HPO0482/1995
ID intern unic:  306988
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 482
din  06.06.1995
privind Doctrina militară a Republicii Moldova
Publicat : 14.07.1995 în Monitorul Oficial Nr. 038     Promulgat : 06.06.1995     Data intrarii in vigoare : 14.07.1995
  Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
   Art. 1. - Se  aprobă  Doctrina  militară  a  Republicii  Moldova  (se anexează).
   Art. 2. - Guvernul,    Consiliul   coordonator   pentru    elaborarea proiectelor  de  legi  şi  altor  acte  normative  care  vor  reglementa construcţia,   pregătirea  şi  folosirea  Forţelor  Armate  vor  elabora proiectele   de   legi  privind  asigurarea  securităţii   militare   în concordanţă  cu Doctrina militară, vor asigura sincronizarea  procesului de  creare  a unui cadru legislativ în domeniul securităţii  militare  a statului   cu   realizarea   de  acţiuni  cu   caracter   organizatoric, tehnico-material, financiar şi de altă natură.
   Art. 3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
        PREŞEDINTELE
        PARLAMENTULUI                      Petru LUCINSCHI
    Chişinău, 6 iunie 1995.
    Nr. 482-XIII.
DOCTRINA MILITARĂ A REPUBLICII MOLDOVA
DISPOZIŢII GENERALE
   Doctrina militară  a Republicii Moldova este determinată de  politica ei   externă   şi   internă,  de  neutralitatea  permanentă   proclamată constituţional,  poartă  un  caracter exclusiv defensiv şi are  la  bază următoarele priorităţi:
   în domeniul politic  - soluţionarea paşnică a contradicţiilor apărute între   state  şi  excluderea  confruntării  militare  prin   eforturile colective  ale  ţărilor, pornind de la principiile şi normele  dreptului internaţional;  stabilirea  relaţiilor politice, economice şi  militare, care exclud lezarea suveranităţii şi independenţei statului;
   în domeniul militar - menţinerea capacităţii de apărare a statului la nivelul  care  asigură  securitatea  militară;  întărirea  măsurilor  de încredere,  extinderea colaborării militare reciproc avantajoase  bazată pe principiile respectării suveranităţii, independenţei şi neamestecului în treburile interne ale altor state.
   Prevederile Doctrinei  militare servesc drept călăuză în  coordonarea eforturilor  autorităţilor  publice în domeniul  asigurării  securităţii militare.
ASPECTUL MILITAR-POLITIC
   Scopul principal  al  politicii  militare a Republicii  Moldova  este asigurarea  securităţii  militare  a poporului şi  statului,  prevenirea războaielor   şi   conflictelor   armate  prin   mijloacele   de   drept internaţional.
   Pentru atingerea  acestui scop, Republica Moldova aplică un sistem de măsuri care preconizează:
   la nivel global - participarea la activitatea comunităţii mondiale în vederea  prevenirii  războaielor şi conflictelor armate şi  soluţionării paşnice  a  problemelor litigioase; crearea condiţiilor care,  în  cazul unui pericol militar extern, vor asigura realizarea dreptului republicii la asistenţa organizaţiilor internaţionale; participarea  activă la edificarea sistemului  internaţional   unic  de securitate colectivă;
   la nivel regional  - stabilirea relaţiilor prieteneşti bilaterale  şi multilaterale cu statele din regiune, care vor asigura un nivel înalt de încredere  reciprocă  şi  deschidere  în  domeniul  militar,  precum  şi ajutorul reciproc în cazul periclitării securităţii colective;
   la nivel naţional  - crearea unui potenţial militar, suficient pentru asigurarea securităţii militare a statului.
   Realizînd cursul său militar-politic, Republica Moldova:
   nu acceptă războiul  (cu excepţia cazurilor de autoapărare) ca mijloc de atingere a scopurilor politice;
   promovează o politică externă de pace;
   asigură securitatea  sa  militară fără a prejudicia securitatea altor state şi securitatea generală;
   nu admite folosirea teritoriului  propriu  pentru  acţiuni  agresive contra  altor  state şi pentru dislocarea trupelor străine, cu  excepţia cazurilor  prevăzute de acordurile internaţionale privitor la dislocarea contingentelor forţelor pacificatoare.
   Republica Moldova  consideră parteneri în activităţile de menţinere a păcii  şi securităţii internaţionale, de prevenire a conflictelor armate toate  statele  şi  organizaţiile  internaţionale,  politica  cărora  nu cauzează   prejudicii   intereselor  ei  şi  nu  contravine   Statutului Organizaţiei Naţiunilor Unite.
   Pornind de la aceasta, Republica Moldova:
   respectă principiile   inviolabilităţii   frontierelor  de  stat   şi reglementării paşnice a litigiilor internaţionale;
   nu consideră nici un stat drept inamic al său;
   nu înaintează pretenţii teritoriale altor state şi nu acceptă nici un fel de pretenţii teritoriale faţă de sine;
  nu admite utilizarea armatei sale pentru atingerea scopurilor politice în interesul unor factori de răspundere, partide,  organizaţii şi mişcări social-politice aparte;
   nu va începe prima acţiuni militare.
   Totodată, Republica  Moldova  este  nevoită să ţină cont  de  sursele potenţiale  existente  ale  pericolului  militar  pentru  suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială, inclusiv de cele ce ţin de relaţiile  nereglementate    dintre diferite state din regiune. Surse potenţiale  ale pericolului militar pot fi:
   pretenţii teritoriale ale altor state;
   tentative de   amestec  în  treburile  interne,  de  destabilizare  a situaţiei politice interne din republică;
   prezenţa pe teritoriul republicii a trupelor străine;
   activitatea organizaţiilor   separatiste,  orientarea  spre  violarea armată a integrităţii teritoriale a republicii;
   crearea formaţiunilor militare ilegale.
   Ţinînd cont de  cele expuse, Republica Moldova îşi realizează dreptul inalienabil  la  autoapărare  şi îşi asigură securitatea  militară  prin toate mijloacele de care dispune, prin urmare consideră legal şi necesar de  a  avea Forţe Armate pentru apărarea  suveranităţii,  independenţei, integrităţii  teritoriale  şi altor interese   vitale ale ţării dacă  va
deveni   obiectul  unei  agresiuni  pentru  localizarea  şi   lichidarea conflictelor  armate,  precum  şi  a oricăror  altor  acte  de  violenţă militară  în  interiorul republicii care periclitează orînduirea  ei  de stat.
   Statul asigură   crearea   şi  optimizarea  cadrului  legislativ   al securităţii  militare,  perfecţionează mecanismul  elaborării  politicii militare,  al controlului asupra adoptării deciziilor  militar-politice, are  grijă de pregătirea cetăţenilor şi Forţelor Armate pentru  apărarea Patriei,  de  creşterea prestigiului serviciului militar, de  asigurarea socială a militarilor.
   Republica Moldova  consideră  drept  sarcină primordială  a  statului activitatea  pentru  puritatea mediului înconjurător şi, în legătură  cu aceasta,  acceptă  numai acele feluri de activităţi miltare,  armamente, tehnologii  militare  care nu pun în pericol ecilibrul ecologic.  Ea  nu produce,  nu păstrează şi nu va procura arme de nimicire în masă, precum şi nu va admite dislocarea, tranzitarea şi depozitarea pe teritoriul său a mijloacelor de nimicire în masă care aparţin altor state.
   Responsabilitatea pentru asigurarea securităţii militare a  statului, perfecţionarea  şi  dezvoltarea  Forţelor Armate o  poartă  Preşedintele Republicii Moldova, Parlamentul şi Guvernul.
ASPECTUL MILITAR-ORGANIZATORIC
   Republica Moldova  efectuează construcţia militară în volum suficient pentru asigurarea securităţii militare a statului.
   Pregătirea statului  pentru  apărare este asigurată pe timp  de  pace prin  crearea infrastructurii militare şi Forţelor Armate, a unui sistem stabil  al  administraţiei  publice şi militare,  acumularea  rezervelor resurselor materiale de mobilizare, precum şi prin pregătirea din timp a economiei  naţionale  pentru asigurarea necesităţilor populaţiei şi  ale Forţelor Armate pe timp de război.
   Infrastructura militară a republicii, structura şi efectivul Forţelor Armate,  înzestrarea şi  pregătirea lor sînt determinate  de  caracterul pericolului  militar posibil, nu depăşesc dar nu pot fi nici sub nivelul necesar pentru organizarea apărării eficiente a statului.
   Forţele Armate  se compun din Armata Naţională, Trupele de  grăniceri şi Trupele de carbinieri,care au menirea să asigure securitatea militară paza frontierei şi menţinerea ordinii publice.
   Conducerea supremă  a Forţelor Armate este exercitată de Preşedintele Republicii  Moldova, Parlament şi Guvern; administrarea publică centrală de  specialitate  este  exercitată de ministerele în structurile  cărora funcţionează  unităţile  şi instituţiile militare;  conducerea  militară este   exercitată  de  Marele  Stat  Major  al  Armatei  Naţionale,   de Departamentul   Trupelor  de  grăniceri  şi  Departamentul  Trupelor  de carabinieri.
   Pe timp de pace,  Marele  Stat Major al Armatei Naţionale  elaborează planurile  operative  şi de mobilizare ale Forţelor Armate,  organizează pregătirea  lor  pentru apărarea statului, iar în cazul  apariţiei  unui pericol  militar  sau pe timp de război acesta se transformă  în  Marele Stat  Major  al Forţelor Armate pe lîngă Comandantul Suprem al  Forţelor Armate  -  Preşedintele  Republicii Moldova şi conduce  toate  unităţile militare  pe parcursul organizării şi desfăşurării acţiunilor de apărare a ţării.
   Construcţia Forţelor   Armate   se  efectuează  în  corespundere   cu următoarele principii:
   controlul democratic   asupra   sferei  apărării,  controlul   asupra organelor  de conducere militară şi factorilor de răspundere ai Forţelor Armate de către autorităţile publice supreme;
   respectarea drepturilor   şi  libertăţilor  de  cetăţean,  asigurarea protecţiei   sociale   a  militarilor  în  corespundere  cu   specificul serviciului militar;
   centralizarea conducerii militare şi conducerea unică pe baze legale; divizarea  atribuţiilor  şi împuternicirilor ministerelor ca organe  ale administraţiei  publice  centrale  de specialitate şi ale  Marelui  Stat Major   al  Armatei  Naţionale,  Departamentul  Trupelor  de  grăniceri, Departamentului Trupelor de carabinieri ca organe de conducere militară;
   corespunderea  structurii  de organizare a efectivului numeric şi  de luptă  al trupelor cu sarcinile ce le revin, legislaţia,  posibilităţile economiei  naţionale,  precum  şi cu  obligaţiunile  internaţionale  ale Republicii Moldova;
   asigurarea unui   nivel   înalt  al  profesionalismului   efectivului Forţelor Armate;
   asigurarea materială  şi  financiară  prioritară a  subunităţilor  de luptă şi tehnice;
   completarea Forţelor  Armate  pe baza principiului mixt -  atît  prin recrutare,  cît  şi  prin contract, cu trecerea treptată  în  viitor  la completarea trupelor în volum deplin pe bază de contract;
   educaţia militaro-patriotică  a  tineretului, a efectivului  Forţelor Armate pe baza tradiţiilor de istorie militară;
   departidizarea Forţelor Armate.
   Indicii calitativi  ce  caracterizează  construcţia  Forţelor  Armate sînt:  capacitatea  de  luptă,  eficacitatea,  rezistenţa,  mobilitatea, informatizarea,  capacitatea  de dirijare a acţiunilor,  capacitatea  de manevră,  vitalitatea,  pregătirea  de  mobilizare  şi  de  executare  a sarcinilor de luptă.
   Asigurarea financiară  a Forţelor Armate se efectuează exclusiv de la bugetul de stat.
   Înregistrarea  tehnico-materială  a Forţelor Armate se efectuează  cu sisteme  eficiente  de arme, tehnică militară şi specială, precum şi  cu alt  echipament, în cantităţile necesare şi suficiente pentru realizarea sarcinilor  ce  le  revin. Armamentul, tehnica militară şi  specială  se procură  după  hotare,  iar în cazuri justificate din  punct  de  vedere economic   se  produc  în  republică.  Colaborarea  tehnico-militară   a Republicii  Moldova  cu  alte  ţări  este  prerogativa  statului  şi  se efectuează  în baza legislaţiei în vigoare şi acordurilor internaţionale la care republica este parte.
   Sistemul de instruire  şi educaţie a cadrelor militare pentru Forţele Armate  este  parte  componentă a sistemului de învăţămînt  de  stat  şi asigură  pregătirea  cadrelor  militare în  instituţiile  de  învăţămînt militar  din  republică  şi  de peste hotare, precum  şi  din  rîndurile absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt civile, la cursuri speciale de pregătire militară.
   Temelia potenţialului  militar  al  republicii  o  constituie  Armata Naţională, care se compune din trupe regulate şi din rezervă de militari instruiţi.  Pregătirea  şi  folosirea  lor combinată  va  permite  de  a mobiliza în timp scurt şi a folosi eficient resursele umane şi economice ale  republicii în scopul reţinerii şi respingerii posibile, localizării şi  lichidării împreună cu Trupele de grăniceri şi Trupele de carabineri a conflictelor armate, precum şi contracarării altor pericole militare.
   În cazul unei   agresiuni   împotriva  Republicii  Moldova,   Armatei Naţionale  îi  revin  sarcinile  de a  respinge  loviturile  aeriene  şi terestre  ale  inamicului  şi  de a aduce  distrugeri  maximal  posibile agresorului,  de  a  nu admite pătrunderea lui în  adîncul  teritoriului ţării  şi de a crea condiţii pentru încetarea acţiunilor de luptă la  un stadiu   începător   şi  încheierea  păcii  cu  condiţii  ce   corespund  intereselor Moldovei.
   Unităţi şi subunităţi  aparte ale Armatei Naţionale pot fi  utilizate în scopul sprijinirii formaţiunilor Trupelor de grăniceri şi Trupelor de carabinieri  la paza frontierei de stat, la protecţia populaţiei  contra violenţei  armate,  la  localizarea,  blocarea  raioanelor  conflictelor posibile   şi  prevenirea  ciocnirilor  armate,  la  paza  şi   apărarea obiectelor  importante,  precum  şi formaţiunilor protecţiei  civile  la lichidarea   avariilor,  catastrofelor  şi  calamităţilor  naturale,  în corespundere cu legislaţia.
   Caracterul local  al  acţiunilor militare posibile nu admite şi  face lipsită  de  sens  utilizarea  armei nucleare  împotriva  republicii.  O agresiune  armată  împotriva Republicii Moldova poate fi  declanşată  cu aplicarea mijloacelor convenţionale de distrugere şi va fi respinsă prin acţiuni  de apărare ale Armatei Naţionale cu organizarea şi desfăşurarea concomitentă  a apărării teritoriale pe o parte sau pe întreg teritoriul ţării.  În  acest  caz poate să fie efectuată mobilizarea  parţială  sau generală a resurselor umane şi economice şi trecerea economiei naţionale şi autorităţilor administraţiei publice pe picior de război.
   Principalul gen   al  acţiunilor  de  luptă  ale  Armatei  Naţionale, indiferent  de  forma  lor de declanşare şi desfăşurare,  este  apărarea efectuată de trupele regulate şi unităţile apărării teritoriale în formă de operaţie de apărare. Totodată, o atenţie deosebită se acordă apărării mobile.
   În acelaşi timp,  marile unităţi şi unităţi ale Armatei Naţionale vor fi  pregătite pentru desfăşurarea acţiunilor ofensive de luptă în cadrul operaţiei de apărare.
   Conducerea generală   a   Armatei   Naţionale  este   exercitată   de Preşedintele Republicii Moldova.
   Conducerea nemijlocită   a  Armatei  Naţionale  este  exercitată   de ministrul apărării (de regulă, persoană civilă).
   Conducerea operativă  a  Armatei Naţionale este exercitată de  marele Stat Major al Armatei Naţionale. În cazul numirii în funcţia de ministru al  apărării  a  unei  persoane civile, şeful Marelui  Stat  Major  este concomitent şi Comandantul Armatei Naţionale.
                                x x x
   Doctrina militară  se va completa, concretiza şi se va perfecţiona în procesul  devenirii  statului moldovenesc şi formării noului  sistem  de relaţii internaţionale.
   În baza Doctrinei   militare  se  elaborează  Concepţia  Construcţiei Forţelor Armate şi legislaţia în problemele militare.