LPM755/2001
ID intern unic:  312871
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 755
din  21.12.2001
privind securitatea biologică
Publicat : 13.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 75     art Nr : 631
LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Prezenta lege reglementează activităţile legate de obţinerea, testarea, producerea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne. Organismul uman nu face obiectul modificării genetice.
Regimul special de reglementare, autorizare şi administrare  a activitiăţilor menţionate are menirea să asigure desfăşurarea lor în condiţii de securitate biologică în care pot fi prevenite, eliminate sau reduse riscurile de producere a unor efecte negative generate de organismele modificate genetic asupra sănătăţii umane, diversităţii biologice, echilibrului ecologic şi calităţii mediului.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1- În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următorul înţeles:
organism - orice entitate biologică capabilă să transfere sau să replice material genetic;
organism  modificat genetic - orice organism, cu excepţia celui uman, al cărui material genetic a fost modificat altfel decît prin încrucişare şi/sau recombinare naturală;
microorganism - orice entitate microbiană, celulară sau necelulară, capabilă să transfere sau să replice material genetic, incluzînd virusurile, celulele de animale şi de plante în cultură;
material genetic - orice material de origine vegetală, animală, microbiană sau de altă origine care conţine unităţi funcţionale de ereditate, avînd valoare actuală sau potenţială;
biotehnologie - orice operaţie tehnologică de utilizare a sistemelor biologice, a organismelor ori derivatelor lor în vederea obţinerii sau modificării produselor, proceselor pentru uz specific;
biotehnologie modernă - aplicarea in vitro a tehnicilor de recombinare a acizilor nucleici şi a tehnicilor bazate pe fuziunea celulelor organismelor cu statut taxonomic diferit, care înlătură barierele fiziologice naturale de reproducere sau de recombinare genetică şi nu constituie tehnici tradiţionale de ameliorare şi selecţie;
utilizare de organisme modificate genetic - activitate sau ansamblu de activităţi avînd ca scop obţinerea şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic şi a produselor rezultate din acestea, inclusiv cercetarea, testarea şi producerea industrială;
utilizare în condiţii izolate - orice operaţie prin care microorganismele/organismele sînt modificate genetic sau organismele modificate genetic sînt cultivate, multiplicate, stocate, utilizate, transportate, distruse şi/sau anihilate, care se face în spaţii/medii închise, izolate, sub control, în acest scop fiind utilizate măsuri specifice de izolare pentru a limita/evita contactul lor cu oamenii şi cu mediul;
utilizator - persoană fizică sau juridică care realizează şi este responsabilă de activităţile legate de obţinerea, testarea, producerea şi comercializarea organismelor modificate genetic, în condiţii izolate sau neizolate, precum şi de obţinerea, testarea, producerea şi comercializarea produselor rezultate din astfel de organisme;
introducere deliberată în mediu - orice introducere intenţionată în mediu a unui organism modificat genetic sau a unei combinaţii de astfel de organisme, care se caracterizează printr-un grad înalt de securitate pentru oameni şi mediu, fără să fie necesare măsurile specifice de izolare;
eliberare neintenţionată în mediu - orice caz de introducere în mediu a organismelor modificate genetic sau a combinaţiilor de astfel de organisme care nu este rezultatul unei introduceri deliberate;
introducere pe piaţă -  furnizarea organismelor modificate genetic sau a produselor rezultate din acestea, contra plată sau gratuit, către terţi;
accident - incident care implică o eliberare neintenţionată în mediu de microorganisme/organisme modificate genetic, pe parcursul utilizării lor în condiţii izolate, şi care ar putea avea efecte imediate sau întîrziate asupra sănătăţii umane şi asupra mediului;
produs rezultat dintr-un organism modificat genetic - produs constînd dintr-un organism modificat genetic sau dintr-o combinaţie de asemenea organisme ori care conţine un organism modificat genetic sau o combinaţie de asemenea organisme, care se introduce pe piaţă;
produs procesat - produs obţinut din prelucrarea organismelor modificate genetic, a unor părţi ale acestora sau a unor metaboliţi şi substanţe produse de acestea;
produs purificat - produs obţinut dintr-un organism modificat genetic prin procesare, care include purificarea (de exemplu, insulina, diferite enzime, uleiul şi altele asemenea);
testare în cîmp - experiment constînd în studierea organismelor modificate genetic în cîmp, în condiţii de mediu aflate sub control, avîndu-se certitudinea că aceste organisme nu vor persista în mediu după încheierea experimentului;
cultură/producţie în cîmp/extindere în teritoriu - introducerea deliberată în mediu a unui organism modificat genetic pentru cultivare/producţie/multiplicare, care nu mai are caracter sau scop experimental;
evaluarea riscurilor - evaluarea efectelor, directe sau indirecte, imediate sau întîrziate, ale introducerii în mediu a organismelor modificate genetic sau a părţilor componente ale acestora asupra sănătăţii umane şi mediului;
managementul riscurilor - elaborarea şi punerea în aplicare a unui ansamblu de măsuri de monitorizare a riscurilor şi de intervenţie în caz de accident;
transportul peste frontieră al organismului modificat genetic - orice transport al unui organism modificat genetic sau al unei combinaţii de asemenea organisme, precum şi al produselor rezultate din astfel de organisme, de pe teritoriul unui stat pe teritoriul altui stat;
transport deliberat peste frontieră - orice operaţie de import/export cu un organism modificat genetic sau cu o combinaţie de asemenea organisme care se execută cu autorizaţia autorităţilor naţionale competente, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale;
transport neintenţionat peste frontieră - orice transport  peste frontieră al unui organism modificat genetic sau al unei combinaţii de asemenea organisme care nu a fost făcut în mod deliberat, ale cărui consecinţe, sub aspectul securităţii biologice şi sănătăţii umane, trebuie evaluate  aplicîndu-se măsurile corespunzătoare;
import - introducerea deliberată pe teritoriul unui stat de pe teritoriul altui stat a unui organism modificat genetic, a unei combinaţii de asemenea organisme şi/sau a produselor rezultate din astfel de organisme;
importator - persoană fizică sau juridică, aflată sub jurisdicţia statului de import, care organizează şi este responsabilă de importul unui organism modificat genetic, al unei combinaţii de asemenea organisme şi/sau al produselor rezultate din astfel de organisme;
export - transportul deliberat de pe teritoriul unui stat spre teritoriul altui stat al unui organism modificat genetic, al unei combinaţii de asemenea organisme şi/sau al produselor rezultate din astfel de organisme;
exportator - persoană fizică sau juridică, aflată sub jurisdicţia statului de export, care organizează şi este responsabilă de exportul unui organism modificat genetic, al unei combinaţii de asemenea organisme şi/sau al produselor rezultate din astfel de organisme;
autoritatea naţională competentă - Comisia Naţională pentru Securitate Biologică abilitată să pună în aplicare dispoziţiile legislaţiei naţionale şi internaţionale referitoare la regimul activităţilor care implică  organismele modificate genetic;
punct focal naţional - autoritatea guvernamentală desemnată sa asigure îndeplinirea, la nivel naţional, a responsabilităţilor care decurg din dispoziţiile actelor juridice internaţionale referitoare la implementarea măsurilor de securitate biologică legate de utilizarea organismelor modificate genetic;
notificare - document prin care o persoană, în vederea obţinerii autorizaţiei, înştiinţează Comisia Naţională pentru Securitate Biologică despre activităţile pe care intenţionează să le desfăşoare;
notificator - persoana care adresează o notificare;
acord prealabil documentat - răspunsul autorităţii naţionale competente la o notificare de import, care implică luarea în considerare a unor informaţii a căror relevanţă este decisivă pentru fundamentarea deciziei de autorizare a importului;
zonă de securitate genetică - teritoriu în limitele căruia se interzic orice activităţi de utilizare a organismelor modificate genetic.
Art.2. - (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică pentru activităţile legate de:
a) obţinerea, multiplicarea, testarea şi utilizarea în condiţii izolate, pentru diferite scopuri, a microorganismelor, a plantelor şi animalelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne;
b) introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, inclusiv a oricărei structuri vii capabile să reproducă un organism, cum sînt seminţele, bulbii, butaşii, polenul, sporii şi altele asemenea;
c) eliberarea neintenţionată în mediu a organismelor modificate genetic;
d) introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a produselor procesate care conţin organisme modificate genetic şi/sau componente nevii din organisme vii modificate genetic în stare neprelucrată sau procesate;
e) toate felurile de cercetări ale organismelor modificate genetic, inclusiv cercetări de laborator, clinice, de cîmp, de experimentare în producţie;
f) operaţiile deliberate de import/export cu organisme modificate genetic şi cu produse rezultate din astfel de organisme;
g) transportul neintenţionat peste frontieră al organismelor modificate  genetic;
h) depozitarea, înhumarea, nimicirea organismelor  modificate genetic şi/sau produselor rezultate din astfel de organisme, folosirea deşeurilor rezultate din utilizarea tehnicilor biotehnologiei moderne.
(2) Nu se află sub incidenţa prezentei legi organismele obţinute prin tehnicile de modificare genetică, indicate în Regulamentul privind autorizarea şi licenţierea activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organizmelor modificate genetic, denumit în continuare Regulament, produsele purificate, inclusiv produsele farmaceutice de uz uman şi veterinare, activităţile de transport, indiferent de mijloace, precum şi operaţiile de comerţ şi de import/export, care fac obiectul altor acte normative.
Art.3. -  (1) În funcţie de nivelul pericolului potenţial pentru sănătatea umană şi mediu, generat de activităţile reglementate prin prezenta lege, pentru sistemele izolate sînt stabilite următoarele clase de risc:
clasa I: activităţi cu risc neglijabil, comparabil cu riscul de utilizare a microorganismelor nepatogene, sau fără risc;
clasa II: activităţi cu risc scăzut, comparabil cu riscul de utilizare a microorganismelor convenţional patogene;
clasa III: activităţi cu risc moderat, comparabil cu riscul de utilizare a microorganismelor potenţial capabile să transmită infecţii;
clasa IV: activităţi cu risc agravat, comparabil cu riscul de utilizare a microorganismelor capabile să propage infecţii foarte periculoase.
(2) Activităţile desfăşurate cu microorganisme în sisteme izolate, dar care depăşesc lucrările de laborator, precum şi cele desfăşurate în sisteme neizolate, sînt clasificate în clasele III şi IV de risc.
Art.4. - (1) Activităţile reglementate de prezenta lege se autorizează de Comisia Naţională pentru Securitate Biologică, denumită în continuare Comisia naţională.
(2) Pentru activităţile în domeniile reglementate de prezenta lege se admit:
a) persoane fizice a căror stare a sănătăţii şi pregătire profesională trebuie să asigure securitatea activităţii în domeniu;
b) persoane juridice care dispun de încăperi, utilaj, echipament şi lucrători capabili să asigure activitatea în condiţii de securitate pentru sănătatea umană şi mediu.
(3) Persoanele juridice care practică activităţile clasificate în clasele III şi IV de risc vor obţine autorizarea activităţilor numai în cazul în care ele dispun de licenţă eliberată conform legislaţiei.
   
(4) Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor necesare organizării şi desfăşurării activităţilor reglementate de prezenta lege se stabilesc conform anexei la prezenta lege.
    [Art.4 al.(4) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul II
STRUCTURA INSTITUŢIONALĂ  
DE ASIGURARE
A SECURITĂŢII BIOLOGICE
Art.5. - (1) Pentru asigurarea punerii în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi, la nivel naţional se organizează un cadru instituţional format din:
a) Comisia naţională, organizaţiile ştiinţifice competente şi punctul focal naţional;
b) secţii/direcţii sau specialişti care activează în cadrul autorităţilor centrale pentru mediu, agricultură şi industria alimentară, sănătate, protecţia drepturilor consumatorilor, precum şi departamente, agenţii şi alte structuri guvernamentale care au responsabilităţi în domeniile reglementate de prezenta lege.
(2) În realizarea atribuţiilor lor, organizaţiile şi persoanele prevăzute la alin.(1) vor asigura informarea publicului despre utilizarea organismelor modificate genetic şi a produselor rezultate din astfel de organisme, vor facilita accesul la această  informaţie şi vor organiza consultări ale publicului în legătură cu utilizarea acestor organisme şi produse.
Art.6. - (1) Comisia naţională se organizează şi funcţionează ca organism interdepartamental. Componenţa nominală şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale se aprobă de Guvern.
(2) Comisia naţională se compune dintr-un număr  de 13 membri, dintre care:
a) 2 membri din cadrul autorităţii centrale pentru mediu, care vor exercita funcţia de preşedinte şi, respectiv, de secretar al Comisiei naţionale;
b) 4 membri din Academia de Ştiinţe a Moldovei;
c) 3 membri din alte instituţii ştiinţifice şi universitare cu profil biologic şi medical;
d) cîte un membru din autorităţile centrale pentru economie, agricultură şi industria alimentară, sănătate, precum şi un specialist în domeniu din partea organizaţiilor neguvernamentale, a căror activitate ţine de protecţia mediului.
(3) Calitatea de membru al Comisiei naţionale este incompatibilă cu relaţiile de muncă cu persoanele juridice şi fizice care practică activitate legată de producţie şi/sau comercializare a organismelor modificate genetic.
(4) Comisia naţională se desemnează pe un termen de 5 ani.
Art.7. - Taxele încasate la acordarea licenţelor prevăzute la art.4 alin.(3) pentru activităţile menţionate la art.2 alin. (1) se stabilesc în legea bugetului de stat şi se fac venit la buget.
Art.8. - Taxele pentru examinarea documentelor şi eliberarea autorizaţiilor privind obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic se stabilesc de către Guvern şi se transferă autorităţii centrale pentru mediu şi se utilizează pentru asigurarea funcţionării Comisiei naţionale.

      [Art.8 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, în vigoare 01.01.06]
Art.9. -  Atribuţiile punctului focal naţional sînt exercitate de autoritatea centrală pentru mediu, în conformitate cu prevederile actelor juridice internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Capitolul III
UTILIZAREA ÎN CONDIŢII IZOLATE A
MICROORGANISMELOR/ORGANISMELOR 
MODIFICATE GENETIC
  Art.10. -  (1) Pentru organizarea activităţii de utilizare în condiţii izolate a microorganismelor/organismelor modificate genetic şi obţinerea autorizaţiei de a desfăşura astfel de activităţi, utilizatorul trebuie să facă o evaluare a acestor activităţi sub aspectul riscurilor pentru sănătatea umană şi mediu, clasificîndu-le în una din clasele enumerate la art.3 alin.(1), şi să înainteze Comisiei naţionale o notificare în conformitate cu prevederile Regulamentului. La evaluare se vor lua în considerare, în mod special, aspectele privind eliminarea deşeurilor şi  aplicarea măsurilor de securitate necesare pentru protecţia sănătăţii umane şi a mediului.
    (2) Dacă instalaţiile de utilizare în condiţii izolate sînt folosite pentru prima dată, utilizatorul trebuie să prezinte o notificare conţinînd cel puţin următoarele informaţii: numele utilizatorului şi al persoanelor responsabile de supervizare şi de securitate, nivelul lor de instruire şi de calificare, descrierea instalaţiei, clasa de utilizare în condiţii izolate. Numai pentru utilizarea în condiţii izolate incluse în clasa I de risc se prezintă un rezumat al evaluării şi al managementului deşeurilor. După notificare, utilizările ulterioare în condiţii izolate incluse în clasa I de risc se pot face fără alte notificări.
[Art.10 al.(2) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
(3) Pentru prima utilizare, precum şi pentru ulterioarele utilizări în condiţii izolate incluse în clasa II de risc, care urmează sa fie efectuate în instalaţiile notificate în conformitate cu prevederile alin.(2), utilizatorul va prezenta o notificare ce va conţine informaţii despre microorganismele receptoare, donore sau parentale, despre sistemul de vector gazdă utilizat şi caracteristicile lui, despre scopul utilizării şi rezultatele aşteptate, descrierea metodelor de izolare şi a măsurilor de protecţie, inclusiv managementul deşeurilor, rezumatul evaluării, informaţia necesară autorităţii competente pentru evaluarea diferitelor planuri de răspuns în caz de urgenţă.
   
[Art.10 al.(3) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (4) Pentru prima utilizare, precum şi pentru ulterioarele utilizări în condiţii izolate incluse în clasa III sau în clasa IV de risc, care urmează să fie efectuate în instalaţiile notificate în conformitate cu prevederile alin.(2), utilizatorul va prezenta o notificare ce va conţine informaţiile prevăzute la alin. (3), precum şi informaţia cu privire la riscurile specifice ce pot fi generate, descrierea planului şi măsurilor de securitate, de alarmă şi de izolare preventiv aplicate.
   
[Art.10 al.(4) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Art.11. - (1)  În notificarea  trimisă Comisiei  naţionale, notificatorul poate  indica informaţiile ce vor fi considerate confidenţiale, prezentînd şi justificările necesare.
(2) Decizia privind informaţiile ce vor fi considerate confidenţiale Comisia naţională o va lua după consultări cu notificatorul şi o va aduce la cunoştinţa acestuia.
(3) Nu pot fi considerate confidenţiale următoarele informaţii:
a) caracteristicile generale ale microorganismelor/organismelor modificate genetic, numele şi adresa notificatorului, scopul şi locul utilizării;
b) clasa de risc în care este încadrată utilizarea în condiţii izolate şi măsurile de izolare;
c) concluziile studiilor de evaluare a riscurilor pentru sănătatea umană şi mediu;
d) metodele şi planurile de monitorizare, precum şi măsurile care pot fi luate în caz de accident.
(4) Comisia naţională nu va divulga  terţilor nici o informaţie considerată confidenţială şi va proteja drepturile de proprietate intelectuală legate de informaţiile primite.
(5) Dacă, din orice motive, notificatorul îşi retrage notificarea, Comisia naţională va respecta confidenţialitatea informaţiei primite.
Art.12. - (1) După primirea notificării despre utilizarea în condiţii izolate a microorganismelor/organismelor modificate genetic, Comisia naţională va solicita autorităţilor centrale pentru mediu, economie, agricultură şi industria alimentară, sănătate, protecţia drepturilor consumatorilor avize asupra acestei notificări.
(2) Înainte de a autoriza utilizarea în condiţii izolate a unui microorganism/organism modificat genetic, Comisia naţională va verifica, pe baza documentaţiei furnizate de utilizator, dacă au fost luate măsurile corespunzătoare pentru a evita efectele negative asupra sănătăţii umane şi mediului.
Art.13. - (1) Înainte de a începe o utilizare în condiţii izolate a microorganismelor/organismelor modificate genetic, Comisia naţională va verifica dacă:
a) este elaborat un plan de urgenţă pentru utilizare în condiţii izolate, acolo unde ineficienţa măsurilor de izolare ar putea conduce la pericole serioase cu efecte imediate sau întîrziate asupra sănătăţii umane şi/sau mediului din afara amplasamentului instalaţiei. Planul de urgenţă nu se elaborează dacă notificatorul pune la dispoziţie Comisiei naţionale un plan de urgenţă similar, elaborat de şi avînd valabilitate pentru Uniunea Europeană;
b) informaţia privind asemenea planuri de urgenţă, incluzînd măsurile de securitate relevante ce urmează a fi aplicate, este prezentată într-un mod corespunzător organelor şi autorităţilor interesate de prevenirea unui accident. Informaţia trebuie actualizată  şi  făcută publică.
(2) Comisia naţională va pune la dispoziţie autorităţilor competente din alte state informaţia prevăzută la alin.(1) în conformitate cu reglementările internaţionale în domeniu.
Art.14. - (1) Comisia naţională va examina conformitatea notificărilor cu prevederile Regulamentului, corectitudinea evaluării riscurilor, măsurile de protecţie şi de răspuns, în caz de accident, precum şi managementul deşeurilor.
(2) Comisia naţională este în drept:
a) să ceară utilizatorului să furnizeze informaţii suplimentare, să modifice condiţiile utilizării propuse sau să corecteze clasa de risc. Totodată, Comisia naţională poate dispune ca utilizarea propusă să nu înceapă sau, dacă a început, să fie suspendată ori oprită pînă cînd ea nu o va autoriza, pe baza informaţiilor suplimentare obţinute sau pe baza condiţiilor modificate ale utilizării;
b) să limiteze perioada pentru care a fost autorizată utilizarea în condiţii  izolate sau să impună anumite condiţii specifice pentru acea utilizare;
c) să refuze eliberarea autorizaţiei de utilizare în condiţii izolate a microorganismelor/organismelor modificate genetic dacă utilizatorul nu a prezentat la timp şi în mod corespunzător informaţie suplimentară despre ele, nu a modificat condiţiile utilizării propuse, nu a corectat clasa de risc sau nu a luat măsurile respective de protecţie a sănătăţii umane şi a mediului.
Art. 15.- (1) Utilizatorul este obligat să informeze de îndată Comisia naţională şi să modifice notificarea ori  de cîte ori deţine informaţii noi, relevante sau dacă modifică condiţiile utilizării izolate  într-o măsură ce ar putea avea consecinţe semnificative sub aspectul riscurilor ce ar putea  apărea.
(2) Dacă, după eliberarea autorizaţiei, Comisia naţională intră în posesia unor informaţii că utilizarea în condiţii izolate ar putea avea consecinţe semnificative pentru sănătatea umană şi mediu, ea va cere utilizatorului să modifice condiţiile izolării, iar dacă acesta nu se conformează, va lua măsuri de suspendare sau interzicere a activităţii.
Art.16. - (1) În cazul producerii unui accident, utilizatorul trebuie să informeze imediat Comisia naţională şi să îi furnizeze:
a) o informaţie despre circumstanţele accidentului;
b) date despre identitatea şi cantităţile microorganismelor/organismelor modificate genetic utilizate;
с) orice informatie necesară pentru a evalua efectele accidentului asupra sănătăţii umane şi  mediului;
d) o informaţie despre măsurile luate.
(2) În caz de accident, Comisia naţională:
a) va informa de îndată publicul, evaluînd şi arătînd efectele accidentului asupra sănătăţii umane şi mediului;
b) va  analiza cît mai complet  accidentul şi, după caz, va face recomandări pentru evitarea în viitor a unor accidente similare şi pentru limitarea efectelor ce ar rezulta din acestea;
c) va asigura luarea măsurilor necesare şi, după caz, va informa imediat autorităţile competente ale statelor care ar putea să fie afectate de astfel de accidente.
Art.17. -  (1) Comisia naţională este obligată:
a) sa se consulte cu autorităţile naţionale competente ale altor state asupra problemelor referitoare la producerea accidentului, inclusiv asupra măsurilor de intervenţie în cazuri de urgenţă;
b) să informeze de îndată organismele internaţionale competente despre orice accident, furnizînd detalii asupra circumstanţelor accidentului, identitatea şi cantităţile de microorganisme/organisme modificate genetic, măsurile de răspuns luate şi eficienţa acestora, precum şi o analiză a accidentului, care va cuprinde recomandări pentru limitarea efectelor acestuia şi evitarea în viitor a unor accidente similare.
(2) Comisia naţională va face schimb de informaţii referitoare la accidente potrivit alin.(1), în care scop va ţine un registru al accidentelor, în care se vor înscrie analiza cauzelor accidentelor şi măsurile luate pentru evitarea în viitor a unor accidente similare.
Art.18. - (1) În conformitate cu prevederile actelor juridice internaţionale la care Republica Moldova este parte, Comisia naţională va trimite organismelor internaţionale competente rapoarte şi informaţii, în conformitate cu procedurile stabilite de acestea, în special cu privire la utilizările în condiţii izolate, clasificate în clasele III şi IV de risc, incluzînd descrierea, scopul şi riscurile utilizărilor în condiţii izolate.
(2) Comisia naţională publică  informaţii statistice generale cu privire la utilizările în condiţii izolate în măsura în care acestea nu conţin date care ar putea prejudicia poziţia competitivă a utilizatorului.
Capitolul IV
INTRODUCEREA DELIBERATĂ ÎN MEDIU
A ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC
Art.19. - (1) Orice persoană fizică sau  juridică, înainte de a introduce în mediu  un organism modificat genetic sau o combinaţie de asemenea organisme, în scopul cercetării, testării, dezvoltării şi/sau în orice alt scop, cu excepţia producerii pentru a fi introduse pe piaţă, trebuie să prezinte Comisiei naţionale o notificare.
(2) Notificarea va cuprinde:
a) un dosar tehnic cu informaţiile prevăzute de Regulament, necesare pentru evaluarea riscurilor previzibile, fie imediate sau cu efect întîrziat, pe care organismul modificat genetic sau combinaţia de asemenea organisme le poate avea pentru sănătatea umană  şi/sau mediu;
b) o prezentare a evaluării impactului şi a riscurilor generate de organismul modificat genetic sau de combinaţia de asemenea organisme pentru sănătatea umană şi mediu ca rezultat al introducerii lor în mediu; sau
c) o informaţie, obţinută de notificator pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau în afara lui, privind rezultatele introducerii aceloraşi organisme modificate genetic sau a aceleiaşi combinaţii de asemenea organisme, notificate anterior sau în acel moment.
(3) Comisia naţională poate accepta ca introducerea în mediu, într-un anumit loc, a unei combinaţii de organisme modificate genetic sau a aceluiaşi organism modificat genetic în locuri diferite, într-un singur scop şi pe o perioadă limitată, să fie notificată printr-o singură notificare.
(4) În cazul unei introduceri ulterioare a aceluiaşi organism modificat genetic sau a aceleiaşi combinaţii de organisme modificate genetic, notificate anterior ca parte a aceluiaşi program de cercetare (testare), notificatorul trebuie să adreseze o nouă notificare în care va include datele din notificările anterioare şi/sau datele privind rezultatele înregistrate ale introducerilor anterioare.
(5) În cazul în care modificarea condiţiilor introducerii deliberate ar putea avea consecinţe asupra sănătăţii umane şi/sau mediului ori în cazul în care au apărut noi informaţii privind riscurile, notificatorul este  obligat:
a) să revadă măsurile specificate în notificare;
b) să informeze Comisia naţională despre aceasta;
c) să ia măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii umane şi  a mediului.
(6) În cazul în care obligaţiile prevăzute la alin. (1), (4) şi (5) nu sînt îndeplinite, Comisia naţională solicită îndeplinirea lor în termenul stabilit de aceasta, iar în caz de neconformare, aplică măsurile dispuse prin prezenta lege.
(7) Pentru facilitarea luării deciziei cu privire la autorizarea introducerii deliberate în mediu a unor organisme modificate genetic, a căror introducere a fost deja notificată şi/sau, după caz, aprobată pentru statele membre ale Uniunii Europene şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, notificatorul, din proprie iniţiativă sau la solicitarea Comisiei naţionale, îi va prezenta:
a) un exemplar al rezumatului notificării transmis Uniunii Europene şi Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică de către autorităţile naţionale competente din statele membre;
b) un exemplar al documentului Uniunii Europene şi Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică prin care se aprobă introducerea organismelor modificate genetic pe teritoriul statelor membre.
(8) În unele cazuri justificate, notificatorul poate solicita, prin notificarea adresată Comisiei naţionale, aplicarea procedurii simplificate pentru autorizarea introducerii în mediu a organismului modificat genetic.
Art.20. - (1) După primirea notificării, Comisia naţională, pe baza informaţiilor cuprinse în notificare:
a) va informa şi va consulta publicul în legătură cu notificarea primită;
b) va solicita avizele autorităţilor publice centrale pentru agricultură şi industria alimentară, sănătate  şi protecţia drepturilor consumatorilor.
(2) Comisia naţională, în termen de cel mult 90 de zile de la primirea notificării, va informa notificatorul că:
a) notificarea primită este în acord cu prevederile prezentei legi şi se eliberează autorizaţia; sau
b) notificatorul trebuie să prezinte o  informaţie suplimentară; sau
c) activitatea propusă nu îndeplineşte condiţiile prezentei legi şi notificarea este respinsă; sau
d) activitatea propusă prezintă pericol pentru sănătatea umană şi/sau mediu şi nu îndeplineşte condiţiile prezentei legi şi notificarea este respinsă; sau
e) activitatea propusă nu se află sub incidenţa prezentei legi.
(3) În termenul prevăzut la alin.(2) nu se va include timpul:
a) necesar pentru prezentarea informaţiei suplimentare solicitate  notificatorului în conformitate cu alin.(2) lit.b);
b) necesar pentru prezentarea avizelor  în conformitate cu prevederile alin.(1) lit.b);
c) în care Comisia naţională face o anchetă publică, consultă organizaţii şi/sau publicul.
(4) Notificatorul poate începe activitatea propusă numai după obţinerea autorizaţiei eliberate de Comisia naţională şi cu respectarea condiţiilor stabilite prin aceasta, inclusiv condiţia  privind determinarea zonei de securitate genetică. Pentru ariile naturale protejate de stat, lăţimea acestei zone va fi de cel puţin 3 km.
(5) Dacă Comisia naţională consideră că s-a acumulat o experienţă suficientă în ceea ce priveşte introducerea în mediu a anumitor organisme modificate genetic, în conformitate cu criteriile stabilite în Regulament, ea poate decide aplicarea procedurii simplificate pentru introducere.
(6) Autorizaţia pentru introducerea deliberată în mediu a unor plante modificate genetic, eliberată de Comisia naţională, este obligatorie la înregistrarea soiurilor pentru testarea valorii lor agronomice şi tehnologice pe care o efectuează Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante, cu scopul producerii acestora în Republica Moldova.
(7) Toate soiurile provenite din plante modificate genetic care îndeplinesc condiţiile de testare a valorii agronomice şi tehnologice vor fi înscrise în Registrul soiurilor de plante al Republicii Moldova.
Art.21. - Dacă  informaţia privind posibilele consecinţe semnificative ale introducerii în mediu a unui organism modificat genetic devine cunoscută după eliberarea autorizaţiei, Comisia naţională cere utilizatorului să modifice condiţiile introducerii. În caz de neconformare, Comisia naţională va suspenda sau va anula introducerea.
Art.22. - (1) După introducerea în mediu a unui organism modificat genetic, notificatorul va prezenta Comisiei naţionale rapoarte privind rezultatul introducerii, respectarea zonei de securitate genetică, menţionîndu-se orice risc identificat pentru sănătatea umană şi mediu, în special la acele introduceri pe care notificatorul intenţionează să le facă pe o scară largă.
(2) Termenele de prezentare a rapoartelor menţionate la alin. (1) se stabilesc în autorizaţia eliberată.
(3) Prevederile art.11 privind confidenţialitatea informaţiei se aplică şi la introducerea în mediu a organismelor modificate genetic.
Capitolul V
INTRODUCEREA PE PIAŢĂ A  ORGANISMELOR
 MODIFICATE GENETIC ŞI A PRODUSELOR REZULTATE
DIN ASTFEL DE ORGANISME
Art.23. - (1) Introducerea pe piaţă a organismelor  modificate genetic şi/sau a produselor rezultate din astfel de organisme se face numai în baza autorizaţiei eliberate de Comisia naţională în conformitate cu prevederile  capitolului IV.
(2) Dacă activităţile de introducere pe piaţă a organismelor modificate genetic şi/sau a produselor rezultate din astfel de organisme implica operaţii de import/export, aceste activităţi sînt supuse prevederilor art. 28-36.
(3) Autorizaţia prevăzută la alin.(1) se eliberează numai dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii:
a) produsele şi organismele corespund normelor legislaţiei naţionale, iar dacă acestea nu sînt stabilite - prevederilor actelor Uniunii Europene sau ale actelor internaţionale;
b) produsele şi organismele corespund cerinţelor referitoare la evaluarea riscurilor pentru sănătatea umană şi mediu;
c) produsele şi organismele sînt marcate în conformitate cu prevederile art. 24 alin.(1) lit. c).
Art.24. - (1) Înaintea introducerii pentru prima dată pe piaţă a unui organism modificat genetic sau a produselor rezultate din acesta, producătorul sau, după caz, importatorul va prezenta Comisiei naţionale o notificare, care va cuprinde:
a) informaţia vizată în Regulament, cu includerea rezultatelor înregistrate de către utilizator în cursul cercetării, testării şi dezvoltării, realizate conform prevederilor capitolului IV;
b) concluziile studiului de evaluare a riscului pentru sănătatea umană şi mediu;
c) condiţiile pentru introducerea pe piaţă a produsului, inclusiv condiţiile specifice de folosire şi manipulare, precum şi recomandările de ambalare, etichetare şi marcare. Pe etichetă şi/sau în documentele de însoţire se va specifica prezenţa organismului modificat genetic. Cuvintele""Produsul conţine organisme modificate genetic" sînt obligatorii atît pe etichetă, cît şi în documentele de însoţire. Informaţia privind conţinerea de organisme modificate genetic trebuie să ocupe cel puţin 10% din suprafaţa etichetei şi/sau a documentelor de însoţire. Se consideră că produsul conţine organisme modificate genetic sau produse rezultate din astfel de organisme în cazul în care conţinutul acestor organisme este de cel puţin 1%, iar pentru seminţe - de 0,3%, din masa totală a produsului.
(2) Dacă pe baza rezultatelor oricărei introduceri în mediu, notificate şi autorizate conform dispoziţiilor prezentei legi, sau pe baza rezultatelor investigaţiilor ştiinţifice, un notificator consideră că introducerea pe piaţă şi folosirea unui produs nu prezintă un risc pentru sănătatea umană şi mediu, el poate solicita în notificare ca asupra lui să nu se extindă  una sau mai multe cerinţe din Regulament sau să i se aplice o procedură simplificată de autorizare.
(3) Notificatorul va include în notificare rezultatele introducerii în mediu a aceloraşi organisme modificate genetic sau a combinaţiilor de asemenea organisme, notificate anterior şi efectuate de notificator pe teritoriul Republicii Moldova sau în  afara acestuia.
(4) Notificatorul se poate referi şi la rezultatele prezentate anterior de alţi notificatori dacă ultimii şi-au dat consimţămîntul în scris.
(5) Fiecare produs nou care conţine sau este alcătuit din aceleaşi organisme modificate genetic sau din combinaţii de asemenea organisme şi este destinat unei utilizări diferite va fi notificat separat.
(6) Decizia cu privire la autorizarea introducerii pe piaţă se va lua  cu respectarea prevederilor art. 19 alin.(7).
Art.25. -  Decizia de răspuns la notificarea primită se va lua cu respectarea prevederilor art. 20.
Art.26. -  Dispoziţiile art. 11, art.19 alin.(6) şi art. 21 se aplică şi în privinţa introducerii pe piaţă a organismelor modificate genetic.
Art.27. - (1) Pentru autorizarea activităţilor privind introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic, Comisia naţională poate aplica, după caz, proceduri simplificate.
(2) Procedurile simplificate se vor aplica dacă:
a) introducerea pe piaţă a produsului în cauză a fost  autorizată şi se realizează în statele membre ale Uniunii Europene;
b) consumul de produse rezultate din organisme modificate genetic din categoria celui în cauză a fost  aprobat pentru statele membre ale Uniunii Europene.
Capitolul VI
IMPORTUL/EXPORTUL ORGANISMELOR MODIFICATE
GENETIC ŞI/SAU AL PRODUSELOR REZULTATE
DIN ASTFEL DE ORGANISME
Art.28. -  (1) Activităţile de import/export al organismelor modificate genetic şi/sau al produselor rezultate din astfel de organisme se pot  desfăşura dacă:
a) sînt îndeplinite condiţiile de notificare şi autorizare prevăzute la art.30 şi 32;
b) sînt îndeplinite cerinţele speciale de notificare, conformare şi autorizare stabilite de actele juridice internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de reglementările organizaţiilor de cooperare economică regională.
(2) Activităţile de import/export trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) aplicarea, după caz, de către Comisia naţională, a procedurii acordului prealabil documentat în conformitate cu prevederile art.29;
b) evaluarea riscurilor în conformitate cu prevederile art.34;
c)  respectarea cerinţelor de ambalare, etichetare, transport şi manipulare;
d) asigurarea schimbului de informaţii;
e) păstrarea confidenţialităţii informaţiei şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală;
f) prevenirea traficului ilegal, a transportului neintenţionat peste frontieră şi asigurarea măsurilor pentru situaţii de urgenţă.
Art.29. - (1) Procedura acordului prealabil documentat include:
a) stabilirea categoriilor de activităţi cărora li se aplică această procedură;
b) notificarea intenţiei de efectuare a importului/exportului;
c) autorizarea activităţilor de import/export;
d) revizuirea, după caz, a deciziei luate anterior de Comisia naţională.
(2) Este supus procedurii acordului prealabil documentat importul/exportul organismelor modificate genetic sau  produselor rezultate din acestea, care se face în scopul:
a) utilizării în condiţii  izolate pe teritoriul ţării;
b) testării în cîmp pe teritoriul ţării;
c) introducerii deliberate în mediu şi introducerii pe piaţă.
(3) La stabilirea categoriilor de activităţi care se supun procedurii acordului prealabil documentat, Comisia naţională va lua în considerare prevederile actelor juridice internaţionale şi practicile în vigoare ale Uniunii Europene.
Art.30. - (1) Importatorii sînt obligaţi să notifice, în scris, Comisia naţională înainte de a efectua orice import de organisme modificate genetic şi/sau de produse rezultate din astfel de organisme.
(2) Comisia naţională va stabili procedura de notificare  şi o va aduce la cunoştinţa părţilor interesate.
(3) Notificarea va conţine informaţiile prevăzute  în Regulament.
(4) Notificatorul este responsabil pentru veridicitatea informaţiei furnizate Comisiei naţionale pe calea notificării şi pe orice altă cale, la solicitarea acesteia.
(5) Respectarea confidenţialităţii informaţiei şi a drepturilor de proprietate intelectuală se efectuează în condiţiile art.11 şi ale celorlalte dispoziţii legale.
Art.31. - (1) Comisia naţională, în termen de 90 de zile de la data primirii notificării, va confirma notificatorului, în scris, primirea acesteia.
(2) În confirmare se va indica:
a) data primirii notificării;
b) dacă notificarea conţine informaţia necesară luării unei decizii;
c) alte informaţii, după caz.
Art.32. - (1) Decizia Comisiei naţionale cu privire la autorizarea unui import  se va întemeia pe dispoziţiile art.28 şi, în special, pe datele referitoare la evaluarea riscurilor.
(2) Comisia naţională, în termenul prevăzut la art. 31 alin.(1), va informa notificatorul dacă:
a) importul poate avea loc fără eliberarea autorizaţiei  şi în ce condiţii; sau
b) importul poate avea loc numai în baza autorizaţiei eliberate de Comisia naţională.
(3) Comisia naţională, în termen de 90 de zile de la confirmarea primirii notificării, ia una din următoarele decizii:
a) se autorizează efectuarea importului, cu sau fără condiţii, precizîndu-se cum se aplică acestea pentru importurile ulterioare ale aceluiaşi organism modificat genetic sau ale aceluiaşi produs rezultat din astfel de organisme;
b) se interzice importul;
c) se cere o informaţie suplimentară în conformitate cu Regulamentul;
d) termenul de luare a deciziei se prelungeşte pe perioada necesară evaluării informaţiilor suplimentare primite de la notificator sau din alte surse.
(4) Despre decizia luată Comisia naţională va comunica în  scris notificatorului.
(5) Comunicarea Comisiei naţionale făcută conform alin.(4) va include motivele care au determinat decizia luată, cu excepţia cazului cînd autorizaţia  pentru import se eliberează necondiţionat.
Art.33. - (1) Comisia naţională îşi poate revizui decizia luată în conformitate cu art. 32 şi o poate modifica pe baza unei noi informaţii ştiinţifice cu privire la potenţialele efecte negative asupra sănătăţii umane şi/sau a mediului. În astfel de cazuri, Comisia naţională va comunica de îndată notificatorului decizia, precum şi motivele care au determinat respingerea  sau modificarea.
(2) Notificatorul poate cere Comisiei naţionale, printr-o notificare, să revizuiască decizia luată conform prevederilor art. 32  cînd consideră că:
a) a avut loc o schimbare a circumstanţelor care au determinat rezultatul evaluării riscurilor pe care s-a bazat luarea deciziei;
b) dispune de informaţii suplimentare tehnice sau ştiinţifice relevante; sau
c) există dovezi că decizia nu a fost bazată pe argumente ştiinţifice.
(3) Comisia naţională este obligată să ia o decizie asupra notificării formulate potrivit alin.(2) şi să  o comunice  notificatorului.
Art.34. - (1) Evaluarea riscurilor se va realiza după o procedură ştiinţifică şi transparentă, respectîndu-se prevederile Regulamentului şi utilizîndu-se tehnicile corespunzătoare de evaluare a riscurilor. Scopul evaluării va fi identificarea şi determinarea potenţialelor efecte negative ale organismului modificat genetic şi/sau ale produsului  rezultat din astfel de organisme asupra sănătăţii umane şi mediului.
(2) Comisia naţională decide care autoritate publică competentă sau instituţie ştiinţifică va realiza studiul de evaluare a riscurilor.
(3) Comisia naţională are responsabilitatea de a se asigura că a fost realizat un studiu de evaluare a riscurilor, pe baza căruia se va putea lua o decizie  în conformitate cu  art.32.
(4) Comisia naţională va dispune ca studiile de evaluare a riscurilor, care implică microorganisme şi, după caz, alte organisme modificate genetic, să se realizeze în condiţii izolate.
(5) Studiul de evaluare a riscurilor se face pe cheltuiala notificatorului.
Art.35. -  Importatorul, înainte de a realiza importul, se va asigura că exportatorul de organisme modificate genetic şi/sau de produse rezultate din astfel de organisme face exportul:
a) în condiţii de ambalare, identificare, etichetare şi transport care nu sînt mai puţin exigente decît cele aplicate pe teritoriul statului de export;
b) cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute de prezenta lege.
Art.36. - Importatorul este obligat să se asigure că documentele care însoţesc transportul sînt în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale şi cu prevederile actelor juridice internaţionale privind transportul peste frontiere al organismelor modificate genetic şi al produselor rezultate din astfel de organisme.
Art.37. -  (1) În cazul traficului ilegal al organismelor modificate genetic şi/sau al produselor rezultate din astfel de organisme, autorităţile naţionale competente vor cere statului de export repatrierea sau nimicirea lor pe cheltuială proprie, în conformitate cu normele dreptului internaţional.
(2) Cazurile de trafic ilegal al organismelor modificate genetic şi/sau al produselor rezultate din astfel de organisme vor fi notificate organismelor internaţionale competente în conformitate cu procedurile stabilite de actele juridice internaţionale  din domeniu.
Art.38. - (1) În cazul transportului neintenţionat peste frontiere al unui organism modificat genetic şi/sau al unui produs rezultat  din astfel de organisme, autorităţile naţionale competente vor aplica măsurile de notificare prevăzute de actele juridice internaţionale, precum şi măsurile de eliminare a oricăror riscuri pentru sănătatea umană şi mediu.
(2) Comisia naţională  va aduce la cunoştinţa publicului informaţii cu privire la măsurile de eliminare a situaţiilor ce pot apărea prin transportul neintenţionat peste frontiere al organismelor modificate genetic şi/sau al produselor rezultate din acestea.
Capitolul VII
INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI
Art.39. -  (1) Procedura de autorizare a activităţilor de introducere deliberată în mediu şi pe piaţă a organismelor modificate genetic şi a produselor rezultate din astfel de organisme este publică. Transparenţa activităţilor de utilizare în condiţii izolate a microorganismelor/organismelor modificate genetic pentru care se solicită autorizaţie se asigură de Comisia naţională.
(2) În termen de 10 zile de la data primirii notificării, Comisia naţională va informa publicul despre aceasta, specificînd modalităţile prin care se poate obţine informaţia.
(3) Comentariile publicului se primesc în termen de 30 de zile de la data informării acestuia şi vor fi luate în considerare de către Comisia naţională la luarea deciziei de autorizare a activităţii propuse. În funcţie de comentariile primite, se pot organiza dezbateri publice asupra oricăror aspecte privind domeniul reglementat de prezenta lege.
(4) Comisia naţională va asigura participarea publicului la luarea deciziilor cu privire la autorizarea activităţilor reglementate de prezenta lege în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi ale actelor juridice internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Capitolul VIII
RESPONSABILITATEA
Art.40. - (1) Activităţile ilegale de obţinere, testare, producere, utilizare, comercializare, import/export al organismelor modificate genetic şi/sau al produselor rezultate din astfel de organisme atrag răspundere în conformitate cu legislaţia.
(2) Dacă, în urma activităţilor legate de obţinerea, testarea, producerea, utilizarea, comercializarea şi importul organismelor modificate genetic şi/sau al produselor rezultate din astfel de organisme, se prejudiciază sau se expun riscurilor sănătatea umană şi mediul, utilizatorul şi/sau importatorul, după caz, poartă răspunderea stabilită de lege.
(3) Gradul de risc, natura şi mărimea prejudiciului, cauzat de activităţile prevăzute la alin.(2), se stabilesc de o comisie de experţi, numită de Comisia naţională, din reprezentanţi ai autorităţilor centrale pentru mediu, agricultură şi industria alimentară, sănătate.
(4)  Măsurile de reparare a prejudiciului, propuse de comisia de experţi, sînt stabilite de instanţa de judecată.
(5) În cazul în care la originea unui prejudiciu se află importul şi utilizarea pe teritoriul ţarii a unui organism modificat genetic sau a unui produs rezultat din astfel de organisme, sînt aplicabile dispoziţiile actelor juridice internaţionale la care Republica Moldova este parte, care reglementează regimul transportului peste frontiere al organismelor şi produselor menţionate.
Capitolul IX
DISPOZIŢII FINALE
Art.41. -  Prezenta lege intră în vigoare la un an de la data publicării.
Art.42. -  Modificările şi completările actelor respective ale Uniunii Europene vor fi transpuse în reglementările naţionale pe măsura adoptării lor.
Art.43. - Guvernul, în termen de un an:
va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege, în special privind modificarea Codului contravenţional şi Codului penal ce decurge din prevederile art.40 din prezenta lege;
va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
va asigura revizuirea şi anularea de către autorităţile publice centrale a actelor lor ce vin în contradicţie cu prezenta lege;
va aproba:
- componenţa Comisiei Naţionale pentru Securitatea Biologică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale;
- Regulamentul privind autorizarea şi licenţierea  activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                    Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 21 decembrie 2001.
    Nr. 755-XV.

Anexă

Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor
necesare organizării şi desfăşurării activităţilor
reglementate prin prezenta lege

Nr.
crt.

Tipul autorizaţiei

Taxa (lei)

1
2
3
1.

Autorizarea instalaţiilor de utilizare în condiţii izolate, folosite pentru prima dată, conform art.10 alin.(2)

1200
 
1
2
3
2.

Autorizarea instalaţiilor de utilizare în condiţii izolate, folosite atît pentru prima dată, cît şi pentru utilizările ulterioare care aparţin clasei II de risc, conform art.10 alin.(3)  

1500
3.

Autorizarea instalaţiilor de utilizare în condiţii izolate, folosite atît pentru prima dată, cît si pentru utilizările ulterioare care aparţin claselor III şi IV de risc, conform art.10 alin.(4)

2800
4.

Autorizarea introducerii deliberate în mediu a organismelor modificate genetic, conform art.19

32000
5.

Autorizarea introducerii deliberate în mediu a organismelor modificate genetic, prin folosirea procedurilor simplificate

20000
6.

Autorizarea introducerii pe piaţă a unui organism modificat genetic sau a unui produs ce conţine sau provine dintr-un organism modificat genetic, conform art.23 si 24

40000"