Însă la întocmirea dărilor de seamă anuale nu s-au respectat prevederile legii nominalizate, structura rapoartelor nu s-a format în conformitate cu obiectivele prin care Comisia Naţională îşi realizează atribuţiile, baza acestora constituind-o rezultatele activităţii Direcţiei executive (a departamentelor şi serviciilor respective din cadrul acesteia). În aşa mod, structura rapoartelor de activitate a fost determinată de funcţiile pe care le exercită departamentele şi serviciile respective, anual întocmindu-se un raport, în care, sub formă de dare de seamă, sînt reflectate principalele aspecte ale activităţii Comisiei Naţionale, fără ca să se prezinte o dare de seamă bine determinată privind funcţionarea pieţei valorilor mobiliare.
În rapoartele de activitate anuale Comisia Naţională efectuează o descriere a evoluţiei pieţei de capital, o monitorizare a participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (privind activitatea economico-financiară) în baza dărilor de seamă ale acestora, fără să prezinte o analiză amplă a funcţionării pieţei valorilor mobiliare, a nerespectării legislaţiei şi a actelor normative în vigoare de către participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (nereflectîndu-se încălcările depistate în urma supravegherii şi controalelor exercitate, precum şi influenţa acestora asupra dezvoltării pieţei valorilor mobiliare), a asigurării eficiente a activităţii infrastructurii de piaţă şi impactului acesteia asupra proceselor de administrare a valorilor mobiliare, a eficacităţii gestionării investiţiilor (mijloacelor băneşti destinate investirii în valori mobiliare, mijloacelor băneşti obţinute ca rezultat al administrării fiduciare a valorilor mobiliare), a tendinţelor de dezvoltare a pieţei valorilor mobiliare etc. (reieşind din prevederile Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare nr.199-XIV din 18.11.98).
Atribuţiile Comisiei Naţionale la formarea şi realizarea politicii de dezvoltare a pieţei valorilor mobiliare sînt stabilite prin Legea nr.192-XIV din 12.11.98.
În conformitate cu art.2 din legea nominalizată, prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.3/5 din 22.07.99, a fost adoptat Regulamentul Comisiei Naţionale, prin care se stabileşte modul de organizare şi funcţionare a acesteia şi a angajaţilor ei. Pct.16 al Regulamentului nominalizat, prin care preşedintelui Comisiei Naţionale i se atribuie funcţii de prescripţie, vine în contradicţie cu art.9, 18-21 din Legea nr.192-XIV din 12.11.98, conform cărora cu dreptul să aplice restricţii, să expedieze prescripţii, să ceară şi să examineze dările de seamă, să sisteze orice activitate, să examineze materialele privind contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni administrative (art.9 alin.1) este împuternicită numai Comisia Naţională, prin adoptarea de hotărîri şi ordonanţe (art.21 alin.1 şi 2), cu respectarea prevederilor art.19, care se semnează de preşedinte (sau, în absenţa acestuia, de vicepreşedinte), iar ordonanţele - de preşedinte, de vicepreşedinte sau de membrul Comisiei Naţionale, căruia i-au fost delegate împuternicirile respective (art.20). Însă Preşedintele Comisiei Naţionale (dl Gh.Călcîi), nerespectînd prevederile legii sus-numite, emite scrisori cu caracter de decizii, în lipsa de hotărîri şi ordonanţe şi fără ca să ţină cont de opiniile membrilor Comisiei Naţionale.
În anul 1999 pe piaţa de capital au activat 141 de participanţi profesionişti (fonduri de investiţii - 35, companii fiduciare - 9, brokeri (dealeri) - 44, registratori independenţi -
22, organizaţii de depozitare - 8, organizaţii de administrare a investiţiilor - 21, Depozitarul Naţional al Valorilor Mobiliare şi Bursa de Valori a Moldovei).
Pe piaţa valorilor mobiliare au fost înregistrate 217 emisiuni de acţiuni (96 emisiuni de constituire şi 121 emisiuni suplimentare), valoarea acestora constituind 1144,3 mil.lei. Au fost tranzacţionate valori mobiliare în număr de
231,2 milioane, volumul tranzacţiilor alcătuind 980,5 mil.lei (acesta majorîndu-se faţă de anul 1999 cu 37 la sută). Preţul mediu de tranzacţionare a constituit 4,25 lei pentru o acţiune (demonstrînd o creştere cu 11 la sută faţă de anul trecut).
La situaţia din 01.01.2000 pe piaţa valorilor mobiliare activau 35 de fonduri de investiţii (nemutuale nespecializate), acestea întrunind un număr de 1,75 mil. de acţionari. Pe parcursul anului 2000 la 11 fonduri de investiţii le-au fost retrase licenţele, iar două din ele s-au alipit la Fondul de investiţii "Telecom-Invest". Valoarea de bilanţ a patrimoniului fondurilor, la situaţia din 01.01.2001, constituie 855,0 mil.lei, iar a activelor nete - 833,5 mil.lei.
Veniturile fondurilor de investiţii se formează din dividendele societăţilor din portofoliu, din dobînzi, din alte venituri şi majorări (diminuări) de capital din vînzarea valorilor mobiliare. Valoarea totală a veniturilor în anul 2000 a constituit
2,9 mil.lei  şi s-a micşorat faţă de a.1999 cu 2,1 mil.lei, iar a dividendelor a alcătuit cca 1,0 mil.lei, înregistrîndu-se o reducere a acesteia faţă de anul trecut cu 1,3 mil.lei.
În anul 2000 diminuarea valorii de bilanţ (diferenţa dintre valoarea de vînzare şi procurare a activelor) a tuturor fondurilor de investiţii a constituit 16,2 mil.lei (din motivul obţinerii de pierderi de către 6 fonduri de investiţii în urma efectuării tranzacţiilor REPO).
Ţinînd cont de cheltuielile fondurilor de investiţii
(10,5 mil.lei) şi de diminuarea de capital (16,2 mil.lei), în a.2000 fondurile de investiţii au suportat pierderi în sumă de
23,9 mil.lei.
Din 42 de fonduri de investiţii (existente în anii
1996-1998) au anunţat dividende: în anul 1996 - 2,  în sumă de 562,8 mii lei, în anul 1997 - 6, în sumă de 1770,0 mii lei şi în anul 1998 - 6,  în sumă de 2447,6 mii lei. În anul 1999 din 35 de fonduri de investiţii existente numai 3 au anunţat dividende în sumă de 2118,1 mii lei. În total, în anii
1996-1999 au fost anunţate pentru plată dividende în sumă de
6,9 mil.lei, din această sumă fiind achitate doar 4,8 mil.lei, sau 69,6 la sută.    
Cu toate că principiile metodologice unice ale contabilităţii şi dărilor de seamă financiare, modul de organizare şi ţinere a contabilităţii, întocmire şi prezentare a dărilor de seamă financiare au fost fixate prin Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.95, Comisia Naţională pînă în prezent n-a stabilit componenţa, modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă specializate, acestea prezentîndu-se în conformitate cu îndrumarul aprobat încă la 16.03.95.  
Un indice important în funcţionarea pieţei valorilor mobiliare îl constituie activitatea bursieră.
Volumul tranzacţiilor bursiere în a.2000 a alcătuit 288,5 mil.lei, înregistrîndu-se o micşorare a acestuia (faţă de a.1999) cu 20,6 la sută. Numărul de tranzacţii bursiere în anul trecut a alcătuit 1964 tranzacţii şi s-a micşorat faţă de anul precedent cu 976 unităţi. Motivul principal al reducerii tranzacţiilor se explică prin faptul că în a.1999 s-a finalizat concentrarea pachetelor de control, fapt care în anul 2000 a dus la reducerea tranzacţiilor (de schimb) SWAP (de la 61 la sută la 28 la sută) şi la sporirea ponderii tranzacţiilor de vînzare-cumpărare (de la 31,5 la sută la 63,8 la sută).
Totodată, rapoartele registratorilor independenţi denotă că în a.2000 cel mai mare număr de tranzacţii (35639) a fost înregistrat în afara Bursei de Valori, pe cînd  participanţii  la piaţa valorilor mobiliare, în condiţiile legislaţiei în vigoare, sînt obligaţi să efectueze tranzacţii cu valorile mobiliare numai la Bursa de Valori.
Astfel, pe piaţa extrabursieră au fost înregistrate două tranzacţii cu valorile mobiliare ale S.A. "Tipar-Color", numărul de acţiuni înregistrate constituind 1889640 unităţi, cu valoarea medie de 2,1 lei pentru o acţiune, faţă de numărul total de acţiuni de 6361297 unităţi, cu valoarea de 10 lei pentru o acţiune (în perioada nominalizată la Bursa de Valori a fost înregistrată o singură tranzacţie neînsemnată cu 40 acţiuni cu valorile mobiliare ale S.A. "Tipar-Color"). Dat fiind că 68,5 la sută din numărul total de acţiuni aparţineau statului, în timpul controlului (în baza art.18(2) şi 31 din Legea nr.312-XIII din 08.12.94) preşedintelui Comisiei Naţionale  Gh.Călcîi i-a fost  solicitată efectuarea unui control în vederea respectării legislaţiei în vigoare la înregistrarea tranzacţiilor nominalizate. Însă dl Gh.Călcîi a refuzat de a iniţia efectuarea controlului.
Comisia Naţională a reacţionat cu întîrziere la situaţia creată pe piaţa extrabursieră şi abia la 07.09.2000 a adoptat Hotărîrea nr.32/9, introducînd unele restricţii, care au intrat în vigoare după 30 de zile din momentul publicării (la 21.10.2000). Introducerea cu întîrziere a restricţiilor a permis participanţilor  la piaţa valorilor mobiliare să înregistreze în a.2000 cea mai mare parte a tranzacţiilor în afara pieţei bursiere, fără ca valoarea acestora să fie apreciată la Bursa de Valori.
Potrivit ordinului nr.237-b din 24.11.99 şi scrisorii de însoţire nr.03-1966 din 24.11.99 (executor S.Pahomi), controlul activităţii Fondului de investiţii "Agroinvest-Prim" urma să fie efectuat pînă la sfîrşitul anului 1999. Însă actul de control a fost întocmit la 20.02.2001 (peste un an de zile).
În baza actului de control din 12.05.2000,  Comisia Naţională a adoptat la 20.07.2000 Hotărîrea nr.29/5, prin care solicita Fondului de investiţii "Cais-F" să iniţieze o acţiune judiciară în vederea recuperării depozitului bancar.
La momentul adoptării hotărîrii nominalizate, în baza cererii Companiei de administrare a investiţiilor "Hefestos" S.R.L. - managerul Fondului de investiţii "Cais-F", Procuratura municipală (dl A.Pîrnău) la 19.07.2000 a refuzat de a intenta un proces penal privind persoanele cu funcţii de răspundere ale BCA "Comerţbank", negăsind în activitatea acestora "semne constitutive ale acţiunii".
Deşi, reieşind din documentele prezentate de bancă (contracte etc.), vina pentru gajarea neîntemeiată a activelor fondului o poartă fosta conducere a acestuia (V.Ceşuev), iar prin gajarea surselor financiare ale fondului activele lui (3,1 mil.lei) au fost de fapt transmise fondatorului - firmei "Cerc-Prim" S.R.L., Comisia Naţională pînă în prezent nu şi-a expus clar poziţia asupra acestui caz şi fără să califice acţiunile persoanelor cu funcţii de răspundere ale fondului la 12.09.2000 a remis materialele Procuraturii Generale pentru examinare (la cererea acesteia).
Conform actului de control din 12.05.2000, Fondul de investiţii "Cais-F", la adunarea generală din 06.05.99, a anunţat plata dividendelor în sumă de 679,8 mii lei. Plata sumei nominalizate urma să fie efectuată din sursele financiare ale fondului de
3,3 mil.lei, depozitate la un cont special al BCA "Comerţbank". Însă dividendele n-au putut fi plătite din motiv că suma nominalizată a fost sustrasă de bancă în contul stingerii datoriei firmei "Cerc-Prim" S.R.L. faţă de aceasta, dat fiind că banca ulterior acordase firmei nominalizate un credit (nerambursat în majoritatea sa de către firmă), iar drept gaj pentru credit a servit suma depozitată de fond. Din această cauză fondul n-a putut pînă în prezent să-şi onoreze obligaţiunile faţă de acţionari.
De menţionat că firma "Cerc-Prim" S.R.L. a fost fondatorul fondului (persoană afiliată), iar acesta, în conformitate cu art.16 c) din Legea nr.1204-XIII din 05.06.97, nu era în drept să garanteze rambursarea creditului prin gajarea surselor financiare depozitate în bancă.
Efectuînd supravegherea pieţei valorilor mobiliare, colaboratorii Comisiei Naţionale au efectuat un şir de controale (în baza ordinului nr.25-b din 21.04.00) privind corectitudinea şi eficacitatea tranzacţiilor REPO (acordurilor de vînzare a hîrtiilor de valoare cu condiţia răscumpărării acestora peste un termen anumit) încheiate de către unele fonduri de investiţii (prin intermediul organizaţiilor de administrare a investiţiilor).
În urma controalelor efectuate de către Departamentul monitoring, economie şi finanţe (dna L.Bunu) s-a constatat că 6 din 9 fonduri de investiţii supuse controalelor au înstrăinat valori mobiliare la un preţ cu mult mai mic decît valoarea lor de bilanţ, aceste fonduri de investiţii ("Agroinvest-Prim", "Exiton-Invest", "Mold-Invest", "Exiton-Bon", "Auto-Invest" şi "Telecom-Invest") micşorînd valoarea de bilanţ a valorilor mobiliare cu 37,4 mil.lei (de la 47,4 mil.lei pînă la 10,0 mil.lei).
Totodată, conform ordinului nr.35-b din 29.06.2000, colaboratorii Departamentului supraveghere, control şi anchetă au efectuat controale privind eficienţa utilizării mijloacelor obţinute în rezultatul încheierii contractelor REPO la patru dintre cele şase fonduri de investiţii ("Exiton-Bon", "Mold-Invest", "Auto-Invest" şi "Exiton-Invest"), la care au fost înregistrate micşorări ale valorilor de bilanţ.
Potrivit notelor informative întocmite în urma acestor controale de către dl R.Fortuna, fost colaborator al departamentului nominalizat, sursele financiare (5041,7 mii lei),  obţinute de către aceste fonduri de investiţii din vînzarea valorilor mobiliare, au fost utilizate pentru procurarea acţiunilor S.A. "Nord-Mobilă" (în sumă de 4179,7 mii lei), S.A. "CPC" şi S.A. "Agromaşina" (în sumă de 862,0 mii lei).
La 20.07.2000, în baza materialelor de control, Comisia Naţională a adoptat Hotărîrea nr.29/4, prin care a calificat nelegitimă activitatea a patru fonduri de investiţii ("Exiton-Bon", "Exiton-Invest", "Auto-Invest" şi "Mold-Invest") la tranzacţionarea valorilor mobiliare prin intermediul contractelor REPO, interzicînd tranzacţionarea de acest tip, suspendînd activitatea  a trei organizaţii de administrare a investiţiilor pe piaţa valorilor materiale etc.
Totodată, în hotărîrea nominalizată, fără nici o explicaţie, n-au fost reflectate încălcările analogice depistate în activitatea altor două fonduri de investiţii ("Agroinvest-Prim" şi "Telecom-Invest"), la care, în urma înstrăinării valorilor mobiliare, valoarea activelor s-a micşorat (conform actelor de control), respectiv, cu 6,5 mii lei şi 4463,4 mii lei. Comisia Naţională nu s-a pronunţat asupra eficienţei utilizării mijloacelor obţinute în rezultatul încheierii contractelor REPO (sursele financiare obţinute din vînzarea valorilor mobiliare ale Fondului de investiţii "Telecom-Invest" în sumă de 4,8 mil.lei au fost folosite la procurarea acţiunilor "Moldavian Mobile Telefone" S.R.L.).
În scopul verificării rezultatelor tranzacţiilor REPO, efectuate de către Fondurile de investiţii "Exiton-Bon", "Exiton-Invest", "Auto-Invest" şi "Mold-Invest",  Departamentul monitoring, economie şi finanţe (dna L.Bunu) a mai efectuat un control la fondurile nominalizate şi a stabilit că în urma răscumpărării valorilor mobiliare aceste 4 fonduri au restabilit acţiunile a 54 de emitenţi. În rezultatul acestor tranzacţii a fost micşorată valoarea iniţială de bilanţ a valorilor mobiliare încă cu 0,8 mil.lei (de la 34,4 mil.lei pînă la 35,2 mil.lei).
În urma acestor controale Departamentul monitoring, economie şi finanţe (dna L.Bunu) şi Departamentul supraveghere, control şi anchetă (dna S.Pahomi) au perfectat o notă informativă, în care au estimat diminuarea valorilor mobiliare de către aceste 4 fonduri de investiţii în sumă de 34,4 mil.lei, dar nu în mărime de 35,2 mil.lei, această informaţie fiind examinată la şedinţa Comisiei Naţionale din 21.12.2000 (procesul-verbal nr.47).
Examinînd nota informativă nominalizată şi luînd act de informaţia prezentată, Comisia Naţională a hotărît (fără să emită hotărîrea) să oblige fondurile de investiţii supuse controlului să reflecte corect în evidenţa contabilă rezultatele obţinute de la tranzacţionarea acţiunilor prin contractele REPO, să includă în planul de lucru pe trimestrul unu al anului 2001 efectuarea controlului privind eficienţa activităţii investiţionale a fondurilor în cauză. Din acest proces-verbal nu este clar modul de realizare a hotărîrii nominalizate, nu se vede dacă hotărîrea respectivă a fost  adusă la cunoştinţa factorilor de decizie ai fondurilor (în procesul-verbal nu este reflectat dacă această hotărîre a fost adoptată în prezenţa persoanelor cu funcţii de răspundere ale fondurilor de investiţii).
În trimestrul unu al a.2001 asemenea controale n-au fost prevăzute de către planul de control şi n-au fost efectuate.
La 15.08.2000 Comisia Naţională (potrivit scrisorii nr.03-3289) a remis Procuraturii Generale materialele ce ţin de efectuarea tranzacţiilor REPO. La 16.10.2000, prin scrisoarea nr.7-16-34/2000 (semnată de către şeful-adjunct de secţie dl I.Garaba, ex. A.Sicinschi), Procuratura Generală informează Comisia Naţională că în urma controlului aceasta a stabilit vinderea (prin intermediul contractelor REPO) a acţiunilor fondurilor de investiţii la preţul de 11 la sută din preţul lor nominal, cu încălcarea prevederilor art.16 lit. b) din Legea nr.1204-XIII din 05.06.97, care interzice fondurilor de investiţii să contracteze credite şi împrumuturi prin gajarea activelor sale. Însă din aceste constatări Procuratura Generală conchide următoarele: dat fiind că hîrtiile de valoare au fost răscumpărate, iar Fondurile de investiţii "Exiton-Invest", "Mold-Invest", "Exiton-Bon" şi "Auto-Invest" au majorat patrimoniul propriu respectiv cu 950,0 mii lei, 120,0 mii lei, 2,7 mil.lei şi 90,0 mii lei şi beneficiul din aceste tranzacţii acoperă cheltuielile suportate de fonduri pentru îndeplinirea condiţiilor contractuale, lipseşte temeiul pentru intervenţia procurorului.
Pînă în prezent Comisia Naţională nu s-a pronunţat asupra scrisorii nominalizate. În pofida evidenţierii încălcării legislaţiei în vigoare, constatării (prin control) de micşorare (cu
35,2 mil.lei) a activelor  (la aceste patru fonduri de investiţii suma de răscumpărare a acţiunilor a depăşit cu 0,8 mil.lei venitul obţinut din realizarea lor) aceasta n-a contestat concluziile procuraturii în conformitate cu legislaţia în vigoare.        
În urma adresării Consiliului Suprem de Securitate, colaboratorii Comisiei Naţionale R.Fortuna, Ş. Serghei şi L.Carp au efectuat controlul Fondului de investiţii "Mandatar" S.A. şi au întocmit o notă informativă (fără dată, nenominalizînd perioada în care  a fost efectuat controlul, persoanele oficiale ale obiectului controlat în prezenţa cărora a fost exercitat controlul, aceştia nesemnînd nota în cauză etc.), în baza căreia Comisia Naţională la 14.09.2000 a adoptat Hotărîrea nr.33/4.  În nota informativă nominalizată sînt reflectate  multiple încălcări ale actelor normative şi ale legislaţiei în vigoare, fără ca să fie determinat prejudiciul cauzat în urma acestora.
Astfel, în act se constată că au fost încălcate prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova "Privind modul  de reorganizare a fondurilor de investiţii pentru privatizare" nr.1041 din 07.11.97,  nefiind corect reflectată în evidenţa contabilă reevaluarea  activelor (12,6 mil.lei), prin aceasta micşorîndu-se valoarea de bilanţ a acţiunilor emitenţilor (ceea ce a permis fondului de a vinde acţiunile întreprinderilor la preţuri reduse şi de a obţine din aceste tranzacţii profit neîntemeiat), în aşa mod fiind denaturate rezultatele financiare (începînd cu anul 1998), valoarea denaturării respective nefiind calculată.
Comisia Naţională, examinînd rezultatele controlului,
n-a examinat şi n-a  reflectat în hotărîrea adoptată (nr.33/4 din  14.09.2000) aceste încălcări. Dat fiind că în nota informativă n-au fost indicate pierderile cauzate de  activitatea participanţilor profesionişti  (în urma încălcării actelor normative în vigoare) la piaţa valorilor mobiliare, Comisia Naţională a hotărît (pct.3 din hotărîrea nominalizată) să determine existenţa prejudiciului cauzat în rezultatul activităţii acestora şi să iniţieze procedura de recuperare a lui.
Executînd pct.3 din Hotărîrea nr.33/4 din 14.09.2000, prin scrisoarea nr.03-4/22 din 22.11.2000 (peste două luni din momentul adoptării hotărîrii), Comisia Naţională prescrie Fondului de investiţii "Mandatar" iniţierea procesului de recuperare a prejudiciului, la "latitudinea Comisiei" (după cum este menţionat în scrisoare), în sumă de 2600,0 mii lei, conform "actului de control prezentat". În urma controlului a fost întocmită o notă informativă şi nu un act de control. În numele Comisiei Naţionale scrisoarea respectivă a fost semnată  de către preşedintele  acesteia dl Gh.Călcîi şi contrasemnată de dna S.Pahomi (dumneaei fiind şi executor), fără a anexa informaţia, în baza căreia a fost determinată suma nominalizată (în nota informativă privind rezultatele controlului această sumă nu este calculată) şi fără a coordona cu membrii Comisiei Naţionale suma prejudiciului.
Astfel, emiţînd scrisoarea nr. 03-4/22 din 22.11.2000, preşedintele Comisiei Naţionale dl Gh.Călcîi şi-a depăşit atribuţiile prevăzute de  art.25 din Legea nr.192-XIV din 12.11.98, drepturile de aplicare a restricţiilor fiind atribuite numai Comisiei Naţionale (art.9 din legea nominalizată).
În baza ordinului nr.165-b din 23.09.99, colaboratorii Comisiei Naţionale dnii R.Fortuna şi M.Stratulat au efectuat 15 controale privind corectitudinea transmiterii şi păstrării valorilor mobiliare de către organizaţia de depozitare BCA  "Victoriabank" şi 14 fonduri de investiţii. În urma acestor controale, controlorii
n-au întocmit acte de control, dar au perfectat note informative, în care au nominalizat încălcările depistate, fără să reflecte perioada de efectuare a controlului, perioada controlată, persoanele vinovate de nerespectarea legislaţiei, acestea nefiind semnate de către persoanele cu funcţii de răspundere ale obiectelor controlate (cu indicarea numelui, prenumelui, funcţiei deţinute).
Comisia Naţională, în baza acestor note informative, la 13.01.2000  a adoptat hotărîrea respectivă (nr.3/2), fără a numi persoanele vinovate de încălcările depistate (conducerea depozitarului BCA "Victoriabank" a fost atenţionată, preşedinţii consiliilor fondurilor de investiţii urmau să fie traşi la răspundere administrativă etc.),  astfel nerespectîndu-se pct.24 alin.2 şi 3 din Regulamentul Comisiei Naţionale, conform căruia angajaţii autorizaţi să efectueze controalele întocmesc acte (rapoarte) conţinutul cărora se aduce la cunoştinţa persoanelor oficiale ale  obiectului controlat şi se semnează de acestea, actele (rapoartele) urmînd să fie examinate la şedinţa Comisiei Naţionale în prezenţa persoanelor responsabile de activitatea acestor obiecte.
Comisia Naţională, prin ordinul nr.28 din 18.05.2000, a instituit un grup din patru colaboratori (R.Fortuna, S.Şoldan, I.Pailic şi A.Groza) pentru efectuarea controlului activităţii  C.B. "M-Invest" S.A.  (de la data ultimului control).
În urma acestui control, grupul respectiv de colaboratori a întocmit actul de control, care a fost semnat numai de trei colaboratori (A.Groza, S.Şoldan şi I.Pailic) dintre cei patru nominalizaţi pe ultima pagină a actului.
Actul de control nu conţine multe aspecte, acest lucru fiind caracteristic pentru toate actele de control, întocmite de colaboratorii Comisiei Naţionale.
În lipsa registrului de evidenţă a actelor de control, actul de control al C.B. "M-Invest" S.A. n-a fost prezentat pentru examinare conducerii Comisiei Naţionale în modul stabilit de pct.24 alin. 2 şi 3 din Regulamentul Comisiei Naţionale, dar a fost perfectat în alt act, excluzîndu-se din actul iniţial unele aspecte, care reflectă încălcările legislaţiei comise de către factorii de decizie ai obiectului controlat, depistate şi incluse în actul de bază de către persoanele care au efectuat controlul.
În aşa mod, din actul iniţial au fost excluse concluziile controlorilor, precum că "profitul nedeclarat al Companiei pentru semestrul unu anul 2000 a constituit 777000 lei" şi "faptul nereflectării în evidenţa contabilă a procurării la 28.08.98 în calitate de dealer a 7770 acţiuni ale S.A. "Comerţbank". Actul perfectat a fost semnat numai de dl A.Groza (care activează pînă în prezent) şi de dl S.Şoldan (care a fost eliberat din funcţie la 20.02.2001), pe cînd ceilalţi doi colaboratori (I.Pailic şi R.Fortuna), care au efectuat controlul, la momentul perfectării actului de control nu mai activau în cadrul Comisiei Naţionale (dumnealor au fost concediaţi la 18.09.2000 şi 16.12.2000).
Preşedintele şi membrii Comisiei Naţionale au luat cunoştinţă de actul perfectat la 04-05.12.99. În rezultatul examinării, membrii Comisiei Naţionale (dnii N.Stanciu, O.Popa şi M.Margarint) au menţionat nivelul scăzut de efectuare a controlului, nerespectarea termenului (conform ordinului controlul urma să fie exercitat în perioada 18.05 - 12.06.2000) de efectuare a controlului (mai mult de 5 luni), nereflectarea în act a unor aspecte care trebuiau să fie controlate etc.
Pe marginea acestor observaţii, şeful Departamentului supraveghere, control şi anchetă dna S.Pahomi, prin nota informativă din 21.12.2000, a comunicat conducerii Comisiei Naţionale (fără anexarea confirmărilor: actelor de contracontrol, de control suplimentar etc.) că încălcări ale prevederilor actelor normative în vigoare (asupra cărora s-au pronunţat membrii Comisiei Naţionale) nu s-au stabilit, fiind depistate doar unele devieri, iar conducerea Companiei urmează să fie avertizată.
Potrivit scrisorii nr.03-1 din 02.01.2001 (ex.S.Pahomi), în urma efectuării controlului  nominalizat, în pofida constatării de încălcări ale legislaţiei în vigoare, Compania de brokeri "M-Invest" S.A. a fost avertizată despre necomiterea pe viitor a încălcărilor  legislaţiei.  Această avertizare a fost adusă fără ca actul de control (în care sînt reflectate încălcări serioase ale legislaţiei) să fie examinat în şedinţă şi să fie adoptată decizia respectivă, încălcîndu-se astfel pct.23 (3) din Regulamentul Comisiei Naţionale.
În baza ordinului nr.189-b din 13.10.99, efectuînd controlul Fondului de investiţii "Exiton-Bon" (în urma adresării Consiliului Suprem de Securitate), grupul de control (R.Fortuna, L.Vrabie, R.Pascari şi D.Căpăţină) au întocmit nota informativă (dar nu actul (raportul) de control) privind rezultatele controlului asupra activităţii acestuia, conform căreia au fost depistate un şir de încălcări ale actelor normative  în vigoare, nota informativă fiind înmînată conducerii fondului pentru semnare. Însă conducerea  fondului a refuzat să semneze nota în cauză.
Fără a prezenta lămuriri privind motivul neexaminării de către Comisia Naţională a notei informative nominalizate, la 10.02.2000 grupul de control (cu participarea nemijlocită a dnei S.Pahomi, şef al Departamentului supraveghere, control şi anchetă) întocmeşte o altă notă informativă din care sînt omise multe aspecte reflectate în nota informativă precedentă, aceasta pînă la urmă fiind acceptată de conducerea fondului.
Comisia Naţională, prin scrisoarea nr.03-2646 din 30.12.99
(ex. S.Pahomi), a solicitat registratorului independent "Registru-A Depozitarul Fondului" S.A. să sisteze legalizarea tranzacţiei cu acţiunile emitentului "Avicola Gura Galbenei" S.A. (sau blocarea acestor valori mobiliare) pînă la primirea indicaţiilor suplimentare. Drept bază pentru pregătirea acestei solicitări a servit avizul de contract nr.00014556 al Bursei de Valori a Moldovei (care la scrisoare nu este anexat), fără ca la această restricţie să fie primit avizul membrilor Comisiei Naţionale şi să fie adoptată ordonanţa respectivă (astfel încălcîndu-se art.21 alin.2 din Legea nr.192-XIV din 12.11.98). Comisia Naţională la 19.01.2000 mai emite o prescripţie (nr.03-160), prin care îşi confirmă restricţiile din scrisoarea nr.03-2646 din 30.12.99. La 07.04.2000 (peste trei luni din momentul emiterii prescripţiei), Comisia Naţională, prin scrisoarea nr.03-1306 (ex.S.Pahomi), fără nici  o lămurire privind corectitudinea efectuării  tranzacţiei în cauză (şi fără examinarea acestui caz în şedinţă) sistează acţiunea scrisorii nr. 03-2646 din 30.12.99.
În urma controlului la S.A. "Aureola" (actul de control din 17.10.2000), au fost depistate încălcări ale legislaţiei în vigoare. Prin scrisoarea  nr.03-3830 din 18.10.2000 (ex. S.Pahomi), semnată de dl Gh.Călcîi, în lipsa acordului membrilor Comisiei Naţionale, fără a face trimitere la legislaţie şi  fără a motiva restricţia, se prescrie blocarea acţiunilor de tezaur în registrul acţionarilor S.A. "Aureola", acestea fiind deblocate prin scrisoarea nr.03-4426 din 18.12.2000.
Conform actului de control din 22.02.2000, în activitatea de ţinere a registrului de către BCA "Banca de Finanţe şi Comerţ" au fost depistate încălcări ale legislaţiei în vigoare. Potrivit procesului-verbal nr.346 din 17.03.2000, preşedintele băncii dl V.Hvorostovschi a fost avertizat (fără ca materialele controlului să fie examinate în şedinţă şi să fie adoptată hotărîrea respectivă), pe cînd art.1626 alin.4 din Codul cu privire  la contravenţiile administrative (pentru asemenea încălcări) prevede aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la o sută de salarii minime.
Potrivit actului de control din 26.11.99, în activitatea participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare "Agio-Broker" S.A. au fost depistate încălcări ale legislaţiei în vigoare. În conformitate cu rezoluţia preşedintelui Comisiei Naţionale dl Gh.Călcîi din 10.12.99, dna S.Pahomi urma să pregătească materialele pentru a fi examinate în şedinţă. Însă, fără a examina actul de control, prin scrisoarea nr.03-304 din 26.01.2000, Compania de brokeri "Agio-Broker" S.A. a fost avertizată.
Conform actului de control din 29.10.99, au fost depistate încălcări ale legislaţiei în vigoare în activitatea participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare "Broker-Service" S.R.L. Potrivit rezoluţiei preşedintelui Comisiei Naţionale Gh.Călcîi din 02.11.99, dna S.Pahomi urma să pregătească proiectul de hotărîre. Însă la 26.01.2000, prin scrisoarea nr.03-303 din 26.01.2000 (pregătită de  S.Pahomi şi semnată de Gh.Călcîi), Compania de brokeri "Broker-Service" S.R.L. a fost avertizată, fără ca actul de control să fie discutat în şedinţă şi să fie adoptată hotărîrea respectivă.
Potrivit art.9 din Legea nr.192-XIV din 12.11.98, în cazul încălcării legislaţiei, Comisia Naţională este în drept să aplice sancţiuni legale prevăzute de art.1624, 1625, 1626, 1627 şi 1994 din Codul cu privire la contravenţiile administrative (CCA). Cu dreptul de examinare sînt împuterniciţi preşedintele şi vicepreşedintele acesteia.
În cadrul sancţionării contravenienţilor, preşedintele Comisiei Naţionale dl Gh.Călcîi a încălcat prevederile CCA. Astfel, acesta, examinînd procesul-verbal nr.231 din 06.01.2000 despre comiterea contravenţiei, prevăzute de art. 1626 alin.1 din CCA de către directorul S.A. "Aureola-Expo" O.Grecina, a dispus sancţionarea contravenientului prin avertizare, pe cînd articolul nominalizat prevede sancţionarea prin amendă pînă la şaptezeci de salarii minime. Aceleaşi sancţiuni au fost aplicate şi faţă de directorul S.A. "La plopi" M.Ciuban şi directorul S.A. "Trimexpo" L.Roistacer pentru comiterea contravenţiilor prevăzute de art.1626  alin.4 şi art.1994 din CCA, pe cînd articolele respective prevăd sancţionarea prin amendă.
Au fost stabilite cazuri de neexecutare a deciziilor privind aplicarea amenzilor din motivul tergiversării executării acestora. Astfel, potrivit deciziei preşedintelui Comisiei Naţionale Gh.Călcîi din 03.03.2000, directorul S.A. "Fal-Ruliment" I.Braşoveanu, pentru comiterea contravenţiilor prevăzute de art.1626  alin.1 şi art.1626  alin.4, a fost sancţionat, respectiv cu 10 şi 5 salarii minime. Dat fiind că contravenientul n-a achitat benevol amenda, prin scrisoarea nr.03-2440 din 05.06.2000 (ex. S.Pahomi), depăşind termenul de trei luni, Comisia Naţională a expediat materialele în adresa Judecătoriei sectorului Făleşti, pentru executarea forţată. Deoarece termenul prescripţiei a expirat, decizia în cauză n-a fost executată. Din acelaşi motiv n-a fost executată decizia din 17.03.2000 de aplicare a sancţiunilor faţă de directorul S.A. "Topinambur" P.Plămădeală (procesul-verbal nr.345, scrisoarea nr.03-4250 din 30.11.2000, ex. S.Pahomi).
Conform Hotărîrii Comisiei Naţionale nr.3/2 din 08.01.2000, persoanele cu funcţii de răspundere ale Fondurilor de investiţii "BSV-Invest" şi "Prim-Invest" urmau să fie sancţionate administrativ, însă procesele-verbale şi deciziile respective
n-au fost perfectate şi adoptate.
În conformitate cu art.6 din Legea nr.192-XIV din 12.11.98, bugetul  Comisiei Naţionale se formează din surse financiare (taxe şi sancţiuni), percepute de la participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare.
În anul 1999 devizul de venituri şi cheltuieli pe mijloacele speciale a fost aprobat în sumă de 1517,5 mii (semestrul unu - 237,7 mii lei şi semestrul doi - 1279,8 mii lei). Executarea devizului la venituri a constituit 1041,9 mii lei (68,7 la sută), iar la cheltuieli - 1010,5 mii lei (66,6 la sută).
În anul 2000, devizul de venituri şi cheltuieli a fost aprobat în sumă de 3231,4 mii lei. Obţinînd un venit de 3179,4 mii lei (98,4 la sută), cheltuielile de casă au constituit 3083,9 mii lei, iar cheltuielile reale - 2809,3 mii lei. Soldul neutilizat al mijloacelor speciale la sfîrşit de an (rămas la dispoziţia Comisiei Naţionale) a alcătuit 95,5 mii lei.
Reieşind din atribuţiile de control ale Curţii de Conturi, prevăzute de Legea nr.312-XIII din 08.12.94, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare la 14.02.2001 i s-a solicitat prezentarea tuturor documentelor pentru efectuarea controlului. Refuzînd să se prezinte documentele privind activitatea acesteia, pe motiv că controlul activităţii Comisiei Naţionale nu ţine de atribuţiile Curţii de Conturi, în baza art.4 şi 31 din Legea nominalizată, conducerii Comisiei Naţionale (Gh.Călcîi) i-au fost înmînate patru demersuri (inclusiv în numele conducerii Curţii de Conturi), solicitîndu-se prezentarea documentelor respective. S-a acceptat de a  prezenta documentele pentru control începînd cu 23.03.2001 (registrele contabile  ce ţin de executarea devizului de cheltuieli - începînd cu 19.02.2001). Însă, chiar şi după ce a fost acceptată prezentarea acestora la control, documentele privind activitatea Departamentului supraveghere, control şi ancheta (dna S.Pahomi) se prezentau cu întîrziere de cîteva zile.
Documentele vizînd activitatea acestui departament nu se păstrează într-o ordine stabilită; în multe cazuri într-o singură mapă se acumulează documentele privind activitatea a mai multor participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare; într-o singură mapă se acumulează toate documentele ce ţin atît de efectuarea controalelor, cît şi de activitatea acestora (fără a respecta cronologia); la actele de control nu se anexează hotărîrile adoptate asupra acestora etc., astfel încălcîndu-se Hotărîrea Guvernului nr. 618 din 05.10.93.
Neajunsurile şi încalcările depistate în activitatea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare sînt o consecinţă a organizării nesatisfăcătoare a activităţii Comisiei Naţionale şi a nerespectării de către conducerea acesteia (dl Gh.Călcîi) a legislaţiei în vigoare. Astfel, preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare dl Gh.Călcîi, în perioada de conducere, n-a respectat art.2, 3 şi 18 din Legea nr.192-XIV din 12.11.98, precum şi prevederile pct.24 din propriul Regulament. Conlucrarea nesatisfăcătoare a dlui Gh.Călcîi cu membrii Comisiei Naţionale a influenţat negativ asupra administrării pieţei valorilor mobiliare şi a infrastructurii de piaţă (prin lipsa de control cuvenit asupra participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, adoptarea de hotărîri neeficiente, emiterea de decizii cu depăşirea atribuţiilor prevăzute de actele legislative respective etc.), asupra proceselor de administrare a valorilor mobiliare şi eficacităţii gestionării investiţiilor. Ca rezultat, diminuarea de capital a tuturor fondurilor de investiţii a constituit 16,2 mil.lei, înregistrînd pierderi în sumă de 23,9 mil.lei. Din valoarea dividendelor de 6,9 mil.lei, anunţate pentru plată (în anii 1996-1999), au fost achitate doar 4,8 mil.lei.  
Încălcările depistate în activitatea Departamentului supraveghere, control şi anchetă sînt determinate de neexecutarea de către şeful acestuia S.Pahomi a prevederilor art.8 c) din Legea nr.192-XIV din 12.11.98 referitor la respectarea legilor şi altor acte normative în domeniul valorilor mobiliare, a propriului Regulament de activitate, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.15/5 din 09.12.99.
Curtea de Conturi, ţinînd cont de neajunsurile şi încălcările depistate în activitatea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, în conformitate cu art.25 şi 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,
h o t ă r ă ş t e:
1. Se atrage atenţia conducerii  Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (dl Gh.Călcîi) la încălcările şi neajunsurile comise în activitatea Comisiei Naţionale în rezultatul conlucrării nesatisfăcătoare cu membrii acesteia.
2. Se informează Parlamentul despre încălcările depistate în activitatea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, pentru luare de atitudine.
3. Se cere de la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (dl Gh.Călcîi):
- întocmirea dării de seamă despre activitatea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, inclusiv despre funcţionarea pieţei valorilor mobiliare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- efectuarea, în condiţiile stabilite de legislaţie, a activităţii de reglementare, de supraveghere şi de control asupra pieţei valorilor mobiliare şi asupra participanţilor  la ea;
- aducerea prevederilor pct.16 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare în concordanţă cu art.9,
18-21 din Legea nr.192-XIV din 12.11.98;
- lichidarea încălcărilor depistate în activitatea participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea asigurării eficiente a activităţii infrastructurii de piaţă;
- asigurarea controlului asupra eficacităţii administrării investiţiilor, respectării condiţiilor de plată a dividendelor;
- sesizarea operativă a organelor de drept şi de control în vederea tragerii la răspundere pentru încălcările depistate în activitatea participanţilor la piaţa valorilor mobiliare;
- lichidarea încălcărilor depistate în activitatea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, tragerea la răspundere a persoanelor care le-au comis, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- destituirea din funcţia de şef al Departamentului supraveghere, control şi anchetă a dnei S.Pahomi, ţinînd cont de încălcările legislaţiei în  vigoare şi executarea inadecvată a atribuţiilor de serviciu.
4. Se informează Procuratura Generală despre încheierea contractelor REPO de către fondurile de investiţii cu încălcarea art.16 b) din Legea nr.1204-XIII din 05.06.97, pentru examinare în conformitate cu art.93 CPP.
5. Despre rezultatele controlului se informează Preşedintele Republicii Moldova.
6. Despre îndeplinirea cerinţelor pct.3  al prezentei hotărîri Curtea de Conturi va fi informată în termen de o lună.
7. Prezenta hotărîre este obligatorie pentru executare.
Preşedintele
Curţii de Conturi            Vasile Pentelei
Chişinău, 22 iunie 2001.
Nr. 61.