NMSPS51/2003
ID intern unic:  313601
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SANĂTĂŢII ŞI PROTECTIEI SOCIALE
DIVERSE Nr. 51
din  21.08.2003
NORMATIVE IGIENICE DE MIGRARE A ELEMENTELOR
TOXICE DIN CONFECЮIILE, СARE  CONTACTEAZГ CU
PRODUSELE ALIMENTARE xa6I METODE DE DETERMINARE
Publicat : 30.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 176     art Nr : 627
A P R O B:                                                           ÎNREGISTRAT:
Ministerul Sănătăţii,                                                       Ministerul Justiţiei  
Medic şef sanitar de  stat                                                  al Republicii Moldova
al Republicii Moldova                         Ministru _________ Vasile Dolghieru  
___________Ion Bahnarel                                                                                   
nr.  06.3.3.51 din  21.08. 2003                                             nr. 350  din 19.09. 2003
NORMATIVE IGIENICE DE MIGRARE A ELEMENTELOR
TOXICE DIN CONFECŢIILE, СARE  CONTACTEAZĂ CU
PRODUSELE ALIMENTARE ŞI METODE DE DETERMINARE
Generalităţi:
Confecţiile şi produsele din materialele polimerice şi alte materiale, destinate contactului direct sau indirect cu produsele alimentare trebuie să excludă migrarea în alimente a substanţelor periculoase pentru sănătatea omului, în concentraţii ce depăşesc limitele maxime admisibile, de astfel şi a substanţelor ce pot cauza efecte cancerigene, mutagene şi alte efecte îndepărtate.
Cantităţile de migrare admise (CMA) a substanţelor chimice din confecţiile polimerice prezintă un criteriu de bază la efectuarea expertizei igienice a confecţiilor şi materialelor, ce contactează cu produsele alimentare, umeditatatea cărora depăşeşte 15%. Determinarea nivelului de migrare a substanţelor chimice se efectuează în medii de modelare (apă distilată, soluţii slabe de acizi ş.a.)  care imit proprietăţile sortimentului de alimente, la temperaturi şi regimuri de păstrare, ce reflectă situaţia reală de preparare, păstrare a produselor alimentare.
În calitate de medii de  modelare sînt uilizate următoarele substanţe chimice.

Nr. d/o. Denumirea produselor Mediile de modelare pentru investigaţii
1. Lapte şi produse lactate sol. 0,3% şi 3% acid lactic
2. Conserve din lapte şi produse lactate sol. 0,3% şi 3% acid lactic
3. Carne şi produse din came, peşte proaspăt sol.0,3% acid lactic
4. Produse din carne şi peşte, sărate şi afumate sol. 5% NaCl
5. Salam   fiert,   conserve din  carne, peşte sol. 2%   acid acetic cu conţinut de 2% NaCl; ulei vegetal nerafmat
6. Legume marinate şi murate, tomat-pastă sol. 2%   acid acetic cu conţinut de 2% NaCl; ulei vegetal nerafinat
7. Fructe, pomuşoare, sucuri din legume şi fructe; fructe şi pomuşoare conservate, băuturi răcoritoare, bere sol. 2% acid citric
8. Băuturi alcoolice, vin sol. 20% alcool etilic, sol. 2% acid citric
9. Cîrnaţi fierţi, conserve: din carne, peşte. Legume marinate şi murate, tomat-pastă ş.a. sol. 2% acid acetic cu conţinut de 2% NaCl;ulei vegetal nerafinat
10. Rachiu, coniac sol. 40% alcool etilic
11. Alcool alimentar, lichior, rom sol. 96% alcool etilic
12. Bucate gata şi băuturi fierbinţi (ceai, cafea, lapte ş.a.) sol. 1% acid acetic

Notă: În toate cazurile atît în învestigaţiile organoleptice cît şi sanitaro-chimice este folosită şi apa distilată.
Nu se admite depăşirea migrării substanţelor toxice în mediile de modelare.
În cazul efectuării expertizei igienice a mărfurilor, în care este preconizată păstrarea produselor cu o umiditate de pînă la 15%, determinarea migrării substanţelor se efectuează în aer, la regimuri de temperaturi ce reflectă situaţii reale de exploatare a confecţiilor polimerice.
La efectuarea expertizei igienice a materialelor combinate, ce constau din două sau mai multe straturi, indicii cercetaţi vor fi determinaţi de substanţele învelişului care are contact direct cu produsele alimentare şi apoi de materialele următorului strat.
În cazul materialelor compuse, cum ar fi adezivii, plastizolii, ermeticii, învelişurile în baza răşinilor de diferite tipuri şi alte materiale, indicii cercetaţi se determină reieşind din componentul de bază (tipul răşinii), solvenţii şi adaosurile folosite.
În lipsa informaţiei despre materialele folosite la producerea articolelor supuse expertizei, indicii sanitaro-chimici examinaţi se stabilesc reieşind din structura chimică a materialelor, condiţiile de sinteză şi receptura lui.
Odată cu CMA a substanţelor este arătat şi grupul de periculozitate a substanţelor. După acţiunea toxică asupra organismului omului substanţele chimice se împart în 4 grupe:
I grupă de periculozitate  - substanţe deosebit de periculoase;
II grupă - substanţe periculoase;
III grupă - substanţe cu periculozitate moderată;
IV grupă - substanţe cu periculozitate redusă.
Ultimele sînt clasificate conform GOST 12.1.007-76 SSBT "Substanţe periculoase. Clasificarea şi cerinţe de protecţie generale", ratificate prin ordinul  Ministerului Sănătăţii nr.232 din 02.07.92.
La aprecierea calităţii confecţiilor prevăzute pentru ambalarea produselor pentru copii, migrarea substanţelor de grupa I şi II de periculozitate nu se admite.
Documentul în cauză conţine principalele grupe de materiale (polimerice, metale, aliaje, ceramică, faianţă ş.a.) care au o largă răspîndire în industria produselor alimentare, substanţele chimice de bază ce caracterizează fiecare tip de mărfuri în care trebuie determinate în cazul efectuării expertizei igienice.
Indicii igienici ce caracterizează confecţiile menţionate au fost perfectaţi în baza rezultatelor expertizelor igienice a grupelor de materiale utilizate în economia naţională în ultimii 3 ani, reglementărilor igienice a Directivelor Europene, reglementărilor Codex Alimentarius privind ambalajele, San PiN "ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих c пищевыми продуктами"", alte documente normativ-metodice care reglementează modul de expertiză igienică a materialelor menţionate.
În baza Legii Republicii Moldova "Privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei" nr.1513-XII din 16.06.93, Legii Republicii Moldova nr. 1448-XV din 08.XI.02 "Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1513-XII din 16.06.93 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei", "Legii privind protecţia consumatorilor" nr. 105-XV din 13.03.2003, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1297 din 27.XI.2001 "Cu privire la intensificarea activităţii de protejare a consumatorilor", Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.423 din 03.05.2000 "Pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea sanitaro-epidemiologică de stat în Republica Moldova" prezentele  "Normative de migrare a elementelor toxice din confecţiile, care contactează cu produsele alimentare şi metodele de determinare" sînt obligatorii pentru agenţii economici, persoanele fizice şi juridice, comitetele tehnice de elaborare a documentelor normativ-tehnice (DNT) de producere a mărfurilor şi materialelor, departamentele şi ministerele respective implicate în reglementarea modului de producere şi utilizare a confecţiilor şi materialelor în industria alimentară. Acest document este obligatoriu şi pentru agenţii economici ce importă confecţii şi materiale destinate contactului cu produsele alimentare.