LPM1133/1992
ID intern unic:  311786
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1133
din  04.08.1992
cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale
Republicii Moldova în alte state
Publicat : 17.04.1992 în Monitorul Oficial Nr. 8     art Nr : 195

   
MODIFICAT
    LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338


    Notă:
    În textul legii, cu excepția articolului 7 alineatul al doilea, sintagma „Ministerul Afacerilor Externe”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338


    Articolul 1.  Misiunile  diplomatice  ale Republicii  Moldova*,(* în continuare  misiune  diplomatică) structuri ale Ministerului  Afacerilor Externe și Integrării Europene,  funcţionînd  permanent în alte state sau pe lîngă  organizaţii internaţionale în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Viena din 1961  cu privire la relaţiile diplomatice, ale tratatelor bilaterale  şi ale  legilor Republicii Moldova, întreţin relaţii oficiale interstatale, promovează  drepturile şi interesele legitime ale Republicii Moldova  şi ale cetăţenilor ei.
Articolul 2. Misiunea diplomatică:
- reprezintă Republica Moldova în statul acreditar;
- ocroteşte în statul acreditar interesele Republicii Moldova şi ale cetăţenilor ei în limitele admise de dreptul internaţional;
- duce tratative cu Guvernul statului acreditar;
- se informează  prin toate mijloacele licite despre viaţa  politică şi  economică, despre evoluţia evenimentelor din statul  acreditar  şi raportează despre ele Guvernului Republicii Moldova;
- promovează relaţii de prietenie şi dezvoltă legături economice, culturale şi ştiinţifice între Republica Moldova şi statul acreditar.
Misiunea diplomatică,  din  însărcinarea  Ministerului  Afacerilor Externe și Integrării Europene, exercită fincţii consulare.
Articolul 3.  După  primirea agrementului statului  acreditar,  şeful misiunii  diplomatice este numit prin Decretul Preşedintelui  Republicii Moldova  la propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene după  consultarea cu Comisia pentru relaţiile externe a Parlamentului. Însărcinaţii cu  afaceri  sînt  numiţi  prin  ordinul   ministrului afacerilor  externe,  luîndu-se  în considerare avizul Comisiei pentru relaţiile externe a Parlamentului. Membrii parsonalului diplomatic sînt numiţi prin ordinul ministrului afacerilor externe și integrării europene.
   
[Art.3 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
Articolul 4. Ambasadorul  şi trimisul, acreditaţi pe lîngă şeful  de stat, primesc scrisori de acreditare, semnate de Preşedintele Republicii Moldova şi contrasemnate de ministrul afacerilor externe și integrării europene, pe care le înmînează la sosire şefilor statelor acreditare.   Însărcinaţii  cu  afaceri, acreditaţi pe lîngă  ministrul afacerilor externe și integrării europene, primesc scrisoarea ministrului afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova pe care o înmînează ministrului afacerilor externe al  statului acreditar.
   
[Art.4 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]

Articolul 5. Ambasadorul şi trimisul şi-au asumat funcţiile de îndată ce:
- au prezentat  scricorile de acreditare şefului statului acreditar;
- au comunicat sosirea lor în ţară şi au prezentat copia scrisorilor de acreditare ministrului afacerilor externe al statului acreditar.
Însărcinaţii  cu  afaceri şi-au  asumat funcţiile de  îndată  ce  au prezentat scrisorile, date de ministrul afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova, ministrului afacerilor externe al statului acreditar.
Ordinea prezentării  scrisorilor  de acreditare şi a copiei  acestora este stabilită de regulile statului acreditar.
   
[Art.5 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
Articolul 6. Misiunea reprezentantului diplomatic încetează în cazul:
    - rechemării  lui în modul stabilit de Guvernul Republicii  Moldova;
    - demisiei;
    - decesului;
    - declarării lui "persona non grata" în statul acreditar.
Articolul 7.   Reprezentant  diplomatic  poate  fi  numai  cetăţeanul Republicii Molodova.
Membru al personalului  administrativ, tehnic şi auxiliar poate fi şi cetăţeanul  statului  acreditar. Acesta este angajat sau  eliberat  din serviciu cu ştirea ministerului afacerilor externe al statului  acreditar.
Articolul 8.  Clasele  şi rangurile şefului de  misiune diplomatică, precum  şi ale membrilor personalului diplomatic se stabilesc în acordul bilateral dintre Republica Moldova şi statul acreditar.
Articolul 9. Republica  Moldova, după notificarea  făcută  statelor acreditare interesate,  poate acredita un şef de misiune sau afectă  un membru  al  personalului  diplomatic  în mai multe  state,  cu  excepţia cazurilor  în care unul dintre statele acreditare se opune în mod expres acestei hotărîri.
Dacă Republica  Moldova acreditează un şef de misiune diplomatică  în unul sau în mai multe state, conducerea misiunii diplomatice în  statul în care şeful misiunii nu are reşedinţă permanentă este exercitată de un însărcinat cu afaceri ad interim. Şeful misiunii diplomatice sau un membru al personalului  diplomatic poate  fi  numit  reprezentant  al Republicii  Moldova  pe  lîngă  orice organizaţie internaţională în modul stabilit în articolele 3 şi 4.
Articolul 10 Şeful misiunii diplomatice şi personalul diplomatic nu au  dreptul  de  a  exercita  în  statul  acreditar  o  altă  activitate profesională  sau activitate comercială în vederea obţinerii unui cîştig personal.
Articolul 11. Şeful misiunii diplomatice şi diplomaţii, membrii familiilor lor, precum şi membrii personalului administrativ, tehnic şi membrii  familiilor  lor,  membrii personalului auxiliar  care  nu  sînt cetăţeni  ai  statului  acreditar  se bucură de  toate  privilegiile  şi imunităţile  prevăzute de Convenţia de la Viena din 1961 cu privire  la relaţiile diplomatice, dacă nu e stabilit altfel. Republica Moldova  poate  refuza,  în  modul  stabilit  de Guvern, imunitatea faţă de jurisdicţia statului acreditar.
Articolul 12.  Finanţarea  misiunii  diplomatice,  asigurarea  ei  cu localuri,  rezolvarea  altor probleme organizatorice sînt  prevăzute  în acordul bilateral al Republicii Moldova cu statul acreditar.
Articolul 13.  În cazul cînd tratatul internaţional la care Republica Moldova  este  parte  stabileşte alte norme  decît  cele  prevăzute  de prezenta Lege sînt aplicate normele tratatului internaţional.


Preşedintele
Republicii Moldova                                            M. SNEGUR

or. Chişinău, 4 august 1992.
Nr.1133-XII.